BESTEMMELSE FOR FORSVARETS BENYTTELSE AF CIVILE AREALER. 1. FORMÅL Nærværende Forsvarskommandobestemmelse (FKOBST) fastsætter retningslinier for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSE FOR FORSVARETS BENYTTELSE AF CIVILE AREALER. 1. FORMÅL Nærværende Forsvarskommandobestemmelse (FKOBST) fastsætter retningslinier for"

Transkript

1 FKOBST FORSVARSKOMMANDOEN BESTEMMELSE FOR FORSVARETS BENYTTELSE AF CIVILE AREALER Bilag: Skovenes benyttelse. Erstatter: FKOBST af FORMÅL Nærværende Forsvarskommandobestemmelse (FKOBST) fastsætter retningslinier for benyttelse af terrænet uden for forsvarets egne arealer og erstatning for markskade, i forbindelse med forsvarets løsning af opgaver herunder øvelses- og uddannelsesvirksomhed. 2. GRUNDLAG 2.1. Forsvaret har en ved alderstids hævd hjemlet ret til at færdes på såvel privat ejendom som statens og offentlige institutioners ejendom i den udstrækning, løsning af opgaven herunder øvelses- og uddannelsesvirksomhed kræver det. Denne ret forudsætter, at forsvaret har pligt til at yde erstatning for forvoldte skader. Det er desuden forudsat, at forsvarets egne arealer i størst mulig udstrækning tages i anvendelse fremfor privat og anden statslig eller offentlig ejendom På grund af den betydning som retten til at benytte terræn uden for de militære øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, militære etablissementer m.v. repræsenterer for uddannelsen i forsvaret, må der træffes sådanne foranstaltninger, at den erhvervede ret bevares i sin nuværende form. Dette kan kun opnås, såfremt der fra forsvarets side tages bl.a. følgende primære hensyn: Postadresse Postboks Vedbæk Besøgsadresse Henriksholms Allé 2950 Vedbæk Telefon Gennemvalg: Telefax Internet

2 FKOBST Ved brug af civilt terræn skal der foretages en afvejning mellem behovet for bedst muligt at varetage enhedernes tarv, generne for lodsejerne, incl. konsekvenserne heraf, samt de mulige udgifter (erstatning for markskade). Rekognoscering skal foretages, og i mulig udstrækning skal berørte lodsejere forud for større øvelser kontaktes eller orienteres, evt. generelt gennem meddelelser i den lokale presse. Førere skal søge at erhverve sig et sådant kendskab til landbrugs- og skovforhold, at de kan afgøre, hvorvidt et areal efter fastsatte bestemmelser må anvendes, ligesom de bør kunne foretage en indledende vurdering af opståede skader. Alt militært personel skal være bekendt med gældende bestemmelser for færden i civilt terræn. Restriktioner for sårbare naturområder, f.eks. fredede områder, naturreservater m.v., skal respekteres, hvilket også gælder for sejlads og flyvning. Ved opstået markskade søges skaden udbedret. Er dette ikke muligt, ydes skadelidte hjælp i nødvendigt omfang. Under allierede styrkers deltagelse i øvelses- og uddannelsesvirksomhed i Danmark skal disse gøres bekendt med de nationale bestemmelser for terrænets benyttelse, samt støttes i forbindelse med anmeldelsesvirksomhed og afgørelse af eventuelle erstatningssager Generelt bør rimelige krav og ønsker fra lodsejeres side søges opfyldt, men lodsejere må ikke herved gives mulighed for at hindre den ønskede benyttelse af terrænet. Der må ikke lokalt afgives løfter eller erklæringer om at undgå benyttelse af bestemte lokaliteter eller terrænområder. Det bør imidlertid tilstræbes at tilvejebringe ordninger, som tilsikrer en ligelig belastning af lodsejerne. 3. GENERELLE BEGRÆNSNINGER 3.1. Skove. Disse bør principielt kun benyttes, hvor skov indgår som et væsentligt øvelses- og uddannelseselement (se bilag) Bygninger. Det er kun tilladt med ejerens tilsagn at betræde eller benytte private og offentlige bygninger, incl. sommerhuse, fritidshuse, ødegårde o.lign. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed i kirker og på kirkegårde er forbudt Stalde og husdyr. Uanset ejerens tilsagn er det ikke tilladt at betræde staldbygninger, som anvendes til husdyr. Husdyr må ikke berøres eller fodres. 2

3 FKOBST Landbrugsjord. Planlagt anvendelse af marker i vækst med korn, rodfrugter, frø, nykløver og græs til høslæt eller ensilering m.m. samt marker, hvor afgrøden ligger på skår (raps, ærter og frø), kan som hovedregel kun finde sted efter forud indhentet tilsagn fra ejeren eller meddelelse til ejeren herom. Tilsvarende gælder for nytilsåede marker eller marker, der er gjort klar til såning. For særlige øvelser kan Hærens Operative Kommando og Hjemmeværnskommandoen fastsættes retningslinier eller bestemmelser for færdsel på landbrugsjord Følsomme områder. Det er ikke tilladt uden ejerens tilsagn at betræde eller benytte anlæg, parker, idrætsanlæg, golfbaner, haver, frugtplantager, planteskoler, plantninger, vildtindhegninger, søer, skovområder udlagt som naturskov og andre bevaringsværdige skovområder Jernbaneterræner og civile flyvepladser. Der må ikke uden forudgående tilladelse afholdes uddannelses- og øvelsesvirksomhed på jernbaneterræner og civile flyvepladser Veje. Kamphandlinger, incl. afspærring, må ikke gennemføres på motorveje og motortrafikveje. På øvrige veje kan afspærring foretages efter indhentet tilladelse fra den lokale politimyndighed og respektive vejmyndighed. Afspærring og trafikregulering må kun gennemføres af militærpolitiet. Offentlige og private veje, herunder især skovveje og svagt befæstede veje, skal befærdes hensynsfuldt med motorkøretøjer, ikke mindst i nedbørs- og tøbrudsperioder, ligesom færdsel med bæltekøretøjer på nyasfalterede veje i varme perioder bør undgås Fortidsminder. Det er forbudt at foretage gravning, at rejse master o.lign. samt at køre på eller hen over jordfaste fortidsminder, såsom gravhøje, stengrave, -dysser, voldsteder, ruiner m.v., selv om fortidsminderne ikke er afmærket med fredningssten. Dette forbud er også gældende på militært område Oprydning. Eget affald af enhver art skal fjernes Gravning. Gravning af skyttehuller skal normalt aftales med lodsejerne. Gravning må ikke foretages nærmere veje end 5 meter. Gravearbejder med maskiner må af hensyn til el-, gas-, vand- og telefonledninger o.lign. kun foretages efter behørig henvendelse til civile myndigheder og efter aftale med berørte lodsejere Støj. Ved gennemførelse af støjende aktiviteter såsom skydning, brug af kanonslag og andre sprængmidler samt brug af røg skal der udvises hensyn til omgivelserne, især i nærheden af sygehuse, plejehjem, stiftelser for svagelige el.lign., kreaturer, heste og andre husdyr såvel i stalde som i indhegninger, pels-, fjerkræ-, hare- og hjortefarme samt 3

4 FKOBST volierer og andre vildtindhegninger. Tilsvarende gælder i nærheden af beboelse, befærdede steder og veje Brandfare. Al omgang med ild, herunder tobaksrygning, enhver anvendelse af sprængmidler, kanonslag, observations-, røg- og signalammunition er forbudt indenfor det i lokale brandvedtægter eller tilsvarende fastsatte for stråtækte bygninger, let antændelige genstande samt steder med let antændelig vegetation såsom lyng, tørt græs, løv og skove. 4. ERSTATNING FOR MARKSKADE 4.1. Benævnelsen markskade dækker i denne sammenhæng bredt alle skader på marker, afgrøder, veje, skove, dyr, bygninger og driftsmidler m.v., som forsvaret forvolder på civil ejendom eller anden offentlig ejendom, når der ikke er tale om færdsels- eller personskader Forvoldt markskade forsøges i muligt omfang udbedret, såfremt skadelidte er indforstået hermed. Herefter skal enheden forvisse sig om, at skadelidte er tilfreds med retableringen. Er dette ikke tilfældet, og skadelidte mener at have krav på erstatning, udfærdiges der MARKSSKADERAPPORT på den af Hærens Operative Kommando udarbejdede blanket Såfremt en skadelidt henvender sig til en militær enhed vedrørende militær markskade på sin ejendom uden at han har haft kontakt med skadevolderen skal enheden være den skadelidte behjælpelig i form af retablering eller gennem optagelse af markskaderapport. Enhver anmeldelse af markskade skal snarest behandles og besigtiges. Hvor der er fare for, at skaden kan forværres eller er til fare for omgivelserne, skal skaden uopholdeligt besigtiges og retablering iværksættes Afgørelse af markskadesager. Markskadesager i forsvaret afgøres efter Hærens Operative Kommandos bestemmelse, idet markskadesager op til et fastsat beløb afgøres af Søværnets Operative Kommando, henholdsvis Flyvertaktisk Kommando. Markskadesager i hjemmeværnet behandles efter Hjemmeværnskommandoens bestemmelse Sejlads. Skadesager, klager og uheld m.v. i forbindelse med sejlads behandles efter Søværnets Operative Kommandos bestemmelse. For enheder af hjemmeværnet anvendes de af Hjemmeværnskommandoen fastsatte bestemmelser. 4

5 FKOBST Flyvning. Skadesager, klager og uheld m.v. i forbindelse med flyvning behandles efter Flyvertaktisk Kommandos bestemmelse. Henvendelser eller anmeldelser om skader som følge af havari, landing m.v. behandles efter reglerne for markskade i nærværende FKOBST. Henvendelser om anmeldelser af skader som følge af overflyvning henvises til politiet med henblik på optagelse af politirapport Ankemulighed. Såfremt myndighederne ikke kan opnå enighed med skadelidte om erstatningsbeløbet, meddeles skadelidte skriftligt afgørelsen med oplysning om, at sagen kan ankes, jf. forvaltningslovens SAGSBEHANDLENDE AFDELING Materielstabens Infrastrukturafdeling er sagsbehandlende afdeling, hvortil henvendelse kan ske. E.b. NIELS MEJDAL kontreadmiral Chef for Materielstaben Fordeling: CTP 600 SPF, FDP NOR 225 FSDVÆR-P 280 Herudover fordeles FKOBST som følger: CTP (HO: 350, HOK: 700) (1050) Skov- og Naturstyrelsen (250) Haraldsgade København Ø Dansk Skovforening (800) Amalievej Frederiksberg C Det Danske Hedeselskab (25) Klostermarken Viborg Hjemmeværnskommandoen (460) 5

6 BILAG FKOBST Hertil 2 underbilag SKOVENES BENYTTELSE Underbilag: 1. Regionsinddeling - Tilhørsforholdet mellem forsvarets myndigheder og statsskovdistrikterne. 2. Oversigt over beskyttede statsskove. 1. GENERELT 1.1. Skove benævnes statsskove, når de henhører under Skov- og Naturstyrelsen, mens øvrige skove benævnes privatskove Færdsel og ophold i skovene skal ske under størst mulig hensyntagen til skovmiljøet, herunder til skovens dyr og fugle, især i yngleperioden 1. april 30. juni og i senvinteren. Steder, hvor vildtopdræt finder sted i større omfang, må ikke befærdes. Der må ikke afholdes øvelser eller skydes i nærheden af foderpladser i vinterhalvåret. Ved færdsel og ophold uden for faste veje, spor, brandlinier og lignende skal der tages særligt hensyn til ikke at beskadige træagtig opvækst, der ofte ikke vil være særligt afmærket eller indhegnet. I yngleperioden 1. april 30. juni og i skove med kronvildtbestand i perioden 1. september 31. oktober skal forsvarets benyttelse af skove til natøvelser (fra solnedgang til solopgang) samt anvendelse af løs ammunition såvel dag som nat begrænses mest muligt. Såfremt det af øvelses- og uddannelsesmæssige grunde findes nødvendigt at anvende løs ammunition, skal der normalt forhandles herom med pågældende skovdistrikt/skovejer. 2. BIVUAKERING OG GRAVNING Bivuakering i skove må kun finde sted efter anvisning fra pågældende skovdistrikt/skovejer. Det er forbudt at antænde bål uden for anviste eller dertil indrettede steder. Bortset fra gravning til dækning for liggende skytte skal gravearbejder begrænses mest muligt. Alle gravearbejder skal normalt forhandles forud med pågældende skovdistrikt/skovejer. Der må normalt ikke graves nærmere end 2 m fra større træer. Spor efter gravearbejder skal sløjfes, om muligt inden skoven forlades og senest umiddelbart efter øvelsens afslutning, med mindre anden aftale foreligger. Til opfyldning af gravede huller må kun anvendes de opgravede materialer. 3. AFFALD Alt affald, minestrimler, snubletråde m.m. skal fjernes snarest efter brug, og altid inden skoven forlades. Affald m.m. må ikke nedgraves, men skal medtages. 4. AFMÆRKNING

7 BILAG FKOBST Enhver form for afmærkning skal forsynes med oplysninger om brugende enhed og dato for anvendelsen. Afmærkninger må ikke foretages med søm, maling, metaltråde el.lign. og skal fjernes umiddelbart efter anvendelsen, medmindre der foreligger anden aftale. 5. BRUG AF MATERIALER Nedfaldne og visne grene er normalt de eneste materialer, der må anvendes til sløring og lignende. Skovens øvrige materialer må kun anvendes efter forhandling med pågældende skovdistrikt/skovejer. 6. GENER Forsvarets aktiviteter må ikke være til betydelig gene for arbejdet i skoven, og alle anmodninger fra skovpersonalet i den anledning skal snarest efterkommes. 7. KØRSEL Forsvarets køretøjer - herunder afmærkede køretøjer fra hjemmeværnet - har ret til færdsel ad samtlige veje i forbindelse med øvelsesvirksomhed. Med henblik på at begrænse risikoen for skader skal kørsel med bæltekøretøjer forud forhandles med pågældende skovdistrikt/ skovejer. Kørsel uden for faste veje, spor, brandlinier og lignende bør begrænses mest muligt og skal i givet fald ske med størst mulig forsigtighed og normalt efter forhandling. Såfremt nogle af vejene i en skov er i en sådan stand f.eks. i en tøbruds- eller nedbørsperiode at betydelig skade kan opstå ved motorkørsel, er vedkommende skovdistrikt/skovejer berettiget til midlertidigt at lukke de pågældende veje for al færdsel med motorkøretøjer. 8. JAGT På jagtdage og dagene umiddelbart før jagtdage er skovdistriktet/skovejeren berettiget til helt eller delvist at lukke skoven. 9. SKOVENES TILHØRSFORHOLD Statsskovene er opdelt i et antal statsskovdistrikter, jf. underbilag 1. For at sikre den nødvendige lokale kommunikation er der foretaget en regionsinddeling, som fastsætter tilhørsforholdet mellem militære myndigheder (lokalforsvarsregioner og garnisoner) og de respektive statsskovdistrikter, jf. underbilag 1. Privatskovenes ejerforhold fremgår af Danske Skovdistrikter, der udgives af Danske Forstkandidaters Forening. 10. BENYTTELSE Benyttelse af stats- og privatskove bør normalt først finde sted efter skriftlig anmeldelse til pågældende skovdistrikt/skovejer, idet benyttelsen efter forhandling kan flyttes/ændres, såfremt der er særlig risiko for skader, eller anden brug af skoven gør det påkrævet. 2

8 BILAG FKOBST Hertil anvendes blanket udfærdiget af Skov- og Naturstyrelsen, som rekvireres ved statsskovdistrikterne. For privatskove sender den brugende militære enhed (underafdeling eller højere) senest 8 dage før benyttelsen en anmeldelse direkte til berørte skovdistrikt/ skovejer med efterretningskopi til berørte militære myndigheder. I forbindelse med større samlede øvelser, d.v.s. øvelser under ledelse af brigade/region og højere, kan der i stedet for henvendelse til berørte skovdistrikt/skovejere anvendes annoncering i lokalaviser, hvorved de direkte anmeldelser kan bortfalde. Annoncens ordlyd sendes desuden senest 1 måned før øvelsen til Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C som herefter vil drage omsorg for, at der gives meddelelse om øvelsen i foreningens tidsskrift SKOVEN NYT eller i andet relevant fagtidsskrift. For statsskove sender den brugende militære enhed (underafdeling eller højere) senest 12 dage før benyttelsen en anmeldelse til berørte militære myndigheder, jf. underbilag 1. Enheder, som vil benytte statsskove uden for egen region, skal desuden sende anmeldelsen til efterretning for den berørte lokalforsvarsregion. Pågældende militære myndighed foretager senest 10 dage før benyttelsen anmeldelse til berørte statsskovdistrikt, medmindre anden lokal aftale foreligger. 11. BESKYTTEDE SKOVE Mindre dele af visse skove er særligt følsomme over for benyttelse fra forsvarets side, hvorfor disse skove er kategoriseret Beskyttede skove. Oversigt over beskyttede statsskove fremgår af underbilag 2. Beskyttede privatskove oprettes efter forhandling på lokalt plan mellem skovdistrikt/skovejer og militære myndigheder, idet sådanne aftaler godkendes af Hærens Operative Kommando, som desuden er ansvarlig for, at de øvrige brugere fra forsvaret, inkl. hjemmeværnet, underrettes herom, f.eks. gennem blivende befalinger. 12. ANVENDELSE For anvendelse af beskyttede skove gælder desuden følgende særlige bestemmelser. Beskyttede skove er lukkede for anvendelse af enhver art, idet dog øvelser under ledelse af de operative kommandoer og Danske Division er undtaget herfra. I særlige tilfælde og efter forhandling med pågældende skovdistrikt/skovejer kan brigade/region opnå tilladelse til at gennemføre begrænsede øvelsesaktiviteter i de beskyttede skove under større brigade-/regionledede feltøvelser. Forsvaret inkl. hjemmeværnet har desuden ret til begrænsede øvelsesaktiviteter lokaliseret til og koncentreret omkring forsvarets faste anlæg i de beskyttede 3

9 BILAG FKOBST skove, samt omkring civile anlæg/objekter, "Nøglepunkter" og lignende, hvor forsvaret er tildelt opgaver. De nærmere aftaler herom forhandles direkte med pågældende skovdistrikt/skovejer. 4

10 UNDERBILAG 1 FKOBST REGIONSINDDELING TILHØRSFORHOLDET MELLEM FORSVARETS MYNDIGHEDER OG STATSSKOVDISTRIKTERNE LOKALFORSVARSREGION NORD Ålborg Kaserne 9400 Nørresundby Tlf Fax Trænregimentet Ålborg Kaserne 9400 Nørresundby Tlf Fax Nordjylland Sct. Laurentiivej Skagen Tlf Fax Hanherred Langdal, Ejstrupvej Brovst Tlf Fax Buderupholm Mosskovgård, Møldrupvej Skørping Tlf Fax Jyske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf Fax Thy Søholt, Søholtvej Thisted Tlf Fax Klosterheden Gl. Landevej 35, Fabjerg 7620 Lemvig Tlf Fax Feldborg Feldborggaard, Bjørnkærvej Haderup Tlf Fax

11 UNDERBILAG 1 FKOBST Ulborg Ulborggård, Paradisvej Ulfborg Tlf Fax Prinsens Livregiment Skive Kaserne Sdr. Boulevard Skive Tlf Fax Silkeborg Vejlbo, Vejlesøvej Silkeborg Tlf Fax Palsgård Palsgårdsvej Hampen Tlf Fax Fussingø Vasevej 7, Fussingø 8900 Randers Tlf Fax LOKALFORSVARSREGION SYD Odense Kaserne Postboks 240 Sdr. Boulevard Odense Tlf Fax Telegrafregimentet Ryes Kaserne 7000 Fredericia Tlf Fax Haderslev Kaserne Louisevej 2A 6100 Haderslev Tlf Fax Fyn Sollerupvej 22, Korinth 5600 Fåborg Tlf Fax Randbøl Førstballevej Randbøl Tlf Fax Haderslev Christiansfeldvej Haderslev Tlf Fax

12 UNDERBILAG 1 FKOBST Åbenrå Vesterlund, Skinderbro Åbenrå Tlf Fax Lindet Skovridervej 1, Lindet 6510 Gram Tlf Fax Sønderborg Kaserne Postboks Sønderborg Tlf Fax Oksbøllejren Grærup Havvej Oksbøl Tlf Fax Gråsten Egene, Feldstedvej Gråsten Tlf Fax Oxbøl Ålholt, Ålholtvej Oksbøl Tlf Fax LOKALFORSVARSREGION SJÆLLAND Ringsted Kaserne Teglovnsvej 25 Tlf Fax Gardehusarregimentet Antvorskov Kaserne 4200 Slagelse Tlf Fax Vordingborg Kaserne 4760 Vordingborg Tlf Fax Odsherred Ulkerupvej Nykøbing S Tlf Fax Falster Egehus, Hannenovvej 22 Tingsted 4800 Nykøbing F Tlf Fax

13 UNDERBILAG 1 FKOBST LOKALFORSVARSREGION KØBENHAVN Kastellet 14 B 2100 København Ø Tlf Fax Kongens Artilleriregiment Sjælsmark Kaserne, Sjælsmarkvej Hørsholm Tlf Fax Frederiksborg Ostrupgård, Gillelejevej 2 B 3230 Græsted Tlf Fax Jægersborg Dyrehaven Klampenborg Tlf Fax København Fægyden Værløse Tlf Fax Kronborg Bøssemagergade Hellebæk Tlf Fax Jægersprislejren 3630 Jægerspris Tlf Fax Tisvilde Arresødalvej Frederiksværk Tlf Fax LOKALFORSVARSREGION BORNHOLM Almegaards Kaserne 3700 Rønnede Tlf Fax Bornholm Rømersdal, Ekkodalsvej Åkirkeby Tlf Fax

14 UNDERBILAG 2 FKOBST OVERSIGT OVER BESKYTTEDE STATSSKOVE JYLLAND Benævnelse Beliggenhed Skovdistrikt Beskyttet areal i ha Bemærkninger FOSDAL PLANTAGE LANGDAL PLANTAGE Ved Tranum Hanherred 1159 RYDHAVE E for Struer 31 FELDBORG Feldborg E for Holstebro SØNDERSKOV 633 Beskyttet i S-lige del HALD Ved Hald sø 350 Området S for Herningvejen RINGELMOSE SKOV 193 S for Rønde HESTEHAVE SKOV Fussingø 215 MOLS BJERGE W for Ebeltoft 718 LOVDAL SKOV 33 S for Silkeborg TORSØ BAKKER 182 HØGDAL SE for Silkeborg Silkeborg 54 VELLING SKOV 376 N for Bryrup SNABEGÅRD SKOV 137 GØDDING SKOV N for Randbøl 276 BOLLER NEDERSKOV 159 Randbøl BOLLER OVERSKOV S for Horsens 59 KLOKKEDAL 66 TIPPERNE Ved Nymindegab Oxbøl 500 Fuglereservat ØSTERSKOV NE for Haderslev Haderslev 185 JØRGENSGÅRD SKOV 173 NE for Åbenrå Åbenrå NØRRESKOV 84 DRAVED SKOV OG S for Løgum- KONGENS MOSE kloster Lindet 494 SØNDERSKOV E for Sønderborg Gråsten 411 Beskyttet S for landevej

15 UNDERBILAG 2 FKOBST Benævnelse Beliggenhed Skovdistrikt Beskyttet areal i ha LAMBJERG INDTÆGT E for Sønderborg 97 RODEN NW for Gråsten 146 Bemærkninger SJÆLLAND SONNERUP SKOV W for Arresø 61 LYNGBY SKOV S for Arresø 66 Tisvilde FREERSLEV HEGN W for Hillerød 277 NEJEDE VESTERSKOV E for Arresø 110 HORSERØD HEGN 380 Ved Gurre sø GURRE VANG 198 KNORRENBORG VANG 109 NE for Hillerød GRØNHOLT HEGN Kronborg 274 FOLEHAVEN SE for Hørsholm 266 STASEVANG 72 NW for Hørsholm SJÆLSØ LUND 83 HARAGER HEGN Ø for Helsinge 408 SNEVRET N for Esrum 62 BRØDE SKOV S for Hillerød Frederiksborg 178 GRIBSKOV JÆGERSBORG HEGN JÆGERSBORG DYREHAVE 560 Beskyttet øst for landevejen Nøddebo-Esbønderup Jægersborg Jægersborg 1617 Særlig status NØRRESKOV W for Furesø 114 GANLØSE ORE SW for Farum København 392 ST. HARESKOV S for Furesø 294 RYGET S for Farum sø 142 ANNEBJERG SKOV S for Nyk. Sjæl. Odsherred 197 Beskyttet E for vejen Farum- Bagsværd

16 UNDERBILAG 2 FKOBST Benævnelse Beliggenhed Skovdistrikt Beskyttet areal i ha Bemærkninger ULKERUP SKOV 272 HØNSEHALS SKOV Tuse Næs Hele skoven FALSTER BANGSEBRO 85 NE for Nyk. F. SDR. KOHAVE 69 Falster BUSSENE HAVE S for Møns Klint 9 MANDEMARKE HAVE 14 BORNHOLM SLOTSLYNGEN S for Hammershus Bornholm 142 V for vejen til Hammer havn HAMMEREN

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Nordsjællandske Musvågers (Buteo buteo) ungeproduktion, spredning og dødsårsager.

Nordsjællandske Musvågers (Buteo buteo) ungeproduktion, spredning og dødsårsager. Nordsjællandske Musvågers (Buteo buteo) ungeproduktion, spredning og dødsårsager. af Bent Jensen Indledning Hermed fremlægges resultaterne af 8 års undersøgelse af Musvåge (Buteo buteo) i Nordsjælland,

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Fredskovspligt - hvad er det?

Fredskovspligt - hvad er det? Fredskovspligt - hvad er det? Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune 2015 Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse Landevej

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 7-15, Bestemmelser om særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelse: Høringssvar:

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Regulativ for afbrænding i Læsø Kommune

Regulativ for afbrænding i Læsø Kommune Regulativ for afbrænding i Læsø Kommune Indhold Regulativ for afbrænding i Læsø Kommune... 1 Lovgrundlag... 2 Formål, gyldighed og ikrafttrædelse... 2 Regulativets omfang... 3 Afbrændingsmuligheder...

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009

Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009 Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009 Oversigt over kort Forklaring 1 Tabel: Kvælstofdeposition hidrørende fra ammoniak samt andre bidrag 3 Anholt 5 Frederiksborg 6 Keldsnor 7 Lindet 8

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nye skov- og landskabsingeniører

Nye skov- og landskabsingeniører Nye skov- og landskabsingeniører Fra Skovskolen i Nødebo er der i år dimitteret 35 nye skov- og landskabsingeniører, som præsenteres herunder. Hvis du fatter interesse for en af dimittendernes hovedopgaver,

Læs mere

Afbrænding. af haveaffald, sankthansbål, halm, kvas m.v., brug af grill og ildsteder i Aalborg Kommune

Afbrænding. af haveaffald, sankthansbål, halm, kvas m.v., brug af grill og ildsteder i Aalborg Kommune Afbrænding af haveaffald, sankthansbål, halm, kvas m.v., brug af grill og ildsteder i Aalborg Kommune Februar 2015 Beredskabscenter Aalborg Brand & Sikkerhed Thomas Boss Gade 6 Postboks 529 9100 Aalborg

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere