Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Risikovurdering, revisionsstrategi og interne kontroller Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser Kommentarer til årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Regnskabsprocessen Resultatopgørelsen Omsætning Vareforbrug Balancen Materielle anlægsaktiver Likvide beholdninger Obligationsbeholdning Debitorer Langfristet gæld Over- og underdækninger Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Forsikringsforhold Rådgivningsopgaver Konklusion på den udførte revision Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Erklæring 279

3 Deloitte Revision af årsregnskabet 1.1 Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2013/14 for Næstved Varmeværk A.m.b.A. Årsregnskabet udviser følgende: 2013/ /13 t.kr. t.kr. Resultat 0 0 Aktiver Egenkapital Risikovurdering, revisionsstrategi og interne kontroller Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse, og vores kendskab til selskabets aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for selskabet identificeret følgende særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse Omsætning, forbrugsafregning og debitorer Vareforbrug På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil derfor være mindre. Vores revision har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Særligt på ovenstående risikofyldte områder har vi vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller. Vi har ikke gennemgået virksomhedens generelle it-kontroller, da vi har vurderet, at eventuelle svagheder eller mangler heri ikke vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i årsregnskabet. Vi har dog kontrolleret, at virksomheden har implementeret en ekstern backup procedurer, der foretager backup dagligt.

4 Deloitte Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser Vi har med direktionen og selskabets bestyrelsesformand drøftet risikoen for besvigelser i selskabet og de interne kontroller, som direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici. Direktionen og bestyrelsesformanden har i denne forbindelse oplyst, at direktionen og bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i selskabets årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af selskabets aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. 2. Kommentarer til årsregnskabet 2.1 Anvendt regnskabspraksis Selskabet har i år valgt at aflægge årsrapporten efter regnskabsklasse A. Dette er muligt som følge af, at selskabet er et a.m.b.a. Regnskabsklasse A har større frihedsgrader inden for opstilling af årsrapporten og derfor vurderes denne regnskabsklasse at bibringe en mere informativ årsrapport, som i højere grad kan håndtere de tilpasninger, som varmeforsyningsloven kræver. Endvidere har Næstved Varmeværk a.m.b.a. i lighed med tidligere år, med henblik på at øge årsrapportens informationsværdi, valgt at følge udvalgte bestemmelser for regnskabsklasse C med de tilpasninger, der følger af bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til ny investeringer ifølge lov om varmeforsyning. Tilvalg fra regnskabsklasse C består af alle noter (undtaget eventualforpligtelser som er et krav i regnskabsklasse A) og pengestrømsopgørelsen. Der er ikke foretaget principændring i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2012/ Regnskabsprocessen Vi har i forbindelse med regnskabsprocessen besøgt selskabet tre gange. To besøg til løbende revisioner samt statusrevisionen. Vi har under vores besøg oplevet et engageret og konstruktivt personale. Det materiale, vi har fået udleveret, har været gennemarbejdet og i forventet kvalitet. Generelt har regnskabsprocessen forløbet tilfredsstillende. 2.3 Resultatopgørelsen Omsætning Vi har foretaget en gennemgang af afstemninger imellem finans og forbrugerafregningssystem. Vi har ydermere indhentet sandsynliggørelse af omsætningens mængde, sammenholdt med forbrugt varme i året, og sammenholdt årets ledningsnettab med tidligere år. Endvidere har vi foretaget en gennemgang af selskabets udarbejdede lister over forbrugsafvigelser og stikprøvevist kontrolleret til underliggende dokumentation.

5 Deloitte 275 Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger Vareforbrug Vi har foretaget en gennemgang af indregnet vareforbrug og herunder stikprøvevis testet faktureret forbrug fra Affald Plus, Naturgas Fyn og DONG ned til underliggende bilag. Vi har ligeledes kontrolleret, at den købte mængde varme er i overensstemmelse med registreret mængde forbrugt varme. Der eksisterer på balancedagen stadig igangværende uoverensstemmelser med Affald Plus, og 2 af 4 punkter er endnu ikke afgjort. Af note 16 eventualforpligtelser fremgår det, at en tabt sag ikke vil belaste regnskab eller varmepris. Vi har gennemgået opgørelse og afstemning af mellemværende med Affald Plus, og vi er enige heri. Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger. 2.4 Balancen Materielle anlægsaktiver Vores gennemgang af materielle anlægsaktiver er blandt andet foretaget ved forespørgsel samt stikprøvevis kontrol af underliggende dokumentation i form af leverandørfakturaer og projektbeskrivelser. Endvidere har vi stikprøvevist gennemgået selskabets eksisterende leverandøraftaler samt kontrolleret udbudsprocedurer og tilbudsindhentning for nye leverandører. Vi har stikprøvevist kontrolleret, at afskrivninger på de eksisterende aktiver er foretaget i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Vi har afstemt anlægskartoteket med årsrapporten. Behandlingen af de materielle anlægsaktiver afviger på et enkelt område fra de principper, som årsregnskabslovens foreskriver. Selskabet afskriver på grunde, hvilket ikke umiddelbart er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Principforskellen medfører, at grundenes værdi er optaget for lavt i årsrapporten. Afskrivningen indgår i taksten, og ved et eventuelt salg vil provenuet tilsvarende skulle reduceres taksten. Da selskabet følger "hvile i sig selv", har afskrivningerne på grundene ingen nettoeffekt på resultatopgørelsen, da en modsvarende indtægt indregnes i nettoomsætningen. Årsagen, til at selskabet har valgt at afskrive på grunde, er, at selskabet dermed følger varmeforsyningslovens bestemmelser. Principforskellen påvirker efter vores opfattelse ikke det retvisende billede af årsrapporten, idet beløbet er uvæsentligt. Revisionen af området har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

6 Deloitte Likvide beholdninger Vores gennemgang af de likvide beholdninger er blandt andet foretaget igennem test af selskabets forretningsgange herunder stikprøvevis gennemgang af bankafstemninger og godkendelsesprocedurer. Likvide beholdninger er endvidere afstemt til engagementsbekræftelse fra pengeinstitutter pr. 31. maj Vi har i året ikke valgt at foretage uanmeldt beholdningseftersyn som følge af, at selskabets funktionsadskillelse og kontrolprocedurer vurderes tilstrækkeligt til at sikre mod tilsigtede og utilsigetede fejl på de likvide beholdninger. Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger Obligationsbeholdning Obligationsbeholdningen er i årsrapporten optaget til anskaffelsespris. Årsregnskabslovens principper foreskriver, at beholdning skal optages til kursværdien på balancedagen. Principforskellen medfører, at obligationsbeholdningen er optaget med en for høj værdi i årsrapporten. Årsagen, til at selskabet har valgt at optage obligationsbeholdningen til anskaffelsespris, er, at selskabet dermed følger varmeforsyningslovens bestemmelser. Principforskellen påvirker efter vores opfattelse ikke det retvisende billede af årsrapporten, idet beløbet er uvæsentligt. Revisionen af området har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Debitorer Vi har foretaget en gennemgang af indregnede debitorer og gennemgået afstemninger imellem finansog forbrugerafregningssystem. I lighed med sidste regnskabsår er der valgt ikke at hensætte til tab på debitorer, da dette ikke er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Tab på debitorer afskrives først, når dette er endeligt konstateret. Ifølge årsregnskabsloven bør der hensættes til tab på debitorer, når tabet er sandsynligt. Det valgte princip kan betyde, at debitormassen i regnskabet er værdiansat for højt. Vi er bekendt med de eksisterende rykkerprocedurer, og at der ved manglende betaling er mulighed for at lukke for varmen hos kunden. Derfor forventer ledelsen, at størstedelen af debitormassen bliver betalt. Der henstår imidlertid tilgodehavender tilbage fra Det er aftalt med direktionen, at dubiøse debitorer fremadrettet vurderes og nedskrives. Over tid har dette ikke betydning for varmeprisen, da eventuelle efterfølgende betalinger på nedskrevne debitorer vil blive indregnet som indtægter.

7 Deloitte 277 I regnskabsåret er det konstaterede tab på debitorer opgjort til 12 t.kr. Konstaterede tab indregnes i varmeprisen. Revisionen af området har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Langfristet gæld Langfristet lån, der er optaget til nominel værdi, er på balancedagen afstemt med opgørelser fra Kommunekredit uden bemærkninger. Som sidste år er langfristet lån, der er optaget til amortiseret kostpris, afstemt til udarbejdet amortisationstabeller, som er gennemgået, efterregnet og stikprøvevist efterberegnet. Det er ikke muligt at afstemme restgælden på de lån, som er optaget til amortiseret kostpris til kommunekredit, da man via disse tabeller fordeler kurstabet på lånet over lånets løbetid. Som følge heraf stemmer afdrag og renteomkostninger ikke overens med Kommunekredit. Resultatpåvirkningen er stort set ens for de to beregninger. På balancetidspunktet er differencen på gælden ca. 3,7 mio.kr. Differencen vil blive udlignet over tid og vil udgøre 0 kr. ved lånets udløb. Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling. Revisionen af området har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger Over- og underdækninger Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv"-princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at periodens over- eller underdækning, opgjort som periodens resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Periodens over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Årets regulering af underdækningen udgør t.kr. (opkræves) og saldo for reguleringsmæssig overdækning udgør pr. 31. maj 2014 en gæld på t.kr., som skal tilbagebetales til forbrugerne i 2015/ Øvrige oplysninger 3.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet for 2013/14.

8 Deloitte 278 Revisionen har givet anledning til enkelte efterposteringer som er tilrettet under revisionen. 3.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 3.3 Forsikringsforhold Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Direktionen har oplyst, at der årligt afholdes møde med forsikringsmægleren, hvor selskabet gennemgår deres forsikringsdækning. Det er direktionens opfattelse, at selskabet er forsikret i fornødent omfang. 3.4 Rådgivningsopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 27. august 2013 har vi udført følgende opgaver for selskabet: Løbende rådgivning og sparring vedrørende økonomistyring Løbende skattemæssig rådgivning Rådgivning og sparring vedrørende medarbejderkøb og udvidet selvevaluering 4. Konklusion på den udførte revision Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold men med supplerende oplysning pålydende, "revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal". 5. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling I vores tiltrædelsesprotokollat af 9. november 2012 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye medlemmer får udleveret et eksemplar heraf. Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gennemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

9 Deloitte Erklæring Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 26. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. august 2014 Bestyrelse Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Jens Møller formand næstformand Peter Frederiksen Søren Hartmann Lars Fischer Michael Rex AMN(Eila) T:\Data\20\ \2014\ rp docx

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere