Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S"

Transkript

1 RESUMÉ: AN MP IPRAXA <w> - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr PRADAXA <w> fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP med henvisning til varemærkelovens 15. Indsigelsen blev begrundet med, at der var forvekslelighed og varesammenfald med indsigers ældre mærke PRADAXA, klasse 5 og varelighed for så vidt angår klasse 10 i det ansøgte mærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt designeringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen. KENDELSE: År 2008, den 16. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. juli 2007 vedrørende indsigelse mod designering af Danmark for den internationale varemærkeregistrering MP IPRAXA <w> NORTON HEALTHCARE Storbritannien v/ R.G.C. JENKINS & CO. Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 22. September For klageren mødte cand.jur. Anette Rasmussen, der fremlagde påstandsdokument og materialesamling og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Der blev ikke givet møde for indklagede. Ankenævnet udtaler: Uanset varemærkerne IPRAXA og PRADAXA, som anført af klageren, i et vist omfang fremtræder ens visuelt, tiltræder ankenævnet af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde, herunder navnlig at indehavers varemærke indledes med vokalen I, at varemærkerne ikke er forvekslelige. Som følge heraf stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 29. juni 2006 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Norton Healthcare Limited, Storbritannien, som indehaver af den internationale MP , havde designeret Danmark den 22. februar Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 27. december Det internationale mærke: IPRAXA <w> var registreret for: Klasse 05: Pharmaceutical, medicinal, medical, veterinary and sanitary preparations and substances; pharmaceutical preparations and substances for use in the prevention or treatment of respiratory conditions, illnesses or respiratory disorders including asthma, bronchitis, emphysema and COPD; pharmaceutical preparations and substances for use in respiratory inhaler devices; solutions for oral inhalation after nebulisation; preparations and substances for oral inhalation for nebulisation; suspensions for oral inhalation for nebulisation. Klasse 10: Surgical, medical, dental, veterinary and diagnostic apparatus, devices and instruments; inhalation devices, inhalers, metered dose inhalers, dry powder inhalers, aerosol inhalers and aqueous inhalers, all for the treatment of respiratory conditions or ailments; nebulisers; parts, components and fittings for the aforesaid goods. I brev af 22. februar 2007 fremsatte Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG indsigelse mod ovennævnte designerings gyldighed. Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers varemærke MP , ordmærket IPRAXA, er forveksleligt med indsigers ældre varemærke, EU-varemærket PRADAXA. Indsiger har i den forbindelse henvist til varemærkelovens 15. Indehaver har trods opfordring ikke udtalt sig i sagen, der den 27. juli 2007 blev optaget til afgørelse. 2/8

3 Den 31. juli 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge og designeringen blev opretholdt med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: MP , ordmærket Registreret for: IPRAXA Klasse 5: Pharmaceutical, medicinal, medical, veterinary and sanitary preparations and substances; pharmaceutical preparations and substances for use in the prevention or treatment of respiratory conditions, illnesses or respiratory disorders including asthma, bronchitis, emphysema and COPD; pharmaceutical preparations and substances for use in respiratory inhaler devices; solutions for oral inhalation after nebulisation; preparations and substances for oral inhalation for nebulisation; suspensions for oral inhalation for nebulisation. Klasse 10: Surgical, medical, dental, veterinary and diagnostic apparatus, devices and instruments; inhalation devices, inhalers, metered dose inhalers, dry powder inhalers, aerosol inhalers and aqueous inhalers, all for the treatment of respiratory conditions or ailments; nebulisers; parts, components and fittings for the aforesaid goods. Indsigers mærke: CTM , ordmærket PRADAXA Registreret i klasse 5 for: Farmaceutiske produkter. Der er i begge tilfælde tale om mærker uden nogen kendt betydning. Indehavers mærke består af 6 bogstaver, og indsigers mærke består af 7 bogstaver. Den naturlige opdeling af ordene er hhv.: I PRAX A og PRA-DAX A. Ved bedømmelsen af mærkeligheden mellem to varemærker sker der en helhedsvurdering, hvor der bl.a. tages hensyn til den synsmæssige og lydlige lighed mellem mærkerne. Indehavers varemærke indledes med vokalen I, der både synsmæssigt, p.g.a. at der er tale om den indledende stavelse og lydmæssigt, fordi der er tale om en klar og tydelig udtale, fremstår som distinkt stavelse i mærket. Mærkerne har desuden kun den sidste stavelse, et enkelt A til fælles. 3/8

4 Uanset, at der er bogstavrækkefølge til fælles for begge mærker, PRA og XA, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der er ved vurderingen lagt særlig vægt på den forskellige indledning af mærkerne, der er med til at give en væsentligt forskelligt opbygning og et væsentligt forskelligt lydbillede samt den omstændighed, at mærkerne kun har én stavelse til fælles. Der er sammenfald af varer i klasse 5. Indsiger har under sagen gjort gældende, at beskyttelsen for indsigers mærke bør udstrækkes til også at omfatte varer i klasse 10. Da mærkerne som nævnt oven for ikke ligner hinanden, har styrelsen ikke under sagen fundet anledning til at tage stilling til denne påstand. Konklusion Der er sammenfald af varer f.s.v.a. klasse 5, men da mærkerne ikke ligner hinanden, er mærkerne ikke forvekslelige, og der vil ikke kunne antages en forbindelse mellem dem. Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og indehavers varemærke opretholdes i fuldt omfang. Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse indbragte Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co, KG, i brev af 28. september 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at varemærket MP IPRAXA nægtes registrering. Klager fremførte følgende: I medfør af varemærkelovens 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 31. juli 2007 trufne afgørelse, jf. bilag 1. Der nedlægges følgende Påstand: Varemærket MP IPRAXA nægtes registrering. Sagsfremstilling: Danmark blev for varemærket IPRAXA designeret den 22. februar Med brev af 22. februar 2007 fremsatte klager, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, indsigelse mod at lade designeringen af Danmark for MP IPRAXA få endelig gyldighed, jf. bilag 2-3. Indsigelsen var baseret på klagers tidligere EU-varemærkeregistrering nr PRADAXA, jf. bilag 4. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens 15, idet klager argumenterede for, at mærkerne er forvekslelige, idet der både er dels vareidentitet dels varelighed og mærke-lighed. 4/8

5 Indsigelsen blev ikke imødegået af ansøger, hvorfor styrelsen den 27. juli 2007 meddelte, at sagen blev taget op til afgørelse, jf. bilag 5. Der henvises i det hele til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 1-5. Anbringender: Til støtte for vores påstand gøres følgende gældende: mærkerne er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens 15. der foreligger direkte sammenfald af varer for så vidt angår klasse 5, som omfattet af begge mærker, hvilket styrelsen er enig i. der foreligger varelighed for så vidt angår klasse 10, som omfattet af det ansøgte mærke. Alle de i klasse 10 specifikt nævnte inhalatorer fungerer kun efter hensigten, når de indeholder farmaceutiske præparater eller substanser. Der består dermed en sammenhæng mellem selve det farmaceutiske produkt og det apparat, produktet indtages gennem. Dette tydeliggøres netop ved f.eks. inhalatorer til lindring ved astma, hvor slutforbrugeren køber og selv betjener inhalatoren, som indeholder den aktive farmaceutiske substans. En sådan inhalator med farmaceutika købes som et og samme produkt, hvorfor der foreligger varelighed mellem klasse 10 og 5 i nærværende sag. en høj grad af lighed mellem varerne medfører, at der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne, jf. ECJ afgørelsen C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mod MGM Inc. I nærværende sag foreligger der dels vareidentitet, dels en høj grad af varelighed, hvorfor der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne. der ved lighedsbedømmelse af de to mærker bør tages særlig hensyn til risikoen for fejlmedicinering og de alvorlige konsekvenser, dette kan få. Fejlmedicinering forekommer ikke kun hos slutforbrugere, men også hos uddannet personale på plejehjem og hospitaler, hvilket jævnligt fremgår af medierne. Det er derfor en reel risiko, hvorfor to mærker for farmaceutiske præparater ikke under nogen omstændigheder bør kunne forveksles. der skal foretages en helhedsbedømmelse af de visuelle, auditive og betydningsmæssige indtryk, mærkerne giver, jf. EU-domstolen i C-251/95 SABEL. antallet af fælles stavelser derfor ikke er afgørende for om to mærker er forvekslelige, men derimod helhedsindtrykket. Bogstavskombinationerne PRA og AXA er visuelt og auditivt meget dominerende i begge mærker og bør derfor tillægges afgørende vægt i en sammenligning af de to mærker. begge mærker består af tre stavelser og er næsten lige lange, idet de indeholder 6 hhv. 7 bogstaver, hvoraf 5 bogstaver er identiske. mærkerne IPRAXA og PRADAXA må anses som fremmedord, hvor det er vanskeligt at vide hvad der er den korrekte udtale af mærkerne, ikke mindst for almindelige forbrugere. styrelsens opdeling i stavelserne I-PRAX-A og PRA-DAX-A derfor ikke behøver være korrekt. Mærkerne kan lige så vel inddeles som I-PRA-XA og PRA-DA-XA, hvorved mærkerne fremstår med to identiske stavelser ud af 3 mulige. Denne opdeling er endvidere i overensstemmelse med danske udtale-regler. 5/8

6 mærkerne med 5 identiske bogstaver og to identiske stavelser har samme opbygning, og ikke som anført af styrelsen væsentlig forskellig opbygning. Mærkerne har derfor visuelt afgørende ligheder. der ved udtale af det ansøgte mærke skal lægges tryk på anden stavelse, PRA. Derved fremstår forskellen i det første bogstav, I, for det ansøgte mærke som ubetydelig. Heroverfor lægges der ved udtale af klagers mærke tryk på både første og anden stavelse, PRA og DA. Begge mærker kan afsluttes med en [sa]-lyd eller en [ks]-lyd. Uanset vil udtalen af endelsen være identisk. Dermed er der væsentlige auditive ligheder mærkerne imellem. alene lydlig lighed mellem to mærker kan medføre, at disse er forvekslelige, jf. EU-domstolen i C-342/97 Lloyd. I nærværende sag, hvor 5 ud af hhv. 6 og 7 bogstaver og to stavelser er identiske foreligger der stor lydlig lighed mellem mærkerne. Ankenævnet i adskillige afgørelser har fastslået, at der i sager om farmaceutiske præparater i særlig grad skal lægges vægt på lydlig forvekslingsmulighed, se f.eks. AN SYMLIN = XYMELIN, AN SEQUUS = SEQUEC, AN COVRIX = COVEREX, AN ZYRAL = ZYRTEC, AN ZOMALIN = ZYMELIN og AN BUVALOR = BIVALOS. ingen af de to mærker os bekendt har nogen betydning i forhold til de aktuelle varer, hvorfor indsigers mærke er distinktivt og har krav på en sædvanlig god beskyttelse, jf. ovennævnte afgørelse fra EU-domstolen i SABEL, hvor det fastslås, at jo mere særpræget et mærke er, jo større vil risikoen for forvekslelighed være. mærkerne IPRAXA og PRADAXA dermed visuelt og auditivt har mange og væsentlige lighedspunkter, og tages den særprægede karakter af klagers mærke med i betragtning, foreligger der mærke-lighed. mærkernes visuelle og auditive indtryk samlet set indeholder væsentlige ligheder. Når disse endvidere sammenholdes med, at klagers mærke er særpræget og har krav på en god beskyttelse, samt at varerne er dels identiske dels ligeartede, vil mærkerne IPRAXA og PRADAXA i henhold til praksis ud fra en helhedsbedømmelse være forvekslelige. Der påberåbes følgende bilag: Bilag 1: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. juli 2007 Bilag 2: Indsigelse af 22. februar 2007 Bilag 3: Udskrift fra Dansk Varemærketidende den 27. december 2006 Bilag 4: Udskrift fra EU varemærkeregistret af CTM nr Bilag 5: Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 27. juli 2007 Indklagede har ikke svaret på klagen. Den 7. januar 2008 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende: Vedrørende varemærket IPRAXA Som svar på Ankenævnets brev af 18. december 2007 skal styrelsen udtale følgende: Det fortsat vores opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden i tilstrækkelig grad til, at der er en risiko for forveksling. Dette gælder uanset mærkerne vedrører identiske varer. 6/8

7 Vi skal i den forbindelse fastholde, at særligt den forskellige indledning af mærkerne bevirker en væsentligt forskellig opbygning af mærkerne og et væsentligt forskelligt lydbillede. Klager har som nyt argument henvist til, at der ved lighedsbedømmelsen bør tages særligt hensyn til risikoen for fejlmedicinering og de alvorlige konsekvenser, dette kan få. Vi er imidlertid uenige med klager i, at et sådant forhold kan være afgørende for vurderingen af ligheden mellem to varemærker efter varemærkelovens 15, stk. 1. Sådanne forhold varetages af Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med udstedelse af markedsføringstilladelser for lægemidler, idet det af lægemiddellovens 58 bl.a. fremgår, at navnet på et lægemiddel skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen, og at det ikke må kunne forveksles med andre lægemidler. Det er i den forbindelse netop Lægemiddelstyrelsens opgave at varetage de almene sundhedsmæssige hensyn, herunder at sikre, at lægemidlernes navne ikke kan give anledning til fejlmedicinering. Denne opgave tilkommer hverken styrelsen eller ankenævnet. Det er derimod vores opfattelse, at varemærker, der vedrører lægemidler, skal vurderes efter de samme principper som alle andre varemærker, og at der ikke gælder særlige regler for varemærker, der vedrører varer i klasse 5. I den forbindelse skal bemærkes, at der i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem mærker for lægemidler efter vores opfattelse kan tages hensyn til, om de pågældende lægemidler alene anvendes af sygehuslæger, eller om lægemidlet også forhandles gennem apoteker eller kan købes i håndkøb. Der er nemlig i disse situationer tale om, at aftagergruppen kan have forskellig sammensætning, hvilket kan have indflydelse på, hvorledes mærket og dets bestanddele vil blive opfattet af aftagergruppen. Således må læger og apotekere antages at have et stort kendskab til latin og medicinske betegnelser, hvorimod den almindelige patient sædvanligvis har et ringe kendskab hertil. Hvad der måtte anses for at være et svagt eller beskrivende mærke set fra en læges eller apotekers perspektiv, kan således meget vel være særdeles stærkt og særpræget, når mærket ses fra patientens perspektiv. I nærværende sag ses de omhandlede mærker ikke at have noget begrebsmæssigt indhold, ligesom det ikke er oplyst, om de omhandlede varer har en særlig aftagergruppe. Det må derfor antages, at den begrebsmæssige opfattelse af mærkerne er ens hos alle de potentielle aftagere, nemlig læger, sygehuspersonale, apotekere og patienter, og at denne opfattelse ikke bidrager til at gøre mærkerne svage. Som anført ovenfor et det imidlertid vores opfattelse, at selvom mærkerne må anses for at være stærkt særpræget, så indeholder de tilstrækkelige forskelle til, at der ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne, dette også selvom de anvendes for identiske varer. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 31. juli 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes I brev af 8. februar 2008 fremførte klager, Internationalt Patent-Bureau A/S følgende: Med henvisning til Ankenævnets brev af 10. januar 2008 skal vi hermed fremkomme med følgende kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar, idet vi indledningsvis må fastholde, at mærkerne IPRAXA og PRADAXA er forvekslelige. Klagers mærke er registreret for pharmaceutical products i klasse 5, og det er derfor uden relevans, hvad mærket skal bruges for. Ved sammenligning mellem varemærker må varefortegnelserne sammenlignes, idet det er disse varer, mærkerne faktisk kan bruges for. 7/8

8 I nærværende sag har styrelsen selv anerkendt, at der er tale om identiske varer. Det er fast dansk og europæisk praksis, at hvor varerne er identiske, vil kravene til mærke-lighed være mindre, jf. produktreglen og ECJ i C-39/97 Canon. Styrelsen fastholder i sit høringssvar, at den forskellige indledning af mærkerne bevirker en væsentligt forskellig opbygning af mærkerne og et væsentligt forskelligt lydbillede. Vi skal fastholde, at den forskellige indledning ikke har afgørende betydning for helhedsindtrykket af de to mærker, IPRAXA og PRADAXA. Det er helhedsindtrykket, der er afgørende for, om to mærker er forvekslelige, jf. ECJ i C-251/95 Sabel. Vi skal understrege, at ingen af mærkerne er svage eller beskrivende for de omfattede varer. Styrelsens opdeling i stavelserne I-PRAX-A og PRA-DAX-A følger ikke de almindelige danske udtaleregler. I henhold til disse er den naturlige opdeling i stavelser I-PRA-XA og PRA-DA-XA. Dermed har mærkerne to identiske stavelser ud af hver tre, herunder identisk endelse. Der er, som anført i klagen, betydelig praksis til støtte for, at mærkerne IPRAXA og PRADAXA er forvekslelige. I den tidligere anførte AN fandt Patent- og Varemærkestyrelsen, at mærkerne ikke var forvekslelige. Ankenævnet omgjorde dog styrelsens afgørelse bl.a. under henvisning til, at få mærker i klasse 5 indledes med stavelsen ZYR-, hvorved Ankenævnet fandt at ZYRAL var forveksleligt med ZYRTEC. Tilsvarende i AN hvor Ankenævnet ligeledes omgjorde styrelsens afgørelse. I denne sag fandt Ankenævnet at mærket ZOMALIN både visuelt og lydligt lignede det tidligere mærke ZYMELIN i en sådan grad, at mærkerne var forvekslelige uanset at de kun omfattede ligeartede varer. Derudover skal vi henvise til Ankenævnets afgørelse i AN , hvor APODOL blev anset for forveksleligt med OPIDOL. I denne afgørelse blev der særligt lagt vægt på det meget store sammenfald af bogstaver, at mærkerne afsluttes med samme suffiks, samt at mærkerne udtales med samme rytme og med tryk på samme stavelse. I nærværende sag er 5 ud af henholdsvis 6 og 7 bogstaver identiske, og følger opdelingen i stavelser almindelige danske udtaleregler, er to af tre stavelser identiske. Endvidere udtales IPRAXA og PRADAXA med samme rytme og med tryk på anden henholdsvis første og anden stavelse(r). I henhold til Ankenævnets egen praksis er mærkerne i nærværende sag dermed forvekslelige. Dette underbygges endvidere af praksis fra Sø- og Handelsretten, som i H V82/2000 fandt, at mærket METOZOC var forveksleligt med mærket SELO-ZOK. Der er således betydelig støtte for at finde mærkerne IPRAXA og PRADAXA forvekslelige ud fra ud fra praksis. Herefter kan det fastslås, at mærkerne omfatter identiske varer, er identiske for så vidt angår 5 ud af henholdsvis 6 og 7 bogstaver, herunder identisk endelse og to identiske stavelser, hvorfor der foreligger mærke-lighed, samt endelig, at der foreligger betydelig praksis til støtte for at finde mærkerne IPRAXA og PRADAXA forvekslelige Indklagede, NORTON HEALTHCARE, har ikke kommenteret styrelsens udtalelse. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 16. oktober /8

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. november 2009 V 121 08 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (advokat Christian Akhøj) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT DOM. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. (advokat Christian Akhøj) mod

UDSKRIFT DOM. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. (advokat Christian Akhøj) mod Sø- & HANDELSRETTENS DOMBOG AF indehaver af ordmærket PRADAXA rejst indsigelse mod afgørelsen. IPRAXA. Sagsøgeren, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Boebringer), har som 16. oktober 2008, der

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00007 VR 2005 03293 DIAMOND HILL - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DIAMOND FALLS fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket DIAMOND HILL . Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

Den 26. september 2006 blev [K ApS] stiftet og via styrelsens selvregistreringssystem Webreg.dk registreret den 27. september 2006.

Den 26. september 2006 blev [K ApS] stiftet og via styrelsens selvregistreringssystem Webreg.dk registreret den 27. september 2006. Kendelse af 30. juni 2009 (J.nr. 2008-0018004) Selskab pålagt at ændre navn, da nuværende navn egnet til at vildlede. Anpartsselskabslovens 2, stk. 3. (Finn Møller, Lise Høgh og Jan Uffe Rasmussen) Ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere