Institut for Sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Sygepleje"

Transkript

1 Professionshøjskolen Metropol Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelsen er godkendt d , revideret d. 18. august

2 Indholdsfortegnelse 1. Somatisk sygdom og lidelse... 2 Læringsudbytte i følge studieordningen Modulets temaer... 3 Tema 1: Sygepleje til patienten med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)... 3 Tema 2: Sygepleje til patienten med apoplexia cerebri... 3 Tema 3: Sygepleje til patienten med type 2-diabetes Undervisningstilrettelæggelse... 4 Forskning og udvikling på modul Modulets planlagte studieaktivitet Rammer og kriterier for klyngeundervisningen... 6 Rammer... 6 Opponentfunktion... 6 Klyngeforløb Prøve... 9 Prøveform... 9 Rammer... 9 Retningslinjer for udarbejdelse af prøve... 9 Kriterier for bedømmelse Syge- og reeksamen Sygeeksamen Reeksamen/omprøve Anbefalet litteratur Bilag 1: Søgeprotokol Bilag 2: Farmakologi på modul Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i studieordningens bilag 2 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje af 24/01/2008. Formålet er at beskrive, hvordan studieordningens læringsudbytte i det enkelte modul udmøntes i Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Dette modul har et omfang på 15 ECTS og en varighed på 10 uger, 1 ECTS svarer til en studieindsats på ca timer, dvs. 1 uge 1 (1,5 ECTS) svarer til en studieindsats på ca. 40 timer. Modulet begynder i ugerne

3 1. Somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Læringsudbytte i følge studieordningen Efter modulet har du opnået følgende læringsudbytte: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter. At redegøre for fysiologiske / patofysiologiske, herunder ernæringsmæssige, sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død. At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger. At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige i forhold hertil. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand. At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis. Modulet fordeler sig på følgende teoretiske eller/og kliniske ECTS: Teoretiske Kliniske Sygepleje 6 0 Anatomi og fysiologi 5 0 Sygdomslære 2 0 Ernæringslære og diætetik 2 0 2

4 2. Modulets temaer I modulet "Somatisk sygdom og lidelse" indgår tre sygeplejefaglige undertemaer, som har fokus på henholdsvis: Sygepleje til patienten med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Sygepleje til patienten med apoplexia cerebri Sygepleje til patienten med type 2-diabetes Alle modulets fagområder indgår i undertemaerne, som indfanger modulets læringsudbytte. I temaerne arbejdes der med sygepleje relateret til den pågældende patientgruppe. Du vil opnå kompetencer til at identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejeproblemer, udarbejde sygeplejediagnoser og give forslag til begrundede sygepleje af lindrende og rehabiliterende karakter i relation til temaet. Herudover vil du opnå kompetencer i forhold til at søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om henholdsvis KOL, apoplexia cerebri samt type 2-diabetes og sygeplejefaglige i forhold hertil. Du vil endvidere opnå viden om den medicinske behandling samt den tilhørende medicinhåndtering, som anvendes inden for de tre temaer på modulet. Du vil også opnå viden om begreber og enheder, der senere i uddannelsen skal anvendes i forbindelse med lægemiddelregning (se bilag 2). Tema 1: Sygepleje til patienten med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Du opnår viden og kompetencer til at observere og yde sygepleje til patienter med KOL. I relation hertil opnår du viden om lungernes normale opbygning og funktion, fysiologiske aldersforandringer, patofysiologi i forhold til sygdommen KOL samt relevante lægemidler. Du opnår kompetencer i forhold til at identificere og analysere behov for ernæring og væske hos raske og hos patienter med KOL samt færdigheder til at kunne udregne protein,- energi- og væskebehov hos raske personer og hos patienter med KOL. Du opnår færdigheder i forhold til kliniske metoder eksempelvis vurdering af dyspnø grader. Med udgangspunkt i patientens oplevelse af at være syg opnår du færdigheder i at anlægge et patientperspektiv i forhold til patienten med KOL herunder at forklare patientens oplevelse, reaktion og handlinger i forhold til fænomenerne angst og mestring. I dette tema indgår desuden sygepleje til den døende patient og omsorg for den afdøde. Tema 2: Sygepleje til patienten med apoplexia cerebri Du opnår viden og kompetencer til at observere og yde sygepleje til patienter med apoplexia cerebri. I relation hertil opnår du viden om nervesystemets normale opbygning og funktion, patofysiologi i forhold til sygdommen apoplexia cerebri samt relevante lægemidler. Du vil endvidere opnå viden om kostformer til småtspisende patienter og patienter med apoplexia cerebri herunder anvendelse af sondeernæring og parenteral ernæring. Du opnår færdigheder i forhold til kliniske metoder eksempelvis i forhold til identifikation af 3

5 patienter med ernæringsmæssig risiko, vurdering af bevidsthedsniveau og ADL samt smertevurdering. Med udgangspunkt i patientens oplevelse af at være syg opnår du færdigheder i at anlægge et patientperspektiv i forhold til patienten med apoplexia cerebri herunder at forklare patientens oplevelse, reaktion og handlinger i forhold til fænomenerne krise og håb/håbløshed. I dette tema indgår desuden sygepleje til patienten med smerter samt videnskabsteori med henblik på klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden. Tema 3: Sygepleje til patienten med type 2-diabetes Du opnår viden og kompetencer til at observere og yde sygepleje til patienter med type 2-diabetes herunder sundhedspædagogiske tilgange. I relation hertil opnår du viden om hormonsystemet og næringsstofskiftet, patofysiologi for sygdommen diabetes mellitus samt relevante lægemidler. Ydermere opnår du viden om kostens betydning i forhold til blodsukker og kostprincipper i forhold til patienten med diabetes samt konsekvenser af overvægt og fedme og kostprincipper til overvægtige og fede. Du opnår færdigheder i forhold til kliniske metoder eksempelvis i forhold til identifikation af patienter med overvægt eller fedme og måling af blodglukose samt tilrettelæggelse af ernæringssygepleje til disse patienter, herunder udregne behov for næringsstoffer og udarbejde forslag til en kostplan. Med udgangspunkt i patientens oplevelse af at være syg opnår du færdigheder i at anlægge et patientperspektiv i forhold til patienten med type 2 diabetes herunder at forklare patientens oplevelse, reaktion og handlinger i forhold til fænomenet lidelse. I dette tema opnår du endvidere viden om kønsorganer. 3. Undervisningstilrettelæggelse I Institut for Sygepleje forventer vi en høj grad af deltageraktivitet. Din forberedelse til undervisningen og dit engagement i undervisningen er vigtige forudsætninger for kvaliteten af undervisningen og din læring. I nedenstående studieaktivitetsmodel kan du se, hvilke forskellige typer af studieaktiviteter der er i modulet og hvilke forventninger og krav, der er til dig og undervisningsforløbet. 4

6 Modul 3 er pædagogisk tilrettelagt med klasseundervisning og klyngeundervisning. Klasseundervisningen udgøres overvejende af de enkelte fagområde med særligt sigte på modulets temaer og læringsudbytte, og i klyngeundervisningen arbejdes der med integration af alle modulets fagområder, og der arbejdes frem mod modulets eksterne prøve. Undervisningen på modulet kan også være tilrettelagt som SIM-øvelser, hvor der trænes kliniske færdigheder. Undervisningen kobles til eksemplariske situationer fra sygeplejerskens virksomhedsområde samt til jeres kliniske erfaringer, og der arbejdes ud fra sygeplejeprocessen. Udover den planlagte undervisning med deltagelse af undervisere, er der også tilrettelagt forskellige typer opgaver, du skal arbejde med selvstændigt uden deltagelse af undervisere med henblik på henholdsvis forberedelse til og bearbejdning af undervisning, samt med henblik på bearbejdning af tekster. Forskning og udvikling på modul 3 På modul 3 arbejdes i sygeplejefaget med relevante forskningsartikler. Det foregår som gruppearbejde, hvor du læser og arbejder med artiklerne ud fra IMRAD modellen. Herudover introduceres du til litteratursøgning på databasen CINAHL. Det er en del af læringsudbyttet på modulet, at du som studerende selvstændigt kan søge, læse og inddrage forskningslitteratur i dine opgaver. 5

7 4. Modulets planlagte studieaktivitet Den planlagte studieaktivitet udgøres af det samlede klyngeundervisningsforløb på modulet og består således både af såvel forberedelse til samt tilstedeværelse i klyngeundervisningen (se punkt 5). Gennemførelse af den planlagte studieaktivitet er en forudsætning for, at du kan indstilles til ekstern prøve. Fremmøde dokumenteres ved elektronisk fremmøderegistrering på Intrapol af underviser. Ved sygdom eller andet fravær skal du kontakte klyngeunderviserne og udarbejder en skriftlig individuel besvarelse, der afleveres ved raskmelding. Kriterierne for denne fremgår på Intrapol. Underviserne godkender besvarelsen. 5. Rammer og kriterier for klyngeundervisningen Undervisningen sigter mod det samlede læringsudbytte og fagintegration, endvidere trænes de opgavemæssige krav, der er i den eksterne prøve i modul 3. I undervisningen arbejdes der ud fra sygeplejeprocessen med identificering af sygeplejeproblemer formuleret som sygeplejediagnoser, analyse af disse, fastsættelse mål samt forslag til og evaluering. Ved klyngegang 2 undervises der endvidere i SIM-lab, og I træner færdigheder i forhold til sondeanlæggelse, lejring og terapeutisk guidning af patient med hemiparese. Rammer Klyngeundervisningen afvikles over 3 gange. Til hver klyngegang udarbejder en af grupperne (se nedenstående skema over klyngeforløbet) et skriftligt produkt. Dette skal have et omfang på 4-5 sider (max tegn med mellemrum) med tilhørende referenceliste. Det skriftlige produkt skal oploades på Intrapol (under klynge fildeling studentfolder) senest sidste hverdag før klyngeundervisningen inden kl Til hver klyngegang forbereder to af grupperne (se ovenstående skema) en mundtlig fremlæggelse. Denne skal være teoretisk begrundet og have et omfang af ca min. varighed. Der skal ved den mundtlige fremstilling præsenteres en skriftlig disposition samt referenceliste. Dispositionen samt referenceliste skal oploades på Intrapol (under klynge fildeling studentfolder) senest sidste hverdag før klyngeundervisningen inden kl Det forventes, at I deltager aktivt hver gang ved at have læst de oplæg og dispositioner, der er lagt på Intrapol, så I kan stille spørgsmål og bidrage til den faglige diskussion. Opponentfunktion Hver klyngegruppe skal ved hver klyngegang varetage opponent-funktion i forhold til en af de øvrige klyngegrupper. Det fremgår af skemaet (s.8), hvordan fordelingen af dette er. Som opponentgruppe skal I sætte jer ind i den fremlæggende gruppes mundtlige eller skriftlige oplæg. Det gøres ved at læse det skriftlige oplæg eller dispositionen til det mundtlige oplæg 6

8 igennem hjemme, således at I møder op til klyngeundervisningen velforberedte og medbringende stikord til spørgsmål og/eller kommentarer til oplægget. De grupper der skal opponere på de mundtlige oplæg forventes også at have spørgsmål og kommetarer til selve det mundtlige oplæg. Feedback i klyngeundervisning I klyngeundervisningen gives der fremadrettet mundtlig feedback dels fra opponentgruppen samt fra såvel den naturvidenskabelige og den sygeplejefaglige underviser. Fokus for den feedback der gives er kriterierne for klyngeundervisningen, og hvordan jeres såvel mundtlige og skriftlige bidrag til klyngeundervisningen kan styrkes yderligere. Formålet med feedback er at styrke jer i jeres læreprocesser på modul 3 samt at I bliver opmærksomme på, hvordan I kan opnå læringsudbyttet for modulet.. 7

9 Klyngeforløb Tema 1 Gr. 1 - Identificere alle casens sygeplejediagnoser. relateret til et fysiologisk behov ud fra relevant teori. - Fremsætte mål. - Skriftlig fremlæggelse/opgave. Opponentfunktion i forhold til gruppe 2 Tema 2 Gr. 1 -Identificere alle casens sygeplejediagnoser. relateret til et psykosocialt behov ud fra relevant teori. -Fremsætte mål. - Mundtlig fremlæggelse med skriftlig disposition og referenceliste. Opponentfunktion i forhold til gruppe 2 Tema 3 Gr. 1 - Identificere alle casens sygeplejediagnoser relateret til ernæring ud fra relevant teori. - Fremsætte mål. - Mundtlig fremlæggelse med skriftlig disposition og referenceliste. Opponentfunktion i forhold til gruppe 2 Gr. 2 - Identificere alle casens sygeplejediagnoser. relateret til ernæring ud fra relevant teori. - Fremsætte mål. - Mundtlig fremlæggelse med skriftlig disposition og referenceliste. Opponentfunktion i forhold til gruppe 3 Gr. 2 -Identificere alle casens sygeplejediagnoser. relateret til et fysiologisk behov ud fra relevant teori. -Fremsætte mål. - Mundtlig fremlæggelse med skriftlig disposition og referenceliste Opponentfunktion i forhold til gruppe 3 Gr. 2 - Identificere alle casens sygeplejediagnoser relateret til et psykosocialt behov ud fra relevant teori. -Fremsætte mål. - Skriftlig fremlæggelse/opgave. Opponentfunktion i forhold til gruppe3 Gr. 3 - Identificere alle casens sygeplejediagnoser relateret til et psyko-socialt behov ud fra relevant teori. -Fremsætte mål. - Mundtlig fremlæggelse med skriftlig disposition og referenceliste. Opponentfunktion i forhold til gruppe 1 Gr. 3 - Identificere alle casens sygeplejediagnoser relateret til ernæring ud fra relevant teori. -Fremsætte mål. - Skriftlig fremlæggelse/opgave Opponentfunktion i forhold til gruppe 1 Gr. 3 - Identificere alle casens sygeplejediagnoser relateret til et fysiologisk behov ud fra relevant teori. -Fremsætte mål. - Mundtlig fremlæggelse med skriftlig disposition og referenceliste. Opponentfunktion i forhold til gruppe 1 8

10 6. Prøve Prøveform Modulet afsluttes med en ekstern prøve, der bedømmes efter 7-trins-skalaen. Den eksterne prøve er en individuel skriftlig prøve i fagene sygepleje, anatomi og fysiologi, sygdomslære og ernæring, hvor alle fagene indgår i bedømmelsen. Opgaven udarbejdes ud fra sygeplejeprocessen. Rammer Gennemførelse af den planlagte studieaktivitet er en forudsætning for, at du kan påbegynde ekstern prøve. Med afsæt i en udleveret case udarbejder du en skriftlig opgave Prøven udarbejdes over ca. 1½ uge Der tilbydes skemalagt fællesvejledning i klassen og skemalagt klyngevejledning med deltagelse af naturvidenskabelig og sygeplejefaglig vejleder Opgavens omfang er max tegn med mellemrum (ca. 12 sider) Der vedlægges en litteraturliste, som skal afspejle anvendelse af litteratur fra de fag, der indgår i prøven svarende til 400 sider. I det omfang det er relevant, inddrages forskningsog udviklingsbaseret litteratur. Der skal henvises i opgaven til alt litteratur og øvrigt materiale, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af opgaven Praktiske oplysninger Du er automatisk tilmeldt de prøver, der hører til uddannelsens moduler. Dette betyder således, at når et modul påbegyndes, bruges der en prøvegang. ( BEK nr af 16/ ) Der kan alene dispenseres fra dette ved dokumenteret sygdom eller barsel. Opgaven afleveres digitalt via Intrapol senest på det fastsatte tidspunkt. Ved aflevering senere end det fastsatte tidspunkt betragtes prøven som ikke bestået. Retningslinjer for udarbejdelse af prøve Faglige og metodiske krav til opgaven Opgaven udarbejdes ud fra sygeplejeprocessen Opgaven skal indeholde: En kort indledning Udledning af alle casens sygeplejediagnoser Sygeplejediagnoserne skal analyseres med teori fra modulets fagområder Valg af 2 sygeplejediagnoser samt teoretisk begrundet argumentation for valg af disse Mål for de udvalgte sygeplejediagnoser Teoretisk begrundede forslag til sygepleje for de udvalgte sygeplejediagnoser Forslag til evaluering af målene Redegørelse for litteratursøgning i (vedlægges som bilag) 9

11 Opgaven skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende tekniske retningslinjer for opgaveskrivning. Kriterier for bedømmelse På baggrund af den skriftlige prøve vurderes det, i hvilket omfang læringsudbyttet for modulet er nået. Prøven bliver bedømt efter 7 trins-skalaen jf BEK 262 Feedback i forbindelse med ekstern prøve Feedback på opgaven tilbydes til alle studerende og gives af den sygeplejefaglige vejleder indenfor en periode på 14 dage efter, at du har fået din karakter. Det er dit ansvar som studerende selv at få aftalt tid til dette, og det er derfor op til den enkelte studerende at gøre brug af tilbuddet. Der gives mundtlig feedback enten ved personligt fremmøde eller over telefonen. Fokus for feedback i forbindelse med den eksterne prøve er, hvordan din opgave har levet op til læringsudbyttet for modulet samt en begrundelse for den karakter, du har fået. Ydermere er der fokus på, hvordan du kan arbejde fremadrettet med din læring og egen præstation. Formålet med at give denne feedback er at styrke dine læreprocesser samt, at du bliver opmærksom på, hvordan du fremadrettet kan styrke din læring.. 7. Syge- og reeksamen Sygeeksamen Ved sygdom skal der afleveres lægefaglig dokumentation efter Metropols gældende regler. Dokumentation afleveres i Studieservice senest 3 hverdage efter opgavens afleveringsfrist. Såfremt du ikke afleverer dokumentation for sygdom, bruger du et prøveforsøg. Ved sygdom er du tilmeldt til næstfølgende prøve. ( BEK nr af 16/ ) Der afholdes sygeprøver for modul 3 hvert år i uge 3-4, uge 14-15, uge samt uge Reeksamen/omprøve Når den eksterne prøve bedømmes som ikke bestået, er du jf. BEK nr fortsat tilmeldt prøven i modulet, det vil sige, at du automatisk er tilmeldt, næste gang prøven afvikles på modulet. ( BEK nr af 16/ , stk.2) Der afholdes omprøver for modul 3 hvert år i uge 3-4, uge 14-15, uge samt uge Hvis du skal til sygeeksamen/omprøve, tilbydes du skemalagt fællesvejledning af sygeplejefaglig og naturvidenskabelig vejleder. 10

12 7. Anbefalet litteratur Litteratur markeret med * findes på Intrapol *Albertsen K., Stokkebæk A Mestring. I: Psykologi 2. Sundhedspsykologi. NNF s Basset, B. og Jørgensen A.G. 2011, Sygepleje til personer med diabetes mellitus I: Nielsen, B.K. (Red.). Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 4. udgave s Beck A.M. og Borre M Kostformer. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard. s Beck A.M. og Borre M.2015 Diæter. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard s Beck A.M. og Borre M Sondeernæring og parenteralernæring I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard. S *Beck-Nielsen, H Det metaboliske syndrom i daglig klinik. Ugeskrift for Læger 172/23, side Bendtsen T.V. og Iversen M.K.F De Nordiske Næringsstofanbefalinger og de fødevarebaserede kostråd. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard s Bendtsen T.V. og Iversen M.K.F Energi. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard. S Bendtsen T.V. og Iversen M.K.F Energigivende næringsstoffer, makronæringsstoffer.. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard s Bendtsen T.V. og Iversen M.K.F Mikronæringsstoffer.. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard. s Bendtsen T.V. og Iversen M.K.F Væske I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet s Bendtsen T.V. og Iversen M.K.F Fødevaregrupper. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard s Beermann T Faste- og stressmetabolisme.. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard s *Birkler, J. 2005, Videnskabsteori. 1. udgave, 2013 Munksgaard, side

13 *Brorson S, Gorlén T, Heebøll-Nielsen NC, Jakobsen M, Lange P, Nielsen LM, Pallesen R og Smith M, Klinisk vejledning - KOL i almen praksis, Lægeforeningens forlag, Viby J, 1. udg. Bøcher M. og Mogensen M Ergonomi Forflytnings- og Arbejdsteknik. Principper for rehabilitering kap. 12. Apopleksi og anden akut opstået fokal hjerneskade. Nyt Nordisk Forlag 2. udgave. s *Cullberg J Dynamisk psykiatri. Hans Reitzels Forlag, 5. udgave, 6. oplag side *Drivsholm T., Hansen C.N., Kristensen J.K., Lassen B., Schultz-Larsen P Type 2-diabetes et metabolisk syndrom. Klinisk vejledning for almen praksis. 2. udgave, 1. oplag. Kan findes på: *Eriksson K Det lidende menneske, Munksgaard, København, s og s * Evert A., Boucher, J.L., Cypress, M. m. fl. (2014): Nutrition Therapy Recommendations for the Management of Adults With Diabetes. Diabetes Care; vol. 37, Supplement 1: s Glad, A.,Olsen V., Schmidt, M. og Schaarup. S.Z. 2014, Sygepleje til patienter med lidelser i centralnervesystemet I: Nielsen, B.K. (Red.): Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 4. udgave s Hansen, G. S Hjerte-kar- og blodsygdomme. I: Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side Holst M.2015 Introduktion. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard.S *Hummelvoll, J. K Helt ikke stykkevis og delt, side , Hans Reizels Forlag, København Illkjær I Døden som sociologisk, socialt og biologisk fænomen. I: Hjortsø M (red.) Sygeplejebogen udg. København Gads Forlag, s Illkjær I Sygepleje til den døende og døde patient. I: Hjortsø M (red.). Sygeplejebogen 2. 4 udg. København Gads Forlag, s Iversen, B.R Sygepleje til patienter med lungelidelser I: Nielsen, B.K. (Red.): Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 4. udgave s Lauridsen A.M Underernæring. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard s Lauridsen A.M Ernæring til grupper med særlige behov, Ældreernæring. I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard s Lohne V Håb og håbløshed. I Hjortsø M (red.) Sygeplejebogen udg. København Gads Forlag, s *Marselisborgcentret. Rehabilitering i Danmark hvidbog om rehabiliteringsbegrebet s Lokaliseret den 14/11/2010 på: 12

14 *Martinsen B Det er dumt med ske, Klinisk Sygepleje, årg.19, nr. 4 s Martinsen, B Bliv bedre til at hjælpe med spisning.sygeplejersken 6/11 s *Mathar H Evidens. I: Ibsen, D.V. (red.), Pædagogik for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, København, 1. udg., s *Matthiessen, J., Groth, M.V. & Fagt, S. (2013) Kostens betydning for børns sundhed og overvægt. E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet nr. 1. *Nielsen, A.S. og Hansen, S.S Den motiverende samtale I: Iversen, T. og Rosenberg, N.K. (red). Professionel kontakt i samtalebehandling. Hans Reitzels Forlag. S Nielsen M., Trosborg Stassen I., Strømstad G.V Klinisk retningslinje for ernæring til indlagte patienter med KOL ern_ring_efter_ekstren_h_ring_08_04_2015_ti l_cfkr 2_.pdf Nielsen M.E Screening for ernæringsmæssig risiko I: Halschou-Jensen K. (red.) Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard S Nielsen, O. og Bojsen-Møller, M. J Anatomi og fysiologi hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, s , , , , , , , , , *Overgaard A.E Åndelig omsorg, Nyt Nordisk Forlag, København, s *Petersen P., Andersen G., Bak, S., Christensen H., Damgaard D., Ellermann K., Hornnes N., Erichsen L.B., Eskesen V., Forchhammer H., Hornnes N., Husted S.E., Ingeman A., Iversen H., Johnsen S.P., Kondziella D., Krieger D., Madsen C., Marstrand J., Modrau B., Overgaard K., Pedersen BB., Rasmussen JK., Rathenborg LK., Rosenbaum S., Zielke S Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi, DSFA, København, version 3.0, versionsdato Kan findes på: *Richelsen, B Adipositas. I: Hessov, I og Jeppesen, P.B. Klinisk ernæring. Munksgaard 5. udgave s *Skive, L. 2003, Motionsmanualen, Komiteen for sundhedsoplysning i samarbejde med P.L.O. & DSAM, side Kan findes på: Skytt, A. 2014, Sygepleje til patienter med smerter. I: Nielsen, B.K. (Red.): Sygeplejebogen 3, Gads Forlag, 4. udgave s *Suhr L og Winther B (2011) Klinisk beslutningstagen i Sygeplejen. I: Suhr, L og Winther B (red.) Basisbog i sygepleje. 2. udgave. Munksgaard. S Torup, A. W Hormonsystemet. I: Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side

15 Torup, A. W Livsstil og sygdom. I: Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side Torup, L. og Torup, A. W Nervesystemet. I: Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side *Tutton, E, Seers, K, Langstaff, D, & Westwood, M 2012, 'Staff and patient views of the concept of hope on a stroke unit: a qualitative study', Journal Of Advanced Nursing, 68, 9, s Viborg, A. L. 2014: Basal sygdomslære. I:Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side Viborg, A. L. 2014: Immunsystemet og immunrelaterede sygdomme. I:Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side Viborg, A. L. 2014: Respirationsorganerne. I:Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side *Willgoss, T., Goldbart, J. og Fatoye, F COPD and anxiety: it s impact on patients lives. In: Nursing Times / Vol 107 No 15/16 / Wium-Andersen, M. K. og Özel, S Hud. I: Viborg og Torup (red.), Sygdomslære hånden på hjertet, Munksgaard, 2. udgave, side *Zoffman, V., Vistisen, D. og Due-Christensen, M Research: Educational and Psychological Aspects Flexible guided self-determination intervention for younger adults with poorly controlled Type 1 diabetes, decreased HbA1c and psychosocial distress in women but not in men: a real-life RCT. I: Diabetic Medicine. Side

16 Bilag 1: Søgeprotokol Søgeprotokol - Modul 3 Studerendes navn: Studienummer: Dato for søgning: Søgningens fokusområde: Søgebase Søgeord 1. AND 2. AND 3. (evt. flere) Antal hits Udvalgt artikel / artikler (titel, forfatter og hvor og hvornår i hvilket tidsskrift). Begrundelse for valg 15

17 Bilag 2: Farmakologi på modul 3 Farmakologi på modul 3 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Speciel farmakologi samt medicinhåndtering Litteratur: Den anbefalede litteratur på modul 3 samt inddragelse af medicin.dk samt app en pro.medicin.dk Sygepleje: Lægemidler til behandling af obstruktive lungesygdomme: Duovent over forstøvermaske, Bricanyl-inhalation, IV antibiotika, IV Solu-medrol (muligvis Spirocort spray som vanlig medicin). Anfys/sygdomslære: Lægemidler mod tromber: Fibrinolytika (alteplase) og trombocythæmmende lægemidler (Clopidogrel, ASA, dipyridamol) Antihypertensive og kolesterolsænkende lægemidler nævnes Sygepleje: Antitrombotisk behandling: acetylsalicylsyre Anfys/sygdomslære: Antidiabetika: insulin, metformin, DDP- IV-hæmmere og GLP-1- analoger Sygepleje: Antidiabetika: Tabletbehandling (særligt metformin) og insulin, herunder typer, injektion/administration af insulin og insulinpumpe Primære analgetika: paracetamol NSAID, Acetylsalicylsyre og opoider nævnes Lægemiddelregning Litteratur: Olsen og Hallin, 2013, Farmakologi - Hånden på hjertet, side Introduktion i ernæring: Enheder for mængde og volumen. Stofmængde, styrke, dosis De studerende får først almen farmakologi på modul 7 og derfor forventes det ikke at de anvender farmakologiske begreber endnu (fx indenfor farmakokinetik og farmakodynamik). De lægemidler de præsenteres for på modul 3 er de mest relevante indenfor de tre temaer. De studerende kan med baggrund i normalfysiologi og patofysiologi beskrive virkningsmekanismer og bivirkninger til et vist niveau. Ofte vil de studerende blive præsenteret for dosisforslag fra kliniske vejledninger, referenceprogrammer og medicin.dk. Medicinhåndtering ligger udelukkende i sygepleje, mens virkningsmekanismer og bivirkninger kan præsenteres i både sygepleje og sygdomslære. 16

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 3 beskrivelsen... 3 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - Modul 3 Hold ss2013sea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept./15 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10

Modulbeskrivelse for Modul 10 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje- Akut og kritisk syge patienter/borgere Modulbeskrivelsen er godkendt d. 6. marts, 2013 Revideret d. 5.10. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Sygepleje

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Farmakologi 1. semester

Farmakologi 1. semester Farmakologi 1. semester 1 ECTS Semestrets overordnede tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for faget: Farmakologi Der skal i første omgang

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret september 2015 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold August 2013 Forår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 4

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere 5. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 10 22. marts 2016 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 2. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere