Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer."

Transkript

1 FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper for et fjernvarmeværk. Via en skabes en fælles referenceramme i arbejdet med branchenøgletal. Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan bidrage til at styrke arbejdet med den funktionsopdelte for fjernvarmeværkerne. Udkast til vejledningen har været forelagt Kommunernes Landsforening og DFF-EDB A.m.b.a. Det skal nævnes, at Energitilsynet fører tilsyn med vejledninger om tariffer og betingelser, jf. varmeforsyningslovens 22 a, og udkast til vejledningen har været drøftet med Energitilsynets sekretariat. Vejledningen har endvidere været forelagt Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Vejledningen kan benyttes af såvel kommunale som forbrugerejede fjernvarmeværker, men de kommunale fjernvarmeværker skal samtidig iagttage de særlige rapporteringsopgaver, der gælder for det kommunale område. Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. På bestyrelsens vegne Dansk Fjernvarme Uffe Bro ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD...1 INDLEDNING DEFINITIONER Funktioner Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Fordeling af omkostninger Vedligeholdelse eller forbedring Mængder/Enheder STANDARDKONTOPLANENS STRUKTUR Kontoramme Kontooplysninger ÅRSREGNSKABSLOVENS REGNSKABSKLASSER Størrelsesgrænser Balancesum Nettoomsætning Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede Undtagelse fra årsregnskabsloven REGNSKABSPRINCIPPER Generelt Interne transaktioner Koncerninterne transaktioner RESULTATOPGØRELSEN Indtægtskriterium Nettoomsætning Salg af varme Salg af el Sideordnede aktiviteter Afskrivninger Småaktiver Offentlige forpligtelser (PSO/energibesparelser) Andre driftsindtægter og omkostninger Renteindtægter og -omkostninger Finansielle aftaler Ekstraordinære indtægter og omkostninger...20 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 2

3 6. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger CO 2 -kvoter Materielle anlægsaktiver Indirekte omkostninger - IPO Tilslutningsbidrag/investeringsbidrag Byggemodningsbidrag Engangsindbetalinger Statstilskud Igangværende arbejder Værdipapirer Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Egenkapital Indskudskapital Øvrige reserver / henlæggelser Hensatte forpligtelser Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Realkreditlån Andre langfristede lån Kortfristet del af langfristet lån Pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter FORDELINGSKONTI Personaleomkostninger PRISBEREGNING...30 Bilag 1 Funktionsopdelt kontoplan med konteringsinstruks ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 3

4 INDLEDNING Med denne vejledning udgår den tidligere af 22. november Ud over selve vejledningen indeholder Vejledning til Standardkontoplan et bilag 1 med en funktionsopdelt kontoplan med angivelse af kontonummer, kontonavn og vejledende konteringsinstruks. Det er frivilligt at anvende en, men Dansk Fjernvarme opfordrer medlemmerne til at benytte den funktionsopdelte kontoplan. Denne giver det bedste grundlag i arbejdet med branchens nøgletal, både på værksniveau og for branchen som helhed. Lovgivningen har åbnet mulighed for, at ministeren iværksætter en centralt styret benchmarking af fjernvarmeværkerne og efterfølgende indfører indtægtsrammer for det enkelte fjernvarmeværk. Herudover forlanger Energitilsynet indberetninger opdelt på funktioner, eksempelvis produktionsomkostninger til brug for prisloftberegning. Dansk Fjernvarme vil med denne vejledning sætte yderligere fokus på arbejdet med benchmarking, og finder, at en er forudsætningen for, at branchen selv kan offentliggøre veldefinerede branchenøgletal, som det enkelte fjernvarmeværk kan holde sine egne tal op imod. Formålet med denne vejledning er at beskrive metode og fremkomme med eksempel på standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper, samt konkret at beskrive og give eksempler på bogføringen af de økonomiske poster, der er mest almindeligt forekommende i en varmeforsyning. Kontoplanen er et redskab, som de kollektive varmeforsyningsvirksomheder kan vælge at bruge. Den vil lette indberetninger til Dansk Fjernvarmes statistik og dermed den efterfølgende beregning af nøgletal for fjernvarmeværkerne. Den kan også benyttes til indberetning af regnskabsmæssige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af priser m.m., der følger af Energitilsynets regulering. Standardkontoplanen dækker flere funktioner i forhold til det økonomiske overblik og regnskabsmæssige rapporteringer. Udgangspunktet for en er, at fjernvarmeværkerne skal aflægge et informativt eksternt regnskab, som opfylder de grundlæggende regnskabsregler i årsregnskabsloven. Ved indberetninger til Dansk Fjernvarmes økonomiske statistikker og benchmarking anvendes de driftsøkonomiske principper ifølge årsregnskabsloven. Når årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regler, danner årsrapporten grundlag for indberetningerne til Dansk Fjernvarme. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 4

5 I forlængelse af opgørelser efter årsregnskabsloven foretages reguleringer efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Alle varmeforsyninger, uanset ejerform, skal udarbejde en prisberegning efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser, både i budget og ved den årlige anmeldelse af regnskabsdata. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 5

6 For langt de fleste regnskabsposter er der ikke forskel på regnskabet efter årsregnskabsloven og opgørelsen efter varmeforsyningsloven. Der er dog væsentlige forskelle på enkelte områder, eksempelvis afskrivninger, henlæggelser og kursreguleringer. Varmeforsyningslovens tariferingsregler er uddybet i Dansk Fjernvarmes Vejledning om Tariffer. De fjernvarmeværker, der er skattepligtige, skal også udarbejde en opgørelse af skattepligtig indkomst. Vejledningen omtaler kun i begrænset omfang særlige skattemæssige problemstillinger, idet der her henvises til vejledninger fra SKAT samt egen rådgivningsmæssig assistance. Såfremt en ikke anvendes, vil vejledningen kunne anvendes som grundlag for tilrettelæggelse af regnskabet, således at indholdet af de poster, der indberettes til Dansk Fjernvarmes statistik og fremtidige nøgletal, er opgjort efter ensartede principper. For de fjernvarmeværker, der ikke har mulighed for at indføre den samlede kan følgende metoder eventuelt anvendes i forbindelse med Dansk Fjernvarmes statistik og fremtidige nøgletal: Nuværende kontoplan kan tilrettes grupperingen i en, hvorved denne opnår samme struktur i den løbende rapportering. Eventuelle fordelinger, der i en figurerer under fordelingskonti, kan bogføres løbende i forbindelse med regnskabsrapporteringen. Disse oplysninger kan eventuelt allerede uddrages af den eksisterende bogføring Der kan udarbejdes et særskilt rapporteringsregnskab baseret på et dataudtræk via rapportgenerator eller via regneark. Dette kan også foretages via tælleværker i det nuværende bogholderi. Fordelinger m.v. bogføres løbende i forbindelse med regnskabsrapportering De fornødne tilretninger foretages i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. Da fordelingerne ikke nødvendigvis er bogført, skal der udarbejdes specifikationer, der dokumenterer sammenhængen mellem regnskab og indberetning. Vejledningen er opbygget således, at der gives en overordnet beskrivelse af hovedproblemstillingen indenfor hver gruppe. Herunder er beskrevet de overordnede retningslinjer for bogføring m.v. Dette afsnit gælder således for alle varmeforsyningsvirksomheder, uanset om en anvendes eller ej. I bilag 1, regneark med en, er konteringsinstruksen anført på kontoniveau. Konteringsinstruksen vil også i vidt omfang kunne anvendes af de varmeforsyningsvirksomheder, der ikke anvender en, således at de ved bearbejdning af data til udtræk sikrer sig, at disse er i overensstemmelse med ens opbygning. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 6

7 1. DEFINITIONER 1.1 Funktioner Standardkontoplanen er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006 med senere ændringer. I lovens bilag 2 er angivet skemaer for balance og resultatopgørelse. Skema 1 Balance i kontoform og skema 4 og 6 Resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt, er grundlaget for opbygningen af en. Funktionsopdelingen er valgt, fordi der herved opnås flere muligheder for sammenligning af økonomiske nøgletal på tværs af forsyningsanlæg og strukturer. Samtidig er det muligt at sammenligne omkostningen til ensartede funktioner, uanset om funktionen udføres af fjernvarmeværket selv eller er udliciteret til eksterne leverandører. Fjernvarmeværkets primære aktivitet kan ideelt opdeles i 3 funktioner: Produktion Distribution Administration. Herudover er der andre ordinære poster, finansielle poster, ekstraordinære indtægter og omkostninger samt eventuelle skattemæssige poster. Specifikke aktiviteter kan være overlappende og af så væsentlig karakter, at man skal foretage omkostningsfordeling, se afsnit 1.2. Som vist forudsættes omkostningerne fordelt på funktioner. De tre funktioner afgrænses således: Funktion Beskrivelse Omfatter Slutgrænse Produktion Tilvejebringelse af fjernvarme (Det vil sige køb og/eller produktion leveret an distributionsnet). Distribution Administration Omfatter alle måder at tilvejebringe fjernvarme. Distribuering af fjernvarme fra produktionssted, værk eller vekslerstation til slutforbruger. Ledelse og administration af fjernvarmeværkets primære aktivitet, afregning med forbrugere samt udførelse af ansvarlighedsopgaver (lovbestemte-, PSOog energispareaktiviteter). Drift af: - Produktionsenhed til varme og eventuel elproduktion - Akkumuleringstank - Eget transmissionsnet. Transmissionspumper og andre pumper på centralen - Varmeveksler i produktionen - El til produktionsformål - Driftsledelse og styring. Drift af: - Distributionsveksler, varmeveksler i ledningsnet - Distributionsnet, hoved- /stikledninger - Distributionspumper - Vand inklusive vandbehandling - Hovedhaner - Varmemålere hos forbrugere - Brugeranlæg, hvis ejet af fjernvarmeselskab - El til distributionsformål - Driftsledelse og styring vedr. ledningsnettet. Omkostninger til: - Overordnet ledelse - Administration af varmeværket - Forbrugsafregning - Forbrugerinformation - PSO/energibesparelser. Hvis der indgår varmeveksler: Ab varmeveksler. Hvis der ikke indgår varmeveksler: Ab produktionsenhed (produktionsmåler). Hovedhaner Varmemåler Brugeranlæg, hvis ejet af fjernvarmeselskab. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 7

8 En særlig problemstilling er, at adskillelsen i produktion og distribution ikke altid følger det enkelte fjernvarmeværks struktur eller ejerforhold over de tekniske anlæg, men her er det væsentligt at holde sig funktionsopdelingen for øje, således at omkostningerne deles i de tre funktioner, uanset fjernvarmeværkets tekniske struktur. Hermed skabes det bedst mulige grundlag for sammenligning og inspiration fra andre fjernvarmeværker Produktionsomkostninger Posten indeholder alle omkostninger vedrørende virksomhedens produktion af varme og el, herunder brændselsomkostninger, køb af varme hos ekstern leverandør, reparation og vedligeholdelse, SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg/-varmevekslere/pumper/-vandbehandling m.v, driftsledelse, lokaleomkostninger, miljø, forskning og udvikling. Ovenstående omkostninger, der relaterer sig til produktion og varmekøb, indeholder også de omkostninger, der er forbundet med varmetabet i distributionsnettet (ledningstabet). Derfor overføres disse til distributionsomkostningerne, beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede omkostninger ved varmeproduktion. Værdien af ledningstabet beregnes således: Produktionsomkostninger før ledningstab med fradrag af indtægt fra elsalg. Nettoproduktionsomkostninger ganges med ledningstab i MWh og deles med den samlede varmeproduktion i MWh. Eventuel fortjeneste ved salg af CO 2 -kvoter indgår ikke i opgørelse af nettoproduktionsomkostningen, idet hovedforudsætningen er, at varmeforsyningerne er tildelt gratiskvoter til produktionen. Disse kvoter er regnskabsmæssigt registreret til 0 kr. En fortjeneste ved et eventuelt salg af overskydende kvoter skal derfor ikke påvirke værdien af ledningstabet. Fortjenesten henføres til andre indtægter Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Distributionsopgaverne påbegyndes ved energiens afgang fra produktionsenheden eller varmevekslere, og afsluttes efter kundens forbrugsmåler. Ledningstab betragtes som en distributionsomkostning. Ledningstabet beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger, jf. beskrivelsen ovenfor under produktionsomkostninger. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, målerudskiftning, ledningsregistrering, personaleomkostninger og afskrivninger på distributionsanlæg. Omkostninger ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 8

9 1.1.3 Administrationsomkostninger Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner herunder vederlag til bestyrelse, repræsentantskab, ledelse, medarbejdere i administrationen og information, administrativ IT, revision, kontorhold, afskrivninger på aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på fordringer. 1.2 Fordeling af omkostninger Enkelte omkostningsgrupper kan relateres til såvel produktion, distribution og administration. For disse skal der foretages en opdeling af omkostningerne på basis af en vurdering af forbruget. Dette kan eksempelvis foretages på grundlag af timeforbrug, forbrugt maskintid, antal kørte kilometer, antal kvadratmeter de enkelte afdelinger beslaglægger eller lignende. Ledelsen fastlægger skriftlige retningslinjer for, hvilke fordelingsnøgler, der skal anvendes. Alle omkostninger skal periodiseres og placeres under de funktioner, de relaterer sig til. Det gælder også service- samt leasingkontrakter. 1.3 Vedligeholdelse eller forbedring Ved registrering af varmeforsyningens driftsomkostninger til produktionsanlæg og ledningsnet skal der skelnes mellem vedligeholdelse og forbedring. Omkostninger, der klassificeres som vedligeholdelse, indgår i virksomhedens drift. Omkostninger, der klassificeres som anlægsforbedringer, skal aktiveres under det pågældende anlæg i virksomhedens balance. Omkostninger, der tilfører et eksisterende anlæg nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende anlægs nytteværdi, skal aktiveres som en forbedring. Eksempler på omkostninger, der forøger nytteværdien af et anlæg, kan være omkostninger, der afholdes for at: Forøge anlæggets kapacitet Forbedre kvaliteten (eksempelvis reducere omfanget af ledningstab) Reducere fremtidige omkostninger. I nedenstående tabel er angivet nogle eksempler på henholdsvis vedligeholdelsesomkostninger og anlægsomkostninger: Kategori Definition Eksempler Vedligehold Anlægsforbedring Omkostninger til løbende vedligeholdelse og reparationer, som ikke medfører en forøgelse af anlæggets værdi. Omkostninger til udskiftning af komponenter med væsentlige levetidsforlængelser til følge, udvidelser af anlæggets kapacitet eller indførelse af nye funktioner og teknologi, eksempelvis automatisk overvågning. Finde og udbedre fejl, reparere, male, tilstandsvurdering. Renoveringer, ombygning af stationer, kapacitetsudvidelser, etablering af fjernkontrol (SRO-anlæg), blivende udskiftning af eksisterende ledningsanlæg. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 9

10 Nogle kraftvarmeværker har indgået serviceaftaler om vedligeholdelse af motorerne. Omkostningen hertil føres løbende i resultatopgørelsen. Det er her dog forudsat, at der ikke indgår egentlige forbedringsarbejder i serviceaftalen. Efter årsregnskabsloven kan der ikke foretages løbende hensættelse til dækning af motorrenovering, der foretages med flerårige intervaller, da denne vedligeholdelse foretages med henblik på fremtidig anvendelse af motoren. Disse omkostninger indregnes som et separat anlægsaktiv, der afskrives over brugstiden, dvs. perioden frem til næste eftersyn. Hvis en serviceaftale både omfatter løbende vedligeholdelse og motorrenovering, skal der derfor ske en regnskabsmæssig opdeling af omkostningen. For yderligere inspiration se evt. Regnskabsvejledning nr. 10, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Bemærk, at der er særlige regler for hensættelser efter varmeforsyningsloven. 1.4 Mængder/Enheder Ud over registrering af de økonomiske transaktioner anbefales, at der samtidig sker en registrering af tilhørende mængder i nogle edb-systemer kaldet enheder. Eksempelvis er det hensigtsmæssigt at registrere mængder på salg af fjernvarme, køb af brændsel, energikøb og CO 2 -kvoter. Mængderne gør det nemt at afstemme omkostninger til kontrakter, beholdninger og afgifter. Tillige er det nemt at udarbejde data til eksempelvis benchmarking, hvor økonomiske og tekniske data kombineres. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 10

11 2. STANDARDKONTOPLANENS STRUKTUR Kontoplanen fremgår af bilag 1 til denne vejledning. Standardkontoplanen er opbygget således, at den kan danne grundlag for aflæggelse af en årsrapport efter årsregnskabsloven. Herudover er der tilføjet et afsnit til brug for prisberegning efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser. 2.1 Kontoramme Standardkontoplanen har indledningsvist en kontoramme, der i oversigtsform viser, hvorledes kontoplanen er opbygget. Kontorammen er udgangspunktet for Dansk Fjernvarmes arbejde med benchmarking. Det er derfor vigtigt, at de forudsatte opdelinger i kontorammen anvendes, også hvis der er behov for at tilføje konti. 2.2 Kontooplysninger I kontoplanen er der ud for hver konto anført, hvorvidt der som hovedregel vil være momspligt/momsfradragsret. Under punktet konteringsinstruks er anført de typer af posteringer, som den enkelte konto er tiltænkt. I kontoplanen er der kun medtaget de konti, der hyppigst er brug for i en varmeforsyningsvirksomhed. Yderligere konti kan tilføjes efter behov. Her er det gavnligt at tage udgangspunkt i kontorammen, der viser den overordnede skabelon, der kan underopdeles efter behov. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 11

12 3. ÅRSREGNSKABSLOVENS REGNSKABSKLASSER Alle fjernvarmeværker er omfattet af de regler, der gælder for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse A. Indplacering i regnskabsklassen har betydning for krav til informationer i regnskabet. Man er således forpligtet til at give de oplysninger, der er krævet for den regnskabsklasse, som man er omfattet af, men der er mulighed for frivilligt at give oplysninger, der gælder for en højere regnskabsklasse. Afhængig af aktiviteten kan fjernvarmeværket blive omfattet af en højere regnskabsklasse eller fjernvarmeværkets ledelse kan vælge at aflægge regnskab efter de regler, der gælder for en højere regnskabsklasse. Elproducerende værker er som minimum omfattet af regnskabsklasse B. Hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider to af nedennævnte størrelser for klasse B, er virksomheden omfattet af klasse C. Satser pr. 1. september 2008 Klasse A Helt små Klasse B Små Klasse C Mellemstore Klasse C Store Klasse D Børsnoterede Balancesum 0-7 mio. kr mio. kr mio. kr. > 143 mio. kr. Alle børsnoterede eller statslige aktieselskaber Nettoomsætning 0-14 mio. kr mio. kr mio. kr. > 286 mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 0-10 ansatte 0-50 ansatte ansatte > 250 ansatte Om indplacering i regnskabsklasserne, se Dansk Fjernvarmes cirkulære nr. 2170/02 om Fjernvarmeværker og årsregnskabsloven. 3.1 Størrelsesgrænser Balancesum Summen af alle aktiver opgjort ultimo regnskabsåret Nettoomsætning Årsregnskabslovens definition af nettoomsætning er Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 12

13 For et fjernvarmeværk betyder det, at nettoomsætningen er værdien af årets fjernvarmeleverance. Værdien opgøres eksklusive moms. For kraftvarmeværker indgår indtægt fra elsalg også i nettoomsætningen. Er et regnskabsår kortere eller længere end 12 måneder, forhøjes eller formindskes nettoomsætningen forholdsmæssigt, således at der opnås et beløb svarende til beløbet for en periode på 12 måneder Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede Beregnes som hovedregel ud fra årets ATP-omkostning delt med et helårsbidrag til ATP. 3.2 Undtagelse fra årsregnskabsloven Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006 med senere ændringer, 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: Balancesum på 7 mio. kr. Nettoomsætning på 14 mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10. Denne mulighed er dog kun for fjernvarmeværker, der ikke er elproducerende. Bemærk, at fjernvarmeværker, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen, skal indsende en undtagelseserklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 13

14 4. REGNSKABSPRINCIPPER 4.1 Generelt For fjernvarmeværker, der overgår til en, er der ikke krav om omlægning af regnskabsperioden. Fjernvarmeværkerne kan fortsætte med den nuværende regnskabsperiode. Til en årsrapport for en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed (klasse B) hører følgende: Ledelsespåtegning og -beretning fra bestyrelse/ledelse Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse (kun krav for klasse C mellemstore virksomheder) Noter. De fjernvarmeværker, der er omfattet af årsregnskabslovens klasse B skal som minimum aflægge ledelsesberetning med det indhold, der er beskrevet. Det er dog valgfrit, om fjernvarmeværket vil medtage nogle af de punkter, der er krav for klasse C. Fra 1. april 2006 er ledelsesberetningen for klasse B kun et krav, hvis der er sket væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. De væsentligste aktiviteter skal dog mindst fremgå af en note. Denne kan udelades, hvis der udarbejdes en ledelsesberetning. Dansk Fjernvarme anbefaler, at der udarbejdes en ledelsesberetning, med fokus på god information til forbrugerne. Udarbejdes der en ledelsesberetning, bør den som minimum indeholde følgende: Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med beløbsangivelse Beskrivelse af usædvanlige forhold, der påvirker indregningen eller målingen, så vidt muligt med beløbsangivelse Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. Yderligere krav, hvis fjernvarmeværket er omfattet af årsregnskabslovens klasse C: 5 års hoved- og nøgletal Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen Beskrivelse af virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 14

15 Beskrivelse af særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden I det omfang, det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, skal store virksomheder i klasse C supplere beskrivelse af virksomhedens aktiviteter med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for de specifikke aktiviteter herunder oplysninger om miljø- og personaleforhold. Anvendt regnskabspraksis bør som minimum beskrive indregningsmetoder for og værdiansættelsen af de enkelte grupper af anlægsaktiver, varebeholdninger, tilgodehavender, tilslutningsbidrag og forpligtelser. Årsregnskabsloven har endvidere forskellige krav til omfanget af noter, for hver regnskabsklasse. Herudover skal der gives oplysning om pantsætninger og eventualforpligtelser. En eventualforpligtelse er et forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre et træk på virksomhedens ressourcer, men hvor forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol, eller en pligt, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller en forpligtelse, hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed. 4.2 Interne transaktioner Interne transaktioner opstår i forbindelse med overførsel af alle former for aktiver, forpligtelser eller serviceydelser mellem virksomhederne i en koncern eller internt i de enkelte virksomheder. Såfremt der er tale om rene omkostningsfordelinger, skal disse foretages på grundlag af fordelingsnøgler, eksempelvis antal forbrugte timer, kvadratmeterfordelinger m.v. Fordelingerne bør være skriftligt fastlagte og skal være godkendt af den overordnede ledelse. Interne transaktioner kan eksempelvis opstå i de situationer, hvor medarbejdere udfører arbejder for forskellige afdelinger, og hvor omkostningerne vil falde ind under flere funktionsområder. I disse tilfælde vil afregningen mellem de enkelte afdelinger kunne foretages på grundlag af timeregistreringer. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 15

16 4.3 Koncerninterne transaktioner Pr. 1. januar 2006 blev der indført særlige dokumentationskrav for koncernforbundne skattepligtige virksomheder. Transfer pricing er udtryk for de afregningspriser og herunder også vilkår, som anvendes ved transaktioner/samhandel mellem to eller flere parter, hvor disse parter er interesseforbundne. Udgangspunktet er, at der skal ske afregning efter armslængdeprincippet, det vil sige, at der skal ske afregning til priser og vilkår, som også ville gælde, hvis der var tale om afregning overfor en uafhængig tredjemand. For en nærmere beskrivelse af krav til dokumentation henvises til bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 samt SKATs vejledning af 6. februar 2006 Transfer pricing; Kontrollerede transaktioner; Dokumentationspligt. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 16

17 5. RESULTATOPGØRELSEN 5.1 Indtægtskriterium Det i årets løb målte varmeforbrug danner grundlag for indtægtsførelsen. Periodevis foretages indtægtsregistrering på baggrund af acontoopkrævninger. Af hensyn til periodiseringen bør der foretages måling i forbindelse med årsafslutningen. Hvis der ikke foretages egentlig afregningsmåling i tilknytning til den regnskabsmæssige årsafslutning, bør der ske periodisering, enten med udgangspunkt i forbrugt brændsel/købt varme eller med udgangspunkt i en aktuel graddageberegning, således at omsætningen i årsrapporten svarer til værdien af den varmemængde, der er leveret i regnskabsåret. 5.2 Nettoomsætning Posten indeholder alt salg af primære produkter, det vil sige varme og el. Alt andet salg er sekundært og placeres under andre indtægter. Tilskud fra det offentlige, driftstabserstatninger og lignende som relaterer sig til omsætningen, indgår ligeledes i posten Salg af varme Konto for acontorater krediteres i løbet af året for opkrævede rater. Raterne overføres fra forbrugersystem og modposten bliver debitorkonto. Kontiene for de forskellige bidrag krediteres for salg til forbrugere i henhold til flytteopgørelser i årets løb samt årsopgørelser ved regnskabsårets slutning. Ved bogføring af flytteopgørelser og årsopgørelser debiteres konto for acontorater for de acontorater, der er modregnet på opgørelserne. Fordelingen på flere kundegrupper kan eventuelt være almindelige forbrugere og forbrugere med særlig prisaftale (f.eks. storforbrugere). Hvis det ønskes, kan forbruget føres med et beregnet beløb (under hensyntagen til ledningstab) for hver måned/kvartal. I så fald skal acontorater bogføres under mellemregning med forbrugere i balancen Salg af el Ved salg af el på markedsvilkår bogføres selve elindtægten, grundbeløbet og indtægter ved balance- og regulerkraft på særskilte konti. Betalinger til produktionsbalanceansvarlige og eventuel indfødningstarif til netselskabet bogføres under salg af el, for at holde afregningen samlet i kontoplanen. Ved salg af el efter treledstariffen skal fakturaen bogføres opdelt på lav-/høj-/spidslast samt tilskud. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 17

18 Bemærk, at der normalt ikke afregnes moms af tilskud, der afregnes fra Energinet.dk. 5.3 Sideordnede aktiviteter Eventuelle indtægter og omkostninger vedrørende sideordnede aktiviteter indgår under andre driftsindtægter og omkostninger. Der kan derfor blive behov for at regulere for disse ved opgørelse af prisberegning efter varmeforsyningsloven. 5.4 Afskrivninger Ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven skal der for de virksomheder, der er omfattet af klasse B og C beregnes systematiske afskrivninger det leder sædvanligvis til, at der beregnes lineære afskrivninger over den forventede brugstid. Hvis aktivet forventes at have en restværdi efter udløbet af brugstiden, skal denne restværdi indregnes ved anskaffelsen af aktivet, og der afskrives således ikke på den forventede restværdi. Efter årsregnskabsloven afskrives som hovedregel ikke på grunde, idet de ikke antages at have en begrænset brugstid. Bemærk, at der er særlige regler for afskrivninger efter varmeforsyningsloven. 5.5 Småaktiver Grænsen mellem, hvad der opfattes som småanskaffelser og som anlægsaktiver fastlægges af fjernvarmeværkets ledelse ud fra fjernvarmeværkets økonomiske størrelse. Eksempelvis kan grænsen sættes til skattevæsenets skillelinje ( kroner i 2008). 5.6 Offentlige forpligtelser (PSO/energibesparelser) Varmeforsyningsvirksomhederne er underlagt en række offentlige forpligtelser, eksempelvis energispareaktiviteter samt betaling til Energitilsynet. Der er i varmeforsyningsloven åbnet mulighed for flere forpligtelser, der skal betales af forbrugeren via varmeregningen. Omkostninger forbundet med energispareaktiviteter skal ifølge bekendtgørelse om energispareaktiviteter, nr. 816 af 17. september 2001, specificeres i budgetter og regnskaber. Disse omkostninger anbefales oplyst i en note i årsrapporten. 5.7 Andre driftsindtægter og omkostninger Avance eller tab ved salg eller skrotning af aktiver føres som Andre driftsindtægter eller Andre driftsomkostninger. Under andre driftsindtægter og omkostninger føres også regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedformål, dvs. alt andet end salg af varme og el. Under posten hører udlejning, gebyrer, salg af spædevand og mineralprodukter, administration af andre værker eller administration for boligselskaber, salg af tjenesteydelser, drift af entreprenørafde- ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 18

19 ling i det omfang, der er salg til andre, vagtordning for andre, kursusvirksomhed for andre og salg af målere til andre. Både af hensyn til beregning af den korrekte fjernvarmetarif og af hensyn til vurdering af omkostningsniveau for den egentlige fjernvarmeaktivitet og for den sekundære aktivitet er det vigtigt, at de direkte omkostninger, der vedrører den sekundære aktivitet bliver ført i denne omkostningsgruppe. Ud over de direkte omkostninger, der er forbundet med den sekundære aktivitet, skal der også henføres indirekte omkostninger (IPO), såfremt disse belaster kapaciteten. 5.8 Renteindtægter og -omkostninger Regnskabsposten indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Under finansielle omkostninger føres indekstillæg vedrørende virksomhedens anlægsfinansiering. Endvidere skal afskrivninger på kurstab i forbindelse med låneoptagelse/omprioritering, alternativt årlig regulering af gældens værdi ved anvendelse af amortiseret kostpris, placeres her. Bemærk, at der er særlige regler for kursreguleringer efter varmeforsyningsloven. 5.9 Finansielle aftaler Finansielle aftaler kan dække flere områder. I en varmeforsyning kan det eksempelvis være en renteaftale, hvor en fast rente på et realkreditlån konverteres til en variabel rente eller omvendt ved indgåelse af en swap-aftale. Udgangspunktet for disse aftaler er, at de måles til dagsværdi og at værdireguleringer indregnes løbende i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis en swap-aftale udelukkende er indgået for at afdække værdien af en forpligtelse og dermed fremtidige pengestrømme, indregnes kursreguleringerne direkte på egenkapitalen. Beløbene tilbageføres fra egenkapitalen på det tidspunkt, hvor den afdækkede transaktion gennemføres. Det er en forudsætning for at bruge denne undtagelsesregel, at der sker afdækning af pengestrømme. En anden type aftaler er aftaler om køb af brændsel eller el på kontrakt. Kontrakter, der alene kan opfyldes ved fysisk levering af de underliggende varer, er ikke omfattet af definitionen på et finansielt instrument og skal derfor ikke indregnes i balancen, før den fysiske levering sker. Nogle forsyninger indgår finansielle aftaler om salg af el, hvor der er aftalt en fast afregningspris for en kommende periode. Hvis aftalen er indgået for at sikre forventet salg, og forventes at blive afregnet ved levering af råvaren, så behandles aftalen som en råvarekontrakt, hvor der ikke sker indregning i balancen, før den fysiske levering/afregning. Er der derimod tale om en ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 19

20 spekulativ aftale, hvor der ikke er sammenhæng til elsalg, skal aftalen opgøres til dagsværdi ved aflæggelse af årsrapporten og værdireguleringer indregnes løbende i resultatopgørelsen. I afsnittet om anvendt regnskabspraksis er det vigtigt at få beskrevet, hvordan kontrakter er behandlet i årsrapporten; det gælder uanset, om der er tale om finansielle aftaler eller andre kontrakter Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære poster vedrører indtægter og omkostninger, der hidrører fra transaktioner, som klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Her bogføres indtægter og omkostninger, der klart adskiller sig fra resultatet af virksomhedens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt, f.eks. tab i forbindelse med underforsikring, naturkatastrofer m.v. Bemærk, at tab/gevinst ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver ikke er ekstraordinære poster, men indregnes i posten Andre driftsindtægter eller Andre driftsomkostninger. ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 20

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/8 2012 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere