Mødeindkaldelse til hovedbestyrelsesmøde 6/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeindkaldelse til hovedbestyrelsesmøde 6/2009"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødeindkaldelse til hovedbestyrelsesmøde 6/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Lørdag, den 21. november 2009, kl ca Mødedeltagere Referat Gæster Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KJF) Lars-Ole Kopp, Nord (LOK) Thomas Uhlemann, Syd, (TU) Troels Bent Hansen, Øst (TBH) Thomas Lindschouw, Plan (TL) Jette Kreiberg, Børn & Unge (JK) (meddelt afbud) Dorthe Hansen, Elite (DH) Lisa Tantholt, Bredde (LT) John Holm, Kort (JH) Mads Ingvardsen, Direktør Mads Ingvardsen Repræsentanter fra Breddeudvalget: Ole Gjøtterup, Faaborg OK Lars Sørensen Horsens OK Christian Larsen, OK Vendelboerne (alle fra kl deltager i frokost) TIDSLINJE NÆSTE HB-MØDE: Udsendelse af foreløbig dagsorden/mødeoplæg Søndag 2/11 Frist for punkter til dagsorden og tekst vedr. efterretningssager fra direktør, formandskab og udvalg (mailes til Fredag 13/11 Udsendelse af endelig dagsorden/mødeoplæg Søndag 15/11 Næste HB-møde Lørdag 21/11 Referat Mandag 30/11 MØDEOPLÆG anført med alm. skrift. REFERAT anført med kursiv. Indlæg fra TBH omhandlende det interne arbejde i HB TBH ønskede en debat omkring beslutningsprocesser og styringsmekanismer. THB ønskede HB-ejerskab til alle budgetposter og en fælles grundlæggende forståelse for arbejdet i HB. THB bragte emnet op for at sikre en konstruktiv dialog i forhold til fremtidens strategiarbejde Mødeindkaldelse Side 1 af 13 HB møde 6/2009

2 LT bakkede op omkring TBH s forslag. DH fremhævede, at denne proces skulle styres af en facilitator. Efter en kortere debat besluttedes det at afholde et HB- seminar 7/ med ovenstående indhold. HS, JTTK, LO, TBH forbereder en proces med en HB/ proceskonsulent. Dagsorden A. Godkendelse af referat Referat 5/2009. Er tidl. udsendt og lagt på DOF s website. JH kommentar: Hvis forbundet ejer kortene jævnfør LOA pkt. så skal forbundet sørge for at de vedligeholdes i 10 år frem og opdateres hvert 3. år. Dette er ikke holdbart. Efter en kortere debat blev konklusionen, at kortudvalget undersøger sagen og tager en beslutning på området. Referatet godkendt. B. Debatpunkter Fremadrettede til beslutninger 1. Strategiprocessen Strategioplægget bliver fremlagt i forbindelse med klubledermøderne i november. Input herfra indgår i processen. Strategigruppen har arbejdet videre med en konkretisering af de enkelte strategier og tilhørende aktivitetsplaner, der forelægges HB til drøftelse og vedtagelse. Endvidere skal implementering i DOF s organisation drøftes. Indstilling: Det indstilles at de enkelte strategier og aktivitetsplaner debatteres og at HB vedtager indholdet. Herefter skal materialet konkretiseres i retning af en fremlæggelse på hhv. klubledermøder i januar samt repræsentantskabsmøde i primo marts. Sidstnævnte med henblik på endelig vedtagelse. (8 bilag: Vision, tidsplan, let at gå til for hhv: Børn og Unge klubberne løbsarrangører talenter og elite - idrætsanlæg, deltagerantal ved hverdagsløb) Drøftelsen blev indledt med en gennemgang af KFJ, hvor hovedlinierne i strategien blev trukket op. TL: anerkendte arbejdet og fremhævede fokusfeltet med øget tilgængelighed som værende fint. Problemet er blot, at der er for få ord i notatet. Øget tilgængelighed og synlighed er fokusområder, men ikke nærmere præciseret. TU: kernen er netop at idrætten er almen kendt. Synlighed er et middel. Sporten skal være kendt og synlig. TL: Hvis synlig skal indgå, så skal det skrives. Sporten skal være alment kendt. Synligheden skal bindes op på noget handlingsorienteret. HS: der mangler noget omkring medier og kommunikation. Hvordan vi ønsker at gøre sporten alment kendt. Ang. finansiering: hvordan får vi økonomien til at understøtte indsatsen. Kan vi finde en måde at finansiere idrætten på? Faren er at vi udhuler indtægtsgrundlaget. Overvejelser omkring økonomi savnes. TL: Forholdet til bredden savnes: vi vil gerne være flere og man kan godt være almen kendt uden at være attraktiv. Synlighed og det almene skal være synligt noget kvalitativt. Mødeindkaldelse Side 2 af 13 HB møde 6/2009

3 LT: bredden er inde over det hele, hvorfor der ikke ønskes et særskilt pkt. LO: redegjorde for nødvendigheden af, at miljøet kommer med i DOF-strategi. Derudover fremhævedes det, at sekretariatet ikke er en organisatorisk enhed i forhold til strategien. Herefter fulgte en debat omkring dokumentets ordlyd. Konklusion: Debatten er taget til efterretning af strategigruppen, og de enkelte ændringer indarbejdes inden næste HB møde. Strategigruppen arbejder med sprogbruget og i særdeleshed benævnelserne HB, udvalg, sekretariat etc. Udvalgene og de ansatte bedes om input inden 20/ Endvidere leverer de enkelte udvalg en kort liste over hvorledes de hver i sær forventer at integrere strategien i aktiviteterne til Kataloget herover fremlægges på repræsentantskabsmødet 2. Budget 2010 Den seneste budgetversion fremlægges på klubledermøderne i november. Input herfra og supplerende bemærkninger fra HB skal indarbejdes og debatteres med henblik på at budget 2010 kan lukkes i overensstemmelse med de opstillede budgetmål. Et højt aktivitetsniveau og faldende indtægter fra DIF og TD, som følge af nedgang fra Danske Spil, er de store udfordringer i budgettet. Indstilling: Det indstilles at HB færdigbehandler Budget2010 og vedtager dette. (2 bilag: Budgetversion 5 i hhv. talopstilling og læsevenlig udgave) LO fremlagde grundigt budgettet og fremhævede de mest centrale poster. På HB-seminar 7/2 2009: her skal vi diskutere ejerskab og en anden detaljeringsgrad. ØST-kredsen havde tre synspunkter i forhold til budgettet som alle indgår i de fire nedenstående punkter. Fire punkter noteret fra kredsmøderne: Ang. COWI: JH fremlagde grundlaget for budgettet og efter en kort debat blev det vedtaget, at fastholde rammen. Ang. MTB: Der er stor respekt for det arbejde der laves i regi af MTB-O. Konklusion: MTB-O fortsætter som i 2009 og har stort set uændret budget. Ang. Internationalt arbejde: LO Redegjorde for budgettet på området. Dette indeholder kontingentet til IOF, NORD samarbejdet og 10 IOF- repræsentanters internationale arbejde. Konklusion: budget fastholdes. Elitestipendier: DH: Forbundet er et individuelt eliteforbund og Team Danmarks støtter som sådan en enkelt eller to. Top - atleterne skal have den bedst mulige støtte. DOF giver stipendier i 2010, da det er ønsket, at give de bedste atleter gode muligheder for deres satsning. Konklusion: budgetforslag fastholdes. TBH: breddeudvalgets diverse post skal overgå til de frie-midler, og vi skal være mere konservative på indtægtssiden. LO: Pristalsreguleringerne er ikke regnet ind i løbsafgifterne. MKI fremhævede at elitens budget stadig er et rammebudget, da de sidste elementer ikke endeligt er justeret med TD. Men rammen på kr. er fastlagt. Mødeindkaldelse Side 3 af 13 HB møde 6/2009

4 Konklusion: LO: i 2010 vil vi budgettere med et overskud på kr.. LO og MKI laver de sidste justeringer. DIF-tilskuddet reguleres jævnfør DIF-budgetplan og løbsafgifterne justeres jævnfør ovenstående. Diverse posten i regi af bredden justeres som en del af de frie midler. Det justerede og færdiggjorde budget 2010 rundsendes herefter. Budgetopfølgning og deltaljeringsgrad: TL kom med et længere indlæg om budgetopfølgning og detaljeringsgrad og omkring HB s budgetansvar. Vi er en virksomhed og bestyrelsen har et ansvar for godt 7.0 mio. vi skal have et talmateriale vi kan vurdere på baggrund af. Budgetopfølgning har relevans for de beslutninger vi træffer TL vil kende de tal der ligger til grund for regnskabet dette primært på indtægtsiden. Forslag: i de sidste tre kvartaler får HB før hvert møde et opdateret regnskabsmateriale. LO fremhævede at øget information ikke nødvendigvis giver øget kvalitet i HB- arbejdet. Ønsker man mere information kan dette erhverves, men dette kan let fjerne fokus på de fremadrettede indsatser, da det ofte vil påkalde flere spørgsmål end svar. Konklusion: I 2010 udsendes der ukommenterede og ikke bearbejdede saldobalancer til HB før mødet i juni, september og november samtidig med, at der laves budgetopfølgning/status 1/5 og 1/9 som i NORD møde i Oslo Der er modtaget invitation til det årlige NORD-seminar, der i januar 2010 afholdes af NOF i Oslo. Materialet er tidligere udsendt til HB-medlemmerne ved mail fra MI. Fagudvalgene bedes overveje omfang af deltagelse og dagsordenpunkter til de enkelte arbejdsgrupper. Indstilling: Det indstilles at HB beslutter omfanget af deltagelse på basis af input fra fagudvalg m.fl. Følgende indbydes i første omgang: MS, GN, MKI, AAJ, HL/DH, BogU, LO, HS. MKI følger op og bestiller flyrejser. 4. Besøg af Breddeudvalget Efter aftale med formanden for Breddeudvalget, Lisa Tantholdt er Breddeudvalget inviteret til en drøftelse med HB. Udgangspunktet er den Breddepolitik, der blev vedtaget for ca. 2 år siden, og derfor er det tid til at gøre status på denne delstrategi for forbundets udvikling. Endvidere ønskes der en drøftelse af implementering af den nuværende Breddestrategi i den nye overordnede strategi for dansk orientering. Breddeudvalget fremlægger en kort status og deres synspunkter for eventuel strategiimplementering og fremtidige visioner for Breddearbejdet. Indstilling: Det indstilles at HB drøfter disse punkter og beslutter rammerne for det fremtidige Breddearbejde. Mødeindkaldelse Side 4 af 13 HB møde 6/2009

5 LT holdt et oplæg omkring breddearbejde. Og der var 90 minutters debat omkring breddestrategi og breddearbejde. Nedenstående er et kort referat i punktform af debatten: OG: bredde defineres som bredt ind over det hele. LS: Vi skal satsen på rekruttering og fastholdelse og tilbyde noget for bredden CL: det handler ikke kun om sporten /at blive bedre. Det sociale etc Det er ikke nok at tage imod folk vi skal også fastholde dem med noget socialt. At være synlig i mediebilledet: Dette kræver benhårdt arbejde og god kontakt til lokale medier. Struktureret arbejde giver resultater. Og så skal man være med alle steder der sker noget i kommunen. DOF bør arbejde med centralt styrede pressemeddelelser. Og så skal vigøre noget utraditionelt. Vi bør have et beredskab. Evt. et katalog af historier og nogle ambitioner om, hvor mange spaltemeter vi gerne vil have i De Præfabrikerede historier sendt fra forbundet bør være et fokuspunkt. Artikler lokalt om breddeidrætten kommer ofte i lokalavisen. Børn og Unge der dyrker orientering. LS: Vi skal rekruttere helt nede fra forældre med børn. Rekruttering helt fra bunden er central. Rekruttering er et klubanliggende. Kammeratskab/venskabet er omdrejningspunktet. CL: vi skal arbejde med offentlige institutioner. Foreningen skal fange eleverne ind efter rekruttering. Flere voksne: Få fat i deres børn. Kortet er ikke så tilgængeligt. Der skal være noget for en voksenbegynder. Der skal være en let bane på km cross-race eller lign. CL: det skal være lovligt / acceptabelt at være begynder. TBH: det skal være muligt at være en familie på tur løbe på samme tid etc. Fastholdelse af både børn og voksne: Sociale kontakter. Tilbud der matcher alle parter. Der skal være et gennemgående tilbud til alle. Foto-orientering: Fotoorientering som Christianshavn Vold er en fremragende måde at synliggøre os og profilere orienteringen på. Forenklede kort: CL: Det er en god ide med mere forenklede kort til de nye i orienteringsverdenen. TBH: for de yngste ville det være fornuftigt med forenklede kort. OG: Meget kan gøres i banelægningen banerne kan gøres så enkle. CL: Man kan lave en norm ud fra den eksisterende. Vi skal ikke lave flere kort end dem vi laver nu. Hvilke opgaver skal breddekonsulenten arbejde med: - hjælpe klubberne med at lave de rigtige satsninger - erfaringsudveksling internt mellem klubberne - projekter, hvor der skal faciliteres et samarbejde - materialer til klubberne (rekruttering, skole etc.) - praktisk hjælp i breddeudvalget Hvis vi havde to breddekonsulenter: Mødeindkaldelse Side 5 af 13 HB møde 6/2009

6 - geografisk spredt (øst/vest) - koncepter til klubberne specielt dem der ikke har en træner/trænererfaring. Hvem kan vi få et partnerskab med? Nogle der ligner os selv Teleselskaber (SMS) GPS-udbyderne, DS, SNS, FR, DGI, Politiken (tilbud til læserne), Jægerforbundet, DONG-motion, fætter - BR (børn og skov-cup) med sund børneprofil. DGI: uddanner instruktører i MTB. Arla tættere på naturen. Der findes virksomheder der har slogans/koncepter der ligger tæt på vores. Hvordan støtter vi op om ildsjæle i klubberne: Fortælle om dem fortælle om de frivillige på hjemmesiden og i Orientering. De skal mærke at de bliver set. Hvad skal man drøfte med breddeudvalget? KFJ: et handicapsystem som i golf. DH: hvordan fastholder man de årige. Inspirationsmateriale. TBH: vi bør have færre klasser. Ansatte: Til påskeløbet møder du breddeudvalget hvad vil du gerne drøfte med dem? Diskussion om breddepolitik i forhold til Vision2015. LS: Efterspurgte materialer/brochurer om forbundet/idrætten til at dele ud til begyndere. Konklusion: Definitionen mellem bredde, elite og børn og unge er uklar og bør diskuteres mellem de tre udvalg. Debatten gav strategigruppen nye overvejelser som kan indarbejdes i vision 2015.HS roste breddeudvalget for deres arbejde. C. Efterretning sager til orientering 1. Formanden DIF Budget DIF budget 2010 er vedtaget efter en omfattende debat og behandling i forbindelse med Budgetmødet 2009 i lyset af de faldende indtægter fra Danske Spil A/S. Budgettet indeholder nye forhold vedr. IT-brugerbetaling samt ændrede tilskud til udviklingskonsulenter. Tilskuddet til DOF i 2010 falder ca. tkr. 200 til i alt tkr Supplerende kan det oplyses at finanslovpakken er vedtaget, indeholdende en to-årig kompensationspakke på mio kr. 110 til DIF, DGI og de øvrige tips og lottomodtagere. Beløbet kompenserer ikke faldet i spilindtægterne, og påvirkningen på specialforbundenes bevillinger kendes ikke endnu. DOF Repræsentantskabsmøde 2010 Susanne Højholt, formand for Kolding OK, har sagt ja til at indtræde i arbejdsgruppen, der skal planlægge repr.mødet. Gruppen består herefter af Susanne Højholt, HSØ, MI og KFJ. Gruppen samles til en site-inspection på Vingstedcentret i løbet af december/primo januar. Input fra seneste HB-møde indgår i overvejelser om program, hvor strategi er det fremtrædende. Mødeindkaldelse Side 6 af 13 HB møde 6/2009

7 På valg i 2010 er følgende (ordinært): HS, LO, TL, JK samt kredsudvalgsformændene LOK, TU og TBH efter regionale bestemmelser. Der ønskes en tilkendegivelse af genopstilling. Endvidere bedes alle overveje kandidater til DOF s ærestegn. Orienteringspatruljen Breddekonsulent Gert Nielsen har informeret om følgende vedr. O-patruljen: Der er afholdt evaluerings- og udviklingsmøde i Odense d. 31/10 - Fin tilslutning og erfaringsudveksling mellem forskellige generationer i DOF, idet Asger Kristensen og Mogens Hansen delte ud af deres erfaringer til de unge korttegnere og instruktører. Der udarbejdes inspirations-materiale til lærerne henover vinteren. Materialet skal bruges i forbindelse med større skole-projekter i bl.a. København og Viborg foråret OrienteringsPatruljen skal stå for et weekendarrangement for udenlandske studerende (DIS) i slutningen af april "Aktiv Rundt i Danmark" er meget positive for at fortsætte og udbygge samarbejdet med DOF, og deres hovedsponsor Arla var meget begejstret for Kolding OKs "kampagnestartsarrangement" i Geografisk Have d. 21. september, hvor 850 børn deltog! Arla finder "orientering" interessant og sporten lever fint op til Arlas slogan "Arla - tættere på naturen" - "Arla - closer to nature". NORT (Nordic Orienteering-Tour) En henvendelse fra FOOT-O-Commission hvorvidt DOF er medarrangør af NORT i 2011 (som bekendt trådte vi ud at dette projekt tidligere på året vedr arrangementet) er besvaret med at dette tidligst vil blive vurderet, når NOR 2010 er afviklet i løbet af den kommende sommer. 2. Direktøren Samarbejde med Sundhedssporet: Sammen med det svenske firma Hälsospåret (Sundhedssporet i Danmark) laver projektet Find vej i en fælles markedsføringsstrategi. Denne primært rettet mod kommuner og enkelte større virksomheder, og til dels de lokale SNS-distrikter. Vi påbegyndte arbejdet ultimo november. Såfremt Sundhedssporet kommer ind på markedet i Danmark (de har allerede 8 projekter), så vil en del af overskuddet tilfalde DOF. Idrætspriser Kulturministeriets idrætspris og Årets Fund: Indstilling af kandidater. Oversættelse af bog Talentets Udvikling I forbindelse med trænerkurserne 1 og 2 i 2009/2010, så har vi ikke flere bøger. Det vurderes pt. om vi skal lave et genoptryk. Derudover er første del af bogen oversat til norsk, og vi har fået henvendelser fra Kina om en oversættelse. Dette kræver at vi først oversætter bogen til engelsk, hvilket formodentligt sker primo Denne oversættelse er en investering, da det vurderes at der er et engelsktalende/læsende marked for bogen. Nye lokaler i Idrættens Hus Vi flytter formodentlig kontor 1/ Vi afventer fortsat en endelig tilbagemelding internt i Idrættens Hus. Presse på hjemmesiden Der har ophobet sig kritik af forbundets/sekretariatets pressearbejde. Senest kritik af manglende nyhedsdækning af JEC. På grund af nedskæringer i ansatte omkring eliten, herunder specielt sportschefen, så er der et antal opgaver der ikke løftes. Eliteudvalget arbejder på at finde en presseansvarlig. Samarbejde med kommunerne: Mødeindkaldelse Side 7 af 13 HB møde 6/2009

8 Der er meget positive tendenser i relation til arbejdet med kommunerne. Specielt sundhedsfremmende tiltag nyder bevågenhed. Der er nye muligheder til finansiering af kortet (idrætsanlægget) og til sundhedsfremmende aktiviteter for forbundets klubber og for forbundets centralt styrede projekter 3. Nord Med stor festivitas blev et nyt skolekort samt 60 faste poster indviet i Herning, nærmere betegnet Fuglesø. Projektet har Asger Kristensen stået for, hvilket han fik meget ros for. Jeg deltog som repræsentant fra NK. Klubledermøde nr. 3 blev afholdt hos OK PAN den 12. november. 14 klubber var repræsenteret og med en meget fyldig dagorden så det ud til at blive sent inden mødet kunne slutte. Men med en veloplagt dirigent (Keld Arildsen), fire velformulerende og konkrete indlægsholdere (Keld, Mads, Anne Marie og Helge) kunne mødet afsluttes til tiden og klubrepræsentanterne kunne drage hjem med ny viden og information. Referat er på vej. Event trailer/vognen arbejdes der på og det ser fornuftigt ud med økonomien, vognen vil få en størrelse, som de fleste ville kunne køre med og den vil helt sikkert blive fyldt med materiel og udstyr, som passer til alle typer stævner. 4. Syd TU orienterer på mødet. 5. Øst TBH orienterer på mødet. 6. Plan Nordvest OK har henvendt sig til forbundet, da det stedlige statsskovdistrikt har varslet restriktioner mht. adgang i skovene herunder begrænsning i de perioder, hvor der kan arrangeres større løb. DIF har været inddraget, men indtil videre søges problemstillingen håndteret og løst lokalt. PLAN har modtaget reglement for MTB. Dette behandles ved første HB-møde i Kort Der blev afholdt kortkonsulenttræf i Nordkredsen den 6-7. november med 18 deltagere. Om aftenen var der indlæg af Flemming Nørgaard, og efterfølgende fortalte et par kortkonsulenter om deres erfaringer med arbejdet. Der tegnes stadig for mange kort i en kvalitet, der kunne blive meget bedre, hvis klubben tog kontakt til en kortkonsulent inden opstart af korttegningen. Lørdagen blev anvendt i Marselisborgskoven til at kigge på COWI grundmaterialer i udvalgte terræntyper. Klubberne opfordres til at bruge kortkonsulenterne. 8. Bredde Den 10. november blev der indviet et sundhedsspor såvel som et Find vej projekt i Valby Hegn. Læs gerne mere om det på Miljømister Troels Lund Poulsen og sundhedsminister Jacob Axel Nielsen klippede den røde tråd over ved indvielsen, og de løb også banen. De fik gaver med hjem i form af vores kuglepenne og nye postkort. Mødeindkaldelse Side 8 af 13 HB møde 6/2009

9 De nye postkort er udarbejdet i forbindelse med Find vej i se venligst den flotte side Find vej i projektet skrider planmæssigt fremad. Der er funder nyt navn, logo, hjemmesiden er oppe at køre. Der er 12 klubber i gang med Find vej projekter allerede, og de fleste af dem med 2 eller flere projekter hver. Der er stor interesse fra kommunerne og fra skovdistrikterne. I private skove har vi 1 projekt i gang og 2 andre under opsejling. Fredensborg kommune arbejder med et projekt, der hedder: Gang i Fredensborg. Anne Marie og Gert deltager i møde i starten i december med Gang i Fredensborg, hvor der bl.a. skal drøftes mulighederne for foto-orientering i Fredensborg Slotspark og Find vej i - projekt i Gl. Grønholt Vang. Gert har i samarbejde med Allerød OK udarbejdet et oplæg til Allerød Kommune om en månedlig foto-orientering i Allerød Kommune i 2010 finansieret af Sundheds- og Velfærdsudvalget i kommunen svar forventes primo december. Projektet er et pilot-projekt, der skal ses som en videreudvikling af projekterne i Folkesundhed København regi, hvor der dels er lavet foto-orientering på Christianshavns Vold, dels er et foto-orienterings projekt i forbindelse med Byens Grønne Puls under udarbejdelse v/mogens Hansen, OK Skærmen. Københavns kommune skoleidræt har indført orienteringsløb som en aktivitet. Marie Iben Sell- Petersen (fra OK Skærmen) er formand for orienteringsudvalget. Breddeidrætskommunerne er udnævnt fra Kulturministeriet og de har i alt fået 20 millioner kroner. Det er følgende kommuner: Gentofte, Køge, Slagelse, Fåborg, Midfyn, Ålborg, Viborg og Varde. Vi har Find vej i.. og skoleprojekter i flere af disse kommuner. Trænerkursus, der er 41 tilmeldte og der er også nye friske unge undervisere. Indbydelsen til vores voksenkursus er sendt ud. Kurset afvikles den Familieorientering har haft 44 deltagere alene i HSOK 8 har pt. meldt sig ind i klubben til løbene her i efteråret. Kvinder på vej måtte desværre aflyse deres arrangement om det gode møde. Mødet var planlagt til lørdag den Viborg Idrætsråd afholder en årlig idrætspraktikdag for alle kommunens 5. klasser (ca børn). I 2010 vil orientering være deres rekordforsøg som alle børnene skal udføre samtidig. De betyder at ca. 60 lærere fra samtlige skoler i kommunen skal have et kursus i orientering og træne med eleverne i en periode op til dagen d. 17. juni. Viborg Ok er gået ind i arbejdet med at udarbejde kort som de 30 skoler kan bruge. Det er en ganske enestående chance for at exponere en hel årgang af skoleelever samt 60 lærere i kommunen, for glæderne ved orientering, også i et lidt grundigere format da det indgår i et undervisningsforløb. Gert deltager i møde med Viborg Idrætsråd og Viborg OK, Karup OK og OrienteringsPatruljen d. 13/ om arrangementet.. 9. Børn & Unge Udvalget har budt Steen Holmegaard (Syd) velkommen som medlem af udvalget. Novembersamlingen skrider planmæssigt frem. Efter samlingen tager udvalget stilling til om næste års samling kun skal medtage de ældste (andet års løbere) i klassen samt klassen fremover. Mødeindkaldelse Side 9 af 13 HB møde 6/2009

10 Udvalget har udpeget de to unge ledere som deltager på Nord mødet, som forberedelse til 2NULL10 camp. Interesserede unge (17-20) som gerne vil deltage i 2NULL10 camp i forbindelse med WOC i Tronheim kan henvende sig til Jette Kreiberg Budget 2010 blev drøftet, især den besparelse som udvalget skulle finde løsning på i forhold til det indmeldte budget. Nye takster blev derfor vedtaget for 2010, efter en indgående drøftelse af hvad den enkelte kreds dækkede af udgifter. Taksterne blev herefter justeret i forhold til dette. Generel utilfredshed i udvalget over at forbunds emner såsom strategi og især økonomi har tæret på udvalgets egen møders tid i 2009, så vi når ikke de emner vi reelt arbejder med. Udvalget vil gerne takke Lars Klode for lang og trofast tjeneste, Lars har valgt at takke af i udvalget ved dette møde (årets sidste). 10. Elite Team Danmark samarbejde Ansøgning om TD støtte er indsendt 1. november. Der afholdes styregruppemøde d. 17. november, hvor aftaler for 2010 drøftes. Der afholdes bestyrelsesmøde i TD i begyndelsen af december. Eliteklubmøder Afholdes 17. og 19. november mere herom mundtligt. Eliteudvalget Afholder møde d. 20. november mere herom mundtligt. Der skal arbejdes med at få flere frivillige knyttet til udvalget, så alle opgaver kan varetages (pressekontakt, skrive på DOF s hjemmeside mm). Der arbejdes med kåring af årets løber, årets træner og årets Mtb-o-kører. Der arbejdes med at sikre koordination og kommunikation mellem trænere, der har kontakt med samme løber. Det gælder særligt de unge løbere, der kan være knyttet både til en af elitegrupperne, TKC og ATK. Resultater Endnu en gang er der danske orienteringsløbere helt i front ved internationale begivenheder. JEC Sprint Lang Stafet Damer Herrer Emma Klingenberg, guld i D-18 Søren Bobach, sølv i H-20 Emma Klingenberg, guld i D-18. Zenia Mogensen, bronze i D-20 Søren Bobach bronze i H-20 Emma, Signe og Ida, Guld i d-20 Søren Schwartz, Marius Ødum og Søren B, guld i H-20 World Cup Mellemdistance Sprint Samlet for 2009 Damer Maja Alm, nr 11 Signe Søes, nr 13 Signe Søes, nr 5 Signe Søes, nr 6 Maja Alm, nr 22 Herrer Søren Bobach, nr 27 Chriatian Christensen, Christian Christensen, Christian Christensen, nr28 nr 23 nr 38 Uddannelse Trænerseminaret har god tilslutning knap 50 deltagere, og et flot oplæg. Mødeindkaldelse Side 10 af 13 HB møde 6/2009

11 D. Aktivitetslisten opdateret liste, se nedenfor E. Mødekalender se nedenfor Åbne mødedatoer i 2010 skal fastlægges. F. Kommunikation web/hjemmeside og pressen - Vedtagelsen af budget 2010 på hjemmesiden. - Et par linier om breddeudvalgets besøg. G. Eventuelt - MS opfordres til at lave et notat omkring kvinder på vej inden HB_møde_ Aktivitetslisten Aktivitet Status Indstilling 1. MTB-O EOC/JWOC2009, Stor ros til arrangørerne og stævneledelsen for et særdeles velgennemført arrangement., der har vakt international anerkendelse. Vi afventer regnskab for arrangementet og afslutning af DOF-garantistillelse. 2. JWOC 2010 Forberedelser forløber planmæssigt 3. Projektgruppen, MTB-O MTB-O gruppen fortsætter som projektgruppe i Projektgruppe, Kvinder på toppen. 5. EFOL 2010 Projektet er i sin sidste fase. Der var opsamlingsmøde i forbindelse med DMmellem, hvor projektet blev evalueret og den sidste fase blev planlagt. Merete indstilles til at være med i DIF-projektet Women and Leadership. Forberedelserne er gået i gang under ledelse af Event Director Preben Schmidt. Overvejelser om deltagelse af HKH Kronprinsen. Sammenfald med IOF-kongres DOF repræsentation skal fastlægges 6. Strategiarbejdet Debatpunkt på HB-møde nov ATK-projektet. Godt træningsmiljø 8. O-patruljen 9. Poster i skoven 10 klubber er godt i gang med arbejdet. Der er fin aktivitet i klubberne og 16 deltog på efterårets første kursus den. 29/8 om personlig træner. Der arbejdes nu med trainer.do-f.dk og på trænerseminar november. Projektet kører planmæssigt med god tilslutning fra skolerne. Ønske om øget fokus på klubopbakning Projektet kører planmæssigt. Mødeindkaldelse Side 11 af 13 HB møde 6/2009

12 10. Kortproduktion og eventvogn. Lokale og Anlægsfonden. Projektet kører og er tilkoblet JWOC. Mødeplanen 2009/2010 November november 2009 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget 16. november 2009 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget 12. november 2009 Klubledermøde, Nord Århus Eftersnak + Budget Lørdag den 21. november 2009 kl Hovedbestyrelsesmøde 6/2009 Nyborg Budget 2010 (slut) December 2009 Fredag den 4. december 2009 Stabsmøde 2/2009 Brøndby. Januar 2010 Torsdag den 21. januar 2010 Hovedbestyrelsesmøde 1/2010 Nyborg Regnskab 2009 Lørdag/søndag januar 2010 NORD møde Oslo 25. januar 2010 Klubledermøde, Syd Fredericia Årsmøde 28. januar 2010 Klubledermøde, Øst Roskilde Årsmøde 14. januar 2010 Klubledermøde, Nord Karup Årsmøde Februar februar HB-seminar (?) Marts 2010 Fredag den 5. marts 2010 Hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Vingsted Lørdag/søndag 6-7. marts 2010 Repræsentantskabsmøde Vingsted April april 2010 Hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Nyborg Indarbejdelse af strategien. Maj/Juni 2010 Fredag den xx. maj 2010 Stabsmøde Mødeindkaldelse Side 12 af 13 HB møde 6/2009

13 Torsdag den xx. juni 2010 Klubledermøde, Nord Silkeborg Eftersnak + kalender Onsdag den xx. juni 2010 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + kalender Tirsdag den xx. juni 2010 Klubledermøde, Syd Kolding Eftersnak + Kalender Torsdag xx. juni 2010 Hovedbestyrelsesmøde 4/2010 Nyborg Visionsarbejdet. Juli 2010 August 2010 September 2010 Torsdag den xx. september 2010 Hovedbestyrelsesmøde 5/2010 Nyborg Budget 2011 (1) Oktober 2010 November 2010 xx. november 2010 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget xx. november 2010 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget xx. november 2010 Klubledermøde, Nord Århus Eftersnak + Budget Lørdag den xx. november 2010 Hovedbestyrelsesmøde 6/2010 Nyborg Budget 2010 (slut) December 2010 Fredag den xx. december 2010 Stabsmøde 2/2010 Mødeindkaldelse Side 13 af 13 HB møde 6/2009

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg, projektgrupper og revision Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Mødested Vejlefjord Mødedato Fredag den 29. februar 2008,

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 28. februar 2014, kl. 18.00 ca. 19.30 Mødedeltagere Referat Gæst(er) Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 1. marts 2013, kl. 17.00 18.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 8. juni 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3.sal, 8000 Aarhus Mødedato Lørdag den 26. september 2015 kl. 11.00-16.00 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 26. november

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 21. september 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 16. november 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO)

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: tirsdag den 24. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 9. juni 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat fra B&UU-møde 1/2007.

Referat fra B&UU-møde 1/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/213 Mødested: Odense s klubhus Odense Mødedato: tirsdag den 23. september 213 kl. 17.-21.45 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3. sal Mødedato Tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30-21.00 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Walther Rahbek,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 10. februar 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg og projektgrupper Revision (offentliggøres via hjemmesiden) Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelse og stab Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Mødested 1 a. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. 2605 Brøndby 1 b. Hotel Hedegaarden,

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 5/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 5/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 5/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 24. september 2009, kl. 16.00-ca. 21.30

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Mandag den 19. september 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Mødested:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 29. april 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 23. april 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand

Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand Dansk Orienterings-Forbund Til HB & stab Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand Mødested Nyborg Strand Mødedato Lørdag den 22. nov. 2008 kl. 10.00 17.00 Mødedeltagere Referent Helge Søgaard, Formand

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Klubledermøder, november 2012

Klubledermøder, november 2012 Klubledermøder, november 2012 Budget 2013 Find vej dagen 2013, inkl. skolemesterskab Motionsevent Naturløbet DOF Akademi Klub-o-meter Vision 2015 Medlemsfremgang Budget 2013 Grundforudsætninger: Fortsat

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Sydkredsens klubber, Kredsudvalget og DOF ved HS og MS ----------------------------------------------------------------------- Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Læs mere

Skovlukninger, konsulenter, kontrollanter og dommere

Skovlukninger, konsulenter, kontrollanter og dommere Kort & Planudvalget Senest opdateret 1. November 2009 2009 Dato Typ e Skov/Skovlukni ng Dato Arrangør Bem. Kortkonsulent Stævnekontrol Banekontrol Dommer/Jury 28/3 C Tisvilde Hegn 10.03.08 FIF, Øst, Roskilde

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007 Mødested: Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Mødedato: Onsdag den 25.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Mødested: Snabs klubhus, Helligkildevej 2, Vejle Mødedato: Torsdag d. 7/6 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber og Kredsudvalg

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Klubber og Udvalg Hovedbestyrelsen og Stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde 4/ 2013-2014 Fredag den 13. Juni 2014 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat FBST 2/2013 2014 Ingen bemærkninger. 3. Gennemgang af

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Orienteringsklubben OK West

Orienteringsklubben OK West Orienteringsklubben OK West Bestyrelsens beretning for 2011. Generalforsamlingen resulterede i genvalg til Anna Trab og nyvalg til Monika Kobberholm ifm udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2011

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2011 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte af hovedbestyrelsesmøde 1/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 1. februar 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge

Læs mere