Aktstykke nr. 125 Folketinget Afgjort den 7. maj Kulturministeriet. København, den 27. april 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 125 Folketinget 2014-15. Afgjort den 7. maj 2015. Kulturministeriet. København, den 27. april 2015."

Transkript

1 Aktstykke nr. 125 Folketinget Afgjort den 7. maj Kulturministeriet. København, den 27. april a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne til kulturelle formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende 3,6 mio. kr. til administration og 254,3 mio. kr. som tilskud til kulturelle formål, i alt 257,9 mio. kr. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, Regulering vedr. tipsfonde og Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. Der søges endvidere om tilslutning til, at der ud over de afsatte 3,6 mio. kr. til administration efter konkret behov vil kunne afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn finansieret inden for rammen af de på aktstykket fastsatte bevillinger. Endeligt søges der om tilslutning til at genanvende ikke-disponerede midler på i alt 31,7 mio. kr., som på tidligere års aktstykker er blevet bevilget til bevillingerne Kulturpolitisk udvikling og information (7,5 mio. kr.), Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner (16,3 mio. kr.), Kultur i hele landet (7,5 mio. kr.) samt Læsekampagne for børn og unge (0,4 mio. kr.). b. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 anvendes 18,56 % af Kulturministeriets andel på 81,24 % af Danske Spil A/S overskud og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S til kulturelle formål. De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget. Det samlede beløb på 289,6 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om afrundede tal. Formål Mio. kr. 1. Kultur for børn og unge 27,1 2. Dansk kultur i internationalt perspektiv 40,1 3. Kultur til alle 20,1 4. Forskning på kulturinstitutioner 16,0 5. Scenekunstformål 47,7 6. Biblioteker 9,6 7. Litteratur 21,6 8. Museer 8,6 AK001110

2 2 9. Kulturpolitisk udvikling og information 5,0 10. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner 11,5 11. Arkitektur og design 5,8 12. Billedkunst 5,2 13. Arkivformål, historiske skrifter m.v. 1,3 14. Kulturforanstaltninger med bredt sigte 1,6 15. Amatørkultur 5,3 16. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner 0,2 17. Musik 35,2 18. Uddannelsesaktiviteter 17,2 19. Priser 0,4 20. Folkeoplysning 4,0 21. Rådighedssummen 2,5 I alt (afrundet) 286,0 Administration 3,6 I alt (afrundet) 289,6 1. Kultur for børn og unge Børne- og unge kulturaktiviteter samt Børnekulturens Netværk Bevillingen anvendes til arbejde med Kulturstyrelsens faciliterende arbejde med nye initiativer inden for børne- og ungekulturområdet i form af netværksdannelse, rådgivning og sparring med kommuner og institutioner i i forhold til børn og unges møde med kunst og kultur, herunder udgifter, der knytter sig til Børnekulturens Netværks arbejde. Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen. Børne- og ungestrategierne Bevillingen anvendes til implementering af initiativer i Kulturministeriets tre strategier for henholdsvis, små børns, skolebørns, og unges møde med kunst og kultur. Af bevillingen afholdes blandt andet udgifter til ansøgningspuljer vedrørende kunst og kultur i dagtilbud, lokale kulturtjenester, Kulturkufferter til børn med udfordringer og rammer for unges selvorganisering, samt en række andre aktiviteter til understøttelsen af strategiernes målsætning om at styrke børn og unges møde med kunst og kultur. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. Huskunstnerordningen Bevillingen anvendes til formål der fremmer børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen. Huskunstnerordningen kan søges af institutioner på skole/ ungdomsuddannelsesområdet, diverse dagtilbud for børn og unge, kommuner og regionale netværk, kulturinstitutioner og professionelle kunstnere. Af bevillingen kan afholdes udgifter til administration. Ansøgningspuljen fordeles af Statens Kunstfond. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov Dansk kultur i internationalt perspektiv Europæisk Kulturhovedstad Det Danske Kulturinstitut

3 3 Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til en central ansøgningspulje hos kulturinstituttet, som de enkelte institutter i udlandet kan søge til særlige aktiviteter. International kulturudveksling Bevillingen anvendes til at understøtte det tværministerielle samarbejde om Danmarks internationale kulturudveksling i Det Internationale Kulturpanel og til finansiering af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets fælles aktiviteter til fremme af kulturudvekslingen mellem Danmark og udlandet, herunder kulturprogrammer i forbindelse med statsbesøg i udlandet m.v. Midlerne fordeles af en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Dansk Arkitekturcenter 490 Bevillingen ydes som tilskud til Dansk Arkitekturcenter til kulturudveksling. Det Danske Institut i Rom Bevillingen ydes som driftstilskud til Det Danske Institut i Rom. Fulbright Kommissionen 255 Bevillingen anvendes til studerendes studieophold i USA. Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen. Biennalebygningen i Venedig 900 Bevillingen anvendes til drift og vedligeholdelse af Biennalebygningen i Venedig. Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen. 3. Kultur til alle Kultur i hele landet Bevillingen anvendes til at styrke kulturlivet i hele landet ved at støtte kulturelt samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer. Hovedparten af midlerne kobles til kulturaftaler med kommuner m.v. Festivaler der tidligere har fået støtte fra festivalpuljen, har mulighed for at opnå støtte fra bevillingen. Der kan således af bevillingen udbetales støtte til festivalerne Golden Days, Copenhagen Jazz festival, Copenhagen Film festival og Århus festuge. Der forudsættes medfinansiering fra regioner, kommuner, fonde eller erhvervsvirksomheder. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. 4. Forskning på kulturinstitutioner Musikvidenskabelige udgivelser Bevillingen ydes til Det Kongelige Bibliotek til musikvidenskabelige udgivelser af ikke tidligere udgivet dansk musik (2. del af 5-årig bevilling). Kulturministeriets Forskningsudvalg 201 Bevillingen anvendes til driftsudgifter i forbindelse med udvalgets drift. Kulturministeriets Forskningspulje Ansøgningspuljen anvendes til styrkelse af forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, biblioteker, museer og uddannelsesinstitutioner, samt til forskningsformål på idrætsområdet. Der kan af puljen ydes tilskud til afgrænsede forskningsprojekter, forberedelse af forskningsprojekter, forskeruddannelse og -rekruttering, forskningsevalueringer samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået tilskud fra EU eller anden side samt til publikationer og konferencer.

4 4 puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg. Forskningsportal 300 Medfinansiering af udvikling af forskningsportalen Videnskab.dk i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved Styrelsen for Forskning og Innovation, Det Frie Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Ministeriet for Børn og Undervisning, Grundforskningsfonden m.fl. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Bevillingen anvendes til styrkelse af indsatsen inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til afgrænsede projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, forberedelse af projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået tilskud fra anden side samt til publikationer/offentliggørelser og konferencer. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets Udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 5. Scenekunstformål Tilskud til scenekunst Bevillingen anvendes til scenekunstformål, herunder støtte til stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet, til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr m.v., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre aktiviteter der kan fremme formålet med lov om scenekunst. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Folketeatret Bevillingen ydes som tilskud til drift af Folketeatret. Diverse teaterinitiativer Bevillingen anvendes til styrkelse af det generelle vilkår for dansk scenekunst og anvendes til aktiviteter på teaterområdet. En del af bevillingen anvendes til kvalitetsudvikling på egnsteatre og supplerende støtte til små storbyteatre i København og Frederiksberg. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. Dele af bevillingen er optaget som indtægt på finanslov Styrkelse af den moderne dans Bevillingen ydes som driftstilskuddet til Dansehallerne, som har til opgave at styrke, fremme og profilere professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed og medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans. Dansk Danseteater Der ydes et driftstilskud til den selvejende institution Dansk Danseteater. 4,0 mio. kr. (2010-prisniveau) af bevillingen gives med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark. Teatercentrum 2.000

5 5 Der ydes tilskud til den selvejende institution Teatercentrum, som har opgaver med koordinering og formidling af børneteater, herunder afholdelse af en årlig festival. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov Danmarks Teaterforeninger 600 Staten yder i henhold til 24, stk. 4 i lov om scenekunst tilskud til Danmarks Teaterforeninger, som er en sammenslutning af ca. 67 frivilligt arbejdende teaterforeninger m.v. i hele landet. Det er den enkelte teaterforenings formål at arrangere lokale opførelser af professionel scenekunst for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger som paraplyorganisation varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder, herunder ansøgning om formidlingstilskud til nedbringelse af priserne på teaterbilletter. Sydslesvigsk Forening 500 Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til 24, stk. 4 i lov om scenekunst. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, samt at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud fra den danske stat. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov Aarhus Sommeropera 800 Bevillingen gives som tilskud til Aarhus Sommeropera til operaopførelse i Helsingør Teater i Den Gamle By i Aarhus i sommerperioden. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov Sociale teatre Af bevillingen gives tilskud til institutionerne C:NTACT, Opgang 2 og Glad Teater til teatrenes arbejde med inklusion, mangfoldighed og dialog på tværs af etnicitet og socialgrupper og med særlig vægt på arbejde med børn og unge. Arbejdet foregår med inddragelse af professionelle teaterfolk. Tilskuddet deles ligeligt mellem de tre modtagere. Bevillingen er 3. del af et 5-årigt tilsagn. Videndelingscenter for scenekunst Bevillingen ydes som tilskud til etablering af et videndelingscenter for scenekunst i Kulturstyrelsen og dækker centerets drift og aktiviteter. Videndelingscenteret etableres i andet halvår af Bevillingen er første del af et 5-årigt tilskud til formålet. 6. Biblioteker KVINFO Bevillingen gives som tilskud til KVINFO, til drift af KVINFOs bibliotek. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Bevillingen gives som tilskud til Arbejdermuseet, til drift af Arbejderbevægelsens bibliotek. 7. Litteratur Det Danske Akademi, til akademiets store pris og drift 660 Bevillingen gives som tilskud til Det Danske Akademi til akademiets store pris og som tilskud til akademiets virksomhed. Støttepulje til fribyordningen. 100 Puljen fordeles efter ansøgning til de kommuner, som er vært for fribyforfattere. Puljen fordeles af Kulturstyrelsen. Alment kulturelle tidsskrifter 1.700

6 6 Bevillingen anvendes til produktionsstøtte til danske kulturtidsskrifter. Puljen fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfond. Læsekampagne for børn og unge Bevillingen anvendes til læsefremmende aktiviteter for børn og unge i en indsats, der viderefører nogle af de mest succesfulde projekter fra det nationale Læselystprogram. Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen. Holbergudgaven Bevillingen ydes til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab som led i et dansk-norsk samarbejdsprojekt om udgivelse af Holbergs samlede værker i en kommenteret udgave (6. del af 8-årig bevilling). Tilskud til litteratur Bevillingen anvendes til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelsen af litteratur, til internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om litteratur. Bevillingen fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for litteratur inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Det Danske Sprog og Litteraturselskab Bevillingen gives som tilskud til drift af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der er en selvejende institution. Hald Hovedgaard Bevillingen gives som tilskud til drift af den selvejende institution Hald Hovedgaard, som er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer samt stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Danmark læser Bevillingen anvendes til initiativer, der skal styrke befolkningens læsning af litteratur, herunder den i 2013 igangsatte læsekommune-konkurrence. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. Der blev på hvert af de kulturelle udlodningsaktstykker i 2013/2014 samt 2014/2015 afsat 5,0 mio. kr. til formålet, og der forventes også på det kulturelle udlodningsaktstykke 2016/2107 ligeledes afsat 5,0 mio. kr., således at bevillingen i alt bliver 4-årig. 8. Museer Fulton Fonden 150 Bevillingen gives som tilskud til Fultorn Fonden til vedligeholdelse af skonnerten Fulton Nationalmuseet Bevillingen gives som tilskud til Nationalmuseet med henblik på bevaring af genstande af enestående national betydning (herunder Bona Vista) Skibsbevaringsfonden Bevillingen gives som tilskud til Skibsbevaringsfonden til arbejdet med bevaring af gamle danske skibe af kulturhistorisk værdi. Refusion af museers-, kunsthallers- og udstillingssteders visningsvederlag Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens 11.

7 7 9. Kulturpolitisk udvikling og information Bevillingen anvendes til at finansiere kulturpolitiske og statistiske udredninger og undersøgelser foretaget af forskningsinstitutioner, udvalg mv. på bestilling af Kulturministeriet og til informationsmateriale om dansk kultur og kulturpolitik. Midlerne kan også anvendes til støtte af andre, eventuelt allerede igangværende kulturpolitiske forskningsprojekter samt konferencer om kulturpolitiske emner. Midlerne kan endelig anvendes til kulturpolitiske initiativer og projekter. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. 10. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl Bevillingen har til formål at støtte særlige projekter og indsatsområder på Kulturministeriets statsinstitutioner samt tilskudsinstitutioner, hvor Kulturministeriet er hovedtilskudsyder, bl.a. for at de bedre kan tilpasse sig publikums stigende krav. Midlerne kan for eksempel anvendes til en ekstra indsats på områder, hvor samfundsudviklingen kræver det, samt til særlige arrangementer, der falder uden for institutionernes normale driftsopgaver. Der kan også gives tilskud til anlægsprojekter. Midlerne kan desuden anvendes i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler med Kulturministeriets institutioner, og til støtte af informationsteknologiske projekter på institutionerne, bl.a. i forbindelse med økonomiforvaltning. Endelig kan midlerne anvendes til projekter, der understøtter Kulturministeriets IT-strategi, herunder etablering og implementering af fælles standarder og software samt udvikling af fælles eller eksterne driftsløsninger. Midlerne kan bl.a. anvendes til projekter med særlig betydning for it-delstrategier for biblioteksområdet, kulturarvsområdet, arkivområdet, uddannelsesområdet eller de tværgående IT-delstrategier. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. 11. Arkitektur, kunsthåndværk og design Dansk Arkitektur Center Bevillingen gives som driftstilskud til den selvejende institution Dansk Arkitektur Center. Dansk Arkitektur Center 600 Bevillingen gives som tilskud til undervisningstjenesten ved den selvejende institution Dansk Arkitektur Center. Tilskud til kunsthåndværk og design 490 Bevillingen anvendes til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for kunsthåndværk og design inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov Arkitekturbiennalen i Venedig Bevillingen gives som tilskud Dansk Arkitektur Center til aktiviteter i forbindelse med Arkitekturbiennalen i Venedig. 12. Billedkunst 5.160

8 8 Tilskud til billedkunst Bevillingen anvendes til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker, til drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er delvist optaget som indtægt på finanslov Den Frie Udstillingsbygning Bevillingen fordeles af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Billedkunst som tilskud til Den Frie Udstillingsbygning. Til og med 2017 suppleres tilskuddet til Den Frie Udstillingsbygning med årligt 1,2 mio. kr. fra udvalgets egne midler 13. Arkivformål, historiske skrifter mv Arkivformål Bevillingen anvendes hovedsagligt som tilskud til institutioner og foreninger, der med en forankring i lokalhistoriske miljøer varetager vigtige landsdækkende funktioner på arkivområdet. Tilskud ydes normalt i form af drifts- og projektstøtte, dog ikke som tilskud til udgivelse af enkeltstående historiske publikationer. Af bevillingen ydes også driftstilskud til Sammenslutningen af Lokalarkiver. Bevillingen fordeles af Statens Arkiver. 14. Kulturforanstaltninger med bredt sigte Dansk Kunstnerråd, driftstilskud og aktiviteter 443 Bevillingen gives som tilskud til organisationen Dansk Kunstnerråd, til organisationens drift og aktiviteter. Danske Døves Landsforbund 201 Bevillingen gives som tilskud til Danske Døves Landsforbund, til forbundets aktiviteter. Det Tyske Mindretal 75 Bevillingen gives som tilskud til Det Tyske Mindretal, til kulturelle aktiviteter Stednavneudvalget 159 Bevillingen gives som tilskud til Stednavneudvalget, til udvalgets drift. Svanekegården 165 Bevillingen gives som tilskud til den selvejende institution Svanekegården, til institutionens drift Dansk Kultursamfund af Bevillingen gives som tilskud til Dansk Kultursamfund af 1910, som tilskud til kulturelle aktiviteter i Sønderjylland. Det tyske mindretal 252 Bevillingen gives som tilskud til Det Tyske Mindretal, til radioudsendelser 15. Amatørkultur Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS), drift og aktiviteter Bevillingen gives som tilskud til Dansk Amatør Teaters Samvirke (DATS), til organisationens drift og aktiviteter. Amatørernes Kunst & Kultur Samråd 526 Bevillingen gives som tilskud til Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, til drift af sekretariatet.

9 9 Kulturhusene i Danmark 526 Bevillingen gives som tilskud til foreningen Kulturhusene i Danmark, til drift af foreningens virksomhed. Kulturelle Samråd i Danmark 526 Bevillingen gives som tilskud til landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark, til drift af landssekretariatet. 16. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner 200 Til opfølgning af Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen skal bevillingen anvendes til at sikre yderligere handicaptilgængelighed på kulturområdet herunder etablering af handicaptilgængelighed i det fysiske miljø på Kulturministeriets statsinstitutioner. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. 17. Musik Musikhandlingsplan Bevillingen anvendes til Kulturministeriets musikhandlingsplan , som vil blive iværksat fra 1. juli Musikhandlingsplanen tager sigte på at få musikken og musikudøvelsen bredere ud særligt til børn og unge. Det skal blandt andet ske gennem støtte til musikskolers arbejde med at få flere børn i gang med at spille, samt ved initiativer rettet mod at skabe et bredere folkeligt fundament for musikken fra musikkens øvrige aktører, som f.eks. spillesteder og orkestre. Musikhandlingsplan indeholder derudover en videreførelse af en række initiativer i den tidligere musikhandlingsplan til styrkelse af det danske musikliv, herunder øget støtte til spillesteder samt transportstøtte til rytmiske musikere, til musikkens skabende kunstnere og til international musikudveksling og musikeksport. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet i henhold til Musikhandlingsplanen. Dele af tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov Honorarstøttede rytmiske spillesteder Bevillingen anvendes til rytmiske spillesteder og musik i hele landet. Midlerne fordeles som tilskud til de honorarstøttede spillesteder. Bevillingen fordeles af Statens Kunstfond. Den Jyske Sangskole, etablering af Sangens Hus (3. del af 5-årigt tilskud) Tilskud til musik 600 Bevillingen anvendes til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors og ensemblers virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af formålet med lov om musik. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov Uddannelsesaktiviteter Kunstakademierne 2.400

10 10 Bevillingen gives som driftstilskud til de 5-årige videregående billedkunstneriske uddannelser på Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. Driftstilskuddet er betinget af tilsvarende kommunal finansiering. Den Danske Scenekunstskole Bevillingen gives som driftstilskud og vedrører skuespiluddannelsen og dramatikeruddannelsen i Aarhus, musicalperformanceuddannelsen i Fredericia, samt efter- og videreuddannelsesaktiviteter i Odsherred. Bevillingen er optaget som indtægter på finanslov Forfatterskolen Bevillingen ydes som driftstilskud til den selvejende institution Forfatterskolen til den 3-årige videregående uddannelse. 19. Priser 425 Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris for børne- og ungdomsbøger 200 Bevillingen anvendes til prisbeløb, der, efter beslutning i priskomiteerne, udbetales til prismodtagere samt til udvalgsmøder og prisceremonien. Danske Teaterjournalisters priser 100 Bevillingen finansierer foreningen Danske Teaterjournalisters tre priser: Teaterpokalen, Teaterkatten og Initiativprisen. Årets Pressefoto 60 Bevillingen gives som tilskud til Pressefotografforbundets kåring af årets pressefotograf samt til udgifter til den årlige fotoudstilling. Formålet er at udbrede kendskabet til dansk pressefotografi Årets Historiske bog 15 Bevillingen gives som tilskud til Dansk Historisk Fællesråds udgifter i forbindelse med uddeling af prisen Årets Historiske Bog. H. C. Andersen pris 50 Bevillingen gives som tilskud til H. C. Andersen - priskomiteen til driftsudgifter i forbindelse med prisen. 20. Folkeoplysning Folkeoplysning og folkehøjskoler Puljer, der efter ansøgning giver støtte til folkeoplysende projekter. Fra den ene pulje ydes tilskud til større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet, primært med sigte på højskoleområdet og sekundært folkeoplysning. Fra den anden pulje ydes tilskud til mindre projekter, der fremmer folkeoplysningen inden for en række indsatsområder. Ansøgningspuljerne fordeles af Kulturministeriet. 21. Rådighedssummen Bevillingen fordeles løbende af Kulturministeriet fortrinsvis til formål af presserende karakter, til mindre, konkrete projekter mv., herunder forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og lignende formål. De afsatte 3,6 mio. kr. til administration er i lighed med tidligere års kulturelle udlodningsaktstykker afsat efter et skøn. c. Fordelingen af udlodningsmidlerne forudsættes i udlodningsloven forelagt Finansudvalget.

11 11 e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af de kulturelle udlodningsmidler. Der anmodes endvidere om tilslutning til i visse tilfælde at foretage forskudsbetaling af tilskud. Der anmodes endeligt om tilslutning til, at der efter konkret behov kan afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn finansieret inden for rammen af de på aktstykket fastsatte bevillinger. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, Regulering vedr. tipsfonde og Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. f. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. København, den 27. april 2015 Til Finansudvalget. MARIANNE JELVED / Asger Walsøe Tiltrådt af Finansudvalget den

Aktstykke nr. 118 Folketinget 2013-14. Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 118 Folketinget 2013-14. Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 118 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

Aktstykke nr. 116 Folketinget Kulturministeriet. København, den 8. juni 2016.

Aktstykke nr. 116 Folketinget Kulturministeriet. København, den 8. juni 2016. Aktstykke nr. 116 Folketinget 2015-16 116 Kulturministeriet. København, den 8. juni 2016. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

Aktstykke nr. 113 Folketinget 2012-13. Kulturministeriet. København, den 21. maj 2013.

Aktstykke nr. 113 Folketinget 2012-13. Kulturministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 113 Folketinget 2012-13 Kulturministeriet. København, den 21. maj 2013. 113 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget.

De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2016-17 Kulturministeriet. København, den 17. maj 2017. 82 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 1 Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 106 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 1 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 100 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011.

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 121 Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm 11-04-08 08:47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm 11-04-08 08:47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008. O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm 11-04-08 08:47:58 k02 SJ 1 Kulturministeriet. København, den 8. april 2008. 123 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 1. april 2003.

Kulturministeriet. København, den 1. april 2003. 1 113 Kulturministeriet. København, den 1. april 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

K:\Folket\2004\akt\525669\akt128.fm :48:24 k02 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2004.

K:\Folket\2004\akt\525669\akt128.fm :48:24 k02 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2004. K:\Folket\2004\akt\525669\akt128.fm 02-04-04 10:48:24 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 30. marts 2004. 128 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Aktstykke nr. 127 Folketinget Afgjort den 12. maj Kulturministeriet. København, den 3. maj 2010.

Aktstykke nr. 127 Folketinget Afgjort den 12. maj Kulturministeriet. København, den 3. maj 2010. Aktstykke nr. 127 Folketinget 2009-10 Afgjort den 12. maj 2010 127 Kulturministeriet. København, den 3. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 4. april 2006.

Kulturministeriet. København, den 4. april 2006. 1 128 Kulturministeriet. København, den 4. april 2006. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

bl.a WIPO og Ars Baltica sekretariat/kun på tips i 2002 Fordeles efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Udenrigsministeriet og

bl.a WIPO og Ars Baltica sekretariat/kun på tips i 2002 Fordeles efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Udenrigsministeriet og Samlet pulje med fed skrift 1.000 kr. (Tal med kursiv er fra en anden pulje) AKT2007 AKT2006 AKT 2005 AKT 2004 AKT 2003 Kulturministeriets bemærkninger 1 Børnekulturpulje 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Samlet oversigt over forslaget:

Samlet oversigt over forslaget: 1 110 Kulturministeriet. København, den 3. april 2002. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4888 /

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Formål 1. Lovens formål er at fremme

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 2012/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus J.Nr.2004-12223-66 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale 3 1.1

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Kapitel 1 Formål og virkeområde. 1. Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Kapitel 1 Formål og virkeområde. 1. Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Udkast til Forslag til lov om Statens Kunstfond (Udmøntning af aftaler af 13. juni 2012 om reform af kunststøttesystemet og om reform af de livsvarige ydelser mv., herunder ophævelse af lov om Statens

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet Ud INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 24. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 3 Mødedato: 10. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 6 Møde med Uafhængige scenekunstnere og Sammenslutningen

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Håndbog i udvalgsarbejde. For medlemmer af

Håndbog i udvalgsarbejde. For medlemmer af Håndbog i udvalgsarbejde For medlemmer af Introduktion Denne håndbog er skrevet til medlemmerne af Statens Kunstfond og er tænkt som en hjælp og støtte til udvalgsarbejdet. Her kan du bl.a. finde vejledning

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

/2015. Juni Rigsrevisionens beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

/2015. Juni Rigsrevisionens beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer 19/2015 Rigsrevisionens beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Juni 2016 114.6 22.480

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere