Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2"

Transkript

1 Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/16004 Varme Sagsbehandler: MEL/ Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Resumé 1. DONG Energy Thermal Power A/S (DONG Energy), CTR I/S (CTR) og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 17, forelagt en aftale om fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 til godkendelse af Energitilsynet. DONG Energy er i aftalen leverandør af varme, mens CTR og VEKS er varmeaftagere. 2. Bestemmelsen om fri adgang til fordeling af afgiftsfordel ved aftale er en helt ny bestemmelse i varmeforsyningsloven. Derfor forelægges spørgsmålet om, hvorvidt aftalen opfylder betingelserne i varmeforsyningsloven for tilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Bestemmelsen forventes at få stor betydning for tilskyndelsen for de centrale kraftværker til at overgå fra fossilbaseret varmeproduktion til biomassebaseret varmeproduktion, hvilket var sigtet med at indføre bestemmelsen. 4. Ved ændringen af varmeforsyningsloven, den 18. juni 2012, blev der givet mulighed for, at den afgiftsfordel varmeaftagerne opnår ved at aftage biovarme fra et centralt kraftværk, fremfor afgiftsbelagt fossilbaseret varme, under visse betingelser ved aftale frit kan fordeles mellem det centrale kraftværk og varmeaftageren, forudsat at betingelserne i varmeforsyningslovens 20, stk. 17, er opfyldt. Disse betingelser er: 1. At varmeproducenten er et centralt kraftværk 2. At varmemodtageren er en kollektiv varmeforsyning, der er ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere der er tilsluttet det pågældende anlæg eller af kommuner og forbrugere i forening 3. At aftalen vedrører levering af biovarme og, 4. At den frie fordeling alene vedrører afgiftsfordelen, da den øvrige del af prisen fortsat er undergivet reglen i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, ( hvile-i-sig-selv-princippet )

2 5. Baggrunden for lovgivningen er, at på de centrale værker skal der betales afgifter af fossile brændsler til varmeproduktionen, mens anvendelse af biomasse til varmeproduktionen ikke er pålagt energi- og CO 2 -afgifter. Derimod er der i forhold til elproduktionen, ikke nogen afgiftsfordel forbundet med at overgå fra fossilt brændsel til biobrændsel, fordi elproduktion generelt er fritaget for energi- og CO 2 -afgifter. 6. En overgang til biobrændsel vil være forbundet med meromkostninger til brændsel, drift og vedligehold samt udgifter til ombygning af anlæg, hvorved kraftvarmeværkerne ville kunne få et tab ved at gå fra fossilbaseret kraftvarme til biomasseproduceret kraftvarme. 7. Ifølge bestemmelsen kan den afgiftsfordel, som fjernvarmeaftagerne opnår ved at aftage biovarme fra de centrale kraftværker, fremfor afgiftsbelagt fossilbaseret varme, under visse betingelser ved aftale frit fordeles imellem varmeproducenten og varmemodtageren. 8. Energitilsynet skal ikke i denne sag tage stilling til, hvorvidt andre bestemmelser i aftalen f.eks. om priser og generelle leveringsbetingelser i øvrigt opfylder bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Energitilsynet skal heller ikke vurdere, om fordelingen af afgiftsfordelen er rimelig. 9. I henhold til parternes forelagte leveringsaftale deles afgiftsfordelen således, at varmeaftagerne afleverer [ ] % af afgiftsfordelen til varmeleverandøren. Fordelingen vedrører efter aftalens ordlyd afgiftsfordelen, undtaget SO 2 -afgifter og NO x afgifter. 10. Når SO 2 og NO x afgifterne ikke indgår i opgørelsen af afgiftsfordelen, er det begrundet i, at størrelsen af afgifterne i referencesituationen (dvs. kulfyring) ikke er veldefineret på samme måde som energi- og CO 2 -afgiften. Årsagen hertil er, at SO 2 og NO x afgifterne er afhængige af det, der kommer op af skorstenen, hvilket igen er afhængig af brændsel og driftsmønster, herunder hvor meget man vælger at svovlrense og de-no x e røgen fra kraftvarmeproduktionen. Ved en fastsættelse af referencen vil man vilkårligt kunne vælge mange forskellige grader af rensning, og dermed et vilkårligt omfang og dermed et tilsvarende vilkårligt fordelingsgrundlag af SO 2 og NO x- udledningen. Det gør, at en sammenligning ikke vil give mening for så vidt angår SO 2- og NO x- afgifter. Det vil derfor ikke være muligt at opstille en sammenlignelig standard for, hvilken SO 2 og NO x afgift der skulle have været betalt, hvis der var produceret varme på fossile brændsler fremfor biomasse. Da afgifterne på SO 2 og NO x under alle omstændigheder er små, og derfor kun ville få en mindre betydning, er der opnået enighed mellem aftalens parter om at udelade dem. 11. Sekretariatet vurderer, at den indgåede aftale opfylder betingelserne i varmeforsyningslovens 20, stk , om fri fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biovarme fra et centralt værk. Tilkendegivelse 12. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende: Side 2 af 14

3 At aftalen om fordeling af afgiftsfordelen i leveringsaftalen om biovarme fra Avedøreværket mellem DONG Energy og CTR og VEKS opfylder betingelserne i varmeforsyningslovens 20, stk , om fri fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biomasse til kollektive varmeforsyninger, der på tidspunktet for aftalens indgåelse er ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, eller af kommuner og forbrugere i forening. Side 3 af 14

4 Sagsfremstilling 13. Den 7. december 2012 har DONG Energy Thermal Power A/S (DONG Energy) fremsendt en aftale om fordeling af afgiftsfordel til godkendelse i Energitilsynet. Fordelingen af afgiftsfordelen er et led i en ny aftale om levering af biomassebaseret kraftvarme fra Avedøreværkets blok 2 til CTR og VEKS. 14. DONG Energy har efterfølgende besvaret uddybende spørgsmål fra sekretariatet herunder spørgsmål om brændselsanvendelse og begrundelsen for, at visse afgifter er udeladt ved beregningen af afgiftsfordelen. 15. Ved ændring af varmeforsyningsloven den 18. juni 2012 blev der i loven indført en helt ny bestemmelse om, at ved levering af biovarme fra et centralt kraftværk, kan den afgiftsfordel, som varmeaftageren opnår ved at aftage biovarme fremfor fossilbaseret varme under visse betingelser frit fordeles mellem varmeproducenten og varmeaftageren ved aftale. 16. Bestemmelsen om, at afgiftsfordelen under visse betingelser frit kan fordeles mellem varmeleverandøren og varmeaftageren blev indført for at tilskynde de centrale kraftværker til at omstille til biovarme fremfor at producere varme på fossile brændsler. 17. De centrale kraftværker betaler ikke afgift hverken på fossilproduceret el eller bioproduceret el, hvorfor de centrale kraftværker ikke har noget afgiftsbaseret incitament til at skifte til biovarme. 18. Varmeaftagerne betaler afgift på fossilproduceret varme, men ikke på bioproduceret varme. 19. Bestemmelsen forventes at få stor betydning ved at tilskynde de centrale kraftværker til at overgå til anvendelse af biomasse fremfor fossile brændsler. Dette var formålet med at indføre bestemmelsen. 20. Den frie fordeling gælder alene afgiftsfordelen. Den øvrige del af varmeprisen er fortsat undergivet prisbestemmelserne i varmeforsyningslovens kapitel 4, dvs. at prisen ikke må overstige de nødvendige omkostninger. 21. For at sikre, at varmefordelen kommer varmeforbrugerne til gode, er der fastsat den betingelse, at aftalefriheden alene gælder, hvis varmemodtageren er en kollektiv varmeforsyning, der ejes af en eller flere kommuner, af de forbrugere der er tilsluttet det pågældende anlæg eller af kommuner og forbrugere i forening. 22. Avedøreværket er et centralt kraftvarmeværk ejet af DONG Energy. Værket består af to blokke, med en samlet produktionskapacitet på 810 MW el og 900 MW varme. 23. Avedøreværket anvender følgende brændselstyper: Kul: Har været anvendt siden Olie: Har været anvendt siden Naturgas: Har været anvendt siden Side 4 af 14

5 Halm: Har været anvendt siden Træpiller: Har været anvendt siden Sammensætningen af brændsler fremgår af figur 1, som viser, at kul og træpiller er de mest anvendte brændsler. Figur 1 TJ Brændselsforbrug på AVV Træpiller Halm Naturgas Olie Kul Kilde: DONG Energy 25. Avedøreværkets blok 1 leverer alene til VEKS og har tilladelse til kulfyring. 26. Avedøreværkets blok 2 leverer varme til både VEKS og CTR. Blok 2 har ikke miljøtilladelse til kulfyring. DONG har valgt ikke at søge en sådan tilladelse, da der fra Avedøreværket fremover stort set kun skal leveres varme på biomasse. 27. De centrale kraftværker er oplistet i 12 i Bekendtgørelse nr. 493 af 12. juni 2003 om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg. Avedøreværket er blandt de oplistede kraftværker. 28. CTR (Centralkommunernes transmissionsselskab) er varmetransmissionsselskab for fem interessentkommuner i hovedstaden Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. CTR forsyner omkring boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme. 29. CTR står for køb af varme fra produktionsenhederne, transport gennem transmissionsnettet, salg af varme til fjernvarmeselskaber i de fem interessentkommuner samt udveksling af varme med VEKS, der varetager en tilsvarende opgave for Vestegnskommunerne i københavnsområdet. CTR producerer desuden selv varme i spids- og reservelastanlæg, når der er behov for det, og har desuden ansvar for vedligeholdelse af det samlede anlæg. Side 5 af 14

6 30. VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S), der ejes af kommunerne på Vestegnen, forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme. De lokale fjernvarmeselskaber sælger varmen videre til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner. VEKS blev i 1984 etableret for at kunne udnytte varme dels fra kraftvarmeværker dels fra affaldsforbrænding og større industrivirksomheder. 31. CTR og VEKS er kollektive varmeforsyningsanlæg, da de har til formål at forsyne bygninger med vand til opvarmning og varmt brugsvand. CTR og VEKS er begge ejer af kommuner. 32. I den indgåede aftale om levering af varme fra Avedøreværkets blok 2 til CTR og VEKS har parterne i taget stilling til spørgsmålet om deling af afgiftsfordelen. Bestemmelsen lyder: Ved varmeproduktion baseret på Biobrændsler erlægger Varmeselskaberne en betaling svarende til [ ] % af den afgiftsfordel, der opnås i forbindelse med varmeproduktion ved fyring med Biobrændsel i forhold til fyring med kul. Den afgiftsmæssige fordel er forskellen i de til enhver tid værende samlede afgifter ved varmeproduktionen baseret på træpiller henholdsvis kul. Ved aftalens indgåelse drejer det sig om energiafgifter, CO 2 -afgifter samt en forventet forsyningssikkerhedsafgift. SO 2 - og NOx-afgifter indgår ikke i denne opgørelse. Den afgiftsmæssige fordel opgøres i kr./gj pr. produceret mængde varme på træpiller. 33. Aftalepunktet vedrører således alene fordelingen af afgiftsfordelen, som fordeles imellem parterne med [ ] % af fordelen til DONG Energy som varmeproducent og [ ] % til varmemodtagerne. 34. Efter de almindelige regler for kraftvarmebeskatning er afgiftsbelagte brændsler, der bruges til at fremstille opvarmet vand eller damp, pålagt fuld afgift, mens brændsler til fremstilling af el er fritaget for afgift, jf. 7, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og 8, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas. Parterne har den 20. december 2012 fremsendt en oversigt over, hvorledes afgiftsfordelen beregnes. Udregningen gengives nedenfor i tabel Tabel 1 nedenfor viser de afgifter pr. energienhed brændsel, der pålægges varmeproduktionen fra Avedøreværket, således som de er kendt på nuværende tidspunkt. Den forventede forsyningssikkerhedsafgift er her for tydelighedens skyld trukket ud af energiafgiften og vist separat. Side 6 af 14

7 Tabel 1. Afgifter i DKK/GJ pr. energienhed brændsel, Kul Energiafgift 59,4 60,5 61,6 62,7 Kul CO 2-afgifter 15,3 15,6 15,9 16,1 Kul Forsyningssikkerhedsafgift 0,0 10,1 10,2 10,4 Kul SO 2 afgift 0,1 0,1 0,1 0,1 Kul NO X afgift 1,3 1,3 1,3 1,3 Biomasse Energiafgift 0,0 0,0 0,0 0,0 Biomasse CO 2-afgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Biomasse Forsyningssikkerhedsafgift 0,0 0,0 11,6 14,4 Træpiller SO 2 afgift 0,0 0,1 0,1 0,1 Træpiller NOx afgift 1,1 1,1 1,1 1,1 Kilde: Energitilsynet på baggrund af opgørelse fra DONG. 36. Tabel 2 nedenfor viser energi-, CO 2 - og forsyningssikkerhedsafgifter omregnet til afgift pr. varmeenhed ved en virkningsgrad på 120%. Omregningen sker ved at tallene i tabel 1 divideres med faktoren 1,2. Det bemærkes, at SO 2 - og NO x - afgifterne fra tabel 1 ikke indgår i tabel 2 og dermed heller ikke i beregningen af afgiftsfordelen i tabel 3 nedenfor. Tabel 2. Afgifter i DKK/GJ pr. energienhed varme ved 120% virkningsgrad Kul Energiafgift 49,5 50,4 51,3 52,3 Kul CO 2-afgifter 12,8 13,0 13,3 13,4 A Kul Forsyningssikkerhedsafgift 0,0 8,4 8,5 8,7 Biomasse Energiafgift 0,0 0,0 0,0 0,0 Biomasse CO 2-afgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 B Biomasse Forsyningssikkerhedsafgift 0,0 0,0 9,7 12,0 Kilde: Energitilsynet på baggrund af opgørelse fra DONG. 37. At SO2- og NOx-afgifterne ikke indgår i tabel 2 skyldes, at parterne har valgt ikke at lade SO2- og NOx-afgifterne indgå i opgørelsen af afgiftsfordelen. Dette er begrundet i, at størrelsen af afgifterne i referencesituationen (dvs. kulfyring) ikke er veldefineret på samme måde som energi og CO2-afgiften. 38. I den konkrete produktionssituation med biobrændsel kan SO 2 -og NO x - udledningen opgøreres. Men når der herefter skal sammenlignes med referencen på fossilt brændsel, vil man kunne forestille sig mange forskellige grader af rensning, og dermed en vilkårlig SO 2 - og og NO x- udledning, hvilket gør, at en sammenligning ikke vil give mening. Det vil derfor ikke være muligt at opstille en sammenlignelig standard for, hvilken SO 2 - og NO x -afgift der skulle have været betalt, hvis der var produceret varme på kul fremfor biomasse. Side 7 af 14

8 39. Tabel 3 viser størrelsen af afgiftsfordelen og DONG Energys andel heraf. Afgiftsfordelen er beregnet som summen af afgifterne markeret med et A minus summen af afgifterne markeret med et B i tabel 2. Tabel 3. Afgiftsfordel i DKK/GJ pr. energienhed varme varme, samlet og DONGs andel, Afgiftsfordelen 62,3 71,8 63,4 62,3 DONG Energys andel på [ ] % [ ] [ ] [ ] [ ] Kilde: Energitilsynet på baggrund af opgørelse fra DONG. Høring 40. Notatet har været sendt i høring hos parterne. Parternes bemærkninger er indarbejdet i notatet. Bemærkningerne har bestået i uddybninger af de faktiske forhold vedrørende afgiftsforhold og brændselsvalg. Side 8 af 14

9 Lovgrundlag 41. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår af det efterfølgende afsnit, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 42. Ved ændringen af varmeforsyningsloven (lov nr. 577 af 18. juni 2012) blev der indsat nye bestemmelser i loven ( 20, stk ) vedrørende fordeling af afgiftsfordelen ved centrale værkers overgang til biovarme. Bestemmelserne er sålydende: Stk. 15. Stk. 1 gælder ikke indregning af afgiftsfordelen ved anvendelse af biomasse i forhold til fossile brændsler i prisen for levering af opvarmet vand eller damp fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning, når 1. det opvarmede vand eller dampen er produceret på biomasse og leveres til et kollektivt varme forsyningsanlæg, jf prisen for levering af det opvarmede vand eller dampen er fastsat på grundlag af en aftale mellem det centrale kraft-varme-anlæg og det kollektive varmeforsyningsanlæg, hvoraf den andel af afgiftsfordelen, der indregnes i prisen, fremgår, og 3. det kollektive varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for aftalens indgåelse er ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, eller af kommuner og forbrugere i forening. Stk. 16. Ved afgiftsfordelen nævnt i stk. 15 forstås forskellen i summen af alle afgifter, herunder energiafgifter og forsyningssikkerhedsafgift, for opvarmet vand eller damp, der produceres på basis af fossile brændsler, i forhold til summen af afgifter for opvarmet vand eller damp, der produceres på biomasse. Stk. 17. Aftalen nævnt i stk. 15,nr. skal forelægges Energitilsynet med dokumentation for, at forudsætningerne nævnt i stk.15 er opfyldt. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for dokumentation og om, at forelæggelse skal ske elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at forelæggelsen skal ledsages af en erklæring afgivet af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. 43. Ifølge bestemmelsens ordlyd skal aftalen forelægges Energitilsynet. Det fremgår ikke af lovbemærkningerne, hvad der skal til, for at kravet om forelæggelse kan anses for at være opfyldt. 44. De centrale kraftværker er oplistet i 12 i Bekendtgørelse nr. 493 af 12. juni 2003 om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg. Avedøreværket er blandt de oplistede værker. 12 er sålydende: 12. Centrale kraft- eller kraftvarmeanlæg er anlæg, som er beliggende på eller som opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraftværkspladser. Anlæg beliggende uden for disse kraftværkspladser betegnes som decentrale kraft- eller kraftvarmeanlæg. Stk. 2. Kraftværkspladserne, hvorpå følgende eksisterende produktionsanlæg er beliggende: 1) Amagerværket. 2) Asnæsværket. Side 9 af 14

10 3) Avedøreværket. 4) H.C. Ørstedsværket. 5) Kyndbyværket. 6) Svanemølleværket. 7) Stigsnæsværket. 8) Rønneværket. 9) Enstedværket. 9) Esbjergværket. 10) Fynsværket. 11) Herningværket. 12) Randersværket. 13) Skærbækværket. 14) Studstrupvæket. 15) Ålborgværket, herunder Nordjyllandsværket. Stk. 3. Øvrige kraftværkspladser, hvortil der efter den 1. juni 2003 gives godkendelse efter elforskningsloven til opførelse af elproduktionsanlæg med en kapacitet på over 25 MW. Stk. 4. Energistyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt et anlæg er et centralt eller et decentralt anlæg efter reglerne i denne bestemmelse. 45. Kollektive varmeforsyningsanlæg er defineret i varmeforsyningslovens 2, stk. 1. 2, stk. 1, er sålydende: 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk Afgiftsfritagelserne for elproduktion fremgår dels af 7 i lovbekendtgørelse nr af 17. november 2010 om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. dels af 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011 om afgift af naturgas og bygas. Bestemmelserne er sålydende: 7. Der ydes afgiftsfritagelse eller -godtgørelse af varer omfattet af 1, stk. 1, nr. 1-5, der medgår til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraft-varme-værker omfattet af bilag 1 og i andre kraftværker og kraft-varme-værker, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet. Andelen af varer til fremstilling af elektricitet ved kraft-varmeproduktion beregnes enten som det samlede forbrug af varer fratrukket kraft-varmeproduktionen divideret med 1,25, idet der dog højst kan opnås friholdelse for afgift efter denne lov svarende til elektricitetsproduktionen divideret med 0,35, eller som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den fremstillede mængde elektricitet divideret med 0,65 og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede brændsler. Den metode, som virksomhederne vælger, skal benyttes i hele kalenderåret. Hvis energiindholdet i brændsler ikke kan dokumenteres, anvendes energiindholdet som anført i denne bestemmelse. Virksomheder, der foretager opgørelse af energiindholdet i brændsler efter faktisk brændværdi, skal konstatere eller verificere brændværdien og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. Den producerede varme skal måles. Endvidere skal al den producerede elektricitet måles. Energiindholdet udgør: Energiindholdet udgør: Spildolie Fyringstjære Gas- og dieselolie Petroleum Fuelolie LPG Gas, som fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 40,4 MJ/kg 36,4 MJ/kg 35,9 MJ/l 34,8 MJ/l 40,4 MJ/kg 46,0 MJ/kg 52,0 MJ/kg Side 10 af 14

11 Stenkul 25,2 GJ/t Koks 28,9 GJ/t Jordoliekoks 31,4 GJ/t Brunkulsbriketter og Brunkul 18,3 GJ/t Benzin 32,9 MJ/l Halm 14,5 MJ/kg Træaffald 14,7 MJ/kg Andet affald 9,4 MJ/kg Naturgas 39,6 MJ/Nm 3 Biogas 23,3 MJ/Nm 3 Forgasningsgas 4,0 MJ/Nm 3 Energiindholdet i slam og gødning udgør dog henholdsvis 10 GJ/t og 14 GJ/t fratrukket 1,2 pct. pr. procentpoint vandindhold. Virksomhederne skal konstatere eller verificere vandindholdet og på forlangende kunne fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. 8, stk.2. 3) Der ydes afgiftsfritagelse eller -godtgørelse af varer, der medgår til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraft-varme-værker omfattet af bilag 1 og i andre kraftværker og kraft-varme-værker, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet. Andelen af varer til fremstilling af elektricitet ved kraft-varme-produktion beregnes enten som det samlede forbrug af varer fratrukket kraft-varme-produktionen divideret med 1,25, idet der dog højst kan opnås friholdelse for afgift efter denne lov svarende til elektricitetsproduktionen divideret med 0,35, eller som forholdet mellem på den ene side energindholdet i den fremstillede mængde elektricitet divideret med 0,65 og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede brændsler. Den metode, som virksomhederne vælger, skal benyttes i hele kalenderåret. Hvis energiindholdet i brændsler ikke kan dokumenteres, anvendes energiindholdet som anført i denne bestemmelse. Virksomheder, der foretager opgørelse af energiindholdet i brændsler efter faktisk brændværdi, skal konstatere eller verificere brændværdien og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. Den producerede varme skal måles. Endvidere skal al den producerede elektricitet måles. Energiindholdet udgør: Spildolie Fyringstjære Gas- og dieselolie Petroleum Fuelolie LPG Gas, som fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) Stenkul Koks Jordoliekoks Brunkulsbriketter og brunkul Benzin Halm Træaffald Andet affald Naturgas Biogas Forgasningsgas Energiindholdet i slam og gødning udgør dog henholdsvis 10 GJ/t og 14 GJ/t fratrukket 1,2 pct. pr. procentpoint vandindhold. Virksomhederne skal konstatere eller verificere vandindholdet og på forlangende kunne fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. Side 11 af 14

12 Vurdering 47. For de centrale kraftvarmeværker er der for elproduktionen ikke nogen afgiftsfordel forbundet med at overgå fra fossil produceret til bioproduceret varme. En overgang til biovarme vil for de centrale kraftvarmeværker være forbundet med meromkostninger til brændsel, drift og vedligehold samt udgifter til ombygning af anlæg. Den del af ombygningsudgifterne, der vedrører varmeproduktionen, vil kunne overvæltes på varmepriserne, mens det tilsvarende ikke er gældende for eldelen af kraftvarmeproduktionen, da elpriserne er markedsbestemte. Deling af afgiftsfordelen kan således give tilstrækkelige incitamenter til en omstilling til biomasseproduceret kraftvarme, hvilket er sigtet med indførelsen af lovebestemmelsen. 48. I henhold til bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20, stk , skal Energitilsynet ved forelæggelsen af aftalerne påse, at følgende betingelser er opfyldt: 1. At varmeproducenten er et centralt kraftværk 2. At varmemodtageren er en kollektiv varmeforsyning, der er ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere der er tilsluttet det pågældende anlæg eller af kommuner og forbrugere i forening 3. At aftalen vedrører levering af biovarme og, 4. At den frie fordeling alene vedrører alene afgiftsfordelen, da den øvrige del af prisen fortsat er undergivet reglen i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, ( hvile-i-sig-selv-princippet ) 49. Ifølge bestemmelsens ordlyd skal aftalen forelægges Energitilsynet. Det fremgår ikke af lovbemærkningerne, hvad der skal til, for at kravet om forelæggelse kan anses for at være opfyldt. 50. Det fremgår af lovbemærkningerne, at: Når der indgås en aftale om fordeling af afgiftsfordelen, skal denne, jf. den foreslåede 20, stk. 16, forelægges Energitilsynet for en kontrol af, at forudsætningerne er opfyldt. Energitilsynet kontrollerer alene, at forudsætningerne i stk. 15 for at måtte fordele afgiftsfordelen frit er opfyldt. Energitilsynets kontrol vedrører således ikke selve aftalens indhold. 51. Sekretariatet fortolker bemærkningen om, at Energitilsynet skal kontrollere, at forudsætningerne er opfyldt således, at der må forudsættes en aktiv stillingtagen fra Energitilsynets side til, hvorvidt betingelserne i lovens 20, stk. 15, er opfyldt. Først når Energitilsynet har foretaget denne bedømmelse og tilkendegivet, at forudsætningerne er opfyldt, må fordelingen af afgiftsfordelen foretages i praksis. 52. I det følgende gennemgås betingelserne 1-4 i punkt 45 er opfyldt. 53. Ad 1: Avedøreværket er defineret som et centralt kraftværk i Bekendtgørelse nr. 493 af 12. juni 2003 om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg. Værket opfylder derfor betingelsen om, at varmeproducenten skal være et centralt kraftværk. Side 12 af 14

13 54. Ad 2: Varmeaftagerne CTR og VEKS er varmetransmissionsselskaber, som har til formål at levere varme til bygningers opvarmning og forsyning med varmt brugsvand. Selskaberne er således kollektive varmeforsyninger i henhold til definitionen varmeforsyningslovens 2, stk CTR og VEKS ejes begge af kommuner, og selskaberne opfylder således betingelsen om, at varmemodtagerne skal være ejet af kommuner, de forbrugere der er tilsluttet anlægget eller kommuner og forbrugere i forening. 56. Ad 3: Aftalen om varmelevering vedrører levering af biovarme fra Avedøreværkets Blok 2. Det fremgår af aftalen, at Avedøreværkets blok 2 ikke har miljøgodkendelse til at fyre med kul. Dette skyldes at DONG Energy har valgt ikke at søge en sådan tilladelse, da Avedøreværket fremover i det væsentlige vil levere varme produceret på biomasse, og såfremt det skulle blive nødvendigt at anvende kul til varmeproduktion, vil denne kunne ske på blok 1, der har tilladelse til at fyre med kul. DONG Energy har således stadig mulighed for at søge kultilladelse til blok 2. Det vurderes derfor, at DONG i det konkrete tilfælde har mulighed for at producere varme på fossilt brændsel på blok Det fremgår ikke af lovbestemmelsen eller af lovbemærkningerne, at det er et krav for fri fordeling af afgiftsfordelen, at der i forbindelse med indgåelsen af aftalen rent faktisk sker en omstilling af varmeproduktionen fra fossilt baseret varme til biobaseret varme, således at betingelserne ikke kan anses for opfyldt at hvis omstillingen er sket tidligere. 58. Det forhold, at varmeproduktionen på Avedøreværkets blok 2, der leverer til CTR og VEKS allerede er biobaseret forud for aftalens indgåelse kan derfor efter sekretariatets vurdering ikke bevirke, at bestemmelsen om fri fordeling af afgiftsfordelen ikke kan anvendes. 59. Dette understøttes endvidere af lovbemærkningerne om, at hensigten med bestemmelsen om fri fordeling af afgiftsfordelen er at sikre den omstilling til biovarme, der allerede er sket på de centrale værker, med den begrundelse, at: Med de nuværende økonomiske rammevilkår kan mindre ændringer i forholdet mellem priserne på kul og biomasse imidlertid betyde en betydelig ændring i brændselsanvendelsen på værkerne. Dette taler for at styrke forholdene med henblik på at sikre den fortsatte anvendelse af biomasse. 60. Ad 4: Aftalens punkt om fri fordeling vedrører alene fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biovarme og vedrører ikke fordeling af andre omkostninger. 61. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at aftalen imellem DONG Energy og CTR og VEKS opfylder betingelserne i varmeforsyningslovens 20, stk. 15 til 17, om at varmeaftagerens afgiftsfordel ved overgang fra levering af kulbaseret varme til biobaseret varme fra et centralt værk ved aftale frit kan fordeles med parterne. 62. Energitilsynet skal ikke tage stilling til andre bestemmelser i aftalen vedrørende generelle leveringsbetingelser eller priser. Der er derfor ikke lavet en gennemgang og vurdering af aftalens andre bestemmelser, herunder heller ikke om priser og leve- Side 13 af 14

14 ringsbetingelser er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Dette er et prioriteringsmæssigt valg dels set i lyset af, at dette ikke er relevant ved vurderingen efter varmeforsyningslovens 20, stk , dels at sekretariatet ikke har begrundet mistanke om, at aftalens bestemmelser i øvrigt skulle være i strid med bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Energitilsynet vil derfor senere kunne gribe ind og vurdere, om prisfastsættelsen og de øvrige bestemmelser overholder varmeforsyningsloven. Tilkendegivelse 63. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende: At aftalen om fordeling af afgiftsfordelen i leveringsaftalen om biovarme fra Avedøreværket mellem DONG Energy og CTR og VEKS opfylder betingelserne i varmeforsyningslovens 20, stk , om fri fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biomasse til kollektive varmeforsyninger, der på tidspunktet for aftalens indgåelse er ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, eller af kommuner og forbrugere i forening. Side 14 af 14

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul,

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven er tilvejebragt gennem

Læs mere

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 14. oktober 2016 Varme TBHO BILAG 1 - RETSGRUNDLAG MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSIMALPRISER FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG Hjemlen til at fastsætte regler om et prisloft

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 14. november 2012 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 14. november 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HOFOR A/S (tidligere KE A/S) og

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljøne etværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration2014forfjernvarmeiHovedstadsområdet Miljødeklarationen for

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning)

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven, som vil være gældende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. LBK nr 1080 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2106225 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1564 af 21/12/2010

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN

BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 30. MAJ 2017 BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN 30. maj 2017 Varme 17/02831 RVN/TBHO BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 1-3 Forslag anmeldelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 Sag 66/2011 (1. afdeling) DONG Energy Power A/S (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

FJERNVARME PÅ BIOMASSE

FJERNVARME PÅ BIOMASSE HALMENS DAG 2016 FJERNVARME PÅ BIOMASSE HVILKEN ROLLE FÅR HALM? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 25. april 2016 INDHOLD Fjernvarmeanalysen fra 2014 Fjernvarmen er kommet

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald De nye affaldsafgifter - konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald Mandag den 15.

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere