Projektkatalog Klimaplan, Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkatalog 2012-2013 Klimaplan, Favrskov Kommune"

Transkript

1 Projektkatalog Klimaplan, Favrskov Kommune

2 Klimaplan 2025 Projektkatalog Udgiver: Favrskov Kommune Kontaktperson: Mette Thorndahl Klimakoordinator Teknik og Kultur Tlf Fotos: Colourbox LL-gruppen Favrskov Kommune Jesper Voldgaard Letbane visualisering: Udarbejdet af Arkitektfirmaet C. F. Møller for Letbanesekretariatet Layout: Favrskov Kommune 2

3 Projektkatalog Klimaplan, Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Tema 1: Energiplanlægning...4 Indsatsområde 1: Strategisk varmeplan...4 Indsatsområde 2: Vindmølleplan...5 Indsatsområde 3: Energi i lokalsamfund...6 Tema 2: Energibesparelser...8 Indsatsområde 4: Kommunal bygningsdrift...8 Indsatsområde 5: Energiforum...9 Tema 3: Landbruget som energileverandør...10 Indsatsområde 6: Biogasplan...10 Indsatsområde 7: Biomasseplan...11 Indsatsområde 8: Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse...12 Tema 4: Trafik og transport...13 Indsatsområde 9: Cykelstiplan...13 Indsatsområde 10: Letbaneprojekt...14 Indsatsområde 11: Klimavenlige biler...15 Projektoversigt - Projektkatalog Økonomisk overslag, Projektkatalog

4 Tema 1: Energiplanlægning Indsatsområde 1: Strategisk varmeplan Strategisk varmeplan for Favrskov Kommune. Mål for den strategiske varmeplan: Favrskov Kommune vil arbejde for udbredelse af en effektiv fjernvarmeforsyning baseret på CO 2 -neutrale brændsler. I fjernvarmeområder vil Byrådet vedtage tilslutningspligt, hvor dette er miljømæssigt og samfundsøkonomisk fordelagtigt. Favrskov Kommune har tre varmeværker og fire kraftvarmeværker. De forskellige værker har generelt en høj anvendelse af vedvarende energi. Den samlede anvendelse af vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen var i 2009 på 72 %. I Favrskov Kommune er der flere mulige initiativer, som kan medvirke til at reducere udledningen af CO 2. I fjernvarmeområder ligger der således i dag ca. 500 husstande, som det vil være oplagt at få koblet på fjernvarmen, ligesom der vil være god miljømæssig effekt ved at konvertere naturgasforsynede områder, som ligger i nærheden af fjernvarmeområder. Desuden kan der være forskellige stordriftsfordele forbundet med at etablere transmissionsledninger mellem varmeværker. Den strategiske varmeplan skal have et fremadrettet fokus og skal vurdere fremtidige forsyningsmuligheder i forhold til nuværende kollektivt og individuelt forsynede områder. Vurdering af fremtidige forsyningsmuligheder skal ske i henhold til mulighederne for integration af ny teknologi og anvendelse af CO 2 -neutrale brændsler. Planen skal derudover se på mulighed for fjernkøling, overskudsvarme fra lokale virksomheder, etablering af mindre fællesanlæg baseret på vedvarende energi samt mulighed for udnyttelse og etablering af geotermi og solvarme I 2009 fik Favrskov Kommune udarbejdet en varmestatus og forskellige scenarieanalyser for en større udbredelse af fjernvarmen. I to af de udarbejdede scenarieanalyser er der vurderet på effekten af omlægning af alle individuelle naturgas-, el-, og olieopvarmede huse og virksomheder i eksisterende fjernvarmeområder, i nabobyer og nærliggende områder. Den samlede effekt for fuld gennemførelse af de to scenarier er vurderet til at medføre en reduktion på tons CO 2 om året. Der kan enkelte steder være overlap mellem de to scenarier. Ansvarlig: Favrskov Kommune. Interessenter: Lokale varmeværker og biogasanlæg. Konkretisering og prioritering af tiltag i varmeplanen sker i tæt samarbejde og dialog med varmeværker og biogasanlæg i Favrskov Kommune. Den strategiske varmeplan formidles som en digital plan på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden oprettes der en portal, hvor planen og kort over forsyningsområder præsenteres. Den strategiske varmeplan igangsættes i 2012 og forventes afsluttet ultimo Planen skal indeholde bud på forskellige fremtidige udviklingsmuligheder, som f.eks. Udfyldning af fjernvarmenettet (restpotentialer i fjernvarmeområder) Udbygning af fjernvarmenettet til nabobyer og nærliggende områder Etablering af nye fjernområder Sammenkobling af fjernvarmenettet (transmissionsledninger). 4

5 Tema 1: Energiplanlægning Indsatsområde 2: Vindmølleplan Vindmølleplan for Favrskov Kommune. Favrskov Kommune ønsker at leve op til de nationale mål om at fremme produktionen af vedvarende energi, blandt andet ved at give mulighed for at udnytte vindenergi. Mål for vindmølleplanen: Nye store vindmøller skal bidrage til den samlede produktion af alternativ energi. Der skal opstilles færre, men større vindmøller. Vindmøller opstilles i grupper på to eller flere. Opstilling af nye store vindmøller skal ske under hensyntagen til naboer, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Favrskov Kommune har allerede flere vindmøller opstillet, hvoraf de fleste vindmøller har en højde på meter. Hver af disse møller har en produktion på mellem og MWh om året. Byrådet har besluttet, at der skal laves en samlet vindmølleplan for større vindmøller med en totalhøjde på meter, målt fra terræn til vingespids. Hver af disse vindmøller kan producere mellem og MWh om året. Favrskov Kommune har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet gennemført en screening af potentielle vindmølleområder. Denne screening ligger til grund for udarbejdelsen af den kommende vindmølleplan, som beskriver tre områder, hvor de nye store vindmøller kan opstilles. De tre områder er: Haraldsmark: Området ligger 2,3 km syd for Selling mellem Tåstrupvej og Haraldsbro øst for Lilleådalen. Området grænser op til Lilleådalen. Området giver mulighed for opstilling af tre nye vindmøller. Ødum: Området ligger 1,6 km sydøst for Ødum, langs Mejlby og på grænsen mod Aarhus Kommune. Ved planlægning for store vindmøller i dette område forudsættes de eksisterende vindmøller taget ned. Området giver mulighed for at opstille to nye vindmøller. Hallendrup: Området ligger omkring to kilometer nord for Hadbjerg, tæt ved Landevejen og Stahotvej. Ved planlægning for store vindmøller i dette område forudsættes de eksisterende vindmøller taget ned. Området giver mulighed for at opstille fire nye vindmøller. Samlet har de tre områder potentiale til opsætning af ni nye vindmøller. Den samlede produktion fra de opstillede vindmøller var i gennemsnitlig MWh. En del af disse vindmøller formodes nedtaget i 2025 på grund af alder eller konflikter med nye vindmølleområder. Ved realisering af de tre nye områder forventes den samlede produktion af grøn el fra både nye og ældre møller, at være i alt ca MWh i Totalt vil forslaget forbedre CO 2 -udledningen fra Favrskov Kommunes energiregnskab med ca tons CO 2 om året, hvilket svarer til en reduktion på 2 % i forhold til CO 2 - udledningen i Ansvarlig: Favrskov Kommune. Interessenter: Projektudviklere og nabokommuner. Favrskov Kommune vil oplyse om status på vindmølleplanen på kommunens hjemmeside. Vindmølleplanen blev igangsat i 2010 og forventes vedtaget i

6 Tema 1: Energiplanlægning Indsatsområde 3: Energi i lokalsamfund Energi i lokalsamfund. Favrskov Kommune ønsker at fremme brugen af vedvarende energi i varmeforsyningen udenfor byerne. Derfor skal 50 % af alle oliefyr i kommunen være udfaset i 2025, set i forhold til antallet af oliefyr i Resultatmål for energiforsyning i et lokalsamfund: 1-3 lokalsamfund skal analyseres og rådgives i forhold til energieffektiviseringer. 1-3 lokalsamfund skal vurderes i forhold til mulig(e) fælles varmeforsyning(er). Der skal udarbejdes en model for energieffektivisering af et lokalsamfund. Projektet bidrager til Favrskov Kommunes mål om udfasning af 50 % af alle oliefyr i kommunen ved at synliggøre og rådgive om forskellige muligheder for de individuelt opvarmede ejendomme. I Favrskov Kommune er der mange fritliggende ejendomme og ejendomme i bymæssig bebyggelse, der er individuelt opvarmede ved olie- og gasfyr, elvarme samt halm- og træfyr. Energiregnskabet for 2009 opgjorde således, at der er ca individuelle gasfyr og individuelle oliefyr i Favrskov Kommune. Ifølge Energistrategien 2050 skal olieopvarmede, og senere også naturgasopvarmede, ejendomme konverteres til fjernvarme, varmepumper og andre energiformer. Dette vil stille de enkelte lokalsamfund i en situation, hvor alternativer skal overvejes. Normalt vil det være overladt til den enkelte at foretage en sådan undersøgelse og vurdering af alternativer, hvilket kan være ganske uoverskueligt. Endvidere vil evt. fælles tiltag typisk ikke indgå i overvejelserne. 1 - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov Kommune. Gennemførelse af projektet kan afhænge af projekttilskud via EUDP-programmet 1 eller tilskud fra andre fonde/ puljer. Projektet tager bl.a. udgangspunkt i Energistrategiens scenarie for udfasning af individuel olie- og naturgasopvarmning. Herudover vil der i projektet blive medtaget mange af de forslag, som Favrskov Kommune har modtaget i forbindelse med både interessentmøde og borgermøde, som blev afholdt i efteråret Projektet skal undersøge de både klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved at konvertere olie-, gas- og elopvarmede huse til nye varmeanlæg med højere energieffektivitet og/eller vedvarende energikilder. Endvidere sættes der fokus på mulige energibesparelser, herunder optimering af varmeinstallationer, elforbrug og forbedringer af klimaskærm. Projektet undersøger ligeledes muligheder for etablering af nye fælles forsyningsløsninger som f.eks. minikraftvarmeanlæg, varmepumper, solceller og solvarme for ejendomme i bymæssig bebyggelse. Endeligt vil projektet søge at udbrede kendskabet til forskellige pendlernet. Projektet forudsætter involvering af lokalsamfundet og dens beboere og der lægges stor vægt på samarbejde, netværk, vidensdeling, formidling, uddannelse og rådgivning Det samlede forbrug for individuel olie- og gasopvarmning blev i 2009 opgjort til knap MWh, hvilket medførte en udledning på tons CO 2. Konvertering af et oliefyr til eksempelvis træpiller reducerer den årlige CO 2 -udledning med ca. 5,9 tons CO 2, mens konvertering til varmepumper betyder en årlig reduktion på ca. 2,8 tons CO 2. 6

7 Ligeledes vil konvertering af et naturgasfyr til blokvarme, baseret på biomasse eller solvarme, reducere den årlige CO 2 -udledning med ca. 4,3 tons CO 2. Ved realisering af projektet forventes et mindre antal ejendomme konverteret til en CO 2 -venlig opvarmningsform. Hertil kommer forventningen om, at flere af ejendommene, som har deltaget i projektet, vil have gennemført forskellige energibesparende tiltag. Den samlede CO 2 -reduktion for konvertering af 25 % af de individuelle oliefyr til træpiller og 25 % til varmepumper samt 10 % af de individuelle gasfyr til blokvarme i 2025 kan beregnes til tons CO 2 pr. år. Styregruppe: Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov Kommune. Interessenter: Energiselskaber og varmeværker, organisationer og råd af projektet vil ske på projektets egen hjemmeside, når alle resultater er behandlede til omsættelig og brugbar form. Resultaterne fra projektet skal være let tilgængelige for alle. Styregruppe udarbejder kommissorium og projektansøgning i EUDP vil kunne ansøges om tilskud til projektet i 2012 eller Til det indledende analysearbejde og udarbejdelse af projektopbygning vil der blive ansøgt om midler fra andre fonde/puljer, idet disse ikke dækkes af EUDPprogrammet. Forventet projektstart er medio/ultimo Projektet forventes at løbe over to år. 7

8 Tema 2: Energibesparelser Indsatsområde 4: Kommunal bygningsdrift Energibesparelser i den kommunale bygningsdrift. Mål for energibesparelser i Favrskov Kommune: Favrskov Kommune vil reducere CO 2 -udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30 % i 2025 (ca. 2 % om året i perioden ), set i forhold til Udarbejde en energipolitik for drift, renovering og nybyggeri af kommunale bygninger. Arbejdet med at reducere udledningen af CO 2 skal ske i en kombination mellem reduktion af energiforbruget og integration af ny teknologi og vedvarende energiløsninger i den kommunale drift. Favrskov Kommunes ejendomme har et samlet bygningsareal på ca m 2 fordelt på ca. 180 adresser. Sammenlagt bruger Favrskov Kommune næsten MWh om året til driften af bygningerne, hvilket giver en samlet CO 2 -udledning på tons pr. år. CO 2 -udledningen fra driften af gadebelysning er ikke medregnet. Af den samlede udledning fra driften af kommunens bygninger kan 63 % relateres til elforbruget, mens kun 16 % kan relateres til varme. Dette skyldes, at en stor del af kommunens bygninger ligger i fjernvarmeområder, som bruger CO 2 -venligt brændsel. Til gennemførelse af energibesparende aktiviteter i de kommunale bygninger har Favrskov Kommune oprettet en Energibank. Der er i årene 2012 og 2013 afsat 6,6 millioner kr. om året til Energibanken. Midlerne i Energibanken finansierer energibesparende aktiviteter som f.eks. kedeludskiftninger, opsætning af nye belysningsarmaturer og isoleringsarbejder samt etablering af vedvarende energiløsninger, som f.eks. solceller. I arbejdet med energibesparende aktiviteter på belysningsområdet, vil Favrskov Kommune løbende overveje anvendelse af nye teknologier f.eks. led-belysning samt nye styringsmekanismer. Favrskov Kommune har desuden igangsat en undersøgelse, som skal afklare, hvorvidt der kan opnås en energimæssig og økonomisk gevinst ved at gennemføre energirenovering på skoleområdet som led i en såkaldt ESCO-aftale med en ekstern rådgiver. Herudover arbejder Favrskov Kommune med at implementere fjernaflæsning af forbrugsmålere i de kommunale ejendomme. Systemet skal medvirke til at holde styr på forbruget og samtidigt kunne dokumentere effekterne ved de energibesparende tiltag. Det forventes, at de energibesparende aktiviteter i de kommunale bygninger vil give en reduktion på knap 900 tons CO 2 i perioden , hvilket svarer til 21 % af den samlede CO 2 -udledning fra de kommunale bygninger. Yderligere reduktion af CO 2 -udledningen forventes at kunne opnås ved yderligere implementering af vedvarende energi og energieffektive indkøb indenfor belysning, hvidevarer samt IT og elektronik m.v.. Ansvarlig: Favrskov Kommune. Favrskov Kommune vil oplyse om egne aktiviteter på kommunens hjemmeside. De energibesparende aktiviteter gennemføres løbende enten som enkeltstående projekter i henhold til handlingsplanen og/eller i forbindelse med renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Undersøgelse af fremtidige ESCO-projekter igangsættes i starten af

9 Tema 2: Energibesparelser Indsatsområde 5: Energiforum Energiforum for Favrskov Kommune. Favrskov Kommune ønsker at understøtte og inspirere til aktiviteter, som har en energibesparende effekt. Favrskov Kommune har et mål om at reducere energiforbruget med 10 % i 2025 i forhold til Resultatmål for Energiforum for Favrskov Kommune: Der etableres et fælles Energiforum. Konkrete aktiviteter, viden om og resultater af energieffektiviseringer til inspiration for andre skal være synlige og let tilgængelige. Interesserede, interessenter og aktører indenfor energieffektiviseringer og anvendelse af vedvarende energi skal nemt kunne finde hinanden. Projektet bidrager til Favrskov Kommunes mål om, at energiforbruget skal være reduceret med 10 % i 2025 i forhold til Favrskov Kommune vil arbejde med initiativer, som kan medvirke til at nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO 2 fra både private boliger og erhverv i Favrskov Kommune. Det vurderes, at nedbringelse af energiforbruget kan opnås ved rådgivning, oplysning og kampagner. Etablering af et fælles Energiforum vil give mulighed for at samle og forankre fremtidige energiaktiviteter. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Den Jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov Kommune. Gennemførelse af projektet afhænger af projekttilskud via EUDP-programmet eller andre fonde/puljer. Projektet tager bl.a. udgangspunkt i ønsket om etablering af en fælles energiportal og klimanetværk/energirådgivningcenter, som blev fremsat på Favrskov Kommunes interessentmøde i efteråret Fokuspunkter i projektet er således at: Skabe synlighed om muligheder, teknologier og resultater, herunder lovgivning og tilskud Synliggøre både aktører, interessenter og interesserede Motivere til energieffektiviseringer og overgang til vedvarende energikilder Tilbyde forskellige former for værktøjer og rådgivning til realisering af energibesparelser Etablere relevante virtuelle og fysiske netværk. Det samlede elforbrug blev i 2009 opgjort til ca MWh. En nedbringelse af elforbruget på 10 % er beregnet til at medføre en reduktion på tons CO 2 om året. Styregruppe: Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov Kommune. Interessenter: Energiselskaber og varmeværker, organisationer og råd samt virksomheder og uddannelses- og vidensinstitutioner i lokalområderne. af projektet vil ske på projektets egen hjemmeside, når alle resultater er behandlede til omsættelig og brugbar form. Resultaterne fra projektet skal være let tilgængelige for alle. Styregruppen udarbejder kommissorium og projektansøgning til EUDP-programmet samt andre fonde/puljer. Forventet projektstart er medio Projektet forventes at løbe over to år. Projektet skal være med til at sikre, at de potentielle muligheder og ressourcer i Favrskov Kommune udnyttes optimalt. 9

10 Tema 3: Landbruget som energileverandør Indsatsområde 6: Biogasplan Biogasplan for Favrskov Kommune. Favrskov Kommune ønsker at leve op til de nationale mål om at udnytte 50 % af husdyrgødningen i energiproduktionen. I Favrskov Kommune er der allerede etableret to store fælles biogasanlæg samt et mindre gårdbiogasanlæg. Anlæggene modtager hvert år ca tons gylle fra landmænd i Favrskov Kommune, hertil skal lægges ca tons gylle, som leveres til Båndlev Biogasanlæg i Aarhus Kommune. Det vurderes, at 31 % af den samlede mængde gylle udnyttes til produktion af biogas. Produktionen af biogas i Favrskov Kommune sker i dag på en blanding af gylle, slagteriaffald og andet organisk industriaffald samt en mindre andel af energiafgrøder, som primært består af græs, korn og majs. De eksisterende biogasanlæg yder allerede i dag et betydeligt bidrag til den grønne energi. Samlet har biogasanlæggene en produktion på ca MWh el om året. Hertil kommer godt MWh varme, som anvendes i varmeproduktionen på Thorsø Fjernvarmeværk (473 forbrugere) og Laurbjerg Kraftvarmeværk (329 forbrugere). Favrskov Kommune vil i udarbejdelsen af Biogasplanen lægge vægt på samarbejde med nabokommuner, eksisterende biogasanlæg og øvrige interessenter. Favrskov Kommune har analyseret effekten af en større udnyttelse af husdyrgødningen. Analysen viser, at en udnyttelse af 50 % af husdyrgødningen produceret i kommunen vil give mulighed for en øget biogasproduktion svarende til MWh. Hvis hele biogasproduktionen af de MWh foregår i Favrskov Kommune, kan kommunens samlede CO 2 -udledning reduceres med tons CO 2 om året. Såfremt husdyrgødningen i stedet anvendes i anlæg udenfor kommunen, vil den ikke medføre nogen CO 2 -reduktion i Favrskov Kommune. Udvidelse af biogasanlægskapaciteten i Favrskov Kommune, kan ske ved enten udvidelse af eksisterende anlæg eller ved opførelse af nye biogasanlæg. Ansvarlig: Favrskov Kommune. Interessenter: Lokale biogasanlæg, nabokommuner og samt landbrugs- og naturorganisationer. Favrskov Kommune har indledt arbejdet omkring biogasplanlægning. Der er, i samarbejde med Biogassekretariatet, udarbejdet en screening af hele kommunen for at få et overordnet indtryk af mulige lokaliseringer af eventuelt nye biogasanlæg. Fokuspunkter i screeningen er blandt andet: Favrskov Kommune vil oplyse om egne aktiviteter på kommunens hjemmeside. Processen omkring biogasplanlægningen forventes at kunne afsluttes i 2012 med vedtagelse af en temaplan for biogasplanlægning. Nærhed til landbrugsejendomme som gødningsleverandører Nabohensyn Nærhed til veje og gasledninger Natur- og landskabsforhold Vej- og tilkørselsforhold Klima- og energiplanlægning, f.eks. hvordan udnytter vi biogassen bedst. 10

11 Tema 3: Landbruget som energileverandør Indsatsområde 7: Biomasseplan Biomasseplan. Favrskov Kommune vil, i samarbejde med relevante aktører, undersøge potentialet for en øget udnyttelse af biomasse i energiproduktionen. Det forventes, at biomasseplanen kan være med til at klarlægge, hvordan en øget udnyttelse/produktion af biomasse i Favrskov Kommune bedst kan integreres i energiproduktionen. Beregning af potentialet indgår som en del af projektet. I Favrskov Kommune anvendes der allerede i dag en betydelig andel af biomasse i energiproduktionen. Dette gælder særligt for fjernvarmesektoren, hvor 72 % af brændslerne er fra vedvarende energikilder (halm, flis, biogas og bionedbrydeligt affald), men der er også en høj anvendelse af brænde- og træpillekedler samt halmfyr i den individuelle opvarmning. Projektet skal beskrive mulighederne og konsekvenserne ved en øget udnyttelse af biomasse i Favrskov Kommune. Projektet skal gennemføres i samarbejde med relevante aktører og lokale energiproducenter og virksomheder. Ansvarlig: Favrskov Kommune. Interessenter: Landbrugs- og naturorganisationer, relevante virksomheder og lokale energiproducenter (fjernvarmeværker og biogasanlæg). Favrskov Kommune vil oplyse om egne aktiviteter på kommunens hjemmeside. Projektet forventes påbegyndt 2012/2013. Projektet skal medvirke til at klarlægge: Potentialet for udnyttelse af plantebiomasse fra landbruget, enten fra egentlige energiafgrøder eller som biprodukter fra anden planteproduktion Potentialet for udnyttelse af anden biomasse som slam, skov -, have- og parkaffald, grøde fra vandløb, græs fra grønne arealer samt forskelligt bionedbrydeligt affald fra erhvervs- og fødevarevirksomheder Scenarier for øget anvendelse af biomasse i de eksisterende energianlæg samt mulig anvendelse i forbindelse med etablering af nye energianlæg Scenarier for ændret arealanvendelse/udnyttelse af biomasser i Favrskov Kommune Vurdering af de natur- og miljømæssige konsekvenser i forbindelse med ændret arealanvendelse ved øget produktion/udnyttelse af biomasser Vurdering af de økonomiske, erhvervs- og markedsmæssige konsekvenser i forbindelse med en ændret arealanvendelse ved øget produktion/udnyttelse af biomasser. 11

12 Tema 3: Landbruget som energileverandør Indsatsområde 8: Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse. Beregning af potentialet indgår som en del af projektet. Favrskov Kommune vil, i samarbejde med relevante aktører, kortlægge udledningen af drivhusgasser fra jorden samt undersøge mulige synergieffekter mellem produktion af biomasse og natur og miljø. Ansvarlig: Favrskov Kommune. Interessenter: Landbrugs- og naturorganisationer og lokale biogasanlæg. Landbrugssektoren ventes at spille en stadig større rolle i fremtidens energiproduktion. Det drejer sig særligt om udnyttelse af gylle i forbindelse med biogasanlæg, men også udnyttelse af halm og træ samt energiafgrøder som majs, kløver, græs og roer vil få større opmærksomhed i de kommende år. I forbindelse med landbrugsproduktionen frigives der forskellige drivhusgasser, enten ved udbringning af husdyrgødningen på markerne eller ved frigivelse af bundne drivhusgasser i forbindelse med behandling af jorden. Favrskov Kommune vil oplyse om egne aktiviteter på kommunens hjemmeside. Projektet forventes påbegyndt primo Projektet skal kortlægge udledninger af drivhusgasser i forbindelse med den eksisterende arealanvendelse i Favrskov Kommune. Projektet skal medvirke til: Kortlægning af udledningen af drivhusgasser fra naturområder, grønne områder og landsbrugsarealer Vurdering af drivhusgasudledningen ved ændret arealanvendelse/ændret produktionsmetode, f.eks. etablering af efterafgrøder, skovrejsning og pleje af grønne områder Kortlægning af mulige synergieffekter mellem naturpleje og fjernelse af næringsstoffer Vurdering af økologisk biomasse, energiudnyttelse og gødningspotentiale. Det forventes, at projektet kan være med til at klarlægge, i hvilken grad drivhusgasser fra den eksisterende udnyttelse af landbrugsarealer samt naturarealer bidrager til den samlede udledning af drivhusgasser i Favrskov Kommune, samt hvilke natur- og miljømæssige synergieffekter en ændret anvendelse af landbrugsarealerne vil kunne medføre. 12

13 Tema 4: Trafik og transport Indsatsområde 9: Cykelstiplan Cykelstiplan for Favrskov Kommune. Vision for cykelstiplanen er at sikre: Et sammenhængende og attraktivt net af stiforbindelser, der fremmer trafiksikkerhed, miljø, sundhed og rekreative oplevelser. Projektet bidrager til Favrskov Kommunes mål om at nedbringe CO 2 -udledningen fra transporten. Favrskov Byråd vedtog i maj 2011 en cykelstiplan, som skal være med til at sikre et sammenhængende og sikkert net af cykelstier i kommunen. Potentialet for projektet kan beregnes ved at en vis mængde af transportbehovet omlægges fra bil til gang eller cykling. Således vil for eksempel en omlægning af 3 % af transportbehovet fra bil til gang eller cykling betyde, at CO 2 -udledningen vil blive reduceret med ca tons CO 2 om året. Ansvarlig: Favrskov Kommune. Interessenter: Dansk Cyklistforbund, Østjyllands Politi, Ældrerådet og Landsbyrådet. Cykelstiplanen ligger på kommunens hjemmeside. Kampagner og events vil blive annonceret særskilt. Det skal opnås blandt andet ved: At skabe sikre skoleveje At skabe et sikkert og sammenhængende cykelstinet i de større bysamfund i kommunen At forbinde hovedbyerne med nærliggende landsbyer og centerbyer At skabe cykelstiforbindelser fra trafikstinettet til det rekreative stinet At trafiksikkerheden øges for de lette trafikanter. Cykelstiplanen er vedtaget og tænkes opdateret hvert 4. år. Der vil løbende ske en prioritering af handlingsplanens forskellige stiprojekter. Således blev der i 2011 udført stiprojekter for 1,7 millioner kroner. Yderligere stiprojekter vil blive prioriteret og gennemført i takt med at der afsættes midler i budgettet. Cykelstiplanen sætter særlig fokus på cyklisme blandt skoleelever samt fritidscyklisme. Et af tiltagene for at få flere børn til at cykle i skole er at etablere gode stiforbindelser samt informere og lære eleverne om, hvordan man færdes i trafikken. Ligeledes vil Favrskov Kommune gerne øge kendskabet til mulighederne for at benytte cyklen til fritidsture. Favrskov Kommune vil desuden deltage i og gennemføre kampagner og events, som fremmer brug af cyklen til skole og i fritiden. 13

14 Tema 4: Trafik og transport Indsatsområde 10: Letbaneprojekt Letbane i Østjylland. Ansvarlig: Midttraffik, Letbanesekretariatet. Visionen for letbaner i Østjylland er at få etableret et effektivt kollektivt trafiknet, der kan sikre gode og direkte forbindelser til de største rejsemål for både den interne trafik i Aarhus Kommune og den eksterne pendlertrafik til og fra omegnskommunerne blandt andre Favrskov Kommune. Projektet bidrager til Favrskov Kommunes mål om at nedbringe CO 2 -udledningen fra transporten og fremme brugen af alternative brændstoffer. Favrskov Kommune indgår i den politiske følgegruppe for letbanesamarbejdet mellem otte kommuner i Østjylland og Region Midtjylland. Projektet omfatter en række mulige etaper, som skal binde østjyske byer sammen. Letbanesamarbejdet skal, med sigte på udvikling, administration og markedsføring af letbaneprojektet, være med til at styrke udviklingsmulighederne i Østjylland. Den kollektive trafik skal have et kvalitetsløft, der kan medføre flere passagerer og dermed også miljøforbedringer samt mindske trængselsproblemerne på vejnettet. : Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune samt Region Midtjylland. Letbaneprojektet har sin egen hjemmeside på etape af den østjyske letbane består af en 12 km ny letbanestrækning, der vil sammenkoble Grenåbanen i nord med Odderbanen i syd. Etapen forventes at være i drift i Fase 1-undersøgelsen om 2. etape af letbaneprojektet er afsluttet. Rapporten er fremsendt til Transportministeren og vil indgå i den fremtidige prioritering af inden for planen for Grøn Transport. I marts 2011 besluttede parterne i letbanesamarbejdet at igangsætte en fase 1-undersøgelse, som skal udgøre en del af baggrunden for et udspil til letbaneudbygningen i Østjylland. Undersøgelsen skal indgå i den lokale og statslige prioritering af efterfølgende letbaneetaper, herunder udbygningsetaper i det østjyske letbanesystem. Fase 1-undersøgelsen omfatter etaperne: A: Lisbjerg-Hinnerup B: Banegårdspladsen - Brabrand C1: Banegårdspladsen - Hasselager / Kolt C2: Banegårdspladsen - Hasselager / Kolt Skanderborg Letbanen udleder kun 1/3 CO 2 pr. person-km sammenlignet med biltrafik. Der er på nuværende tidspunkt ikke regnet på en forventet reduktion af CO 2 -udledningen. 14

15 Tema 4: Trafik og Transport Indsatsområde 11: Klimavenlige biler Klimavenlige biler i Favrskov Kommune. Med projektet Klimavenlige biler ønsker Favrskov Kommune at indgå i samarbejde med relevante aktører om identificering af energi- og CO 2 -besparende tiltag i den kommunale bilpark. Projektet bidrager til Favrskov Kommunes mål om at nedbringe CO 2 -udledningen fra transporten og fremme brugen af alternative brændstoffer. Transportområdet yder et markant bidrag til CO 2 -udledningen i Favrskov Kommune og der forventes yderligere stigninger i transportomfanget. Således udgjorde alene transportområdet i % af kommunens samlede CO 2 -udledning på energiområdet. Energibesparelser på transportområdet er svært opnåelige, dog er der i de senere år sat fokus på energiforbruget, hvilket har medført en lavere CO 2 -udledning pr. kørt kilometer. Nye krav i EU lægger således op til, at CO 2 -udledningen fra nye biler i 2015 ikke må overstige 120 g CO 2 /km, hvilket er en reduktion på 25 % i forhold til i dag. Ligeledes forventes elbiler og plug-in hybridbiler snart at udgøre et reelt alternativ til benzin- og dieseldrevne personbiler. Projektet tager udgangspunkt i ønsket om, at Favrskov Kommune satser på klimavenlig transport. Ønsket blev fremsat på Favrskov Kommunes interessentmøde i efteråret Projektet vil indeholde forskellige elementer, som kan indgå i vurderingen af, hvilke teknologier Favrskov Kommune skal satse på indenfor klimavenlig transport, herunder: Kortlægning af kommunale køretøjer i forhold til energiklasser Udarbejdelse af krav til nye køretøjer Vurdering af anvendelse og økonomiske konsekvenser ved indkøb af elbiler/plug-in hybridbiler Vurdering af mulighederne for installering af ladestandere til elbiler Vurdering af anvendelse af elcykler. Kommunen vil igangsætte et pilotprojekt, som skal afklare mulighederne for udnyttelse af biogas som alternativt brændstof i offentligt ejede køretøjer. Projektet vil ske i samarbejde med biogasanlæg i kommunen og vil blandt andet undersøge mulighederne for etablering af opgraderingsanlæg og tankstander til biogas. Sideløbende med biogasprojektet vil Favrskov Kommune i opsamle erfaringer for udbredelse og anvendelse af 1-3 elbiler/plugin hybridbiler i hjemmeplejen. Samtidig vil Favrskov Kommune tilbyde medarbejdere i kommunen et kursus i energirigtig kørsel, hvilket kan betyde, at brændstofforbruget reduceres med op til 20 %. Endelig vil Favrskov Kommune undersøge mulighederne for at oprette et internt pendlernet til kommunens medarbejdere. En personbil, som kører på biogas, sparer miljøet for ca. 3 tons CO 2 om året. Pilotprojektet afhænger både af mulige eksterne investorer og af de tilgængelige teknologiske muligheder. Det samlede potentiale for projektet vil blive fastsat i den næstkommende projektperiode. Potentialet for anskaffelse af elbiler/plug-in hybridbil vil ligeledes blive fastsat i det næste projektkatalog. Ansvarlig: Favrskov Kommune. Interessenter: Biogasanlæg, elselskaber og andre relevante aktører. Favrskov Kommune vil oplyse om egne aktiviteter på kommunens hjemmeside. Projektet forventes påbegyndt i begyndelsen af

16 Projektoversigt Projektkatalog Projekter Handling for projektet Beregnet CO 2 -reduktion ved fuld gennemførelse Energiplanlægning 1. Strategisk varmeplan Udvidelse af fjernvarmeområder tons CO 2 2. Vindmølleplan Opsætning af ni nye vindmøller tons CO 2 3. Energi i lokalsamfund Bidrager til målet om 50 % udfasning af oliefyr tons CO 2 2. Energibesparelser 4. Kommunal bygningsdrift Gennemførelse af energibesparelser tons CO 2 5. Energiforum Bidrager til målet om 10 % reduktion af energiforbruget tons CO 2 3. Landbruget som energileverandør 6. Biogasplan Øget biogaskapacitet på MWh tons CO 2 7. Biomasseplan 8. Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse Potentiale for udnyttelse af bioenergi energiproduktionen Undersøgelse af udledninger og synergieffekter 4. Trafik og transport 9. Cykelstiplan Øge tilgængeligheden af cykelstier 10. Letbaneprojekt Deltagelse i projekt 11. Klimavenlige biler Udbredelse af klimavenlige biler i den kommunale bilpark. Samlet reduktion for fuld gennemførelse af indsatsområder tons CO 2 (reduktion på 23 %) 16

17 Bemærkninger til økonomi Foruden de beskrevne projekter, som finansieres via anlægsblok A-232, har flere af projekterne i Projektkatalog en selvstændig finansiering. Dette gælder f.eks.: Vindmølleplan og biogasplan: Der er separate midler til udarbejdelse af planerne. Kommunal bygningsdrift: Der er under Energibanken afsat 6,6 millioner pr. år i årene til gennemførelse af energibesparende aktiviteter i de kommunale bygninger Cykelstiplan: Handlingsplanens cykelstiprojekter vil blive prioriteret og gennemført i takt med at der afsættes midler i budgettet Energi i lokalsamfund/energiforum: Der er i 2012 samlet afsat kr. til udarbejdelse af projektansøgning samt indledende kortlægning og vurdering af f.eks. potentialet for projekterne, inddragelse af samarbejdspartnere m.v. Derudover er der i 2013 samlet reserveret kr. til eventuelle omkostninger for Favrskov Kommune i forbindelse med de to projekter. Specificering/afklaring af eventuelle omkostninger i 2013 vil ske i løbet af

18 Økonomisk overslag Projektkatalog Projekt År 2012 År 2013 Strategisk Varmeplan projektstart Energi i lokalsamfund projektstart Energiforum projektstart Biomasseplan projektstart 2012/ Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse projektstart 2012/ Klimavenlige biler projektstart Øvrige projekter m.v. - løbende Netværk og samarbejde Energiregnskaber Samarbejdsprojekter m.v Total

19 Beskrivelse Digital varmeplan (program) Indkøb af planværktøj samt implementering, opsætning og internt kursus (Planværktøjer kan efterfølgende benyttes til udarbejdelse af andre digitale planer for Favrskov Kommune). Årlige driftsomkostninger for digital Varmeplan, herunder service- og supportaftale samt hostingaftale. Rådgivning i forbindelse med planlægning og scenarie-beregninger m.v. ved udarbejdelse af varmeplanen (konsulent). Informationsmøder/kampagner m.v. rettet mod borgere og virksomheder i Favrskov Kommune ifm. varmeplanen. Forundersøgelse og projektopgave i forbindelse med etablering af projektet. Projektopgaver i relation til videreudvikling af projektet eller evt. medfinansiering i relation til ansøgte projektmidler. Forundersøgelse og projektopgave i forbindelse med etablering af projektet. Projektopgaver i relation til videreudvikling af projektet eller evt. medfinansiering i relation til ansøgte projektmidler. Potentiale og scenarier for øget udnyttelse af biomasse i energiproduktionen. Kortlægning af drivhusgasudledningen fra landbrug og grønne områder (skove, lavbundsarealer og andre naturområder) samt mulige synergieffekter. Kortlægning og vurdering af muligheden for udbredelse af elbiler i Favrskov Kommune, herunder driftsomkostninger, teknologiske udfordringer, infrastruktur. ( medarbejdere pr. år) Kurser i energieffektiv køreteknik. Undersøgelse af mulighederne for udnyttelse af biogas i transportsektoren, evt. i samarbejde med andre kommuner. Deltagelse i samarbejder samt netværks- og erfagrupper omkring vejledning, rådgivning og planlægning af energi- og varmeopgaver, herunder tværkommunalt samarbejde, KL s Klimanetværk m.v. Udarbejdelse af energiregnskaber for Favrskov Kommune i samarbejde med Region Midtjylland (udgift løbende hvert andet år). Løbende samarbejdsprojekter, borgermøder, interessentmøder m.v. Reservation af midler, som muliggør en hurtig reaktion på indkommende projekter og henvendelser indenfor klimaområdet. 19

20 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Projektkatalog 2012-2013 Klimaplan, Favrskov Kommune

Projektkatalog 2012-2013 Klimaplan, Favrskov Kommune Projektkatalog 2012-2013 Klimaplan, Favrskov Kommune Projektkatalog 2012-2013 Klimaplan, Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Tema 1: Energiplanlægning...4 Indsatsområde 1: Strategisk varmeplan...4 Indsatsområde

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Tema 4: Trafik og Transport... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 10: Grøn transport... 12 Indsatsområde 11: Letbaneprojekt...

Tema 4: Trafik og Transport... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 10: Grøn transport... 12 Indsatsområde 11: Letbaneprojekt... 1 Indhold: Tema 1: Energiplanlægning... 3 Indsatsområde 1: Projekt MIDT-Energistrategi... 3 Indsatsområde 2: Strategisk varmeplan... 4 Indsatsområde 3: Energi i lokalsamfund... 5 Tema 2: Energibesparelser...

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i Klimaplan 2025...12 Tema 1 - Energiplanlægning...14

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010 Klimarådet anbefalinger til 2. december 2010 Forord Klimarådet har i de foreliggende anbefalinger valgt at sætte fokus på energi og CO 2 udledning. Efterfølgende vil klimarådet tage emner som klimatilpasning,

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Sammenfatning Randers Kommune 2009 2030 Befolkningstal 94.200 100.000+ Indbyggere i Randers by 60.000 70.000+ Areal 750 km 2 750 km 2 CO 2 udledning pr. indb. 5,8 tons

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 22.4.2015 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 20% fra 9,8 tons pr. borger i 1995 til 7,8 tons pr. borger

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen 1 Ønsker til folketinget 1. Strategisk energiplanlægning 2. Fjernvarme 3. Vindkraft 4. Biogas 5. Biomasse 6. Energieffektivisering og transport 2 Strategisk

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune. 2. udgave 2016

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune. 2. udgave 2016 Klimaplan 2025 Favrskov Kommune 2. udgave 2016 Klimaplan 2025 2. udgave 2016 Indholdsfortegnelse 1. Klimaplan i Favrskov Kommune...4 Internationale klimainitiativer... 5 Rammerne for klimaplanen... 5 Samarbejde

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune FORSLAG Klimaplan 2025 Favrskov Kommune 2. udgave 2016 Klimaplan 2025 2. udgave 2016 Indholdsfortegnelse 1. Klimaplan i Favrskov Kommune... 4 Internationale klimainitiativer... 5 Rammerne for klimaplanen...

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs varmeforsyning Politisk forankring Koordinere

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Morsø Kommune. Energi i balance

Morsø Kommune. Energi i balance Morsø Kommune Energi i balance Naturkraft Mors er med et areal på 367 km 2 den største ø i Limfjorden. Naturen byder på enestående oplevelser, og rent geologisk er Mors en perle i verdensklasse. Langs

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region?

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Dansk Fjernvarmes Regionalmøder foråret 2015 Louise Langbak Hansen Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Status på projektet og arbejdspakker. Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune

Status på projektet og arbejdspakker. Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune Status på projektet og arbejdspakker Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Overordnet proces Kick-off seminar april 2014. Kortlægninger (delvist i samarbejde m. Region Syddanmark)

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE TEAM NATUR OG MILJØ STATUS PÅ ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE NOVEMBER 2015 INDHOLD Indledning 3 Gennemførte projekter 2013-2015 5 Planlagte projekter 2016-2018 7 Etablering af

Læs mere