Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling 2008."

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen: afbud Bent Andreasen Robert Hansen Erik Petersen Suppleanter: Erik Andersen: afbud Frederik Wedel-Heinen Havnens Personale: Stefan Leander havnefoged Morten Lundgren Frederiksen assistent: afbud Revisor: Gitte Jensen Dansk Revision Bilag til referat:indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsens skriftlige beretning (udsendt med indkaldelse). Prioriteringsliste bilag 1. Forslag til udskydelse af vedligehold af sydmolen bilag 2. Forslag til iværksættelse af brugerundersøgelse bilag 3. Forslag til at detaljeringsgraden for regnskabet ikke er mindre end regnskabsklasse B bilag 4b. Forslag til at der med mellemrum indhentes tilbud på revision bilag 4c. Forslag om at hjemmesiden opdateres bilag 4d. Forslag om at bestyrelsen udvides med 2 personer bilag 4e. Forslag om at spørge andelshaverne om deres holdning til økonomi og udgiftsforhøjelser bilag 5. Forslag hvor man ønsker andelshavernes tilkendegivelse af hvad de vil med Lynæs havn bilag 6 b. Forslag til bestyrelsesmødereferaternes udformning bilag 7. Resultatopgørelse og balance Revisionspåtegning.

2 Dagsorden ifølge bilag: Formanden bød velkommen til den 18. ordinære generalforsamling i Lynæs Havn. 1. Valg af dirigent Lone Munk Jensen blev foreslået og valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 2. Beretning Formanden startede med at præsentere bestyrelsen. Herunder blev det fremhævet, hvor vigtigt det er med en restriktiv politik vedrørende el i bådende under henvisning til de tidligere brande. Endvidere blev det nævnt, at stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes. Den fremgår af hjemmesiden. I samme forbindelse blev det nævnt, at en bådejer hvis båd brændte, ikke havde fået sine penge, idet han var forsikret i et udenlandsk forsikringsselskab. Det blev også fortalt, at den bevaringsværdige del af slæbestedet føres tilbage til den oprindelige udformning på baggrund af gamle fotografier. Friluftsrådet har givet kr ,- til projektet. Der vil blive opsat plancher der fortæller historien. Henrik Pedersen 1522: Hvis man tegner en forsikring i udlandet, opfordres man til at tegne en ansvarsforsikring i et dansk selskab. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Gitte Jensen, Dansk Revision gennemgik regnskabet. Peter Sørensen 733: Jeg er ikke tilfreds med rentetilskrivningen. Gitte Jensen: Renten er ca. 4 %. Ole Nymann 1603: Havnen trænger til vedligeholdelse. Derfor undre det mig, at værdien af havnen stiger. Gitte Jensen: Havnen vedligeholdes løbende og andelskapitalen er blevet opskrevet. Ole Nymann 1603:Hvor meget andrager værdiforringelsen? Chr. Overland: Cowi har anslået værdien af havnen til mellem 40 og 50 mill. Palle Bundgaard 1019: I regnskabet er der opført kr ,- under sydmolen som aktiver. Skulle have været opført under vedligehold i driften. Bent Andreasen: Det er korrekt, men der rettes ikke i et udsendt regnskab. Regnskabet blev godkendt. Gitte Jensen gennemgik budgettet for 2008 og 1. kvartal Henrik Beckmann 709: Bestyrelsen opfordres til at udsende budget for 1. kvartal før næste generalforsamling.

3 Palle Bundgaard 1019: Ønskede oplyst hvor de kr ,- skulle overføres fra. Bent Andreasen: Beløbet blev i 2006 udgiftsført som en del af projektet til sydmolen. Da det ikke blev til noget, angives beløbet som aktiveret i 2008 regnskabet. Budgettet blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag 4.1 Forslag til renovering af sydmolen. Det blev godkendt at forslag bilag 2 behandles under punkt 4.1. Chr. Overland: Bestyrelsen anbefaler at sydmolen renoveres. Begrundes med at molen synker sammen, bl.a. fordi den ikke indeholder en kærne. At molen ikke har den nødvendige højde medfører overskylninger ved dårligt vejr. At molen er utæt medfører yderlige tilsanding af havnen. Samtidigt skal man forvente mere ekstreme vejrsituationer. Arbejdet forventes iværksat i 2009 med færdiggørelse i Henrik Beckmann 709: Ønskede oplyst hvad en principbeslutning indebær. Chr. Overland: Det indebær, at der vil blive arbejdet videre med projektet således, at det endeligt kan besluttes på næste generalforsamling. Projektet omfatter hele molen fra den gamle havns østmole til fyret. Rådgiver har oplyst et budget på 3-4 mill., tilbud fra entreprenør på 2,2 mill. er modtaget. Peter Sørensen 733: Ønskede oplyst hvorfor knækmolen var opgivet. Hans-Kurt Andersen: Forslaget blev forkastet ved sidste generalforsamling. Det har senere vist sig, at der også ville blive problemer med tilstrækkelig landplads, når begge projekter blev fuldført. Flemming Nielsen 1507: Hvordan vil bestyrelsen sikre sig at prisen på 2,2 mill. holder. Chr. Overland: Vi har tillid til entreprenøren. Svein Melhus 729: Præsenterede sit forslag om udskydelse af renovering af sydmolen. Hans-Kurt Andersen: Vi må fremover forvente mere ekstreme vejrsituationer, så også derfor bør molen renoveres. Per Winther 1815: Vi har en bestyrelse der arbejder seriøst. Jeg anbefaler at molen renoveres. Palle Bundgaard 1019: Jeg mener, at der skal foretages en grundig gennemgang af havnens tilstand, og først derefter kan større projekter startes. Chr. Overland: Bestyrelsen anser det nødvendigt at renoverer sydmolen først. Der skal være plads til en vis fleksibilitet, idet der kan være ting der dukker op, som der ikke har været forudset, som f.eks. nu mastekranen der har behov for en større renovering. Havnelejen vil stige 10 % de næste 3 år, så vi derved undgår at foretage yderligere opkrævninger. Henrik Pedersen 1522: Jeg vil opfordre til at havnehullets placering overvejes med henblik på at skabe bølgelæ. Hans-Kurt Andersen: Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Bestyrelsens forslag blev godkendt med 118 stemmer for og 41 imod.

4 4.2 Fastholdelse af tidligere generalforsamlingsbeslutning om udførelse af etape II nordhavn. Hans-Kurt Andersen: Bestyrelsen beder generalforsamlingen om tilsagn om, at projektet vedr. nordhavnen etape II opretholdes, men først påbegyndes når der er en endelig godkendelse fra en generalforsamling. Bestyrelsens forslag blev godkendt. 4.3 Ændringer til ordensregler for Lynæs havn. Pkt. 2.4 Hans-Kurt Andersen: Det er kun forfortøjninger der skal være forsynet med fjedre. Jørgen Lisberg 720: Skal der så være dobbelt fjedre om vinteren. Hans-Kurt Andersen: Nej. Forslaget blev godkendt, med tilføjelsen, at det kun er forfortøjninger, der skal forsynes med fjedre. Pkt Pkt. 3.2 Pkt. 3.5 Pkt Per Winther 1815: Der gives havnefogeden visse beføjelser. Hvilke kriterier gælder. Gert Hansen 892: Jeg har behov for at ligge med konstant strøm til opladning af batterier. Hans-Kurt Andersen: Stærkstrømsbekendtgørelsen skal være overholdt. Pkt. 5.5 Pkt Vedtægtsændringer, Hundested kommune ændres til Halsnæs kommune. 4.5 Forslag om ikke at renoverer sydmolen. Forslaget blev behandlet under pkt. 4.1.

5 4.6 Forslag om at der iværksættes en grundig undersøgelse af andelshavernes ønsker for Lynæs havn. Palle Bundgaard 1019: Anbefalede sit forslag. Erik Petersen: Foreslog, at teksten ændres så bestyrelsen, sejlklubben og bådelauget erstattes med andelshavere. At deadline begrænses til næste generalforsamling og at sidste linie slettes. Henrik Bechmann 709: Anbefaler, at der fastsættes deadline. Bjarne Nielsen 714: Jeg frygter, at alle beslutninger nulstilles ved dette forslag. Jeg anbefaler, at der stemmes imod. Susanne Alling 534: Ønsker uddybet, hvad der menes med at bestyrelsen gives ret til at sorterer i de indkomne forslag fra en spørgeskemaundersøgelse. Erik Petersen: Der vil uvægerlig komme mange individuelle ønsker, og bestyrelsen skal have mulighed for at prioriterer og sorterer i disse ønsker. Henrik Pedersen 1522: Jeg syntes ikke, at en skemaundersøgelse er en god ide, men vil foretrække en bedre kommunikation. Flemming Nielsen 1507: Anbefaler forslaget. Flemming Meyer 716: Jeg foreslår, at der etableres en blog på hjemmesiden. Palle Bundgaard 1019: Forslaget er ikke et definitivt forslag. Forslaget blev godkendt med bemærkninger om, at sidste 1½ linie slettes, at havnens bestyrelse, Lynæs Sejlklub og Lynæs Bådlaug erstattes med andelshavere og at Palle Bundgård forestår arbejdet sammen med nogle af ham udvalgte. Endvidere at bestyrelsen skal godkende spørgeskemaet, og måden undersøgelsen skal foregå på. 4.7 bilag 4b Forslag til at detaljeringsgraden for regnskabet ikke er mindre end regnskabsklasse B. Flemming Nielsen 1507: Opfordre til at regnskabet fremover udsendes i samme omfang som i år. Bent Andreasen: Havnen har i de seneste mange år aflagt regnskab i regnskabsklasse B og endvidere valgt at udarbejde pengestrømsopgørelse. Man har dog tidligere indtil i år valgt at fremsende et uddrag af regnskabet og efterfølgende ved generalforsamlingen at gennemgå hele regnskabet. Det fulde regnskab har altid været tilgængeligt på havnekontoret. Lis Lindegaard 852:Hvis man vil have et regnskab efter klasse B, så er det stort set uden specifikationer. Det man i virkeligheden ønsker, er et regnskab med den specifikationsgrad, som er leveret i år. Bent Andreasen: Som regnskabet i år er fremlagt vil det blive fremover. Forslaget blev godkendt, dog uden at begrundelsen tages til følge. 4.7 bilag 4c Forslag til at der med mellemrum indhentes tilbud på revision. Bent Andreasen: Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget, idet vi mener det er at skyde over målet at sende en revisionsopgave på kr ,- i udbud. Jeg kan garantere for både kvalitet og effektivitet i arbejdet. Der er rent faktisk sket et fald i udgiften fra 2005 til Palle Bundgaard 1019: Når man ændre regnskabspraksis, skal det fremgå af noterne. Forslaget blev nedstemt.

6 4.7 bilag 4d Forslag om at hjemmesiden opdateres. Hans-Kurt Andersen: Jeg mener at punkt a er unødvendigt, idet det er udsendt til alle andelshavere. Punkt d bør kun være et beslutningsreferat, og punkt e kan ikke anbefales. Venteliste på hjemmesiden vil overtræde registerloven. Flemming Nielsen 1507: Jeg har kontaktet datatilsynet, og det er lovligt at ventelisten offentliggøres. Henrik Pedersen 1522: Jeg vil ikke bryde mig om, at listen bliver offentliggjort. Endvidere er listen ikke anvendelig, da folk bytter pladser. Willy Hirsch 1026: Andelshavere kan tildeles et password til den lukkede hjemmeside. Henrik Bechmann 709: Det kunne være interessant at kende ventelisten, da vi ikke ved om det er andelshavere eller ude fra kommende, der får de ledige pladser. Bent Larsen 506:Jeg ønsker ikke, at ventelisten indeholder navne. Peter Sørensen 733: Jeg ønsker fuld offentlighed og støtter forslaget. Ole Nymann 1603: Jeg ønsker ikke ventelisten offentliggjort. Jeg har fuld tillid til bestyrelsen. Flemming Nielsen 1507: Mit primære ønske er, at kommunikationen forbedres. Det er vigtigt, at man ved hvor man står på ventelisten. Det kunne gøres ved et tildelt nummer i stedet for navn. Chr. Overland: Man kan ikke forudsige hvornår en plads bliver ledig, listen ligger altid til gennemsyn på havnekontoret. Flemming Nielsen 1507: Jeg forstår ikke modstanden mod at offentliggøre ventelisten, og et nummer i stedet for navnet er ok. Forslaget blev nedstemt med stemmerne 61 for og 69 imod. 4.7 bilag 4e Forslag om at bestyrelsen udvides med 2 personer. Hans-Kurt Andersen: Bestyrelsen har besluttet, at suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne så vi finder ingen grund til at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. Forslaget blev nedstemt. 4.8 bilag 5 Forslag om at spørge andelshaverne om deres holdning til økonomi og udgiftsforhøjelser. Forslaget blev trukket tilbage. 4.9 bilag 6b Forslag hvor man ønsker andelshavernes tilkendegivelse af, hvad de vil med Lynæs havn. Dirigenten: Forslagsstilleren var fraværende, og ingen ønskede at fremsætte forslaget, hvorfor forslaget forkastes. Forslaget blev forkastet.

7 4.9 bilag 7 Forslag til bestyrelsesmødereferaternes udformning. Niels Norbye 835: Anbefaler forslaget. Hans-Kurt Andersen: Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. Forslaget blev nedstemt. 5. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem samt to suppleanter. Hans-Kurt Andersen: Bestyrelsen anbefaler Gert Møller. Gert Møller: Præsenterede sig selv. Susanne Alling 534:Anbefaler Palle Bundgaard. Palle Bundgaard: Præsenterede sig selv. Gert Møller blev valgt til formand med 105 stemmer. Palle Bundgaard fik 38 stemmer. Chr. Overland blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlem. Frederik Wedel-Heinen og Flemming Nielsen blev valgt til suppleanter med henholdsvis 120 stemmer og 91 stemmer. Erik Andersen fik 66 stemmer. 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor og en suppleant. Dansk Revision samt Nærrevision blev valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelsbeviserne. Ingen bemærkninger. 8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til andelshavernes bådansvarsforsikringer. Kravene er uændrede 1 mio. kr. for tingskade og 5 mio. kr. for personskade. Ingen bemærkninger. 9. Eventuelt. Hans-Kurt Andersen: I anledning af de tiltagende tyverier fra vores både, er der nedsat et udvalg til at undersøge, hvad man gør for at forhindre dette fremover. Der har i den sidste tid været runderet på havnen om natten af frivillige. Udvalget består af Ole Nymann, Martin Hansen, Arne Nielsen, Michael Wilken og Per Winther. Bestyrelsen kontakter udvalget. Ved sidste eftersyn af mastekranen konstaterede man kraftige tæringer i bærearmen, hvorfor det vil være nødvendigt at fortage en reparation. Mastekranen forsøges repareret midlertidigt, men skulle være klar inden 1.april.

8 Chr. Overland: På bestyrelsens vegne vil jeg hermed takke Hans-Kurt for et fantastisk samarbejde, og endvidere fremhæve det store arbejde han har lagt i havnen som formand. Bestyrelsen vil gerne takke dig med 6 flasker god rødvin. Per Andersen 1219: Jeg vil gerne vide, om andelshavere har fortrinsret på ventelisten. Stefan Leander: Det er datoen for hvornår man skrives op til en plads, der ligger til grund for placeringen. Per Andersen 1219: Andelshavere bør have en fortrinsret på ventelisten, som beskrevet i Ordensreglerne for Havnen hvor der står at havnepladser tildeles fortrinsvis andelshavere. Hans-Kurt Andersen: Jeg vil kraftigt opfordre til, at man henvender sig til bestyrelsen i stedet for at snakke i krogene. Hans-Kurt Andersen takkede bestyrelsen med suppleanter for et godt og konstruktivt samarbejde. Samtidigt en stor tak til havnens personale for deres dygtige indsats i det forløbne år. Generalforsamlingen sluttede kl Referatet godkendt. Lone Munk Jensen Dirigent

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere