SPILLEREGLER FOR MØDER. Sådan kan en forretningsorden se ud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILLEREGLER FOR MØDER. Sådan kan en forretningsorden se ud"

Transkript

1 SPILLEREGLER FOR MØDER Sådan kan en forretningsorden se ud Udgivet februar 1998

2 2 Udgiver: Tryk: Layout: Tekst: Tegninger: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: Illemann Tryk Povl Stargaard Ole Dalå Frank Hjorhöy

3 Her er dit værktøj til at skrive en forretningsorden Denne pjece handler om at få fælles spilleregler, når beboere i den almene boligverden holder møde. Du finder på de følgende sider 4 forslag til forretningsordener: Et for afdelingsmødet (beboermødet), som er for alle beboere i en ejendom. Et andet forslag for afdelingsbestyrelsens møde. Et tredje for boligorganisationens bestyrelse (hele selskabet) og endelig et fjerde for repræsentantskabet. KAB har samlet erfaringer ind fra hverdagens beboerdemokrati. Vores mål med pjecen er at give alle beboervalgte konkrete råd om forretningsordener. Altså at vise, at det kan gøres sådan og sådan. Pjecen er altså ikke en facitliste, men en inspiration til at skrive forretningsordener. Nu er der heldigvis store forskelle på, hvordan beboerdemokratiet arbejder. Nogle kan godt li mange spilleregler, andre ønsker så få som muligt. Det tager denne værktøjspjece højde for. Her findes således en kort og lang version af en forretningsorden for afdelingsbestyrelser. Vi håber, at pjecen kan støtte den positive udvikling i beboerdemokratiet. Har du spørgsmål til indholdet i pjecen, er du velkommen til at kontakte din forvaltningsgruppe i KAB. Med venlig hilsen Jesper Nygård Adm. direktør Ole Nielsen Forvaltningschef 3

4 Indledning En forretningsorden er en vejledning til mødelederen (dirigenten) og mødedeltagerne om, hvordan man på en saglig og demokratisk måde fører debat og træffer afgørelser på møder. Der findes ingen standardforretningsorden, som blot kan skrives af. Derimod eksisterer der mange regler og normer for, hvad der er god skik, når man leder eller deltager i et møde. De fleste kender reglerne, fordi de stammer fra mange års praksis i fagforeninger, politiske partier, generalforsamlinger i aktieselskaber, foreningslivet og mange andre steder. Der er situationer, hvor det i særlig grad er rart at have en forretningsorden: Når nye deltagere skal sætte sig ind i spillereglerne for en mødetype, de ikke kender. Det gør dirigenten mere tryg at lede mødet, når de grundliggende spilleregler er fastlagt utvetydigt. Hvis der opstår konflikter i behandlingen af en sag, er det rart at kunne koncentrere sig om sagen og undgå diskussion om procedurer. I pjecen er som eksempler og til inspiration udarbejdet forslag til forretningsordener for: Afdelingsmødet side 6 Afdelingsbestyrelsen side 10 Organisationsbestyrelsen side 17 Repræsentantskabet side 20 Der er til forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen lavet 2 udgaver: En kort og en mere detaljeret. Det er gjort, fordi afdelingsbestyrelser ofte har meget forskellige ønsker om, hvor stærkt de ønsker deres arbejdsform formaliseret. 4

5 Det er ikke tanken, at man skal vælge den ene eller den anden, men sammenholde dem og plukke det bedste af dem begge. De øvrige 3 forslag er også tænkt som eksempler til inspiration, der bør rettes til efter egne ønsker. Det gælder dog ikke, hvor tekst er anført i kursiv i en parentes. Her bør man konkret tage stilling til, hvad der skal stå, hvis det pågældende emne tages med i forretningsordenen. Samtidig kan der være steder - for eksempel vedrørende tidsfrister - hvor boligorganisationens overordnede vedtægter indeholder en konkret formulering, som forretningsordenen nødvendigvis skal leve op til. I forslagene er der medtaget visse punkter, som i forvejen er fastlagt i boligorganisationens vedtægter eller gældende lovgivning, og derfor egentlig kunne udelades. Det er gjort af praktiske grunde for at have væsentlige proceduremæssige forhold samlet et sted. Til gengæld har vi undladt at medtage for eksempel en oversigt over afdelingbestyrelsens opgaver eller over organisationsbestyrelsens ansvar i de pågældende forslag. Sådant lovstof ses ofte medtaget, men dels får forretningsordenen et væsentligt større omfang, dels ændres lovgivningen hyppigt. Det er den forsamling, som forretningsordenen udarbejdes for, der alene har retten til at godkende den eller senere ændre i den. Det kan føre til spidsfindige diskussioner, om man skal udforme og vedtage en forretningsorden for en forsamling - og hvad den i givet fald skal indeholde, hvis man laver den. Der skal til gengæld ikke være tvivl om, at man bør gøre det. Så kan beboerdemokratiet bruge kræfterne på indhold i stedet for form og procedure. Du kan rekvirere forslagene til forretningsordenerne på diskette ved at henvende dig til KAB s informationsafdeling eller selv hente den via internettet. ( 5

6 Forretningsorden for afdelingsmøder 1 Antal afdelingsmøder, valg m.v. Afdelingsmødet beslutter, om der udover det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) også skal holdes ordinært afdelingsmøde om afdelingens årsregnskab (regnskabsmøde). Hvis der afholdes 2 ordinære afdelingsmøder, beslutter afdelingsmødet, på hvilket af disse der skal gennemføres valg til afdelingsbestyrelsen (og repræsentantskabet). På dette møde (valgmødet) beslutter afdelingsmødet, om det selv eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, (og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet). På mødet bestemmes tillige antallet af medlemmer i afdelingsbestyrelsen, der skal være ulige og mindst 3. Beslutninger om ovennævnte forhold er gældende, indtil de atter sættes på dagsordenen. 2 Afdelingsmødets øvrige opgaver og beføjelser fremgår af gældende lovgivning. Indkaldelse til afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen indkalder ordinære afdelingsmøder samt til ekstraordinært møde, hvis boligorganisationens bestyrelse, et afdelingsmøde eller mindst (25) % af husstandene fremsætter krav om det. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, tid og sted for mødet. 6

7 3 4 Adgang til mødet Adgang til afdelingsmødet har afdelingens lejere, disses ægtefæller og hermed sidestillede personer. Adgang uden stemmeret har tillige boligorganisationens bestyrelse og repræsentanter for denne. Boligorganisationens bestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Dirigenten Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet i overensstemmelse med boligorganisationens vedtægter, denne forretningsorden og god skik for foreningsledelse. Enhver mødedeltager har pligt til at følge dirigentens anvisninger efter denne forretningsorden og dirigentens skøn i øvrigt. Dirigenten konstaterer ved mødets start, om mødet er indkaldt og materiale udsendt rettidigt: Ved ordinære afdelingsmøder indkaldes (4 uger) før, og materialet udsendes senest (1 uge) før. Ved ekstraordinære afdelingsmøder henholdsvis (2 uger og 1 uge) før. Hvis der er udarbejdet skriftlig beretning fra afdelingsbestyrelsen, skal den være udsendt senest (1 uge) før mødet. Dirigenten forestår valg af et stemmeudvalg på (mindst 2 personer) til hjælp ved gennemførelse af afstemninger. 5 Mødeledelse og beslutninger På mødet kan kun træffes beslutning om punkter på dagsordenen og om rettidigt indkomne forslag, der skal være bekendtgjort for afdelingens beboere senest (1 uge) før mødet. 7

8 Dirigenten giver ordet til talere i den rækkefølge, de melder sig til ham. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet måtte fastsætte begrænsning. Talerne skal holde sig til det punkt på dagsordenen, der er til debat. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om punktet er afsluttet. Dirigenten skal give ordet udenfor talerrækken til indlæg vedrørende forretningsorden og mødets ledelse. Forslag om ny dirigent sættes straks til afstemning, der ledes af dirigenten. Ved valg og øvrige afstemninger har hver husstand 2 stemmer uanset husstandens størrelse og antallet af fremmødte. Der kan kun stemmes ved fuldmagt, hvis det fremgår af vedtægterne. Afdelingsmødet afgør sagerne ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er fastlagt særlige stemmeandele for. Blanke og ugyldige stemmer tælles ikke med i antallet af afgivne stemmer. 6 Ved valg foretages skriftlig afstemning, med mindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges. Forslag om skriftlig afstemning vedr. andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Valg af formand med flere Hvis der er foreslået 2 kandidater til formandsposten, og begge får lige mange af de afgivne stemmer, foretages omvalg. Står de atter lige, foretages lodtrækning. Hvis der er flere end 2 kandidater til en post, og ingen opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning mellem de 2, der opnåede flest 8

9 stemmer. Står stemmerne herefter lige, foretages lodtrækning. Medlemmer af afdelingsbestyrelsen vælges samlet i en afstemning, hvor alle kandidater deltager. Den/de med højeste stemmetal opnår valg. Suppleanter vælges på tilsvarende måde ved særskilt valg, idet den med højeste stemmetal er 1. suppleant, den med næsthøjeste 2. suppleant osv. Ved stemmelighed om det yderste mandat gennemføres lodtrækning Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter skal der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 7 Referat Der tages referat af trufne beslutninger med kort sammendrag af drøftelserne, og afstemningsresultater angives præcist. Referatet underskrives af referent, formand og dirigent. (Referatet offentliggøres i afdelingen senest (tidspunkt/ metode)). Denne forretningsorden er vedtaget af afdelingsmødet den... 9

10 Forretningsorden for afdelingsbestyrelser Den detaljerede udgave Den korte udgave Indledning Afdelingsbestyrelsen udøver sin virksomhed på møder. Denne forretningsorden supplerer (boligorganisationens) vedtægter, og den udformes og ændres alene ved afdelingsbestyrelsens beslutning. 2 Afdelingsbestyrelsens opgaver og beføjelser fremgår af gældende lovgivning. Konstituering og mødeplanlægning Afdelingsbestyrelsen holder møde (senest 2 uger efter), der har været afdelingsmøde med valg. (Mødet ledes af formanden/den med højest anciennitet). På dagsordenen skal være: 1 Afdelingsbestyrelsen udøver sin virksomhed på møder. Denne forretningsorden supplerer (boligorganisationens) vedtægter, og den udformes og ændres alene ved afdelingsbestyrelsens beslutning. Afdelingsbestyrelsens opgaver og beføjelser fremgår af gældende lovgivning. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv, hvis det ikke sker på afdelingsmødet, dog senest på det første møde efter der har været afdelingsmøde med valg. a. Forslag til (evt. nødvendige) ændringer af denne forretningsorden og godkendelse heraf. b. (Evt. valg af formand og/eller næstformand, hvis det ikke er sket på afdelingsmødet). c. (Evt. valg af repræsentanter til repræsentantskabet, hvis det ikke er sket på afdelingsmødet). Der holdes møder efter behov, dog mindst (4) gange om året. Nyvalg til eller udskiftning på tillidsposter kan kun ske i det forum, som har valgkompetencen. Resultatet af konstitueringen og eventuel mødeplan meddeles forretningsføreren. 10

11 d. Valg til (eventuelle andre) poster i afdelingsbestyrelsen. Den korte e. Planlægning af (antal) afdelingsbestyrelsesmøder (frem til næste valgmøde). Nyvalg til eller udskiftning på tillidsposter kan kun ske i det forum, som har valgkompetencen. Resultatet af konstitueringen samt mødeplan (offentliggøres i beboerbladet/ved oplag) og meddeles forretningsføreren. Deltagere i afdelingsbestyrelsesmødet Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (deltager i mødet med taleret men uden stemmeret/deltager ikke i mødet). 3 Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (deltager i mødet med taleret, men uden stemmeret/deltager ikke i mødet). Beboere i afdelingen (kan deltage i mødet med taleret - men uden stemmeret / kan overvære mødet/kan ikke overvære mødet). Afdelingsbestyrelsen kan invitere til deltagelse i mødet, evt. alene til et bestemt dagsordenspunkt. Repræsentanter for boligorganisationens ledelse kan deltage i mødet uden stemmeret. Beboere i afdelingen (kan deltage i mødet med taleret - men uden stemmeret/ kan overvære mødet/kan ikke overvære mødet). Afdelingsbestyrelsen kan invitere til deltagelse i mødet, evt. alene til et bestemt dagsordenspunkt. Repræsentanter for boligorganisationens ledelse kan deltage i mødet uden stemmeret. (Repræsentanter for nedsatte udvalg, aktivitetsgrupper o.l. kan af formanden/ afdelingsbestyrelsen inviteres til at del- 11

12 4 5 tage i mødet ved bestemte punkter på dagsordenen, dog uden stemmeret). Indkaldelse af suppleanter Der indkaldes suppleant for et medlem ved længere tids fravær pga. sygdom, rejse og lignende, hvis fraværet forudses at vare (mindst 3 måneder). Hvis et medlem flytter fra afdelingen eller udtræder af afdelingsbestyrelsen, indtræder suppleanten i stedet. Hvis det drejer sig om formanden, og denne er valgt af afdelingsmødet, gennemføres nyvalg snarest muligt. Indkaldelse af afdelingsbestyrelsesmøder Formanden (sekretæren) indkalder til møde med mindst (1 uges varsel) ved udsendelse af dagsorden. Fristen kan fraviges ved hastesager. Møde skal afholdes inden (1 uge), hvis (mindst 2 medlemmer) i øvrigt forlanger det skriftligt med angivelse af dagsordenspunkt. Dagsorden sendes til alle, der skal deltage i mødet. Materiale til dagsordenspunkter skal udsendes sammen med dagsordenen, hvis sagen kræver større forberedelse, dog kun til medlemmer af afdelingsbestyrelsen (og suppleanter). Eventuelt afbud skal meddeles formanden tidligst muligt. Den korte Der indkaldes suppleant for et medlem ved længere tids fravær pga. sygdom, rejse og lignende, hvis fraværet forudses at vare (mindst 3 måneder). Hvis et medlem flytter fra afdelingen eller udtræder af afdelingsbestyrelsen, indtræder suppleanten i stedet. Hvis det drejer sig om formanden, og denne er valgt af afdelingsmødet, gennemføres nyvalg snarest muligt. Formanden indkalder til møde, når det skønnes nødvendigt, dog mindst (antal) gange om året. Der skal også indkaldes til møde, hvis (mindst 2 medlemmer) forlanger det. 12

13 6 7 Dagsordenenen Dagsordenen til ordinære møder skal indeholde følgende punkter: Godkendelse af referat af sidste møde Nyt fra formanden (og ejendomsmester/andre) Sager til drøftelse og beslutning Eventuelt Punkter til næste mødes dagsorden. Punkter, hvortil der inviteres gæster, placeres tidligt påmødet. På det sidste afdelingsbestyrelsesmøde før det afdelingsmøde, hvor der aflægges beretning, godkendes denne af afdelingsbestyrelsen. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest (tidsrum) før mødet. Mødeledelse Møderne ledes af (formanden/valgt mødeleder).( Der kan afviges fra dagsordenspunkternes rækkefølge, hvis formanden/mødelederen skønner det hensigtsmæssigt). Den korte På mødets dagsorden skal bl.a. være godkendelse af referat af sidste møde. Punkter, hvortil der inviteres gæster, placeres tidligt på mødet. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde (i god tid/to dage) før mødet. Møderne ledes af formanden, som kan afvige fra dagsordenspunkternes rækkefølge, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 13

14 Deltagerne får ordet i den rækkefølge, de melder sig. Den korte 8 (Møder skal slutte senest kl.??. Dagsordenspunkter, som må udskydes, optages først på næste mødes dagsorden). Beslutningsdygtighed og afstemninger Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne (inklusive enten formanden eller næstformanden) er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. (Det samme gælder forslag om skriftlig afstemning) (Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis der er stemmelighed og formanden ikke deltager, udsættes sagen til næste møde). Der kan kun træffes afgørelse i sager, der er anført i dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastesager, selv om disse ikke er optaget på dagsordenen, hvis (alle medlemmer er til stede og ingen gør indsigelse). (Mellem møderne kan formanden træffe afgørelse i mindre væsentlige sager, men skal orientere herom på næste møde). Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 14

15 9 10 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde Der udarbejdes referat med kort redegørelse for det enkelte dagsordenspunkt og den trufne beslutning. Hvis et medlem af bestyrelsen, forretningsføreren eller revisor er uenig i en truffet beslutning, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en begrundelse herfor anført i referatet. (Formanden) orienterer forretningsføreren samt andre implicerede, der ikke var til stede, om de trufne beslutninger. Referatet udsendes (senest 2 uger efter mødet. Det betragtes som godkendt, hvis mødedeltagerne ikke har gjort indsigelse senest 1 uge efter modtagelsen). (Referatet offentliggøres efterfølgende i beboerbladet/ved opslag i afdelingen). Nedsættelse af udvalg og lignende Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte udvalg o.lign. til varetagelse af bestemte opgaver. Beboere og andre med tilknytning til afdelingen kan deltage. Udvalgets opgave(r) formuleres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, og der udpeges en formand eller kontaktperson, som er bindeled til afdelingsbestyrelsen. Den korte Der udarbejdes referat af mødet med redegørelse for trufne beslutninger. Referatet fremlægges til godkendelse på næste møde. Formanden informerer administrationen om trufne beslutninger. 15

16 Afdelingsbestyrelsen udadtil Afdelingsbestyrelsen kan ikke på egen hånd indgå aftaler, som binder afdelingen juridisk eller økonomisk udadtil. (Formanden repræsenterer afdelingen udadtil og underskriver alle henvendelser fra afdelingens side, medmindre andet er besluttet i afdelingsbestyrelsen). Habilitet Medlemmer af afdelingsbestyrelsen skal udfylde den habilitetserklæring, der fremsendes fra KAB, og straks meddele eventuelle efterfølgende ændringer til KAB. Tavshedspligt Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt om beboeres personlige og private forhold, herunder klager over husordenen. (Kun formanden har et eksemplar af sådan en sag). Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hvis det ikke er sket på afdelingsmødet, vælges en kasserer, der forvalter rådighedsbeløbet efter afdelingsbestyrelsens anvisninger og fremlægger regnskab til godkendelse (tid og sted). Denne forretningsorden er vedtaget af afdelingsbestyrelsen den... Den korte Afdelingsbestyrelsen kan ikke på egen hånd indgå aftaler, som binder afdelingen juridisk eller økonomisk udadtil. Medlemmer af afdelingsbestyrelsen skal udfylde den habilitetserklæring, der fremsendes fra KAB og straks meddele eventuelle efterfølgende ændringer til KAB. Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt om beboeres personlige og private forhold. 16

17 Forretningsorden for organisationsbestyrelser 1 2 Indledning Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Denne forretningsorden supplerer boligorganisationens vedtægter, og den udformes og ændres alene ved bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar fremgår af gældende lovgivning. Mødeplanlægning og deltagelse (Umiddelbart/senest 2 uger) efter (det repræsentantskabsmøde eller den generalforsamling), hvor der er valgt medlemmer til bestyrelsen, holdes konstituerende møde, medmindre (repræsentantskabet/generalforsamlingen) har valgt formand og næstformand. (Mødet indkaldes med mindst en uges varsel - efter aftale med formanden - af forretningsføreren). (Hvis kun formand vælges af den øverste myndighed, sker valget af næstformand på organisationsbestyrelsens første ordinære møde). På det konstituerende eller det første ordinære møde fastlægges de ordinære møder i bestyrelsen for (det næste år). Møderne indkaldes af formanden eller forretningsføreren efter bemyndigelse fra formanden. Mødeindkaldelse med tid, sted og punktdagsorden udsendes senest (3 uger) før mødet. Kommenteret dagsorden og eventuelle bilag udsendes senest (1 uge) før. De enkelte medlemmer kan forlange punkter optaget på dagsordenen, hvis de meddeles formanden senest (2 uger) før mødet. Organisationsbestyrelsen holder i øvrigt møde, hvis formanden, 2 medlemmer af bestyrelsen, revisor eller forretningsfører ønsker det. Møderne indkaldes så vidt muligt med mindst (1 uges) varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Kommenteret dagsorden og eventuelle bilag skal være deltagerne i hænde mindst (2 dage) før mødet. 17

18 3 Med mindre bestyrelsen beslutter det modsatte - eventuelt konkret i forhold til bestemte punkter på dagsordenen - deltager organisationens forretningsfører og repræsentanter for forretningsførerselskabets ledelse i bestyrelsesmøder. Særligt sagkyndige kan deltage efter aftale med formanden. Mødeledelse og beslutninger Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Møderne ledes af formanden eller - i dennes fravær - af næstformanden. Deltagerne får ordet i den rækkefølge, hvori de melder sig. Sagerne behandles i den rækkefølge, der fremgår af dagsordenen. (Mødelederen/ bestyrelsen) kan ændre rækkefølgen, hvis særlige forhold taler for det. Mødelederen kan konkludere en sag uden afstemning, hvis udfaldet synes givet, og ingen forlanger afstemning. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvis stemmerne er lige, er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslaggivende. Der stemmes normalt ved håndsoprækning, men bestyrelsen kan beslutte skriftlig afstemning. 4 Der kan kun træffes beslutning i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastesager, selv om disse ikke er optaget på dagsordenen, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er til stede og ingen gør indsigelse. 4 Habilitet Et bestyrelsesmedlem eller forretningsføreren må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem boligorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem selskabet og tredjemand, herunder firmaer, foreninger, institutioner og lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri, som kan være stridende mod boligorganisationens interesser. Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige 18

19 5 inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal stemmer for. Et medlem, der er erklæret inhabilt, skal forlade lokalet under sagens behandling. Referat og revisionsprotokol Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af referatet skal fremgå, hvem der var helt eller delvist fraværende. Eventuelt afbud skal meddeles tidligst muligt. Hvis et medlem af bestyrelsen, forretningsføreren eller revisor er uenig i en truffet beslutning, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en begrundelse herfor anført i referatet. Referatet udsendes til deltagerne senest (2 uger) efter mødet. Indsigelser og forslag til rettelser fra deltagere i mødet skal være indgivet senest (1 uge) efter modtagelse af referatudkastet. Referatet med eventuelle rettelser forelægges til godkendelse på næste møde og underskrives (af formanden og forretningsføreren/af alle tilstedeværende). 6 Revisionsprotokollen skal være til stede ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste møde skal meddeles samtlige medlemmer af bestyrelsen, som ved deres underskrifter i protokollen skal bekræfte, at de er blevet gjort bekendt hermed. Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om forhandlingerne, men ikke om de trufne beslutninger, medmindre bestyrelsen i de enkelte sager træffer beslutning herom. Formanden varetager kontakten til medierne, med mindre andet aftales. Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den... 19

20 Forretningsorden for repræsentantskabsmøder Indledning Denne forretningsorden supplerer (boligorganisationens) vedtægter, og den udformes og ændres alene af repræsentantskabet. Repræsentantskabets opgaver og beføjelser fremgår af gældende lovgivning. Valg af dirigent og stemmeudvalg Repræsentantskabet vælger en dirigent, der leder mødet og eventuelle afstemninger i overensstemmelse med mødets dagsorden, denne forretningsorden og vedtægterne for (boligorganisationen). Repræsentantskabet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af medlemmer fastsættes af dirigenten. Mødeledelse Dirigenten giver talere ordet i den rækkefølge, de har anmodet om det. Rækkefølgen kan fraviges af dirigenten, hvis han skønner, at det vil gavne debattens forløb. Talere skal holde sig til det punkt på dagsordenen, der er til debat. Indlæg og forslag vedrørende et dagsordenspunkt kan ikke fremsættes, når debatten om det er afsluttet. Dirigenten kan fastsætte begrænsning af taletiden. 4 Uden for talerrækken skal dirigenten give ordet til indlæg vedrørende mødets forretningsorden og ledelse. Beslutninger Regler for valg og afstemninger er fastlagt i vedtægterne. Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Stemmeretten udøves personligt, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 20

21 Regler for valg og afstemninger er fastlagt i vedtægterne, og afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, jævnfør ( XX) i vedtægterne. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, hvis ikke dirigenten bestemmer anden afstemningsform, eller en tredjedel af repræsentantskabsmødet vedtager skriftlig afstemning. Alle valg sker dog skriftligt, med mindre der kun er opstillet kandidater svarende til det antal pladser, som skal besættes. Ved valg til bestyrelsen skal der stemmes på det antal kandidater, der skal indvælges. Stemmesedlen er ugyldig, hvis der stemmes på flere eller færre, på den samme kandidat mere end 1 gang eller på personer, der ikke er bragt i forslag. Ved valg til bestyrelser, der selv konstituerer sig, besættes de ledige pladser i den rækkefølge, kandidaternes stemmetal angiver. I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Hvis der skal vælges formand eller næstformand direkte af repræsentantskabet, vælges den eller disse først ved særskilt valg. Hvis der er foreslået 2 kandidater til posten, og begge får lige mange af de angivne stemmer, foretages omvalg. Står de atter lige, foretages lodtrækning. Hvis der er foreslået mere end 2 kandidater, og ingen får flere end halvdelen af de angivne stemmer, foretages ny afstemning mellem de 2, der opnåede flest stemmer. Står stemmerne herefter lige, foretages lodtrækning. De øvrige bestyrelsesposter besættes ved særskilt valg i den rækkefølge, kandidaternes stemmetal angiver. I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Der vælges (X) suppleanter for 1 år ad gangen, og den med størst stemmetal indtræder i givet fald først. Ved afstemning om hovedforslag, hvortil der er stillet ændringsforslag, stemmes først om ændringsforslag og derefter hovedforslaget med de ændringer, der evt. forinden er vedtaget. Ændringsforslag skal motiveres af forslagsstilleren (og afleveres skriftligt til dirigenten). 21

22 Til procedureforslag - fx forslag om afvisning eller udsættelse af en sag, om genoptagelse af en sag, om nedsættelse af udvalg, om afslutning af debatten og om udskiftning af dirigenten - kan der ikke stilles ændringsforslag. Ved fremsættelse af flere procedureforslag stemmes om forslagene i den rækkefølge, de er stillet. 5 Forhandlingsprotokollen I en protokol indføres antallet af mødedeltagere og et kort referat af forhandlingerne med gengivelse af trufne beslutninger. Afstemningsresultater angives præcist. Protokollen underskrives af dirigent og formand, og kopi sendes til repræsentantskabets medlemmer senest 2 uger efter mødet. Protokollatet forelægges til godkendelse af repræsentantskabet på næste møde. Denne forretningsorden er vedtaget af repræsentantskabet den... 22

23 KAB - Bygge- og Boligadministration er et beboerstyret forretningsførerselskab, der ejes af en række storkøbenhavnske boligorganisationer. Vi administrerer ca boliger i hovedstadsområdet. Vi prøver at skabe et levende beboer-demokrati, gode boligforhold og spændende bymiljøer. Alle er velkomne til helt eller delvist at kopiere fra denne pjece, hvis der angives kilde. Tegningerne i pjecen er beskyttet af normal ophavsret. 23

24 Dette hæfte er nummer 3 i KAB s værktøjsserie De øvrige pjecer i KAB s værktøjsserie: Nummer 1: Pressekontakt Nummer 2: Budget Nummer 3: Spilleregler for møder Nummer 4: Dirigentens rolle Nummer 5: Afdelingsbestyrelsens udgifter

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA DIRIGENTHÆFTE Indhold Side: Om dirigenthæftet 3 Dirigentens rolle og kompetence / utilbørlig optræden 4 Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - dagsord. pkt. 1 5 Valg af dirigent - dagsord.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD -------------------------------------------------- FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD 1 Indledning. 2 2 Konstituering og mødeplanlægning. 3 3 Deltagere i afdelingsbestyrelsesmødet.

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere