Din idé vores indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din idé vores indsats 02-02-2004"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Projektbeskrivelse/manifest... 2 Projektets forudsætning... 3 Proces... 4 Analyse... 6 Virksomheden... 6 PVS produkter og services... 6 Erhvervsservice... 8 Strategi og visioner... 9 Vision og strategiske mål...11 Det eksisterende site...13 Informationsarkitektur...13 Produkter og services...15 Grafiske virkemidler...16 Heuristisk analyse...18 Evaluatorer og heuristikker...19 Resultat af den heuristiske analyse...23 Interviews...24 Interviewresultater...27 Analyse af kundetilfredshed...31 Konkurrentanalyse...32 Koncept manual...35 Hvad er branding?...35 Branding problematik...39 Behovsspecifikation til branding...40 Usability problematik...41 Behovsspecifikation til usability...42 Design problematik...42 Behovsspecifikation til design...43 Design manual...43 Brand position og rolle...44 Brand kommunikationskoncept...45 Brand - Mind Space...46 Brand konkret udformning...47 Informationsarkitektur...48 Design - grid...51 Design - farvepalette...52 Design - brug af billeder...54 Design - farver og billeder...55 Design - fonts...56 Design - Tekstformidling og content management...57 Design - logo...58 Design - tekniske detaljer...60 Referencer...60 IT-Højskolen i København 1

2 Projektbeskrivelse/manifest Udgangspunktet for dette projekt er dels kurset Design af Komplekse Brugergrænseflader på IT-højskolen i København E2002, og dels et ønske om at kombinere kursets strukturelle og visuelle elementer med aspekter i designprocessen, der ikke specifikt blev adresseret i kursusforløbet: Nærmere betegnet ønsker vi i en konkret designprocess for en konkret kunde i dette tilfælde Patent og Varemærkestyrelsen metodisk at indarbejde overvejelser omkring usability og branding som supplerende perspektiver på traditionelle hensigtserklæringer som effektivisering af informationsarkitektur og æstetisk design. Vi sigter således mod en designprocess, der efterlever følgende manifest: 1. Kundens behov er inspiration, motivation og begrundelse for alt hvad vi foretager os fra metodevalg til endeligt løsningsforslag. 2. Enhver kommunikation fra kunden bør afspejle kundens kernekompetencer, klart markere kundens funktion og rolle på det/de marked(er) kunden indgår i, samt profilere kundens unikke identitet og visioner. 3. Branding er ikke reklame branding er en strategisk defineret fornemmelse, der ideelt er udtryk for kundens visionære essens, og som gennemsyrer organisationen fra top til bund og kommer til udtryk i alt, hvad kunden producerer, og derfor også skal være udgangspunkt for alt, hvad vi producerer for kunden. 4. Enhver kommunikation fra kunden som virksomhed bør være så klar og effektiv som mulig. Formidlingen af kundens brand kræver en fuldstændig forståelse for det medie, som kommunikationen skal foregå igennem. 5. Usability er læren om et kommunikationsmedies optimale brug, og skal være grundlaget for den tekniske udførelse af alle aspekter af vores produkt fra struktur til visuelt design. IT-Højskolen i København 2

3 Projektets forudsætning Kunden Kontakten til kunden skete oprindeligt via een af projektdeltagernes bekendte, Calle Gade Lauritzen, der ved projektgruppens etablering for nyligt var blevet ansat i Patent og Varemærkestyrelsens Dokumentation 1 under Salg & Marketing. Udgangspunktet var en uformel snak om Styrelsens eventuelt stærkere profilering via et redesign af den eksisterende webløsning, hvilket resulterede i et designudkast, der blev sendt rundt til virksomhedens ITstyregruppe. En bred interesse for designudkastets anderledes tilgang til virksomhedens rolle udmundede i arrangeringen af et opstartsmøde, hvor nøglepersoner fra virksomhedens strategiske beslutningsområder skulle medvirke. Opstart - det første møde Situationen var imidlertid en anden, da opstartsmødet fandt sted 8. oktober 2002, idet økonomiske nedskæringer havde fremtvunget fyringsrunde, reorganisering og generel urolighed i virksomhedens bagland. Ansvaret for formidlingen mellem virksomhed og projektgruppe var derfor overdraget til IT-afdelingen, der blev repræsenteret af Lennart Andersen (Web-koordinator) og Jan Jans (Webmaster) begge uden for IT-styregruppen. Essensen af dette møde var, at virksomheden grundet nedskæringerne ønskede at minimere deres engagement i projektet, men var villige til i et vist omfang at afsætte tid til samtale med dele af IT-styregruppen samt formidle kontakt til enkelte kunder. Strategiske ændringer I starten af projektforløbet ændrede Styrelsen formuleringen af sine strategiske mål for 2003, hvilket vi har besluttet at indarbejde i projektet. Ressourcer Det analytiske grundlag for projektet er således 5 interviews med IT-styregruppen á 1 time, 5 timers interview med IT-afdelingen for at afdække de tekniske muligheder og begrænsninger, 3 kundekontakter, en kundetilfredshedsanalyse fra 2001, samt naturligvis adgang til det eksisterende website. IT-Højskolen i København 3

4 Proces Da kunden havde betonet udstrækningen af sin deltagelse i det samlede forløb, blev det klart, at en optimal, iterativ process med tæt, løbende samarbejde mellem kunde og projektgruppe omkring væsentlige, strategiske, funktionelle, værdi- og identitetsskabende beslutninger ikke kunne realiseres. Kundens rolle i forløbet ville begrænse sig til indledningsvise input og periodisk -support på praktiske problemstillinger. For at opfylde manifestets krav om i alle henseender at tage udgangspunkt i kundens behov og etablere et forsvarligt argumentationsgrundlag for analyse og redesign, har vi derfor valgt at opprioritere den indledende dataindsamlings-/analysefase. En iterativ designproces er ressourcekrævende for begge parter, men slutproduktet kommer ikke bag på kunden og misforståelser og fejlgreb rettes til undervejs. Den lineære designproces, som vi blev nødsaget til at vælge, er mindre tidskrævende, men slutproduktets vellykkethed beror i højere grad på projektgruppens analytiske evner. Analyse For at få maksimalt udbytte af de tildelte interviews, vil vi indledningsvis foretage en udførlig analyse af kunden som virksomhed og af den eksisterende internetløsning: Gennem en nøgtern beskrivelse af virksomheden og dens produkter, en komparativ analyse af udviklingen i virksomhedens strategi og visioner i projektperioden, samt en heuristisk baseret evaluering af det eksisterende sites informationsarkitektur, vil vi formulere en række fokusområder for en interviewguide, der kan uddybe og klarlægge potentielle faldgruber. For også at opnå indsigt i kundens position i forhold til eksterne interessenter på eneretsområdet, opfølges interviewresultaterne af en analyse af kunder og konkurrenter. På IT-Højskolen i København 4

5 grund af de interviewenes kvalitative karakter, har vi valgt at beskæftige os med den kvantitative kundetilfredshedsanalyse på bekostning af de 3 kundekontakter dels for at minimere risikoen for analytiske fejlgreb som følge af statistisk usikkerhed, dels fordi kontakternes repræsentationsværdi for det samlede kundebillede var tvivlsom. Konkurrentanalysen har vi udformet som en benchmarking, hvis deltagende sites er udvalgt udfra interviewresultaterne, og værdiparametrene udspringer af vores indledende manifest: Design, branding og usability. Specifik begrundelse for valg og udformning af den heuristiske analyse, interviewguide og benchmarking gives i selve foranalysen. Koncept manual Efter en kort introduktion til online branding, vil vi opsummerende samle vores hidtidige analytiske fund i en problematiserende karakteristik af det brand, kunden på nuværende tidspunkt kommunikerer via den eksisterende internetløsning og undersøge i hvor vid udstrækning dette brand lever op til kundens strategiske visioner og bevidste og ubevidste behov for indhold, informationsarkitektur og design. Dette munder ud i en række behovsspecifikationer til brand, usability og design som skal danne grundlaget for det afrundende resultat: Designmanualen, der beskriver vores endelige forslag til en alternativ internetløsning for Patent- og Varemærkestyrelsen. IT-Højskolen i København 5

6 Analyse Virksomheden Patent- og Varemærkestyrelsen er en statsvirkomhed, der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Virksomheden adskiller sig fra traditionelle offentlige instanser ved en mere markedsorienteret profil, der blandt andet udspringer af, at budgettet kører uafhængigt af finansloven. PVS tilbyder således rettigheds- og informationsydelser i forbindelse med industriel ejendomsret, samt serviceprodukter rettet mod innovationsprocesser i danske såvel som internationale virksomheder. Mere konkret udsteder PVS patenter og registrerer varemærker, brugsmodeller og design. PVS produkter og services I de følgende afsnit har vi samlet beskrivelserne af PVS produkter samt beskrivelserne af den økonomiske udvikling indenfor det enkelte produkt. Vi har valgt kun at beskrive de aktiviteter som i øjeblikket udgør centrale økonomiske områder. Beskrivelserne er hentet på internettet [ samt fra diverse pjecer [Beretning 2001, Regnskab & Redegørelse 2001]. Patent Et patent er en ret til at forbyde andre at udnytte en opfindelse kommercielt i en årrække. Et patent er ikke blot en rettighed - det giver også en grundig beskrivelse af et teknologisk problem samt en brugbar anvisning på, hvordan det løses. Patenter fremmer og beskytter opfindelser. Manglende patentbeskyttelse ville føre til færre opfindelser, dels fordi udvikling ville blive mindre økonomisk attraktiv på grund af risikoen for efterligninger, og dels fordi øget hemmeligholdelse af teknologi ville virke hæmmede på antallet af nye opfindelser [ Antallet af patentansøgninger oplevede i 2001 en stigning på 1,2%, hvilket er lavere end de foregående år. Patenter er klart den største indtægtskilde hos PVS. IT-Højskolen i København 6

7 Varemærke Et varemærke er det kendetegn, som en erhvervsdrivende markedsfører sine varer eller tjenesteydelser under. Varemærket er varens eller tjenesteydelsens helt specielle navn - det navn, som over for køberen viser, at varen eller tjenesteydelsen kommer fra en bestemt producent eller udbyder. Et varemærke kan f.eks. give signaler om en bestemt kvalitet, livsstil, oprindelse eller prisniveau. Et varemærke kan bestå af ord eller af et logo eller af en kombination af de to elementer eller måske af en meget specielt udformet emballage. Kun fantasien sætter grænserne for, hvordan man kan udforme sit varemærke [ Det samlede antal varemærkeansøgninger faldt i 2001 med 10% i forhold til Til sammenligning oplevede man i perioden en stigning på 1%. Det pludselige, markante fald tilskrives den generelle afmatning i international økonomi samt en forøget brug af brandingstrategier, hvilket medfører færre produktmærkelanceringer. Brugsmodel Brugsmodel kaldes i folkemunde også for en "lille" patentret. Brugsmodeller er i lighed med patenter en registreret eneret til at udnytte en opfindelse. I forhold til et patent er der dog en række væsentlige forskelle. Dels er gyldigheden af en brugsmodel maksimalt 10 år fra indlevering af ansøgningen mod 20 år for et patent, og dels er kravet til graden af adskillelse af opfindelsen fra kendt teknik mindre for brugsmodeller end for patenter. Brugsmodelregistrering tager især sigte på beskyttelse af praktiske opfindelser af håndværksmæssig karakter, men også andre produkter, kemiske forbindelser, lægemidler, levnedsmidler m.m. kan beskyttes ad denne vej. [ IT-Højskolen i København 7

8 Ansøgninger om registrering af brugsmodeller fortsatte sit fald fra tidligere år mellem 2000 og 2001 med 10%. Den negative tendens menes at skyldes, at den lille patentret ikke er blevet markedsført i senere år. I 2002 vil området dog blive markedsført kraftigt i forbindelse med jubilæum for brugsmodellovgivningen. Design Et design er formgivningen og udseendet af et produkt. Når du har fået en god idé, som du gerne vil videre med, eller står med et færdigt produkt klar til markedsføring, har du brug for at sikre dig bedst muligt i forhold til samarbejdspartnere og konkurrenter på markedet. Derfor bør du overveje en designbeskyttelse af dit produkt [ Designområdet har efter nogle stabile år oplevet en kraftig nedgang på 15%. Den nye designlov af 2001 har endnu ikke slået igennem og en skånefristklausul, der betyder at virksomheder kan vente op til 12 måneder efter produktlancering med at indlevere ansøgning om designbeskyttelse er måske medvirkende. Det vil i så fald betyde en modsvarende stigning i Erhvervsservice PVS udbud af erhvervsservices består af en række oversigter og analyser, der understøtter erhvervskundens innovationsproces i dens forskellige faser. Virksomhedens viden og kompetence indenfor national og international eneretslovgivning og den nyeste udvikling på området, gør det muligt at fungere som informationsindsamler og rådgiver for både danske og udenlandske virksomheder. Online kan man benytte produktet IPsurvey, som løbende kan vise information om teknologiudvikling og konkurrenter, mens der offline tilbydes tekniske undersøgelser, patentfamilieundersøgelser, designundersøgelser, skanning af varemærker, kollisionsundersøgelser af varemærker, navneundersøgelser, overvågning af nationale og IT-Højskolen i København 8

9 internationale varemærkerettigheder, forvekslelighedsundersøgelser af internationale varemærker, tekniske overvågninger, profilanalyser, foredrag og kopiservice. Tilsammen udgjorde ydelser fra erhvervsservices ca. 16% af virksomhedens samlede indtægter for 2001 (Tabel 1), mens bevilling og registrering af eneret udgør hele 83%. Hovedparten af indtægterne kommer således stadig fra virksomhedens bemyndigelse som eneretsudsteder i Danmark, mens serviceydelserne, der udbydes på et frit marked, dog samtidig står overfor en procentvis fremgang i de kommende år. Indtægter (mio. kr.) 2001 Patenter 88,5 Varemærker 61,6 Design 5,9 Brugsmodeller 1,6 Erhvervsservice 30,6 Andet (periodika, forrentning & andre indtægter) 1,7 I alt 189,9 Tabel 1: PVS indtjening 2001 [Beretning 2001] Strategi og visioner Som nævnt tidligere ændrede PVS formuleringen af sit strategiske grundlag undervejs i projektperioden, hvilket vi har valgt at udnytte ved at betragte denne udvikling som en retningslinie for, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen. Idégrundlag - Mission Virksomhedens idégrundlag har ikke overraskende beholdt sit overordnede indhold fra Strategi for til den nye Strategi for Det vedholdende ønske er at fremstå som en markedsorienteret og erhvervspolitisk aktiv statsvirksomhed, der tilbyder rettigheds-, informations- og serviceydelser til danske virksomheder til brug i alle led af virksomhedens innovationsproces. Virksomhedens mission er således,... at fremme innovation og fornyelse for dermed at styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft og vækst. [Strategi 2003]. Hvordan virksomheden mener, dette idégrundlag skal realiseres har imidlertid forandret sig væsentligt: IT-Højskolen i København 9

10 Strategi Strategi 2003 beskytte forskningsresultater, innovationer og forretningsmæssige kendetegn med enerettigheder, tilbyde erhvervsservice og information inden for eneretsområdet, igangsætte og gennemføre erhvervspolitiske initiativer med udgangspunkt i eneretsområdet og påtage os et internationalt ansvar for at sikre tidssvarende lovgivning, beskytte forskningsresultater, innovationer og forretningsmæssige kendetegn, bruge og formidle global teknologisk og markedsmæssig viden, være drivkraft og et synligt samlingspunkt. bidrage til en tidssvarende eneretslovgivning i Danmark og et velfungerende internationalt samarbejde på eneretsområdet. Tillægsord forretningsmæssige, erhvervspolitiske, tidssvarende, velfungerende, internationalt Navneord forskningsresultater, innovationer, kendetegn, enerettigheder, erhvervsservice, information, eneretsområdet, initiativer, udgangspunkt, eneretsområdet, eneretslovgivning, samarbejde, eneretsområdet Udsagnsord beskytte, tilbyde, igangsætte, gennemføre, bidrage Tillægsord internationalt, tidssvarende, forretningsmæssige, global, teknologisk, markedsmæssig, synligt Navneord ansvar, lovgivning, forskningsresultater, innovationer, kendetegn, viden, drivkraft, samlingspunkt Udsagnsord påtage, sikre, beskytte, bruge, formidle, være IT-Højskolen i København 10

11 Den mest iøjnefaldende ændring er opprioriteringen af en ideologisk, globalt orienteret positionering på bekostning af det gamle idégrundlags konkrete beskrivelser af virksomhedens funktion overfor dansk erhvervsliv: Beskrivelsen af virksomhedens internationale rolle er rykket op på førstepladsen, hvor man istedet for at bidrage til en tidssvarende lovgivning, nu vil påtage sig et decideret internationalt ansvar på området. Derudover udtrykker virksomhedens forståelse af sin egen vidensforvaltning en udvikling væk fra rollen som passiv vidensbeholder, der blot tilbyder information inden for eneretsområdet, hen mod en handlende, aktiv rolle som både bruger og formidler af global teknologisk og markedsmæssig viden. Også rent sprogligt udstråler den nye strategi en mere luftig og ideologisk karakter dels udtryksmæssigt i form af flere tillægsord og færre navneord, dels indholdsmæssigt i form af en tydelig eliminering af fagspecifikke navneord som eneretslovgivning og enerettigheder til fordel for mere generelle termer som lovgivning og kendetegn. Vision og strategiske mål Udviklingen indenfor virksomhedens vision understreger idegrundlagets udadskuende tendens i kraft af en markant drejning mod det Europæiske marked. Målestokken for succes er ikke længere virksomhedens evne til at navigere det nationale farvand, men udfaldet af en sammenligning med øvrige eneretsmyndigheder i Europa: Strategi Strategi 2003 Styrelsen vil være: en smidig og kompetent samarbejdspartner for dansk erhvervsliv og dansk forskning og Patent- og Varemærkestyrelsen vil være blandt de førende eneretsmyndigheder i Europa. en visionær og effektiv myndighed, som kvalitetsmæssigt er blandt de førende på sit felt. Det er tydeligt, at den nye vision i forhold til den gamle introducerer et internationalt konkurrenceelement, der antyder besiddelsen af et større overblik og dermed et større ansvar. Samtidig nedprioriteres den umiddelbare, direkte public service-forbindelse til dansk IT-Højskolen i København 11

12 erhvervsliv til fordel for etableringen af et mere uafhængigt, tvetydigt udtryk den førende position i Europa er ikke blot vigtig for rollen som vidensformidler til dansk erhvervsliv, men i lige så høj grad for PVS som selvstændig, ambitiøs virksomhed, som bruger af viden. Dette rolleskift understøttes endvidere i de konkrete strategiske mål: Strategi Strategi Hurtig sagsbehandling med høj kvalitet 2. Et effektivt og billigt patentsystem 3. Erhvervsmæssig nyttiggørelse af forskningsresultater 4. En effektiv IT-grænseflade 5. Øget erhvervsservice 1. PVS vil øge brugen af eneretsviden i dansk erhvervsliv 2. PVS vil indgå internationale leveranceaftaler på patentområdet 3. PVS vil fremtidssikre administrationen af kendetegnsretten i Danmark 4. PVS vil sikre konkurrencedygtige eneretskompetencer i Danmark Den væsentligste ændring i de strategiske mål når man medregner forklaringerne til hvert enkelt punkt (se Bilag 1 og 2) er netop den nye strategis punkt 1 og 2, der dels proklamerer en intensivering af virksomhedens vidensformidlende ansvar og rolle overfor dansk erhvervsliv og forskning (punkt 1), dels introducerer virksomhedens nye ambition om... at skaffe internationale aftaler om løsning af tekniske opgaver... (punkt 2). KEY FINDINGS Opsummerende er Strategi for 2003 en indikation af et markant retningsskift hos Patent- og Varemærkestyrelsen, der etablerer virksomheden som væsentlig aktør på det Europæiske innovationsområde baseret på en mere ideologisk selvforståelse end tidligere. Man ønsker at påtage sig en ansvarsfuld og udadvendt formidlingsrolle indenfor et felt, der har afgørende betydning for dansk erhvervsliv. Men Styrelsen ønsker også selv at bruge sin kompetence som virksomhed på et frit, internationalt marked. IT-Højskolen i København 12

13 Det eksisterende site Informationsarkitektur Karakteristisk for informationsarkitekturen hos PVS er horisontalitet fremfor vertikalitet. Sitets relativt flade struktur med kun 3 niveauer muliggøres dels via en høj linkdensitet pr. side, dels via en ekstensiv brug af cross linking, som det fremgår af Bilag 3. Det høje antal af links på hver side opnås blandt andet ved hjælp af hele 4 navigationsmenuer, der ligger i top, bund, venstre og i højre side på undersiderne, samt af utrolig mange links i selve tekstindholdet. Et eksempel på hvordan sitet fungerer i praksis følger her: Menupunkterne i toppen har hver deres dropdown menu med gennemsnitlig 5 underpunkter, der især er rettet mod professionelle brugere, som går efter lovgivningsmateriale eller officielle håndbøger. Under topmenuen ligger et link til 2. niveau forsiden for det emne, man er inde under her Erhversservice. Venstremenuen er delt i tre; dels 4 punkter markeret med fed, der introducerer til de 4 rettighedstyper for førstegangsbrugeren, dels 6 punkter der præsenterer virksomhedens produkter og services rettet mod erhvervslivet, og endelig en IT-Højskolen i København 13

14 markant markering af sitets engelske version. Højremenuen fungerer som en undermenu på sitets 2. niveau og her listes også relevante links til emnerelaterede services. Tekstlinks anvendes på vidt forskellig vis både som en lineær fortælling, i en nyhedslignende overskrift og som normale links til kundecenter og bibliotek. Undermenuen kan ikke ses på billedet, men indeholder en blanding af kontaktinformation og funktioner som udskriv, sitemap, Back og Up. Strategien kan bedst sammenlignes med Jeffrey Veens Impulse Buy matrix 1, idet der linkes på kryds og tværs af ellers hierarkisk opdelte emneområder: Fordelen ved denne struktur er hurtig tilgang til alle undersider i dette tilfælde er brugeren altid maksimalt 3 museklik fra enhver information på sitet, og har stort set adgang til alle informationer fra alle sider. Den ideelle tanke bag strukturen er, at brugeren uanset sin anvendelse af sitet vil finde frem til det, han søger. Man har endvidere tænkt på forskellige typer brugere i inddelingen af menuer. Potentialet for effektiv informationssøgning kan imidlertid være vanskelig at opretholde i praksis: Mulige risici er i dette tilfælde, at den høje linkdensitet kan gå ud over den enkelte sides overskuelighed, hvis ikke markeringen af links er tydelig og deres indbyrdes organisation i for eksempel menuerne er logisk og let at gennemskue, eller at den 1 Veen, Jeffrey: The Art & Science of Web Design, New Riders, 2001, p. 89 IT-Højskolen i København 14

15 vedholdende cross linking disorienterer brugeren, hvis placeringen og præsentationen af cross linking ikke er konsistent, eller hvis skiftet mellem undersider i hierarkiet ikke i tilstrækkelig grad understøttes af en eller anden form for systemindikation. I så fald opleves sitet ikke som fladt og let at overskue, men istedet som en skrue uden ende. Hvorvidt dette er tilfældet vil vi komme ind på i den heuristiske analyse. Produkter og services På nuværende tidsspunkt udbyder PVS følgende produkter og services på deres hjemmeside: PVS-Online Søgning i oplysninger om danske patent- og brugsmodelsager. Ansøgninger, udstedte patenter, registrerede brugsmodeller, lægemiddel- og plantebeskyttelsescertifikater, samt europæiske patenter gældende i Danmark. IPsurvey Tekniske overvågninger. Søgning i oplysninger fra Europas netværk af patentdatabaser Elektronisk varemærke-ansøgning Blanketter i PDF-format Bestilling af kopier af patentdokumenter fra biblioteket. Kursustilmelding Bestilling af kursusinformation Bestilling af blanketter, vejledninger, brochurer Nyhedsbrev Alle bestillingsformularerne minder om hinanden i udformning og er logiske og intuitive. Det samme gælder for PVS-Online, og den Elektroniske Varemærkeansøgning, der er skåret ned til et effektivt minimum af funktionalitet dog ville det være at foretrække, at de to sidstnævnte ikke åbnedes i et nyt, anderledes vindue, men eksempelvis kunne rummes i det eksisterende design. Blanketterne i PDF er ikke i tilstrækkelig grad markeret som PDF-filer IT-Højskolen i København 15

16 ligesom det er tilfældet under Publikationer > Vejledninger & brochurer. Nyhedsbrevet virker indlysende funktionelt og samtidig placeret i overensstemmelse med gængse konventioner. I henhold til strategisk målsætning nr. 4 i Strategi (Bilag 1) er det især muligheden for elektronisk indlevering af rettighedsansøgninger, der skal udvides fra i øjeblikket kun at dække varemærke-området til hvis teknisk muligt også at dække patent-, brugsmodel- og designområdet. Kort sagt bør det efterstræbes, at alle PDF-blanketterne gøres tilgængelig i elektronisk form. Derimod dækker PVS-Online målsætningens krav om adgang til PVS rettighedsregistre i hvert fald indenfor patenter og brugsmodeller. Den største risici i forbindelse med disse udvidelsesområder er, at en gradvis tilføjelse af stadig flere og flere funktionaliteter risikerer at ødelægge websitets funktionelle og visuelle konsistens for eksempel som med den Elektroniske Varemærkeansøgning, der åbner i et nyt vindue, eller som med der benytter en hel anden farvepalette, der ikke harmonerer med sitets øvrige farvebrug. Der bør derfor lægges en overordnet strategi for fremtidige udvidelser og deres implementering i det eksisterende eller i et eventuelt nyt design. Grafiske virkemidler Dkpto.dk har et fast design lavet til 800x600 med venstrejustering. Sitets indhold præsenteres på hvid baggrund omkranset i top og bund og i venstre side af et mørkeblåt menuområde, hvis kanter afrundes ind mod indholdsdelen. I billedets højre side ses et variabelt menuområde, hvis indhold skifter ift. den enkelte sides indhold. Kompositionen alluderer et forstørrelsesglas eller et bakspejl i hvert fald fokuseres der på det hvide område i midten, der på forsiden, med dens luft mellem klart, visuelt adskilte elementer, fungerer godt. På undersiderne, hvor det hvide felt formørkes af tekst og underbjælken ofte forsvinder lukkes dette fokusområde og smelter sammen med den mørke ramme til en kompakt og tung blok uden differentierede elementer. IT-Højskolen i København 16

17 Grundpaletten er holdt i kølige blå og grå nuancer. De tunge, blå farver indrammer websitets indhold i et massivt menuframe, mens de grå anvendes supplerende i de højrestillede undermenuer på undersiderne. Logoets palette består af mere varme orange og røde farver. Farverne passer godt til grundpaletten, men grundet menurammens dystre mørkeblå, bibringer logoet ikke med et løft, og sitet fremstår fortsat tungt og massivt. Øvrige farver anvendes til at drage opmærksomhed på udvalgte elementer, såsom sitets engelske version (rød) eller (gul), eller i drop down menuerne i toppen (rød og grå). Disse farver falder helt udenfor den øvrige palette. Visuelle indikatorer. Denne type billeder anvendes konsekvent ved siden af brødkrummestien, som en visuel indikation af brugerens placering, og som et individualiserende ikon til hver enkelt side. Billederne er imidlertid i de fleste tilfælde så abstrakte og uigenkendelige, at de hverken fungerer som indikation eller som ikon. Disse aflange billeder bruges under Erhvervsservice til at indikere de forskellige services, og er tematisk inddelt i to grupperinger ligesom virksomhedens produkttyper: Patent Varemærke Brugsmodel Design De 4 rettighedsprodukterne illustreres vha. billede 1-4, hvis motiver forestiller forretningsfolk i forskellige konkrete situationer. Serviceprodukterne illustreres derimod af billeder med mere abstrakte motiver, såsom billede 5-7. IT-Højskolen i København 17

18 Der er tydeligvis tænkt over anvendelsen af disse billeder, men sammenhængen mellem motiv og produkttype er uklar, og billedets specielle format og snævre placering mellem tekst og højremenu drukner betydningen og øger sitets kompakte udtryk Heuristisk analyse For at præcisere hvilke problemer, den nuværende webløsning måtte have i den daglige brugssituation, bør mange metodiske tilgange tages i betragtning, før valget falder på den eller de metode(r), som i forhold til analyseobjektet, ressourcer og det ønskede resultat findes mest anvendelig(e). Da analyseobjektet i dette tilfælde er et helt website, og det ønskede resultatet er en generel vurdering af dets tilgængelighed, dets effektivitet i brugssituationen og dets evne til at formidle sit indhold overskueligt og intuitivt og da også de tidsmæssige og økonomiske ressourcer fra klientens side er begrænsede har vi i dette tilfælde valgt at udføre en heuristisk analyse. Fordelene ved en heuristisk analyse i forhold til for eksempel brugerbaserede metoder som tænke-højt-test, kvalitative eller kvantitative interviews eller decideret contextual design, er først og fremmest at den tidsmæssigt og økonomisk kræver langt færre ressourcer. Heuristisk analyse kræver ikke lange forberedelser af brugertests og efterfølgende opsamling og kategorisering, men består af et ekspertholds vurdering af en række fastlagte tommelfingerregler for brugervenligt design: Heuristic evaluation is a discount usability engineering method for quick, cheap, and easy evaluation of a user interface design. IT-Højskolen i København 18

19 Heuristic evaluation is the most popular of the usability inspection methods. Heuristic evaluation is done as a systematic inspection of a user interface design for usability. The goal of heuristic evaluation is to find the usability problems in the design so that they can be attended to as part of an iterative design process. Heuristic evaluation involves having a small set of evaluators examine the interface and judge its compliance with recognized usability principles (the "heuristics"). 2 Metoden egner sig især som et første skridt i en iterativ proces, idet den hurtigt og effektivt kan understrege de væsentligste mangler ved et givent analyseobjekt. Den kan således i dette tilfælde anvendes som een af retningslinierne for, i hvor vid ustrækning ændringer af det eksisterende site er nødvendigt udfra et funktionelt, denotativt perspektiv. Evaluatorer og heuristikker Antallet af evaluatorer og heuristikker kan og bør variere afhængig af analysesituationen. Jakob Nielsen har udregnet følgende model for merværdien per ekstra evaluator 3 : Hans pointe er, at 3-5 evaluatorer er optimalt, hvorefter analyseværdien begynder at blive mindre end omkostningerne forbundet med den. Vi har derfor valgt, at foretage analysen med 3 evaluatorer, og desuden at vi selv udfylder disse roller. 2 Nielsen, Jakob: 3 Nielsen, Jakob: IT-Højskolen i København 19

20 Problematikken omkring selektionen af heuristikker er straks mindre konkret og mere kompleks. Udover Nielsens 10 grundheuristikker har også Bruce Tognazzini 4 og Mark Pearrow 5 begge udarbejdet en række tilføjelser i forbindelse med effektive brugergrænseflader både off- og online. Ikke alle heuristikker er lige anvendelige overfor alle analyseobjekter og deres individuelle betydning i det samlede hele er ligeledes variende. På baggrund af virksomhedens selverklærede mål med websitet, har vi derfor udvalgt 8 heuristikker, som vi kort vil begrunde i det følgende: 1) Visibility of system status (Nielsen) The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within reasonable time. Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt brugerne kan orientere sig om deres placering på sitet, og om der i forbindelse med funktionelle/interaktive elementer gøres opmærksom på, hvad der foregår og hvorfor. Denne heuristik er især anvendelig til at belyse problemerne omkring den flade, cross linkende informationsstruktur. 2) Match between system and the real world (Nielsen) The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order. Websitets sprogbrug, opbygning og generelle koncept skal understøtte og begrundes i den forståelse og de forventninger, som dets primære målgrupper har af/til sitets genstandsfelt i dette tilfælde registrering af enerettigheder og fremmelse af innovationskulturen. Denne 4 Tognazzini, Bruce: 5 Pearrow, Mark: Web Site Usability Handbook, Charles River Media, 2000 IT-Højskolen i København 20

21 heuristik er brugbar til undersøge i hvor vid udstrækning websitet strukturelt og udtryksmæssigt rammer dets brugere. 3) Consistency and standards (Nielsen) Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing. Follow platform conventions. Også denne heuristik sigter især mod informationsstrukturens effektivitet en høj grad af konsistens mellem de enkelte sider er væsentlig for at minimere risikoen for, at brugeren bliver forvirret af springende mellem undersiderne (crosslinking). Derudover er det også vigtigt generelt at anskue sitets udtryks- og funktionsmæssige konsistens for at forstå, hvordan det opfattes som helhed, som flow. 4) Flexibility and efficiency of use (Nielsen) Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users to tailor frequent actions. Understøtter sitet en eventuel differentiering i målgruppen, så både novicer og eksperter indenfor såvel den konkrete brug af sitet som indenfor sitets genstandsfelt får det optimale ud af dets potentiale? Denne heuristik kan hjælpe med til at klargøre, om sitet er tilgængeligt og effektivt, og i hvor høj grad målgruppens diversitet er medtænkt i dets opbygning. 5) Aesthetic and minimalist design (Nielsen) Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative visibility. IT-Højskolen i København 21

22 Denne heuristik sigter mod eliminering af støj både tekstmæssigt og grafisk hvilket stort set gør den relevant i alle analyser. Der er ingen grund til overflødig information eller støjskabende animation, da kommunikationssituationen fra virksomhedens side må ønskes så effektiv og klar som mulig. 6) Help and documentation (Nielsen) Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large. På grund af eneretsområdets forholdsvis høje kompleksitet og kravet til websitet om en høj grad af funktionalitet, er det hensigtsmæssig at undersøge, hvordan, hvorvidt og hvor godt det er muligt for brugeren at få hjælp dels til det indholdsmæssige, dels til sitets funktioner. 7) Use of metaphors (Tognazzini) Choose metaphors well, metaphors that will enable users to instantly grasp the finest details of the conceptual model. Good metaphors are stories, creating visible pictures in the mind. Benytter websitet metaforer, der kan give brugeren et konceptuelt mindmap over sitets indhold og funktioner? Hvordan virker disse eventuelle metaforer? Denne heuristik kan være en væsentlig faktor i belysningen af den eksisterende informationsstruktur, da en succesfuld applikation af metaforer kan afværge de nævnte, potentielle farer ved den flade, cross linkende model hvis brugeren gennem metaforen danner sig en konceptuel forståelse for sitets logik og opbygning, lettes orientationen betydeligt ved spring mellem undersider. IT-Højskolen i København 22

23 8) Chunking (Pearrow) Chunking is a cognitive tool that humans use to simplify their perception of the environment. When many pieces of similar information are presented in a spatially related fashion (i.e., close together), the perceptual system distills them into larger pieces of information called chunks. Er indholdselementerne på websitets individuelle sider inddelt i overskuelige og logiske grupperinger/chunks? På grund af den store informationsmængde på sitet er denne heuristik vigtig, da en velfungerende chunking øger informationernes effektivitet og kommunikationens klarhed. Resultat af den heuristiske analyse De 8 heuristikker blev sendt ud til hvert enkel evaluator i form af et skema (se Bilag 4, 5 og 6), der blev udfyldt individuelt inden resultaterne slutteligt blev samlet i følgende generelle opsummering for specifikke resultater henvises til de nævnte bilag: Rasmus David Per Gn.snit Tabel 2: Heuristikkernes problematik for sitet vurderet på en skala fra 1-5. Som det fremgår af Tabel 2 scorede heuristikkerne Consistency and standards samt Chunking højest i analysen, hvilket blandt andet skal finde sin forklaring i, at valget af den flade, cross linkende struktur ikke synes tilstrækkelig understøttet af hverken systemindikationer som brødkrummestien, af en generel logik i strukturen eller af en klar og overskuelig opdeling af sitets indholds og navigationselementer. Den matrix-inspirerede struktur tilbyder en stor potentiel brugerfrihed, men denne frihed begrænses af manglende effektivitet i kraft af en uovervejet, inkonsekvent og excessiv anvendelse af links, samt af en mangelfuld strategi overfor divergens i brugertyper: Især førstegangsbrugere uden særlig branchekendskab står svagt overfor den organisatoriske præsentation og inddeling af IT-Højskolen i København 23

24 produkter og services. Introducerende information er spredt ud på de enkelte produkter, så man allerede fra start skal vide, hvad man går efter, eller også se sig henvist til lang tids søgning rundt på sitet. Desuden er den ellers gode intention om opdelingen af menuerne efter netop forskellige målgrupper ikke konsekvent for eksempel passer punkterne IPR-udvikling og Søg ikke ind i topmenuen (Søg er desuden et eksempel på dårlig labelling). Websitet karakteriseres som forvirrende ikke bare på grund af den store mængde links, men på grund af manglende konsistens i anvendelsen af sitets byggeklodser: Links kan åbne nye vinduer, være anchored links og almindelige links uden at man kan se forskel. Tekst anvendes på må og få i korte introduktioner og længere udredelser, i fed og almindelig, sorte og blå links uden logisk sammenhæng. Og midt inde i det hele anvendes der ikoner på kursusforsiden. KEY FINDINGS Generelt synes sitet at mangle en klar definition af dets funktion i forhold til ønskede, divergerende målgrupper, hvilket dels afspejler sig i en anonym profilering af virksomheden, dels i en manglende visuel og kvalitativ/kvantitativ prioritering af indhold. Derudover understøttes strukturens cross linkende matrix ikke tilstrækkeligt af systemindikationer. Alt i alt synes en omstruktureret, optimeret og konsistent løsning nødvendig. Interviews På baggrund af de foregående afsnits eksterne betragtninger af virksomheden, dens vision og den eksisterende internetløsning, synes der at være en række uafklarede spørgsmål, som bør undersøges og afklares via interviewene med IT styregruppen - dels i kraft af deres egenskab som medarbejdere i virksomheden, dels på grund af deres indblik i virksomhedens og websitets overordnede sigte: Virksomheden forsøger at placere sig i forhold til et bredt udsnit af den samfundsmæssige kontekst, som synlig aktør på internationalt, nationalt, politisk, forsknings-, erhvers- og lovgivningsmæssigt plan. Men hvad er PVS egentlig for en størrelse? Hvad er dens rolle i og overfor dansk erhvervsliv? Hvad er dens dilemma - styrker og IT-Højskolen i København 24

25 svagheder? Hvor er den på vej hen? Hvem er kunderne og hvorfor? Og ikke mindst: Hvad er websitets funktion i forhold til alle disse aspekter? Sammenfattende har vi opstillet følgende 4 kategoriske fokusområder for spørgsmålene i den interviewguide, vi vil anvende i interviewene: 1) PVS som organisation og arbejdsplads Den første kategori af spørgsmål skal afdække, hvordan den enkelte medarbejder opfatter PVS som virksomhed, og samtidig give et lavpraktisk indtryk af virksomhedens eksistensgrundlag. Det vil sige, hvad er dens overordnede funktion på markedet, hvordan udfyldes den og hvorfor? Her vil der især blive lagt vægt på en udpegning af eventuelle konkurrenter og medarbejdernes opfattelse af virksomhedens svagheder og styrker i forhold til disse dels for bedre at kunne profilere PVS på markedet, dels for måske i konkurrenternes styrker at låne inspiration til løsninger på problemer, vi selv måtte støde på [Reiss 2000]. En anden vigtig diskussionsramme i denne kategori er at få uddybet vægtningen mellem de to positioner, der antydes i Strategi 2003 virksomheden som henholdsvis formidler og bruger af sin bemyndigede viden da forholdet mellem disse kontradiktoriske positioner i alle henseender har enorm betydning for virksomhedens brand. Mere konkret formuleret vil vi undersøge, hvorvidt medarbejderne opfatter Patent- og Varemærkestyrelsen som en privat erhvervsvirksomhed eller som en offentlig serviceorganisation. 2) Visioner Den næste gruppe af spørgsmål sigter mod at afdække medarbejderens visioner i forhold til PVS. Overfor beskrivelsen af organisationen handler det om at blotlægge eventuelle misforhold mellem medarbejderens beskrivelse af den nuværende organisation og medarbejderens forestilling om organisationens fremtidige udvikling. Med andre ord, lever virksomheden op til medarbejderens idealer? IT-Højskolen i København 25

26 3) Kundebeskrivelse Den tredje gruppe spørgsmål sigter mod en kundekarakteristik set udfra medarbejdernes synspunkt. Kort sagt hvem er kunderne, og hvilke fagtekniske og IT-mæssige forkundskaber kan man forvente fra deres side? Dette er relevant for at definere en eller eventuelt flere målgrupper for den fremtidige internetløsning, og dermed give os en chance for at udarbejde et klarere brand, et klarere budskab med en intentionel rettethed i vores forslag til redesign jævnfør resultaterne af den heuristiske analyse. 4) Eksisterende og fremtidig internetløsning Disse spørgsmål skal dels afdække fordele og ulemper ved den eksisterende hjemmeside, for at give os et indtryk af, hvad der skal bevares, og hvad der nødvendigvis skal gøres bedre både funktionelt, visuelt og indholdsmæssigt dels afdække ønsker og behov for en fremtidig internetløsning. I forhold til sidstnævnte er det vigtigt for os både at afdække konkrete behov i form af planlagte udvidelser, som for eksempel indenfor de elektroniske ansøgningsmuligheder, men også mere overordnede behov, som for eksempel hvad websitet ideelt betragtet skal kommunikere. Vi har i den forbindelse valgt at snakke ud fra imagebegrebet fremfor brandbegrebet, da image er mere konkret og kan isoleres til et bestemt genstandsfelt (websitet), hvorimod brand er altomfattende og fungerer på et mere overordnet, abstrakt niveau. Interviews Selve interviewene kan ses i Bilag Se også selve spørgsmålene (bilag 13). Praktiske erfaringer Interviewene blev udført den 11. og 12. november, og interviewpersonerne havde haft mulighed for på forhånd at forberede sig på spørgsmålene, da vi ønskede at sikre os, at de kunne besvares indenfor den tidsramme, vi havde fået stillet til rådighed. Det var vores intention at selve interviewet skulle foregå som en fri diskussion med udgangspunkt i spørgsmålene, men det lykkedes desværre ikke i alle tilfælde. Mindst to af IT-Højskolen i København 26

27 interviewpersonerne var så bundet af spørgsmålene, at en reel, improviseret samtale aldrig kom igang. Et andet problem var at vi ikke havde haft mulighed for at teste interviewforløbet på forhånd. På den måde havde vi opdaget, at en del af spørgsmålene overlappede hinanden. Ligeledes ville vi have opdaget at mange af de spørgsmål som vil troede var afkrydsningsspørgsmål, faktisk viste sig at være glimrende diskussionsoplæg. Alt i alt var interviewene dog meget givtige, og vi opnåede især en del svar omkring virksomhedens image, som vi ikke kunne have analyseret os frem til. Interviewresultater På baggrund af de 5 interviews har vi lavet en række opsummeringer og konklusioner til hver af de hovedkategorier, vi definerede tidligere: Organisationen I interviewene er der stor enighed om, at beskrive organisationen som en mellemting mellem en offentlig servicevirksomhed og en privat konkurrencedrevet virksomhed, hvilket i høj grad skyldes den finansielle uafhængighed og samtidige tilknytning til ØEM. Som arbejdsplads karakteriseres stedet som progressivt og forholdsvis moderne, mens der udtrykkes mere ambivalente holdninger til ansigtet udadtil. Alle er enige om, at myndighedselementet er essentielt for virksomheden det økonomiske eksistensgrundlag for PVS er deres monopol på rettighedsudstedelse i Danmark og den adgang til viden og informationer, som denne position bibringer. Samtidig placerer monopolet også den markedsorienterede del af virksomheden i en interessekonflikt med hensyn til, hvilke erhvervsservices man kan udbyde i forhold til det nationale marked. Der er således indgået en såkaldt borgfred med patentbureauerne i Danmark, der skal sikre, at PVS ikke udnytter sine myndighedsbeføjelser til at skabe en konkurrenceforvridning på et ellers sundt marked konkurrencen er fri på overvågninger og forundersøgelser, mens PVS må holde sig fra rådgivning om ansøgninger til PVS, hvilket naturligt nok ville give habilitetsproblemer. Borgfredens indhold er dog temmelig uklar, og IT-Højskolen i København 27

28 antydes at trænge til at blive udfordret, men igen det er en svær balancegang, da patentbureauerne også figurerer som væsentlig kundegruppe... Den ambivalente nationale markedssituation er måske også grunden til, at der var stor forskel på hvem interviewpersonerne så som konkurrenter. Valget stod mellem enten de danske patentbureauer eller patentmyndighederne i andre lande, hvoraf sidstnævnte i princippet tilbyder de samme services som PVS. Men også disse konkurrenter forvandles ofte til kunder på områder, hvor PVS enten er mere kompetente eller kan levere produktet til en billigere pris. Virksomhedens største styrke blev af de fleste vurderet til at være dels den viden, som myndighedsrollen giver dem adgang til både i kraft af de internationale informationsdatabaser og af de konkrete ansøgninger, der kommer ind fra kunderne, dels den kompetence, som især arbejdet med de internationale opgaver helt naturligt udvikler. Bare på patentområdet sidder 70 specialister, der arbejder indenfor forskellige tekniske områder, hvilket er svært for patentbureauerne at konkurrere med. Derudover er PVS ofte dels billigere end patentbureauerne, da priserne udarbejdes udfra et lovgrundlag til forskel fra bureauernes varierende gebyrer, og dels mere effektive end andre nationale myndigheder, hvilket har givet opgaver for blandt andet Tyrkiet og Island. Da virksomhedens styrke på det nationale marked imidlertid i høj grad bygger på et monopol på informationer, ligger der en immanent fare for, at dette marked åbnes, så informationerne bliver tilgængelige for alle. PVS-Online er således et selvforanstaltet skridt i denne retning. Som situationen er nu er virksomhedens største svaghed dog nærmest et flaskehalsproblem, da man ikke til fulde kan udnytte den viden, man sidder inde med: Virksomhedsdelen af PVS ville principielt kunne føre kunden gennem hele innovationsprocessen og heri sikkert udkonkurrere ethvert patentbureau i Danmark, mens myndighedsdelen, der giver PVS denne kompetence, samtidig udelukker dem fra at bruge den. Deraf betegnelsen en skizofren virksomhed (Bilag 7). Af andre svagheder nævnes manglende evne til at profilere virksomheden og dens kompetencer i forhold til patentbureauerne fremstår man ofte for ydmyg og passiv. Sammenhængende med dette kunne der godt strammes op på IT-Højskolen i København 28

29 efteruddannelse af medarbejdere, så de i højere grad kunne gå ud og profilere virksomheden på specifikke kompetenceområder. Visioner Interviewpersonerne var stort set alle enige om, at kontinuerlig udvikling af virksomhedens produkt- og kompetenceområder var essentiel for at bevare og udnytte sin position på markedet. Samtidig syntes flertallet også, at man i langt højere grad burde profilere sig aktivt udadtil, mens der var divergerende holdninger til hvordan og hvad, der skulle profileres: Via artikelskrivning, aktiv deltagelse i aktuelle fora, gennem websitet eller andre medier kunne PVS markere sine kompetencer, sin ekspertise eller sin rolle som innovationskulturens og dansk konkurrenceevnes fremmer og beskytter. Udvidelser var også på tale i flere tilfælde, men her lagde den nævnte borgfred en dæmper på ambitionerne på det nationale marked, mens kun få antydede virksomhedens potentiale på det internationle marked. Generelt herskede der dog en fornemmelse af, at en øget handlefrihed stod højt på ønskelisten, da borgfreden bevirkede, at en del kompetencer som nævnt ovenfor ikke blev udnyttet til fulde. Kunder Spørgsmålene vedrørende kundegruppen afslørede et meget bredt kundespektrum lige fra Fru Jensen, som ønsker at sikre rettighederne på en strikkeopskrift, til professionelle kunder som patentbureauerne, erhvervsvirksomheder og patentmyndigheder i andre lande. Patent- og Varemærkestyrelsens dobbelte definition som både myndighed og virksomhed gør det problematisk at prioritere én målgruppe frem for en anden, selvom indtægterne naturligvis hovedsageligt stammer fra de store, professionelle kunder, mens myndighedsaspektet på den anden side påkræver, at virksomheden til fulde står til rådighed for den enkelte patentsøger. Der er således stor variation i kundernes tekniske indsigt i for eksempel noget så basalt som de 4 rettighedsprodukter, hvor Fru Jensen tror, at hun bare skal have patent på sin strikkeopskrift, mens det måske i virkeligheden er en designbeskyttelse hun har brug for. Samme forskellighed finder man naturligvis i kundernes IT-kundskaber, hvilket vi naturligvis også skal tage hensyn til i vores videre arbejde. IT-Højskolen i København 29

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Præsentation af data: design og evaluering af brugergrænseflader v/ Egil Boisen, AAU, Institut for Sundhedsteknologi Restaurant Skoven, Odense,

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Først øvelse. Lav en designanalyse i tekst og billeder af det udleverede website www.kariyer.net. Vi startede med en hjemmeside, der så ud som følgende: Gennemgående

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer interaction. Jeg kan: - finpudse det, du ønsker at sige til dine

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Alexander Lauritsen IT/Prg 15-05-2014. IT/Programmering eksamensprojekt

Alexander Lauritsen IT/Prg 15-05-2014. IT/Programmering eksamensprojekt IT/Programmering eksamensprojekt 1 Indholdsfortegnelse Problem formulering... 3 Krav til hjemmesiden... 3 Hvorfor bruge nettet... 3 Målgruppe... 4 Test specifikationer... 5 Kodesprog... 5 HTML (Hypertext

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Byens Netværk 16.11.2010 Tekst/Foto: Nanna Jardorf Hvordan skaber vi den gode totaloplevelse for beslutningstagerne i byggesager?

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,.

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,. Forholdet mellem det forestillede og det tekstlige SAS - En semiotisk analyse af SAS website Internettet og websider er et forholdsvist nyt medie for virksomheder set i forhold til de mere traditionelle

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere