Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013"

Transkript

1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter mod en værnsfælles operativ kommando. Lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet var den anden debattør. Mit talepapir kan måske have udvalgets interesse i tilknytning til overvejelserne om forsvarets ledelse. Det følger nedenfor. Det sammenfatter de synspunkter, jeg tidligere har udtrykt om en værnsfælles operativ kommando, og giver samtidig en kommentar til den redegørelse herom forsvarsforligspartierne fik tilsendt tilbage i maj. Svaret på de betydelige udfordringer forsvaret står overfor er ikke en svækkelse af forsvarschefens stilling og en forplumring af strukturen. Med venlig hilsen Jørn Olesen kontreadmiral JO talepapir Søe-Lieutenant-Selskabet, 27. november 2013 Værnsfælles operativ kommando? Power Point 1 Værnsfælles operativ kommando? Nej tak Tak for Selskabets opfordring til at give et oplæg med argumenter mod en værnsfælles operativ kommando. Det gør jeg gerne, også selv om jeg nu er pensionist. Spørgsmålet om sammenlægning af de tre operative kommandoer til en stor værnsfælles operativ kommando dukkede op igen sidste år ved drøftelserne om et nyt forsvarsforlig. Det kan undre. Problemstillingen er ofte vendt over den sidste halve snes år og har hver gang fået tommelfingeren ned. Alligevel tog den da nye Forsvarschef tanken op og hævdede, at der er historisk enighed om, at det er den vej vi skal. Den opfattelse deler jeg i hvert fald ikke. Tilgangen kan set herfra koste forsvaret, nok specielt de 2 små værn, professionalismen. Professionalismen i krigerhåndværkerne er nemlig ikke værnsfælles, men værnsspecifik, og den er i dag næsten alene forankret i de efterhånden meget små værnsspecifikke miljøer i hæren, sø-

2 2 værnet og flyvevåbnet. Altså i de 3 eksisterende operative kommandoer og underliggende myndigheder og enheder i de spidse ender. Disse miljøer bør derfor ikke udvandes eller svækkes unødigt, snarere tværtimod. Mit ene hovedsynspunkt er derfor, at der i forsvaret for at sikre den grundlæggende faglighed for hvert værn må være en værnsspecifik del med betydelig operativ og administrativ størrelse og tyngde. Altså en operativ struktur på niveau II med en organisatorisk selvstændig chef med reference direkte til Forsvarschefen. Det har vi i den nuværende struktur med de operative kommandoer som ansvarlige for den operative virksomhed, herunder de operative kapaciteter. Mit andet hovedsynspunkt er, at vores struktur allerede i dag er ekstremt værnsfælles og samtidig enkel og klar, også sammenlignet med andre landes struktur. Det er der ikke grund til at forplumre. Det er her vigtigt at forstå, at de 3 operative kommandoer, som de ser ud i dag, på ingen måde kan sammenlignes med tidligere tiders værnsstabe og værnschefer. Kommandoerne refererer hverken til det politiske niveau eller til Forsvarsministeriet, men til den værnsfælles Forsvarskommando med Forsvarschefen i spidsen. Kommandoerne har heller ikke helhedsansvar som værnscheferne oprindelig havde. Støttevirksomheden, herunder personel- og materiel, ligger i dag for det meste i de funktionelle tjenester, der er værnsfælles under Forsvarschefen. Toppen af forsvaret er værnsfælles, og kun Chefen for Forsvarsstaben og Forsvarschefen har i dag helhedsansvar. Den værnsfælles organisation findes allerede. Faktum som desværre ofte glemmes - er, at Forsvarschefen er både forsvarschef, chef for hæren, chef for søværnet og chef for flyvevåbnet. Jeg ved godt, at cheferne for de operative kommandoer i daglig tale i dag ofte benævnes værnschefer. Det er historie- og indsigtsløst. Og jeg vedstår gerne, at jeg får myrekryb, hver gang jeg hører det. Man kan selvfølgelig vælge at kalde dem, hvad man vil, men værnschefer i ordets egentlige betydning og i gængs forstand er de ikke. De har operativt kommandoansvar, men ikke noget der ligner helhedsansvar for deres værn. Det er at bryste dem med lånte fjer at kalde dem værnschefer. Det er også en forkert varebetegnelse, der sender et forvrænget budskab om forsvarets indretning.

3 3 Power Point 2 Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen (Værnsfælles, Kuglegården) Forsvarschefen Chefen for Forsvarsstaben Operationsstaben Planlægningsstaben Økonomistaben Personelstaben De 3 operative kommandoer (Værnsspecifikke) Hærens Operative Søværnets Operative Flyvertaktisk Kommando Kommando Kommando Karup Aarhus Karup Efter Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af forsvaret, Forsvarsministeriet, april Forenklet. 2 Ses der på den operative kommandostruktur i dag, er der nederst især de tre værnsspecifikke operative kommandoer, Hærens Operative Kommando (HOK), Søværnets Operative Kommando (SOK) og Flyvertaktisk Kommando (FTK). (Tiden tillader ikke, at jeg kommer nærmere ind på Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen). De krigerhåndværk og de konkrete opgaver, HOK, SOK og FTK arbejder med er vidtspændende, yderst forskellige og kun i begrænset omfang ens. Også derfor bør de ikke lægges sammen. HOK er i militær forstand ikke særlig operativ. HOK fører mig bekendt ikke operative enheder direkte i hverdagen, hverken nationalt eller internationalt. Det gør man derimod både i SOK og FTK, hvor man 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen indsætter og udøver direkte operativ kontrol over skibe og fly i løsningen af det hjemlige nationale opgavekompleks. Man kan også herfra direkte føre enheder, der indsættes internationalt, som det sker med transportflyene og som man gjorde med OLFERT FISCHER under den første Golfkrig. I international sammenhæng er kommandoernes opgave at uddanne og udsende enhederne, der så ude i verden oftest afgives til en lokal værnsspecifik styrke eller kommando. Herefter er opgaven at følge og monitere de udsendte enheders indsats og virke. Denne opgave er af samme karakter for de tre kommandoer, men indholdsmæssigt forskellig. Der er markant forskel på at følge F-16 flys togter over Libyen, kampgruppens patruljering i den grønne zone i Helmand eller krigsskibets operationer ved Afrikas Horn. På vores niveau gøres det bedst fra en værnsspecifik operativ struktur.

4 4 Man må også have for øje, at danske militære styrkebidrag til internationale operationer er så små, at de altovervejende udsendes som enkeltenheder, der knytter an til en værnsspecifik struktur i en international styrke. Hærenheder knyttes til andre landes hærenheder eller til en landmilitær kommando. Tilsvarende for skibe og fly. Støtteskibet ved Afrikas Horn indgår som krigsskib i en international flådestyrke i en international maritim operation omfattende både skibe og fly, også selv om skibets helikopter kommer fra flyvevåbnet og også selv om der er soldater fra hæren med. Først på højere niveauer end vores enheder kobler ind på, finder man den værnsfælles kommandoorganisation. Endelig er hærens fokus er i dag helt entydigt på de internationale opgaver, specielt Afghanistan. Indsatsen her er altdominerende for hærens virksomhed. For de små værn er vægtfordelingen mellem nationale og internationale opgaver mere balanceret. Fælles for kommandoerne er dog, at de hver især og hver på sin måde varetager den samlede operative virksomhed for eget værn, altså styrkeproduktion, opretholdelse af indsatsevne, styrkeindsættelse og i et vist omfang også styrkeudvikling. Den sammenhæng og den værnssynergi, der opnås her, ikke mindst mellem uddannelse og indsættelse, er for et forsvar af vores størrelse langt mere fundamental end den smule ekstra værnsfælles synergi, der måske vil kunne opnås ved at etablere en værnsfælles operativ kommando. Fælles for de operative kommandoer i dag er også, at de hver især er direkte underlagt den værnsfælles Forsvarskommando med Forsvarschefen i spidsen. Forsvarets operative aktiviteter, både de nationale og de internationale, styres overordnet herfra gennem Operationsstaben. Den værnsfælles overbygning, der efterlyses visse steder, findes allerede. Oven i købet tæt på både forsvarschef og forsvarsminister. Funktionelt har vi allerede en værnsfælles operativ kommando, endda direkte under Forsvarschefen. Og det samtidig med at chefen, altså Forsvarschefen, er tæt på ministeren og Christiansborg. I mine øjne er det en ganske smart, enkel og hensigtsmæssig organisering for et forsvar af størrelse som vores. Både militært og i forhold til den politiske side. Det siger sig selv, at der i en organisation, der spænder så bredt som forsvaret, er forskellige opfattelser af, hvilke elementer og indsættelser, der bør prioriteres. Heldigvis da. Debat ikke mindst intern debat er et sundhedstegn. Det er jo ikke det gamle Sovjet det her. Det er imidlertid vigtigt, at ansvaret for den prioritering og ressourcefordeling, der kommer ud af debatten, ligger det rigtige sted i organisationen, og at organisationen så vidt muligt er indrettet til at håndtere det sagligt. Det er den nuværende organisation i kraft af sin klare arbejdsdeling mellem de operative kommandoer og Forsvarskommandoen. Den operative professionalisme og effektivitet skabes, udøves og udvikles i de værnsspecifikke miljøer i og under de operative kommandoer. Det er deres opgave. Den overordnede militære prioritering, udvikling og samordning er derimod en sag for Forsvarschefen og hans samlede værnsfælles stab i Forsvarskommandoen. De

5 5 har helhedsansvaret, beføjelserne, overblikket, indsigten, organisationen, værktøjerne og styrken til at give direktiver til de operative kommandoer, til at styre og lede og til at skære igennem, når nødvendigt. Det gør de selvsagt på baggrund af politisk udstukne rammer og med afsæt i velfunderede indstillinger og synspunkter fra de operative kommandoer. Pointen her er, at prioritering og ressourcetildeling skal ske det rigtige sted i organisationen, nemlig i FKO, direkte under forsvarschefen. Og det skal ske i og efter dialog på højeste niveau mellem det værnsspecifikke og det værnsfælles miljø. Det gør det i den nuværende struktur. Jeg har her sammenfattet argumenterne for at bevare den eksisterende enkle og klare struktur. Power Point 3 Sammenfatning for nuværende organisering Professionalismen i krigerhåndværket er værnsspecifik, ikke værnsfælles Den værnsspecifikke synergi er fundamental i et forsvar, der er så lille som vores Det kræver en robust værnsspecifik struktur på niveau II med ansvar for værnets operative enheder og virke og med reference direkte til FC Danske militære styrkebidrag til internationale operationer er så små, at de knytter an til en værnsspecifik struktur i en international styrke, som først højere oppe styres af en værnsfælles international kommandostruktur Forsvaret er allerede i dag ekstremt værnsfælles. FC og hans værnsfælles Forsvarsstab, herunder Operationsstaben, er tæt på Forsvarsministeriet og Christiansborg Funktionelt har vi allerede en værnsfælles operativ kommando med FC som chef Samtidig har vi en enkel organisation med klar skelnen mellem det værnsfælles og det værnsspecifikke og med optimale muligheder for central værnsfælles styring og for decentral værnsspecifik udførelse forankret i de enkelte værn Overordnet prioritering sker på rette niveau, nemlig i den værnsfælles Forsvarskommando under FC direkte ansvar FC kan take charge ved Silotænkning. Han har helhedsansvaret, beføjelserne og indsigten til det Både i Ministeriet, Forsvarskommandoen og i de operative kommandoer må og skal der selvsagt spares, og lidt til. Men behold den enkle struktur. Power Point 4 Forside fra Redegørelse vedr. Værnsfælles operativ kommando Forsvarschefens redegørelse om en værnsfælles operativ kommando kom stærkt forsinket her i maj.

6 6 Forsvarschefen sendte den til ministeren, der straks videresendte den til forligspartierne. Forsvarschefen gav forligspartierne en teknisk gennemgang den 24. maj i år. Arbejdet blev startet en mørk novemberdag sidste år med åbenhed og markant offensiv indsats i pressen af Forsvarschefen. Men redegørelsen er alligevel ikke blevet offentliggjort. Jeg har derfor søgt og fået aktindsigt for at kunne bruge redegørelsen i debatten. Den er jo ikke hemmelig eller klassificeret på nogen måde. Man har bare valgt ikke at lægge den åbent frem. Tiden tillader ikke en detaljeret gennemgang af redegørelsen. Det gør heller ikke så meget. Mine argumenter mod en værnsfælles operativ kommando falder stort set ud af mine argumenter for den eksisterende struktur. Alligevel er der et par ting, jeg gerne vil fremhæve. I redegørelsen ses alene og snævert på de tre operative kommandoer, ikke på Forsvarskommandoens Operationsstab. Det er en forkert afgrænsning. Det hænger tæt sammen. Alle de analyser heraf, der blev lavet i den seneste forsvarskommission, så på det som en helhed. Det burde man også have gjort her. Redegørelsen har ikke en analyse af, om det er en fagligt set rigtig og optimal model, der lægges op til. Arbejdet endte med at være en ren design-to-cost tilgang. Man beskrev kun den model med den økonomi, der var dikteret på forhånd i Forsvarschefens kommissorium. Det er at spille hasard med et helt centralt niveau i vores operative struktur. Et niveau, som er nærmeste hoved og helt afgørende for de operative kapaciteter, som man i forliget lægger stor vægt på at bevare. Som argument for modellen hævdes, at der er et stadig øget behov for samvirke mellem værnene og tjenestegrenene inden for værnene. Det savner jeg belæg for. Der har altid været behov for samvirke i forsvaret. Det var der i går, det er der i dag og det vil der være fremover. Tænk blot på Balkan og Afghanistan. Samtidig står der på side 11 i redegørelsen, at Der ses ingen væsentlige udfordringer ved styrkeudvikling osv.. af værnsfælles kapaciteter i den nuværende struktur. Altså at den nuværende struktur fungerer udmærket. Støtteskibet ved Afrikas Horn er da også et godt eksempel på, at der udsendes en enhed med komponenter fra alle værn. Argumenterne for modellen er derfor bortset fra besparelsesargumentet spinkle. Power Point 5

7 7 FC forslag til VF OKO i Karup Fra Forsvarschefens Redegørelse vedr. Værnsfælles Operativ Kommando, maj Den model man anbefaler, ser overordnet set således ud. Knap 600 hoveder i alt stab og indsættelsesstab værnsfælles hele vejen ned. 3 små værnsstabe, små 90 i hver trestjernet chef for det hele. Man fremhæver, at den trestjernede er ansvarlig opadtil og har referencen til Forsvarschefen. Samtidig gør man meget ud af at forklare, at cheferne for værnsstabene (gyselig fejlbetegnelse i øvrigt) er både stabschefer og chef for værnets operative styrker. Det er ren spindoktorsnak. Faktum er, at de er underlagt den trestjernede og ikke selv har reference til forsvarschefen. Man kan ikke skrive sig ud af, at den foreslåede organisation er én samlet værnsfælles operativ kommando med én chef, som alle i kommandoen skal arbejde for. Altså en værnsfælles myndighed med beskedent værnsspecifikt indhold og med den trestjernede som chef og ansvarlig ikke kun opad, men også for de underliggende operative kapaciteter og deres aktiviteter. Samtidig hævdes, at værnskompetencerne og dermed professionalismen - kan fastholdes. Det tvivler jeg på. Det bliver i hvert fald op af bakke. Man fjerner de sidste selvstændige værnsspecifikke chefer på niveau II, man fratager dem referencen direkte til forsvarschefen, man fratager dem ansvaret for indsættelser, man forringer værnssynergien, man barberer deres stabe ned i størrelse og organisatorisk trykker man dem nedad og pakker dem væk under en trestjernet. For mig at se vil der snarere ske det, at de såkaldte værnsstabe, der er af beskeden størrelse, meget hurtigt vil blive marginaliseret. Værnskompetencerne, og dermed også Værnsidentiten, får vanskelige vilkår, når ressourcerne skal fordeles. Det hævdes også, at man opnår værnsfælles synergi. Men hele staben placeres ikke i en fælles bygning i Karup. Den spredes ud i HOKs og FTKs nuværende bygninger samt i Bunker Byg-

8 8 ningsmæssigt kommer man ikke hinanden tættere end HOK og FTK allerede er i dag. De små stabe fra søværnet og flyvevåbnet placeres oven i købet i en bygning for sig selv. Samtidig synes indsættelsesstaben grundlæggende at blive gjort værnsfælles, både for nationale operationer og for internationale operationer, specielt på chefniveauet. Det synes jeg ud fra en faglig tilgang er dristigt og risikabelt. For hæren vil det måske fungere, for man fører ikke operative enheder fra HOK. Men det gør man altså i SOK og FTK, tænk blot på afvisningsberedskabet, luft- og søredningstjenesten og havmiljø. Endelig flyttes operative - måske også andre væsentlige prioriteringer i organisationen nedad fra FKO til VF OKO. Det er forkert. Prioriteringen, herunder ressourcetildelingen, hører til ved Forsvarschefen i Forsvarskommandoen, tæt på den politiske side. Det er ikke en sag for yngste kaptajn uden overblik og skjult langt nede i en værnsfælles operativ kommando, der ikke har helhedsansvar. Konstruktionen vil dermed underminere Forsvarschefens nuværende centrale og stærke position og gøre chefen for den VF OKO til et konkurrerende kraftcenter, fjernt fra forsvarschef, forsvarsministerium og Christiansborg. Det er af mange grunde - også flere end jeg har nået at nævne her - den forkerte vej at gå. Hertil kommer, at et af forsvarets allerbedste brands, nemlig SOK, nedlægges. Jeg har her sammenfattet argumenterne mod en VF OKO. Power Point 6 Sammenfatning mod VF OKO Der ses alene på de tre operative kommandoer, ikke på Forsvarskommandoens Operationsstab. Det er en forkert afgrænsning. De hænger tæt sammen Det er en design to cost model, ikke en faglig rigtig model Professionalismen er værnsspecifik, ikke værnsfælles. Den værnsspecifikke struktur marginaliseres. Kompetencerne og værnsidentiteten svækkes Værnsfælles synergi optimeres ikke, da VF OKO placeres i 3 forskellige bygninger Strukturen forplumres. Der skelnes ikke klart mellem værnsfælles og værnsspecifikt. Prioritering flyttes væk fra FC/FST og skjules i en VF OKO Forsvarschefsstillingen undermineres. CH VF OKO bliver konkurrerende kraftcenter fjernt fra FC, Forsvarsministeriet og Christiansborg Et af forsvarets allerbedste brands, SOK, nedlægges

9 9 [VF OKO er tidligere vendt og har hver gang fået tommelfingeren ned] [Modellen lægger op til at nedlægge Forsvarskommandoen og til at placere de funktionelle tjenester, herunder materiel og personel, direkte under departementschefen. Departementschefen bliver herved de facto Forsvarschef] Det nederste punkt kan vi evt. komme tilbage til under debatperioden. Tilbage står besparelsesargumentet. Det er politisk besluttet i forliget, at der både må og skal spares bredt i forsvaret. Det skal der så. Men det må gøres fagligt forsvarligt og inden for rammerne af den eksisterende enkle og klare struktur. Det er toppen af de operative kapaciteter, det drejer sig om her. Det er nærmeste hoved, nogen vil måske endda sige en del af de operative kapaciteter, vi har fat i. Og med den størrelse kommandoerne har i dag kan det selvfølgelig også lade sig gøre at spare inden for rammerne af den nuværende struktur. SOKs stab kunne, da den blev etableret i 1961, sidde på en enkelt etage i BP-huset ved havnen i Århus. Power Point 7 Derfor NEJ TAK til en værnsfælles operativ kommando. Tak for opmærksomheden.

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

April 2012. Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret

April 2012. Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret April 2012 Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret INDHOLD INDLEDNING... 3 1. DEN NUVÆRENDE STRUKTUR OG DENS UDFORDRINGER... 4 1.1 De sikkerhedspolitiske rammevilkår...

Læs mere

Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 28. maj 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 28. maj 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 28. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles Mission og Vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 Værnsfælles

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Værnsfælles Operativ Kommando forøget operativ effekt?

Værnsfælles Operativ Kommando forøget operativ effekt? 2014 Værnsfælles Operativ Kommando forøget operativ effekt? Af kaptajn Thomas Schmidt (HRN) Stabskursus 2013 2014, Forsvarsakademiet Vejleder: Major Peer la Cour, Institut for Militære Operationer Omfang:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål.

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål. Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd P i Forsvarsudvalget 23. juni 2016 Emne: Danske styrkers håndtering af fanger under Irak krigen

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 1 Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere Offentligt 1/2012. Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere (II)

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 1 Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere Offentligt 1/2012. Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere (II) Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 1 Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere Offentligt 1/2012 Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere (II) 1/2012 Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere (II)

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 20. december 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Kommunikation Den 10. og 11. december afholdt Forsvarskommandoen en kommunikationskonference for hhv. chefer og kommunikationsmedarbejdere.

Læs mere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 309 Offentligt Samråd den 6. juni 2013 Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Ø vedrørende valg af flyoperatør til transport til Afghanistan

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier Forsvarets strategier - en del af Forsvarets mission, vision og strategier Mission Forsvarets mission Mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring. Juni 2011

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring. Juni 2011 Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring Juni 2011 BERETNING OM FORSVARETS ØKONOMISTYRING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Baggrund... 8

Læs mere

Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov?

Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov? Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del Bilag 134 Offentligt Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov? FOU-høring 25. maj 2016 Jacob Barfoed, PhD, major Forsvarsakademiet 1 Overblik Er

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Ryes Kaserne 11. oktober 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Ryes Kaserne 11. oktober 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Ryes Kaserne 11. oktober 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger...

Læs mere

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 158 Offentligt Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Goddag, I relation til den

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet

forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet Beretning til statsrevisorerne om forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet Marts 2002 RB A301/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om overvågning af olieforurening på havet (beretning nr. 9/00) 1. I mit notat af 5.

Læs mere

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening. OLUF JØRGENSEN 29. november 2009 kronik i Information Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II-STK 2003/2004 Marts 2004 ORGANISATIONSUDVIKLING ÆNDRINGSSTRATEGIER

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II-STK 2003/2004 Marts 2004 ORGANISATIONSUDVIKLING ÆNDRINGSSTRATEGIER FORSVARSAKADEMIET VUT II-STK 2003/2004 Marts 2004 ORGANISATIONSUDVIKLING ÆNDRINGSSTRATEGIER den måde, hvorpå man griber ændring af organisationer an, afslører i en slags skarp karrikatur grundlæggende

Læs mere

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt Anvendelsen af artikel 346 TEUF for at undlade udbud af ordrer om vedligeholdelse af danske krigsskibe Kommentarer til Forsvarsministerens

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. marts 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere