Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2010"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2010 I sag nr.: A Landsorganisationen i Danmark for HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked A/S (advokat Tine B. Skyum) Dommere: Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Børge Frederiksen, Poul Flemming Hansen, Knud Erik Linius, Nicolai Westergaard og Niels Waage (retsformand). Sagen drejer sig om, hvorvidt arbejdsgiversiden har brudt bestemmelserne om personlig løn i landsoverenskomsten for butikker 2007 mellem indklagede Dansk Erhverv Arbejdsgiver og klager HK Handel, der er en minimallønsoverenskomst, i et Dansk Supermarkeds Føtexvarehus i Esbjerg Påstande Klager, LO for HK Handel, har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, DA for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked A/S, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling 2, stk. 1, i landsoverenskomsten for butikker 2007 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (tidligere HTS) og HK Handel indeholder under overskriften 1. Personlig løn bl.a. følgende bestemmelser:

2 a. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem virksomheden og medarbejderen. b. Virksomheden bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelsen af den personlige løn. c. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. e. Parterne har, i tilfælde hvor misforhold på dette område som helhed skønnes at være til stede, påtaleret over for hinanden i henhold til reglerne for behandling af uoverensstemmelser, jf. 9. f. Såfremt fastsættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen i litra c, kan hver af parterne begære en forhandling. Overenskomstens 2, stk. 2, indeholder minimallønsatsen for faglærte medarbejdere, mens stk. 3, indeholder minimallønsatsen for ufaglærte medarbejdere, hvilken gruppe medarbejderne i kasselinjen typisk tilhører. Overenskomstens 2, stk. 5, indeholder en bestemmelse om et anciennitetstillæg til medarbejdere med 1 års anciennitet på 1 kr. pr. 1. marts 2007 og 2 kr. pr. 1. marts Det fremgår af sagens oplysninger, at det i Dansk Supermarked i en årrække havde været fast praksis, at alle medarbejdere efter 3 måneders ansættelse fik et personligt tillæg på 1 kr. Overenskomstens 7, stk. 1, litra e er sålydende: Med henblik på at opnå faglig kvalificering inden for en periode på 3 år gives der den enkelte medarbejder ret til 5 ugers frihed pr. år til at deltage i de af parterne anerkendte meritgivende kurser under forudsætning af Medarbejderen er fyldt 25 år Medarbejderen har enten 5 års anciennitet i nuværende virksomhed eller 6 års faglig anciennitet inden for detailhandelen, heraf 2 år i nuværende virksomhed. Medarbejderen kan opnå merit til, hvad der svarer til min. ¾ af den praktiske del. Medarbejderen har et teoretisk efterkvalificeringsbehov på højst 15 uger, f. eks. opgjort via individuelt kompetenceafklarende forløb. Uddannelsesforløbet aftales med virksomheden (både den praktiske og teoretiske del samt fagprøve).

3 I perioden for faglig kvalificering er der ingen øvrig frihed til efter- og videreuddannelse. Af et opslag af 1. maj 2007 til opslagstavlerne i Dansk Supermarkeds Føtex-varehuse fremgår følgende: Den nye overenskomst pr. 1. marts vil blive håndteret som følger: 1. Automatisk opregulering af alle lønninger, der ligger under den nye mindstebetalingssats i forbindelse med maj måneds løn. Opreguleringen foretages med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts Såfremt en medarbejder med mere end 3 måneders anciennitet efter den automatiske regulering har et personligt tillæg, der ligger under 1,- kr. pr. time, vil der ske en regulering i det enkelte varehus efter vore sædvanlige regler. 3. Ændringer af den personlige løn vil herudover fortsat kunne finde sted i forbindelse med anciennitetssamtalerne. Opslaget er underskrevet af direktør Henrik Libak. Det fremgår af sagens oplysninger, at de i opslaget nævnte anciennitetssamtaler er samtaler om bl.a. løn, som alle medarbejdere i Føtex-kæden har med deres nærmeste leder én gang årligt omkring den måned, de blev ansat. Spørgsmålet om lønspredning i kasselinjen i Føtex i Esbjerg blev rejst første gang i et brev fra HK Handels af 15. januar 2008 til Føtex direktør, Henrik Libak, hvori bl.a. er anført: føtex Esbjerg (Kronprinsessegade) Personlige tillæg I føtex Esbjerg er der, efter vore informationer, 30 ansatte i kasselinien. Pr. 1. juli 2007 havde ingen af de ansatte i kasselinien et personligt tillæg. Med udgangen af 2007 havde 3 personer fået et personligt tillæg på mellem 1,87 kr. og 2,72 kr. i timen og yderligere 2 afventer svar på resultat af lønforhandling. I henhold til butiksoverenskomstens 2, stk. 1, litra c, skal lønnen give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. Hertil kommer, at hele mindstelønssystemet forudsætter, at der ydes personlige tillæg.

4 Det er HK HANDEL s opfattelse, at den manglende lønspredning på grund af ingen/for få personlige tillæg er et brud på overenskomstens løfteparagraf og vi skal derfor anmode om en forhandling i sagen. Dansk Supermarked A/S svarede herpå med et brev af 15. februar 2008 fra koncernpersonalechef Frans Harboe, hvori bl.a. er anført: Det bemærkes indledningsvis, at vi er enige i dine betragtninger over overenskomstens 2, stk. 1, litra c, samt ligeledes er vi enige i den omstændighed, at et minimallønsystem forudsætter personlige tillæg af et vist omfang. Efter at have undersøgt sagen viser det sig, at alle medarbejdere i kasselinien med mere end 3 måneders anciennitet har et personligt tillæg på minimum 1,- kr. pr. time. Der er derfor ikke tale om noget brud på overenskomstens lønparagraf. Vi skal samtidig benytte lejligheden til at minde om overenskomstens 2, stk. 1, litra a, hvorefter lønnen for den enkelte medarbejder aftales direkte mellem virksomheden og medarbejderen. Herefter anmodede HK Handel med et brev af 19. februar 2008 Dansk Erhverv om en forhandling i sagen og anførte om baggrunden herfor bl.a.: Sagen har været fremsendt til Dansk Supermarked, som henviser til det 1-krones tillæg, som alle faste medarbejdere får efter 3 måneders ansættelse. Det er HK HANDEL s opfattelse, at dette 1-krones tillæg ikke gives efter en personlig vurdering og derfor ikke kan give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. Sideløbende med korrespondancen mellem HK Handel og Dansk Supermarked henholdsvis Dansk Erhverv blev der udarbejdet et opslag om automatisk lønregulering til opslagstavlerne i virksomheden. I den første udgave af opslaget fra den 25. februar 2008 er anført: Dansk Supermarked A/S og HK Landsklubben Dansk Supermarked ønsker at gøre opmærksom på følgende vedrørende fastsættelsen af din løn. Lønnen for den enkelte medarbejder i Dansk Supermarked fastsættes i henhold til butiksoverenskomsten i hvert enkelt tilfælde direkte mellem dig og Dansk Supermarked. Lønnen fastsættes ud fra en vurdering, hvor der tages hensyn til den enkelte medarbejders indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel efteruddannelse. I forbindelse med de aftalte stigninger i minimallønnen (hver den 1. marts) sker der modregning i dit personlige løntillæg. Du har imidlertid som medarbejder altid krav på betaling af den til enhver tid gældende minimalløn i henhold til overenskomsten.

5 Der er som bekendt fastsat årlige lønsamtaler mellem dig og din chef hvert år i den måned, hvor du blev ansat. Du har dog altid mulighed for at gå til din leder med henblik på en drøftelse heraf. Efter en forhandling ændredes teksten i det næstsidste afsnit til følgende formulering, som i det endelig opslag er anført i kursiv: I forbindelse med de aftalte stigninger i minimallønnen (hver den 1. marts) sker der modregning i dit personlige løntillæg. Du har imidlertid som medarbejder krav på en forklaring og en forhandling om din løn, såfremt du ønsker det. Parterne indledte herefter forhandlinger. I sagen er fremlagt en oversigt over timeløn og personlige tillæg pr. februar 2008 for de HKansatte medarbejdere i Føtex i Esbjerg. Af oversigten fremgår tillige den enkelte medarbejders anciennitet. Endvidere er fremlagt en tilsvarende oversigt dog uden angivelse af medarbejdernes anciennitet pr. 15. december Oversigten pr. februar 2008 omfatter 67 medarbejdere, heraf 28 i kasselinjen. Af denne oversigt fremgår, at 16 af de i alt 67 medarbejdere får personlige tillæg af forskellig størrelse. 4 af de medarbejdere, der får et sådant tillæg, er medarbejdere i kasselinjen. Oversigten pr. 15. december 2008 omfatter 68 medarbejdere, herunder 4 elever. 25 af disse, hvoraf ingen er elever, er ansat i kasselinjen. Af denne oversigt fremgår, at 19 medarbejdere får personlige tillæg af forskellig størrelse, heraf 6 medarbejdere i kasselinjen. I sagen er endvidere fremlagt en artikel med overskriften Kassenytænkning fra Dansk Supermarked A/S s blad Inside. Af indlægget fremgår, at man i Bilka/A-Z indfører en række forbedringer for kasselinjen, og det anføres bl.a.: Kassen er et følsomt område, fordi det er her pengene skifter hænder, og sker der fejl kan det aflæses, når kassen gøres op. Men kasselinjen er lige så følsom over for den oplevelse, som vores kunder tager med ud fra deres besøg i Bilka/AZ, der danner den sidste og måske vigtigste oplevelse af hele indkøbsturen. Sker der fejl her, koster det kunder. Jeg håber, at medarbejderne i kasselinjen fremover vil opleve mere ros og større anerkendelse for deres indsats og resultater. ( )

6 Forklaringer Kim Jensen har bl.a. forklaret, at han er faglig chef i HK Handel. Det er HK Handels opfattelse, at minimallønnen er den løn, man får for at møde på arbejde. Yder man en særlig indsats, skal man havde et personligt tillæg, jf. løfteparagraffen i overenskomstens 2. Anciennitet fremgår ikke som parameter i bestemmelsen. HK Handel har ved flere forhandlinger prøvet at få flere parametre ind i bestemmelsen. Overenskomstens 7, stk. 1, litra e giver ret til frihed til faglig kvalificering bl.a. under forudsætning af, at medarbejderen kan opnå merit. Det er imidlertid ikke muligt at bruge bestemmelsen, når man er ansat i kassen, for det er ikke muligt at få merit for det praktiske arbejde i kassen. Kassemedarbejderen er butikkens billede udadtil. Kassemedarbejderens funktion er anderledes end andre funktioner i butikken, fordi der ikke er mulighed for at påvirke salget. Det er typisk en ufaglært funktion. De faglærte ansættes typisk på gulvet, hvor der forudsættes nogle flere kvalifikationer, bl.a. vedrørende varekendskab. Kasselinjen har lavere status blandt medlemmerne end arbejde på gulvet. I større butikker som f.eks. Føtex og Bilka, har man typisk medarbejdere, der udelukkende er ansat til kasselinjen. I mindre butikker har man ofte medarbejdere, der har funktioner begge steder. Gert Thorstensson har bl.a. forklaret, at han er landsklubformand for HK-personalet i Dansk Supermarked og ansat i Føtex i Egå. Han har været ansat i butikken i 21 år og er beskæftiget i kolonialafdelingen. Kasseassistenten er låst meget fast i sit arbejde, mens de, der er beskæftiget på gulvet, har mange funktioner. Kasseassistenten er den, kunden kan finde, og kasseassistenten får derfor også ofte de verbale øretæver. Man får mange spørgsmål som kasseassistent. Der er mange unge kasseassistenter, som ikke kan svare på faglige spørgsmål, sådan som de medarbejdere med længere anciennitet kan. Det er meget positivt, at man i Bilka vil til at gøre noget for opfattelsen af kasseassistenten, således som artiklen i Inside omtaler. Kasseassistenten har et væsentligt ansvar, herunder vedrørende håndtering af penge. Anciennitetstillægget på 1 kr. er generelt for Bilka og Føtex. Alle får det efter 3 måneders ansættelse. Landsklubben for HK-personalet i virksomheden er ikke tilfreds med, at der sker modregning mellem tillægget og overenskomstmæssige lønstigninger og har haft mange dialoger med den tidligere koncernpersonalechef og den nuværende HR-chef om dette. Det

7 resulterede i februar 2008 i, at man ville lave et fælles opslag til opslagstavlerne i virksomheden. Han fik ikke lejlighed til at godkende opslaget, før den tidligere koncernpersonalechef, Frans Harboe, sendte det ud, og det affødte endnu en dialog, hvorefter der blev opnået enighed om den ændrede formulering, hvoraf det fremgår, at man som medarbejder har krav på en forklaring og en forhandling om sin løn, hvis man ønsker det. Opslagene var herefter tilgængelige alle steder i Dansk Supermarked. Hvert år omkring det tidspunkt på året, hvor man blev ansat, kommer man som medarbejder til en medarbejderudviklingssamtale, som munder ud i en lønsamtale. Medarbejderen har samtalen med sin nærmeste leder. Evt. lønstigninger får man med tilbagevirkende kraft til den måned, hvori man er ansat. Når der kommer overenskomstmæssige stigninger, bliver det modregnet. Der har længe været talt om utilfredsheden med dette. Han opfattede det som den rigtige sag, da Annette Petersen fortalte om, at der på hendes arbejdsplads i Føtex i Esbjerg var en medarbejder i kassen, der havde været ansat i mere end 30 år, men som ikke havde personlige tillæg udover anciennitetstillægget. Annette Petersen har bl.a. forklaret, at hun, der er faglært, var ansat i Føtex i Esbjerg i 22 år. Hun tiltrådte den 2. marts 1987 og fratrådte i maj De sidste 12 år af sin ansættelse var hun tillidsrepræsentant for alle medarbejdere på HK-overenskomst. De første 10 år af sin ansættelse arbejdede hun på gulvet. De sidste 12 år sad hun i kasselinjen og havde ikke andre funktioner. Hun fandt ud af, at en kollega havde været ansat i 33 år uden at få tillæg, således at den pågældende alene havde mindstelønnen. Hun indsamlede derefter oplysninger fra de øvrige kolleger og fandt ud af, at alle fik mindstelønnen samt 1 kr. i anciennitetstillæg, og at ingen fik tillæg derudover. Sagen gik herefter til HK i januar Til de efterfølgende årssamtaler blev hun og 4 andre gamle medarbejdere tilbudt et tillæg på mellem 2 og 3 kr. i timen. På oversigten over personlige tillæg pr. februar 2008 er hun ikke selv en af dem, der har tillæg, idet hun på det tidspunkt ikke havde haft sin årssamtale. Til sin årssamtale fik hun altid at vide, at chefen var tilfreds med hende. For så vidt angår lønnen fik hun at vide, at hun ikke kunne få mere end mindstelønnen + 1 kr., da der ikke var penge til mere. Under samtalen i 2007 blev der dog aftalt et tillæg for første gang. Hun

8 erindrer ikke, at hun tidligere skulle have har fået tillæg af nogen betydelig størrelse. Tillægget, hun fik pr. 1. marts 2007, var på mellem 2 og 3 kr., men hun havde det kun en måned, før det blev spist op af modregning med den overenskomstmæssige stigning. Hun fandt ud af, at det blev spist op, da hun fik sin lønseddel. De kolleger, der har fået tillæg, har alle fået dem spist op af modregning. Hun har ikke under sine årssamtaler efterspurgt andre goder end løn. Efter at sagen var startet op, fik fem ældre medarbejdere et tillæg. I maj 2008, efter at hun havde sagt op, var hun til lønsamtale. Hun fik herefter et tillæg på 115 kr. pr. måned med tilbagevirkende kraft fra 1. marts Charlotte Ærthøj Lind har bl.a. forklaret, at hun er HR manager i Dansk Supermarked. Hun har været ansat i virksomheden i 13 år og har i hele perioden beskæftiget sig med HR området. Det er generelt for branchen, at lønnen ligger tæt på de minimallønsatser, der er i overenskomsterne. I Dansk Supermarked sker lønfastsættelsen således, at HR afdelingen udstikker den overordnede ramme. Den enkelte varehuschef i Føtex lægger herefter et budget, som godkendes af ledelsen i Føtex-kæden, og afdelingschefen tager herefter samtalerne med medarbejderne. Der sættes en ramme til løn, som kan rumme de overenskomstmæssige stigninger, der måtte komme, men også personlige tillæg. Man kaldes ind til samtale på sin anciennitetsdato eller deromkring. I Føtex havde man indtil for 1-1½ år siden medarbejderudviklingssamtale og lønsamtale sammen. Men siden denne sag opstod, har man splittet samtalerne op. Afdelingscheferne erhverver forudsætninger for at have samtalerne i forbindelse med virksomhedens interne chefuddannelse. I Føtex og Bilka organiseres arbejdet således, at man som hovedregel ikke har opgaver på gulvet, når man arbejder i kasselinjen i modsætning til de mindre Netto-butikker, hvor medarbejdere både kan sidde i kassen og sætte varer på hylderne. Visse medarbejdere hos Føtex og Bilka kan dog have opgaver i kundeservice eller kiosken. Det fremgår af Annette Petersens lønsedler, at hun i visse perioder har haft et personligt tillæg på mere end 1 kr. Hun fik således 3 kr. i tillæg i Der er perioder, hvor Annette Petersen, også efter modregning, har haft et par kr. i tillæg, udover minimallønnen og

9 anciennitetstillægget. Det tillæg på 3 kr., Annette Petersen havde i 2002, blev i 2005 indhentet af minimallønnen med 1 kr.-tillægget. Martin Enevoldsen har bl.a. forklaret, at han var butikschef i Føtex i Esbjerg i 1½ år, herunder i den periode, sagen vedrører. Før da var han ansat i Bilka i forskellige chefstillinger, senest personalechef. Han er nu ansat som butikschef i Føtex Aalborg Øst. Han fik kendskab til brevet af 15. januar 2008 fra HK Handel til Føtex direktør Henrik Libak samme dag som alle andre og havde ikke før dette tidspunkt kendskab til problemer med lønfastsættelsen. Føtex i Esbjerg et er gammelt varehus med en del medarbejdere med høj anciennitet. De fleste i kasselinjen er dog studerende eller f.eks. unge, der holder sabbatår, og de arbejder i varierende omfang, typisk på deltid mellem 6 og 20 timer om ugen. I efteråret 2007 talte han med afdelingscheferne i Føtex i Esbjerg om, hvilke parametre der skulle lægges vægt på ved lønfastsættelsen. Under hans ledelse var kriterierne for, om man som ansat i kassen kunne gøre sig fortjent til et personligt tillæg, om man var fleksibel, herunder i forhold til at kunne passe funktioner i kundeservice og kiosken. Annette Petersen var som medarbejder en meget synlig person, som kendte mange af kunderne og var fleksibel i forhold til arbejdstider. Der var forekommet kassedifferencer, hvilket er noget af det, man lægger vægt på at undgå. Han havde ikke noget med Annette Petersens årssamtale at gøre. Han kan ikke udelukke, at den verserende sag har haft indflydelse på lønfastsættelsen efterfølgende, men han har ikke haft noget med det at gøre. Procedure Klager har til støtte for sin påstand anført, at der foreligger brud på overenskomstens minimallønsbestemmelser, som forudsætter, at virksomheden er forpligtet til at tildele personlige tillæg i et omfang, så reel lønspredning sikres, og således at den faktiske løn bliver højere end minimallønssatsen. Det er en afgørende forudsætning for en

10 minimallønsoverenskomst, at der både kan og skal ske afvigelser fra de overenskomstmæssige minimallønssatser, jf. Per Jacobsen Kollektiv Arbejdsret, 5. udgave (1994), s Det fremgår af bevisførelsen, at en række modne og erfarne medarbejdere i kasselinjen i Føtex i Esbjerg i 2008 alene fik minimalløn. For de medarbejdere, der fik personlige tillæg, blev disse opslugt ved den følgende overenskomstregulering. Af de foreliggende oplysninger fremgår, at kun 16 af de i alt 67 HK-ansatte medarbejdere (undtagen elever), svarende til 24 %, i februar 2008 fik et personligt tillæg. 4 af de 28 medarbejdere (undtagen elever) i kasselinjen, svarende til 14 %, fik på samme tidspunkt et personligt tillæg. Når således langt hovedparten af de ansatte HK-medarbejdere alene er aflønnet med mindstelønnen, og når de få medarbejdere, der trods alt fik et løntillæg, oplever, at tillægget forsvinder ved modregning i forbindelse med generelle lønstigninger, har aflønningen ikke været spredt som forudsat i overenskomsten, navnlig ikke i kasselinjen, som må anses som en selvstændig gruppe af medarbejdere. Man kan ikke undlade at tildele medarbejderne i kasselinjen personlige tillæg med den begrundelse, at arbejdet er mindre kvalificeret. Man må se på medarbejdernes personlige kvalifikationer. Det må have formodningen mod sig, at så mange medarbejdere ikke har de personlige kvalifikationer, der skal til, for at få et tillæg. Det fremgår af bestemmelsen i overenskomstens 2, stk. 1, litra c, som er en traditionel løfteparagraf, at man ved lønfastsættelsen skal se på den enkelte medarbejders indsats, kvalifikationer m.v. Man skal ikke se på funktionen, f.eks. at sidde i kassen. Man skal se på, om den pågældende medarbejder er dygtig til at sidde i kassen. Dansk Supermarked skrev til HK Handel ved brev af 15. december 2008, da HK Handel havde taget sagen op, at man var enig i HK Handels betragtninger om, at minimallønsystemet forudsatte personlige tillæg af et vist omfang, og henviste herefter til anciennitetstillægget. Dette tillæg er imidlertid ikke individuelt, men kollektivt aftalt. For så vidt angår indklagedes anbringende om, at lønfastsættelsen i en virksomhed eller for en enkelt medarbejder alene kan påtales i henhold til overenskomstens 2, stk. 1, litra e eller samme bestemmelses litra f, har klager anført, at man ikke har gjort gældende, at de forhold, der omhandles i overenskomstens 2, stk. 1, litra e eller f, foreligger. Sagen omhandler derimod således om klager har formuleret sin påstand og sine anbringender spørgsmålet om, hvorvidt det er et brud på overenskomsten, at indklagede ikke har sørget for at sprede lønsammensætningen i højere grad, end det er tilfældet..

11 Medarbejderne i kasselinjen skal betragtes for sig selv i relation til spørgsmålet om lønspredning. Der er for hele det pågældende Føtex-varehus en lav lønspredning, men den er markant ringere, når man ser på kasselinjen for sig selv. Man forhandler for kasselinjen for sig, og når man beskriver medarbejderne, behandler man kassen for sig, som det fremgår af artiklen Kassenytænkning i Dansk Supermarkeds blad Inside. Medarbejderne i Føtex har hvert deres særlige arbejdsområde - bager, elektronik, kassen osv. hvor man må se på de krav, der er til medarbejderen, og dermed på, hvad der skal til for at få tillæg. Det taler også for at se kassemedarbejderne som en gruppe for sig, at de ikke kan få merit og dermed blive uddannet i henhold til overenskomstens 7, stk. 1, litra e. Arbejdsgiveren har ved minimallønsordningen pligt til at tilrettelægge arbejdsopgaverne således, at de ansatte får mulighed for at opnå et personligt tillæg, ligesom man ikke må etablere et andet lønsystem, som udelukker personlige individuelle løntillæg, f.eks. et rent anciennitetstillæg. Dette følger også af opmandskendelse i faglig voldgift af 10. december 1993 (HK mod Dansk Handel & Service for I.M. Frellsen I/S). Indklagede har anført, at lønfastsættelsen i en virksomhed eller for en enkelt medarbejder alene kan påtales i henhold til overenskomstens 2, stk. 1, litra e eller f, og at der derfor ikke er hjemmel til at fastsætte bod for brud på overenskomstens 2, stk. 1, litra b og c. Allerede af den grund skal indklagede frifindes. Indklagede har i øvrigt gjort gældende, at der ikke er noget udtrykkeligt eller forudsætningsvist krav i butiksoverenskomsten om, at alle medarbejdere eller et flertal af medarbejderne i en virksomhed skal have personligt løntillæg. Det er almindeligt kendt, at lønniveauet i detailhandelen generelt ikke er højt sammenlignet med andre minimallønsområder, f.eks. industriens område, og der er ikke kutyme for lønninger, der ligger væsentligt over minimallønssatserne. Den indklagede virksomhed har i overensstemmelse med overenskomstens 2, stk. 1, litra b og c, lagt en systematisk vurdering til grund ved fastsættelsen af den personlige løn og i denne forbindelse inddraget de kriterier, der er anført i overenskomsten..

12 Lønspredningen i varehuset må bedømmes samlet, og der er således ikke belæg for, at lønniveauet i kasselinjen skal vurderes separat ved afgørelsen af, om der foreligger en tilstrækkelig lønspredning. Det er ved de af indklagede fremlagte lønoversigter tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er en sådan lønspredning, at overenskomstens 2, stk. 1, litra b og c er overholdt. Lønoversigten for februar 2008 sammenholdt med lønoversigten for 15. december 2008 viser udviklingen i lønspredningen. Af lønoversigten for 15. december 2008 fremgår, at ca. 33 % af de 58 medarbejdere i butikken, uden elever, får et løntillæg udover anciennitetstillægget, mens ca. 46 % får minimalløn plus anciennitetstillæg. Også for kasselinjen er der sket en udvikling, da 24 % af de ansatte her får et tillæg udover anciennitetstillægget. Klager har bevisbyrden for, at der ikke foreligger tilstrækkelig lønspredning og dermed et brud på overenskomsten, og denne bevisbyrde er ikke løftet. En afgørelse i paritetisk nævn af 28. oktober 2009 (HK Privat mod DI for Århus Lufthavn A/S) viser, at bevisbyrden er meget tung i sager om misforhold. Bevisbyrden i en sag som den foreliggende bør ikke være mindre tung. Klager har således ikke bevist, at lønfastsættelsen afviger fra, hvad der gælder på andre arbejdssteder i Dansk Supermarked eller i branchen i øvrigt. Det fremgår af opmandskendelse i faglig voldgift af 9. marts 1984 (HK mod Butiks- og Kontorvirksomhedernes Arbejdsgiverforening for DSB Tax Free Shops, Rødby) at et tillæg, som alle får, også må anses for et personligt tillæg. Anciennitetstillægget, som medarbejderne i Føtex får, må således også tages i betragtning, når man ser på, om der er lønspredning. Der er ikke som anført af klager noget i vejen for, at arbejdet kan tilrettelægges, som man har gjort i Føtex i Esbjerg. Arbejdet i kassen er typisk mindre krævende end f.eks. arbejdet i en specialafdeling, og det udføres typisk af ufaglærte medarbejdere. Parametrene i overenskomstens 2, stk. 1, litra c, gør, at det samlet typisk vil være sværere at oppebære tillæg, når man sidder i kassen, men det skal ikke være umuligt, og det har det heller ikke været her. Modregning af tillæg i overenskomstreguleringer er helt legitim. I opmandskendelse i faglig voldgift af 10. december 1993, I.M. Frellsen I/S, som klager har henvist til, var situationen en helt anden end i den foreliggende sag, idet virksomheden havde 44 butikker, og tildelingen af løntillæg var praktiseret efter en helt fast regel om, at kun

13 medarbejdere, der havde 10 års anciennitet og var ansat i en afdeling, der havde opnået et bestemt resultat i det seneste regnskabsår, var berettiget til løntillæg eller bonus. Indklagede har subsidiært anført, at det med den fremlagte lønoversigt fra december 2008 er godtgjort, at der fra dette tidspunkt var tilstrækkelig lønspredning til, at overenskomstens 2 er opfyldt. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Indledningsvis bemærkes, at det fremgår af landsbutiksoverenskomstens 2, stk. 1, litra e, at parterne i tilfælde, hvor misforhold på området (personlig løn) som helhed skønnes at være til stede, har påtaleret over for hinanden i henhold til reglerne for behandling af uoverensstemmelser efter overenskomstens 9. Det fremgår endvidere af 2, stk. 1, litra f, at hver af parterne kan begære en forhandling, såfremt fastsættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen i litra c, hvorefter lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. Det må antages at være overenskomstens udgangspunkt, at parterne skal gå frem efter en af disse bestemmelser i tilfælde af uenighed om personlig løn. Arbejdsretten finder dog, at dette forhold ikke afskærer klageren fra at få prøvet ved retten, om det krav om lønspredning, der ubestridt er forudsat i en minimallønsoverenskomst, har været tilgodeset i den indklagede virksomhed. Arbejdsretten kan tiltræde klagerens opfattelse, hvorefter det forhold, at samtlige medarbejdere i virksomheden med mere end 3 måneders anciennitet får et personligt tillæg på 1 kr., ikke i sig selv opfylder kravet om lønspredning. Overenskomsten indeholder intet om, hvor mange medarbejdere der skal have personligt tillæg, eller hvilken størrelse den enkeltes tillæg eller de samlede tillæg skal have, for at kravet om lønspredning er opfyldt. Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkelig lønspredning, beror derfor på et skøn. Det er endvidere rettens opfattelse, at der må foreligge sikre holdepunkter for at det kan statueres, at kravet om lønspredning er tilsidesat i en sådan grad, at der er tale om et bodspådragende overenskomstbrud, ikke mindst i et tilfælde som det foreliggende, hvor det kan lægges til grund, at indklagede har opfyldt overenskomstens krav om årlige individuelle lønforhandlinger med samtlige ansatte under overenskomsten. Det må ved vurderingen indgå som et væsentligt element, om minimallønsordningen, der har været

14 gældende i årtier, har været praktiseret anderledes i den indklagede virksomhed end normalt inden for overenskomsten område. Der er imidlertid ikke forelagt retten oplysninger herom med hensyn til Dansk Supermarkeds øvrige forretninger eller andre tilsvarende supermarkedskæder eller andre sammenlignelige forretninger inden for detailhandelen. Retten finder videre, at det ved vurderingen om tilstrækkelig lønspredning i en virksomhed som Føtex-varehuset i Esbjerg må være samtlige medarbejdere i virksomheden, der er omfattet af overenskomsten, og ikke blot medarbejderne i en enkelt sektion som f. eks. kasselinien, der må indgå i vurderingen. Det fremgår af lønoversigten fra februar 2008, at 16 af de i alt 67 medarbejdere under overenskomsten i Føtex i Esbjerg, svarende til 24 %, på det tidspunkt blev aflønnet med minimallønnen samt et personligt tillæg (ud over anciennitetstillægget) af forskellig størrelse. Oversigten pr. 15. december 2008, der omfatter 68 medarbejdere, viser, at andelen af medarbejdere, der modtager tillæg ud over anciennitetstillægget, er steget i forhold til februar Den omstændighed, at de personlige tillæg er udsat for at blive reduceret eller at forsvinde som følge af modregning ved generelle lønstigninger, er uden betydning, idet det ikke er gjort gældende, at en sådan modregning er overenskomststridig. Hertil kommer, at det efter butikschef Martin Enevoldsens forklaring lægges til grund, at de fleste i kasselinjen er studerende eller f.eks. unge, der holder sabbatår, og som arbejder i varierende omfang typisk på deltid mellem 6 og 20 timer om ugen, og som derfor typisk vil have svært ved under lønforhandlingerne med arbejdsgiveren at sandsynliggøre, at de opfylder betingelserne for at modtage løntillæg ud over anciennitetstillæg.. Som sagen herefter foreligger oplyst, finder retten ikke, at klagerne har godtgjort, at det krav om lønspredning, der er forudsat i overenskomstens lønbestemmelser, ikke har været opfyldt. Derfor frifindes de indklagede. Thi kendes for ret:

15 Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked A/S frifindes. Klager, Landsorganisationen i Danmark for HK Handel, betaler inden 14 dage kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Niels Waage

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Coop Danmark A/S (advokat, HR-chef Anders Terp-Hansen) Uoverensstemmelsen angår aflønningen

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere