REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE ÅRHUS C TLF FAX rvibrealvision.dk REGISTREREDE REVISORER FRR SAMSØ: SMEDEGADE SAMSØ TLF FAX

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Virksomhedsoplysninger 2 Revisionspåtegning 2 Årsberetning og ledelsespåtegning : 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Revisorerklæring - gennemgang af årsrapporten 23 5 Resultatopgørelse 6 Fordeling af årsresultatet mellem interessenterne (civilretligt) 7 Balance 8 Noter 9-1 Skattemæssige opgørelser til brug for interessenternes selvangivelser 11 44/TS/ut/8+l

3 N VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Interessentskabets navn: Paludans Flak Havvind I/S CVRnr Interessentskabets pengeinstitut: Jyske Bank Interessentskabets revisorer: Kaia Berthelsen Peter J. Lund Bestyrelsens konsulent med hensyn til regnskabsaflæggelse: REalVISION, Registreret Revisionsaktieselskab REVISIONSPÅTEGNING Årsrapporten for Paludans Flak Havvind I/S, som Interessentskabets bestyrelse aflægger for regnskabsåret 23, har vi revideret. Vor revision er udført i overensstemmelse med ahriindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige for at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl og mangler. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, samt at den giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt årets resultat i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Samsø, den 5. februar 2 JD4 UfujL (&H~Ci Kaia Berthelsen revisor Peter J. Lund revisor

4 w 3 ÅRSBERETNING Interessentskabet er ejer af en hawindmølle samt en ideel andel på 1/1 af fællesinstallationerne for alle hawindmøller beliggende ved Paludan Flak syd for Samsø. Interessentskabets primære formål er i følge vedtægterne at sælge den producerede el til den højst opnåelig pris indenfor den lovgivning, der regulerer vindmøllers afregning af elproduktion, drift m.v. For året 23: Mølleparken blev sat i drift i slutningen af februar. Indtil aflevering d.l.juni var møllerne ofte ude af produktion i forbindelse med indkøring og fejhetning. Yderligere har vindens energiindhold specielt i forårs- og sensommermånederne været langt under normalen med deraf følgende årsproduktion lidt under det budgetterede. Der er fra en anpartshaver rejst tvivl om, hvorvidt afregningen fra Interessentskabet til ham er korrekt. Det har medført en del drøftelser, herunder skriftlig henvendelse fra anpartshaverens advokat. Bestyrelsen tilstræber afklaring af disse forhold i 24; afklaringen kan få indvirkning på årsrapporten for 24. For året 24 forventes indkøringsvanskehghederne at være overstået, så produktionen kan blive stabil. Ligeledes er der håb om, at anlægsregnskabet kan blive endeligt afsluttet. LEDELSESPÅTEGNING Som bestyrelsesmedlemmer i PALUDAN FLAK HAVVIND I/S bekræfter vi herved, at årsrapporten 23 er aflagt i overensstemmelse med retningslinierne i årsregnskabsloven, regnskabsklasse B, samt danske regnskabsstandarder og interessentskabets vedtægter. Endvidere erklærer vi, at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt årets resultat. Vi indstiller årsrapporten til interessentskabsmødets godkendelse. Samsø, den 5. februar 24 Flemming V. Jensen

5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, regnskabsklasse B; tillempet interessentskabets særlige karakter. For væsentlige regnskabsposter er anvendt følgende indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse): Indtægtskriterium Indtægter indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsåret. Periodeafgrænsning- Der foretages periodisering vedrørende omkostninger og renter ud fra et væsentlighedskriterium. Afskrivninger Interessentskabets anlægsaktiver afskrives lineært over forventet restlevetid således: Møllen: 2 år EDB-program: 3 år Skat I resultatopgørelsen udgiftsføres hverken aktuel skat af årets skattepligtige indkomst eller regulering af den udskudte skatteforpligtelse, idet skatterne opgøres individuelt af de enkelte interessenter. Fordeling af nettoresultat Fordelingen af årets nettoresultat mellem interessenterne fremgår af side 7. Fordelingen baserer sig på bestyrelsens udlægning afsåvel vedtægterne som de indgåede aftaler med Kaj Holm. Aktiver Der er ikke foretaget indregning af finansieringsomkostninger i målegrundlaget for selskabets aktiver. Gæld Samtlige gældsposter er indregnet til kostpris. Selskabet har alene kortfristede gældsforpligtelser, hvorfor der ikke er foretaget nogen form for tilbagediskontering. Nærtstående parter Ingen af interessenterne ejer bestemmende andele i interessentskabets øvrige deltagere, og dermed har ingen interessent bestemmende indflydelse over andre interessenter.

6 REVISORERKLÆRING - gennemgang af årsrapporten 23 w Til bestyrelsen i Paludans Flak Havvind I/S. Efter aftale har vi gennemgået årsrapporten for 23, som bestyrelsen aflægger for Paludans Flak Havvind I/S. Som interessentskabets bestyrelse er det jeres ansvar, at årsrapporten er uden væsentlige fejl og mangler, samt at den giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af årets aktiviteter. Det er vort ansvar at afgive en konklusion om årsrapporten baseret på en gennemgang heraf. Den foretagne gennemgang Vi har foretaget gennemgangen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå en moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vor gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedsindehaveren og eventuelle medarbejdere samt til at foretage analyser af væsentlige regnskabstal. Gennemgangen giver derfor mindre sikkerhed end revision. Vi har ikke foretaget revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Den foretagne gennemgang har givet os den opfattelse, at årsrapporten, i overensstemmelse med årsregnskabsloven, giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 23 samt resultatet af virksomhedens aktiviteter i regnskabsåret 23. Vi er således ikke stødt på forhold, der afkræfter dette. Samsøj^den 5. februar 24?ION Iret revisionsaktieselskab Torsten Sørensen registreret revisor

7 N RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR DECEMBER Note 1 Salg af produceret el (netto) Forsikringspræmier ,4 EDB-udgifter * Porto og gebyrer samt kontorhold i øvrigt *> 6.31 Administrativ assistance, Samsø Energi- og Miljøkontor og Driftsselskabet Samsø Havvind ApS Regnskabsmæssig assistance, incl. bogføring Juridisk assistance og anden rådgivning m.v Mødeudgifter, kontingent og diverse 89.25« V o 1.666* INDTJENINGSBIDRAG Lineære, driftsøkonomiske afskrivninger: Møllen (for 23: WA måned) EDB-program RESULTAT AF ORDINÆRT DRIFT Finansieringsindtægter: Renter af driftskredit m.fl NETTORESULTAT Fordeling af resultatet mellem interessenterne fremgår af næste side.

8 FORDELING AF ÅRSRESULTATET 23 MELLEM INTERESSENTERNE N Salg af produceret el jfr. note 1: Salgspris, ordinær Tillæg, skrotningsbeviser(2 øre pr. kwh.) Abonnement og fællesomkostninger Kapacitetsomkostninger Årstotal Fordelingsprinc. 1) 2) 1) 1) Kai Holm 3.8) Øvrige interes. (3.965) Z2%Wu INDTJENINGSBIDRAG Driftsøkonomiske afskrivninger ) RESULTAT FØR RENTER Årets renteindtægter ) NETTORESULTAT / Fordelingsprincip: 1) Ligeligt mellem alle andele (vedtægternes 1, stk. 1, første punktum). 2) Tilfalder alene gruppen øvrige interessenter (udlægning af vedtægternes 1, stk. 1, andet punktum på baggrund af dokumenter fra Ringkjøbing Landbobank). 3) Af årets samlede renteindtægter er forlods fordelt en andel beregnet med udgangspunkt i egenkapitalen pr. 1. januar 23. Renter herudover anses alene at tilfalde gruppen øvrige interessenter (vedtægternes 1, stk. 2, andet punktum) Kaj Holm er ifølge det oplyste ikke enig i bestyrelsens udlægning af principperne for fordelingen.

9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 23 Note AKTIVER 2 Andel i havvindmølleparken; hawindmølle nr Administrationsprogrammet UhreVind Debitorer (vedrørende produceret el for december 23) Merværdiafgift Forudbetalt abonnement Indestående i pengeinstitutter SAMLEDE AKTIVER PASSIVER 4 EGENKAPITAL Kaj Holm (vedrørende december måned samt regulering) Rest vedr. acontoudlodninger 23 (14.25 betalt 19/1-4) Merværdiafgift Samsø Havvind ApS og anden leverandørgæld GÆLD I ALT SAMLEDE PASSIVER

10 N NOTER TDL ÅRSRAPPORTEN Note 1 -Salg af produceret el Salgspris, ordinær ' Tillæg hertil vedrørende skrotningsbeviser: Modtaget i alt (kr.,17 pr. kwh) Bruttosalgspris herefter 3^ i"*??^ : Afregnet lejeafgift vedrørende skrotningsbeviser: Kr.,15 pr. kwh Abonnement, Energi Danmark Andel i fællesomkostning for vindmølleparken (væsentligst pasningskontrakt Bonus) W? Note 2 - Hawindmølle nr. 1 Anskaffelsessum S anfiede afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført saldo ultimo Note 3 - Administrationsprogrammet Uhre Vind Anskaffelsessum Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger 4. Samlede afskrivninger ultimo 4. Bogført værdi ultimo

11 N Note 4 - Egenkapital Kaj Holm (3.8 andele): Indbetalt for andele Andel i årsresultater: Andel i resultatet for Andel i resultat for 23 jfr. (før afskrivninger) Udlodninger vedrørende året (incl. for december måned) Andel i årets afskrivninger, H Øvrige interessenter (3.965 andele): Indbetalt for andele Andel i årsresultater: Andel i resultatet for Andel i resultat for 23 (før afskrivninger) Udlodning vedrørende året (kr. 25 pr. andel) Andel i årets afskrivninger Egenkapital i alt

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere