aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries"

Transkript

1 aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010

2 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms Kanal 12 DK-1220 København K. ISBN ISSN X Redaktion: Poul Otto Nielsen (ansv.) og Ulla Lund Hansen Grafisk tilrettelæggelse og billedbehandling: Jan Holme Andersen Udgivet med støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation Grunddesign, prepress og tryk: Narayana Press, Gylling Skrift: Minion Papir: 130 g Chorus Satin Omslag: Den Kongelige Commission for Oldsagers Opbevaring nedsat ved forordning af Kong Christian VII den 22. maj 1807 Medlemmer i perioden , fra toppen mod højre: Kommissionens formand A.W. Hauch, F. Münter, kommissionens sekretær R. Nyerup, P.J. Monrad, W.H.F. Abrahamson, B. Thorlacius, E. Vargas Bedemar, E.C. Werlauff, og L.S. Vedel Simonsen Alle manuskripter sendes til vurdering hos to anonyme referees, inden de accepteres til trykning All papers are subject to anonymous peer refereeing Vor einer möglichen Publikation werden alle Manuskripte zwei anonymen Referenten zur Begutachtung vorgelegt Salg til ikke-medlemmer i kommission hos: Herm. H. J. Lynge & Søn Internationalt antikvariat Silkegade 11 DK-1113 København K. Salg med rabat til medlemmer direkte fra Selskabet se bagest i bogen

3 Oldsagskommissionens tidlige år forudsætninger og internationale forbindelser Nationalmuseets 200 års Jubilæumssymposium maj 2007 arrangeret af Nationalmuseet og Wormianum i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen

4 Kong Hildetands høj. Frontispice til F. Münters bog fra 1806»Lejre i Sjelland i Begyndelsen af det Nittende Aarhundrede«, der var medvirkende til oprettelsen af Den Kongelige Commission for Oldsagers Opbevaring i The barrow of King Hildetand in Lejre on Zealand. Frontispiece in F. Münters book of 1806 that took part in the establisment of the Royal Commission for the Preservation of Antiquities in 1807.

5 Frederik Münter og S. Petri kirke Af ULL A KJÆR Abstract: Teolog og fra 1808 biskop Friederich Münter, der var en af hovedmændene bag stiftelsen af»den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring«i 1807, kom til Danmark knap fire år gammel i Hans far, Balthasar Münter, var af udenrigsminister J.H.E. Bernstorff indkaldt som præst for den tyske menighed ved S. Petri kirke i København, og præstehjemmet blev et samlingssted for en intellektuel elite. Friederich Münter fik endvidere tidligt lejlighed til at rejse rundt i det danske landskab, besøge oldtids- og middelaldermonumenter og deltage i arkæologiske undersøgelser. Faderens ven og Friederich Münters åndelige mentor, landbrugsreformator og filosof Tyge Rothe, beskrev i 1788 sit ideal om et statsmuseum, og Friederich Münter føjede til, at der til samlingen»af alle nordiske Mindesmærker og Oldsager«hørte jordfaste minder rundt omkring i landet. Andre som blandt andet professor Rasmus Nyerup var inde på den samme tanke, og da Friederich Münter i marts 1807 foreslog oprettelsen af en oldsagsansvarlig kommission, udnævnte Kong Christian VII både Münter og Nyerup til medlemmer af en sådan kommission. Friederich Münter ligger begravet i S. Petri kirke. Kun hundrede skridt fra Københavns domkirke ligger endnu en kirke, den middelalderlige S. Peders kirke (fig. 1) på hjørnet af Nørregade og S. Pedersstræde.1 Den ringe afstand mellem de to kirker førte efter reformationen i 1536 til, at deres sogne blev slået sammen. S. Peders blev nedlagt som kirke og dens bygninger taget i brug som kanon- og klokkestøberi. Men i 1585 blev støberifunktionen flyttet til en af byens andre middelalderkirker, S. Clara kirke, mens S. Peders atter blev taget i brug som kirke, nu for Københavns tyske menighed og under navnet S. Petri. I de følgende århundreder blev den tyske menighed stadig større, og kirken fik mægtige mænd som sine patroner, dvs. som bemyndigede til at indsætte præster og degne og med råderet over kirkens indtægter og ansvar for, at disse blandt andet blev brugt til at holde bygningerne i en ordentlig stand. Blandt 1600-tallets patroner var således rigshofmester Corfitz Ulfeldt, Frederik III s rentemester og højre hånd Christoffer Gabel samt rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld. I 1763 blev patronatsretten overdraget til chefen for Tyske Kancelli, dvs. det dansk-norske dobbeltmonarkis udenrigsminister, J.H.E. Bernstorff. Han var født i 1712 som yngste søn af en hannoveransk godsejer og gik som tyveårig i tjeneste hos den danske konge. Den moderne opfattelse af en nation var på dette tidspunkt endnu et par generationer fra at slå igennem, og set med nutidens øjne fungerede embedsmænd som Bernstorff som betroede medarbejdere i selvvalgte firmaer med fyrsten som entydig chef. Bernstorff gjorde da også sit for at fremme sit firma; han ivrede for at trække industrivirksomheder til Danmark; han førte med større held en neutralitetspolitik, der sikrede den danske handelsflådes uhindrede fremfærd, og han var ikke blot selv glad for kunst og kultur, men også meget bevidst om, hvordan et samfund kunne bruge disse faktorer som et udtryk for sin formåen. Han havde blandt meget andet således den afgørende indflydelse på, at franskmanden Paul-Henri Mallet i 1752 blev knyttet til Danmark og sat i gang med at Frederik Münter o g S. Petri kirke 149

6 Fig.1. Den tyske kirke, S. Petri kirke set fra Nørregade. Kobberstik i Pontoppidans Den Danske Atlas, bind II, Church of Sct. Petri, the German church, as seen from Noerregade. Copper in Pontoppidan s Den Danske Atlas, vol. II, skrive en Danmarkshistorie på det europæiske hovedsprog fransk. Mallet var både grundig og seriøs, og resultatet blev et værk, der i en hidtil uset grad gav udlandet et indblik i nordisk historie, kunst og mytologi (Horstbøll 2008; jf. K. Lundbeck-Culot i dette bind). Bernstorff havde et stort internationalt netværk - og brugte det.2 Dette blev vendt imod ham under den bølge af mistillid til Frederik V s mest indflydelsesrige ministre, der brød frem efter kongens død i januar Det blev nemlig blandt andet bebrejdet ham, at han til skade for den danske nation 150 havde ladet landets officielle poster besætte med lutter udlændinge. Men han svarede for sig; han ville hverken favorisere danske eller udenlandske kandidater, men udelukkende antage den, der bedst ville kunne opfylde den danske konges ønsker. Det var ikke Bernstorffs skyld, at der var så få indfødte danskere, der havde de fornødne kvalifikationer:»la Noblesse Danoise est peu nombreuse«!3 Kun fire år senere, i 1770, var en anden fremmedfødt, Christian VII s livlæge J.F. Struensee, kommet tilstrækkelig tæt på kongen til at kunne afsætte Bernstorff, ophæve statsrådet og overtage magten. Men den fokus på balancen mellem det danske og det udenlandske, som anklagen imod Bernstorff havde antydet, var et varsel om, at den traditionelle opfattelse af de enkelte lande som en slags virksomheder var på vej ud til fordel for den anskuelse, at landene var defineret af deres geografisk afgrænsede befolkninger, og at disse befolkninger ikke agerede A a rb ø g e r f o r N o rd i s k o l d k y n d i g h e d o g h i s t o ri e

7 som tjenere for en fælles hersker, men ud fra deres kærlighed til deres fædreland. I 1700-tallets sidste trediedel undergik det danske styre da også flere forandringer. Christian VII havde næppe overtaget tronen efter Frederik V, før det stod klart, at han var for psykisk ustabil til at kunne leve op til sit nedarvede ansvar som enevældig konge. I var Struensee landets reelle regent, så fulgte et tolvårigt interregnum under kabinetssekretær Ove Høegh-Guldberg, hvorpå kronprins Frederik (VI) ved et kup i 1784 overtog regeringen. Samtidig blev nationalitetstanken mere og mere markant. Ti år efter afslutningen på Frederik V s tid med dens mange udenlandsk fødte embedsmænd og internationale tænkemåde blev det med den unikt radikale indfødsretslov i 1776 slået fast, at det herefter kun var personer»født i vore riger og lande«eller som ad anden vej havde opnået en tilsvarende status, der kunne få adgang til danske statsembeder. Loven medførte dog ingen ændringer i forholdene for de fortsat siddende embedsmænd, der havde valgt Danmark som deres arbejdsplads under de foregående konger, og som følte sig lige så hjemme her som de danskere, der arbejdede til gavn for deres fædreland i Christian VII s tid. De fleste af de førstnævnte embedsmænd var knyttet til S. Petri kirke, og de og deres familier dannede en intellektuel elite i den danske hovedstad i 1700-tallets slutning. Navne som Schimmelman, Stolberg og Reventlow er fortsat knyttet til denne epoke, sammen med Bernstorff: J.H.E. Bernstorffs nevø Andreas Peter arvede onkelens stilling, og fra 1784, da han kom tilbage til dansk politik efter fire år i eksil på grund af sin modstand mod Guldbergregimet, og indtil sin død i 1797 var han Danmarks mest indflydelsesrige statsmand. Blandt de mange embedsmænd, som J.H.E. Bernstorff var med til at kalde til Danmark, var den tidligere vajsenhuspræst og hofdiakon i Gotha, Balthasar Münter (fig. 2). Han blev i 1764 udnævnt til præst ved S. Petri kirke og flyttede sommeren efter ind i præsteboligen på hjørnet af S. Peders stræde F re d e ri k M ü n t e r o g S. Pet ri k i rk e Fig. 2. Balthasar Münter ( ), præst ved S. Petri kirke. Kobberstik af vennen I.M. Preisler 1775 (foto Det Kongelige Bibliotek). Balthasar Münter ( ), vicar at the Church of Sct. Petri. Engraving by his friend I.M. Preisler, 1775 (photo by the Royal Library). og Larslejstræde sammen med sin hustru og deres to børn, den næsten fire år gamle Friederich (fig. 3) og babyen Friederike. B. Münter blev hurtigt en af byens mest populære prædikanter og hans hjem et samlingssted for folk fra fjern og nær. Det vidner om hans tilslutning til J.H.E. Bernstorff frem for Struensee, at Münter sammen med Holmens provst Jørgen Hee i 1771 blev idømt en betydelig bøde for i prædikenform at have givet udtryk for sin foragt for det aktuelle styre. Münter havde nemlig 151

8 Fig. 3. Epitafium over biskop Friederich C.C.H. Münter ( ) på familiegravstedet på S. Petri kirkes kirkegård. Udført i marmor af H.E. Freund (foto Steen Andkilde 1981, Nationalmuseet). The epitaph of bishop Friederich C.C.H. Münter ( ) at the family burial place in the churchyard at the Church of Sct. Petri. Carved in marble by H.E. Freund (photo by Steen Andkilde 1981, the National Museum). sammenlignet både Struensee og kongen selv med træer, der bar dårlig frugt, og udtalt, at de havde fortjent at blive fældet, hvis deres frugt ikke blev bedre (Glebe-Møller 2007, 44-45). Ifølge datteren Friederike var præstehjemmet også et af arnestederne for de konspirationer mod Struensee, der førte til hans og vennen Enevold Brandts fængsling ved et kup i januar 1772 (Bruun 1917, 20). Et efterfølgende udtryk for, at der også havde været modstand mod Struensee i kredse, som i hans regeringstid havde holdt en lavere profil end Münter, blev givet af Sjællands biskop Ludvig Harboe, der udnævnte netop B. Münter og J. Hee til sjælesørgere for henholdsvis Struensee og Brandt i månederne op til de to misdæderes henrettelse i april Münter var intellektuelt set fuldt på højde med Struensee, og skønt Struensee var mere rabiat og afgjort antireligiøs, gik de to mænd begge varmt ind for oplysningstanken. De blev nære venner, og Struensee lovede Münter, at han om muligt ville opsøge ham efter sin død. Friederike Münter har i sine Ungdomserindringer beskrevet, hvordan hendes mor i den følgende tid lå søvnløs af skræk for dette indvarslede spøgeri, og hvordan hun fortsat skyede den snustobaksdåse, som Struensee havde haft og som han havde skænket Münter som et minde (Brun 1917, 21-22). Balthasar Münter var i øvrigt også involveret i det kup, der i 1784 satte en stopper for den næste af de uortodokse statsmandskarrierer, der blev mulige i skyggen af den sindslidende Christian VII, denne gang Ove Høegh-Guldbergs. Münter har været en personlighed, som uden tvivl har stillet høje krav til både sig selv og andre. Efter sin tiårsfødselsdag fik sønnen Friederich en bog med formaninger fra faderen om, hvornår han skulle stå op, hvordan han skulle vaske og klæde sig og hvordan han skulle optræde over for henholdsvis tjenerskabet, sin søster og sine forældre, ligesom det blev slået fast, at hans far hver aften ville give ham et program for den følgende dag, og at det skulle afrapporteres, hvordan dagen så forløb (Andreasen 1937, 1-6). Men bagom de stramme tøjler lå der tydeligvis en stor tillid til drengen, der da også i vid udstrækning har følt sig som faderens jævnbyrdige:»als freye Menschen erzog er seine Kinder«, skrev han siden hen om sin far (Rasmussen 1925, 9). Af søsterens ung- 152 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

9 domserindringer fremgår også, at familiens børn ivrigt levede med i det aktive menighedsmiljø, og at de modtog varige påvirkninger fra hjemmet og fra de personer, der havde deres gang hér. Længe før familien Münter kom til København, havde søgningen til S. Petri kirke også givet sig udtryk i en øget efterspørgsel efter begravelsespladser. Allerede i 1600-tallets midte havde selve kirken været så opfyldt af begravelser, at kirkens kollegium havde opkøbt et stykke jord nordvest for kirken, hvor det lod bygge, hvad der siden hen blev kendt som det lange kapel. Tredive år efter blev dette kapel udvidet med endnu et, denne gang trefløjet, og dette fik endelig et par mindre tilføjelser ved gavlene. Københavns brand i 1728 gik stærkt ud over S. Petri kirke og blandt andet det gamle, lange kapel måtte fuldstændig fornys. Men det nyere, trefløjede kapel holdt stand, og den kirkegård, der var indrettet mellem de tre kapelarme og som strakte sig herudfra, blev bevaret og i de næste hundrede år hyppigt benyttet. Den del af kirkegården, der lå på den anden side af kapellet, stødte op til andenpræstens gård på hjørnet af S. Pedersstræde og Larslejstræde, hvor familien Münter boede indtil 1774, da Balthasar Münter med syv års forsinkelse fik overdraget førstepræstens domicil på den anden side af kirken, ud imod Nørregade. Det var et sted, der bogstavelig talt emmede af fortid, og det spiller en betydelig rolle i Friederike Münters erindringer. Flere oplevelser var hendes alenes. Hun var et sandt barn af sin tid med dens glæde over en samhørighed med naturen og over de oplevelser, der fremmede de store følelser, de sublime. Hun skildrer således, hvordan hendes største glæde var at vandre på kirkegården i måneskin, og hvordan hun gennem længere tid til stadighed opsøgte og tænkte sig ind i en leg med et barn, der var dødt mange år forinden, men som lå fuldstændig velbevaret i sin kiste i gravkælderen i midten, hvor forrådnelsesprocessen næsten stod stille (Brun 1917, 48-49). Friederike Münter (fig. 4) blev sidenhen gift med den knap tyve år ældre storkøbmand Constantin Fig. 4. Friederich Münters søster, forfatterinden og skønånden Friederike Brun ( ) samlede mange af tidens kulturpersonligheder omkring sig ved salonselskaber i sit hjem på Sophienholm. Maleri af H.I. Aldenrath The sister of Friederich Münter, the writer and bel-esprit Friederike Brun ( ), assembled many of the cultural elite of her time at saloon parties in her home at the Sophienholm estate. Painting by H.I. Aldenrath Brun, der med en særlig evne til at forudse tidens skiftende konjunkturer forblev formuende også efter kriseårene omkring Napoleonskrigenes afslutning. Friederike, der først og fremmest blev kendt som forfatter, førte en kosmopolitisk tilværelse med blandt andet flere årelange ophold i Rom, til dels sammen med sit livs sande kærlighed, den schweiziske skribent Karl Victor von Bonstetten. På engang sværmerisk og snusfornuftig vedligeholdt hun et nært venskab til så forskellige kulturpersonligheder som tidligere hofmarskal Johan Bülow, digteren Jens Baggesen, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, arkæologen og numismatikeren Georg Zoëga, den Frederik Münter o g S. Petri kirke 153

10 tyske forfatter Johan Wolfgang Goethe og den franske forfatter Anne Louise de Stäel, født Necker. Friederike Münters ungdomserindringer giver dog ikke alene et udmærket indtryk af de påvirkninger, der var med til at forme hendes egen personlighed. De rummer også en del oplysninger om broderen Friederich Münters baggrund. Balthasar Münters to ældste børn delte glæden over de romantiske, nationalt-religiøse digtere, der kom i huset: Friedrich Klopstock fra Quedlinburg i det nuværende Sachsen-Anhalt, der også kunne takke J.H.E. Bernstorff for sin indkaldelse til Danmark, og Johannes Ewald, der inspirerede dem til at foranstalte opførelser af Ewalds tragiske syngespil»balders død«på en amfiteatralsk græsbænk i præstegårdshaven, sammen med deres yngre broder Balthasar samt Friederichs ven Andreas, en søn af Tyge Rothe til Tybjerggård. Tyge Rothe indlagde sig fortjeneste som landbrugsreformator og som filosof, og Friederich mindedes ham siden hen som den, der frem for nogen havde indgydt ham kærlighed til historien og forståelse herfor. De to børn blev endvidere begge opslugt af naturvidenskaben. Blandt faderens nære venner var geodæten Carsten Niebuhr, der i 1767 var vendt hjem efter knap syv års rejse og som den eneste overlevende af de seks deltagere i den stort anlagte, danske ekspedition til det lykkelige Arabien. Niebuhr fattede en særlig interesse for Friederich, men hele familien fik del i hans forberedelser til udgivelsen af hans rejseerindringer. Friederike fortæller endvidere, at Friederich, der fulgte en række forelæsninger på universitetet, blev så begejstret for de fysiske og kemiske eksperimenter, som læge og fysiker, professor Christian Gottlieb Kratzenstein udførte i forbindelse med sine kurser, at han fortsatte dem derhjemme. Den murer, der havde sit værksted ved kirken for at kunne sørge for de løbende reparationer på stedets bygninger, hjalp drengen med op ad kirkegårdsmuren at få bygget et lille laboratorium med et ildsted, og her tilbragte han og Friederike mange ivrige timer med eksperimentalfysik (Brun 1917, 26-28, 35, 55-57, ). Fig. 5. Tidsbillede af den travle professor Friederich Münter hastende gennem byen. Tegning af ukendt kunster (Museumhistorisk Arkiv, Nationalmuseet). Contemporary drawing of the busy professor Friederich Münter hurrying through town (Museum Historical Archive, the National Museum). Efter at Friederich Münter i 1778 var blevet student, fik han tre somre i træk lejlighed til at rejse rundt i det danske landskab, for med stop hos familiens venner på herregårde og landsteder at opsøge oldtids- og middelaldermonumenter. Han deltog i flere arkæologiske undersøgelser (jf. F. Kaul i dette bind) og var fra første færd optaget af spørgsmålet om sammenhængen mellem de synlige rester og den folkelige overlevering, som var knyttet til de- 154 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

11 res brug. På samme måde nøjedes han ikke med at interessere sig for oldsagerne, men inddrog deres oprindelige omgivelser. På sine senere udlandsrejser fortsatte han da også denne levende interesse for alskens mindesmærker. Han blev teolog som sin far og virkede som professor, indtil han i 1808 blev biskop over Sjællands Stift (fig. 3). Men han var altid og på bedste vis både naturvidenskabsmand og åndeligt lærd; en praktiker, som ikke tog sig af tomme formaliteter, som ikke kunne bevæge sig adstadigt, men som altid ilede af sted med hænderne i lommerne eller i frostvejr i en muffe (fig. 5), og som uden at blinke modtog»de fornemste Besøg i sit giennemrøgede Værelse med blottet Hals og nedhængende Strømper«. Men som kunne bjergtage sine omgivelser med sin entusiasme (Rasmussen 1925, ). Tyge Rothe, Friederich Münters historiske mentor, udgav i 1788 bogen Om nogle Dannemarks og Norges Fordringer til hinanden, hvori han beskrev det ideal, at en stats lærdom ved en konges fremsyn kunne samles i»det sande: det prægtige Staetsmuseum, og den Staets Æres Sag! men det forstaar sig da og, at Bestyrerne maatte være Mænd, der vilde have Ære, og kunde krafteligen tilvinde sig den i det nu herlige Europa.«Fire år efter føjede Münter i en artikel i Kjøbenhavnske lærde Efterretninger til, at der manglede mere, som»neppe vil komme for Dagen, hvis de ej fremmes ved kongelig Gavmildhed.«Heriblandt var en Samling af alle nordiske Mindesmærker og Oldsager, som enten ere til, eller om hvilke der haves nøjagtig og paalidelig Efterretning, et Værk, som vilde være des vigtigere, da disse idelig ødelægges, baade af Almuen, og selv ved offentlige Arbeider; thi at en Mængde gamle Begravelses-Høje, Offer- og Tingsteder ere ødelagte ved Vej-Arbejdet i Sjelland, og at selv saadanne, som ved Tradition er berømte, ej ere forskaanede, er almindelig bekjendt og beklaget. Münter fik selv syn for sagen, da han godt tyve år efter at han som attenårig første gang havde været i Lejre, atter kom til stedet og måtte konstatere ødelæggelsens hastighed; hvad han som ung havde Fig. 6. Det gyldne og ædelstensbesatte Roskildekors fundet i et Kristushoved af træ, der blev kløvet til brænde, efter at krucifikset var købt på en auktion over»skramleri«fra Roskilde Domkirke i Kobberstik af Magnus Petersen The Roskilde Cross, a golden cross with gems found inside a wooden head of Christ, which was chopped up for firewood after the crucifix, to which it belonged, was bought at an auction of rubbish from the Roskilde Cathedral in Engraving by Magnus Petersen set,»er for flere Aar siden forstyrret«. I årene efter udarbejdede han en afhandling om sagen (Münter 1805) og den 10. maj 1806 skrev han til tidligere hofmarskal Johan Bülow på Sanderumgård, at han stod for at aflevere denne afhandling til det danske kancelli, og at han ved samme lejlighed ville anstille det forslag, at det fra Regjeringens Side maatte gjøres Foranstaltninger til at sætte Grændse for Monumenternes Ødelæggelse: ellers har vore Efterkommere om hundrede Aar intet mere. Ingen Gravhøj og intet Alter! og til sin Tid vil vel og Kirkerne efterhaanden spoleres, især naar man mærker at der er Ædelstene at fiske i gamle Stykker Træe, ligesom i hint Crucifix, der blev solgt i Roskilde. (Hermansen 1949, 57-66). Med den sidste bemærkning hentydede Münter til, Frederik Münter o g S. Petri kirke 155

12 Fig. 7. Stenkorset fra Julskov, som Rasmus Nyerup ville besøge under sin rejse til Fyn i 1805, men til sin forfærdelse fandt ophugget, efter sigende til byggesten til en vejbro. Tegning af Søren Abildgaard 1762 i Antikvarisk Topografisk Arkiv, Nationalmuseet. The stone cross from Julskov that Rasmus Nyerup went to visit on his journey to Funen in the summer of 1805, but to his consternation found broken up, by saying, to building blocks for a bridge. Drawing by Søren Abildgaard, Antiquarian Topographic Archive, the National Museum. at der måneden før havde været afholdt en auktion over adskilligt gammelt»skramleri«fra Roskilde Domkirke, og at et af de solgte stykker, kirkens middelalderlige korbuekrucifiks, var blevet hugget til brænde, hvorved det var blevet åbenbaret, at der i Kristusfigurens hoved var lagt et kostbart, ædelstensbesat relikviekors (fig. 6) (Hermansen 1931, 267; Nyborg 1981; Nyborg & Thomsen 1983). Der var i tiden omkring 1800 flere, der var opmærksomme på de farer, der truede de historiske mindesmærker, efterhånden som de gamle landsbyfællesskaber blev opløst, ny jord blev taget under ploven og vejnettet blev udvidet. Blandt de bedst kendte af disse observatører var den virkelystne litteraturprofessor Rasmus Nyerup, der på en rejse i sin hjemegns Fyn i 1805 for alvor fik øjnene op for»den utilgivelige Skødesløshed, hvormed man overalt i begge Rigerne behandler vore Oldsager og Mindesmærker.«Nyerup hæftede sig især ved tabet af enkeltgenstande såsom»korset ved Julskov eller Runestenen i Flemløse«(fig. 7), og dette gav anledning til, at han året efter udsendte et Oversyn over Fædernelandets Mindesmærker fra Oldtiden, saaledes som samme kan tænkes opstillede i et tilkommende National-Museum (Nyerup 1806). Nyerup forestillede sig, at dette museum kunne oplyse det danske folk om dets historie ved at foretage indsamlinger dels af konkrete genstande, dels af allehånde oplysninger om fortidsminder og om fortiden i almindelighed, og tanken vakte tilstrækkelig genklang til, at Nyerup efterfølgende fik tilsendt flere privatsamlinger som en helt konkret optakt til det attråede museum. Dette faldt fint i tråd med Münters virke for en sikring af den danske historie, som dog ikke blot gik på de løse genstande, men også på de jordfaste fortidsminder, og i et brev til Danske Kancelli af 31. marts 1807 foreslog Münter oprettelsen af en kommission bestående af nogle få fagkyndige mænd, som støttet af en vifte af korrespondenter i de danske og norske provinser og med hjælp fra præster og andre lokalkendte embedsmænd kunne indkomme med forslag til hvilke jordfaste fortidsminder, der skulle bevares, hvad der kunne gøres for at sikre levninger fra middelalderen i kirker og andre offentlige bygninger, hvordan offentligheden bedst kunne orienteres om oldsagernes værdi, hvordan et statsmuseum for oldsager bedst kunne indrettes, og hvordan dette museum kunne blive til offentlig nytte (Hermansen 1949, 72-76). Små to måneder 156 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

13 efter, den 22. maj 1807, gav den aldrende Christian VII med sin underskrift sit samtykke til, at der blev nedsat en kongelig Commission til Oldsagers Opbevaring, som skulle agere i henhold til Münters forslag og som blandt sine medlemmer fik både Münter og Nyerup. Med nedsættelsen af denne kommission og med Det kongelige Museum for de nordiske Oldsager, som fulgte med, trådte Danmark atter frem i forgrunden på den europæiske scene. Som Münter havde formuleret den nye institution, lagde den op til at sætte den dansk-norske historie ind i en europæisk sammenhæng. I en ånd, der lå i direkte forlængelse af de tanker, som J.H.E. Bernstorff havde gjort sig, da han 55 år i forvejen indkaldte Paul-Henri Mallet til Danmark. Både Balthasar Münter, Friederich Münter og Friederike Brun, født Münter, ligger begravet på S. Petri kirkegård. Familiegravstedet (fig. 8) er placeret udfor gavlen af det lille kapel, Lentes kapel, der i blev føjet til den vestre arm af det trefløjede kapel nærmest Larslejstræde, dvs. i den såkaldte nye urtegård. Dette område er i nyere tid blevet stærkt reduceret, og da gravminderne som følge heraf er blevet trængt sammen, er det nu ikke længere muligt at få et pålideligt billede af begravelsespladsen i dens ældste skikkelse. Det münterske gravsted er bygget op omkring en niche i kirkegårdens hegnsmur; her findes monumentet over Balthasar Münter, Det er udført af billedhuggeren Johannes Wiedewelt, der havde været knyttet til inderkredsen omkring Frederik V, men som havde forstået at tilpasse sig de skiftende tider og som blev sin tids hyppigst benyttede leverandør af gravminder. Han kendte den nogenlunde jævnaldrende Münter personligt, men har kun udtalt sig om hans prædikener i et brev, hvor han samtidig falbyder gipskopier af sit portræt af den afdøde biskop (Kryger 1985, 86). Mindesmærket over Balthasar Münter er af marmor og består af et højt fodstykke med et pilasterflankeret skriftfelt toppet af en medaljon, der som Wiedewelt yndede rummer et profilportræt af den afdøde. Fig. 8. Familien Münters gravsted på S. Petri kirkes kirkegård. Nichen i midten med mindesmærket for Balthasar Münter, udført i marmor af Johannes Wiedewelt, er flankeret af mindetavlerne over Friederich Münter og hans søster Friederike Brun udført i marmor af H.E. Freund (foto Ulla Kjær, Nationalmuseet). The burial place of the Münter family in the churchyard at the Church of Sct. Petri. The centre niche with the sepulchral monument of Balthasar Münter carved in marble by Johannes Wiedewelt is flanked by the epitaphs of Friederich Münter and his sister Friederike Brun carved in marble by H.E. Freund (photo by Ulla Kjær, the National Museum). Mindetavlerne over henholdsvis Friederich Münter, 1830, og Friederike Brun, født Münter, 1835, er placeret på muren på hver sin side af nichen med monumentet over deres far. De er udført af billedhuggeren Herman Ernst Freund og består af kvadratiske portrætrelieffer over indskrifter med prydrosetter udført i marmor og omgivet af sandstensrammer. Skønt de to søskendes ægtefæller ikke er nævnt på mindetavlerne, er de begge også begravet i S. Petri kirke. Ved skæbnens tilskikkelse er mindesmærket nærmest det münterske gravsted den flere gange flyttede sten over hofprædikant, biskop og prokansler Erik Pontoppidan, der ifølge gravskriften aldrig Frederik Münter o g S. Petri kirke 157

14 med vilje gjorde uret mod nogen, om end han med lethed tilgav dem, der gjorde uret mod ham. Af tre fredfyldte og lykkelige ægteskaber efterlod han sig ti håbefulde børn, og af sine litterære sysler efterlod han sig en række skrifter, som fremtidige århundreder ville have nytte af. En supplerende indskrift gjaldt hans tredie hustru, Johanna de Hofman, der skulle dele hans grav som hun havde delt hans leje. Johanna de Hofman, der først døde i 1809, var efter Erik Pontoppidans død blevet boende i universitetsbygningen overfor den præstebolig, som Balthasar Münter overtog i 1774, og hun var igennem mange år en fortrolig ven af såvel denne som hans hustru (Brun 1917, 54). Nu er naboskabet atter symboliseret i kirkens nye urtegård. Men sammenstillingen af gravminderne giver samtidig en essens af den danske mindesmærkeregistrering og -bevaring. Pontoppidans nok vigtigste litterære arbejde er Den Danske Atlas, en grundig topografisk beskrivelse af hele Danmark, der blev til på grundlag af indberetninger indsamlet fra præster landet over og som blev fortsat efter initiativtagerens død af blandt andet hans svoger Hans de Hofman. Dette atlas var ligesom Mallets danmarkshistorie et udslag af de bestræbelser på at synliggøre de danske kultur- og naturværdier og på at fremme dansk arbejde, som havde præget Frederik V s regeringstid. Det fik en mindst lige så lang levetid. Pontoppidans indsamlingsprincipper gentog sig i Oldsagskommissionens arbejde, og hans atlas fik en levedygtig efterkommer i den hundrede år yngre kabinetssekretær Jens Peter Traps Statistisk topografiske beskrivelse over kongeriget Danmark, der udkom i Dette værk er blevet et standardværk, som senest er kommet i en femteudgave i Traps sognebaserede Danmarksinddeling udgør den dag i dag grundlaget for det arkiv på Nationalmuseet, det Antikvarisk Topografiske Arkiv, som rummer museets historie og heriblandt også de præsteindberetninger, der blev sendt ind til Oldsagskommissionen efter I museets samlinger findes hovedet af Kristusfiguren fra Roskilde domkirke og det fornemme relikviekors. Men en tur gennem det store og brogede hus viser mange andre aspekter af nationens og dens menneskers historie. Stedet afspejler på smukkeste vis det samspil mellem det nationale og det internationale, der lå bag oprettelsen af Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring og Det kongelige Museum for de nordiske Oldsager og hvoraf præstesønnen fra S. Petri kirke med sine mange facetter var en så væsentlig del. Noter 1. For S. Petri kirke generelt, jf. Danmarks Kirker, Kbh. By. Bd. 1, s Bernstorffs omfattende korrespondance er bevaret på blandt andet Rigsarkivet, De Bernstorffske arkiver, og store dele er publiceret af Aage Friis ( ). 3. Den danske adel er fåtallig. I 1760 erne var den gamle danske adel, der traditionelt også havde været embedsmandsstanden, ganske rigtigt i mindretal indenfor eliten, men forholdet var ret komplekst, jf. Steffen Heiberg (2004, især s ). For Bernstorffs svar på de i alt syv anklagepunkter, jf. Rigsarkivet, De Bernstorffske arkiver, Indberetningerne er publiceret af Christian Adamsen & Vivi Jensen ( ). Litteratur Adamsen, C. & V. Jensen (red.) Danske Præsters Indberetninger til Oldsagskommissionen af Bind 1-5. Højbjerg, Wormianum. Andreasen, Ø. (udg.) Aus den Tagebüchern Friedrich Münters Bd. 1. Kopenhagen & Leipzig, P. Haase & Sohn Otto Harrassowitz. Bobé, L. (udg.)1900. Biskop Frederik Münters Selvbiografi. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 4. rk., III, s Bobé, L Das deutsche Sct. Petri Gemeinde. København. Brun, F Ungdomserindringer. København. (Udgivet af L. Bobé i dansk oversættelse efter Wahrheit aus Morgenträumen. Aarau 1824). Danmarks Kirker, Kbh. By. Bd. 1. København, G.E.C. Gads Forlag. Friis, Aa Bernstorffske Papirer I-III. København, Nordisk Forlag. Glebe-Møller, J Struensees vej til skafottet. København. 158 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

15 Heiberg, S Herskab gennem tiderne. I: Herregården. Menneske samfund landskab bygninger. John Erichsen & Mikkel Venborg Pedersen (red.). Bd. I, s København, nationalmuseet. Hermansen, V Oprettelsen af»den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring«i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. III rk., 21. bd., s Frederik Münter og den danske Oldgranskning. I: Frederik Münter. Et Mindeskrift. Bd. I:2, s København, P. Haase & Søn. Horstbøll, H Northern Identities and National History Paul Henri Mallet, Peter Frederik Suhm and Tyge Rothe. I: Haakonssen, K. & H. Horstbøll (udg.). Northern Antiquities and National Identities. Perceptions of Denmark and the North In the Eighteenth Century. Historisk-filosofiske Meddelelser 101. København, Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Kjær, U En storpolitisk afskedigelse i Breve mellem kong Christian VII og zarina Katharina II. Danske Magazin. 9. rk., 4. bd., 5. hft., s Kryger, K Allegori og borgerdyd. Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark København. Münter, F Lejre i Sjelland i Begyndelsen af det Nittende Aarhundrede. Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter 1805:II, s (Udgivet særskilt af Andreas Seidelin 1806). Nyborg, E Det store krucifiks. Skalk 1981:5, s Nyborg, E. og V. Thomsen Roskilde domkirkes triumfkrucifiks. Nationalmuseets Arbejdsmark 1983, s Nyerup, R Historisk-Statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider. Bd. IV. København. Pentz, P En kommission ser dagens lys. Nyt fra Nationalmuseet, nr. 114, marts-maj Rasmussen, A Frederik Münter. Hans Levned og Personlighed. Frederik Münter. Et Mindeskrift. Bd. I:1. København, P. Haase & Søn. Friederich Münter and the Church of St Petri In 1763 the so-called patronage of the German St Petri church in Copenhagen was transferred to the head of the German chancellery, i.e. J.H.E. Bernstorff, who was the foreign minister of the Danish-Norwegian double monarchy. Patronage meant responsibility for appointments and for economical dispositions related to the church. Bernstorff, who was ever the Danish king s loyal servant, and always intent upon glorifying the king s realms, immediately saw to it that one of the best preachers at the time, the court chaplain at Gotha, Balthasar Münter, was summoned to St Peter s in the summer 1765 Münter moved to Copenhagen with his wife and their two children, a baby daughter Friederike and a son called Friederich, who was just under 4 years old. Balthasar Münter s home became a rendezvous for the intellectual elite towards the end of the 1700 s. Politically the first twenty years of his life in Denmark were turbulent. When Frederik V died in 1766 his son, the psychically unstable Christian VII, ascended the throne, and the power now belonged to whoever was able to manage the king, which meant that from the king s personal physician, J.F. Struensee, was the actual ruler, but because of his relationship with the queen he was deposed and executed, and there followed a twelve-year-long interregnum presided over by the cabinet secretary Ove Høegh-Guldberg, until the young crown prince Frederik (VI) got control of the government by a coup. Balthasar Münter was appointed spiritual advisor for Struensee, whom he ended up liking despite his displeasure with his politics. Balthasar Münter s children were brought up as free and independent beings, eagerly participating in the active congregational life, and they received lasting impressions from their home and from those people who were regular visitors there. The daughter Friederike who became known as the author Friederike Brun has, in her memories from her youth, described a number of these visitors: poets like F.G. Klopstock and Johannes Ewald, scientists like the ge- Frederik Münter og S. Petri kirke 159

16 odesist Carsten Niebuhr and humanists like the historian and agricultural reformer Tyge Rothe. The son Friederich became a theologian like his father. From his early youth he was keenly interested in history and travelled a lot in various parts of Denmark. Stopping with friends of the family at manor houses and country residences he was able to visit monuments from antiquity and the Middle Ages and to partake in archaeological excavations. In 1788 Tyge Rothe described the ideal that a nation s accumulated knowledge ought to be gathered together in a state museum, and four years later Friederich Münter resumed the idea, adding that time limited improvements like the cultivation of new land and the establishment of new roads might constitute a threat to antiquities in situ. At the time the interest in national history was growing. Already in the 1750 s, when summoning the Frenchman Paul-Henri Mallet, Bernstorff had seen to it that a history of Denmark was published in French, at that time the principal language in Europe. Ten years later Den Danske Atlas was published thanks to the court chaplain Erik Pontoppidan. This work was a description of all Denmark based upon reports from clergymen all over the country. In the early years of the nineteenth century not only Friederich Münter, but also his contemporary, professor of literature Rasmus Nyerup, travelled around the country, and both witnessed the carelessness squandered on antiquities and monuments of the past, and so, in 1806 Nyerup published his thoughts on the establishment of a national museum where evidences of the past and its memories might be gathered together, thus providing it with the means to inform citizens of the country of their glorious history. Friederich Münter picked up the thread suggesting the establishment of a committee of experts who, based on a number of correspondents, would be able to submit suggestions how to protect antiquities in situ and secure historically interesting buildings and also how best to establish a state museum for antiquities in a way that would enable it to become of public use. On the 22nd May 1807 the king gave his consent to the plan and to the appointment of a royal committee dedicated to the protection and safe-keeping of antiquities, which was to act on the suggestions proposed by Münter. Both Münter and Nyerup became members of this committee. The new antiquity committee followed the principles laid down by Erik Pontoppidan earlier with respect to assembling material for his book. The system proved durable as demonstrated when the cabinet secretary Jens Peter Trap in published his Statistical Topographical Description of the Kingdom of Denmark, a standard work, which appeared in a fifth edition in Today the sepulchral monuments to Balthasar Münter, his children Friederich and Friederike Münter and Erik Pontoppidan can be seen next to each other at St Peter s latest additional churchyard, the so-called herb garden. Translated by Lise Lock Ulla Kjær Nationalmuseet Afd. for Middelalder Frederiksholms Kanal 12 DK-1220 København K 160 Aarbøger for Nordisk oldkyndighed o g historie 2007

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev A P R I L 2 0 1 1 Streams of Culture Tredje projektmøde I N D H O L D : Rio Maior Referat fra mødet i Rio Maior Resultater og produkter Regional præsentation

Læs mere

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]...

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]... Opgaver til Kongeriget FAMILIE Søn af Christian 5. af Danmark-Norge (1646-1699) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). Gift 1. gang i 1695 med den 4 år ældre Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Et somalisk hjem i Danmark

Et somalisk hjem i Danmark Et somalisk hjem i Danmark Anneken Appel Laursen Et dansk-somalisk hjem anno 2016 kan frem til forsommeren 2017 opleves på anden sal oven over jazzværtshuset Bent J i Den Gamle By. Lejligheden er det seneste

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur For børn og voksne Velkommen til Liselund. Her er opgaver, der vil føre dig rundt i haven. Opgaverne vil fortælle dig noget om Liselund og om, hvordan en

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

ROMAERNE. En romakvinde bliver arresteret og ført væk af politibetjente. Ukendt fotograf.

ROMAERNE. En romakvinde bliver arresteret og ført væk af politibetjente. Ukendt fotograf. ROMAERNE Historieforskningen har vist, at romaerne altid har været et uønsket, statsløst folkefærd i Europa, og også som en del af dansk indvandringshistorie har romaerne været udsat for forfølgelse og

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere