Stefan Flensborg. : Sektionsleder Linda Korthsen og fam.pl.kons. Dorte Valentin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stefan Flensborg. : Sektionsleder Linda Korthsen og fam.pl.kons. Dorte Valentin"

Transkript

1 Tilsyn 2008 Fonden Carpe Diem Huset Skovvej Ballerup att. Linda Waldhausen BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej Ballerup Tlf Fax Dato: 16. juni 2008 Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.: Tilsynsførende.: Dorte Valentin Direkte tlf.: Institutionens navn : Fonden Carpe Diem Huset Dato for tilsyn : 12. juni 2008 Institutionen repræsenteret ved Tilsynet foretaget af : Leder Linda Waldhausen og souschef Stefan Flensborg : Sektionsleder Linda Korthsen og fam.pl.kons. Dorte Valentin Ballerup Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget tilsynsforpligtelsen med døgninstitutioner for børn og unge beliggende i Ballerup Kommune. Tilsynet varetages af leder af Familieplejen og en Familieplejekonsulent, og der gennemføres som minimum to halvårlige tilsyn, - et generelt inden udgangen af juni og et opfølgende tilsyn. For at sikre og fastholde systematik og kontinuitet i tilsynet er Leder af Familieplejen gennemgående på alle institutioner/driftsenheder. Tilsynet afsluttes med en rapport, som udover at indeholde en systematisk gennemgang af tilsynsmanualens punkter, også vil indeholde status på kvalitetsarbejdet og udvikling af tilbudet, samt evt. tiltag og processer som den enkelte institution/driftsenhed har gennemgået de seneste år. I det følgende præsenteres tilsynsrapporten fra det generelle tilsyn, forår 2008 Indledningsvis fremgår tilsynets samlede status og vurdering. Det efterfølgende beskriver tilsynets systematiske gennemgang af institutionen med tilsynets bemærkninger for hvert enkelt område. Side 1 af 18

2 Indledningsvis fremgår tilsynets samlede status og vurdering. Det efterfølgende beskriver tilsynets systematiske gennemgang af institutionen med tilsynets bemærkninger for hvert enkelt område. Tilsynets samlede vurdering Carpe Diem er et aflastningstilbud med relevant fokus på både den samlede børne/ ungegruppes behov og på det enkelte barns/den enkelte unges behov. Huset er dynamisk, og personalet vurderer løbende om tilbud, aktiviteter, ture, ferier m.m. er i overensstemmelse med hvad børnene/de unge har brug for. Carpe Diem er et hus, hvis fysiske rammer er udnyttet optimalt. Der er en god atmosfære, og det er indtrykket, at der på alle måder tages hensyn til, at målgruppen spænder fra aldersgruppen 3-18 år. Personalet har en anerkendende tilgang og udviser stor forståelse for børnenes forældre og de vanskeligheder, som forældrene har i forbindelse med deres barns psykiske handicap, og personalet støtter forældrene i det omfang, det overhovedet er muligt. Personalet formår at sætte relevant fokus på de områder, som fylder i hverdagen og på problematikker, som kendetegner målgruppen. Børnene/de unge stresses let, og man har derfor prioriteret at arbejde med stressprofiler og uddannelse som stresscoach. Det er Tilsynets vurdering at såvel leder som det samlede personale er meget engagerede i stedet, og der arbejdes kreativt med hvad der er udviklende og selvstændiggørende for målgruppen. I forbindelse med opfølgende tilsyn i efteråret 2007 blev Tilsynet introduceret til leders og stedfortræders ønske om at etablere endnu en aflastningsinstitution i Ballerup Kommune med samme målgruppe og samme pædagogik. Carpe Diem tog kontakt til flere af kommunerne i det Storkøbenhavnske område, og alle udtrykte behov for flere pladser, men gav ingen garantier for selv at ville bruge stedet. Efterfølgende fandt man fra Carpe Diems side den økonomiske satsning for risikabel og valgte derfor at stille projektet i bero. Tilsynet, der var inddraget i processen på relevant måde, fandt initiativet godt og interessant, og Ballerup Kommune garanterede køb af to pladser som minimum det første år. Tilsynet påskønner: at såvel leder som den samlede personalegruppe bevilges relevant efteruddannelse/ relevante kurser i det omfang det er økonomisk muligt og med respekt for og hensyntagen til at hverdagen skal fungere for børnene/de unge at leder udtrykker ønske om at indgå i kommunalt netværk omkring anerkendende pædagogik at leder udtrykker stor interesse for et tættere samarbejde/faglig sparring med Tilsynet i forhold til nye tiltag Side 2 af 18

3 FYSISKE RAMMER Grundlag Vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer Fonden Carpe Diem Huset er beliggende på Skovvejen i et rødt murstenshus i 2 etager + fuld kælder. Der er en stor have med en stor åben træterrasse, en mindre overdækket terrasse og en garage. Haven er omkranset af et højt plankeværk. Siden det opfølgende tilsyn i november 2007 er der lagt nyt tag på rygeskuret, en udvendig trappe er fjernet, en dør blændet og husets bagvæg er beklædt med træ. 1.b Indretning Personalet har indrettet huset funktionelt og praktisk. I stueetagen er entre, fællesrum, køkken, kontor (udvidet siden tilsynet i november), personalebad & toilet, og et badeværelse til de unge. Vinduespartier er udskiftet i stueetagen. På 1. sal er Tv-stue, et lille køkken/lager, og 3 værelser til de børn/de unge og et lille personale/vagtværelse. I kælderen er indrettet et lille rum med fodboldspil og en lille bar, computerrum, sanse/massagerum, hyggerum med TV, samtalerum, vaskekælder og lager. Fra hyggerummet er udgang til gården. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Personalet har forstået at udnytte de fysiske rammer optimalt. Forskellige aktiviteter kan foregå i samme rum, evt. tidsmæssigt forskudt. F.x. fungerer stuen/fællesrummet i stueetagen som personalerum, som spisested for børnene/de unge og som aktivitetsrum. 1.d Sikring af flugtveje Der er ikke og skal ikke være flugtveje i huset. Der er 2 udgange i alt fra huset en i stueetagen og en i kælderen 1.e Alarmer Der er opsat røgalarmer i kælder, i stueetage og på 1. sal. I stueetagen er tillige skumslukker 1.f Andet Personalet har et ønske om ombygning af garagen til samtalerum og lager. Der foreligger dog ikke konkrete planer eller konkret ansøgning. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 2 Hygiejne og rengøring 2.a Personlig hygiejne, herunder Personalet prioriterer hygiejne meget højt, og der læg- Side 3 af 18

4 regler, retningslinier ges vægt på at børnene/de unge lærer at vaske hænder efter toiletbesøg, før de påbegynder madlavning, og før de spiser. Børnene/de unge lærer dels ved personlig støtte fra personalet, dels ved tegninger/piktogrammer 2.b Smitsomme sygdomme I huset følges daginstitutionscirkulærets procedurer for hvornår barnet/den unge kan/ikke kan modtages. Har barnet feber eller hvis barnet smitter, kan det ikke modtages. Personalet følger samme regler. 2.c Brug af engangshandsker Engangshandsker med talkum anvendes ved bleskift (ingen blebørn pt) og hvis smitsomme sygdomme opstår. Institutionen er tidligere blevet pålagt at anvende papirhåndklæder, men har i stedet valgt at indkøbe håndklæder således at hvert barn/ung har sin egen farve håndklæde. Dette er godkendt af Arbejdstilsynet. 2.d Rengøringsplaner Institutionen/personalet har fundet en balance mellem på den ene side selv at forestå rengøringen og på den anden side at prioritere den pædagogiske værdi, det har at lade børnene/de unge indgå i rengøringen på en måde der er tilpasset det enkelte barn/den enkelte unge. Ungegruppen gør rent om søndagen. Derudover ligger planer for den gennemgående rengøring, som varetages af køkkenpædagogen. Alle rengøringsmidler opbevares i et aflåst skab. Ansættelse af rengøringshjælp er besluttet, men det har ikke været muligt at få jobbet besat. 2.e Andet: Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald Der forefindes en kriseberedskabsplan på institutionen. Planen er revideret for nylig. 2.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der forefindes ambulancehåndbog, som skitserer regler og procedurer for hvordan der skal handles hvis en medarbejder i forbindelse med arbejdet udsættes for en ulykke el.l. 3.b Evakueringsplan Forefindes 3.c Brandtilsyn Gennemføres via Falck 1 gang årligt. Ved seneste brandtilsyn var der ingen bemærkninger. 3.d Brandøvelse Der har ikke været gennemført brandøvelse. 3.e Førstehjælp 4 medarbejdere har udvidet kursus. Lederen har derudover kursus i fysisk og psykisk 1. hjælp. Det er planen at alle ansatte gennemgår førstehjælpskursus, og det vil blive prioriteret efterhånden som der er økonomiske Side 4 af 18

5 ressourcer til det relativt dyre kursus. 3.f Andet 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at Carpe Diem gennemfører brandøvelse med behørig hensyntagen til børnene/de unge i huset. Tilsynet finder det vigtigt at alle ved, hvordan der skal handles i tilfælde af brand. 4 Bygningssyn 4.a Seneste bygningssyn Ved etableringen i marts b Nuværende/planlagte ombygninger Der er på lidt længere sigt ønske om ombygning af garagen. Men som nævnt under pkt. 1f er konkret forslag eller ansøgning ikke udarbejdet. 4.c Planlagt vedligeholdelse Kælderdør er udskiftet siden det generelle tilsyn i marts d Andet 4.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Vurdering Servicedeklaration (som tilsynet tidligere har fået udleveret) foreligger. Deklarationen vil løbende blive revideret i samarbejde med personale og bestyrelse. 5.b Udviklingstendenser 5.c Projekter 5.d Andet Leder af Carpe Diem ejer et sommerhus, som anvendes dels som personalegode, dels som weekendturmål for enkelte grupper af børn/unge. Huset er billigere at leje end et normalt udlejningssommerhus til formålet og påvirker ikke pladsprisen. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet ser ingen hindring i at lederens sommerhus anvendes af institutionen, idet det forudsættes dels at det økonomiske aspekt indgår i et revisorudarbejdet regnskab samt at der i Side 5 af 18

6 forhold til personalegruppen er åbenhed om ejerforholdet. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Regnskab for 2007 er færdigt og sendt til Tilsynet forud for dette tilsyn. Budgettet er overholdt. Carpe Diem finder, at det er en stor hjælp at have investeret i regnskabssystemet vindfinans. Systemet gør det muligt hele tiden at få overblik over den aktuelle status. Derudover har institutionen valgt at udlicitere bogføringsopgaven, hvilket har medført en månedlig besparelse i omegnen af kr. pr. måned. 6.b Andet 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi 7.b Kommunens kasse og regn- Linda Waldhausen Ikke relevant. Institutionen har eget - velfungerende - system udarbejdet i samråd med revisor. skabsregulativ 7.c Bankkonto 2 konti i DDB. Den ene til den store drift, den anden er en dankort-konto på 8000 kr. Linda Waldhausen er hæveberettiget på driftskontoen, mens køkkenpædagog er hæveberettiget på dankortkontoen. Den enkelte medarbejder kan foretage indkøb uden aftale på max. 300 kr. Indkøb over 300 kr. skal godkendes af leder eller teamleder. 7.d Bestyrelsens godkendelse af I maj hvert år budget og regnskab 7.e Hvem kan indkøbe til institutionen Se pkt. 7c 7.f Skriftlig procedure Fremgår af personalehåndbogen, som er udleveret til tilsynet 7.g Andet 7.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen Side 6 af 18

7 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE Grundlag Vurdering 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne 24 8.b Alder og køn 2 piger og 22 drenge år 8.c Målgruppe og kerneydelse 3-18 årige normalt begavede børn og unge med en diagnose inden for autismespektret 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende Der er overensstemmelse mellem målgruppe og tilbud. Institutionen tilpasser sig børnene/de unge som samlet gruppe og som enkeltindivider målgruppe 8.e Andet 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning At højne børnenes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således at de vil være i stand til at møde ungdomslivets og senere hen voksenlivets udfordringer som ligeværdige aktører i samfundet 9.b Pædagogisk målsætning Tilgangen til børnene/de unge har fokus på den enkeltes specifikke ressourcer og generelle kompetencer. Der lægges vægt på at fremme den enkeltes evner og lyst til at indgå i relationer, føle ansvar for eget liv og møde nye udfordringer 9.c Målsætning for afdelingerne/stuerne Med afsæt i ovenstående arbejdes med emner/temaer tilpasset den enkelte gruppe. Børnene/de unge er for forskellige til at en fælles målsætning for alle er brugbar Ved at personalegruppen påtager sig ansvar og ejerskab for Carpe Diems målsætninger 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne 9.e Andet 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen Side 7 af 18

8 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Hvert barn/ung har en primær voksen, og der er fast personale på hver af de 4 børne/ungegrupper Ja, under en voksens vejledning i oprydning, rengøring, madlavning, tøjvask og havearbejde. Opgavernes omfang og karakter tilpasses det enkelte barn. 10.c Har børnene faste pligter Ja, der er turnusordning på madlavning og opvask. 10.d Børnemøder / ungemøder Gruppevis sammen med en voksen, som støtter den enkelte og gruppen i at markere sig. De unge synes at have positivt udbytte af møderne. 10.e Medindflydelse Alle 4 grupper har medindflydelse på gruppenavn, gruppebudget, madplan, nyanskaffelser, udflugter/rejser og nye projekter. Det enkelte barn støttes endvidere i at indgå i f.eks. festudvalg. Der er etableret et aktivitetsudvalg for ungegruppen med det formål at samle gruppen og at give den flere fællesoplevelser og for at forebygge inaktivitet hos et par af de unge. Udvalget fungerer godt og de unge trænes i at italesætte sig selv og at tage ansvar for egen situation. 10.f Samtale med barn/ung Det prioriteres at afholde 10 individuelle samtaler pr. barn pr. år 10.g Andet Carpe Diem har et ønske om at kunne udvide antallet af individuelle samtaler baseret på KATkasseuddannelsen. Hele personalegruppen er introduceret til KAT-kassen, og træning i brugen af den samt erfaringer med den følges løbende op af leder og stedfortræder. Personalet har udtrykt stor interesse for og tilfredshed med intern undervisning/introduktion, som Linda Waldhausen og Stefan Flensborg har stået for. 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi 11.a Udbetaling af lomme- og Ikke relevant tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge Ungegruppen skal hver weekend administrere budget og selv foretage madindkøb til 3 dage. Derudover in- volveres børnene/de unge i indkøb af nyanskaffelser, lige som de på ture og kolonier inddrages i, hvad pengene skal bruges til. 11.c Anden udbetaling til bru- 2 unge får en gang om ugen udbetalt en mindre ar- Side 8 af 18

9 gerne bejdsdusør. De unge påtager sig som led i den pædagogiske træning hver 2 timers forefaldende kontoropgaver til en udbetaling på godt 27 kr. i timen. Pengene tages fra opholdsbetalingen på de to unge, og de respektive betalingskommuner har godkendt ordningen. 11.d Skriftlig procedure Ikke relevant 11.e Andet Carpe Diem Huset ser gerne at ordningen med udbetaling af arbejdsdusør kunne omfatte alle de unge i perioder fastsat af Carpe Diem og efter aftale med den enkelte unges kommune. 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 12 Behandlingsplaner 12.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Alle børn og unge på Carpe Diem er under 18 år. Der udarbejdes så vidt muligt med udgangspunkt i den kommunale handlingsplan en behandlingsplan for hvert barn/ung. Desværre oplever institutionen ofte, at den kommunale handleplan ikke foreligger eller ikke følges op, hvilket gør det svært for stedet at vide om der er overensstemmelse mellem den kommunale handleplan og stedets egen behandlingsplan, lige som den manglende handleplan gør det svært få klarhed over anbringende kommunes forventninger til stedet. Carpe Diem inviterer til en årlig status med deltagelse af forældre og sagsbehandler (Desværre deltager sagsbehandler kun imellem ½-del og 2/3 af møderne) Mellem hver 3. og 6. måned tilpasset det enkelte barn/ung (Carpe Diems egne behandlingsplaner) 12.b Referat fra behandlingsmøder/konferencer vedr. barn/ung 12.c Løbende justering af planerne 12.d Andet 12.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 13 Aktivitetstilbud 13.a Generelt om dagligdagen Barnet/den unge møder en yderst velstruktureret og velbeskrevet hverdag/weekend i Carpe Diem. Der er faste ritualer omkring modtagelse, afsked, gennemgang af visuelt dagsskema med det enkelte barn. Yderligere beskrivelse fremgår af Carpe Diem Husets servicedeklaration. 13.b Formål og tilrettelæggelse af Se under pkt. 9 Side 9 af 18

10 aktiviteter 13.c Eksterne aktiviteter Ture og kolonier som beskrevet i servicedeklarationen 13.d Tvungen/frivillig deltagelse Det enkelte barn støttes til at deltage i planlagte aktiviteter og ture 13.e Andet 13.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 14 Kost 14.a Tilberedning centralt/lokalt På stedet. Der er ansat en køkkenpædagog. 14.b Kostplan Lægges for en måned ad gangen i samarbejde med børnene/de unge 14.c Brugers indflydelse og Se ovenfor medvirken 14.d Andet 14.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 15 Seksualitet 15.a Regler og retningslinier Drenge og piger sover ikke sammen, og almindelige gregler for social adfærd følges 15.b Seksualoplysning/undervisning Carpe Diem har indkøbt forskellige spil o.a. undervisngsmateriale, som anvendes i samtaler med den enkelte ge 15.c Prævention Ikke aktuelt 15.d Andet Det er planen at en medarbejder skal have vejlederuddannelse inden for området. Evt. grænseoverskridende/krænkende adfærd indberettes til barnets/den unges kommune Carpe Diem har løbende og efter behov fokus på seksualvejledning og de unges konkrete adfærd og samarbejder efter behov med relevante samarbejdspartnere som eksempelvis projekt Janus og med Center for Autisme. Institutionen går med overvejelser om (på lidt længere sigt, når ressourcerne rækker til det) at søge fondsmidler til udvikling af undervisningsmateriale, - men det er ikke en opgave, som prioriteres pt. 15.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen Side 10 af 18

11 16 Alkohol/narkotika 16.a Information Indtagelse af alkohol og stoffer samt rygning er ikke tilladt 16.b Politik for området 16.c Andet 16.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 17 Børn/unge med anden etnisk oprindelse 17.a Integration Problematikken har hidtil ikke været relevant på stedet. 17.b Forældresamarbejde, tolk 1 forælder er fra mellemøsten, men taler dansk, og behov for anvendelse af tolk er derfor ikke eksisterende. 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 18 Medicingivning og opbevaring 18.a Cirkulæreskrivelse vedr. medicin Cirkulæreskrivelse forefindes på stedet og retningslinjerne følges. (er tidligere udleveret til Tilsynet.) 18.b Opbevaring I aflåst skab på personaletoilettet opbevares afmålte doseringer, mens selve medicinlageret opbevares i aflåst skab på aflåst kontor. Der er en medicinoversigt på det enkelte barn. 18.c Andet I maj 2007 gennemførte alle ansatte Grundkursus i medicinadministration for pædagogisk personale. Det sikres løbende at alle i personalegruppen får kurset. Forældrene glemmer ofte at meddele doseringsændringer til Carpe Diem. 18.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 19 Hjælpemidler for barn/ung Side 11 af 18

12 19.a Eftersyn af hjælpemidler Ikke aktuelt 19.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler 19.c Andet 19.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 20 Skriftligt materiale til nye børn/unge/forældre 20.a Oplysninger om internt kommunikationssystem Servicedeklaration udleveres til alle forældre sammen med pjecen Velkommen til Carpe Diem. Begge justeres løbende. Se ovenfor 20.b Oplysning om regler og retningslinier 20.c Andet Carpe Diem samarbejder med Døgnplejeformidlingen (DF) i Nordsjælland, men har pt ingen børn/unge derigennem, og ledelsen vurderer at samarbejdet med DF vil blive stadigt mindre, da visitation oftest sker ved henvendelse fra kommunal sagsbehandler. Der er en fast visitationsprocedure (beskrevet i servicedeklarationen). Indslusning tilpasses det enkelte barn. 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 21 Forældresamarbejde/ forældremøde 21.a Forældrebestyrelse Nej 21.b Opfølgning på sager fra forældremøder Der afholdes forældremøde 2 gange årligt. Møderne er velbesøgte, idet alle børn er repræsenteret, flere ved begge forældre 21.c Tilgængelighed Se ovenfor. Derudover er forældre altid velkomne til at kontakte teamlederen i dennes faste telefontid. 21.d Forældreindflydelse En forælder administrerer Carpe Diems hjemmeside 21.e Forældresamarbejde Vægtes meget højt. Institutionen overvejer at foretage en forældreundersøgelse for at finde ud af, om stedet af forældrene opleves som tilgængeligt og om aflastningsbehovet er dækket. Institutionen oplever, at forældrene ønsker mere tid til samtale. Mange forældre kontakter stedet ganske meget både inden- og udenfor de aftalte telefontider. 21.f Andet På baggrund af forældrenes behov for flere samtaler Side 12 af 18

13 overvejer institutionen at etablere en form for familierådgivning/undervisning. Initiativet er dog stillet på stand by 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet bakker institutionen op i en generel opstramning af / klar markering af rammerne for forældresamarbejdet såvel internt i personalegruppen som eksternt i forhold til forældrene 22. Bestyrelsesmøder 22.a Referat fra sidste møde Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. 22.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder 22.c Tilgængelighed Carpe Diem oplever at bestyrelsen er engageret og stiller op, når der er brug for det. 2 tidligere bestyrelsesmedlemmer fungerer nu som hhv. pædagogisk konsulent og advokat for institutionen 22.d Andet Oversigt over bestyrelsen fremgår af servicedeklarationen 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 23 Skole 23.a Godkendelse af undervisningsplaner 23.b Årlig opsamling og rapportering 23.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem Ikke aktuelt Ikke aktuelt Der afholdes netværksmøder med skolen efter behov, lige som institutionen deltager i skole/hjem-samtaler efter behov 23.d Andet 23.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 24 Magtanvendelse 24.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Institutionen måtte for knap 14 dage siden gribe til en magtanvendelse i form af at hive en ung i armen. Den unge var løbet ud på en trafikeret vej (Skovvej). Den pågældende pædagog har holdt (planlagt) ferie siden hændelsen, som derfor ikke er færdigbeskrevet og indberettet til barnets kommune samt til Tilsynet. Side 13 af 18

14 24.b Antal magtanvendelser jfr. 2.stk.1 &. 2.stk c Procedure for opfølgning på magtanvendelser Procedurer er beskrevet i Carpe Diems personalehåndbog. Tilsynet har tidligere fremsendt nyeste bekendtgørelse om magtanvendelse. 24.d Andet 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet indskærper at gældende retningslinjer (tidsfrister) i forbindelse med magtanvendelser overholdes. Indberetning skal fremsendes til Tilsynet så snart den pgl. pædagog er tilbage fra ferie. 25 Klagesager 25.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn 25.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn 25.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst Naboklage over Carpe Diems støjende børn/unge Ingen Ballerup Kommunes tekniske forvaltning har behandlet og afvist klagen. Tilsynet er blevet hørt i sagen undervejs. Linda Waldhausen videresender klagen til bestyrelsen, som sammen med Linda Waldhausen udarbejder svar. 25.d Procedure for behandling og opfølgning på klager 25.e Andet 25.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ Grundlag 26 Personale 26.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Vurdering Den samlede personalenormering er på ca. 11 fuldtidsstillinger fordelt på flere faggrupper: socialpædagoger, socialrådgiver, pædagogmedhjælpere og pæd.studerende 26.b Brug af vikarer 1 fast vikar er tilknyttet, men af hensyn til målgruppen forsøger det faste personale at dække hinanden frem for at benytte vikaren. 26.c Tilgang og afgang af personale. Der er en meget lille personaleudskiftning på Carpe Personaleflow. Diem. 2 studerende er ophørt i forb. med afslutning af uddannelse. 1 pædagog og 1 studerende er ansat. Side 14 af 18

15 1 pædagog er pt på orlov uden løn frem til august 2008, og 1 vikar er ansat i stedet. 26.d Arbejdstilrettelæggelse Alle indgår i vagtplan, som kører over en 4 ugers periode 26.e Arbejdsplaner Se ovenfor 26.f Stillingsbeskrivelser Der søges specifikt, når behovet opstår 26.g Lokalaftaler Der er stor flexibilitet og de ansatte er tilknyttet flere forskellige fagforeninger. Man forsøger at læne sig så meget som muligt op af SL s overenskomst for området 26.h Andet Lederen giver udtryk for at hun er blevet bedre til at sætte tempoet ned. Hun er fortsat iderig og vil gerne sætte mange ting i gang. 26.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: 27 Personalepolitik 27.a Kompetence og ansvarsfordeling Er meget præcist beskrevet i personalehåndbogen. 27.b Uddelegering af opgaver Så mange opgaver som muligt uddelegeres lige som vigtige og store beslutninger træffes i fællesskab. 27.c Personalemøder Afholdes hver anden onsdag kl med fast dagsorden. Derudover afholdes månedlige teammøder, hvor alle i teamet er til stede. Der har tidligere været afholdt personalemøde hver uge, men en større administrativ arbejdsmængde har nødvendiggjort en omlægning til hver anden uge. 27.d MUS Afholdes hvert år i november måned. 27.e Kursusfordeling Der udarbejdes kursusplan, og det tilstræbes at alle ansatte får 6-7 årlige kursusdage. Hertil kommer 2 årlige personaleweekends. Personalet efterspørger undervisning af leder og stedfortræder, som begge er gode formidlere, og på et personalemøde er det derfor besluttet at vægte/prioritere interne kurser 27.f Supervision Supervision gives af Linda Waldhausen eller hentes eksternt ved Psykologkompagniet efter behov. Der udleveres personalehåndbog. Derudover er teamleder ansvarlig for introduktion og oplæring. 27.g Introduktionsforløb for nye medarbejdere 27.h Problemer i strukturen Linda Waldhausen oplyser, at hun som mål har, at huset skal kunne fungere på det vanligt høje niveau uden hendes tilstedeværelse. Hun skal således ikke kunne svare på alt og personalet skal kunne træffe selvstændige beslutninger. Ledelsen udtrykker at målet er opfyldt til alles tilfredshed. Side 15 af 18

16 27.i Andet Linda Waldhausen og Stefan Flensborg har begge afsluttet LOS lederuddannelse på Erhvervsakademiet Øst. Begge har tillige gennemført stresscoach-uddannelse. Man har i institutionen fokus på stress, som ofte kendetegner institutionens målgruppe og til tider også personalegruppen. 27.j Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 28 Sygefraværspolitik 28.a Opgørelse over sygdom(statistik) Der er generelt et meget lavt sygefravær på stedet. Procedurer omkring sygemelding gennemgås med alle nyansatte. 28.b Politik ved højt fravær Der indkaldes til kollegial samtale/omsorgssamtale. 28.c Andet 28.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 29 Rygepolitik 29.a Skriftlig/mundtlig politik Skr. rygepolitik er formuleret. Der må ryges uden for, når der ikke er børn/unge i huset. Når børn/unge er i huset foregår rygning uden for matriklen. 29.b Andet 29.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 30 Alkoholpolitik 30.a Skriftlig/mundtlig politik Skriftlig politik fremgår af personalehåndbogen, og særlige regler er udarbejdet i forbindelse med koloniophold. Her må personalet drikke et enkelt glas vin til den daglige evaluering, som finder sted, når børnene er lagt i seng. 30.b Andet 30.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 31 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling Side 16 af 18

17 31.a Interne kurser Er beskrevet i pkt b Eksterne kurser 31.c Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Ikke relevant pt Carpe Diem ikke har haft praktikant i flere år. 31.d Andet 31.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 32 APV 32.a Generelt Der er valgt en medarbejder som sikkerhedsrepræsentant og APV-ansvarlig. Pgl. har gennemført relevant grundkursus og APV afholdes 1 gang om året. 32.b Fysisk arbejdsmiljø 32.c Psykisk arbejdsmiljø Det fremhæves at mobning er ikke-eksisterende på Carpe Diem. Personalet har i en længere periode været hængt op på (for) meget forældresamarbejde jf. pkt d Arbejdsskader 32.e Andet 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 33 Hjælpemidler for personale 33.a Efterspørges nye hjælpemidler 33.b Andet 33.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen 34 Samarbejde med Kommunen 34.a Visitation Der er direkte visitation til Carpe Diem. Forældre, den enkelte kommune eller Døgnplejeformidlingen Nordsjælland kan rette henvendelse til Carpe Diem 34.b Konsulentsamarbejde Carpe Diem vil gerne indgå i et aktivt samarbejde/sparring med Ballerup kommune om f.x. overvejelser om fremtidige tiltag (mentorordning for unge, der stopper på Carpe Diem, familierådgivning, sommerhusophold) Side 17 af 18

18 Institutionen vil gerne prioritere og implementere anerkendende pædagogik i hverdagen. Linda Waldhausen har med interesse læst om Ballerup Kommunes udviklingsprogram Det gode Børneliv og efterspørger et muligt kommunalt netværk til drøftelse og udvikling af en anerkendende pædagogik. 34.c Andet 34.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet bekræfter interesse for et gensidigt samarbejde mellem Carpe Diem og Ballerup Kommune. Carpe Diem kan til enhver tid fremsende overvejelser om nye tiltag til Tilsynet, som vil melde aktivt tilbage på oplæggene. Tilsynet vil oplyse Carpe Diem om kontaktperson til Det gode Børneliv : Jytte Lau TR & SR 35.a Navn Der er ingen TR på Carpe Diem. SR: Helle Mitchell 35.b Aktiv/passiv 35.c Væsentlige/aktuelle emner, der har været fokus på siden sidst 35.d Andet Med-rep: Kurt Rasmussen. Ledelses-APV: Stefan Flensborg 35.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen Pålæg: Ingen Side 18 af 18

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Stefan Flensborg meldte afbud på gr. af sygdom) : Sektionsleder Linda Korthsen og fam.pl.kons. Dorte Valentin

Stefan Flensborg meldte afbud på gr. af sygdom) : Sektionsleder Linda Korthsen og fam.pl.kons. Dorte Valentin Tilsyn 2009 Fonden Carpe Diem Huset Skovvej 68 2750 Ballerup att. Linda Waldhausen BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44772000 Fax 44772706 www.ballerup.dk

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 30.10.09 Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44772000 Fax 44772706 www.ballerup.dk Dato: 24. juni 2008 Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.: 4477 2946

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsyn 2010 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Tilsyn 2010 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Tilsyn 2010 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44772000 Fax 44772706 www.ballerup.dk Dato: 10. juni 2010 Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.: 4477 2946

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 05.11.09. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44772000 Fax 44772706 www.ballerup.dk Dato: 30. juni 2009 Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.: 4477 2946

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44772000 Fax 44772706 www.ballerup.dk Dato: 25. maj 2009 Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.: 4477 2946

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning Opholdsstedet Kongsholm Toftehøjs-Aasen 36 3230 Græsted Sag: 2013/05851 001 Id: 27.30G00 Afdelingsnavn Tilsynsenheden Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. februar 2013 Personlig henvendelse Birkevang

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Børn og Unge Centret Villaen

TILSYNSRAPPORT. Børn og Unge Centret Villaen TILSYNSRAPPORT Børn og Unge Centret Villaen 25. juni 2009 Børn og Unge Tilsynsrapport Institutionens navn: Børn og Unge Centret Villaen Ansvarligt område: Børn og Unge Dato for tilsyn: 25. juni 2009 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 04.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Fonden. Ud i det blå

Fonden. Ud i det blå Fonden Ud i det blå Beskrivelse af weekend- og ferieaflastning Basisdata Opholdsstedets navn: Ud i det blå Fonds-adresse: Munchs Vej 41, 9240 Nibe Administrations-adresse: Dr. Alexandrinesvej 4, 9600 Aars

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Egebækskolen

TILSYNSRAPPORT. Egebækskolen TILSYNSRAPPORT Egebækskolen 17. november 2010 Børn og Unge Tilsynsrapport Institutionens navn: Egebækskolen Ansvarligt område: Børn og Unge Dato for tilsyn: 17. november 2010 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato:

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 16.12.2013 Institutionens navn Dohns Minde Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 24. oktober 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere