ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014"

Transkript

1 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon Gvr. nr Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. CVR-nr.: Årsrapport for regnskabsåret , regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den2z/ ok $r/f'w// dirigent Statsautoriserede Revisorer Registrerede Revisorer FSR

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens regnskabspåtegning... 2 Revisionspåtegning Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... 5 Bestyrelsens årsberetning... 6 Årsregnskab 1. januar december 2014 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Regnskabsmæssig værdi andelsbeviser. 15 Bilag - nøgleoplysninger Side 1

3 Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014 og årsberetningen. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for regnskabsklasse A, samt andelsboliglovens regler og foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg., den 23. februar 2015 ~<I BESTYRELSE (J.~ Dejan Olsen Formand Ulla Christensen Næstformand og sekretær it-_f';j<_ Inge-Lise Madsen Kasserer JI "c/[i_.. Side 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden for regnskabsåret 1.januar december 2014 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og den regnskabsmæssige værdi af andelsbeviserne. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar for den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har givet anledning til følgende forbehold. Forbehold Grundlag/ar konklusion medforbehold Bestyrelsen har ikke medtaget nøgleoplysningsskemaet i noterne, men i stedet medtaget dem som bilag, hvilket er en afvigelse fra andelsboligloven. Side 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion med forbehold Det er vor opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkningen af det forbehold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter samt lov om andelsboligforeninger. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om' årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Silkeborg, den 23. februar 2015 REVISORERNE HOSTRUPHUS Side 4

6 Foreningsoplysninger Foreningen Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 8600 Silkeborg. CVR-nr.: , D-F Stiftet: 1. januar 1993 Regnskabsår: l. januar december Opført 1. januar andelsboliger 993 samlet antal m2 109 X, Silkeborg Markjorder Bestyrelse Dejan Olsen Ulla Christensen Inge-Lise Madsen Revision Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade Silkeborg Pengeinstitut Nykredit Østergade Il 8600 Silkeborg Side 5

7 Bestyrelsens årsberetning Generelt Andelsboligforeningen ejer og administrerer ejendommen matr.nr. 109 X, Silkeborg Markjorder, beliggende Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F, 8600 Silkeborg. Økonomisk udvikling Udviklingen i økonomien i løbet af året har været som forventet og som foregående år. Værdiansættelse af ejendom Det er ledelsens vurdering, at foreningens ejendomme er vurderet forsvarligt. Ejendommene er vurderet til dagsværdi, der henvises til note 2. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt forrykker vurderingen af årsregnskabet. Den forventede udvikling Den hidtidige udvikling ser ud til at fortsætte. Der henvises til budgettet for Resultatdisponering Årets resultat udgør kr , der foreslås anvendt,jfr. resultatdisponering på side 9. Side 6

8 Regnskabspraksis Generelt Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger (andelsboligforeningslovens 6, stk. 5) Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. Indtægter Boligafgift og indbetaling til fællesudgifter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes regnskabsperioden. resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører Finansielle indtægter består af renter af bankindestående. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af gæld til pengeinstitutter. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til andre reserver, fx til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Side 7

9 Regnskabspraksis BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grunde og bygninger) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommens anskaffelsessum og direkte tilknyttede omkostninger. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdi på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivningerne tilbageføres i det omfang dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske anskaffelsessum, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan indholdes i opskrivningshenlæggelsen, udgiftsføres over resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud samt separate konti for opskrivningshenlæggelse, overførte resultater og andre reserver. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet. Prioritetsgælden indregnes til kursværdi. Lån med fuld ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse indregnes ikke i balancen, men noteoplyses under noten for prioritetsgæld i overensstemmelse med andelsboligforeningsloven. Øvrige gældsforpligtelser Øvrig gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. ØVRIGE NOTER Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdien fremgår af årsrapportens sidste side. Andelsværdien opgøres henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes forskrifter. Side 8

10 Resultatopgørelse Budget Note kr. kr. kr. (Ej revideret) INDTÆGTER Boligafgifter Fællesudgifter Salg af andele O O INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Ejendomsskat Renovation Bygningsforsikring El Techem Energimærkning O Vedligeholdelse Anvendt hensættelse indeværende år O O Henlagt til fremtidig vedligeholdelse Administrationsomkostninger UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER Renter Driftskredit Prioritetsrenter Statens ydelsesstøtte Renter i alt ÅRETSRESULTAT Resultatdisponering: Afdrag på prioritetsgæld Overført til tabs- og vindingskonto Disponeret ialt Side 9

11 Balance Note kr. kr. AKTIVER 2 Grunde og bygninger ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Energimærkning O Tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Side 10

12 Balance Note kr. kr. PASSIVER Andelskapital Reserve for opskrivninger Tabs- og vindingskonto Kursreguleringsfond, prioritetsgæld Indeksering af prioritetsgæld Afdrag på gæld, akkumuleret Henlæggelse til vedligeholdelse O 4 EGENKAPITAL Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kassekredit Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER l PASSIVER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8 Øvrige forhold 9 Pantsatte andelsbeviser Side 11

13 Noter Note kr. kr. Administrationsomkostninger Møder, porto, kontor m.v. Kontingent ABF Valuarvurdering Konsulenthonorar (tilstandsrapport) Revision og regnskabsmæssig assistance o o Grunde og bygninger Anskaffelsessum Opskrivning til dagsværdi Seneste offentlige ejendomsvurdering Ejendommen måles til dagsværdi pr. 31. december 2014 Til denne vurdering er anvendt en afkastsats på 5,25%. Afkastsatsen og ejendommens dagsværdi er vurderet af ekstern valuar primo Tilgodehavender Tilgodehavende, Energi Midt Tilgodehavende, Silkeborg Forsyning O Køb/salg af andelsbeviser O Side 12

14 Noter Note kr. kr. 4 Egenkapital Andelskapital Indbetalt andelskapital Reserve for opskrivninger Opskrivning af ejendom, primo Tabs- og vindingskonto Overførsel tidligere år Overført årets resultat Kursreguleringsfond, prioritetsgæld Kursregulering af gæld, primo Årets kursregulering af gæld Indeksering af prioritetsgæld Indeksering af gæld, primo Årets indeksering af gæld Afdrag på gæld, akkumuleret Akkumulerede afdrag prioritetsgæld, primo Årets afdrag på prioritetsgæld Henlæggelse til vedligeholdelse Henlæggelse, primo O Anvendt henlæggelse indeværende år O Henlæggelse i indeværende år O Side 13

15 Noter Note kr. kr. 5 Gæld til realkreditinstitutter Nykredit Arets afdrag Arets indeksering Kursregulering af gæld Kursværdi Obligationsrestgæld Nominel værdi Udløb Pålydende rente ,5-3,0% 2,5-3,0% 6 Anden gæld Varmemellemregning med beboere Silkeborg Forsyningsafdeling Forudbetalt husleje Afsat valuarhonorar Afsat revision og regnskabsmæssig assistance o o O Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr , er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 udgør kr Øvrige forhold På baggrund af oplysninger fra Statens administration pr. 26. februar 2014, er det oplyst, at foreningen i tilfælde af opløsning skal tilbagebetale kr til det offentlige. 9 Pantsatte andelsbeviser Der er pantsatte andelsbeviser i foreningen. Side 14

16 Regnskabsmæssig værdi andelsbeviser Note Andelsværdi, i.h.t. 5 stk. 2b (valuarvurdering) REGULERING AF ANDELSBEVISERNES VÆRDI Værdiændringen kan opgøres således: Egenkapital ifølge balance Ændringer til egenkapitalen Tilbageførsel regnskabsmæssig ejendomsværdi Ejendomsværdi, jfr. Andelsbolgforeningslovens regler, valuarvurdering Tilbageførsel af regnskabsmæssig værdi prioritetsgæld Prioritetsgæld, jfr. Andelsboligforeningsregler Fradrag for henlæggelse til vedligeholdelse Egenkapital efter værdiændring Andelsbevisernes værdi kan opgøres således pr. andelsbolig (baseret på lov om andelsboligforeninger 5): Oprindeligt Oprindeligt Formueværdi Egenkapital indskud pr. Antal indskud 31/ /12 14 andelsbolig andelsboliger i alt pr. andel i alt Andelsbevis 66 m Andelsbevis 83 m Andelsbevis 86 m Andelsbevis 96 m Andelsbevisernes værdi pr. andelskrone udgør: ,821 Side 15

17 Bilag Note 10 Nøgleoplysninger 1. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Bl B2 B3 B4 B5 B Antal BBRAreal m 2 BBRAreal m 2 BBRAreal m 2 Andelsboliger Erhvervsandele Boliglejemål Erhvervslejemål Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. I alt Cl C2 C3 Boligernes areal Boligernes areal Det oprindelige Sæt kryds (BBR) (anden kilde) indskud Andet Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af X andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af X boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: Dl Foreningens stiftelsesår D2 Ejendommens opførelsesår El E2 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen? Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen: Ja Nej X F1 Sæt kryds Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurdering Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien X (Opstillet uden revision eller review, se revisors erklæring.) Side 16

18 Bilag F2 F3 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Generalforsamlingsbestemte reserver Kr. Gns. kr. pr. m F4 IReserver i procent af ejendomsværdi 2 GI G2 G3 Ja Nej Har generalforsamlingen modtaget offentlige tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? X Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. X oktober 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? X 2. Andelsboligforeningens drift, herunder udlejningsvirksomhed HI H2 H3 Gns. kr. pr. andels-m' pr. år Boligafgift 634 Erhvervslejeindtægter O Boliglejeindtægter O J Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. andels-m2 (sidste 3 år) kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m KI K2 K3 Gns. kr. pr. andels m2 Andelsværdi Gæld - omsætningsaktiver Teknisk andelsværdi Byggeteknik og vedligeholdelse Ml M2 M kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. m2) 24 O 36 Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. kr. pr. m2) O 416 O Vedligehold, i alt (kr. pr. m2) (Opstillet uden revision eller review, se revisors erklæring.) Side 17

19 Bilag 4. Finansielle forhold Q IAndel afforeningens gæld der afdrages på: 100 R IArets afdrag pr. andels-m2 (sidste 3 år) (Opstillet uden revision eller review, se revisors erklæring.) Side 18

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere