REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER Center for Regional Udvikling Enheden for Forskning og Innovation Jura & Kontrakter og Kommercialisering 2. udgave, maj 2015

2

3 Forord Der er en lang tradition for samarbejde mellem Region Hovedstadens hospitaler, psykiatri og erhvervslivet, samt universiteter og hospitaler uden for Region Hovedstaden. Medarbejdere fra hospitaler og psykiatri samarbejder med private virksomheder og andre forskningsinstitutioner om at udvikle og afprøve ny viden og teknologi samt nyttiggøre sundhedsvidenskabelig forskning. Det er et samarbejde, der er til gavn for såvel de involverede parter som fremtidens patienter. Frem for alt fordi dette samarbejde samler ressourcer, viden og kompetencer, der er afgørende for udviklingen af nye behandlingsformer, produkter og metoder. Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri får mulighed for at deltage i udviklingen af nye lægemidler, nyt medicinsk udstyr og apparatur mv. og opnår ny viden gennem forskningssamarbejde med industrien. Endvidere får hospitaler og psykiatri tilført nødvendige eksterne ressourcer, som sikrer et højt forskningsniveau. Dette er en forudsætning for indførelse af nye højteknologiske behandlingsmetoder og dermed af betydning for kvaliteten af behandlingen. Endelig kan samarbejde med private virksomheder, såvel som andre forskningsinstitutioner, bidrage til at udvikle og styrke de faglige miljøer, hvilket igen har betydning for fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere. Den enkelte forsker får mulighed for at se resultatet af sin forskning udmøntet i eksempelvis publikationer, produktion af nye lægemidler eller nyt medicinsk udstyr og apparatur. Virksomhederne får adgang til højtuddannet og specialiseret arbejdskraft inden for netop virksomhedens interessesfære. De får del i værdifuld viden genereret i et frugtbart forskningsmiljø, og opnår den nødvendige adgang til relevante patientgrupper. Med Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning 2020 er der sat yderligere fokus på at styrke rammerne for sundhedsforskning 1 og igangsætte initiativer, der sikrer mere sundhedsforskning på højt internationalt niveau, herunder at en styrket forskningsindsats skal kombineres med en målrettet indsats for hurtigere og mere effektiv implementering og kommercialisering af ny forskningsviden. Formålet med Enheden for Forskning og Innovation er at kunne tilbyde effektiv og kundeorienteret rådgivning om forskning og innovation til medarbejdere på alle niveauer i Region Hovedstaden, samt udvikle de strategiske rammer og skabe øget sammenhæng i forsknings- og innovationsindsatsen på tværs af Region Hovedstaden og i samspillet med erhvervslivet. 1 Begrebet sundhedsforskning omfatter blandt andet i) grundforskning, ii) klinisk forskning, iii) epidemiologisk forskning, iv) forebyggelse- og sundhedsfremmeforskning, v) translationel forskning, vi) sundhedstjenesteforskning, og vii) implementeringsforskning, jf. Politik for Sundhedsforskning

4 Nærværende Håndbog om Forskningskontrakter og Opfindelser, herefter benævnt Håndbogen, skal gøre det lettere at igangsætte forskningssamarbejder og kommercialisere opfindelser. Håndbogen tager oprindeligt sit udgangspunkt i retningslinjer og politikker på området for det daværende H:S og Københavns Amt, justeret på baggrund af Region Hovedstadens daværende teknologioverførselsenhed Tectras praksis. Håndbogen er revideret og opdateret af Jura & Kontrakter i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab i januar 2015, og senest revideret og opdateret af Jura & Kontrakter i maj Region Hovedstaden ønsker med Håndbogen at skabe åbenhed og klare linjer for samarbejdet med private virksomheder til gavn for alle involverede parter. De overordnede retningslinjer for Håndbogen er godkendt i regionsrådet i december Håndbogen er i overensstemmelse med og tager højde for Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter, december 2004, samt Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter, december 2005, samt Retningslinjer for universiteternes forskningssamarbejde med private virksomheder, januar Der henvises samtidig til Region Hovedstadens Forskningsvejledning, januar

5 Indholdsfortegnelse: Indhold og formål... 6 Politiske mål for forskningssamarbejder og opfindelser... 8 Retningslinjer for kontraktindgåelse og kommercialisering af opfindelser OVERVEJELSER FORUD FOR KONTRAKTFORHANDLING OG KOMMERCIALISERING AF OPFINDELSER Interessekonflikter og habilitet Eksklusive samarbejdsformer ( konkurrenceklausuler ) Statsstøtte ADMINISTRATIVE PROCEDURER I FORBINDELSE MED KONTRAKTINDGÅELSE Godkendelse og indberetning Indhentning af vejledning om kontraktindgåelse Vurdering og kommentering af kontraktudkast Underskrivelse og godkendelse af forskningskontrakten Igangsættelse og afslutning af forskningsprojektet Journalisering ELEMENTER SOM ALMINDELIGVIS INDGÅR I FORSKNINGSKONTRAKTER Kontraktens parter Formålet med og baggrunden for samarbejdet Definition af væsentlige begreber Afgrænsning af baggrundsviden og forskningsområde Organisering og ledelse af projektet Parternes ydelser Prisfastsættelse af ydelser Fordeling af rettigheder

6 3.9 Overdragelse af rettigheder til kliniske data, der vedrører Region Hovedstadens patienter Forsikringsforhold, ansvar og garantier Hemmeligholdelse/Fortrolighed Publicering Misligholdelse Opsigelse Lovvalg og værneting OPFINDELSER: ANMELDELSE, PATENTERING OG KOMMERCIALISERING Baggrund Anmeldelse Vurdering og stillingtagen Patentering Kommercialisering - Salg af licenser Regler for vederlagsberegning Vederlag ved særlige milepæle Aktier Forhåndsoverdragelse af rettigheder til en opfindelse Tværgående forskningssamarbejder Tjekliste AFTALETYPER Hensigtserklæringer Hemmeligholdelsesaftaler - Fortrolighedsaftaler Samarbejdsaftaler Indtægtsdækket virksomhed Rekvireret forskning Kliniske forsøg og afprøvninger Sponsoreret forskning/unrestricted grants Material Transfer Agreement Option Materialet Brug Skadesløsholdelse Fortrolighed/hemmeligholdelse Publicering

7 5.7 Licensaftaler Definition af Licenstager og Licensgiver Afgrænsning af opfindelsens anvendelse field of use Afgrænsning af hvad licensaftalen omfatter: opfindelser - knowhow - videreudviklinger Afgrænsning af antallet af licenstagere per licens Sublicensering Licensafgiften Down payment milestones minimum royalty Ret til anvendelse af en patenteret opfindelse vederlagsfrit indenfor forskning Garantier for patentets gyldighed Håndhævelse af patenter Misligholdelse af en licensaftale Optionsaftaler Right of First Refusal Konsulentaftaler og anden bibeskæftigelse Offentlige myndigheders deltagelse i selskaber Råd og vejledning Hvem er Enheden for Forskning og Innovation Jura & Kontrakter og Kommercialisering? Henvendelse Bilagsliste Love og bekendtgørelser Andre relevante regler Vejledninger mv. fra (andre) offentlige myndigheder Interne vejledninger og retningslinjer i Region Hovedstaden Samarbejdsaftaler, modelaftaler mv Relevante hjemmesider

8 Indhold og formål Region Hovedstadens Enheden for Forskning og Innovation, Jura & Kontrakter (herefter benævnt Jura & Kontrakter) yder rådgivning med udgangspunkt i nærværende Håndbog forud for kontraktindgåelser om forskningssamarbejder. Jura & Kontrakter skal endvidere vurdere og kommentere alle forskningskontrakter, inden de godkendes og underskrives af relevant ledelse. Enheden for Forskning og Innovation, Kommercialisering, er ansvarlig for vurdering og kommercialisering af opfindelser, som overtages af hospitaler og psykiatri. Forskere og andre medarbejdere på hospitaler og psykiatri, der skal i gang med et gensidigt forpligtende samarbejde med en ekstern part, samt forskere der mener at have gjort en opfindelse kan med fordel bruge Håndbogen som et opslagsværk. Ligeledes kan ledelser på forskellige niveauer i Region Hovedstaden danne sig et overblik over de væsentligste retningslinjer for indgåelse af eksterne forskningskontrakter og håndtering af opfindelser. Det kan samtidig være en fordel at henvise potentielle eksterne samarbejdspartnere til håndbogen, så de får et overblik over Region Hovedstadens retningslinjer på området. Håndbogen beskriver de retningslinjer, som ledelser og medarbejdere ved Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri bør følge ved indgåelse af en kontrakt med en privat virksomhed, et universitet eller et hospital uden for Region Hovedstaden om forskning, udvikling eller afprøvning. Endvidere beskrives de retningslinjer, som ansatte ved Region Hovedstaden hospitaler og psykiatri er underlagt, hvis de begår en opfindelse. Der kan i en konkret sag være særlige forhold, der undtagelsesvis indebærer en fravigelse af retningslinjerne. Dette skal godkendes på relevant ledelsesniveau. Håndbogens retningslinjer giver hospitaler, psykiatri og medarbejdere et ensartet handlingsgrundlag i forhandlingssituationer med private parter og sikrer, at love og regler er fulgt. Håndbogen respekterer øvrige fastlagte, specielle regelsæt, f.eks. regler om EU-finansierede projekter og lign., der træder i stedet for de i Håndbogen beskrevne regler. Region Hovedstaden er en offentlig myndighed og som sådan forpligtet til at følge en række retslige bestemmelser. Dette gælder eksempelvis regler om forsøgspersoners involvering i kliniske forsøg, persondataretlige problemstillinger, aktindsigt mv. Håndbogen omfatter blandt andet forskningskontrakter, hvor der indgår allerede opståede og/eller fremtidige immaterielle rettigheder 2, primært inden for biotek og pharma. Sædvanlige aftaler om køb 2 En immateriel rettighed er en intellektuel rettighed, dvs. en rettighed, som ikke er fysisk rørlig, men som skabes ud fra en persons tankevirksomhed. Immaterielle rettigheder omfatter bl.a. viden, knowhow, opfindelser og ophavsrettigheder. Ifølge 9 i Forskerpatentloven kan en offentlig forskningsinstitution forlods overdrage retten til fremtidige opfindelser til en part, som ikke er omfattet af loven. 6

9 og salg af varer behandles ikke af Jura & Kontrakter. Der henvises her til gennemgang og godkendelse hos Indkøbsafdelingen i Koncern Økonomi. Retningslinjerne omfatter følgende aftaletyper: - Hensigtserklæringer - Hemmeligholdelsesaftaler - Samarbejdsaftaler - Indtægtsdækket virksomhed - Rekvireret forskning - Kliniske undersøgelser og forsøg - Sponsoreret forskning/unrestricted grants - Material Transfer Agreements - Licensaftaler - Optionsaftaler - Right of First Refusal - Konsulentaftaler - Aftaler om offentlige myndigheders deltagelse i selskabskonstruktioner 7

10 Politiske mål for forskningssamarbejder og opfindelser 1. Region Hovedstaden ønsker mere forskningssamarbejde og videnspredning mellem hospitaler og psykiatri og erhvervslivet for at udvikle og styrke forskningsmiljøer af høj international kvalitet. 2. Inden kontraktindgåelse tager forskerne stilling til de etiske spørgsmål, der kan rejses i forbindelse med projektet. 3. Hensynet til patienternes sikkerhed prioriteres over den mulige opnåelse af et forskningsresultat. 4. Hospitalet eller det psykiatriske center, den involverede forsker eller forskergruppe skal være habile. 5. Samarbejdet finder sted mellem ligeværdige parter og i gensidig respekt for hinandens interesser. Parternes udbytte af samarbejdet skal stå i et rimeligt forhold til deres respektive ressourceforbrug. 6. Ejerskabet skal afklares for den viden som bringes ind i samarbejdet, samt til resultater og opfindelser som måtte fremkomme af samarbejdet. 7. Ejerskabet til kliniske data, der involverer Region Hovedstadens patienter (herunder humant materiale fra disse), overdrages kun undtagelsesvis til den private kontraktpart. 8. Forskningsresultater formidles og offentliggøres hurtigst muligt til gavn for samfundet og den videre forskning. 9. Region Hovedstaden indgår kun undtagelsesvis aftaler om eksklusive samarbejder vedrørende forskning. Samarbejder vedrørende kommercialisering af opfindelser er ofte eksklusive. 8

11 Retningslinjer for kontraktindgåelse og kommercialisering af opfindelser I det følgende beskrives Region Hovedstadens retningslinjer for kontraktindgåelse og håndtering af opfindelser. Retningslinjerne er begrundede og eksemplificerede med henblik på at sikre forståelse, åbenhed og klare linjer til gavn for alle involverede parter. Gennemgangen af retningslinjerne er opdelt i fem overordnede afsnit med tanke på, at forskere og direktioner på hospitaler og i psykiatri primært ventes at anvende Håndbogen som opslagsværk: 1. Overvejelser forud for kontraktforhandling og kommercialisering af opfindelser 2. Administrative procedurer i forbindelse med kontraktindgåelse 3. Elementer som almindeligvis indgår i forskningskontrakter 4. Administrative procedurer i forbindelse med opfindelser og elementer i patenterings- og kommercialiseringsprocessen 5. Beskrivelse af forskellige aftaletyper, f.eks. Hemmeligholdelsesaftaler, Hensigtserklæringer, Samarbejdsaftaler og Licensaftaler Håndbogen indeholder således såvel generelle retningslinjer for kontraktindgåelse og opfindelser som retningslinjer vedrørende indgåelse af en række specifikke aftaletyper og forhold. De enkelte elementer er derfor i flere tilfælde behandlet i mere end ét afsnit. 9

12 1. OVERVEJELSER FORUD FOR KONTRAKTFORHANDLING OG KOMMERCIALISERING AF OPFINDELSER Nedenfor redegøres for de overvejelser, som forskere bør gøre sig forud for kontraktforhandling og kommercialisering af opfindelser. 1.1 Interessekonflikter og habilitet Region Hovedstaden og dennes hospitaler og psykiatri har ansvaret for at sikre, at der ikke opstår tvivl om objektivitet og integritet i den forskning, som udføres i Region Hovedstaden. Hospitaler og psykiatri og de enkelte medarbejdere bør altid gøre sig klart, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikter forud for indgåelsen af en konkret aftale. Inhabilitet foreligger, når en medarbejders private interesser og arbejdsmæssige forpligtelser falder sammen i et omfang der gør, at en udenforstående kan stille spørgsmålstegn ved, om den pågældendes arbejdsmæssige handlinger og beslutninger er styret af forventninger om personlig vinding eller andre uvedkommende hensyn. 3 En interessekonflikt kan f.eks. foreligge, hvis der i relation til et samarbejde eller projekt er modstridende interesser mellem Region Hovedstaden og den anden aftalepart, eller hvis en medarbejder engagerer sig i to forskellige samarbejder eller projekter, hvor der er modstridende hensyn eller interesser. Der henvises til Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter. En interessekonflikt og/eller inhabilitet er objektivt konstaterbar og afhænger således ikke af personens faktiske handlinger eller adfærd. Afgørende er, om medarbejderen befinder sig i en situation, der er egnet til at påvirke medarbejderens arbejdsmæssige handlinger. Hvorvidt medarbejderen lader sig påvirke, er uden betydning. Forskerpatentloven skal sikre en øget nyttiggørelse af den offentlige forskning ved at fremme udvekslingen af viden mellem bl.a. landets hospitaler og det private erhvervsliv. Denne udveksling sker først og fremmest ved samarbejds- og udviklingsaftaler, ved medarbejderes konsulentydelser og ved kommercialisering af den teknologi, der udspringer af den offentlige forskning. Der er derfor tale om et felt, hvor også medarbejdere kan have økonomiske interesser. Anfægtelse af den enkelte medarbejders motiver kan ikke undgå tillige at påvirke ansættelsesstedets omdømme negativt. Medarbejdere ved landets hospitaler og psykiatri nyder gennemgående stor tillid i offentligheden. Alle medarbejdere på hospitaler og i psykiatri bør være bevidste om, hvilke situationer der kan give anledning til interessekonflikt og/eller inhabilitet og potentielt kompromittere det enkelte hospitals integritet. Såvel forskere og forskergrupper som disses nærmeste ledelser skal handle aktivt og efter en fast procedure med henblik på at sikre habilitet: - Forskeren skal undersøge, om samarbejdet skal anmeldes til eller godkendes af Sundhedsstyrelsen, og om dette skal ske, inden samarbejdet påbegyndes. Sundhedslovens 3 Jf. også princippet i Forvaltningslovens 3, stk. 1-5, og definitionen af inhabilitet heri. 10

13 202a-d og Tilknytningsbekendtgørelsen indeholder således bestemmelser om, at lægers samarbejde med og tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr, og for så vidt angår sygeplejersker samarbejde med og tilknytning til medicovirksomheder, skal anmeldes til eller godkendes af Sundhedsstyrelsen 4. Eksempelvis skal tilknytning, der består i undervisningsopgaver, herunder foredrag, eller forskningsopgaver, f.eks. deltagelse i kliniske forsøg og afprøvning af medicinsk udstyr, afprøvninger og ikke-interventionsforsøg, efter Tilknytningsbekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 1-2, anmeldes til Sundhedsstyrelsen, inden samarbejdet påbegyndes. Anmeldelsespligten omfatter ikke kun den læge, der deltager som principal investigator i det kliniske forsøg, men alle læger der deltager i forsøget, og for så vidt angår medicovirksomheder og alle sygeplejersker, der deltager i forsøget. - Forskeren er ansvarlig for at indberette bibeskæftigelse i henhold til Region Hovedstadens Regler om indberetning af bibeskæftigelse og økonomisk støtte for cheflæger, overlæger og afdelingslæger mv., marts Forskningslederen og dennes nærmeste ledelse er ansvarlig for, at den sidste afprøvning i større randomiserede kliniske forsøg kontrolleres eller udføres af uafhængige forskere. Endvidere er forskningslederen og hans nærmeste ledelse ansvarlig for, at de forskere som har stået for udviklingen og evt. dele af afprøvningen af et forskningsprojekt, aldrig er involveret i produktion, markedsføring og lign. af forskningsresultatet. - De medarbejdere, som har en personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af et forskningsprojekt eller anden aktivitet, har pligt til uopfordret og uden ugrundet ophold at oplyse dette til nærmeste ledelse. - Medarbejdere har lov til at stifte og deltage ansvarligt i virksomheder der modner medarbejderens opfindelse, under hensyntagen til reglerne om bibeskæftigelse. Medarbejderen har pligt til uopfordret og uden ugrundet ophold at oplyse dette til nærmeste ledelse, samt følge reglerne for håndtering af inhabilitet, se nedenfor. - Alle involverede parter ansat i Region Hovedstaden har pligt til løbende og uden unødigt ophold at oplyse den relevante ledelse om opståede omstændigheder, der kan begrunde inhabilitet. - I tilfælde af inhabilitet har den nærmeste ledelse pligt til at påse, i) at forsøget er uafhængigt reguleret, og ii) at sagen forelægges for hospitalets direktion med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan for, hvorledes den forskningsmæssige uafhængighed kan sikres i forhold til medarbejdere, som har særlige interesser. I modsætning til mange steder i den offentlige administration er det på forskningsområdet ikke altid helt enkelt at erstatte én medarbejder med en anden, i tilfælde hvor den pågældende anses for at befinde sig i en interessekonflikt. Hensynet til patienterne tilsiger heller ikke nødvendigvis, at det altid er bedst at udskifte den inhabile forsker med en anden, habil person, der måske er mindre kompetent. I stedet skal der træffes foranstaltninger, der på en anden måde sikrer, at der ikke kan rejses spørgsmål ved den forskningsmæssige objektivitet. - Forskere, der oppebærer royalties fra en opfindelse, der vedrører pågældendes 4 Vurdering af om anmeldelses- eller ansøgningspligt, skal ske med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretinger med medicinsk udstyr og Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder. 11

14 kompetenceområde, har pligt til at oplyse dette uopfordret og uden ugrundet ophold til nærmeste ledelse, der derpå har pligt til at påse, at der løbende foretages stikprøvekontrol af indkøb/ordination. - En forsker, der oppebærer royalties, må ikke forestå indkøb eller have ledelsesbeføjelser over for personer, der forestår indkøb. Såfremt der opstår personsammenfald, skal den relevante hospitalsdirektion orienteres. Hospitalsdirektionen har pligt til at sikre, at der foretages en uafhængig vurdering af, om der foreligger en uacceptabel økonomisk interesse. En forsker, der har udført en konsulentfunktion over for et privat firma og modtaget et mindre konsulenthonorar for arbejdet, bliver ikke automatisk inhabil i forhold til det pågældende firma, idet afhængighedsforholdet normalt må anses for afsluttet. Dette gælder med mindre forskeren efterfølgende skal foretage en bedømmelse vedrørende de samme forhold, som han tidligere har udtalt sig om. Tjekliste Foreligger der en interessekonflikt eller inhabilitet? Skal der ske anmeldelse af tilknytningen til Sundhedsstyrelsen? Er eventuel bibeskæftigelse indberettet til (nærmeste) ledelse? 1.2 Eksklusive samarbejdsformer ( konkurrenceklausuler ) I et samarbejde mellem en privat og en offentlig part ses det jævnligt, at den private part ønsker, at den offentlige part ikke samarbejder med andre i kontraktperioden. Indgåelse af eksklusive aftaler indebærer forskelsbehandling, og sådanne eksklusive aftaler bør derfor kun undtagelsesvist indgås 5. Hvis projektlederen og den relevante direktion vurderer, at det i det pågældende tilfælde er rimeligt og sagligt at indgå aftale om eksklusivt samarbejde, kan Region Hovedstadens aftalepart undtagelsesvis acceptere en såkaldt konkurrenceklausul. Herved forpligter Region Hovedstadens aftalepart sig til ikke at samarbejde med andre om et lignende forskningsprojekt, der direkte eller indirekte kan konkurrere med det pågældende projekt. Når der indgås aftale om eksklusivt samarbejde med en privat part, er det meget vigtigt, at såvel projektlederen som den relevante direktion er opmærksomme på: - at det arbejdsområde, som er omfattet af eksklusiviteten, er defineret så snævert og entydigt som muligt, - at der findes en snæver faglig afgrænsning af eksklusiviteten, eksempelvis at eksklusiviteten alene omfatter en nærmere beskrevet aktivitet eller et projekt, som skal udføres inden for et afgrænset forskningsområde, og - at eksklusiviteten kun omfatter den involverede forsker eller forskergruppe og således ikke binder større enheder på hospitaler og i psykiatri. 5 At eksklusive samarbejdsformer kun undtagelsesvist bør indgås følger også af Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter,

15 Følgende betingelser skal være opfyldt, førend det kan besluttes at acceptere en klausul om eksklusivitet: - Eksklusiviteten skal være sagligt og konkret begrundet. Eksklusiviteten må ikke omfatte et arbejdsområde uden forbindelse med den pågældende aktivitet eller det pågældende projekt. - Der skal foreligge en klar tidsmæssig afgrænsning af den periode, hvor de af eksklusiviteten omfattede forskere ikke må samarbejde med andre om et lignende projekt. Eksklusiviteten må ikke begrænse parternes frie adgang til at gennemføre forskning eller udvikling efter tilendebringelsen af det pågældende projekt, jf. Kommissionens forordning nr. 1217/2010 om forsknings- og udviklingsaftaler, som implementeret i dansk lovgivning ved bkg. nr. 63/ Den private part skal yde en økonomisk kompensation til aftaleparten for eksklusiviteten. Kompensationen skal svare til værdien af eksklusiviteten, da det ellers kan betragtes som en skjult støtte til virksomheden. Se endvidere afsnittet: Statsstøtte 1.3. Ved forhandling af forskningskontrakter, der indeholder aftaler om konkurrenceklausuler, herunder eksklusivitet, skal projektlederen sikre, at den nærmeste ledelse er indforstået hermed og er bevidst om omfanget af klausulen (uanset at aftalen i øvrigt skal underskrives af hospitals- /psykiatridirektionen). Dette skyldes, at en konkurrenceklausul begrænser den pågældende ledelses og de øvrige medarbejderes frihed til at indgå aftaler med andre parter. Tjekliste Foreligger der en konkurrence- eller eksklusivitetsaftale (direkte eller indirekte) Hvis ja: Er eksklusiviteten/konkurrencebegrænsningen sagligt og konkret begrundet? Er området/ field of use, aktiviteten/projektet, tidsperiode og personkredsen tilstrækkeligt snævert og præcist defineret? Gives der tilstrækkelig kompensation for eksklusiviteten/ konkurrencebegrænsningen? Er eksklusiviteten/konkurrencebegrænsningen godkendt af direktionen? 1.3 Statsstøtte I forbindelse med indgåelse af forskningssamarbejder med private virksomheder skal forskerne være opmærksomme på de danske og EU-retlige statsstøtteregler. Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri er offentligt finansierede, og der kan således være tale om ulovlig statsstøtte og dermed konkurrenceforvridning, hvis der i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt opnås 13

16 fordele/viden, der alene kommer den private virksomhed til gode, som forskeren/forskergruppen samarbejder med, jf. konkurrencelovens 11 a eller EF-traktatens artikel Derfor skal hospitalet ved indgåelse af aftaler med private parter altid forlange en modydelse, som samlet set svarer til markedsværdien af den ydelse, som hospitalet erlægger. Denne problematik er ligeledes særligt relevant ved OPI-projekter (offentlig-private innovationssamarbejder), som ofte benyttes af hospitalerne i forbindelse med idéudvikling. Her skal udbyttet for den eller de private parter, der deltager i projektet, vurderes og prisfastsættes. Det vil typisk være aftalt, at den private part kan udnytte de ved projektet opståede rettigheder kommercielt (med respekt for et eventuelt efterfølgende udbud), og den private part skal således kompensere for disse rettigheder, såfremt værdien af rettigheder overstiger den private parts bidrag til projektet 6. 6 Se vejledninger og modelaftaler for OPI-projekter på blandt andet 14

17 2. ADMINISTRATIVE PROCEDURER I FORBINDELSE MED KONTRAKTINDGÅELSE Forskeren har i forbindelse med kontraktindgåelse ansvaret for at følge nedenstående administrative procedurer. Formålet er at sikre, at forskningsprojekter er godkendte og indberettet i henhold til gældende love og regler, samt at forskningskontrakten er udformet i overensstemmelse med Region Hovedstadens retningslinjer. 2.1 Godkendelse og indberetning Sundhedsstyrelsen tilknytning til private virksomheder Forskeren skal altid undersøge om samarbejdet skal anmeldes til eller forhåndsgodkendes af Sundhedsstyrelsen, jf. Sundhedslovens 202a - 202b og Tilknytningsbekendtgørelsen. Vurdering af, om der skal ske anmeldelse eller ansøges om tilladelse, sker med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Vejledning om lægers tilknytning til lægemidddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr og Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder 7. Anmeldelse og ansøgning om tilladelse skal ske via blanket på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 8. Sundhedsstyrelsen kliniske forsøg Kliniske forsøg med lægemidler eller medicinsk udstyr skal anmeldes til og godkendes af Sundhedsstyrelsen 9. Der henvises til den Nationale Videnskabsetiske Komités Vejledning om anmeldelse, indberetningspligt mv. (sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter) 10, samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler på mennesker og Vejledning om ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr 11. Den Regionale Videnskabsetiske Komité Alle forskningsprojekter, der indebærer forsøg på mennesker eller med menneskeligt biologisk materiale, skal anmeldes til og godkendes af de Videnskabsetiske komitéer for Region Hovedstaden, inden projektet påbegyndes. De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden yder rådgivning om anmeldelsesprocedurer mv. Anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, herunder kliniske forsøg med lægemidler og medicinsk udstyr, skal opfylde en række specifikke krav, der fremgår af den Nationale Videnskabsetiske Komités (DNVK) Vejledning om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Sundhedsstyrelsens vejledninger om sundhedspersoners tilknytning med industrien kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Jf. lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 13, stk DNVKs vejledning om sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter kan findes på DNVKs hjemmeside: 11 Sundhedsstyrelsens vejledninger om ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg og afprøvninger kan findes på og 15

18 Særligt komplekse projekter skal anmeldes til Den Nationale Videnskabsetiske Komité. 13 Der er tale om følgende projekttyper: - Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører biologisk materiale udtaget i forbindelse med retsmedicinske obduktioner, - Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som vedrører lægemidler til avanceret terapi, - Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation efter 10, - Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører psykokirurgi. Datatilsynet Forskeren skal huske at anmelde databehandling i forbindelse med kliniske forsøg og øvrige forskningsaktiviteter med personfølsomme oplysninger, jf. kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger. Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person er at anse for personoplysninger 14, og selvom data er anonymiseret, skal Persondatalovens bestemmelser således overholdes, når blot oplysningerne kan føres tilbage til en bestemt person. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis patientgruppen er så lille, at personerne kan identificeres på baggrund af de indsamlede data uanset at disse er anonymiseret. Som eksempel på personoplysninger kan nævnes (ikke udtømmende) røntgenbilleder, fingeraftryk, biologisk materiale, genetiske kendetegn etc. Helbredsmæssige oplysninger er altid at anse for personfølsomme data 15. Vejledning og gode råd vedrørende anmeldelse af databehandling samt skema til brug for anmeldelse af databehandling findes på Region Hovedstadens intranet: Forskeren skal ligeledes være særligt opmærksom på, at overførsel af personfølsomme oplysninger i forbindelse med forskningssamarbejde eller MTA sker i overensstemmelse med Persondatalovens regler, samt at der i det indhentede patientsamtykke også er givet samtykke til overførslen samt den pågældende databehandling. Good Clinical Practice Forskeren skal sikre, at kliniske lægemiddelforsøg lever op til standarden for Good Clinical Practice (GCP). Københavns Universitetshospitals GCP-enhed er en fælles funktion for Region Hovedstaden, Region Sjælland og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der hjælper forskeren med vejledning om GCP-reglerne og monitorering af forsøg. Enheden udarbejder løbende vejledninger for udførelsen af kliniske lægemiddelforsøg, der skal leve op til GCP-standarden. Der henvises til GCP-enhedens hjemmeside 16 samt GCP-enhedernes fælles hjemmeside Jf. Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Jf. Persondatalovens 3, stk. 1, nr Jf. Persondatalovens

19 Indberetning af bibeskæftigelse Forskeren skal af egen drift oplyse ansættelsesmyndigheden om og indberette eventuel bibeskæftigelse efter Region Hovedstadens regler om indberetning af bibeskæftigelse og økonomisk støtte for cheflæger, overlæger og afdelingslæger. Bibeskæftigelsen skal være forenelig med hovedbeskæftigelsen, og indsatsen i hovedbeskæftigelsen må hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt påvirkes negativt af eventuel bibeskæftigelse, herunder vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelse eller fleksibilitet i hovedbeskæftigelsen. 2.2 Indhentning af vejledning om kontraktindgåelse Region Hovedstadens Enheden for Forskning og Innovation, Jura & Kontrakter tilbyder råd og vejledning til forskere og ledelser på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri om indgåelse af forskningskontrakter med private virksomheder og andre samarbejdspartnere. Enheden for Forskning og Innovation er fysisk placeret på COBIS og betjener alle hospitaler og psykiatrien i Region Hovedstaden. Forskeren opfordres til at søge vejledning både forud for og under forhandlingerne af en forskningskontrakt. Det er vigtigt, at Enheden for Forskning og Innovation, Jura & Kontrakter involveres tidligt i forløbet for at sikre, at forhandlingerne foregår med Region Hovedstadens retningslinjer som omdrejningspunkt. 2.3 Vurdering og kommentering af kontraktudkast Det er obligatorisk for projektlederen at sende kontraktudkastet til kommentering og vurdering hos Enheden for Forskning og Innovation, Jura & Kontrakter. Derefter sender forskeren kontraktudkastet til hospitalets regnskabs-/økonomiafdeling, der vurderer, om de budgetmæssige forhold er i orden. Det er afdelingsledelsens/direktionens ansvar at sikre, at aftalen ikke godkendes og underskrives på relevant ledelsesniveau uden en godkendelse fra henholdsvis Enheden for Forskning og Innovation, Jura & Kontrakter og regnskabs-/økonomiafdelingen. 17

20 Sagsgangen hos Jura & Kontrakter: 1. Forskeren henvender sig til Jura & Kontrakter (på med henblik på at få vurderet og kommenteret et kontraktudkast fra virksomheden. Kontraktudkast skal fremsendes i ulåst wordformat. 1. Sagen fordeles til sagsbehandleren i Jura & Kontrakter. Sagsbehandleren fremsender en bekræftelsesmail til afsenderen som udgangspunkt inden for 3 arbejdsdage. 2. Forskeren skal svare på denne bekræftelsesmail med sin nærmeste leder CC på mailen. 3. Inden for 10 arbejdsdage returnerer Jura & Kontrakter det kommenterede kontraktudkast til forskeren. I tilfælde af en forventet sagsbehandlingstid udover 10 arbejdsdage orienteres forskeren herom. 4. Forskeren sender derefter kontraktudkastet til hospitalets regnskabs- /økonomiafdeling mhp. vurdering af kontraktens økonomiske bestemmelser. 5. Jura & Kontrakter (eller forskeren) sender kontrakten med bemærkninger (og eventuelle ændringer) til den eksterne part, som enten accepterer eller kommenterer disse. 6. Jura & Kontrakter står for eventuelle videre forhandlinger med den eksterne part, og gennemfører disse i dialog med forskeren. 7. Når kontrakten er færdigforhandlet, forelægger forskeren kontrakten for sin klinik-/afdelingschef til godkendelse og underskrift vedlagt bemærkninger fra Jura & Kontrakter og hospitalets eller psykiatriens regnskabs-/økonomiafdeling. Dog skal hospitalets eller psykiatriens direktion godkende og underskrive kontrakten, hvis den indeholder en bestemmelse om forhåndsoverdragelse af immaterielle rettigheder, eller hvis der sker væsentlige afvigelser fra Region Hovedstadens retningslinjer og generelle principper. Se yderligere herom i afsnittet: Underskrivelse af forskningskontrakten Projekter med væsentlig økonomisk volumen og/eller særlige politiske eller etiske aspekter skal godkendes politisk. Det er hospitalets eller psykiatriens direktions ansvar at vurdere, om et projekt skal forelægges til politisk godkendelse. 2.4 Underskrivelse og godkendelse af forskningskontrakten Foruden klinik-/afdelingschefen skal projektlederen underskrive forskningskontrakten, og i visse tilfælde skal projektdeltagerne også underskrive. 18

21 Hvis kontrakten indeholder bestemmelser om forhåndsoverdragelse af immaterielle rettigheder eller andre særligt byrdefulde vilkår, skal den altid underskrives af hospitalets eller psykiatriens direktion. Nærmere bestemt skal kontrakter, der indeholder en fraskrivelse af aktuelle eller fremtidige immaterielle rettigheder udsprunget af et eller flere involverede af Region Hovedstadens hospitalers arbejde, underskrives af den relevante direktion. Dette gælder også for de særligt byrdefulde vilkår, f.eks. ved andet lovvalg og værneting end dansk. I henhold til Forskerpatentloven er det Region Hovedstaden, som har retten til de opfindelser, der fremkommer på hospitalerne i Region Hovedstaden 18. Regionsrådet har dog delegeret retten til at overtage rettigheder til de fremkomne opfindelser til de respektive hospitalsdirektioner. Dermed er også kompetencen til at underskrive forskningskontrakter, som indebærer fraskrivelse af aktuelle eller fremtidige immaterielle rettigheder, uddelegeret til direktionerne. Kontrakter som indebærer en fraskrivelse af rettigheder, indeholder almindeligvis en række pligter for en eller flere medarbejdere. Dette kan eksempelvis være pligter for projektdeltagere til at udføre projektet inden for bestemte tidsrammer eller forpligtelser til at hemmeligholde fortrolige oplysninger. Hvor der eksisterer særlige pligter i forbindelse med projektets udførelse, skal projektlederen samt de medarbejdere, som pålægges særlige pligter ved aftalen være medunderskrivere på aftalen. Forskeren skal desuden påse, at øvrige involverede medarbejdere opfylder aftalens forpligtelser, herunder også sikre, at der sker fornøden anmeldelse og ansøgning om tilladelse til tilknytning hos Sundhedsstyrelsen. Det samme gælder for hemmeligholdelses- og fortrolighedserklæringer. Her har forskeren ansvar for, at de involverede medarbejdere forpligtes til hemmeligholdelse, i det omfang at hemmeligholdelses- og fortrolighedsforpligtelsen i aftalen er videre, end hvad der følger af hemmeligholdelsesforpligtelsen i medarbejderens ansættelseskontrakt. 2.5 Igangsættelse og afslutning af forskningsprojektet Det pågældende forskningsprojekt kan iværksættes, når den endelige kontrakt er godkendt og underskrevet på relevant ledelsesniveau i henholdsvis Region Hovedstaden og den private virksomhed. Hvor der er tale om ekstern finansiering af det pågældende forskningsprojekt, oprettes en forskningskonto, hvortil den private part overfører midler til forskningsprojektet. Ved lukning af et specifikt projekt skal projektlederen sikre, at den oprettede forskningskonto til brug for indbetalinger til det pågældende projekt lukkes, således at der ikke henstår overskydende midler på konti, der ikke er aktive. Herved opnås et korrekt billede af, hvor mange aktive projekter, der er på det enkelte hospital og i psykiatrien. Eventuelle overskydende midler der henstår på kontoen, når denne lukkes, skal overføres til en anden konto dækket af formålet, eller de skal med tilskudsgivers tilladelse overføres til en anden konto med andet tilsvarende formål. Endelig kan beløbet hvis andet ikke er muligt tilbagegives til tilskudsgiver. 18 Se mere herom i afnit: 4. Opfindelser 19

22 2.6 Journalisering Det påhviler forskeren, at der uden undtagelse foregår en løbende, rutinemæssig journalisering af hvert væsentligt led i udformningen og gennemførelsen af en forskningskontrakt. Hvis forløbet er konsekvent dokumenteret, vil det altid være muligt for de relevante parter i Region Hovedstaden at kende baggrunden for en specifik forskningskontrakts udformning og gennemførelse. Dette kan eksempelvis være nyttigt i tilfælde, hvor Region Hovedstadens generelle principper for aftalevilkår eller rettighedsfordeling mv. undtagelsesvis er fraveget, og der efterfølgende opstår behov for at kende årsagen hertil. Konsekvent journalisering af alle kontrakter giver endvidere alle parter mulighed for at sikre, at allerede indgåede aftaler ikke uforvarende krænkes ved indgåelse af nye aftaler inden for samme forskningsområde, hvorved hospitalet i værste fald kan pådrages et erstatningsansvar. Kopi af den endelige, underskrevne aftale skal sendes i elektronisk form til Jura & Kontrakter til journalisering. Den originale underskrevne aftale journaliseres og opbevares af det enkelte hospital eller psykiatri. Den private part kræver i mange situationer hemmeligholdelseserklæringer fra de medarbejdere, der involveres i projektet. Underskrevne erklæringer fra de involverede medarbejdere bør opbevares sammen med kontrakten. 20

23 Tjekliste Er Jura & Kontrakter blevet forelagt kontraktudkastet og inddraget i forhandlingerne? Er der oprettet en forskningskonto til forskningsprojektet? Skal samarbejdet anmeldes til eller forhåndsgodkendes af Sundhedsstyrelsen? Ved kliniske forsøg er forsøget anmeldt til Sundhedsstyrelsen? Er forsøget anmeldt til De Videnskabsetiske Komittéer for Region Hovedstaden eller den Nationale Videnskabsetiske Komité? Skal der ske anmeldelse til Datatilsynet? Er der indhentet patientsamtykke til eventuel overførsel af personfølsomme oplysninger? Overholder forsøget GCP-standarden? Er eventuel bibeskæftigelse indberettet? HUSK løbende at journalisere og dokumentere forhandlingerne af kontrakten. HUSK at sende kopi af den godkendte, endelige og underskrevne aftale til Jura & Kontrakter. 21

24 3. ELEMENTER SOM ALMINDELIGVIS INDGÅR I FORSKNINGSKONTRAKTER 3.1 Kontraktens parter Der skal i kontrakten gøres nøje rede for kontraktens parter. Kontraktparterne skal angives med deres fulde navn og adresse. For Region Hovedstaden som kontraktpart gælder, at det af kontrakten klart skal fremgå, om det er en afdeling eller hele hospitalet eller psykiatrien, som er omfattet af kontrakten. For den danske private virksomhed gælder, at virksomhedens registreringsnummer hos Erhvervsstyrelsen (CVR-nr.) angives i kontrakten, da dette nummer giver en helt entydig identifikation af virksomheden. Tilsvarende for udenlandske virksomheder skal registreringsnummer for virksomheden fremgå sammen med korrekt navn og adresse for enheden/virksomheden. Medarbejdere skal som hovedregel ikke være direkte part i kontrakten, og det skal fremgå klart, at medarbejderen agerer som medarbejder, da medarbejderen ikke skal pålægges forpligtelser i henhold til en kontrakt personligt. Det kan godt fremgå af kontrakten, at en eller flere medarbejdere er pålagt bestemte opgaver som led i opgavefordelingen for det projekt, som kontrakten vedrører. Når der indgås en aftale, hvor projektet er knyttet til en bestemt afdeling, forsker eller forskergruppe, er det derfor også vigtigt, at hospitalet eller psykiatrien betinger sig, at det ikke i sig selv betragtes som misligholdelse, hvis en medarbejder udtræder af projektet. Dette skyldes, at hospitalet og psykiatrien ikke kan hindre, at de pågældende medarbejdere eksempelvis skifter arbejdssted. Derfor kan hospitalet og psykiatrien som hovedregel ikke påtage sig en ubetinget pligt til at substituere en udtrædende medarbejder, eftersom hospitalet ikke nødvendigvis har en person ansat med tilsvarende faglige færdigheder. Det er sædvanligt, at begge parter er berettiget til at opsige kontrakten, hvis det ikke er muligt at finde en passende afløser, som parterne er enige om. Det er yderligere vigtigt, at den pågældende klinik, afdeling, forskergruppe eller forsker, som kontrakten omfatter, ikke forpligtes således, at det går ud over den daglige drift på hospitalet og psykiatrien. Hospitalet og psykiatrien skal have mulighed for at prioritere, hvilke opgaver der er vigtigst i forhold til hospitalsdriften. Dette er typisk relevant i forhold til kontrolbesøg fra private virksomheder, som sponsorerer et forskningsprojekt. Her skal det sikres, at hospitalet og medarbejderne ikke pålægges at medvirke og bistå i urimeligt omfang, og samtidig at kontrolbesøg mv. som udgangspunkt skal foregå inden for sædvanlige arbejdstider. Hospitalets eller psykiatriens ledelse skal have mulighed for at afværge en eventuel misligholdelse af en aftale og dermed imødegå erstatningsansvar. Derfor skal alle kontrakter indeholde en procedure for den anden kontraktparts ageren, i tilfælde af at Region Hovedstadens part misligholder kontrakten. Proceduren skal fastsætte, at den private kontraktpart skal rette skriftlig henvendelse både til den afdeling, klinik, center eller medarbejder, som indgår i forskningssamarbejdet, og til hospitalets eller psykiatriens ledelse. Se endvidere afsnittet om misligholdelse. 22

25 Tjekliste Fremgår Region Hovedstadens rette kontraktpart klart og tydeligt? Er en medarbejder (fejlagtigt) angivet som part til kontrakten? Er gennemførelsen af projektet i overensstemmelse med den daglige drift? 3.2 Formålet med og baggrunden for samarbejdet Det er vigtigt, at kontrakten indeholder en indledning, der beskriver projektet så præcist som muligt, således at aftaleområdet fremtræder helt klart. Den mere tekniske og detaljerede beskrivelse af projektet bør også indgå, men der kan eventuelt henvises til allerede udarbejdede projektbeskrivelser (protokol og lignende), der vedlægges som bilag til kontrakten. Endvidere skal parternes forudsætninger for og hensigt med at indgå kontrakten beskrives. Det bør fremgå, hvorfor det netop er disse parter, der indgår aftalen. En sådan formålsbestemmelse skal sikre, at parterne grundigt overvejer og drøfter deres forskellige forventninger til projektet, hvorved senere konflikter modvirkes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset at mange formålsbestemmelser fremtræder med en anden karakter end de egentlige aftalebestemmelser, vil de i tilfælde af konflikt udgøre et fortolkningsbidrag for forståelsen af resten af kontrakten, og de skal derfor udarbejdes med lige så stor omhu som andre bestemmelser. 3.3 Definition af væsentlige begreber Kontrakten bør indeholde en definition af væsentlige begreber, der indgår i kontrakten. Herved sikres det, at disse begreber forstås entydigt af kontraktens parter. Med væsentlige begreber forstås eksempelvis: fortrolige oplysninger, parternes viden, projektets resultater, projektets opfindelser, projektets knowhow, mv. Definitionerne kan oplistes i starten af kontrakten, men afhængigt af omfanget, er det ofte mere læsevenligt at introducere de enkelte definitioner i takt med, at begreberne anvendes i kontrakten. 3.4 Afgrænsning af baggrundsviden og forskningsområde Det er vigtigt, at den baggrundsviden, herunder opfindelser, resultater og knowhow som parterne hver især bringer med ind et samarbejde, nøje defineres i kontrakten. Herved undgås den situation, at der opstår uenighed mellem parterne om, hvem der oprindeligt bidrog med 23

26 den i samarbejdet anvendte baggrundsviden og hermed ejer denne viden. Baggrundsviden kan efter omstændighederne også være resultater mv., som opstår i et sideløbende projekt. I det tilfælde er det vigtigt, at de pågældende forskere/medarbejdere, som medvirker ved begge projekter er opmærksomme på denne sondring, som ikke nødvendigvis kan lade sige gøre på en fornuftig måde i praksis. Det er yderligere vigtigt at foretage en præcis og snæver afgrænsning af det forskningsområde, som parterne samarbejder om. Dette er vigtigt, fordi en bred områdeafgrænsning kan spærre for hospitalets og psykiatriens muligheder for at indgå aftaler med andre private parter inden for dette område. Denne situation kan opstå i tilfælde, hvor den private aftalepart kræver eksklusivitet inden for det forskningsområde, der samarbejdes om, eller hvor hospitalet overdrager rettigheder til de resultater, opfindelser, mv., som opstår inden for det område, parterne samarbejder om. Se både afsnittet: 1.2 Eksklusive samarbejdsformer og 3.8 Fordeling af rettigheder. 3.5 Organisering og ledelse af projektet Kontrakten bør indeholde en redegørelse for, hvorledes forskningsprojektet skal ledes og organiseres. Dette kan beskrives direkte i kontrakten, men er ofte beskrevet i bilag til kontrakten, hvilket giver god mening for overskuelighedens skyld. 19 Nogle projekter organiseres således, at der nedsættes en styregruppe, som står for den overordnede styring af projektet. Andre projekter ledes af en projektleder, der er udpeget af parterne. Bemærk, at såfremt forskningen udføres på hospitalet eller psykiatrien, skal projektledelsen varetages af en medarbejder fra det pågældende hospital eller fra psykiatrien. Såfremt der er tale om et multicenter projekt, vil projektledelsen ofte ske i form af en styregruppe eller med en central projektledelse fra den af de deltagende institutioner, som er den koordinerende. Projektlederen er ansvarlig for, at der i kontrakten opstilles en tids- og aktivitetsplan for forskningsprojektet, hvor det beskrives, hvor langt projektet forventes at være fremskredet til bestemte tidspunkter. Skal en af parterne bidrage økonomisk til projektet, er det vigtigt at beskrive, på hvilke tidspunkter disse betalinger skal falde. Under organiseringen af projektet skal der yderligere tages stilling til, hvorledes en eventuel afrapportering af resultater skal foregå, herunder hvem der skal foretage rapporteringen, hvem der skal modtage rapporteringen, hvor ofte rapporteringen skal foretages og hvilke informationer, der skal 19 Hvis der er tale om samfinansieret forskning, kræver det udtrykkelig lovhjemmel at lade den private part står for projektledelsen, da der i så fald vil være tale om henlæggelse af offentlige opgaver til private, jf. Samarbejdsaftale mellem universiteter og erhvervsvirksomheder en rapport fra arbejdsgruppen vedrørende samfinansierede forskningsprojekter, Forskningsministeriet, august

Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser. Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser

Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser. Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser Region Hovedstaden Juni 2008 Indholdsfortegnelse BILAG MV 4 FORORD 6 INDHOLD OG FORMÅL 7 POLITISKE MÅL FOR

Læs mere

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter December 2004 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Universitetshospitalernes

Universitetshospitalernes Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter December 2005 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering,

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Denne pjece samler de fleste informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du er omfattet af som sundhedsperson, når du

Læs mere

Forskere i dobbeltroller

Forskere i dobbeltroller Forskere i dobbeltroller Forskeres økonomiske interesser Dobbeltroller eller udfylder vi blot vores rolle som forsker? Sven Frøkjær Dekan, professor Det Farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet Destination

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE PÅ DTU 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE PÅ DTU mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Forskningsog Innovationsstyrelsen 1 Kort om mig Teamleder i Opfinderrådgivningen Kommerciel baggrund Faglig interesse:

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1609203 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning om forskning på afdøde

Vejledning om forskning på afdøde Sagsnr. 1602385 Dok.nr. 248371 Holbergsgade 6 1057 København K Vejledning om forskning på afdøde T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Forskning i

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG 1 KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES VIA DKMAnet. Se fælles dokumenttjekliste ved ansøgning om lægemiddelforsøg via DKMAnet * markerer komitérelevante

Læs mere

maj 2015 Tillæg til SAMARBEJDSAFTALE mellem Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 DK 9220 Aalborg Ø (RN)

maj 2015 Tillæg til SAMARBEJDSAFTALE mellem Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 DK 9220 Aalborg Ø (RN) Tillæg til SAMARBEJDSAFTALE mellem Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 DK 9220 Aalborg Ø (RN) og Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø (AAU) RN

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse.

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. 1. Indledning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 032-08 03-11-2008 Vejledning vedrørende lægers bibeskæftigelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health

Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Grundlæggende retningslinjer, der skal støtte den enkelte forsker og forskergruppe på Health i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

19. Lægers deltagelse i aktiviteter og modtagelse af ydelser finansieret af virksomheder

19. Lægers deltagelse i aktiviteter og modtagelse af ydelser finansieret af virksomheder Lægeforeningen Lægeforeningens etiske regler Indhold 1. Formål 2. Omhu og samvittighedsfuldhed 3. Forsvarlig lægevirksomhed 4. Information og samtykke 5. Patientens krav på diskretion/den lægelige tavshedspligt

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne Repræsentant Niels Qvist Læge Marianne Glavind Kristensen Læge Birgitte Bøje Sygeplejerske Peter Torsten

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere