KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013."

Transkript

1 KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar Mødet afholdt tirsdag d. 12. februar 2013 i tidsrummet fra kl i Polisförbundets lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm. Tilstede var: Sigve Bolstad og Egil Haaland, Politiets Fellesforbund, Norge, Yrjö Suhonen og Riina Koivula, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Lena Nitz og Lars Bergman, Polisförbundet i Sverige, Peter Ibsen og Claus Hartmann, Politiforbundet, Danmark, Snorri Magnusson, Landssamband Lögreglumanna, Island. Anna Nellberg, Polisförbundet i Sverige og præsident for EuroCOP, deltog som observatør fra punkt 6. Tolk: Christine Lund. Sekretær: Claus Redder Madsen. 1

2 Pkt. 1: Velkomst. Formand Lena Nitz bød velkommen til NPF s Årsmøde, idet hun kort orienterede om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet. Herudover blev Riina Koivula, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), der pr. d var blevet ansat som jurist i SPJL og nu er SPJL s kontaktperson til NPF, budt særlig velkommen, idet hun for første gang deltog i et NPF-møde. Riina Koivula præsenterede herefter sig selv, og orienterede om, at hun fandt jobbet i SPJL vældig interessant med mange udfordringer og gode kolleger. Da hun alene havde bestredet jobbet en måneds tid havde hun fortsat travlt med at sætte sig ind i de nye forhold. Tidligere havde hun været ansat i Tingsretten i Åbo. Hun så frem til samarbejdet i regi af NPF. Styret præsenterede herefter kort sig selv overfor Riina. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden. Formanden foreslog følgende dagsorden for mødet.. 1. Velkomst. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Evaluering af NPF s arbejde. 4. Årsmødet, herunder a. NPF-Årsrapport b. Regnskab c. Budget d. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af formand og næstformand. 6. Information fra EuroCOP og forberedelse til EuroCOP s ekstraordinære kongres i dagene d i Barcelona. 7. Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Kommende møde med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i b. NPF Action Plan set i forhold til pkt. 3 Evaluering af NPF s arbejde. 8. Information om interne sager i forbundene. 9. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande. 10. Eventuelt. 11. Godkendelse af referat. 12. Afslutning. Styret godkendte den fremlagte dagsorden. 2

3 Pkt. 3: Evaluering af NPF s arbejde. Formanden indledte punktet, idet hun redegjorde for baggrunden for punktet, som udspringer af den i 2010 nedsatte NPF-arbejdsgruppe og Styrets beslutninger ved NPF-mødet d september 2010 i forhold til arbejdsgrupperapporten Arbeidsgruppe Nordiska Polisförbundet - Del , og den af sekretæren udarbejdede fællesrapport med nationale besvarelser af de konkrete spørgsmål, der er udsendt til Styret d Formanden foreslog samtidig, at Styret gik kronologisk til værks i forhold til behandling af de forskellige spørgsmål, hvilket Styret tilsluttede sig. 1. Skal formandskabet fortsat cirkulere mellem medlemsforbundene? Styret tilsluttede sig, at formandskabet fortsat cirkulerer mellem medlemsforbundene. 2. Skal vi fortsætte med et mindre aktivitetsniveau 2 styremøder årligt? Styret havde en grundig drøftelse af aktivitetsniveauet, herunder i forhold til de teknologiske muligheder (Videokonferencer/telefonmøder). Styret besluttede således at fastholde 2 årlige Styremøder, eventuelt suppleret med afholdelse af videokonferencer eller telefonmøder i den udstrækning, at dette er muligt. 3. Skal vi udarbejde et tema til hvert møde valgt af det arrangerende land (- og med udarbejdelse af et kort notat om emnet som udgangspunkt for drøftelserne i Styret)? emner kunne være: Ledelsesrollen, forholdet mellem politi og vagtselskaber, privat efterforskning, rollen som operativt politi, m.fl. Styret drøftede emnet, og fandt ikke, at der var behov for et specifikt tema til hvert møde, men at det løbende vurderes, hvorvidt situationen tilsiger, at et særligt tema tages op. Samtidig fandt Styret det væsentligt, at temaerne indgår i NPF s Action Plan, således disse er gennemgående. Styret fandt det endvidere hensigtsmæssigt, at medlemslandendes administrative ombudsmænd/sekretærer jævnligt mødes eksempelvis i forhold til løn, pension og arbejdsmiljø for at understøtte den politiske proces i NPF, administrativ erfaringsudveksling og etablering af netværk, i lighed med Polisförbundets initiativ, hvor der planlægges for et møde i foråret 2013 for forbundenes ansvarlige for arbejdsmiljø. Polisförbundet henviste i øvrigt til det frugtbare samarbejde, der allerede eksisterer mellem fagbladenes redaktioner. 4. Har vi nogle konkrete og håndgribelige forslag til mål for NPF s fremtidige arbejde som vores medlemmer også kan se værdien i? Styret drøftede grundigt mål for NPF s fremtidige arbejde, herunder udvidet politisamarbejde på tværs, intern udveksling mellem sekretariaterne, måltal og New Public Management (NPM). Styret fandt således, at særligt 2 emner skal prioriteres - dels at knytte NPF tættere til de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren og opprioritere samarbejdet, blandt andet ved deltagelse i fællesmøder med disse, og dels at søge at definere politirollen på nordisk plan. Snorri Magnusson har således med den islandske rigspolitichef drøftet et eventuelt fællesmøde med de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren til deres planlagte møde i august 2013 i Island. Den islandske rigspolitichef var positiv overfor et 3

4 fællesmøde, og vil indenfor kort tid meddele endeligt, om NPF s forbundsformænd/- ordförende vil blive inviteret til at deltage. 5. Skal sekretærens stillingsandel fortsat udgøre 20/80 og begrænses til alene at forestå de i rapporten oplistede arbejdsopgaver og skal sekretærfunktionen fortsat være placeret i Politiforbundet i Danmark? Styret drøftede grundigt sekretærens stillingsandel, herunder set i forhold til aktivitetsniveauet. Peter Ibsen redegjorde grundigt for sekretærens tidsforbrug i 2011, som viste et tidsforbrug for NPF, der udgjorde 26,5 %, og hvor aktivitetsniveauet havde været normalt. I 2012 var der et højere aktivitetsniveau, og flere opgaver udover de normale, herunder flere ekstraopgaver i forhold til ansøgninger til Nordisk Ministerråd, skrivelser til EuroCOP m.v. Politiforbundet så derfor gerne, at fordelingen øges. Styret tog redegørelsen til efterretning. Styret tilsluttede sig herefter, at sekretærens stillingsandel øges og for 2013 udgør 25 % for NPF og 75 % for Politiforbundet. Til NPF-Årsmødet i 2014 vurderes det, om stillingsandelen yderligere skal øges til 30/70. Styret fandt ligeledes, at sekretærfunktionen fortsat skal være placeret i Politiforbundet i Danmark. 6. Egenbetaling af Rejse- og opholdsudgifter ved møder skal dette fortsætte? Styret tilsluttede sig, at egenbetaling fortsætter uændret. 7. Ordningen m.h.t. Tolkning skal denne fortsætte og skal vi fortsat tale skandinavisk til vores møder? Styret tilsluttede sig efter en drøftelse, at ordningen vedrørende Tolkning fortsætter, og at der fortsat tales skandinavisk til vores møder. 8. Skal den økonomiske afvikling af NPF s økonomi fortsætte og skal Økonomifunktionen fortsat være placeret i Polisförbundet i Sverige? Styret fandt, at kapitalen nu vurderes til at være rimelig, hvorfor afvikling af NPF s økonomi ikke skal fortsætte, men at der naturligvis skal være balance mellem indtægter og udgifter set i forhold til medlemsafgiften. Styret fandt ligeledes, at Økonomifunktionen fortsat skal være placeret i Polisförbundet i Sverige. 9. Anbefalingerne under pkt. 3 og 4 fra slutrapporten vedrørende lederskapsseminariet skal NPF iværksætte disse og i givet fald hvordan? Styret fandt ikke, at NPF skulle implementere de anførte anbefalinger, men støttede i øvrigt, at der på tværs af landene etableres netværk. 4

5 Egil Haaland tilkendegav, at Politiets Fellesforbund har fokus på lederskab, og at repræsentanter for de norske ledere netop i januar 2013 har gennemført et udbytterigt studiebesøg i Politiforbundet i Danmark. Styret tilsluttede sig således, at der nationalt tages initiativ til direkte fra land til land at etablere netværk for lederne. ---oo0oo--- På given foranledning og efter at Rita fra SPJL er blevet afløst af Riina blev der foretaget opdatering af kontaktoplysninger til NPF s kontaktpersoner: Pkt. 4: Årsmødet, herunder a. NPF-Årsrapport b. Regnskab c. Budget d. Fastsættelse af kontingent. a. NPF-Årsrapport Formanden henviste kort til den via indkaldelsen udsendte NPF-Årsberetning 2012, idet hun fandt, at beretningen kort og præcist beskrev, hvad der var sket i løbet af året. Styret drøftede årsberetningen, herunder særligt i forhold til medlemsantallet, der er stigende. Styret fandt det dog i den forbindelse tankevækkende, at organisationsprocenten i blandt andet Sverige var faldende fra tidligere 98 % til nu 95 %. Styret fandt det derfor relevant at udviklingen tages op som et fælles tema ved det kommende NPF-møde i Oslo d. 18. september Styret havde i øvrigt ingen bemærkninger til det fremlagte udkast til NPF- Årsberetning 2012, hvorefter den blev godkendt. b. Regnskab Formanden henviste kort til, at revisor Lennart Heijdenberg, NPF- Økonomifunktionen, via en telefonforbindelse ville deltage i mødet med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål relateret til de økonomiske forhold. Lennart Heijdenberg redegjorde herefter for det udsendte NPF-Årsregnskab for 2012, idet han bemærkede, at regnskabet endnu ikke var revideret, men han forventede ikke, at dette gav anledning til problemer. Revisionen vil blive foretaget i indeværende uge. Det udleverede regnskab blev herefter i hovedpunkterne gennemgået, og udgifterne vedrørende lederskaps-seminaret vil blive yderligere udspecificeret. Styret drøftede NPF s regnskab for 2012, hvorefter det med de anførte bemærkninger blev godkendt. NPF s regnskab 2012 blev herefter af regnskabstekniske årsager underskrevet af Styret, og udleveret til Økonomifunktionen i Polisförbundet. 5

6 c. Budget Formanden redegjorde for det udsendte NPF-Budget for 2013, idet hun henviste til beslutningerne under pkt. 3 - Evaluering af NPF s arbejde. Lennart Heijdenberg redegjorde for forslaget til NPF-Budget 2013, og fandt i forhold til dels aktivitetsniveau og dels hævelsen af sekretærens stillingsandel fra tidligere 20/80 til nu 25/75, at medlemsafgiften bør fastsættes til SEK 5,- pr. medlem, hvilket samlet set vil udløse et mindre overskud. Styret drøftede NPF-Budget 2013, som herefter blev taget til efterretning. d. Fastsættelse af kontingent. Formanden henviste til det netop vedtagne NPF Budget 2013, hvorefter hun overfor Styret indstillede, at medlemsafgiften for 2013 fastsættes til SEK 5,- pr. medlem, ligesom deadline for indbetaling af medlemsafgift for 2013 til Økonomifunktionen i Polisförbundet indstilles til senest d. 1. maj Styret tilsluttede sig efter en drøftelse dels forslaget til medlemsafgift for 2013 og dels, at indbetaling af medlemsafgift for 2013 til Økonomifunktionen i Polisförbundet fastsættes til senest d. 1. maj Pkt. 5: Valg af formand og næstformand. Formanden orienterede i tilknytning til NPF s lovs 7 om, at der efter rotationsprincippet skal vælges ny formand og ny næstformand for 2 år. Det indstilles således, at fg. forbundsleder, Sigve Bolstad, Norge, vælges til ny formand for 2 år, mens det indstilles, at forbundsformand Peter Ibsen, Danmark, vælges til ny næstformand for 2 år frem til Styret tiltrådte den fremlagte indstilling med akklamation. Pkt. 6: Information fra EuroCOP og forberedelse til EuroCOP s ekstraordinære kongres i dagene d i Barcelona. Formanden overlod ordet til Anna Nellberg, Polisförbundet i Sverige og præsident for EuroCOP, som deltog som observatør under punktets behandling. Anna Nellberg orienterede herefter om status i regi af EuroCOP, og bemærkede særligt følgende.. ExCOM s anbefaling i forhold til re-lokation af EuroCOP s hovedkvarter til Bruxelles, hvor indstillingen er, at hovedkontoret fortsat er placeret i Luxembourg, mens der ansættes en medarbejder i Bruxelles som politisk konsulent og i et kontorfælleskab med en anden organisation. ExCOM s anbefaling i forhold til kontingent til EuroCOP, hvor det indstilles, at medlemskontingentet forhøjes til 1,33, hvilket svarer til en 7,5 % stigning, men skal ses i forhold til, at kontingentet ikke er reguleret i 10 år. Øvrige ændringer om tidspunkt for ikrafttræden, minimumsbeskyttelse m.v. indgår ligeledes. 6

7 Det tyske politiforbund, GDP, har angiveligt overvejelser om at fremsende ændringsforslag. Øvrige besparelser i EuroCOP i forhold til tolkning, afholdelse af færre ExCOM-møder, ubesat stilling som Head of Office m.v. Nomineringer til den ledige plads i ExCOM, hvor der er indkommet 3 kandidater. Gennemgang af dagsordenen til EuroCOP Spring Committee-mødet, herunder at en cypriotisk organisation har ansøgt om medlemskab, en gæstetaler fra EU vil orientere om effekten af budgetnedskæringer i politiet også i forhold til Schengen, præsentation af EuroCOP s nye hjemmeside og tilknytning til Facebook, m.v. Styret drøftede grundigt den givne status set i forhold til den politiske og økonomiske situation, herunder om muligheden for at knytte medlemsafgiften op til et Euro- Index, forslagenes økonomiske konsekvenser for EuroCOP, og koordinering af NPF s synspunkter. Styret besluttede således, at sekretæren sikrer, at der er mulighed for at NPF-Styret mødes undervejs til selve EuroCOP-møderne for at sikre koordinering af NPF s synspunkter til de forskellige emner. Formanden takkede afslutningsvis Anna for orienteringen. Pkt. 7: Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Kommende møde med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i b. NPF Action Plan 2013 set i forhold til pkt. 3 Evaluering af NPF s arbejde. a. Kommende møde med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i Formanden redegjorde kort for, at det på seneste NPF-møde blev besluttet, at der skal søges etableret et fællesmøde i Island i 2013, hvori alene NPF s forbundsformænd/-ordförende deltager. Snorri Magnusson oplyste, som tidligere nævnt, at han med den islandske rigspolitichef har drøftet et eventuelt fællesmøde med de nordiske Rigspolitichefer/- Politidirektøren til deres planlagte møde i august 2013 i Island. Den islandske rigspolitichef var positiv overfor et fællesmøde, og vil indenfor kort tid meddele endeligt, om NPF s forbundsformænd/-ordförende vil blive inviteret til at deltage. Formanden konkluderede, at invitationen til fællesmøde således afventes, ligesom hun erindrede om, at der kunne blive behov for afholdelse af et forberedelsesmøde, hvor endelig dagsorden fastsættes. b. NPF Action Plan set i forhold til pkt. 3 Evaluering af NPF s arbejde. Formanden konkluderede i fortsættelse af drøftelserne under punkt 3 evaluering af NPF s arbejde at det særligt er nedennævnte emner, der skal prioriteres i Action Plan

8 Medlemslandendes administrative ombudsmænd/sekretærer bør have mulighed for jævnligt at mødes. Polisförbundet planlægger således for et møde i Stockholm i foråret 2013 for forbundenes ansvarlige for arbejdsmiljø. NPF bør således udpege et område og et værtsland for et møde i efteråret 2013, hvor eksempelvis løn, pension eller andet kan drøftes for at understøtte den politiske proces i NPF. NPF bør på nordisk plan søge at lave et projekt i forhold til, Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet Politiets Fellesforbunds projekt hermed. Projektet skal belyse, hvorledes NPF ser politirollen også overfor de udfordringer, som ses i forhold til de opgaver, der p.t. privatiseres. Emnet vurderes frem til næste NPF-møde. Medlemsrekruttering/organisationsprocenten i medlemslandende, blandt andet foranlediget af, at Polisförbundet har oplevet en nedgang i antallet af yngre kolleger, der melder sig ind i fagforeningen - nu 95 % mod tidligere 98 % - ligesom øvrige lande forventer at imødese samme udfordring. Styret tilsluttede sig efter forslag fra Politiets Fellesforbund, at Medlemsrekruttering/- organisationsprocenter tages op som tema til næste NPF-Styremøde d i Oslo, og at emnet eventuel efterfølgende kan danne baggrund for et tema til et EuroCOP-møde. Pkt. 8: Information om interne sager i forbundene FINLAND 2013 kan betegnes som et meget stramt og hårdt år for finsk politi. Organisationsændringerne, hvor antallet af kredse reduceres fra 24 til alene 11 nye, store politikredse, skal forberedes, således den nye struktur kan træde i kraft pr. d , ligesom det finske færdselspoliti bliver nedlagt som selvstændig enhed. SPJL har været imod de voldsomme ændringer, men Riksdagen har truffet beslutningen om, at færdselspolitiet nu skal være en del af det lokale politi, hvilket herefter er et vilkår. Samtidig reduceres antallet af politiarbejdspladser, som fremadrettet skal indgå i kommunale kontorfællesskaber, og samtidig bliver der længere mellem arbejdspladserne, hvilket resulterer i, at kollegerne skal arbejde mere i politibilen. SPJL organiserer også medlemmer i ministerierne, hvor der ligeledes vil ske store strukturændringer, da man reformerer hele den centrale forvaltning. SPJL står således overfor mange udfordringer i NORGE I tilknytning til hijab i politiet i Norge blev der redegjort for den debat, som har været i medierne i 2008 og 2009, hvilket resulterede i, at der blev nedsat et livssynsutvalg. Udvalget har nu afleveret en endelig rapport, og har konkluderet, at de er positive overfor hijab og turban i norsk politi. PF har været imod dette af flere årsager, blandt da PF ønsker et ens politi, som ikke skal lade sig påvirke af kultur og religion. De politiske aktører, som har udtalt sig, også repræsentanter for regeringen, har været tydelig på, at denne debat er lagt død. 8

9 Politiet i Norge gennemgår ligeledes mange omorganiseringer p.t., som er direkte følger af anbefalingerne i 22. juli-kommissions rapport og den fremkomne kritik af politiet. Omorganiseringerne gælder ikke alene i politiet, men også indenfor Helse- og Brandvæsnet. Regeringen vil således også styrke politiets helikoptertjeneste og sikkerhedstjeneste ved at styrke de centrale enheder og placere dem tæt ved Oslo, hvilket PF er stærkt imod. PF arbejder for, at det politisk sikres, at der i politidistrikterne er et lokalt forankret politi og et godt hverdagsberedskab. Dette er også målsætningen for den fremtidige organisering af politiet. P.t. er der et stærkt pres mellem politiet og Forsvaret, idet dele af Forsvarets ledelse vil ind og overtage ledelsen af større opgaver, hvilket blandt andet kunne konstateres, da politiet ved Stortingets åbning d anmodede om Forsvarets assistance. PF afholdt Landsmødet 2012 i dagene d i Molde, hvor et flertal af de delegerede besluttede, at PF skal arbejde for generel bevæbning af norsk politi. Dette emne har siden været meget omtalt i medierne. DANMARK I tilknytning til aftaleforhandlingerne OK 2013 blev forhandlingerne med Finansministeren afsluttet d Den gamle aftale udløber d , så forliget skal nu præsenteres for de forskellige organisationer i forhold til eventuel godkendelse inden denne dato. Forliget, der er 2-årigt gældende frem til d , har en samlet ramme på 1,62 % og er ikke umiddelbart imponerende, men skal ses i sammenhæng med den økonomiske situation i Danmark. Til gengæld udgik organisationerne en stor del af arbejdsgiverens arbejdstidskrav, krav om ændringer i tjenestemandspensionssystemet og det lykkedes at bevare reguleringsordningen, således der fastholdes en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. I tilknytning til en af arbejdsgiveren netop lanceret lederreform vil dette give store udfordringer for forbundet, idet reformen indebærer store ændringer og en reduktion af antallet af ledere. Det forventes således, at særligt de ledere, som ikke skal være en del af den fremtidige ledergruppe, vil give vanskeligheder for forbundet. (HRspørgsmål, tålegrænse, frivillig fratrædelse, løn og pension m.v.). Ligesom i Finland og Norge oplever Danmark også fortsat omorganiseringer i fortsættelse af politireformen fra 2007, hvor der blev decentraliseret. Nu centraliserer arbejdsgiveren igen, hvilket skaber problemer. ISLAND I Island er der også stillet forslag til store omorganiseringer i politiet, hvor regeringen ønsker at reducere antallet af politikredse fra 15 til 8 nye, større kredse. LL forventer dog ikke, at dette bliver vedtaget inden valget til Altinget i foråret 2013, hvor LL forventer, at der kommer en ny regering. Anbefalingerne fra Norge i 22. juli-kommissions rapport er i stort omfang blevet drøftet i Island, og Indenrigsministeriet har udarbejdet en rapport, hvoraf fremgår mange anbefalinger til ændringer, som er en direkte følge af den norske rapport. 9

10 På given foranledning blev der orienteret om, at der ikke i Island er drøftelser om generel bevæbning. Til gengæld arbejdes der fortsat på at få implementeret Tasers i islandsk politi. SVERIGE Polisförbundets 3 strategiske, eksterne overvejelser indebærer følgende.. 1. At få Anna Nellberg valgt som præsident for EuroCOP, hvilket er lykkedes. 2. At Polisförbundet får en repræsentant for et uniformeret korps valgt ind i centralorganisationen. Der er valg af ny formand i centralorganisationen til efteråret 2013, hvor Polisförbundet støtter valg af formanden for officererne i Sverige som ny formand. 3. At få etableret et tættere samarbejde mellem Politi, Told og Forsvar for at styrke gruppen af uniformerede korps og derigennem at søge større politisk gennemslagskraft. Polisförbundet håber således på at få en styreplads i organisationen Folk og Forsvar. Polisförbundet 3 primære, interne fokusområder, der arbejdes med, er følgende. 1. Arbejdet med omorganiseringen af svensk politi med etablering af 1 central Polismyndighed, og hvad dette medfører af ændringer for kollegerne. 2. Arbejdet med en intern omorganisering i Polisförbundet som følge af den centrale omorganisering, hvor der er særlig fokus på medlemsrekrutteringen og for at sikre kontakt og nærhed til Polisförbundet. 3. Forberedelsesarbejde forud for valget til Riksdagen i 2014, hvor Polisförbundet i samarbejde med et privat firma er ved at få udarbejdet en rapport med titlen: Politiet 2030 om, hvilke udfordringer, som svensk politi står overfor i fremtiden. Udover disse fokusområder arbejdes naturligvis fortsat med den almindelige drift i forhold til at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige forhold m.v. Samtidig hermed arbejdes der lige nu med en ny arbejdstidsaftale, som forventes afsluttet ultimo marts Heri indgår ligeledes, at arbejdsgiveren ønsker at begrænse tiden til tillidsmandsarbejdet. Polisförbundet har yderligere igangsat en undersøgelse om, hvor meget stråling af radon i patruljevogne m.v., som kollegerne udsættes for. Resultaterne heraf afventes med stor interesse, og Polisförbundet har bemærket, at det i særlig grad er Telecom-branchen, som med stor interesse følger arbejdet. Pkt. 9: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande SVERIGE P.t. drøftes rammerne for de svenske forundersøgelsesvilkår, hvor det d.d. efter svensk lovgivning er polititjenestemænd, der træffer beslutninger om forundersøgelserne. Forskellige meningsdannere er nu af den opfattelse, at begrebet polititjenestemænd skal erstattes af en ansat i politiet, hvilket Polisförbundet finder problematisk i forhold til retssikkerheden. 10

11 Styret havde en drøftelse af begrebet polititjenestemænd, som også udvandes i øvrige lande. FINLAND I Riksdagen er der vedtaget en pensionsreform, som også berører politiet, idet politiets lavere, pligtige afgangsalder, som tidligere var fra år afhængig af jobfunktion, nu skal følge den generelle pensionsalder, dog senest når kollegerne bliver 68 år gamle. Reformen gælder de kolleger, der er født i 1960 eller senere. Indenrigsministeriet har ligeledes besluttet at fjerne et honorar til politiets uddannelsesinstruktører, som tidligere modtog et ekstra tillæg for arbejdet som underviser. SPJL var imod denne ændring, men kunne desværre ikke omgøre denne og i praksis har det flere steder ledt til store problemer. Samtidig er det besluttet at forny og reformere politiuddannelsen, således der etableres en politihøjskoleuddannelse med en varighed af 3 år. I den sammenhæng vil man fjerne alle de politistuderendes goder, herunder gratis indkvartering, fri kost m.v., hvorfor SPJL tidligere havde spurgt NPF-landene om goderne i de øvrige nordiske lande. SPJL kæmpede imod disse forringelser. Yderligere er der overvejelser om en ny lov for private vagt- og sikkerhedsselskaber i forhold til at disse skal have tilladelse til at udføre sin virksomhed, og hvor grundspørgsmålet er, om man kan øge beføjelserne til de private aktører i forbindelse med blandt andet varetægtsfængsling og overvågning af arrestanter, hvilket er meget konfliktfyldt, da de private aktører ikke har samme ansvar som det offentlige. SPJL skal afgive høringssvar herom inden udgangen af februar Internt arbejder SPJL ligeledes med en intern omorganisering og ændring af vedtægterne som følge af den centrale omorganisering. Pkt. 10: Eventuelt. Intet at bemærke. UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET: 1. Udkast til referat fra NPF-Styremødet d i København + i forkortet version Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d NPF-Resultatbudget information om NPF-kontaktpersoner Udsendt via mail fra sekretæren d Endeligt referat fra NPF-Styremødet d i København med modtagne rettelser + i forkortet version Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d Spørgeskema relateret til evaluering af NPF s arbejde + diverse information udsendt via mail fra sekretæren d NPF-brev til EuroCOP vedrørende ekstraordinær kongres Udsendt i høring via mail fra sekretæren d Endeligt NPF-brev til EuroCOP Udsendt via mail fra sekretæren d Julehilsen m.v. udsendt via mail fra sekretæren d

12 8. Nytårshilsen med anmodning om medlemstal til NPF s årsrapport udsendt via mail fra sekretæren d Update fra ILO i forhold til PF s klage udsendt via mail fra sekretæren d Indkaldelsen til NPF-Årsmødet d med bilag udsendt via mail fra sekretæren d Pkt. 11: Godkendelse af referat Udkast til referat godkendes gennem udsendelse på mail med tilbagemeldingsfrist på 10 dage fra udsendelsen. Pkt. 12: Afslutning Formanden afsluttede herefter mødet, idet hun meddelte, at dette i denne omgang var hendes sidste møde som formand. Hun understregede i den forbindelse, at det havde været en interessant tid at have været formand for NPF, hvor der var ført nogle gode diskussioner, og at der altid havde været højt til loftet. Hun lagde særlig vægt på, at der fortsat var fokus på et forstærket samarbejde i Norden. Afslutningsvis takkede hun Styret og sekretæren for et rigtig godt samarbejde. Næste NPF-Styremøde afholdes onsdag d. 18. september 2013 i PF i Oslo. 12

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012. Mødet afholdt tirsdag d. 6. marts 2012 i tidsrummet fra kl. 1500 1730 i fortsættelse af seminar vedrørende Ledelsesrollen på Piperska Muren,

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

26.10.11 Pkt. 1: Velkomst.

26.10.11 Pkt. 1: Velkomst. Referat fra bestyrelsesmøde i Nordisk Politiforbund 15.9.11 (kort version) Mødet afholdt torsdag d. 15. september 2011 i tidsrummet fra kl. 1000 1600 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39,

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015. Mødet afholdt tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 1400 kl. 1730 på LL s kontor, Landssamband Lögreglumanna, Grettisgötu 89, Reykjavik, og genoptaget

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016. Mødet afholdt med start tirsdag d. 1. marts 2016 fra kl. 0900 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl. 1200 af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Mødet afholdt med start torsdag d. 18. september 2014 fra kl. 1000 kl. 1450 i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012.

KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012. KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012. Mødet afholdt mandag d. 8. oktober 2012 i tidsrummet fra kl. 1000 1435 i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Hobro Firma & Familie Idræt. Signatur HFFI. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere