Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket"

Transkript

1 (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket Formand, dommer Poul Egan Næstformand, professor, dr.polit Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Vilkåret i Energistyrelsens afgørelse af 21. december 2004 om, at oxidationsfaktoren skal bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium, ophæves. Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved klage af 18. januar 2005 fra Energi E2 A/S over Energistyrelsens afgørelse af 21. december 2004, hvorved styrelsen godkendte en overvågningsplan for udledning af CO2. I afgørelsen fastsatte Energistyrelsen blandt andet det påklagede vilkår om, at oxidationsfaktoren skal bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium. Der blev dog givet dispensation for kravet frem til 31. december Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 21. december 2004 citeres: Godkendelse af overvågningsplan for udledning af CO2 De har indsendt en overvågningsplan for produktionsenheden Amagerværket, P-nr.: til godkendelse af Energistyrelsen, i medfør af Lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2-kvoter (kvoteloven).

2 Overvågningsplan for Amagerværket, P-nr: af 15. december 2005 kan godkendes af Energistyrelsen med følgende vilkår: Vilkår for akkrediterede kontrolmålinger for flyve- og bundaske i forbindelse med bestemmelse af oxidationsfaktoren for kul Det er en betingelse for godkendelse af overvågningsplanen at oxidationsfaktoren bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium. Der dispenseres indtil 31. december 2007, for så vidt angår kravet om, at oxidationsfaktor bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium, da opfyldelsen af kravet ventes at medføre urimeligt høje omkostninger i forhold til reduktionen af usikkerhed i opgørelsen. Det er et vilkår for denne dispensation, at der hver måned udtages en repræsentativ kontrolprøve af bundaske (slagge) i overensstemmelse med anerkendt prøveudtagningsstandard. Oxidationsfaktoren for denne kontrolprøve skal derefter bestemmes på et EN ISO17025 akkrediteret laboratorium. Side 2 af 14 Det er et vilkår for denne dispensation, at der hver uge udtages en repræsentativ kontrolprøve af flyveaske i overensstemmelse med anerkendt prøveudtagningsstandard. Oxidationsfaktoren for ugeprøverne skal bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium. Hvis forudsætningerne for dispensationen ændres væsentligt i dispensationsperioden, skal driftsleder udarbejde en ny overvågningsplan, som skal indsendes til Energistyrelsens godkendelse. Energistyrelsen kan ligeledes i sådanne situationer stille krav om, at driftsleder inden rimelig frist indsender en ny overvågningsplan til godkendelse. I Energistyrelsens godkendelse fastsættes tidspunkt for overvågningsplanens ikrafttræden. Klagen til Energiklagenævnet Ved brev af 18. januar 2005 klagede Energi E2 A/S over Energistyrelsens afgørelse af 21. december Af klagen fremgår det: Klage over godkendelser af overvågningsplaner 1. Der klages over vilkår for akkrediterede kontrolmålinger for flyve- og bundaske i forbindelse med beregning og fastsættelse af

3 oxidationsfaktoren for kul. Klagen omfatter følgende produktionsenheder: Amagerværket, P-nr.: [.] Generelt er kravet om akkreditering af de tilgrundliggende data til beregning af oxidationsfaktoren ikke hensigtsmæssig. For det første har oxidationsfaktoren kun begrænset betydning i forhold til beregningen af CO2- udledningen. Umiddelbart vil den maksimale usikkerhed være i størrelsesordenen 0,5 %. For det andet vil bestemmelsen af oxidationsfaktoren omfatte mange analyser. Det fælles formål om at opnå større nøjagtighed på en omkostningseffektiv måde sikres ikke ved akkreditering af disse mange analyser til bestemmelse af oxidationsfaktoren. Tværtimod flyttes fokus fra området, hvor der kunne være et større potentiale for at øge nøjagtigheden. Side 3 af 14 I vilkåret fra Energistyrelsen opstilles indledningsvist som betingelse for godkendelse af overvågningsplanerne, at oxidationsfaktoren bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium, og efterfølgende dispenseres der for kravet frem til 31. december ENERGI E2 anser det ikke for hensigtsmæssigt, at oxidationsfaktoren forlanges bestemt på et akkrediteret laboratorium. Det er beskrevet i overvågningsplanerne, hvordan oxidationsfaktoren beregnes. Beregningen foretages bl.a. på baggrund af data bestemt på et akkrediteret laboratorium, men der indgår også en række faktorer i beregningen, som intet har med akkrediterede laboratorier at gøre. Uanset dispensationen fra vilkåret, anses dette krav for unødvendigt og uhensigtsmæssigt. Grundlaget for beregningen af en oxidationsfaktor er restkulstofindholdet i flyve- og bundasken. Disse analyser af restkulstofindholdet vil foregå på et akkrediteret laboratorium jf. beskrivelse i overvågningsplanerne. I det omfang oxidationsfaktoren erstattes af kulstofindholdet har vi ingen yderligere bemærkninger til denne del af vilkåret. I vilkåret stilles der også krav om anvendelse af en anerkendt prøveudtagningsstandard til udtag af flyve- og bundaske. Vi har ikke kendskab til, at der findes en sådan standard, og derfor finder vi kravet noget overraskende. Indtil videre foretages prøveudtagningen i overensstemmelse med beskrivelsen i EU kom-

4 missionens beslutning af 29/01/2004 om retningslinier for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner. Energistyrelsens bemærkninger til klagen Den 4. marts 2005 fremkom Energistyrelsen med følgende bemærkninger til klagen af 18. januar 2005: Energistyrelsen bemærker følgende: 1. Sagens oplysning Energistyrelsen har igennem hele beslutningsprocessen inden den endelige afgørelse 21. december 2004 været i tæt dialog med Energi E2 A/S. Som det ses af sagsakterne har der været betydelig afklarende korrespondance mellem Energi E2A/S og Energistyrelsen vedrørende de enkelte produktionsenheder. Den 10. november blev der afholdt møde mellem Energi E2 A/S og Energistyrelsen omkring udeståender vedrørende overvågningsplanerne, herunder blev vilkårene for måling af oxidationsfaktoren drøftet. Endelig er Energi E2 A/S den 22. december 2004 per mail opfordret til at vende tilbage til Energistyrelsen, hvis der var forhold i afgørelserne de gerne ville have forklaret eller uddybet. Energi E2 A/S har d.d. ikke reageret på opfordringen. Side 4 af Energi E2 A/S s klage over vilkår for akkrediterede kontrolmålinger for flyve- og bundaske i forbindelse med bestemmelse af oxidationsfaktoren for kul (, , , ) Energistyrelsen har i sin afgørelse fulgt EU s retningslinier for overvågning og rapportering af drivhusgasser i medfører af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (DA). På side 37, afsnit 8, i retningslinierne står der at: Det laboratorium, som anvendes til at bestemme oxidationsfaktoren eller de tilgrundliggende data, skal være akkrediteret i overensstemmelse med En ISO ( General requirements for the competence of testing an calibration laboratoriums ). Flyve- og bundaske er tilgrundliggende data for bestemmelse af oxidationsfaktoren, og på den baggrund anser Energistyrelsen det påklagede vilkår, som værende i overensstemmelse med EU s retningslinier. Angående Energi E2 A/S s kommentar til vilkåret om anvendelse af en anerkendt prøveudtagningsstandard til udtag af flyve- og bundaske, skal det bemærkes, at der fra Energistyrelsens side i

5 vilkåret alene refereres til, at prøveudtagningen skal foregå ved hjælp af en af industrien anerkendt standardiseret metode. I forlængelse af det er det derfor acceptabelt, hvis Energi E2 A/S foretager prøveudtagning i overensstemmelse med industriens generelt accepterede bedste praksis for repræsentativ prøveudtagning, så længe Energi E2 A/S efter anmodning kan dokumentere, at de udledte oxidationsfaktorer er repræsentative og objektive. Yderligere bemærkninger fra Energi E2 I brev af 6. april 2005 er Energi E2 A/S enig med Energistyrelsen forståelse af EU s retningslinier for overvågning og rapportering af drivhusgasser. Selskabet specificerer, at det med hensyn til flyve- og bundaske er kulstofindholdet i disse mineralprodukter, der betragtes som tilgrundliggende data for bestemmelsen af oxidationsfaktoren. Endvidere påpeger Energi E2 A/S, at kravet om akkreditering af de tilgrundliggende data til beregning af oxidationsfaktoren koncentrerer fokus og ressourcer på et område, der kun har begrænset betydning. Side 5 af 14 Supplerende oplysninger Fra Energi E2 A/S s overvågningsplan for Amagerværket af 15. december 2004 fremgår det af punkt 5.2, 5.4, 5.8: Liste over brændsels- og materialestrømme På Amagerværket anvendes følgende brændsler: Kul Fuelolie Halmpiller I forbindelse med afsvovlingsprocessen anvendes kalk (CaCO2) 5.4 Beskrivelse af opgørelsesmetode Opgørelse af CO2 emissionen foretages på baggrund af beregninger efter formlerne angivet i retningslinierne for overvågning og rapportering af CO Forbrændingsemissioner Forbrændingsemissioner beregnes efter udtrykket: C02 emission (t) = aktivitetsdata (TJ) * emissionsfaktor (t C02/TJ) * oxidationsfaktor (%) Hvor: Aktivitetsdata udtrykkes som nettoenergiindholdet (TJ) i det brændsel, der forbruges i løbet af rapporteringsperioden. Energiindholdet i brændselsforbruget skal beregnes vha. følgende formel:

6 Energiindhold i brændselsforbrug (TJ) = Forbrugt brændsel (t eller m3)* brændslets brændværdi (TJ/t eller TJ/m3) Emissionsfaktoren baseres på brændslernes kulstofindhold og udtrykkes i t C02/TJ eller t C02/t. Ved omregning af kulstofindholdet til den respektive C02-værdi anvendes faktoren 3,667 t C02/ t C,. Oxidationsfaktoren korrigerer for den andel af kulstofindholdet, som ikke oxideres og forekommer som uforbrændt i flyve- og bundaske. For olie benyttes en fast standardfaktor, mens oxidationsfaktoren ved kulfyring beregnes efter følgende formel: Side 6 af 14 Oxidationsfaktor =1- FA * UFB FA - BA * UFB BA KUL*C KUL*C Hvor: FA er mængden af flyveaske (t) BA er mængden af bundaske (t) UFBFA er andelen af uforbrændt C i flyveaske (%) UFBBA er andelen af uforbrændt C i bundaskeaske (%) KUL er forbrugt brændsel (t) C er brændslets C-indhold (%) På baggrund af massebalancen for aske og antagelsen af et konstant forhold mellem flyve- og bundaske kan oxidationsfaktoren beregnes efter følgende udtryk: Oxidationsfaktor =1- A * UFBFA -A * UF BBA C 100-UFBFA+ 1-K * (100-UFBBA) C 100-UFBBA+ K * (100-UFB FA K 1-K Hvor A er askeindholdet i kul (%), der indgår i massebalancen for aske: FA +BA=A*KUL+FA*UFBFA+BA*UFBBA og K er et udtryk for et konstant forhold mellem flyveaske og bundaske: K = FA FA +BA

7 Det generelle beregningsudtryk for C02-udledningen ved forbrænding af kul er angivet nedenfor: C02 emission (t) = Forbrugt brændsel (t) * brændslets C-indhold (%) * 3,667 (t C02/t C) * oxidationsfaktor (%) I ovenstående udtryk indgår brændværdien ikke, men brændværdien benyttes ved beregning af brændselsforbruget (aktivitetsdata) i TJ, og denne værdi opgives som en memorandumpost, hvorved rapporteringsforpligtelsen opfyldes. Der foretages ikke beregning af C02 emission fra biomassefyring. Mængden af anvendt biomasse opgives som memorandumpost. 5.8 Oxidationsfaktorer For fuelolie anvendes den i metodetrin 1 oplyste standardfaktor på 0,995. Side 7 af 14 For kul beregnes oxidationsfaktoren på baggrund af analyser af andelen af uforbrændt kulstof i flyve- og bundaske samt analyse af aske- og vandindhold i kul. Yderligere er det nødvendigt med et kendskab til fordelingen mellem henholdsvis mængden af produceret flyveaske og mængden af produceret bundaske Aske- og vandindhold i kul Analyse af askeindhold i kul udføres i henhold til ISO 1171, og vandindhold i kul foretages efter ISO 589. Analyser af aske- og vandindhold i kul foretages på akkrediteret laboratorium i overensstemmelse med EN ISO Restkulstofindhold i flyveaske Kulstofindholdet i flyveaske er en væsentlig driftsparameter, der overvåges på døgnbasis ved 6 målinger i døgnet på procesprøver. Målingerne udføres i henhold til instruktioner i kvalitetshåndbog for produktcertificering af flyveasken. Analyserne udføres som ikke akkrediterede analyser. For én af de ugentlige procesanalyser foretages en parallelanalyse vha. en akkrediteret kulstofanalyse i overensstemmelse med EN ISO Analysen udfores i henhold til ISO/TS Hvis der i perioden viser sig væsentlige afvigelser mellem akkrediterede parallelanalyser og procesanalyser foretages

8 umiddelbare korrigerende og forebyggende handlinger, og metoden kan tages op til revision i forbindelse med perioden På baggrund af procesanalyserne på døgnbasis beregnes en månedsværdi, der indgår i den månedlige driftsrapportering Restkulstofindhold i bundaske Med hensyn til bundasken udtages en repræsentativ prøve af den producerede mængde bundaske dagligt fra blok 1 og blok 3. Denne daglige prøve fra hver blok sammenstikkes til en månedsprøve. Månedsprøverne analyseres enten vha. glødetabsbestemmelse i henhold til ISO 1171 eller vha. kulstofbestemmelse i henhold til ISO/TS Analysen foretages akkrediteret i overensstemmelse med EN ISO og månedsværdien indgår i den månedlige driftsrapportering. Side 8 af Mængderne af flyve- og bundaske Mængderne af flyve- og bundaske er baseret på en årsopgørelse. Da der i forbindelse med den månedlige driftsrapportering og til prognosen skal bestemmes en månedsværdi er man nødsaget til i første omgang at benyttet en historisk værdi for fordelingen mellem den producerede mængde flyve- og bundaske. Ved udgangen af året kan de aktuelle mængder af produceret flyve- og bundaske bestemmes, og den præcise fordeling beregnes med tilbagevirkende kraft for de foregående måneder. Mængderne af produceret flyve- og bundaske bestemmes som den afsatte mængde korrigeret for lageropgørelsen primo og ultimo året. En del af flyveasken befugtes, mens al bundasken typisk befugtes. For flyveaske regnes der med, at befugtningen øger vægten med 18 %, og for bundaske regnes der med, at befugtningen øger vægten med 20 %. Ved opgørelsen af de producerede mængder af flyve- og bundaske tages der højde for dette vandindhold, der fratrækkes mængderne ved beregning af forholdet mellem flyve- og bundaske. Opgørelsen af de producerede mængder af flyve- og bundaske foretages på værksniveau. Ved e-post af 16. maj 2006 oplyste Energistyrelsen, at styrelsen i januar 2006 havde ændret vilkåret vedrørende akkrediterede kontrolmålinger for flyveog bundaske i forbindelse med bestemmelse af oxidationsfaktoren for kul i overvågningsplanen for Amagerværket, Asnæsværket, Avedøreværet samt

9 Stignæsværket. Energistyrelsen efterkom Energi E2 s ønske, således at "oxidationsfaktor" ændres til "kulstofindhold". Retsgrundlaget Af Lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2-kvoter (kvoteloven) med senere ændringer fremgår det: 9. En produktionsenhed, som er omfattet af loven, må kun udlede CO 2, såfremt økonomi- og erhvervsministeren har meddelt produktionsenhedens driftsleder tilladelse hertil. Driftsledere for produktionsenheder, som er sat i drift inden den 31. marts 2004, skal indgive ansøgning om tilladelse til udledning af CO 2 på et af ministeren anvist ansøgningsskema senest den 15. august Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning ved uddeling af kvoter efter bestemmelserne i 17 og 18 for 1. periode, fra 2005 til Stk. 1 [...] Stk. 5. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde følgende:.. 3) En plan, der redegør for, hvordan driftslederen vil overvåge udledningen af CO 2, jf. 28, stk. 3 og 4. Side 9 af Driftslederen er forpligtet til løbende at overvåge CO 2 - udledningen fra produktionsenheder, som denne er ansvarlig for. Udledningen kan enten beregnes eller måles. Stk. 2. Overvågningen skal ske i overensstemmelse med en plan herfor, som er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 3. Stk. 4. I godkendelsen af overvågningsplanen efter stk. 2 kan der stilles vilkår, som er begrundet i produktionsenhedens særlige forhold. Fra Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF artikel 14 citeres: Artikel 14 Retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner

10 1. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, vedtager Kommissionen senest den 30. september 2003 retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner fra aktiviteterne i bilag I af de drivhusgasser, der er anført for de pågældende aktiviteter. Retningslinjerne baseres på principperne for overvågning og rapportering i bilag IV. 2. Medlemsstaterne sørger for, at emissionerne overvåges i overensstemmelse med retningslinjerne. 3. Medlemsstaterne sørger for, at hver driftsleder for et anlæg til den kompetente myndighed rapporterer emissionerne fra det pågældende anlæg i hvert kalenderår efter udgangen af det pågældende år i overensstemmelse med retningslinjerne. Af Europa-kommissionens beslutning nr. 156 om retningslinjer for overvåning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa - Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 29. januar 2004: Side 10 af 14 Artikel 1 De i artikel 14 i direktiv 2003/87/EF omhandlede retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner fra aktiviteterne i samme direktivs bilag I er opstillet i bilagene til denne beslutning. Retningslinjerne bygger på principperne i nævnte direktivs bilag IV. Artikel 2 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. BILAG I Generelle retningslinjer 1. INDLEDNING Dette bilag indeholder de generelle retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner fra de aktiviteter, der anføres i bilag I til direktiv 2003/87/EF, herefter»direktivet«. Det drejer sig om emissioner af drivhusgasser, som er specificeret i relation til disse aktiviteter. I bilag II-XI findes yderligere retningslinjer for aktivitetsspecifikke udledninger. 3. PRINCIPPER FOR OVERVÅGNING OG RAPPORTERING [.] Omkostningseffektivitet. Ved valg af overvågningsmetoder skal de forbedringer, der opnås gennem øget nøjagtighed, afvejes med de ekstra omkostninger. Ved overvågning og rapportering af emissi-

11 oner skal der således stræbes efter den højest mulige detaljeringsgrad, medmindre dette er teknisk umuligt eller medfører urimeligt høje omkostninger. Selve overvågningsmetoden skal omfatte beskrivelser, hvor driftslederen får en enkel og logisk vejledning, hvor overlapning undgås, og hvor der tages hensyn til de eksisterende systemer ved anlægget. 10. BESTEMMELSE AF AKTIVITETSSPECIFIKKE DATA OG FAK- TORER Bestemmelse af aktivitetsspecifikke oxidationsfaktorer Den procedure, som anvendes til at bestemme den aktivitetsspecifikke oxidationsfaktor for en bestemt brændselstype og et bestemt anlæg, herunder prøvetagningsproceduren, skal aftales med den kompetente myndighed forud for den rapporteringsperiode, som den vil blive anvendt i. Side 11 af 14 De procedurer, som anvendes til at bestemme repræsentative aktivitetsspecifikke oxidationsfaktorer (f.eks. undersøgelse af kulstofindholdet i sod, aske, spildevand og andre affaldsmaterialer eller biprodukter) for en bestemt aktivitet, skal baseres på relevante CEN -standarder, så snart disse er tilgængelige. Hvis CEN -standarderne ikke er tilgængelige, gælder ISOstandarderne eller de nationale standarder. Hvis der ikke findes gældende standarder, skal procedurerne så vidt muligt gennemføres i overensstemmelse med udkast til standarder eller industriens retningslinjer for bedste praksis. Det laboratorium, som anvendes til at bestemme oxidationsfaktoren eller de tilgrundliggende data, skal være akkrediteret i overensstemmelse med EN ISO (»General requirements for the competence of testing and calibration laboratories«). Ved bestemmelse af aktivitetsspecifikke oxidationsfaktorer fra materialepartier skal generelt accepteret praksis for repræsentativ prøvetagning anvendes. Driftslederen skal fremlægge bevis på, at de udledte oxidationsfaktorer er repræsentative og objektive. Komplet dokumentation af de procedurer, som organisationen har anvendt til at bestemme oxidationsfaktoren, skal sammen

12 med samtlige resultater opbevares og stilles til rådighed for den eller de personer, som verificerer emissionsrapporten. BILAG II Retningslinjer for forbrændingsemissioner fra aktiviteter som anført i bilag I til direktivet 1. AFGRÆNSNING OG FULDSTÆNDIGHED De aktivitetsspecifikke retningslinjer i dette bilag skal anvendes til at overvåge drivhusgasemissioner fra fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 20 MW (undtagen anlæg til forbrænding af farligt affald eller kommunalt affald) som anført i bilag I til direktivet og til at overvåge forbrændingsemissioner fra andre aktiviteter som anført i bilag I til direktivet, i det omfang der refereres til dem i bilag III til XI til disse retningslinjer. Overvågningen af drivhusgasemissioner fra forbrændingsprocesser skal både omfatte emissionerne fra forbrænding af alle brændsler ved anlægget og emissionerne fra vaskeprocesser til fjernelse af f.eks. SO2. Emissioner fra forbrændingsmotorer til transportformål skal ikke overvåges og rapporteres. Alle drivhusgasmissioner fra forbrænding af brændsler ved et anlæg skal tilskrives dette anlæg, uanset om der»eksporteres«varme eller el til andre anlæg. Emissioner i tilknytning til frembringelse af varme eller el, som»importeres«fra andre anlæg, skal ikke tilskrives det anlæg, som modtager den. Side 12 af Beregning af CO2-emissioner Forbrændingsemissioner Generelle forbrændingsaktiviteter CO2-emissioner fra forbrændingskilder skal beregnes ved at gange energiindholdet i hvert enkelt anvendt brændsel med en emissionsfaktor og en oxidationsfaktor. For hvert brændsel skal følgende beregning foretages for hver aktivitet: CO2-emissioner = aktivitetsdata * emissionsfaktor * oxidationsfaktor c) Oxidationsfaktor Metodetrin 1 Der antages en referenceoxidationsværdi på 0,99 (svarende til omdannelse af 99 % af kulstoffet til CO2) for alle faste brændsler. Denne værdi udgør 0,995 for alle øvrige brændsler. Metodetrin 2

13 Hvad angår faste brændsler, udledes de aktivitetsspecifikke faktorer af driftslederen på grundlag af kulstofindholdet i aske, spildevand og andet affald samt biprodukter og andre ikke helt oxiderede kulstofemissioner i henhold til bestemmelserne i afsnit 10 i bilag I. Energiklagenævnets bemærkninger Energi E2 A/S klager over, at Energistyrelsen stiller vilkår om, at oxidationsfaktoren skal bestemmes på en EN ISO akkrediteret laboratorium. Det fremgår af overvågningsplanen, at selskabet selv ønsker at beregne oxidationsfaktoren på baggrund af de akkrediterede data for restkulstofindholdet i flyve- og bundasken. Side 13 af 14 Hertil anfører Energistyrelsen, at flyve- og bundaske er tilgrundliggende data for bestemmelsen af oxidationsfaktoren, hvorfor det påklagede vilkår er i overensstemmelse med EU s retningslinier. Energiklagenævnet bemærker, at Energi E2 A/S og Energistyrelsen er enige om, at flyve- og bundaske er tilgrundliggende data for bestemmelse af oxidationsfaktoren. Ifølge det i sagen oplyste får Energi E2 A/S bestemt de tilgrundliggende data for beregningen af oxidationsfaktoren på et akkrediteret laboratorium. Europa-kommissionens beslutning nr. 156 om retningslinjer for overvå gning og rapportering af drivhusgasemissioner fastsætter, at den valgte overvå g- ningsmetode skal være omkostningseffektiv. Det vil sige, at de forbedringer, der opnås gennem nøjagtighed, skal afvejes med de ekstra omkostninger, der kan opstå. Endvidere fremgår det af retningslinierne, at undersøgelse af sod, aske og spildevand kan være måde r at bestemme oxidationsfaktoren på. Disse skal baseres på de relevante standarder. Det anføres ligeledes i retningslinierne, at det laboratorium, der anvendes til at bestemme oxidationsfaktoren eller de tilgrundliggende data, skal være ISO akkrediteret. Det kan imidlertid ikke udledes af kommissionens retningslinier, at oxidationsfaktoren i det tilfælde, hvor de tilgrundliggende data bliver bestemt på et akkrediteret laboratorium, også skal beregnes på et akkrediteret laboratorium. Retningslinierne fastsætter alene, at oxidationsfaktoren eller tilgrundliggende data skal bestemmes på et akkreditere laboratorium. Retningslini-

14 erne åbner således op for, at virksomheder selv kan beregne oxidationsfaktoren på grundlag af akkrediteret data for flyve og bundaske. Energistyrelsen har ikke overfor Energiklagenævnet anført nogen begrundelse for kravet om, at både oxidationsfaktoren og de tilgrundliggende data skal bestemmes på et akkrediteret laboratorium. Efter det i sagen oplyste finder nævnet ikke, at der opnås en større nøjagtighed på en omkostningseffektiv måde ved at kræve, at både de til grundlæggende data og oxidationsfaktoren skal bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium. Hertil bemærker nævnet, at den af Energi E2 A/S fremsatte beregningsmetode for oxidationsfaktoren er i overensstemmelse med den i retningslinierne fastsatte beregningsmetode. Vilkåret om, at oxidationsfaktoren skal beregnes på et EN ISO akkrediteret laboratorium, bør derfor ophæves. Side 14 af 14 Energiklagenævnets afgørelse Vilkåret i Energistyrelsens afgørelse af 21. december 2004 om, at oxidationsfaktoren skal bestemmes på et EN ISO akkrediteret laboratorium, ophæves. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 34, stk. 3 i lov om CO2-kvoter, jf. lov nr. 493 af 9. juni 2004 med senere ændringer. Sagen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til Energi E2 A/S og Energistyrelsen. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Birgitta Sander Olsen Fuldmægtig

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket (lov om CO2-kvoter) Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket Formand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk (CO2-kvoter) Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk Nævnsformand, dommer Poul K. Egan. Fhv. direktør,

Læs mere

Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema.

Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema. 27. januar 2014 Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema. Energistyrelsen har udarbejdet et specialskema

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (CO2-Kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Scanenergi A/S OVER Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises.

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises. (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Svanemølleværket (EKN j.nr. 531-10) og H.C. Ørsted Værket (EKN j.nr. 531-)

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Verifikation af CO2 opgørelse November 2015

Verifikation af CO2 opgørelse November 2015 Verifikation af CO2 opgørelse November 2015 1 Verifikation af CO2 udledning En gang årligt skal den årlige CO2 udledning verificeres af et anerkendt akkrediteringsfirma DNV BVQ... Energibalance-metode

Læs mere

Codan Gummi A/S over Energistyrelsen af 21. marts 2006 Afslag på ansøgning om udtræden af CO2-kvotelovens kvoteordning.

Codan Gummi A/S over Energistyrelsen af 21. marts 2006 Afslag på ansøgning om udtræden af CO2-kvotelovens kvoteordning. (Lov om CO2-kvoter) Codan Gummi A/S over Energistyrelsen af 21. marts 2006 Afslag på ansøgning om udtræden af CO2-kvotelovens kvoteordning. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2.

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2. Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved E-mail: info@naestved-varme.dk; hh@naestved-varme.dk 29-08-2013 J.nr. 1605/1120-0096 Ref. ACJ Tilladelsesnr. TCO2-376 Side 1/13 CO 2 kvoteordningen: Godkendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Verifikation af CO2 opgørelse Jumi 2016

Verifikation af CO2 opgørelse Jumi 2016 Verifikation af CO2 opgørelse Jumi 2016 1 Verifikation af CO2 udledning En gang årligt skal den årlige CO2 udledning verificeres af et anerkendt akkrediteringsfirma DNV BVQ... Energibalance-metode 2 Verfikation

Læs mere

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas.

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas. CO2- overvågningsplan for Næstved Varmeværk Åderupvej 22, 4700 Næstved P-nr.: 1003173770 Produktionsenhedens driftsleder: Næstved Varmeværk Status for Overvågningsplan: Signeret version indsendt til Energistyrelsen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Program. 9.30 10.00: Ankomst

Program. 9.30 10.00: Ankomst 9.30 10.00: Ankomst Program 10.00 10.15: Velkomst og præsentation af dagens program 10.15 10.35: National allokeringsplan for 2008 12 og ny kvotelov Lisbeth Nielsen Pause 10.50 12.00: EU s nye retningslinjer

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1619 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10510

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling.

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling. Vorskla Steel Denmark A/S Havnevej 31 3300 Frederiksværk E-mail: jdp@vorskla.dk 23. februar 2009 J.nr. 1605/1120-0230 Ref. EL Værk-nr.:1870 Side 1/11 CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter LOV nr 1497 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j. nr. 5002/5005-0024

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere