TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Arne Hansen, Ole Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Godkendelse af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s takster for vand i Ny parkeringsbekendtgørelse Klimakommune erklæring - forlængelse Oprettelse af lærerarbejdspladser som følge af skolereform De gamles skovtur og De gamles jul Udpegning af repræsentanter til Ungdomsskolebestyrelsen Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 26.3., 2.4., Spørgetid Fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse til Allékroen - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til 7-ELEVEN, udvidelse af serveringsområde samt fortsat bestyrergodkendelse - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 26.3., 2.4., LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/10672 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Borgmesteren foreslog, at punkt 7 blev delt i 2 punkter. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/10672 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen RESUMÉ A. Statsforvaltningen, Tilsynets afgørelse af 28. marts 2014 vedrørende henvendelse fra borger om, 1. at Tårnby med henblik på at påvirke anklagemyndighedens behandling af en sag har træneret med eller medvirket til trænering af personer hos politi og anklagemyndighed, 2. at Anklagemyndigheden ikke har forholdt sig til borgerens påstande, før den frafaldt sigtelse mod ansatte i den offentlige forvaltning, 3. at Tårnby Kommune ikke har behandlet borgers pensionssag i overensstemmelse med retningslinjer givet af Social- og Integrationsministeriet. Statsforvaltningen finder med hensyn til 1. klagepunkt, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning Statsforvaltningen fører tilsyn med. Statsforvaltningen afviser at rejse tilsynssag vedr. 2. klagepunkt idet Statsforvaltningen ikke har kompetence til at behandle klager over Anklagemyndigheden. Statsforvaltningen afviser at rejse tilsynssag vedr. 3. klagepunkt idet Statsforvaltningen ikke har kompetence til at behandle en sag i det omfang særlige klagemyndigheder kan tage stilling i den pågældende sag, i dette tilfælde Ankestyrelsen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at punkt A tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Taget til efterretning. 3

5 3. Godkendelse af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s takster for vand i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32196 Sagsansvarlig: fly.tf Afbud: Arne Hansen RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har den 30. januar 2014, på baggrund af forsyningsselskabets endelige afgørelse for prisloft 2014, fremsendt reviderede takster for 2014 til erstatning for de midlertidige takster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 10. december 2013 TÅRNBYFORSYNING VAND A/S s takster for 2014 på baggrund af forsyningssekretariatets høringsudkast for prisloft Idet forsyningssekretariatet nu har truffet endelig afgørelse for prisloft 2014, har TÅRNBYFORSYNING Vand A/S udarbejdet reviderede takter for 2014, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte taksterne, men kan alene godkende eller forkaste taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. LOVGRUNDLAG Anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningslovens 53 stk. 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de for 2014 reviderede takster godkendes. /BGR 4

6 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Reviderede takster for vand /14 2 Åben Revideret driftsbudget for vand i /14 3 Åben Revideret anlægsbudget for vand i /14 4 Åben Kopi af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s indstilling Budget / Åben Referat fra Kommunalbestyrelsesmødet 10. december /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 5

7 4. Ny parkeringsbekendtgørelse Åben sag Sagsnr.: 14/6627 Sagsansvarlig: mbr.tf Afbud: Arne Hansen RESUMÉ Folketinget har vedtaget en ny Færdselslov pr. 1. marts I den forbindelse er Tårnby Kommunes parkeringsbekendtgørelse trådt ud af kraft. Udvalget skal tage stilling til en ny bekendtgørelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at gøre parkeringsreglerne mere gennemskuelige og ens landet over, har Folketinget besluttet at ændre Færdselslovens 28 stk. 3, således at sætningen: Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. udgår. Det betyder, at det ikke længere er tilladt at parkere delvist på fortovet nogen steder i landet. Samtidigt er det besluttet, at alle lokale parkeringsbekendtgørelser ikke længere er gældende. Teknisk Forvaltning er allerede blevet kontaktet af mange bekymrede borgere, der ser deres muligheder for parkering indskrænket, når der ikke er plads til at parkere 2 biler overfor hinanden på de mindre veje. Det betyder, at kommunen mister hundredvis af parkeringsmuligheder, særligt på små villaveje. Derudover kan ingen fritages for licens inden for p-zonen i Kastrup, og lastbiler kan parkere hele døgnet overalt. Såfremt muligheden for at parkere delvist på fortov ikke bevares, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at det bliver nødvendigt at opsætte P-forbuds skilte på en række veje, hvor bilisterne ikke selv kan vurdere behovet for fri bredde til passage på kørebanen. Tårnby kommune har dog mulighed for at vedtage en ny bekendtgørelse, samt lempe parkeringsreglerne i forhold til Færdselsloven. Dette kan gøres på betingelse af, at den ny bekendtgørelse nemt kan findes på kommunes hjemmeside. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der vedtages en ny parkeringsbekendtgørelse, hvor følgende paragraf er tilføjet til den nuværende: 6

8 Ny 2 Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, at standse eller parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Med denne tilføjelse vil reglerne for parkering i Tårnby Kommune være uændrede i forhold til tidligere. Den nye parkeringsbekendtgørelse bliver lagt på kommunens hjemmeside under Veje og Trafik. Teknisk Forvaltning har fået politiets samtykke til, at kommunens nuværende bekendtgørelse kan gælde frem til en ny er vedtaget. LOVGRUNDLAG Færdselsloven 92, stk. 1 og Lov om Offentlige Veje 107, stk. 2. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at forslaget til en ny parkeringsbekendtgørelse vedtages. 2. at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med vedtagelsen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny parkeringsbekendtgørelse 39096/14 2 Åben Midlertidig parkeringsbekendtgørelse 38295/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Brev fra Jørgen Clausen indgik i behandlingen af sagen. Oversendes til kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 7

9 5. Klimakommune erklæring - forlængelse Åben sag Sagsnr.: 14/8207 Sagsansvarlig: cbi.tf Afbud: Arne Hansen RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at Tårnby Kommune forlænger den 4årige Klimakommune aftale med Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter arbejdet i Projekt Klimakommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune blev i juni 2010 Klimakommune med en borgmestererklæring om at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed på 2 % pr. år frem til år 2014 (se bilag 1). Kravene for at være Klimakommune kan ses i bilag 2, som er hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Her ses også hvilke kommuner, der er Klimakommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening som overordnet står for og administrerer Klimakommune-projektet. For at være Klimakommune er det et krav, at kommunen udarbejder en handleplan for kommunens klimaarbejde. Tårnby Kommunes seneste handlingsplan for Projekt Klimakommune udløber pr. 31. maj 2014 (bilag 3). Dette betyder, at udarbejdelse af ny klimahandlingsplan snarest skal igangsættes, såfremt det besluttes at fortsætte i klimasamarbejdet med DN. Der er i øjeblikket 76 Klimakommuner, som løbende forlænger deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Tårnby kommunes arbejde med klima- og energibesparelser som Klimakommune har resulteret i en CO2-reduktion fra 2009 til 2010 på 3,0 % og fra 2010 til 2011 på 3,6 %. Det seneste tal fra 2011 til 2012 viser en CO2-reduktion på hele 4,3 % (Klimaregnskabet for 2013 forventes klar til april 2014). Det vurderes derfor at være realistisk at nå et reduktionsmål for CO2-udledningen på min. 2 % pr. år fremadrettet. Også et mere ambitiøst mål på min. 3 % CO2 reduktion pr. år vurderes at være realistisk. Kravet på 2 % CO2 reduktion pr. år er et minimum sat af Danmarks Naturfredningsforening som grundlag for at deltage som Klimakommune - en del kommuner sætter dog højere mål, hvilket også vil være realistisk for Tårnby Kommune. En væsentlig årsag til disse CO2-reduktioner må antages, at kunne henledes til Klimakommune arbejdet og dermed handleplanen for Projekt Klimakommune. Eksempelvis kan det nævnes at projekterne i energisparepuljen har givet anledning til en årlig driftsbesparelse som følge af energibesparelser (og vandbesparelser) på ca kr. pr. år i 2012, og yderligere ca kr. pr. år i 2013 og med en tilbagebetalingstid på hhv. 3,7 år og 4,3 år (se bilag 4). 8

10 Udover den direkte driftsbesparelse som følge af energisparepuljen må det også forventes at Klimakommune arbejdet har resulteret i en vis afsmittende effekt i det daglige sagsbehandlingsarbejde, således at der er mere fokus på energibesparelser og energirigtige løsninger uden at dette direkte kan aflæses eller er synliggjort. Kommunen har desuden pr. 21. februar 2014 projekt-ansat en energikonsulent indtil udgangen af år Det vil være oplagt at lade energikonsulenten indgå som omdrejningspunkt i Klimakommune arbejdet som projektleder, udover arbejdet med at implementere energibesparelser i kommunen. Klimakommuneaftalen med DN kan forlænges med minimum 2 år frem til Teknisk Forvaltning vurderer, at en 4årig forlængelse vil give den bedste fleksibilitet og kontinuitet fremover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Tårnby Kommune forlænger klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, ved at underskrive en ny borgmestererklæring om at nedbringe kommunens klimaudledninger (CO2-udledning) for kommunen som virksomhed med et reduktionsmål på min. 2 % pr. år frem til og med 31. maj /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommuneaftale.pdf 48399/14 2 Åben Hvad er en klimakommune /14 3 Åben Klimahandlingsplan pdf 48408/14 4 Åben Energispareprojekter 2012 og økonomi oversigt 48389/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, dog således at reduktionsmålet fastsættes til mindst 3 % pr. år til og med 31. maj Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ændringsforslag til indstillingen: Forslag fra udvalgsformand Jan Jakobsen om at aftale indgås, idet reduktionsmålet i aftalen fastsættes til mindst 2% i alle årene. I 2015 er kommunens eget mål dog minimum 3%. 9

11 For stemte: A (8), O (2), C (1) og B (1) Imod stemte: F (1), V (3) og Ø (1) Undlod at stemme: Ingen Forslaget godkendt. Forslag fra Heidi Ladegaard om, at sagen tilbagesendes Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beregning på, hvad det vil koste at nå en co2 reduktion på henholdsvis 3% og 2% i alle årene. For stemte: F (1), V (3), Ø (1) og B (1) Imod stemte: A (8), C (1) og O (2) Undlod at stemme: Ingen Forslaget bortfaldet. Afstemning om indstillingen med det vedtagne ændringsforslag: Enstemmigt vedtaget. 10

12 6. Oprettelse af lærerarbejdspladser som følge af skolereform Åben sag Sagsnr.: 14/3546 Sagsansvarlig: alo.tf Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Behovet for indretning af lærerarbejdspladser er en følge af Kommunalbestyrelsens principbeslutning om lærernes tilstedeværelsesforpligtelse på skolerne i lyset af Lov 409 (Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område). Repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med skolerne gennemgået skolernes lokalemæssige muligheder og begrænsninger ud fra princippet om, at tre lærer deler to arbejdspladser. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har sammenfattet skolernes ønsker indenfor de fysiske rammer og jf. bilag 1 Notat om indretning af lærerarbejdspladser på skolerne. Udgifterne hertil samt finansiering heraf fremgår af bilag 3 Budget - renovering lærerarbejdspladser" (v. Teknisk Forvaltning) og bilag 2 "Inventaroversigt (v. Børne- og Kulturforvaltningen). UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skolernes arbejdsmiljøudvalg er blevet anmodet om at fremsende ønsker om indretning af lærerarbejdspladser som element i implementering af folkeskoleforliget. Børne- og Kulturforvaltningen har i dialog med skolerne under gennemgangen fastlagt en række kriterier, der sigter mod overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen samt mod at give medarbejderne rimeligt ensartet inventarstandard på tværs af skolerne. En ensartet standard sikrer også øget mulighed for fleksibel udnyttelse af inventaret på tværs af skolerne/institutionerne i tilfælde af ændrede vilkår og behov. Kriterierne fremgår af bilag "Notat om indretning af lærerarbejdspladser på skolerne". Skolerne har varierende lokalemæssige muligheder for indretning af arbejdspladser. Eksempelvis har Skottegårdsskolen mulighed for at indrette individuelle arbejdspladser til hver enkelt medarbejder baseret på sammenhæng med årgangsteam og mødefaciliteter, mens Pilegårdsskolen har betydelige problemer med både at indrette arbejdspladser og mødefaciliteter. Derfor er skolens nuværende fritidshjem blevet indregnet, og der er fundet nye muligheder med at flytte skolens billedkunstlokale til fritidshjemmet. Således bliver der plads til nye lærerarbejdspladser på skolen. På Kastrupgårdskolen er der også fundet plads til lærerarbejdspladser i skolens SFO. Børne- og Kulturforvaltningens drøftelser med skolerne har som udgangspunkt været, at søge at imødekomme skolernes ønsker om arbejdspladser i videst mulige omfang. Det har været forvaltningsrepræsentanternes opfattelse, at der er betydeligt fokus på, at etablering af arbejdspladser søges sikret bedst muligt inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. 11

13 Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for omfanget af skolepædagoger på skolerne ifm. implementeringen af folkeskolereformen. Det er forvaltningens vurdering, at et eventuelt yderligere behov end de i dagsordenpunktet behandlede, forudsætter nærmere afklaring af omfang og karakter af pædagogernes arbejde på skolerne. Det er dog Børne- og Kulturforvaltningens forventning, at det fremlagte forslag i praksis også vil dækker pædagogernes behov. Skolernes og forvaltningernes forslag er baseret på forventninger om dispensation fra gældende bestemmelser om loftshøjde i arbejdsrum i konkrete lokaler på skolerne. LOVGRUNDLAG Arbejdsmiljøloven og diverse bekendtgørelser og At-vejledninger (som ikke er bindende). ØKONOMI Det foreslås, at fælleskontoen Inventar under Børne- og Skoleudvalget medfinansierer anskaffelse af inventar iflg. Bilag 2"Inventaroversigt" med kr ,-og at fælleskontoen "Ekstraordinære ejendomsudgifter" medfinansierer udgifter til nødvendige installationer og lokaleændringer iflg. Bilag 3 "Budget - renovering af lærerarbejdspladser", herunder renovering af nuværende 3 tandklinikker, der skal overgå til lærerarbejdspladsformål. Det anbefales at der til indkøb af inventar i forbindelse med indretning af skolerne i konsekvens af skolereformen afsættes kr. som tilvejebringes ved tillægsbevilling på til eksisterende fælleskonto Inventar PSP-element XG Det anbefales at der til renovering af skolelokaler og tandklinikker med henblik på etablering af lærerarbejdspladser gennem tillægsbevilling afsættes manglende kr. efter at anlægsbeløbet er reduceret med medfinansiering fra puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter på skolerne ( kr.) PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til bemærkninger udover, at tillægsbevillingen på inventarkontoen i givet fald vil belaste servicerammen for 2014, og tillægsbevillingen på ejendomskontoen i givet fald vil belaste anlægsrammen for INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Børne- og Kulturforvaltningens forslag om anskaffelse af inventar til lærerarbejdspladser iflg. "Notat om udgifter til anskaffelse af inventar til lærerarbejdspladser" godkendes 12

14 2. Teknisk Forvaltnings forslag om at foretage installationer og lokaleændringer, herunder renoveringer, iflg. "Budget udgifter lærerarbejdspladser" godkendes 3. der til indkøb af inventar bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til Inventar PSP-element XG ombygning delfinansieres over budget for ekstraordinære ejendomsudgifter på skoleområdet og at der hertil frigives kr. 5. der til renovering af skolelokaler og tandklinikker i forbindelse med indretning af lærerarbejdspladse mm. bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr kr. /BGR /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om indretning af lærerarbejdspladser på skolerne.docx 34920/14 2 Åben Budget - renovering lærerarbejdspladser 18540/14 3 Åben Inventaroversigt - til indstilling 25/ /14 4 Åben SU Høringssvar - Løjtegårdsskolen - Arbejdspladser 55858/14 5 Åben SU Høringssvar -Tårnbygårdsskolen - lærerarbejdspladser 55855/14 6 Åben SU Høringssvar - Korsvejens Skole - arbejdspladser 55851/14 7 Åben Høring lærerarbejdspladser - SU Nordregårdsskolen 55849/14 8 Åben Tillæg til SU Høringssvar - Skelgårdsskolen - lokaletegning med 56321/14 mål 9 Åben SU Høringssvar - Skelgårdsskolen - Arbejdspladser 56320/14 10 Åben SU Høringssvar - Pilegårdsskolen - arbejdspladser 56317/14 11 Åben SU Høringssvar - Kastrupgårdsskolen - arbejdspladser 56541/14 12 Åben SU Høringssvar - US10 - Arbejdspladser 56886/14 13 Åben SU Høringssvar - Skottegårdsskolen - Arbejdspladser 56953/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Der forelå 3 ændringsforslag fra Ø og SF. a. Den af skolerne anviste mulighed for oprettelse af individuelle arbejdspladser imødekommes og 2/3 dels ensartetheds kravet bortfalder. For stemte: Ø (1), F (1) og O (2) Imod stemte: V (3), C (1), A (8) og B (1) Undlod at stemme: Ingen Forslaget bortfaldet. 13

15 b. Indtil det er muligt at oprette personlige arbejdspladser til samtlige lærere og 0. klasses pædagoger skal der dispenseres for tilstedeværelseskravet således at lærere/pædagoger der ikke kan anvises en arbejdsplads kan arbejde hjemmefra. Dispensationen bortfalder med oprettelse af arbejdspladserne. For stemte: Ø (1), F (1) og O (2) Imod stemte: V (3), C (1), A (8) og B (1) Undlod at stemme: Ingen Forslaget bortfaldet. c. Er der skoler, hvor der i SU er enighed om, at der ikke er behov for individuelle arbejdspladser til alle kan der dispenseres fra punkt 2. Forslaget bortfaldet som følge af afstemningen vedrørende ændringsforslag 2. Der forelå ændringsforslag fra V, C, A og B. d. Indstillingen tiltrædes, idet der yderligere bevilges en halv million kr. per skole til afholdelse i Tårnbygårdsskolen dog kr. De yderligere midler prioriteres på den enkelte skole og anvendes til forbedringer af de fysiske rammer for at afhjælpe eventuelle lokale problemstillinger. Indstillingen med ændringsforslag d. blev enstemmigt godkendt. 14

16 7. De gamles skovtur og De gamles jul 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/1535 Sagsansvarlig: mas.sf Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Der er modtaget ansøgning fra Udvalget for De Gamles Skovtur og fra Udvalget for De Gamles Jul. Der skal træffes afgørelse om størrelsen af tilskud der bevilliges til De Gamles Skovtur og til De Gamles Jul. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De Gamles Skovtur og De Gamles Jul er 2 frivillige organisationer der arrangerer henholdsvis en skovtur og et julearrangement for de ældre i kommunen. LOVGRUNDLAG Servicelovens 18. ØKONOMI De Gamles Skovtur Vedrørende De Gamles Skovtur forventes der en indtægt på kr. i deltagerbetaling og kr. fra bidrag og gaver. Med en kassebeholdning på kr. og tilskud fra kommunen på kr. forventes et overskud på kr. Udvalget for De Gamles Skovtur ansøger om tilskud på kr. til skovturen i juli måned. Deltagerbetalingen er fastsat til 130 kr. pr. person. I 2013 blev der givet et tilskud på kr. De Gamles Jul Vedrørende de gamles jul forventes en indtægt på kr. i deltagerbetaling og kr. i diverse tilskud. Med en kassebeholdning på kr. og tilskud fra kommunen på kr. forventes ingen overskud. Udvalget for De Gamles Jul ansøger om et tilskud på kr. Deltagerbetalingen er fastsat til 70 kr. pr. person. I 2013 blev der givet et tilskud på kr. Der kan samlet set disponeres over kr. til 18 midler i Serviceloven. Der søges i alt om kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at der som tilskud til sociale formål bevilges kr. til De Gamles Skovtur. 15

17 2. at der som tilskud til sociale formål bevilges kr. til De Gamles Jul. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben De gamles skovtur 47137/14 2 Åben De Gamles Jul 54958/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Camilla Schwalbe (A) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. Elise Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Behandling af ansøgningen vedrørende De Gamles Skovtur: Indstillingen godkendt. Elise Andersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Behandling af ansøgning vedrørende De gamles Jul: Forslag fra Tommy Frederiksen om at det ansøgte beløb reduceres til kr. For stemte: V (3), C (1) og R (1) Imod stemte: A (7), F (1), O (2) og Ø (1) Undlod at stemme: Ingen Forslaget bortfaldet. Indstillingen godkendt. Jan Jakobsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. 16

18 8. Udpegning af repræsentanter til Ungdomsskolebestyrelsen Åben sag Sagsnr.: 13/27049 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen RESUMÉ På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den blev udpeget 2 medlemmer til Ungdomskolens bestyrelse og på Kommunalbestyrelsens møde den blev arbejdstagers repræsentant godkendt. Der er fra Ungdomsskolen modtaget indstilling om godkendelse af resterende medlemmer og suppleanter: 1. Elinst. Ole Steen Larsen, Strøm & Gudmundsson A/S, Kirstinehøj 71, Arbejdsmarkedets parter arbejdsgiver 2. Erik Rostell Gregersen, Oplysningsforbundene (AOF). 3. Sidsel Simonsen, Medarbejderrepræsentant, Ungdomsskolen. 4. Jacob Løhmann Kristensen, Natalvej 24, 2770, Elevrepræsentant. (suppleant Mathias Schwartz Haverberg, Jernkåsvej 13, 2770 Kastrup) 6. Vibeke Rasmussen. Folkeoplysningsudvalget uden stemmeret. 7. VAKANT - Fælles Rådgivende Organ uden stemmeret Repræsentant fra Fælles Rådgivende Organ er endnu ikke udpeget, hvorfor det indstilles at borgmesteren bemyndiges til at godkende en kommende udpegning. LOVGRUNDLAG Uddrag af vedtægt for Ungdomsskolen, godkendt den 1. april : Ungdomsskolebestyrelsen består af 7 medlemmer. stk. 2: 2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer stk. 3: 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter (1 fra arbejdsgiverside og 1 fra lønmodtagerside). stk. 4: 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbundene. stk. 5: 1 medlem vælges af og blandt medarbejderne ved Ungdomsskolen. stk. 6: 1 medlem vælges af og blandt eleverne i Ungdomsskolen. stk. 7: For hvert medlem af Ungdomsskolebestyrelsen udpeges stedfortrædere. 17

19 3: Medlemmerne af Ungdomsskolebestyrelsen vælges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, idet dog medarbejder- og elevrepræsentanten vælges hvert år. stk. 2: Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg til denne har fundet sted. 4: En repræsentant for kommunens folkeoplysningsudvalg deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret. stk. 2: En repræsentant udpeget af Fælles Rådgivende Organ deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret. INDSTILLING Borgmesteren indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at 1. Ungdomsskolens fremsendte indstillinger godkendes, og at 2. Borgmesteren bemyndiges til at godkende udpegning af repræsentant fra Fælles Rådgivende Organ. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 18

20 9. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 26.3., 2.4., Åben sag Sagsnr.: 14/10672 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møderne 19.3., 26.3., 2.4., INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets beslutninger fra møderne den 19.3., 26.3., 2.4., og for åbne døre godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget kl /14 2 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget kl /14 3 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget /14 4 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget /14 5 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget /14 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 19

21 10. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 14/10672 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN tilhører stillede spørgsmål. 20

22 11. Fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse til Allékroen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/98 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Arne Hansen 21

23 12. Fornyelse af alkoholbevilling til 7-ELEVEN, udvidelse af serveringsområde samt fortsat bestyrergodkendelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/6572 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Arne Hansen 22

24 13. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 26.3., 2.4., LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/10672 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: Ole Petersen, Arne Hansen 23

25 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. (Lukket bilag) 3. Godkendelse af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s takster for vand i Reviderede takster for vand 2014 (19048/14) 2. Revideret driftsbudget for vand i 2014 (19047/14) 3. Revideret anlægsbudget for vand i 2014 (19049/14) 4. Kopi af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s indstilling Budget (19044/14) 5. Referat fra Kommunalbestyrelsesmødet 10. december 2013 (47264/14) 4. Ny parkeringsbekendtgørelse 1. Ny parkeringsbekendtgørelse (39096/14) 2. Midlertidig parkeringsbekendtgørelse (38295/14) 5. Klimakommune erklæring - forlængelse 1. Klimakommuneaftale.pdf (48399/14) 2. Hvad er en klimakommune (48369/14) 3. Klimahandlingsplan pdf (48408/14) 4. Energispareprojekter 2012 og økonomi oversigt (48389/14) 6. Oprettelse af lærerarbejdspladser som følge af skolereform 1. Notat om indretning af lærerarbejdspladser på skolerne.docx (34920/14) 2. Budget - renovering lærerarbejdspladser (18540/14) 3. Inventaroversigt - til indstilling 25/3-14 (54216/14) 4. SU Høringssvar - Løjtegårdsskolen - Arbejdspladser (55858/14) 5. SU Høringssvar -Tårnbygårdsskolen - lærerarbejdspladser (55855/14) 6. SU Høringssvar - Korsvejens Skole - arbejdspladser (55851/14) 7. Høring lærerarbejdspladser - SU Nordregårdsskolen (55849/14) 8. Tillæg til SU Høringssvar - Skelgårdsskolen - lokaletegning med mål (56321/14) 9. SU Høringssvar - Skelgårdsskolen - Arbejdspladser (56320/14) 10. SU Høringssvar - Pilegårdsskolen - arbejdspladser (56317/14) 11. SU Høringssvar - Kastrupgårdsskolen - arbejdspladser (56541/14) 12. SU Høringssvar - US10 - Arbejdspladser (56886/14) 13. SU Høringssvar - Skottegårdsskolen - Arbejdspladser (56953/14) 7. De gamles skovtur og De gamles jul De gamles skovtur (47137/14) 2. De Gamles Jul (54958/14) 9. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 26.3., 2.4., Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget kl (50689/14) 2. Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget kl (50710/14) 3. Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget (55408/14) 4. Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget (61039/14) 5. Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget (66132/14) 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. januar 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere