Udviklingsaftale 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2014"

Transkript

1 1 of 26 Udviklingsaftale 2014 Sundhedsteamet Indhold Faktaboks om aftaleenheden...1 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske grundlag:...3 Mål:...5 Fælles mål:...5 Områdemål :...Error! Bookmark not defined.1 Institutionsmål:...7

2 2 of 26 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Marianne Kirkegaard Tlf / Adresse Sundhedshuset Nørreport 2, B3, Parterre 8400 Ebeltoft Lovgrundlag Sundhedsloven - Sundhedsfremme og Forebyggelse Lov om social service Forebyggende hjemmebesøg og hørevejledning Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Patientsikkerhedsloven Rapportering og læring ved utilsigtede hændelser Lov om aktiv beskæftigelsesindsats sundheds- og vejledningsforløb for sygedagpengemodtagere Sundhedsfremme og Forebyggelse: Borgerrettede og patientrettede Tilbud 1. Sundhedshusets tilbud til borgerne Sundhedscaféer, Åbent hus med body agemålinger,tema oplæg og smagsprøver, rygestopkurser, vægtstopkurser, lær at tackle kroniske smerter, lær at tackle angst og depression, sundhedssamtaler, hørevejledning 2. Tilbud som tværgående indsatser internt og eksternt Aktivitetesskoler DGI partnerskabsaftale, sundhedsplejersketelefonen, selvtræningstilbud personale, tobaksforebyggelse børn og unge/ grundskoler og ungdomsskoler, du bestemmer skoleforløb, sundhedsambassadørordningen, vægtstoprådgiverordning, konsulentordning kommunens institutioner og virksomheder. Øvrige tilbud til borgerne - Sundhedsstyrelsens Kampagner lokale oplysningsaktiviteter - Sundhedsmesser, Æblefestivalen, Stafetforlivet mm Udviklingsopgaver 1. Projektudvikling og Fundraising - Projekter, til formål at løfte Folkesundheden for borgerne i Kommunen indenfor Fokusområderne i Sundhedspolitikken samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger i de 11 forebyggelsespakker - I 2014 koordinator i udvikling af alkoholstrategi og iværksættelse af indsatser herunder - I 2014 Projektkoordinator i Fridom: sundhedstjek og sundhedstilbud til 400 medarbejdere i ældreområdet 2. Deltage i tværgående arbejdsgrupper internt og eksternt og der bidrage med sundhedsfremme og forebyggelse fokus eks. - Projekt en god start sammen / Sundhedsplejen - Fastholde, koordinere og udvikle Sundhedsambassadørfunktionen på skoler og i institutioner - Fastholde, koordinere og udvikle den tværgående vægtstoprådgiverordning - Samarbejdskonstruktionen og forskningspuljen Folkesundhed i Midten - Klyngesamarbejde regionen/ Sundhedsaftale - Samarbejde med patientforeninger - Samarbejdsaftale med Århus UNI, Århus, Randers og Syddjurs Kommuner - Apotekersamarbejde - Patientsikkerhed/ Utilsigtede Hændelser - Sundhedsberedskabsplan - Samarbejde med praktiserende læger/ Praksiskonsulentordning og KLU - Samarbejde med Syddjurs køkken om ernæringsindsats til ældre 1

3 3 of 26 - Samarbejde med IT og HR om sundhedsportalen : - Tovholder for strategigruppe der udarbejder oplæg til alkoholpolitik/strategi jf. politisk beslutning, sundhedspolitik og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke alkohol - Deltage i projekt tidlig opsporing af sygdom, funktionsnedsættelse og underernæring ældre borgere - Projektkoordinator Fridom, sundhedstjek og sundhedstilbud 400 medarbejdere ældreområdet. Forebyggende besøg: Tilbud til +75årige, der ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp om et årligt forebyggende hjemmebesøg. De forebyggende medarbejdere yder en indsats for de ældre gennem råd, vejledning og oplysning om aktiviteter og støttemuligheder og i forhold til at forebygge sygdom at styrke sundhedsfremmende livsstil at skabe afklaring at styrke tryghed og trivsel i hverdagen Ca årige modtager et årligt forebyggende hjemmebesøg Hørevejledning Vejledning om hørehjælpemidler, undervisning af elever og plejepersonale, samt undervisning i sundhedscafeerne. Der kommer mellem 10 og 20 borgere pr. gang til de åbne træffetider 1 gg månedlig 3 steder i kommunen. Patientsikkerhed/ Forebygge utilsigtede hændelser. Risikomanageren for utilsigtede hændelser koordinerer rapporteringer af utilsigtede hændelser indenfor sundhedsfaglige ydelser i kommunen samt koordinerer og udvikler den tværgående læringsorganisation for forebyggelse af utilsigtede hændelser. Andet Personale i Sundhedsteamet: 4 sundhedskonsulenter til Forebyggende Hjemmebesøg ( timer/uge) Heraf anvendes 11 timer til sundhedsfremme og forebyggelse ( sundhedscafe, rygestopkurser og sundhedssamtaler sygedagpengemodtagere), 10 timer til hørevejledning og 15 timer til administrative opgaver Sundhedshuset 1 Sundhedskonsulent Tobaksforebyggelse /rygestop og kost/ernæring (18 timer/uge) 1 Sundhedskonsulent til borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse samt sundhedssamtaler sygedagpengemodtagere ( 30 timer/uge) 1 Sundhedskonsulent til patientrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse samt sundhedssamtaler sygedagpengemodtagere (32 timer/uge ) 1 leder (37 timer/uge) Projektledere og projektmedarbejdere varierende antal i forhold til igangværende projekter. I 2014 er der foreløbig projektledere på 2

4 4 of 26 1) Projekt Fridom 2) Evt. nyt projekt Haver til maver 1 Lægepraksiskonsulent 6-8 timer/måned 4 Praktikanter fra sundhed og ernæringsuddannelsen 1 Person i job med løntilskud Faste frivillige medarbejdere certificerede i lær at tackle tilbuddene, samt frivillige sundhedsmentorer i vægtstoptilbud og frivillige i andre af vores sundhedsaktiviteter. Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2014 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Sundhedspolitikken Sundhedsaftalen Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Vedtaget budget for Sundhedsteamet i alt Sundhedsfremme løn og uddannelse Sundhedshuset drift og aktiviteter Forebyggende besøg /Hørevejledning løn og uddannelse Eksternt finansierede aktiviteter: Projekt Fridom (ældreplejen og Syddansk universitet) ikke opgjort Sundhedssamtaler (jobcenter)

5 5 of 26 Budget forudsætninger Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Øvrige vilkår Bl.a.: - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. 4

6 6 of 26 Mål: Fælles mål: Tema Mål /effekt Veje til målet Bemærkninger Her gives en kort beskrivelse af målet I overskrifter Mindre sygefravær Her beskrives hvilken effekt målet har for borgeren/medarbejderen eller andet. Her beskrives hvad man vil gøre/hvilke aktiviteter man sætter i gang for at nå målet Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser skal bringes ned. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Kvartalsvise opgørelser forelægges direktion og afdelingscheferne, ligesom Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt. De arbejdspladser, som har et ekstraordinært højt sygefravær, skal overfor direktionen beskrive hvilke indsatser, som iværksættes for at mindske fraværet.

7 7 of 26 Tema Mål /effekt Veje til målet Bemærkninger Her gives en kort beskrivelse af målet I overskrifter Her beskrives hvilken effekt målet har for borgeren/medarbejderen eller andet. Her beskrives hvad man vil gøre/hvilke aktiviteter man sætter i gang for at nå målet Øget produktivitet I lyset af regeringens moderniseringsdagsorden og produktivitetskommissionens anbefalinger vil Syddjurs Kommune i de kommende år fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som kan findes en række områder. Der skal derfor også i det kommende år fokuseres på strukturændringer i den kommunale drift. Dette fremmes bl.a. ved fortsat fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation. Byrådet har endvidere besluttet, at der fra 2015 og i overslagsårene årligt skal findes en besparelse på min. 1 % af driften. Effektivisering af driften til frigørelse af ressourcer, som kan bruges til at øge kvaliteten af ydelserne til borgerne. Flere og bedre ydelser for samme eller færre ressourcer For at øge produktiviteten er det helt centralt, at der udvikles nye måder at levere service på. Innovationsarbejdet skal styrkes, og der skal skabes en kultur, hvor nye idéer kan afprøves. Der er i organisationen stort fokus på struktur, og på flere områder kan der fortsat overvejes og gennemføres strukturændringer. Herved kan områderne indhøste de økonomiske rationaler ved samdrift og stordrift, og samtidig styrke den faglige kvalitet ved samling af ekspertisen og optimal udnyttelse af ressourcerne. Effektivisering og digitalisering er tæt forbundet. Der skal arbejdes med fortsat digitalisering både internt i organisationen og i kommunikationen med borgere og virksomheder i kommunen. Der ligger et stort potentiale i at opnå målsætningerne i den nationale digitaliseringsstrategi 6

8 Institutionsmål: Sundhedsteamet of 26 Tema Effekt / resultat Veje til målet Bemærkninger Sygefravær (Fælles mål) Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressource-styring Det er målet at sygefraværet i Sundhedsteamet ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af 2014 Sygefraværet i Sundhedsteamet er i 2013 på 1,75% og under landsgennemsnittet. Ved udgangen af 2014 har sundhedsteamet Minimeret/ fastholdt det lave sygefravær fastholdt medarbejderne gjort arbejdsmiljøfremmende tiltag på arbejdspladsen. Fastholde det lave sygefravær ved at lederen sammen med medarbejderne i Sundhedsteamet arbejder fokuseret på at forebygge sygefravær. Dette gennem fokus på arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde Udvikle den i 2013 nyetablerede arbejdsmiljørganisation i Sundhedshuset herunder udarbejde apv og ledelses- og trivselsevaluering Særligt for Sundhedsteamets arbejdsvilkår gælder for en stor del uforudsigelighed i arbejdsopgaver pga udviklingsopgaver/ nye projekter, som typisk er kendetegnet ved en løbende definition af arbejdsopgaver. Fokus på at forebygge stress under disse vilkår. Endvidere er Sundhedsteamet kendetegnet ved unikt at bestå af en gruppe medarbejdere, som hver især har mange forskellige arbejdsområder og samtidig står med eget/singel arbejds- og ansvarsområde, så også fokus på sparring til og støtte til medarbejderne i opgavevaretagelsen. Sygefravær dagsordensættes på personalemøde med MED status Kompetenceudvikling: Der gives supervision som gruppesession 3-4 gange/år fra ekstern sundhedspsykolog til hele sundhedsteamet Der planlægges temadag om stress, angst og depression/ primært ift vores tilbud til borgere berørt af dette men 7

9 også til gavn for medarbejderne selv Hver medarbejder vælger to andre i Sundhedsteamet og følges med dem til borgerbesøg/borgersamtale ( i alt to medbesøg i 2014) til formål at give struktureret feedback og gensidig sparring, læring og udvikle/forbedre borgersamtaler/borgerbesøg / kommunikation med borgerne. Foretoges med succes i 2013 Sygefraværsstatistik følges 9 of 26 8

10 10 of 26 Øget produktivitet (fælles mål) Sundhedsteamet er i 2014 omfattet af 1% besparelse på drift og indkøb. Der er i Sundhedsteamet fokus på: Effektivisering af driften til frigørelse af ressourcer, som kan bruges til at øge kvaliteten af ydelserne til borgerne. Flere og bedre ydelser for samme eller færre ressourcer. Ved nyansættelser reduceres i ansættelsesbrøk for at imødekomme 1 % besparelse i 2014 og overslagsår. Samarbejde med frivillige i vores borgertilbud udvides for at øge produktiviteten Løbende Kompetenceudvikling personale for at imødekomme nye krav Prioritering i borgertilbudene til borgerne med henblik på tilvalg af de sundhedstilbud som giver størst mulig sundhedseffekt for borgerne og til færrest mulig udgifter. 9

11 11 of 26 Renovering af kapellet ved Sundhedscentret. (Områdemål) Der er i 2015 afsat 0,3 mio. kr. til renovering af kapellet, så det kan bruges til aktiviteter inden for sundhed og træning Der foreligger inden udgangen af året en plan for ombygning af kapellet, så det kan danne ramme om aktiviteter og arrangementer inden for sundhed og træning. Sundhedsteamet samarbejder med Team byg og ejendomme om tids- og handleplan for renovering af kapellet. 10

12 Implementering af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 12 of 26 Vedrører 2årig områdemål : Investér nu og høst senere Sundhedsteamet iværksætter forebyggende og sundhedsfremmende indsatser m.h.p. at opnå såvel sundhedsmæssige som økonomiske effekter. Sundhedsstyrelsens anbefalinger i de 11 forebyggelsespakker er kortlagt og indsatser prioriteres og iværksættes i 2014 på grundniveau mhp at opnå såvel de sundhedsmæssige som de økonomiske effekter af indsatserne. Udarbejde oplæg til politisk prioritering af anbefalinger på grundniveau i en sammenkobling med sundhedspolitikken og iværksætte indsatser såvel i sundhedsteamet som i tværfaglige indsatser For at styrke den forebyggende indsats har sundhedsstyrelsen udgivet 11 forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser. 11

13 13 of 26 Værktøjer til tidlig opsporing Ældrepuljen skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Med en målrettet rehabiliteringsindsats kan den ældre støttes til at klare sig selv. Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til tidlig opsporing af sygdom, funktionsnedsættelse og underernæring hos den ældre borger ved at anvende systematiske metoder/værktøjer. Det drejer sig om hverdagsobservationer samt screeningsværktøjer. Forebygge udvikling af sygdom, at bevare og styrke funktionsniveauet og bevare og bedre ernæringstilstanden hos den ældre borger og forebygge social isolation Sundhedsteamet er koordinator i en tværfaglig indsats i tidlig opsporing af sygdom, funktionsnedsættelse og ernæring, herunder udarbejde instrukser til frontpersonale for anvendelse af værktøjerne samt kompetenceudvikling af frontpersonalet. 12

14 14 of 26 Styrke forebyggende hjemmebesøg/ forebyggende indsats for ældre Ældrepuljen skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Med en målrettet forebyggende og sundhedsfremmende indsats kan den ældre støttes til at klare sig selv. Vi oplever at den ældre har udfordringer i overgangen til pensionisttilværelsen og ønsker at styrke indsatsen her. De forebyggende besøg til +75årige suppleres med åbne arrangementer for ældre +65årige samt sundhedstilbud i grupper. - At borgerne oplever at de gennem åbne arrangementer og sundhedstilbud i grupper får viden og redskaber til at kunne leve det liv de ønsker. - At borgerne oplever, at de gennem åbne arrangementer og sundhedstilbud i grupper får viden om de støttetilbud, der er i kommunen, fra foreninger og fra frivillige og oplever at få hjælp til at tilmelde sig og benytte tilbuddene. - Og borgerne oplever hvilke muligheder, der er for borgeren til selv at bidrage i frivilligt socialt arbejde. Åbne arrangementer for ældre med begyndende funktionstab +65 årige med forebyggende og sundhedsfremmende emner som eks., kost, motion, alkohol, rygning, søvn, tandsundhed, seksuel sundhed, faldforebyggelse mm Sundhedstilbud i grupper på årige. Som korte kursusforløb 4-6 mødegange med viden om kommunens tilbud, oplæg om sund aldring og træning i sund livsstil. Oplysning om kommunens tilbud til ældre, foreninger og frivillighed herunder rekruttering til tilbuddene samt rekruttering til frivilligt socialt arbejde indgår i de åbne arrangementer og i gruppetilbuddene. 13

15 15 of 26 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse jf sundhedsprofilen(2010) lever 67 % med en eller flere kroniske sygdomme Mål for sundhedsprofilen 2016 At andelen af borgere med multisygdom stagnerer At borgere med kronisk sygdom får tilbud om hjælp til at mestre livet med kronisk sygdom At opspore kronisk sygdom tidligt Mål for sundhedsteamet Borgerne vil opnå lavere sygdomsfrekvens, højere sundhedstilstand og øget trivsel. Borgerne oplever øget handlekompetence i forhold til at mestre livet med kronisk sygdom og smerte. Bedre selvvurderet helbred Øget livskvalitet Bedre psykisk helbred Reduktion af smerte/ubehag Reduktion af træthed Reduktion i funktionsbegrænsning Øget forbrug af tid på fysisk aktivitet Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer Bedre kommunikation med sundhedspersonale - Udbyde patientuddannelsen Lær at tackle kronisk smerte - Udbyde patientuddannelsen lær at leve med angst og depression ( NY) - Samarbejde med patientforeninger omkring netværks og støttegrupper for kronisk syge borgere. - Samarbejde med DGI omkring projekt udvikling af tilbud om fysisk aktivitet til kronisk syge borgere. - Udbygge lægesamarbejdet. Kommunens Praksiskonsulent indgår i udviklingsfora og udviklingsarbejdet løftes i KLU samarbejdet - Tidlig opsporing indsats, se side Nationale Evalueringsrapport er med borgernes udbytte af Lær at tackle kroniske smerter samt lær at tackle angst og depression. 14

16 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse 16 of 26 Overvægt Hvordan har du det 2010 viser at andelen af moderat overvægtige 34% og svært overvægtige 18%. I 2006 var der i Syddjurs Kommune 38% moderat overvægtige og 15% svært overvægtige, denne ændring er ikke statistisk signifikant. Blandt moderat overvægtige ønsker 25% i høj grad at tabe sig og 57% for de svært overvægtige Mål for sundhedsprofilen 2016 At borgernes risiko for at udvikle livsstilssygdomme mindskes At borgerne opnår bedre sundhedstilstand og øget livskvalitet Færre borgere bliver svært overvægtige. Andelen af svært overvægtige borgere ikke overstiger 18% Mål i Sundhedsteamet - At andelen af svært overvægtige borgere stagnerer Se effektmål for vores vægtstoptilbud under fysisk aktivitet og kost FRIDOM sundhedsprojekt for medarbejdere i ældreområdet - Andelen af svært overvægtige og moderat overvægtige medarbejdere mindskes Fortsætte Vægtstoptilbud til svært overvægtige, herunder også den målgruppespecifikke indsats Tilbyde fastholdelsestilbud i forbindelse med Åbent hus arrangementer Fortsætte koordinering af tværgående vægtstoprådgiverordning Arbejde for at genindføre vægtstopforløbet for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i integrationsafdelingen Samarbejde med familieafdelingen omkring tilbud til udsatte familier omkring sund livsstil Benytte små skridt konceptet for at opnå et varigt vægttab Sundhedsteamet bidrager til strukturelle tiltag for at øge mulighederne og tilgængeligheden af fysisk aktivitet og Sundhedsteamet gennemfører effektevaluering og tilfredshedsundersø gelse på vægtstopforløb og du bestemmer forløbene. 15

17 sund kost bl.a sundhedskonsulenttilbud til virksomheder og institutioner Vedligeholde sundhedsambassadørnetværk, mhp. at forbedre børns vaner omkring sund livsstil Tilbyde Du bestemmer forløb i grundskolen og på ungdomsuddannelser, med særligt fokus på udsatte og overvægtige unge 17 of 26 16

18 18 of 26 Fysisk aktivitet I Syddjurs Kommune er der 51 % der dyrker idræt eller anden regelmæssig motion i fritiden. I 2006 var der 41 %, denne stigning på 10 % point er statistisk signifikant. I 2010 er der 16 % inaktive borgere i Syddjurs Kommune. I 2006 var der 22 % fysisk inaktive, dette fald fra 22 % til 16 % er statistisk signifikant. Mål for Sundhedsprofilen 2016 Borgerne vil opnå lavere sygdomsfrekvens, højere sundhedstilstand og øget trivsel. Andelen af fysisk inaktive er faldet med 5 % point. Andelen der er moderat fysisk aktive 6-7 dage om ugen stiger med 3 % point. Andelen der dyrker idræt eller anden regelmæssig motion i fritiden stiger med 7 % point Mål i Sundhedsteamet Arbejde for at borgere i alle aldre er fysisk aktive, uanset levekårsressourcer. Sundhedssamtaler sygedagpenge Andelen der dyrker regelmæssig idræt/motion i fritiden stiger gennem forløbet Andelen der er fysisk aktiv mindst 30 min om dagen flere gange om ugen stiger gennem forløbet Vægtstop Andelen af vægtstoppere der dyrker regelmæssig motion er højere ved slutmåling end ved start Andelen af vægtstoppere der er fysisk aktive mindst 30 min om dagen flere gange om ugen er højere ved slutmåling end ved start FRIDOM Deltagernes kondital øges gennem forløbet De medarbejdere der er tilmeldt til FRIDOM, møder op til den ugentlige fællestræning De medarbejdere der er tilmeldt FRIDOM, Forsætte og udvikle partnerskabet med DGI Østjylland. Videreudvikle aktivitetsskolerne i Syddjurs Kommune i samarbejde med familieafdelingen, således at de også appellerer til idrætssvage/udsatte børn. Samarbejde med foreninger og frivillige omkring lokalforankrede Sundhedsmesser i Ebeltoft Øge fokus på fysisk aktivitet i vægtstoptilbud, lær at levetilbud og sundhedssamtaler sygemeldte. Fortsætte og udvikle brugen af frivillige sundhedsmentorer i vægtstoptilbud og `Du bestemmer tilbud til udsatte unge Præsentere oplæg omkring fysisk aktivitet til Sundhedshusets Åbent hus arrangementer Sundhedsteamet gennemfører effektevaluering og tilfredshedsundersø gelse på vægtstopforløbet 17

19 laver de daglige power-breaks (styrkeøvelser) - Medarbejderne øger deres fysiske aktivitet i fritiden 19 of 26 Lene mål i lær at tilbudene 18

20 20 of 26 Sund kost Andelen af borgere i Syddjurs kommune med et usundt kostmønster 11 % og andelen med et sundt kostmønster er 29 %. I 2006 var der i Syddjurs Kommune 13 % med et usundt kostmønster og 22 % med et sundt kostmønster, stigning i andelen med et sundt kostmønster på 7 % point er statistisk signifikant. 51 % i Syddjurs Kommune ønsker at spise mere sundt. Sundhedsprofilen Syddjurs 2016 Borgerne vil opnå lavere sygdomsfrekvens, højere sundhedstilstand og øget trivsel Andelen af borgere med et sundt kostmønster stiger med 5 % point Andelen af borgere med et usundt kostmønster er faldet med 3 % point Mål i Sundhedsteamet Arbejde for at borgere uanset levekårsressourcer har et sundt kostmønster, der følger de 10 kostråd ved at inddrage kostvejledning i Sundhedsteamets tilbud Sundhedssamtaler sygedagpenge: Andelen der spiser morgenmad flere gange om ugen stiger gennem forløbet Andelen der spiser frugt og grønt flere gange om ugen stiger gennem forløbet Træn livet: at give borgeren hjælp til selvhjælp til forebyggelse af både overvægt og undervægt, og til forebyggelse af fejlernæring Ernæring ældre: Fortsat Styrket ernæringsindsats for ernæringstruede ældre et samarbejde mellem køkken Syddjurs og Sundhedsteamet Psykiatrien: give borger og personale mulighed for at vælge en sund levevis Øge fokus på sund kost i vægtstoptilbud, kronikertilbud og sundhedssamtaler sygemeldte. Arbejde tværfagligt om den strukturelle indsats med at øge mulighederne og tilgængeligheden af fysisk aktivitet og sund kost Præsentere oplæg omkring sund kost, eks. sundt fedt, de officielle kostråd, fisk, fuldkorn til Sundhedshusets Åbent hus arrangementer Ernæringsindsatsen til ernæringstruede ældre er et øget fokus på ernæring hos den ældre for frontpersonalet gennem ernæringsressourcepersonernes indsats/ undervisning mm overfor 19

21 Rikke vægtstoptilbud og evt. du bestemmer børn/unge Lene lær at tilbuddene FRIDOM Deltagerne i FRIDOM forbedrer deres kostvaner frontpersonalet 21 of 26 20

22 22 of 26 Rygning Rygning er en af de mest belastende risikofaktorer for udvikling af sygdom. Sundhedsprofilen 2010 viser at der er 24 % dagligrygere i Syddjurs Mål for sundhedsprofilen 2016 Borgerne vil opnå lavere sygdomsfrekvens, højere sundhedstilstand og øget trivsel. Færre børn udsættes for passiv rygning og de tilhørende uhensigtsmæssige konsekvenser for sundheden. At andelen af personer der bor sammen med børn (0-15 år) hvor der bliver røget indendørs i hjemmet hver dag, falder med 5 % point. At andelen af dagligrygere falder med 4 % point Mål i Sundhedsteamet At antallet af rygere falder og færre børn og unge starter med at ryge Kontakt til samtlige folkeskoler med henblik på rygeforebyggelse i undervisningen 50 % af de deltagere, der har gennemført rygestopforløbet, forventes at være røgfrie ved kursets afslutning. 35 % af de deltagere, der har gennemført forløbet, som fortsat er røgfrie efter 6 måneder. Udbyde rygestopforløb Udbyde rygestart-forebyggende indsatser til børn og unge på folkeskoler/ungdomsskoler Udbyde målrettede rygestopforløb til børn, unge og voksne borgere med få levekårsressourcer 80 % af deltagere, der har gennemført forløbet, hvor instruktøren (eller en anden) har fulgt op eller forsøgt at følge op efter 6 måneder. 21

23 23 of 26 Alkohol I Syddjurs Kommune er andelen af mænd med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug 32 %. I 2006 var der 34 % mænd med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug, dette fald på 2 % point er ikke statistisk signifikant Andelen af kvinder med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug 14 %. I 2006 var der 15 % kvinder med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug, dette fald på 1 % point er ikke statistisk signifikant. 3-årigt mål Sundhedsprofilen Syddjurs Borgerne vil opnå lavere sygdomsfrekvens, højere sundhedstilstand og øget trivsel. Andelen af mænd med mindst 1 af 3 risikable former for alkoholforbrug falder med 2 % point Andelen af kvinder med mindst 1 af 3 risikable former for alkoholforbrug falder med 2 % point Mål i Sundhedsteamet Udarbejde alkoholstrategi for hele kommunen. Alkoholpolitikken med mål og handleplaner dækker forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling, og tværgående alkoholindsats. en indsats, der rummer såvel tidlig opsporing, udbredning af viden omkring tilbud til misbrugsfamilier og opstart af egentlige behandlingstilbud for familier ramt af misbrug Udarbejde alkoholstrategi Organisering af arbejdet med opsporing, forebyggelse og behandling Uddannelse af frontpersonale ift. tidlig opsporing, i form af Teach the trainer fra KL/Sundhedsstyrelsen med opstart i maj 2014 Udvikling og etablering af nyt behandlingstilbud til familier Udarbejdelse af handlevejledninger og spørgeguides til frontpersonale Puljeansøgning i samarbejde med Blå Kors til helhedsindsats for familier med misbrug Ansøgning om EU midler i samarbejde mellem Ungdomsskolen og Sundhedsteamet m.fl. Udarbejde alkoholstrategi på alkoholområdet med afsæt i mål opstillet i Sundhedspolitikken samt i anbefalinger fra Forebyggelsespakke om Alkohol Nedsætte alkoholstrategigruppe, med tværgående organisering og med chefgruppen som styregruppe Alkoholpolitikken med mål og handleplaner dækker forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling, og tværgående alkoholindsats. Politikken indstilles til politisk vedtagelse i maj

24 omkring alkoholforebyggelse for børn og unge At der sættes ind med en indsats, der rummer såvel tidlig opsporing, udbredning af viden omkring tilbud til misbrugsfamilier og opstart af egentlige behandlingstilbud for familier ramt af misbrug. Herunder; Organisering af arbejdet med opsporing, forebyggelse og behandling; Uddannelse af frontpersonale ift. tidlig opsporing, Udarbejdelse af handlevejledninger 24 of 26 Inddrage oplysning om nye genstandsgrænser i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og i vores kursus og patientuddannelsestilbud At inddrage spørgsmål omkring alkoholvaner ved de forebyggende hjemmebesøg for de + 75 årige mhp. tidlig opsporing, forebyggelse af faldulykker mv. Præsentere oplæg omkring alkohol til Sundhedshusets Åbent hus arrangementer 23

25 25 of 26 Sundhedssamtaler sygemeldte Sundhedsteamet samarbejder med jobcenteret om sundheds- og vejledningsforløb efter lov om aktiv beskæftigelse : Sundhedssamtaler med borgere, der modtager sygedagpenge. Der indgår også for nogle borgere fysisk træning i tilbuddet. Sundhedssamtaleforløbet har positiv effekt på trivsel, sundhed, livsstil, mestrings- og handlekompetencer. Den positive effekt på nævnte parametre vil fremme hurtig tilbagevenden til job. Borgernes oplevelse af eget heldbred forbedres Der tilbydes coachende og sundhedsfaglige samtaleforløb efter behov og op til 26 uger eks. 1 time hver 14.dag er individuelt tilrettelagt. Der anvendes du bestemmermetoden i sundhedssamtalerne Der tilbydes fysisk træning på små hold Borgernes livsstil forbedres i forhold til kost og fysisk aktivitetsniveau, alkohol og rygning Borgernes mestring og handlekompetence forbedres Borgerne oplever større overskud i hverdagen 24

26 Styrket sundhedsfremmende og forebyggende indsats børn og unge 26 of 26 Sundhedspolitikken har fokus på en tidlig indsats i livet for at forebygge sygdom og fremme det gode og sunde liv. Sundhedsteamet vil styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge indenfor KRAM Sundhedsteamet sætter øget indsats overfor børn og unge i tobaksforebyggelsen. Målet er at mindske antallet af unge, der starter med at ryge. Der vil også være en særlig indsats for unge der ønsker at stoppe rygning. Målet er at flere unge stopper med at ryge. Der iværksættes Du bestemmer forløb for børn og unge med KRAMfokus. Målet er at flere børn og unge får en sundere livsstil. Der iværksættes udviklingsprojekter Sundhedsteamet sætter øget fokus på tobaksforebyggelsen gennem indsatser og tværfagligt samarbejde med skoler, såvel almene grundskoler som specialskoler og 10. klasse. Du bestemmer forløb iværksættes jan- marts 2014 som pilotprojekt på Heldagsskolen Kolind mhp udbredelse af tilbuddet til flere skoler. Opstarte haver til maver projekt på 3 skoler som pilotprojekt i samarbejde med Kalø økologiske landbrugsskole og naturcenter Syddjurs mhp udbredelse til flere skoler. 25

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Cafe- og Serviceproduktion, Køkken Syddjurs Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker,

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske

Læs mere

Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje

Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1 of 11 Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje 2 of 11 Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...4 Aftalens periode:...4 Aftalens grundlag:...4 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...4

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Nyhedsbrev. Vægttabstilbud. Sundhedstilbud. 2/2015 August

Nyhedsbrev. Vægttabstilbud. Sundhedstilbud. 2/2015 August Sundhedstilbud Vægttabstilbud Her kan du læse om de sundhedstilbud, vi Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre noget ved din vægt, eller når du gerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget Socialudvalget 13.01.2015 KS udvalget 15.01.2015 Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.15-6359 23. januar 2015 1 Sundhedspolitikken Et sundt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Den overordnede mission..

Den overordnede mission.. Forebyggelsesområdet (Sundhedsloven 119) Den overordnede mission.. Den kommunale tværgående forebyggelsesindsats skal medføre længere liv med større livskvalitet for borgerne samt reducerer udgifter til

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

1 of 31. Sundhedsteamet. Sundhedshuset i Ebeltoft

1 of 31. Sundhedsteamet. Sundhedshuset i Ebeltoft 1 of 31 Sundhedsteamet Sundhedshuset i Ebeltoft Rapport 2013 1 2 of 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Sundhedsteamet... 4 Lovgrundlag... 4 Sundhedsfremme og forebyggelse overordnet mål...

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere