Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 133 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (Ny model for fordeling af de almennyttige tipsmidler) 1 I lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, affattes således:» 2. Midler, der efter 1 tilfalder udlodningsmodtagerne, fordeles årligt således: 1) 78,72 pct. til Kulturministeriet, 2) 1,61 pct. til Ministeriet for Børn og Undervisning, 3) 3,64 pct. til Miljøministeriet, 4) 10,42 pct. til Social- og Integrationsministeriet, 5) 3,03 pct. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 6) 0,39 pct. til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 7) 1,57 pct. til Udenrigsministeriet, 8) 0,19 pct. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og 9) 0,43 pct. til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.«2. I 2, stk. 3, ændres» 3-8«til:» 3-8c«. 3. 3, stk. 1, affattes således:» 3. Kulturministeriets midler fordeles således: 1) 6,41 pct. til Team Danmark, 2) 21,19 pct. til Danmarks Idræts-Forbund, 3) 19,31 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 4) 2,88 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund, 5) 6,16 pct. til Lokale- og Anlægsfonden, 6) 6,92 pct. til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, 7) 23,19 pct. til kulturelle formål, 8) 10,10 pct. til støtte af ungdomsformål og 9) 3,84 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m.v.«4. 3, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Den i stk. 1, nr. 7 nævnte pulje fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«5. 3, stk. 6, ophæves, og der indsættes som stk. 6-11:»Stk. 6. Den i stk. 1, nr. 8, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 7, herunder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at modtage støtte fra puljen, og hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen. Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter endvidere efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 7, regler om kontrol med, at betingelserne for at modtage støtte fra puljen er opfyldt, herunder regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd til brug for sådan kontrol kan indhente nødvendige oplysninger fra støttemodtageren, og regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd for støttemodtagere, der ikke opfylder betingelserne for støtte, kan tilbageholde støtte, lade støtte bortfalde helt eller delvis eller kræve støtte tilbagebetalt helt eller delvis. Reglerne offentliggøres på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside. Stk. 7. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem, 1 statsautoriseret revisor og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges af Kulturministeren for en 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst for 8 år. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer. Stk. 8. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke, herunder om Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af puljen, jf. stk. 1, nr. 8. Kulturministeren afholder af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets admi- Kulturmin., j.nr AK000861

2 2 nistration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvist skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordelingen af midlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Stk. 9. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 10. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af den i stk. 1, nr. 8, nævnte pulje. Stk. 11. Den i stk. 1, nr. 9, nævnte pulje fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af kulturministeren.«6. 4 affattes således:» 4. Ministeriet for Børn og Undervisnings midler anvendes til undervisning. Midlerne fordeles af børne- og undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«7. 5 affattes således:» 5. Miljøministeriets midler anvendes således: 1) 93,78 pct. fordeles af Friluftsrådet til friluftsformål. 2) 6,22 pct. fordeles af miljøministeren til miljøformål. Stk. 2. Friluftsrådets fordeling kan ikke påklages til miljøministeren eller anden administrativ myndighed. Miljøministerens fordeling kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Miljøministeren kan bemyndige en under Miljøministeriet oprettet statslig myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bemyndiger miljøministeren en myndighed til at udøve ministerens beføjelser, kan denne myndigheds afgørelser ikke indbringes for ministeren eller anden administrativ myndighed.«8. I 6, stk. 1, ændres»socialministeriets«til:»social- og Integrationsministeriets«. 9. I 6 ændres»socialministeren«til:»social- og integrationsministeren« , 1. pkt., affattes således:»de midler, der tilfalder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, fordeles til puljen til sygdomsbekæmpende organisationer.«11. I 7 ændres»indenrigs- og sundhedsministeren«til:»ministeren for sundhed og forebyggelse« , 1. pkt., affattes således:»de midler, der tilfalder Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, anvendes til forskningsformål.«13. I 8 ændres»ministeren for forskning, teknologi og udvikling«til:»ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser«. 14. Efter 8 indsættes som nye bestemmelser:» 8 a. Udenrigsministeriets midler anvendes til nødhjælp og udviklingsbistand samt mellemfolkeligt samarbejde. 8 b. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris midler anvendes til dyrevelfærdsformål. Midlerne fordeles af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om fordelingen af midlerne, herunder om de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå støtte, og om hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte og om kontrol. Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. 8 c. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes midler anvendes til religions- og missionsarbejde vedrørende folkekirkelige organisationer. Midlerne fordeles af ministeren for ligestilling og kirke med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«15. I 9 ændres» 3-8«til:» 3-8c«. 2 Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Gældende ret 3. Kulturministeriets overvejelser og forslag 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgere 7. De miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget 1. Indledning Formålet med lovændringen er at gennemføre en ny model for fordelingen af de to tipspuljer til humanitære og almennyttige formål. Lovforslaget vedrører desuden den ressortmæssige flytning af ansvaret for tipspuljerne til folkeoplysning, ungdomsformål og de landsdækkende oplysningsforbund m.v. fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Kulturministeriet har i henhold til gældende lovgivning ansvaret for fordelingen af to tipspuljer til henholdsvis humanitære og almennyttige formål. Dette lovforslag udmønter en ny model for fordeling af de almennyttige tipsmidler og ændrer dermed de fordelingsnøgler, der følger af den gældende udlodningslov. Med den nye model for puljeudlodningen sammenlægges de to almennyttige puljer, og de samlede midler fordeles fremadrettet af de ministerier, under hvis ressort formålet henhører. Puljemidlerne fordeles mellem følgende seks ministerier: Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Tre af ministerierne (Udenrigsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Ligestilling og Kirke) har ikke hidtil fordelt tipsmidler. 2. Gældende ret Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål fastsætter, at de midler, der skal fordeles mellem udlodningsmodtagerne, tager udgangspunkt i de overskud, som fremkommer ved lotteri og heste- og hundevæddemål hos Danske Spil A/S samt udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S (tips- og lottomidlerne). Inddragelsen af udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S i overskudsdelingen er ny og blev indført for at sikre et udvidet grundlag for udlodningen. I 2 fastsættes den overordnede fordelingsnøgle og fordelingsprincipper, dvs. den procentvise fordeling ministerierne imellem. I 3-8 fastsættes fordelingen til diverse formål, foreninger m.v. inden for de enkelte ressortministerier. De ministerier, som modtager tips- og lottomidler til fordeling, er Kulturministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Finansministeriets tidligere pulje til almennyttige formål, som ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev overført til Kulturministeriet, indgår nu som en del af Kulturministeriets samlede midler. Efter overdragelsen har Kulturministeriet videreført Finansministeriets praksis for fordeling af puljen til almennyttige formål, herunder kriterierne for tildeling af midler fra puljerne. Kulturministeriets to puljer vedrører fordeling af tipsmidler til henholdsvis landsdækkende almennyttige formål og humanitære, velgørende og andre almennyttige formål, jf. 3, stk. 1, nr. 8 og 9, i lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Fra puljen til landsdækkende, almennyttige formål fordeles ca. 44 mio. kr. årligt til driften i de foreninger, der har fået tildelt midler fra puljen. Puljen bliver fordelt efter en beregningsmodel, der blev fastsat i lovbekendtgørelse nr. 655 af 28. juli 1995 om visse spil, lotterier og væddemål, og som er fastholdt ved de senere ændringer af loven. Fra puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål fordeles ca. 15 mio. kr. årligt som støtte til konkrete anskaffelser, projekter og aktiviteter. Puljen fordeles efter ansøgning med forlæggelse af et aktstykke for Folketingets Finansudvalg. Kontrollen med tips- og lottomidler, der fordeles til private organisationer m.v., er overladt til de enkelte ressortministerier, som kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens 9. Der er i 10 hjemmel til, at ministerierne kan anvende en del af de fordelte midler til administration af midlerne. 3. Kulturministeriets overvejelser og forslag Formålet med lovændringen er at sikre, at de almennyttige tipsmidler fremadrettet fordeles af de ministerier, under hvis ressort formålene henhører. Det foreslås i den forbindelse, at midlerne fra de to almennyttige puljer, der i dag fordeles af

4 4 Kulturministeriet, sammenlægges og herefter opdeles i puljer på formål, der henhører under de relevante ministerier. Den nye model for den fremtidige forvaltning af puljerne er baseret på en analyse af de seneste års udlodninger på formål, og analysen viser, at puljemidlerne fordeles inden for faglige områder, der vedrører seks ministerier. Tre af disse ministerier fordeler i forvejen andre tipsmidler. Der er i alt tale om 11 faglige områder eller kategorier, som Kulturministeriets almennyttige tipsmidler fordeles inden for, når de to almennyttige puljer ses under ét. I nedenstående tabel ses, hvilke 11 kategorier de almennyttige tipsmidler de seneste år er blevet fordelt inden for, samt hvilket ministerium det foreslås skal overtage fordelingen af de almennyttige tipsmidler inden for hver kategori. Tabellen viser endvidere, hvor stor en andel hver enkelt kategoris tilskud gennemsnitligt udgør ud af de samlede midler fra de to almennyttige puljer. De enkelte ministeriers samlede andel af puljen til almennyttige formål beregnes ved at sammenlægge tilskuddene inden for de kategorier, som det enkelte ministerium i henhold til dette lovforslag skal overtage. Ministeriernes andel af puljen til almennyttige formål ses i nedenstående tabel. Andel Kulturministeriet i alt 32,55 % Heraf: - Modstandsfolk/krigsveteraner 2,20 % - Menneskerettigheder 2,94 % - Kultur(bevaring) og idræt 13,59 % - Social- og nødhjælp i Danmark 1,26 % - Øvrige 12,56 % Miljøministeriet i alt 6,58 % Heraf: - Miljø 6,58 % Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2,19 % Heraf: - Sundhed og forebyggelse 2,19 % Udenrigsministeriet 42,06 % Heraf: - Nødhjælp og udviklingsbistand 39,63 % - Mellemfolkeligt samarbejde 2,43 % Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 5,19 % Heraf: - Dyrevelfærd 5,19 % Ministeriet for Ligestilling og Kirke 11,43 % Heraf: - Folkekirken 11,43 % Almennyttige formål i alt: 100,00 % Omfordelingen af de almennyttige tipsmidler til seks ministerier i dette lovforslag påvirker de fordelingsnøgler, som er i den gældende udlodningslov. Kulturministeriets samt Ministeriet for Børn og Undervisnings fordelingsnøgler påvirkes endvidere af ressortomlægningen i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Nedenstående tabel viser de gældende fordelingsnøgler og de fremtidige fordelingsnøgler, der foreslås indført med dette lovforslag. Gældende lov Lovforslag Fordelingsnøgle Fordelingsnøgle Kulturministeriet 70,18 % 78,72 % Ministeriet for Børn og Undervisning 12,67 % 1,61 % Miljøministeriet 3,39 % 3,64 % Social- og Integrationsministeriet 10,42 % 10,42 % Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2,95 % 3,03 %

5 5 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser 0,39 % 0,39 % Udenrigsministeriet 0 % 1,57 % Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 0 % 0,19 % Ministeriet for Ligestilling og Kirke 0 % 0,43 % Omfordelingen af de almennyttige tipsmidler har ingen betydning for de tilskudsmodtagere, der i den gældende udlodningslov modtager tipsmidler, som ikke er almennyttige. Da lovforslagets fordelingsnøgler opgives med to decimaler, vil der i nogle tilfælde være marginale forskelle i udlodningsbeløbet i forhold til den gældende udlodningslov. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner samt selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne, idet lovforslaget dog betyder, at tre ministerier, som i dag ikke fordeler tipsmidler (Udenrigsministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) fremover skal fordele tipsmidler. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne eller det frivillige foreningsliv. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget medfører ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Ud over de relevante ministerier har udkast til lovforslag været sendt i høring hos: Advokatsamfundet, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Advokater, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danske Regioner, Danske Spil A/S, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Friluftsrådet, FSR danske revisorer, Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, KL, Lokale- og Anlægsfonden, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Rigsrevisionen og Team Danmark. 10. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser Negative konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Den foreslåede bestemmelse fastslår, at overskuddene ved lotteri, heste- og hundevæddemål og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S samt eventuel statslig kompensation fordeles på den i bestemmelsens 2, stk. 1, anførte måde. Den foreslåede overskudsdeling svarer til summen af ministeriernes nye andele af de almennyttige tipsmidler og den fordelingsnøgle, der i dag findes i udlodningsloven 2, stk. 1. Beregningen af ministeriernes andele af de almennyttige tipsmidler er baseret på en analyse af de seneste års udlodninger på formål. Analysen viser, at puljemidlerne fordeles inden for faglige områder, der vedrører forskellige ministeriers ressort. Puljemidlerne foreslås på den baggrund fordelt

6 6 mellem følgende seks ministerier, hvis ressort formålet med tilskuddet vedrører: Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Med dette lovforslag bliver Kulturministeriets andel af de almennyttige tipsmidler nedsat, mens de resterende fem ministerier får tilført tipsmidler. To af disse ministerier (Miljøministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) fordeler i forvejen tipsmidler, hvorfor deres samlede andele af overskuddet fra Danske Spil A/S bliver forøget med deres andele af de almennyttige tipsmidler. Tre ministerier (Udenrigsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Ligestilling og Kirke) har ikke hidtil fordelt tipsmidler. Beregningen af disse ministeriers andele af overskuddet fra Danske Spil A/S er således udelukkende baseret på deres andele af de almennyttige tipsmidler. To ministerier, der fordeler tipsmidler i henhold til gældende udlodningslov (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Ministeriet for Børn og Undervisning), får med dette lovforslag ikke ansvar for fordeling af en andel af de almennyttige tipsmidler, og deres samlede andel af overskuddet fra Danske Spil A/S bliver således ikke berørt af den foreslåede fordeling af almennyttige tipsmidler. Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af overskuddet fra Danske Spil A/S bliver nedsat i forhold til gældende udlodningslov pga. ressortomlægningen i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Som følge af ressortomlægningen nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af overskuddet fra Danske Spil A/S, mens Kulturministeriets andel af overskuddet fra Danske Spil A/S forøges i overensstemmelse med denne omlægning. Til nr. 2 Eftersom det foreslås, at tre yderligere ministerier skal fordele tipsmidler, ændres antallet af puljefordelende ministerier fra seks til ni, således at de i lovforslaget dækker 3-8c. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse fastsætter fordelingen af Kulturministeriets andel af midlerne. I forhold til den gældende udlodningslov har Kulturministeriets afgivet 67,45 % af de to almennyttige puljer til andre ministerier. De tilbageværende midler til almennyttige formål, som Kulturministeriet fortsat har ansvaret for, lægges med dette lovforslag i puljen til kulturelle formål. Kulturministeriet har desuden overtaget ansvaret for fordelingen af tipspuljerne til folkeoplysning, ungdomsformål og de landsdækkende oplysningsforbund m.v. fra Ministeriet for Børn og Undervisning som følge af ressortomlægningen i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober Til nr. 4 Den andel af de almennyttige tipsmidler, som Kulturministeriet bibeholder, samt puljen til folkeoplysning, der i forbindelse med ressortomlægningen er overført til Kulturministeriet fra Ministeriet for Børn og Undervisning, bliver overført til puljen for de kulturelle formål. Kulturministeriets andel af de almennyttige tipsmidler samt folkeoplysningspuljen vil være reserveret til samme formål som hidtil. De midler, der hidtil har været reserveret til»handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark«, vil også fremover være reserveret til idrætsformål. Til nr. 5 Kulturministeriet viderefører den administrationspraksis, som Ministeriet for Børn og Undervisning har udviklet i forbindelse med fordelingen af de tre nye puljer, som Kulturministeriet har overtaget fra Ministeriet for Børn og Undervisning i forbindelse med ressortomlægningen. De gældende regler er fastlagt i tilskudsbekendtgørelse 810 af 29. juni 2011 og tilhørende revisionsbekendtgørelse 1753 af 21. december 2006 samt bekendtgørelse nr. 711 af 13. august 2003 om et Tipsungdomsnævn og bekendtgørelse nr af 5. december 2006 om godkendelse af Oplysningsforbundenes Fællesråds regler for fordeling af midler til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Det foreslås, at de regler, der fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, fremadrettet ikke skal være i bekendtgørelsesform, men offentliggøres på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside. Det er tanken at undtage Dansk Ungdoms Fællesråd fra at være omfattet af lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. lovens 1, stk. 5, idet der gælder særlige regler for Dansk Ungdoms Fællesråd med hensyn til regnskabsaflæggelse m.v. Tilsynet med Dansk Ungdoms Fællesråd varetages således fortsat af Tipsungdomsnævnet. Til nr. 6 Den foreslåede bestemmelse fastsætter fordelingen af den andel af midlerne, som Ministeriet for Børn og Undervisning administrerer. Som følge af ressortomlægningen har Ministeriet for Børn og Undervisning afgivet administrationen af tipspuljerne»ungdomsformål«,»landsdækkende oplysningsforbund«samt»folkeoplysning«til Kulturministeriet. Midlerne, der skal anvendes til fremme af aktiviteter inden for undervisningsområdet, fordeles efter ansøgning. Midlerne har til formål at støtte aktiviteter inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.

7 7 Til nr. 7 Den foreslåede bestemmelse fastsætter fordelingen af Miljøministeriets andel af midlerne. Miljøministeriet får med dette forslag forøget sin andel af det samlede overskud. Miljøministeriets andel af midlerne får med lovændringen et bredere miljømæssigt formål. Derfor opretholdes den hidtidige ordning med, at midlerne til friluftslivet fordeles af Friluftsrådet, mens Miljøministeriet (Naturstyrelsen) fordeler midlerne til miljøformål. I overensstemmelse med de gældende retningslinjer for Friluftsrådets fordeling af midler til friluftslivet er der ikke adgang til administrativ rekurs vedrørende Friluftsrådets afgørelser om fordeling af midlerne. På samme måde foreslås det, at der ikke bliver administrativ rekurs for så vidt angår miljøministerens fordeling til miljøformål, idet der er tale om afgørelser, hvor der ikke skønnes at være et retssikkerhedsmæssigt behov for en to-instansprøvelse. Det bemærkes, at miljøministeren naturligvis vil kunne føre tilsyn med en underordnet myndigheds administration af ordningen. Midlerne til friluftsformål fordeles af Friluftsrådet indenfor de hidtidige rammer som driftstilskud hhv. projektilskud: 1. Driftstilskud ydes til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer som hidtil. De samlede, generelle driftstilskud, herunder til Friluftsrådet, må i de enkelte år som hidtil maksimalt udgøre 12 mio. kr., som kan ændres med basis i forbrugerprisindekset pr. 1. januar De samlede årlige driftstilskud må dog højest udgøre 30 pct. de lotteri- og spilmidler, der samlet administreres af Friluftsrådet. 2. Projekttilskud ydes til konkrete, ansøgte friluftsprojekter og efter de hidtidige principper til fremme af friluftslivets muligheder og til støtte af initiativer, som forbedrer mulighederne for et alsidigt, aktivt friluftsliv for hele befolkningen. Midlerne til miljøformål fordeles efter ansøgning af Miljøministeren eller af Naturstyrelsen som enten projekttilskud eller som driftstilskud til almennyttige foreninger med et miljømæssigt formål. Der vil blive udarbejdet en vejledning med vilkår for ansøgning og tilsagn m.v. til brug for afgørelser. Vejledningen vil blive godkendt af miljøministeren. Til nr. 8 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af ressortændringerne i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober 2011, hvor en række ministeriers navne blev ændret. Til nr. 9 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af ressortændringerne i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober 2011, hvor en række ministeriers navne blev ændret. Til nr. 10 Den foreslåede bestemmelse fastsætter fordelingen af den andel af midlerne, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse administrerer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse får med dette lovforslag forøget sin andel af det samlede overskud. Ministeriets forøgede andel af det samlede overskud overføres til ministeriets eksisterende pulje til sygdomsbekæmpende organisationer. Puljen videreføres som en ansøgningspulje. Til nr. 11 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af ressortændringerne i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober 2011, hvor en række ministeriers navne blev ændret. Til nr. 12 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af ressortændringerne i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober 2011, hvor en række ministeriers navne blev ændret. Til nr. 13 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af ressortændringerne i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober 2011, hvor en række ministeriers navne blev ændret. Til nr. 14 Den foreslåede bestemmelse fastsætter fordelingen af Udenrigsministeriets, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris og Ministeriet for Ligestilling og Kirkes andel af midlerne. De tre ministerier har ikke hidtil fordelt tipsmidler. Udenrigsministeriet overtager administrationen af kategorierne»nødhjælp og udviklingsbistand«samt»mellemfolkeligt samarbejde«i henhold til nærværende lovforslag. Puljen videreføres som en ansøgningspulje. Udenrigsministeriet vil i løbet af 2012 fastlægge de specifikke retningslinjer for udmøntning af midler inden for ovennævnte kategorier. Sådanne retningslinjer vil i vidt omfang tage hensyn til strategierne»strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene (2008)«og»Strategi for Danmarks humanitære indsats «. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris pulje kan anvendes til støtte til foreninger, organisationer, partnerskaber m.m., der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Fordeling af puljens midler kan ske til varetagelse af opgaver, herunder eksempelvis transport af syge og tilskadekomne dyr, drift af internater for tilskadekomne, herreløse og vilde dyr samt oplysningskampagner om dyrevelfærd. Ved fordelingen vil der blive foretaget en samlet vurdering af, i hvilket omfang opgaven, der ansøges om støtte til, falder ind under ovennævnte formål, samt i hvilket omfang opgaven kommer dyrene direkte til gode. Herudover vil der bl.a. blive lagt vægt på, at foreningen, organisationen, partnerskabet m.m. er veletableret og selv tilvejebringer eller forsøger at tilvejebringe en del af de nødvendige midler til varetagelse af opgaven.

8 8 Tildelingen af midler fra puljen vil være betinget af, at der efterfølgende indsendes et regnskab, hvoraf det fremgår, hvordan de tildelte midler er anvendt og andelen af eventuel anden finansiering. Det skal i denne forbindelse tillige beskrives, hvordan opgaven er udført. Med hjemmel i 8 b, stk. 2, vil der bl.a. blive fastsat regler om de opgaver, der vil kunne ansøges om støtte til, om betingelserne for at opnå støtte, om kravene til ansøgningens udformning og frist for indgivelse heraf samt om kontrol. Administrationen af ordningen forventes indtil videre at blive varetaget af NaturErhvervstyrelsen. Bestemmelsen i 8 b, stk. 3, giver mulighed for at fastsætte regler om klageadgangen. Med hjemmel i denne bestemmelse er det hensigten at fastsætte regler om, at Natur- Erhvervstyrelsens afgørelser skal kunne påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagen indsendes til NaturErhvervstyrelsen, der videresender klagen med bemærkninger til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagefristen vil blive fastsat til 4 uger. Der skal ikke kunne klages over afgørelser, der er truffet af Fødevareministeriets Klagecenter. NaturErhverstyrelsen vil kunne genoptage en sag, efter der er indgivet klage. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes midler skal anvendes til religions- og missionsarbejde vedrørende folkekirkelige organisationer. Midlerne fordeles efter ansøgning af ministeren for ligestilling og kirke med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Til nr. 15 Eftersom dette lovforslag lægger op til, at tre yderligere ministerier skal fordele tipsmidler, ændres antallet af puljefordelende ministerier fra seks til ni, således at de i lovforslaget dækker 3-8c. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013.

9 9 Gældende formulering Lovforslag sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 2. Midler, der efter 1 tilfalder udlodningsmodtagerne, fordeles årligt således: 1) 70,18 pct. til Kulturministeriet, 2) 12,67 pct. til Undervisningsministeriet, 3) 3,39 pct. til Miljøministeriet, 4) 10,42 pct. til Socialministeriet, 5) 2,95 pct. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og 6) 0,39 pct. til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte ministerier kan henlægge tilsynet med organisationers fordeling af midler i medfør af 3-8 til Økonomistyrelsen. 3. Kulturministeriets midler anvendes således: 1) 7,19 pct. til Team Danmark, 2) 23,77 pct. til Danmarks Idræts-Forbund, 3) 21,66 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 4) 3,23 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund, 5) 6,91 pct. til Lokale- og Anlægsfonden, 6) 7,76 pct. til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, 7) 24,15 pct. til kulturelle formål, 8) 4,06 pct. til landsdækkende almennyttige formål og 9) 1,27 pct. til andre almennyttige formål. Stk. 5. De i stk. 1, nr. 7 og 9, nævnte puljer fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. 1. 2, stk. 1, affattes således:» 2. Midler, der efter 1 tilfalder udlodningsmodtagerne, fordeles årligt således: 1) 78,72 pct. til Kulturministeriet, 2) 1,61 pct. til Ministeriet for Børn og Undervisning, 3) 3,64 pct. til Miljøministeriet, 4) 10,42 pct. til Social- og Integrationsministeriet, 5) 3,03 pct. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 6) 0,39 pct. til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 7) 1,57 pct. til Udenrigsministeriet, 8) 0,19 pct. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og 9) 0,43 pct. til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.«2. I 2, stk. 3, ændres» 3-8«til:» 3-8c«. 3. 3, stk. 1, affattes således:» 3. Kulturministeriets midler fordeles således: 1) 6,41 pct. til Team Danmark, 2) 21,19 pct. til Danmarks Idræts-Forbund, 3) 19,31 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 4) 2,88 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund, 5) 6,16 pct. til Lokale- og Anlægsfonden, 6) 6,92 pct. til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, 7) 23,19 pct. til kulturelle formål, 8) 10,10 pct. til støtte af ungdomsformål, og 9) 3,84 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m.v.«4. 3, stk. 5, affattes således:»stk. 5. De i stk. 1, nr. 7 nævnte pulje fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«

10 10 Stk. 6. Den i stk. 1, nr. 8, nævnte pulje fordeles af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for fordeling af puljen, herunder regler om kriterier for tildeling af støtte, administration af puljen, regnskabsaflæggelse og klageadgang. 5. 3, stk. 6, ophæves, og der indsættes som stk. 6-11:»Stk. 6. Den i stk. 1, nr. 8, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 7, og Kulturministeriet, herunder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at modtage støtte fra puljen, og hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen. Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter endvidere efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 7, regler om kontrol med, at betingelserne for at modtage støtte fra puljen er opfyldt, herunder regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd til brug for sådan kontrol kan indhente nødvendige oplysninger fra støttemodtageren, og regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd for støttemodtagere, der ikke opfylder betingelserne for støtte, kan tilbageholde støtte, lade støtte bortfalde helt eller delvis eller kræve støtte tilbagebetalt helt eller delvis. Reglerne offentliggøres på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside. Stk. 7. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem, 1 statsautoriseret revisor og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges af Kulturministeren for en 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst for 8 år. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer. Stk. 8. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke, herunder om Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af puljen, jf. stk. 1, nr. 8. Kulturministeren afholder af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets administration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordelingen af midlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Stk. 9. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 10. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fælles-

11 11 råds sager om fordeling af den i stk. 1, nr. 8, nævnte pulje. Stk. 11. Den i stk. 1, nr. 9, nævnte pulje fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af kulturministeren.«4. Undervisningsministeriets midler anvendes således: 1) 63,30 pct. til støtte af ungdomsformål, 2) 24,08 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m.v. og 3) 12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning. Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, herunder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at modtage støtte fra puljen, og hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen. Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter endvidere efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, regler om kontrol med, at betingelserne for at modtage støtte fra puljen er opfyldt, herunder regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd til brug for sådan kontrol kan indhente nødvendige oplysninger fra støttemodtageren, og regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd for støttemodtagere, der ikke opfylder betingelserne for støtte, kan tilbageholde støtte, lade støtte bortfalde helt eller delvis eller kræve støtte tilbagebetalt helt eller delvis. Reglerne bekendtgøres i Lovtidende af Dansk Ungdoms Fællesråd. Stk. 3. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem, 1 statsautoriseret revisor og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges af undervisningsministeren for en 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst for 8 år. Undervisningsministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke, herunder om Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af puljen, jf. stk. 1, nr. 1. Undervisningsministeren afholder af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets administration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd 6. 4 affattes således:» 4. Ministeriet for Børn og Undervisnings midler anvendes til undervisning. Midlerne fordeles af børne- og undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«

12 12 kan anvende til administration af fordelingen af midlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Stk. 5. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 6. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje. Stk. 7. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af undervisningsministeren. Stk. 8. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte pulje fordeles af undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. 5. Miljøministeriets midler anvendes til støtte af friluftslivet. Midlerne fordeles af Friluftsrådet. 6. Socialministeriets midler anvendes således: 1) 46,97 pct. til handicaporganisationer og -foreninger, 2) 14,98 pct. til ældreorganisationer, 3) 30,04 pct. til landsdækkende frivillige sociale organisationer og 4) 8,01 pct. til særlige sociale formål. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer fordeles af socialministeren efter fordelingsaftaler og beregningsmodeller godkendt af Folketingets Finansudvalg. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer kan 7. 5 affattes således:» 5. Miljøministeriets midler anvendes således: 1) 93,78 pct. fordeles af Friluftsrådet til friluftsformål. 2) 6,22 pct. fordeles af miljøministeren til miljøformål. Stk. 2. Friluftsrådets fordeling kan ikke påklages til miljøministeren eller anden administrativ myndighed. Miljøministerens fordeling kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Miljøministeren kan bemyndige en under Miljøministeriet oprettet statslig myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bemyndiger miljøministeren en myndighed til at udøve ministerens beføjelser, kan denne myndigheds afgørelser ikke indbringes for ministeren eller anden administrativ myndighed.«8. I 6, stk. 1, ændres»socialministeriets«til:»social- og Integrationsministeriets«. 9. I 6 ændres»socialministeren«til:»social- og integrationsministeren«.

13 13 indgive forslag til fordelingsaftale til socialministeren. Socialministeren afgør, hvilke organisationer der er berettiget til at modtage støtte fra de forskellige puljer. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af socialministeren efter retningslinjer fastsat af socialministeren efter indstilling fra Frivilligrådet. 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriets midler fordeles til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, og regler for puljernes anvendelse. 8. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings midler anvendes til forskningsformål. Midlerne fordeles af ministeren for forskning, teknologi og udvikling med godkendelse af Folketingets Finansudvalg , 1. pkt., affattes således:»de midler, der tilfalder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, fordeles til puljen til sygdomsbekæmpende organisationer.«11. I 7 ændres»indenrigs- og sundhedsministeren«til:»ministeren for sundhed og forebyggelse« , 1. pkt., affattes således:»de midler, der tilfalder Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, anvendes til forskningsformål.«13. I 8 ændres»ministeren for forskning, teknologi og udvikling«til:»ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser«. 14. Efter 8 indsættes som nye bestemmelser:» 8a. Udenrigsministeriets midler anvendes til nødhjælp og udviklingsbistand samt mellemfolkeligt samarbejde. 8 b. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris midler anvendes til dyrevelfærdsformål. Midlerne fordeles af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om fordelingen af midlerne, herunder om de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå støtte, om hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte og om kontrol. Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

14 14 8c. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes midler anvendes til religions- og missionsarbejde vedrørende folkekirkelige organisationer. Midlerne fordeles af kirkeministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«9. Det enkelte ressortministerium fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter 3-8 fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan ministerierne indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang. 15. I 9 ændres» 3-8«til:» 3-8c«. 2 Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december 2017 Forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Kapitel 1 Definitioner 1. I denne

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 1. De overskud,

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) til

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) til 2009/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2010-003432 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller)

Læs mere

Forslag. til. Lov om udlodning af overskud fra lotteri

Forslag. til. Lov om udlodning af overskud fra lotteri Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er at fastsætte bestemmelser om udlodning af overskud fra Danske Spil A/S af spil

Læs mere

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri 25. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

2011/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag. til

2011/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag. til 2011/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2011-027984 Fremsat den 28. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål LBK nr 115 af 31/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-000085 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget)

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget) Udkast - Forslag til Lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Forslag. Danske Spil A/S

Forslag. Danske Spil A/S Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Danske Spil A/S formål m.v. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål

Læs mere

9. august 2011 EM 2011/41. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2011 EM 2011/41. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2011 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Folketinget har vedtaget L 223 af 22. marts 2011 Lov for Grønland om visse spil. Loven indfører en samlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere