Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking. Forutsetninger... 9 Bankrett... 9 Diskriminering. Likestilling... 9 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger... 9 Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forbrukerrett Forsikringsrett Immaterialrett Design Firma Opphavsrett Patent Varemerker Annet Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Anbud. Entreprise. Offentlige anskaffelser Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon... 29

2 2 Condictio indebiti Foreldelse Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Tinglysing. Registrering Vindikasjon Utdanning Utvisning. Fremmedrett

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 9 Aftalers indgåelse og gyldighed... 9 Fortolkning. Forudsætninger... 9 Lempelse. Ændrede forhold... 9 Ansættelses- og arbejdsret. Arbeidsmiljø. Kollektive overenskomster... 7 Arveret. Testamente... 8 Bankret... 9 Diskriminering. Ligestilling... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger... 9 Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktret, de enkelte kontraktforhold) Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Ægteskab. Skilsmisse Forbrugerret Forsikringsret Immaterialret Design Firma Patenter Varemærker Andet International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret. Luftret. Søret. Spedition Udbud. Entreprise. Offentlige indkøb Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, factoring og anden sikkerhedsret. Tilbageholdsret Passivitet Pengekrav Cession... 29

4 4 Condictio indebiti Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed Vidner Voldgift Andre spørgsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Tinglysing. Registrering Vindikation Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 39

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 8 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 9 Avtals ingående och giltighet... 9 Jämkning. Ändrade förhållanden... 9 Tolkning. Förutsättningar... 9 Bankrätt... 9 Diskriminering. Jämställdhet... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar... 9 Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Design Firma Patent Varumärke Annat Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Konsumenträtt Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Anbud. Entreprenad. Offentlig upphandling Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanmen. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet... 29

6 6 Penningkrav Cession Condictio indebiti Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annet Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Grannelag Inkorporation Kungorelse. Registrering Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet) Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 39

7 7 DOMSREFERAT 2008 første halvår Redaksjonen gjør oppmerskom på at den nye norske sivilprosessloven, lov nr. 90 av 17. juni 2005, tvisteloven, trådte i kraft 1. januar Høyesteretts kjæremålsutvalg (tre dommere) fikk da betegnelsen Høyesteretts ankeutvalg. I en overgangsperiode vil imidlertid den tidligere betegnelsen kjæremålsutvalg benyttes i enkelte tilfeller. Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Se dom nr. 7 DHR Dom UfR 2008 side 957 Se dom nr. 14 DHR Dom UfR 2008 side FHD KKO:2008:28 Arbetsavtal. Diskriminering. Jämställdhet Ett bonusprogram som kompletterade grundlönen i ett bolag hade erbjudits de fastanställda arbetstagare vilkas arbetsavtal varade hela året eller som blev anställda av bolaget under de tre första månaderna. Bonusprogrammet omfattade inte de arbetstagare som varit borta från arbetet mer än tre månader. Storleken av bonusen ställdes i relation till hur mycket arbetstagaren varit borta. Utanför bonusprogrammet hade lämnats: A och B som var deltidspensionärer i deltidsanställning C och D som var anställda med tidsbestämda arbetsavtal, som skulle upphöra före årsskiftet och E och F som var anställda genom läroavtal Personerna som lämnats utanför programmet yrkade på motsvarande bonuslöner som de fastanställda. HD konstaterade att man inte i anställningsförhållanden för viss tid eller på deltid enbart på grund av arbetsavtalets giltighetstid eller arbetstidens längd får tillämpa mindre fördelaktiga anställningsvillkor om det inte är motiverat av objektiva skäl. Arbetstagaren skall även i övrigt bemöta arbetstagarna opartiskt, om det med hänsyn till arbetstagarnas uppgifter och ställning inte finns anledning att avvika från detta. Principen om jämställt bemötande förutsätter att arbetsgivaren inte ens då den ensidigt beviljar förmåner kan bemöta arbetstagare i samma situationer på avvikande sätt utan sakliga och reella skäl. Bolaget hade beviljat bonuslöner för alla sina fast anställda arbetstagare. Förmånen hade således för dem blivit ett sådant arbetsvillkor som även personerna med deltids- eller tidsbestämda arbetsförhållanden var berättigade att få tillämpade i sina arbetsförhållanden. Bl.a. då bonusprogrammet inte hade några som helst mål per arbetstagare och det inte heller varit avsikt att mäta bolagets resultat per arbetstagare hade bolaget inte bevisat objektivt sett godtagbara sakliga skäl för tillämpningen av mindre fördelaktiga arbetsvillkor för A och B. Angående C och D konstaterade HD att en förutsättning även för de fast anställda varit att deras arbetsförhållande var i kraft vid årsskiftet. Enär C:s och D:s arbetsavtal skulle upphöra före årsskiftet kan man som utgångspunkt anse begränsningen angående dem ha sakliga grunder. Arbetsavtalens tidsbegränsning hade dock inte berott på arbetstagarna själva. Arbetsavtalen hade dessutom före årsskiftet förnyats och arbetsförhållanden gällt även över årsskiftet. C och D hade alltså på samma sätt som de fast anställda arbetat för att uppnå bonusprogrammets målsättning. Att lämna C och D i förväg utanför programmet hade således saknat sakliga grunder. E och F hade deltagit i skolning även utanför bolaget. Med hänsyn till läroavtalens natur och arten av deras arbetsuppgifter och att arbetsavtalen varit tidsbegränsade på grund av arbetsförhållandens natur ansågs bolaget ha haft sakliga skäl att lämna E och F utanför programmet. (Omröstning)

8 8 2. FHD KKO:2008:29 Arbetsavtal för viss tid Ett sjukvårdsdistrikt hade anställt en skötare för en andningsförlamad patient. Anställ nin - gen var för viss tid så att arbetsavtalet skulle upphöra när patienten inte längre behövde vård. Sjukvårdsdistrikten uppsade avtalet dagen efter att patienten avlidit. Enligt 1 kap. 3 2 mom. arbetsavtalslagen kan arbetsavtalet vara tidsbegränsat endast då det finns grundad anledning därtill. Som grundad anledning hänvisade sjukvårdsdistriktet till arbetets natur, som avvek från sjukhusvården. Vårdförhållandet är personligt och förutsätter att vårdaren anpassar sig att arbeta med ifråga varande patient. Behovet av vård för andningsförlamade personer är slumpmässigt då antalet patienter är få. Man kan inte helt förutse längden av vårdsbehovet. I detta fall kunde man dock förutse att vården inte skulle bli särskilt långvarig då patienten varit redan 74 år då arbetsavtalet började. Högsta domstolen konstaterade bl.a.att sjukvårdsdistriktet samtidigt hade flera patienter som behövde dylik vård. Behovet av vård var kontinuerligt. För en patients vård behövs vanligtvis flere skötare. Trots vårdförhållandets personliga natur kan sjukvårdsdistriktet anses ha även arbete av denna typ i sådan mån att behovet av arbetskraft inte är helt slumpmässigt. Dessutom har sjukvårdsdistriktet närvårdare även i sina sjukhus. Således har distriktet möjlighet att erbjuda närvårdare arbete i sina sjukhus eller utbilda dem för sådant arbete. Även om patienten varit i hög ålder då arbetsförhållandet ingicks har man inte kunnat förutse omfattningen av vårdsförhållandet. HD ansåg att arbetsgivaren inte hade haft grundad anledning att ingå arbetsavtalet för viss tid. (Omröstn.) 3. FHD KKO:2008:35 Hinder för arbete Till följd av arbetskonflikter inom pappersbranschen hade en transportfirmas arbetstagare förhindrats att arbeta, först vid olika tidpunkter på grund av lokala strejker och arbetsnedläggelser och senare utan avbrott, till en början på grund av en riksomfattande strejk och slutligen på grund av en lockout som utlysts av arbetsgivarförbundet. Eftersom samtliga stridsåtgärder syftade till att påverka en och samma arbetsmarknadssituation, ansågs de tillsammans utgöra ett sådant hinder för arbetet som medförde att transportfirmans arbetstagare hade rätt att med stöd av 2 kap mom. arbetsavtalslagen få lön för högst 14 dagar. 4. NHR Dom Rt s. 856 Arbeidsrett. Tips Theaterkaféen besluttet at servitørene skulle dele den tips de mottok med kokker, hovmestre og andre som arbeidet i restauranten. Høyesterett fant at pålegget om deling var omfattet av arbeidsgivers styringsrett, og at servitørenes arbeidsavtaler ikke hadde bestemmelser om tips. Det ble lagt vekt på at arbeidsgivere i mange bransjer regulerer adgangen til å motta gaver, og at ordninger med tipsdeling er vanlig i restaurantbransjen. Restauranten hadde derfor rettslig adgang til å pålegge tipsdeling. Arverett. Testament 5. DHR Dom UfR 2008 side 1948 Testamente En kodicil fandtes efter bevisførelsen at indeholde en genkaldelig testamentarisk dispensation og ikke en aftale om gave eller arve forskud. 6. NHR Dom Rt s. 337 Arverett. Gjensidig testament. Gave Tvist om overføring av en fast eiendom som gave var i strid med gjenlevendes disposisjons-

9 9 rett etter et gjensidig testament eller illojal mot testamentets ånd og formål. Høyesterett la til grunn at hensikten med det gjensidige testamentet var å gi gjenlevende en eiers råderett i samsvar med presumsjonsregelen i arveloven 67 nr. 1, og fant at gaven ikke var ugyldig. Se beslut nr. 44 SHD Beslut NJA 2008 s. 660 Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet Lempning. Endrede forhold Tolking. Forutsetninger Bankrett Diskriminering. Likestilling 7. DHR Dom UfR 2008 side 957 Ansættelsesret. Kønsdiskrimination. En kvinde ansøgte i henhold til et opslag en stilling som lager medarbejder, men fik afslag med henvisning til, at virksomhedens «faciliteter ikke er til at have både kvinder og mænd på arbejds pladsen». Selv om hun var fuldt kvalificeret til den ansøgte stil ling, var hun ved afslaget blevet afskåret fra at få sin ansøgning behandlet på lige fod med de øvrige kvalificeredes. Med bemærk ning om, at situationen ikke kunne ligestilles med kønsdiskrimi nerende afskedigelser i strid med ligebehandlingsloven, blev der tilkendt kvinden en godtgørelse på DKK Se dom nr. 1 FHD KKO:2008:28 Se dom nr. 102 FHD KKO:2008:41 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger 8. DHR Dom UfR 2008 side 1408/2 Erstatningsfastsættelse. Udtalt, at der ved fastsættelsen af erstatning for ekspropriation af et jordstykke, kunne lægges vægt på sammenlignelige handler i området, mens et betinget salg af ejendommen, som ikke var ble vet til noget, ikke kunne tillægges afgørende betydning. 9. DHR Dom UfR 2008 side 1678 Ekspropriation. Erstatning for nedlæggelse af jernbane overkørsel, der forbandt dele af ejendom. En landbrugsejendom havde siden 1896 været gennemskåret af en jernbane, der ved ekspropriation var ført hen over ejendommen. Som led i kompensationen var der anlagt en ikke-offentlig til gængelig driftsoverkørsel, der skabte passage fra ejendommens bygninger til arealerne på den anden side af jernbanen. I 2003 blev overkørslen nedlagt ved en ny ekspropriation. Der skulle gives fuldstændig erstatning og blev givet erstatning for omvej, jagttab og forringet herlighedsværdi. 10. FHD KKO:2008:73 Rådighetsinskränkningar. Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Miljörätt En markägare hade 2004 planerat en föryngringsavverkning på sitt skogshemman som ligger utmed motorvägen Åbo-Helsingfors. Nylands miljöcentral hade undantagit ett ungefär

10 10 en hektar stort område från avverkningen, eftersom flygekorrar använde det som förökningsområde och rastplats. Avverkningsförbud utfärdades för fem år. Markägaren yrkade att staten enligt 53 1 mom. naturvårdslagen måtte åläggas att ersätta den förlust som sagda olägenhet förorsakat. HD ansåg att markägaren praktiskt taget helt och hållet för flera år framåt hade förlorat möjligheten att använda skyddsområdena för skogsbruk på ett sätt som bereder honom nytta. Områdena låg i närheten av områden som han tidigare hade undantagit från avverkning av samma orsak, vilket enligt HD ökade betydelsen av olägenheten vid bedömningen av huruvida ersättningströskeln överskreds. Avverkningsförbudet ansågs således har förorsakat markägaren betydelsefull olägenhet, som han har rätt att få full ersättning för av staten. Se dom nr. 113 IHR Dom Nr. 644/ SHD Beslut NJA 2008 s. 510 I III Ledningsrätt. Intrångsersättning. Markområden som tidigare varit upplåtna med nyttjanderätt (arrende) togs för sam ma ändamål i anspråk tvångsvis genom ledningsrättsåtgärd. Enligt Högsta domstolen sak nades an ledning att anta att fastigheternas marknadsvärde därigenom minskat med större be lopp än vad som motsvarade de uteblivna arren deavgifterna och den ianspråktagna markens värde som skogsmark (I) eller betes- eller åkermark (II) eller råmark (III). Intrångsersätt - ningen bestämdes i enlighet med detta. Det kunde inte an ses att en sådan tillämpning av reglerna om ersättning vid expropriation vilka regler var tillämpliga i målen var oförenlig med egendomsskyddet i regeringsformen eller Europakonven tionen. Lagrum: 2, 13, 25, 25 a och 29 ledningsrättslagen (1973:1144) samt 4 kap. 1 4 expropriationslagen (1972:719) Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 12. DHR Dom UfR 2008 side 982 Produktansvar. Forsikringsret. Ansvarsfraskrivelse for driftstab omfattede ikke driftstab under produktansvar. Tings for sik rings - selskabets regreskrav mod pro duktansvarlig omfattede ikke udgifterne til skadesopgørelse. Et firma leverede til og monterede på et kraftværk nogle spræng plader. Som følge af en fejl ved monteringen skete der en eksplo sion med brand på kraftværket. Firmaet var efter reglerne om produktansvar, ikke reglerne om ansvar for mangler ved det ud førte arbejde erstatningsansvarlig for driftstabet som følge af skader på bygning og løsøre uden for de monterede sprængplader. En ansvarsfraskrivelse for driftstabet i kontrakten om levering og montering kunne påberåbes ved ansvar for mangler, men ikke som her ved produktansvar. I øvrigt udtalt, at en skadelidts udgifter til nærmere undersøgelse af skaden i skadeskonstaterende, -afværgende og -udbedrende øjemed er omfattet af den erstatningsansvarliges pligt til at er statte skadelidtes fulde tab. Et tingsforsikringsselskabs udgifter til opgørelse af skaden er derimod ikke en post, som forsikrings selskabet efter at have erstattet skadelidte dennes tab kan lade indgå i regreskravet mod den erstatningsansvarlige skadevolder. 13. DHR Dom UfR 2008 side 1098 Myndighedsansvar for kon trolbesøg. Et teleselskab blev efter retskendelse udsat for konkurrence myndighedens kontrolbesøg, der ikke førte til yderligere skridt mod selskabet. Teleselskabet krævede herefter under en retssag mod konkurrencemyndigheden erstatning for udgifter til perso nale og advokater og godtgørelse for tort, fordi konkurrence myndigheden gennem udtalelser til pressen om undersøgelsen havde skadet teleselskabets omdømme, men fik ikke medhold. Beslutningen om at

11 11 foretage en kontrolundersøgelse kunne ikke anses for baseret på et ufuldstændigt grundlag eller ulovlige krite rier. Der var endvidere ikke videregivet retsstridige eller kræn kende oplysninger til pressen om kontrolundersøgelsen. 14. DHR Dom UfR 2008 side 1156 Hospitals ansvar for stressfremkaldende be lastninger. En sygeplejerske på en hjerteafdeling på et hospital blev syge meldt på grund af stress og udviklede efter at have arbejdet 3 år som sygeplejerske i hjemmeplejen en varig psykisk lidelse. Hospitalet var ikke erstatningsansvarlig for denne lidelse. Hjerte afdelingen var ikke undernormeret eller dårligt drevet, og hun måtte være forberedt på, at arbejde som sygeplejerske på en hjer teafdeling i perioder ville være belastende, og at det kunne med føre en ekstra belastning, at hun påtog sig hvervet som tillids repræsentant. Højesteret fandt herefter ikke anledning til at tage stilling til kausalitetsspørgsmålet. 15. DHR Dom UfR 2008 side 2214 Erstatningsret. Myndighedsansvar. Der havde i fund af forbudte lægemidler på en svinefarm været fornødent grundlag for, at fødevaremyndigheden nedlagde forbud mod levering af svin til slagtning. Det var erkendt af fødevare myndigheden, at forbuddet blev opretholdt for længe, og der blev for dette forhold tilkendt erstatning. 16. FHD KKO:2008:62 Offentligt samfunds skadeståndsansvar Taket på en lantbrukshall hade störtat in. Hallen hade byggnadstekniskt varit mera krävande än en sedvanlig lantbrukshall. Den hade satts i hop av element som hade byggts på annat håll. Stomelementen och takelementen hade kommit av skilda tillverkare och inmonterats av skilda funktionärer. För den konstruktion som använts för takgallren (takbjelkene) var det typiskt att stavarna hade benägenhet att böjas åt sidan. Detta gick att förhindra med tvärstöttar. För att åstadkomma en hållbar konstruktion var det väsentligt att man efterföljde det stödningssätt som framgår av ritningarna och att byggnaden stöds även på snedden (på skrå). Byggherren hade inte anlitat egna konstruktörer. Ritningarna för takgallren hade gjorts av underleverantören till gallrens tillverkare och kommit till arbetsplatsen tillsammans med leveransen. Stödsättet var vederbörligt angivet i ritningarna. Vid monteringen av hallens delar hade takgallrens slutliga stödande inte blivit förverkligat. HD konstaterade det vara centralt i tillsynen över byggnadsverksamheten att kontrollera bl.a. att byggnaden är ofarlig för hälsan, motsvarar säkerhetskraven och att konstruktionen är hållbar. Huvudsakliga anledningen till att taket störtade var att takgallren inte tillräckligt och planenligt stöttats, vilket väsentligt anslöt sig till byggnadens säkerhet och konstruktionens hållbarhet. Det har blivit oklart i saken hur byggnadsinspektionen genomförts. Uppenbarligen har den varit formell och ritningarna har inte varit tillgängliga. Genom att jämföra byggnadsritningarna med de verkställda takgallren hade man vid inspektionen kunnat märka att det slutliga stöttandet inte hade förverkligats enligt ritningarna. Man kan dock förutsätta att byggnadsinspektören har en sådan yrkeskunnighet att han även utan ritningar skulle fästa uppmärksamhet vid avsaknaden av tvärstöden. HD ansåg att byggnadsinspektören vid inspektionen försummat att fästa tillräcklig uppmärksamhet vid omständigheter som var väsentliga för byggnadens hållbarhet och säkerhet. Med hänsyn till byggnadens krävande art har man inte kunnat avstå från att utreda dessa omständigheter på den grunden att byggnadsinspektören visste att elementbyggarna och montörerna var sakkunniga. Byggnadsinspektören har således inte uppfyllt de krav som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på fullgörandet av åtgärden eller uppgiften. Enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen var staden till sin del ansvarig för skadan.

12 12 Se dom nr. 10 FHD KKO:2008: IHR Dom Nr. 458/2007 Oppreisning for unnlatt informasjon om smitte Som følge av blodoverføring under sykehusopphold i 1990 ble N smittet med leverbetendelse C. Dette ble oppdaget i 1993, men ved en rettsstridig unnlatelse ble N først i 1999 informert om smitten. For Høyesterett var saken begrenset til Ns krav om oppreisning for tort, begrunnet med at unnlatelsen hadde påført henne store fysiske og psykiske lidelser og redusert arbeidsevne. Staten ble frifunnet på grunn av manglende bevis for årsakssammenheng. 18. NHR Dom Rt 2008 s. 184 Erstatningsrett. Personskade En ung gutt ble skadet under bruk av et slengtauanlegg som kommunen hadde utformet og satt opp. Ulykken skyldtes en kombinasjon av uheldige omstendigheter knyttet til guttens helt uvanlige bruk av anlegget ved at han hadde slengt seg på skrå i stor fart. Høyesterett fant at det ikke forelå erstatningsbetingende feil i utformingen av anlegget og frifant kommunen. 19. NHR Dom Rt s. 218 Pasientskadeerstatning. En pasient med meget alvorlig kreftsykdom fikk svært store skader på grunn av omfattende cellegift- og strålebehandling. Høyesterett fant at det ikke var grunnlag for erstatning fordi behandlingen var adekvat, og skadene ble ansett å være utslag av en kjent risiko som var akseptabel. Se dom nr. 33 NHR Dom Rt s s. 453 Se dom nr. 84 NHR Dom Rt s NHR Dom Rt s. 755 Erstatningsrett. Arbeidsgiveransvar Spørsmål om kommunen hadde arbeidsgiveransvar for tap påført etter at en hjemmehjelp hadde stjålet og misbrukt en brukers kontantkort. Høyesterett fant at det forelå tilstrekkelig nærhet mellom hjemmehjelpens arbeidsoppgaver og den skadevoldende handling, og kommunen ble kjent ansvarlig etter skadeserstatningsloven 2-1. Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon 21. FHD KKO:2008:54 Barn och föräldrar. Adoption Makarna A och B hade tagit hand om och fostrat sexåriga C och fyraåriga D. Eftersom det hade varit en känslig sak att fastställa ett adoptionsförhållande hade de ansökt om fastställande av adoption först när det hade gått 17 år sedan C blivit myndig och 15 år sedan D blivit myndig. Adoption fastställdes, eftersom förhållandet mellan sökandena och de som skulle adopteras de facto motsvarade ett förälder-barnförhållande och ingenting tydde på att de som skulle adopteras hade påverkat ansökan på ett otillbörligt sätt. Se KKO:2007: FHD KKO:2008:69 Barn och föräldrar. Umgängesrätt Föräldrarna hade i ett ärende som gällde umgängesrätt med deras 13 och 16 år gamla barn A och B kommit överens bl.a. om barnens rätt att träffa sin mor och om tidpunkterna och minimiantalet gånger de skulle få träffas. Tingsrätten hade fastställt avtalet till den del det gällde gemensam vårdnad och att barnen

13 13 skulle bo hos fadern. Gällande frågan om umgängesrätten förordnades att barnen hade rätt att träffa sin mor så ofta de ville och så att detta gäller både vardagar och veckoslut. Däremot har tingsrätten låtit bli att fastställa överenskommelsen till den del den gällde detaljerade tidpunkter och minimiantal gånger barnen och modern skulle få träffas. Tingsrätten ansåg att dylika bestämmelser skulle vara i strid med barnens bästa emedan barnen när de hördes i tingsrätten hade önskat att umgängesrätten skulle ordnas utan detaljerade bestämmelser. Hovrätten godkände tingsrättens avgörande. HD konstaterade att frågan om umgängesrätten skall avgöras i överensstämmelse med vad föräldrarna avtalar om det inte finns skäl att antaga, att avgörandet skulle strida mot barnets bästa. Lagen förutsätter att domstolen skall ge närmare föreskrifter om de villkor som skall gälla för umgängesrätten och rätten att hålla barnet hos sig. Syftet med ett avgörande om umgängesrätt är att det vid behov är verkställbart. Ett avgörande där ansvaret för umgänget skulle vid föräldrarnas eventuella konflikter ligga enbart på barnet skulle inte vara förenligt med barnets bästa. Det är dock klart att detaljerade verkställbara bestämmelser om tidpunkterna för umgänget inte utgör hinder för att de delaktiga kommer överens om att träffas på ett annat sätt än det som förordnats. Fastställande av noggranna klockslag begränsar heller inte möjligheterna för barn i A:s och B:s ålder att i sista hand besluta om tidpunkterna för umgänget. Dessa bestämmelser har betydelse endast vid det fall att föräldrarna inte kan nå överenskommelse om tidpunkterna eller försöker försvåra umgänget. HD ansåg att det inte fanns skäl att anta att fastställande av de detaljerade bestämmelserna som föräldrarna överenskommit om skulle vara i strid mot barnens bästa. (Omröstn.) Se KKO:2004: NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s. 290 Omsorgsovertakelse av barn. Rettslig interesse. EMK Foreldrene til et barn anla sak for å få vedtak om omsorgsovertagelse av barnet overprøvet etter tvistemålsloven kap. 33 og ville i samme sak få stadfestet at vedtaket krenket deres rett til familieliv etter EMK art. 8. Kjæremålsutvalget fant at kravet om konvensjonsstrid ikke kunne behandles i sak etter tvml kap. 33 som skal sikre rask behandling av tvangsvedtak. Foreldrene hadde heller ikke rettslig interesse i å få overprøvet et midlertidig vedtak om omsorgsovertagelse av et nyfødt barn, når det senere var truffet et regulært vedtak om omsorgsovertagelse. 24. NHR Ankeutvalg Dom Rt s. 792 Familierett. Krav om foreldrerett for bestemor. Sivilprosess. EMK Bestemor krevde foreldrerett for sitt barnebarn, født Barnets mor som hadde foreldreansvaret alene, døde i 2007, far var ukjent, og barnet hadde bodd i fosterhjem største delen av sitt liv. Begjæringen ble avvist av tingrett og lagmannsrett. HRs ankeutvalg la til grunn at kvinnen hadde rett til muntlig forhandling under ankeforhandlingen, jf. EMK art. 6 nr. 1, og opphevet lagmannsrettens avgjørelse. Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 25. FHD KKO:2008:22 Makars förmögenhetsförhållande. Skifte Enligt en handling upprättad över en sämjoavvittring (bodelning), på vilken fanns makarnas namnteckningar, hade makarna förrättat bodelning mellan sig och förbundit sig att inte klandra densamma. Den ena maken yrkade att en skiftesman skulle utses att förrätta bodelning mellan makarna, eftersom han inte i verkligheten hade undertecknat avtalet och någon bodelning således inte hade förrättats. HD konstaterade utgångspunkten vara att avtal är bindande. Enär handlingen inte kunde

14 14 anses vara uppenbart ogiltig kunde bodelningen inte påbörjas på nytt om avtalet inte i en särskild rättegång konstaterats vara utan verkan. Frågan om bodelningens giltighet kan alltså inte prövas i samband med ansökningen eller av skiftesmannen. Ansökan avslogs. 26. FHD KKO:2008:23 Makars förmögenhetsförhållande. Skifte I en handling upprättad över en sämjoavvittring (bodelning) hade makarna förrättat slutlig bodelning mellan sig och förbundit sig att inte klandra densamma. Den ena maken yrkade att en skiftesman skulle utses att förrätta bodelning mellan makarna, eftersom en del av den andra makens tillgångar inte hade tagits med i den överenskomna bodelningen. HD konstaterade utgångspunkten vara att bodelningen gäller all makarnas egendom och att avtalet binder makarna. Avtalet kunde inte anses vara uppenbart ogiltigt. Först om man i en särskild rättegång har fastställt att bodelningen inte gäller all makarnas egendom kan den påbörjas på nytt. Frågan om vilken egendom bodelningen gällde kan alltså inte prövas i samband med en ansökan eller av skiftesmannen. Ansökan avslogs. 27. FHD KKO:2008:66 Underhåll till make. Penningkrav. Regressrätt Makarna A och B hade tillsammans hyrt en bostad för en bestämd tid. Efter att B hade flyttat bort från bostaden hade A ensam betalat hela hyran ända tills hyresförhållandet upphörde. A:s rätt att av B få den andel av hyrorna som A betalat för B efter att B hade flyttat skulle bedömas utifrån bestämmelserna om makars underhållsskyldighet. 28. FHD KKO:2008:74 Makars förmögenhetsförhållande. Skifte A ägde 68,7 procent av ett familjeföretag. Bolagsordningen innehöll en inlösningsklausul enligt vilken bolagets andra aktieägare hade rätt att lösa in aktierna till deras nominella värde om de övergått till en ny ägare på annat sätt än genom arv, testamente eller giftorätt. Det nominella värdet av aktierna var 100 mark som motsvarade 16,82 euro. Enligt A skulle aktierna noteras vid bodelningen till deras nominella värde, sammanlagt ca euro. B å sin sida krävde att som grund skulle läggas aktiernas substansvärde som beräknades vara euro. HD konstaterade att värderingsgrunden för det gängse värdet av makars egendom vanligen är det sannolika priset på fria marknaden. När det gäller egendom som inte kan säljas på den fria marknaden bör man beakta även ägarens övriga möjligheter att utnyttja sina rättigheter. Det nominella värdet av A:s aktier är det säkraste pris som han kan räkna med. Som aktie - ägare är hans möjligheter dock mera omfattande. För det första är det möjligt att lindra eller helt avskaffa inlösningsklausulen genom att ändra bolagsordningen. Vidare kan A, som äger majoriteten av aktierna, bestämma bl.a. om vinstfördelningen i bolaget. Enligt utredningen hade bolaget odelad vinst från tidigare räkenskapsår ca. en miljon euro. Dessutom kan han med stöd av sin aktiemajoritet besluta om att öka de utdelningsbara vinstmedlen t.ex. genom att sälja affärsverksamheten. HD ansåg att aktierna i A:s besittning hade ett klart högre värde den deras nominella värde. Vid bodelningen skulle aktierna således noteras till sitt substansvärde. Se dom nr. 6 NHR Dom R s NHR Dom Rt s. 769 Familierett. Ektepakt. Skjevdeling En ektefelle hadde brukt midler mottatt som arv/gave fra sine foreldre til nedbetaling av gjeld på ektefellenes felles bolig. Høyesterett fant at hun hadde rett til å ta ut det beløp som var brukt til nedbetaling av gjeld, justert etter inflasjonen, jf. ekteskapsloven 59 om skjevdeling. Verdistigningen av boligen gikk inn i den del av formuen som skulle likedeles.

15 15 Samboerforhold Forbrukerrett Forsikringsrett Se dom nr. 12 DHR Dom UfR 2008 side DHR Dom UfR 2008 side 1189 Dækningstilsagn efter skadesbesigtigelse. Ifølge vilkårene i en bygningsbrandforsikring om risikoforandrin ger skulle der i tilfælde af bl.a. ombygning ske anmeldelse til for sikringsselskabet inden igangsættelse, og undladelse af sådan an meldelse kunne medføre bortfald af forsikringsselskabets erstat ningspligt. I en svinestald var de bærende træstolper som led i købers over tagelse af ejendommen midlertidigt erstattet med såkaldte stål soldater, da der udbrød brand og opstod skader på staldbygnin gen. Forsik ringsselskabet besigtigede ejendommen og tilbød er statning på DKK , som ejeren ikke accepterede. Forsik ringsselskabet afviste et par uger senere overhovedet at dække med henvisning til, at det af en derefter modtaget politirapport fremgik, at der havde været egentlig byggeaktivitet på ejendom men. Da tilbuddet om dækning havde været uden forbehold og afgivet efter selskabets besigtigelse med kendskab til, at der var fjernet bærende stolper og opsat stålsoldater i forbindelse med arbejde på ejendommen, var selskabet imidlertid bundet af dækningstilsagnet og forpligtet til fuldt ud af dække brandskaden uden hensyn til, om der forelå ombygning, og hvad manglende anmeldelse heraf måtte betyde for forsikringsdækningen. 31. DHR Dom UfR 2008 side 1200 Livsforsikring. Reguleringsprocent ved præ miefritagelse. En livsforsikring indeholdt en henvisning til «vedlagte standard reguleringsaftale», hvorefter der ved præmiefritagelse (som følge af bl.a. sygdom) ikke reguleres med 15 % om året, men efter pristallet, dog højst med 15 %. En forsikringstager anførte, at standardreguleringsaftalen ikke havde været vedlagt, og at selska bet tværtimod forud for tegning skriftligt fra hovedkontoret og mundtligt ved den lokale assurandør havde tilbudt en årlig regule ring med 15 % også i præmiefritagelsestilfælde. Efter en konkret bevisbedømmelse fik forsikringstager ikke medhold. 32. DHR Dom UfR 2008 side 1605/1 Dækningsundtagelse vedrørende brug af nye og uprøvede materialer. Et entreprenørfirmas ansvarsforsikring dækkede ikke erstatnings krav som følge af anvendelse af nye og uprøvede materialer, for så vidt disse ikke på projekterings- eller udførelsestidspunktet af kompetente teknikere ansås for fagligt forsvarlige i den anvendte sam men - hæng. Under opførelsen af et byggeri anvendte entrepre nøren vandmættede affaldsslaggerne (slagg) som funderingsfyld. Slagge ren ud videde sig efterfølgende, og der opstod skader på bygnin gen. Disse skader var omfattet af den nævnte dækningsundtagel se. 33. NHR Dom Rt s s. 453 Erstatningsrett. Trafikkforsikring. Avkortning på grunn av medvirkning En passasjer ble skadet i en trafikkulykke hvor sjåføren var beruset. Skadelidte kjente risikoen ved promillekjøring, og kjøringen framsto som et fellesprosjekt. Trafikkerstatningen kunne maksimalt avkortes med 40 %. 34. NHR Dom Rt s. 537 Ansvarsforsikring. Helsepersonell En øyelege som drev privat øyekirurgisk klinikk gjennom et aksjeselskap, hadde fra USA kjøpt kunstige øyelinser som var defekte. Legen reiste sak for å få dekning under ansvarsfor-

16 16 sikringen for helsepersonell, jf. helsepersonelloven 20, og krevde erstatning for tap som følge av at han måtte utføre nye operasjoner på pasienter som hadde fått defekte linser innoperert. Høyesterett fant at ansvarsforsikringen ikke dekket slike skader. Pasientene sto ikke i et kontraktsrettslig forhold til legen selv, men til aksjeselskapet/klinikken. Selskapet var ikke forsikret gjennom ansvarsforsikringen. 35. NHR Dom Rt s. 720 Forsikringsrett. Tilsidesettelse av vilkår som ikke var tilstrekkelig fremhevet A ble langtidssykemeldt og senere uføretrygdet i løpet av en karensperiode på to år etter en kollektiv forsikringsavtale. Høyesterett fant at selskapet ikke kunne påberope seg vilkåret om karenstid overfor A, idet vilkåret ikke var fremhevet tilstrekkelig i forsikringsbeviset, jf. forsikringsavtaleloven 11-2 annet ledd bokstav b. Immaterialrett Design Firma Opphavsrett 36. DHR Dom UfR 2008 side 2167 Ophavsret. Arkitekttegninger. En arkitekt udarbejdede på opdrag af en entreprenør tegninger til brug for ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 8 dobbelt huse. Entreprenøren gik konkurs. Konkursboet solgte bygge projektet med tilhørende arkitekttegninger til en anden entrepre nør. Entreprenøren (og dennes konkursbo) ansås for berettiget til at videreoverdrage retten til at anvende tegningerne til det konkrete projekt. Efter forholdets karakter gjaldt det, selv om tegningerne måtte være ophavsretligt beskyttet. 37. FHD KKO:2008:45 Upphovsrätt Bageriet E Ab hade år 1985 av J köpt en portionerings- och skrynklingsapparat för att kopplas till en produktionslinje för framställning av s.k. karelska piroger. Apparaten styrdes av dess logikanordning som innehöll ett datorprogram. Portionerings- och skrynklingsapparaten ändrades år 1995 på uppdrag av E, och logikanordningen som styrde funktionerna byttes ut mot en mer utvecklad modell. Med hjälp av det gamla programmet installerades ett nytt program i den nya logikanordningen. Det nya programmet innehöll vissa ändringar som förutsattes av ändringarna i apparaten och av den nya logikanordningen. J ansåg att det nya programmet kränkte hans rätt upphovsrätt till datorprogrammet. HD utgick från att logikanordningens datorprogram med de senare gjorda ändringarna var ett i 1 2 mom. upphovsrättslagen avsett verk. Frågan gällde således om E haft i 25 j 1 mom. upphovsrättslagen avsedda grunder, som berättigar att framställa sådana exemplar av programmet och göra sådana ändringar, som är nödvändiga för att programmet skall kunna användas för avsett ändamål. Detta gäller även rättelse av fel. I lagrummet definieras inte vad anses med «avsett ändamål». Ett datorprogram avviker från andra genom upphovsrätten skyddade föremål så att användandet av det gäller i allmänhet återgivning av programmet. I detta fall har programmet tillsammans med apparaten bildat ett s.k. integrerat system, dvs. varken apparaten eller programmet är användbara utan varandra. Enligt utredningen i målet har datorprogrammet varit begränsat till sin omfattning och av relativt enkel natur. De ändringar som 1995 gjorts i apparaten har varit tekniska till sin natur. Programmet som tidigare styrt apparaten har varit en relevant och betydande del också av det program som laddats i den nya datorn för att styra apparatens verksamhet. Det har inte ens påståtts i målet att parternas avsikt skulle ha varit att E inte skulle få mekaniskt använda apparaten på ett sätt som den ville eller även göra ändringar i den. Ändringarna i apparatens funktion

17 17 har således inte kunnat kränka J:s upphovsrätt. Ändringarna har förbättrat apparatens funktion men inte förvandlat dess ursprungliga bruk. HD ansåg att ändringarna i datorprogrammet var sådana som på det sätt som avses i 25 j 1 mom. upphovsrättslagen var nödvändiga för att programmet skulle kunna användas för avsett ändamål. 38. IHR Dom Nr. 221/2007 Krenkelse av opphavsrett. Erstatning Enken etter Halldór Kiljan Laxness ble tilkjent erstatning av forfatteren H av boka «Halldór , Halldór Kiljan Laxness biografi» etter opphavsrettsloven nr 73/ stk. 1. H hadde uten kildehenvisning på en rekke steder anvendt HKLs tekst med så små endringer at det stred mot opphavsretten. Det ble ikke funnet tilstrekkelig at H i biografiens etterskrift hadde henvist til HKLs fem erindringsbøker. I saken var 6 måneders fristen for å reise privat straffesak utløpt da saken ble anlagt. H ble frikjent for krav om oppreisning, idet et slikt krav bare kunne fremmes av opphavsrettshaveren selv. 39. SHD Dom NJA 2008 s. 309 TV-utsändning av spelfilm. Avbrott för reklam utan regissörens samtycke. Kränkning av upphovsmannens egenart. Vid visning i en reklamfinansierad TV-kanal av två spelfilmer gjordes avbrott för annonser, i det ena fallet två gånger och i det andra tre gånger. Sedan de båda filmer nas regissörer väckt talan mot TV-kanalen uppkom fråga om avbrotten utgjorde en kränkning av upphovsmännens ideella rätt, om det hade skett någon eftergift av denna rätt samt om TV-kanalen hade agerat oaktsamt. Domstolarna fann att en spelfilm som visas med reklamavbrott måste genom avbrotten anses ha ändrats, att denna ändring utgjorde en kränkning av upphovsmännens egenart (men inte av deras litterära eller konstnärliga anseende), att upphovsmännen inte eftergett sin ideella rätt i vad avsåg avbrotten i filmerna och att intrången skett av oaktsamhet från TV-kanalens sida. På grund härav förklarades TV-kanalen vara skyldig att betala ersättning till upphovs männen. Lagrum: 3 och 54 lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Patent Varemerker 40. DHR Dom UfR 2008 side 1826 Varemærker. Toldbemyndighedsbeslaglæggelse ved vare mærkeforfalskning. Et irsk selskab havde i Polen fået fremstillet et parti bukser, der i 2001 blev indført i transit i Danmark til videresendelse til Irland som endelig destination. Bukserne var forsynet med et figur mærke med bogstavet D. Selskaber med rettigheder til ordmærket Diesel og et figurmærke med bogstavet D, der i modsætning til ordmærket er regi streret som EF-varemærke, henvendte sig til de danske toldmyn digheder, som beslaglagde varerne og suspende rede frigivelsen i medfør af EF-forordning nr. 3295/94 af 22. de cember 1994 om suspensionsprocedure vedrørende varemærke forfalskede varer. Højesteret udtalte, at de danske toldmyndigheder, da partiet var bestemt til salg i et land inden for Fællesskabet, havde kunnet skride ind med henvisning til figurmærket, også selv om partiet kun befandt sig i Danmark i transit. Der forelå imidlertid ikke forvekslelighed, og beslaglæggelsen havde derfor været uberetti get. Højesteret bemærkede i øvrigt, at ordene»et varemærke, som er identisk med eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra et gyldigt registreret varemærke«i art. 1, stk. 2, litra a, i forordning 3295/94 peger i retning af, at indgreb i medfør af forordningen over for»varemærkeforfalskede varer«forudsætter, at der er tale om identiske eller næsten identiske varemærker, hvilket vil inde bære et snævrere anvendelsesområde, end hvad der ville følge af varemærkerettens forvekslelighedsbegreb. Da de figurmærker, der var omfattet af den foreliggende sag, ikke var forvekslelige efter varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, var der imidlertid ikke an ledning til at tage stilling til dette spørgsmål.

18 18 Annet 41. DHR Dom UfR 2008 side 1974 Retten til eget billede. Landshold. I forbindelse med europamesterskaberne i håndbold var der i et uge blad et indstik med to billeder i plakatformat af henholdsvis kvindelandsholdet og en af holdets målmænd. Plakaten kunne ikke anses som en del af den redaktionelle dækning i selve bladet af fejringen af europamesterskabet. Der var tale om en kommer ciel udnyttelse, som alene kunne ske med de pågældendes sam tykke. Der blev tilkendt en erstatning på DKK Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) 42. NHR Dom Rt s. 738 EØSavtalen. Tilbakebetaling av avgift pålagt i strid med avtalen Et flyselskap reiste krav mot staten om tilbakebetaling av en passasjer- og seteavgift som var pålagt i strid med EØS-avtalen. Høyesterett kom til at selskapet ikke kunne kreve tilbake det beløp som selskapet hadde veltet over på kundene. Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Se dom nr. 69 SHD Dom NJA 2008 s SHD Beslut NJA 2008 s. 71 Svensk domstols behörighet att handlägga talan om äktenskapsskillnad. För hands avgörande inhämtat från EG-domstolen. En kvinna som var svensk medborgare och bosatt i Frankrike väckte vid svensk dom stol talan om äktenskapsskillnad mot en man som var kubansk medborgare och bosatt i Kuba. Paret hade tidigare haft gemensamt hemvist i Frankrike. Enligt svenska auto noma domsrättsregler var svensk domstol i och för sig behörig att ta upp kvinnans ta lan. Enligt ett inhämtat förhandsavgörande av EG-domstolen följde det emellertid av artikel 7 i Bryssel IIförordningen att när svaranden i ett mål om äktenskapsskillnad varken hade hemvist eller var medborgare i en medlemsstat, domstol i en medlemsstat inte fick grunda sin behörighet att pröva målet på nationella behörighetsregler, om domstol i en annan medlemsstat var behörig med stöd av artikel 3 i förordningen. En ligt artikel 3.1 a) i Bryssel II-förordningen var fransk men inte svensk domstol be hörig att ta upp kvinnans talan. Den vid svensk domstol väckta talan om äktenskaps skillnad skulle därför avvisas. Lagrum: Artikel 3.1 a) och 7 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 novem ber 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen) samt 3 kap. 2 2 lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 44. SHD Beslut NJA 2008 s. 660 Arvsrätt. Internationell privaträtt. Behörighet för utländskt dödsbo att väcka talan, m.m. En person med både svenskt och amerikanskt medborgarskap avled i USA, där han hade hemvist. Dödsbodelägare utgjordes av maka och tre barn. Boutred ning ägde rum i Sverige en ligt svensk lag och omfattade i huvudsak bara tillgångarna i Sverige, trots att det enligt svensk rätt hade varit möjligt att låta förrättningen omfat ta även egen domen i USA. Någon bouppteckning förrättades inte i USA. Mot makan som där efter hade bosatt sig i Sverige väcktes vid svensk domstol talan av ett av barnen såsom uppgiven företrädare för den dödes amerikanska dödsbo. Fråga uppkom där med bl.a. om det amerikanska dödsboet hade behörighet att som part väcka talan vid svensk domstol och med endast ett av barnen som före-

19 19 trädare. Högsta domstolen fann att svensk lag inte hindrade att svensk domstol prövade anspråk som ställts av en ut ländsk dödsboförvaltning, om förvaltningen var så ordnad att den kunde uppträda som part vid domstol. Detta fick anses gälla även i fall där det varit rättsligt möjligt att låta hela boutredningen ske enligt svensk lag. Avgörande för frågorna om det amerikanska dödsboförvaltningens ställning och vem som ägde företräda dödsboet var vad som gällde enligt den aktuella rättsordningen i USA. Eftersom ett dödsbo enligt denna rättsordning kunde väcka talan och uppträda som part i rätte gång och därvid efter visst beslut, som förelåg i det aktuella fallet kunde företrä das av endast en av döds - bodelägarna, hade det ame rikanska dödsboet behörighet att väcka talan även vid svensk domstol och kunde företrädas av käranden. Lagrum: 2 kap. 2 och 5 lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden röran de dödsbo Konkurranserett 45. DHR Dom UfR 2008 side 851/1 Konkurrenceret. Markedsdominans. Rabatsystem. Producent af stikkontakter mv. havde en dominerende stilling på et selvstændigt marked, der geografisk var afgrænset til Danmark. En forudbestillingsrabatordning i grossistaftaler havde loyalitets skadende virkninger svarende til virkningerne af en progressiv årsbonus og indebar, at der anvendtes ulige vilkår over for gros sisterne for ydelser af samme værdi rabatordningen var derfor ulovlig. Se dom nr. 13 DHR Dom UfR 2008 side IHR Dom Nr. 142/2007 Konkurranserett. Anbud Reykjavik kommune innhentet i 1993, 1996 og 2001 anbud på leveranse av oljeprodukter til sin maskinsentral og de kommunale bybussene. R godtok anbudet fra S i 1993 og 1996 og anbudet fra O i Konkurransetilsynet fant imidlertid at anbyderne S, K og O hadde overtrådt konkurranseloven nr 8/ ved ulovlig prissamarbeid, blant annet ved tilbudsprisene til R. De hadde i fellesskap dirigert handelen til S og deretter fordelt utbyttet innbyrdes i form av et bestemt beløp per levert liter. R anla sak mot S, K og O, og krevde erstatning for tap påført i perioden S, K og O ble ilagt solidarisk ansvar i samsvar med Rs subsidiære påstand, hvor kravet var begrenset til tre ganger det S hadde forpliktet seg til å betale K og O i avtalens løpetid. Høyesterett la til grunn til at kommunens tap minst tilsvarte det utbytte anbyderne mente å tjene på å samarbeide i stedet for å konkurrere. Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens 47. DHR Dom UfR 2008 side Løbende sikkerhedsstillelse til dækning af løben de, samtidig stiftet gæld ikke omstødelig. I forbindelse med leje af fly blev der indgået en rammeaftale, hvorefter lejer over for udlejer måned for måned skulle stille sik kerhed i form af overdragelse af nærmere angivne fremtidige, månedlige flyruteindtægter fra et selskab, lejer befløj ruten for for lejers fremtidige, noget større månedlige betalingsforpligtelser vedrørende leje af flyene. Denne løbende sikkerhedsstillelse skulle således ikke ske til dækning af gammel gæld, men til dæk ning af løbende, samtidig stiftet gæld i forholdet mellem lejer og udlejer. I overensstemmelse med rammeaftalen blev der derefter måned for måned givet udlejer sikkerhed for den månedlige leje ved, at lejer i fakturaerne til det selskab, ruten blev befløjet for, anførte, at fakturabeløbene var overdraget til udlejer, med angivelse af betalingssted. Disse

20 20 meddelelser blev anset for behørig denuntia tion og for sket praktisk taget samtidig med og i hvert fald uden unødigt ophold efter den løbende stiftelse af udlejers må nedlige lejekrav. Der var herefter ikke grundlag for omstødelse af sikkerhedsstillel se eller betaling. Se dom nr. 36 DHR Dom UfR 2008 side FHD KKO:2008:46 Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Konkurs. A och B hade ställt säkerhet till en bank för Ab X:s skulder. Ab Y köpte Ab X:s rörelse och betalade bankskulderna som en del av priset för köpet, varvid säkerheten gavs tillbaka till dem som hade ställt den. A och B var närstående till vartdera bolaget. Ab Y:s konkursbo yrkade att de som hade ställt säkerheten skulle ersätta värdet av säkerheten med stöd av 21 2 mom. lagen om återvinning till konkursbo. Faktum att säkerheten hade ställts för Ab X:s och inte Ab Y:s skulder innebar inte ett hinder för att de som ställt säkerhet skulle vara ersättningsskyldiga, eftersom banken inte hade befriat Ab X från ansvaret för skulderna. 49. FHD KKO:2008:47 Återbäring av obehörig vinst. Konkurs. Tidigare verkställande direktören A i ett aktiebolag hade försatts i konkurs. Efter att konkursen hade börjat hade bolaget till A:s konkursbo gjort en betalning av lönenatur avsedd för A, vilken byggde på ett avtal som varit i kraft redan innan konkursen börjat. Bolaget hade verksällt förskottsinnehållning på betalningen, vilken innehållning hade använts till att betala inkomstskatt för A för det år betalningen skedde. Staten ansågs inte som följd av att förskottsinnehållning redovisats till staten ha fått obehörig vinst på bekostnad av konkursboets övriga borgenärer. Se dom nr. 100 NHR Dom/kjennelse Rt s. 833 Se dom nr. 79 NHR Dom Rt s. 920 Se dom nr. 114 SHD Dom NJA 2008 s SHD Beslut NJA 2008 s. 255 Kallelse på okända borgenärer. Ideell förening. I avsaknad av uttryckligt lagstöd och eftersom preklusion av en fordran innebär en rättsförlust har det ansetts att tillämpningsområdet för lagen om kallelse på okända borgenärer inte bör utsträckas till ideella föreningar. Lagrum: 1 3 och 6 lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Anbud. Entreprise. Offentlige anskaffelser 51. DHR Dom UfR 2008 side 851/2 Entreprise. Uberettiget ophævelse. Entreprenør havde været berettiget til acontofakturering og til da der ikke blev betalt at standse arbejdet, og bygherrens op hævelse i anledning af standsningen med henvisning til forsinkel se var derfor uberettiget. Entreprenøren havde herefter krav på betaling for det udførte arbejde og mistet fortjeneste på restentre prisen. 52. FHD KKO:2008:16 Entreprenad. Skadestånd Ab B skulle på ackord utföra vissa eltekniska arbeten på Ab A:s fabrik. På begäran av B lät A utan vederlag B använda en lyftkran och anlita en lyftkransförare. Användningen av lyft-

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 7 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 7 Avtalerett, alminnelig... 7 Avtalers inngåelse og gyldighet... 7 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0043 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER MAO (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Den

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Tilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst

Tilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst 1 Til leserne! Tilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst Nordisk Domssamling gir en rask oversikt over utviklingen i nordisk rettspraksis ved kortreferater av de høyeste domstolenes avgjørelser

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (tidl. j.nr. 1877)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (tidl. j.nr. 1877) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0132 (tidl. j.nr. 1877) Klager: Resurs Bank AB Box 22209 250 25 Helsingborg v/advokat Hugo Wernbro, Malmö Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/ Børsen, København. Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt

FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/ Børsen, København. Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/6 2011 Børsen, København Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt v/ Professor Lars Bo Langsted Juridisk Institut Aalborg Universitet

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. juni 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0078

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 150 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 150 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 150 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 9. december 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0725

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Prag, Tjekkiet. 28.4.-1.5.2016.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0308 Klageren: XX 671 93 Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet Malmø(A)- Kastrup/ København C (F+L)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet Malmø(A)- Kastrup/ København C (F+L) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0180 Klageren: XX Malmø, Sverige Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Nordvest og Nordøst Passagen

Nordvest og Nordøst Passagen Nordvest og Nordøst Passagen - en realistisk genvej? Maritime Danmark, 17/1 2011 Vice President, SKULD Copenhagen Michael Boje-Larsen Index Introduktion Nordvest og Nordøst Passagen Regelsæt Tankespil

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

søger at skjule handlingsklausuler i forsikringsaftalerne.

søger at skjule handlingsklausuler i forsikringsaftalerne. Skjulte handlingsklausuler i forsikringsaftaler Innlegg fra co-referenten, lektor, ph.d. Ivan Sørensen, Danmark Det mundtlige indlæg var ikke baseret på et manuskript, og i øvrigt måtte det mundtlige indlæg

Læs mere

Stiftelser och fonder utveckling och lagstiftningsbehov

Stiftelser och fonder utveckling och lagstiftningsbehov 195 Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 9.30 Gruppdiskussion Stiftelser och fonder utveckling och lagstiftningsbehov Referat, se bilaga 10 (del II, s. 113) Debattledare: afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Opfølgning på - Kontrak3ormer som opfordrer 8l innova8on og udvikling og 8lhørende gruppearbejde på årsmødet

Opfølgning på - Kontrak3ormer som opfordrer 8l innova8on og udvikling og 8lhørende gruppearbejde på årsmødet Del-hovedemne 2014-2015 Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke Opfølgning på - Kontrak3ormer som opfordrer 8l innova8on og udvikling og 8lhørende gruppearbejde på årsmødet 2014 - Baggrund

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Den Nordiske Dødsbokonvention

Den Nordiske Dødsbokonvention Den Nordiske Dødsbokonvention Som affattet ved bekendtgørelse nr. 976 af 26/08/2015 Den nye BEK 976/2015 Den gamle BEK 348/1976 Artikel 1 ændret helt Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen

Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen Vibe Ulfbeck & Anders Møllmann Center for Virksomhedsansvar (CEVIA) Dias 1 - Rederen har været det centrale ansvarssubjekt i nordisk søret i mere end et århundrede

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere