Arsregnskab for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsregnskab for 2014"

Transkript

1 1 Bornecancerfonden Arsregnskab for 2014 I CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa fondens ordinxre arsmode den 2. juni 2015

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Fondsoplysninger 1 Beretning 2 Pategninger Ledelsespategning 6 Den uafhngige revisors erklwringer 7 Arsregnskab 1. januar -31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopprelse 10 Balance 12 Noter 13 Side

3 Fondsoplysninger Fonden Bornecancerfonden Dampfangevej Kobenhavn 0 CVR-nr.: 18 4o Stiftet: 27. december 1994 Hjemsted: Kobenhavn Regnskabsar: 1. januar december Protektor Skuespiller ved Det Kgl. Teater Ghita Norby Direktor Marianne Benzon Nielsen Bestyrelse Overlwge, ph. d. Kirsten Holm, formand Sygeplejedirektor, cand. cur. Helen Bernt Andersen CEO Jens Bjorn Andersen Overlwge, dr. med. Karen Vitting Andersen Centerchef Niels Fugmann, forwldrereprwsentant Overlwge Niels Clausen Advokat Morten Stadil Kommitteret i bestyrelsen, Bubber Videnskabeligt udvalg Prodekan for forskning, dr. med. Ole Steen Nielsen Professor, dr. med. Jorgen H. Olsen Overlwge, ph.d. Ulrik Lassen Overlge, ph.d. Lars Kjeldsen Sekretariat Dampfwrgevej 22 POStbOkS Kobenhavn 0 Telefon: Fax: Giro: 3001 oo Bank: Danske bank Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 1

4 Beretning Fondens formal Bornecancerfondens formal er at yde stotte til lwgevidenskabelig og anden forskning, uddannelses- og modeaktiviteter, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrorende bornecancer samt at yde stotte til foranstaltninger for cancersyge born og deres parorende. Indkomne midler og anvendelse Bornecancerfondens indkomne midler og disponeringen i 2014 sammenholdt med de to foregaende ar kan belyses saledes: Hovedtal seneste 3 ar Belob i tusinder DKK DKK DKK Modtagne gayer, ary og bidrag Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Tips- og lottomidler til dkning af omkostninger Afkast at fondens formue Indkomne midler i alt Indsamlede midler til uddelingsformal Afkast af fondens formue (netto) Resultat for sekretariatsomkostninger m.m Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Sekretariatsomkostninger Dmkket af indkomne Tips- og Lottomidler Indkomne midler anvendt til driftsformal Sekretariatsomkostninger efter fradrag af Tips- og lottom idler i procent af indkomne midler i alt 2,5 3,7 4,2 Arets uddelinger / bevillinger Hensat til senere uddeling ultimo var igen et godt ar for Bornecancerfonden, og fonden kunne uddele det hidtil storste belob siden fondens start i Mere end 32 mio. kr. blev uddelt i 2014 for at stone born med krxft. Heraf gik lump 75 pct. til forskning. Desvxrre var det ikke muligt at imodekomme alle ansogninger og stotte alle de gode projekter, idet vii 2014 modtog et rekord stort antal ansogninger pa et samlet belob pa mere end 79 millioner kr. I samarbejde med Det Videnskabelige Udvalg Inger Bornecancerfonden et stort arbejde i noje at udvlge de projekter, som vi vurderer kan gore storst forskel for de krwftsyge born og deres familier. Selvom det er xrgerligt, at skulle give mange afslag, er det godt at vide, at der er mange, der arbejder for vores sag. For der er stadig meget arbejde, der skal gores. Pa trods af den gunstige udvikling i de ar, hvor Bornecancerfonden har eksisteret, og hvor flere og flere born overlever deres krftsygdom, er det vigtigt at forsta, at der fortsat er et meget stort behov for stotte til krxftramte born og deres familier. Cirka 4 ud af 5 born med krxft bliver helbredt for sygdommen, men de gode behandlingsresultater er ikke gode nok, sa lnge der stadig er born, der dor af krft. At flere og flere born overlever skyldes isxr, at behandlingen med kemoterapi er intensiveret. Prisen for at flere born overlever er dog en oget risiko for svre bivirkninger, og dermed ogsa en stor risiko for senfolger, der kan pavirke bornene resten af deres liv og fratage dem de muligheder, som deres jxvnaldrende har. Samtidig er krxft fortsat den hyppigste medicinske dodsarsag hos born over 1 ar, og 30 pct. af patienterne far tilbagefald eller forvrring af deres sygdom. Sa der er i hoj grad fortsat brug for Bornecancerfonden og for bade forskning, oplysning og patientstotte. 2

5 Beretning De mange donationer til Bornecancerfonden i 2014 har gjort, at vi har kunnet state mange gode og forskellige aktiviteter, som pfi hver deres made gavner bornene. Fonden har eksempelvis pfi Rigshospitalet finansieret lonnen i tre fir til en ungekoordinator, der specifikt skal malrette indsatsen til unge med en krxftsygdom. De unge med kraeft befinder sig lidt mellem to stole. De horer ikke rigtig til pa borneafdelingen, men heller ikke pfi voksenafdelingen, og kan derfor fole sig isoleret. Formalet med projektet er, at hjwlpe de unge bedre igennem deres behandlingsforlob og dermed forhabentligt bedre deres chancer for at ldare sygdommen og behandlingen. En anden konkret aktivitet, som samtidig var et af firets hojdepunkter i fonden, var det firlige landstrwf der som sa meget andet i 2014 slog rekord: Mere end 80 unge mennesker med en krxftsygdom deltog pa landstrwffet i Kobenhavn, hvor deltagerne bl.a. var pa besog hos TV3/Metronome og lavede flodeboller i deres helt egen udgave af "Mastercher. Endnu et succesfuldt landstrmf med meget glade born og unge. Med hensyn til forskningen glwder vi os over, at Bornecancerfonden er den danske organisation, der over de sidste 20 fir har givet flest penge til forskning i bornekrwft, og vores state til forskningen har pa afgorende mfide haft indflydelse pfi borns chancer for at overleve en krftsygdom. Helbredelsesraten for born og unge med krwft er forbedret markant de seneste Artier, og dansk borneonkologisk forskning star strkt i det internationale samarbejde og er forende indenfor flere fagomrfider. Donationer Bornecancerfonden har igen i fir modtaget midler fra bade engagerede privatpersoner og gavmilde virksomheder, foreninger og fonde, og en srlig tak gfir til de mennesker, der betwnker Bornecancerfonden i deres testamente. Uden alle disse bidrag kan vi ikke yde en sfi vedvarende og vigtig hjwlp til born med kragt og deres familier, og vi er dybt taknemmelige for alle de mennesker, hver og en, der gor en indsats for at state born med krft. Hvert fir byder pa nye initiativer og nye henvendelser fra Bornecancerfondens mange stater, og det har igen i 2014 vwret meget inspirerende at se, alle de gode indsatser fra mennesker, der tager deli kampen for, at alle born og unge med krwft skal overleve til et godt liv uden senfolger. Sekretariatet har igen i 2014 haft travlt med mange henvendelser og spamdende opgaver, og vi er meget stolte over, at vores administrationsomkostninger alligevel fortsat er meget lave: 2,5 pct. i Team Rynkeby slog ogsfi sin egen rekord i 2014 og samlede imponerende kr. ind til Bornecancerfonden. Helt fantastisk. Siden den forste tur i 2002 er antallet af hold vokset til 26, med i alt 1150 cykelryttere samt mange engagerede servicefolk og sponsorer, der alle i2014 ydede en kampe indsats til fordel for born med krwft ikke mindst ved at aktivere lokalmiljoer over hele landet i kampen mod box.- nekraeft. I 2014 har vi ogsfi modtaget state fra bl.a.: SportscarEvent Kagens dag Team Ringe "Lob4andre" (Lillebmlt Halvmaraton) EnergiNord GolfRock Gi' krwften baghjul (velgorenhedscykellob i Billund) Heinemann Visit Vesthimmerland Dansk Industri Hard Rock Cafe Spencer Stuart Betternow (indsamlingsportal, hvor private bruger deres netvxrk til at samle penge ind online.) Derudover har vi modtaget to flotte donationer fra henholdsvis Heinrich og Laurine Jessens Fond samt T. M. Hansen Fodt Beers Legat til feriehuset i Dronningmolle, og stadig flere mennesker vxlger at betwnke Bornecancerfonden i deres testamente. 3

6 Beretning Bornecancerfonden har indsamlet via hjemmeside, SMS, Mobile-pay, facebook og bankoverforsler. De indkomne midler er anvendt til Fondens formal: forskning, information og direkte state til born med lawft og deres familier. Vi kan desvwrre ikke fremhwve alle sponsorer enkeltvis, men alle bade trofaste bidragydere og nye samarbejdspartnere skal vide, at deres indsats er uhyre vwrdsat og gor en stor forskel for born med krft og deres familier. Tusind, tusind tak til alle for bidragene i Uddelinger Bornecancerfonden har i 2014 uddelt 32,7 mio.kr. Igen i ar har vi opnaet en fin spredning i de velfunderede projekter, der har faet state, og det er fondens privilegium bade at kunne state stringent medicinsk krftforskning, men ogsa mange andre forskningsprojekter, bl.a. de projekter, der fokuserer pa de psykosociale udfordringer hos kraaftsyge born og deres familier. Det stigende antal donationer til fonden gor, at vii stigende grad har mulighed for at lofte blil(ket til nye omrader, hvor vi kan se, at bornene og deres familier har udwkkede behov, og hvor der derfor er brug for en stone sammenhngende indsats for at malrette tilbud og omsorg til dem. Den udvikling er Bornecancerfonden glad for, for den viii hoj grad komme bornene og deres familier til gode i fremtiden. Igen i ar har Bornecancerfondens videnskabelige udvalg udfort et vigtigt og omfattende arbejde og har gennemgaet alle ansogninger og vurderet, hvilke projekter der bor prioriteres. Herefter har en lang rwkke videnskabelige projekter get state, blandt andet nedenstaende. Eksempler pa forskningsprojekter, der har faet stone i 2014: 1) kr. til professor Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital, Skejby, til undersogelsen: "Senfolger hos overlevere af borneleukmi". 2) kr. til overlwge, ph.d. Thomas Frandsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Asparaginase associeret pancreatitis. En alvorlig bivirkning til behandling af born med akut lymfoblastwr leukwmi". 3) kr. til overlwge, ph.d. Marianne Ifversen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Skansom metode til tidlig pavisning af tilbagefald efter knoglemarvstransplantation for akut leukanni i barnealderen". 4) kr. til professor Allan Vaag, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Risiko for type 2 diabetes, overvgt og komplikationer forarsaget af insulinresistens hos born i behandling for akut lymfoblastwr leukwmi (ALL) og overlevere af ALL i barndommen". 5) kr. til ph. d.-studerende Line Pickering Jakobsen, Glostrup Hospital, til undersogelsen: "Sovn og dognrytmeforstyrrelser hos born med hjernetumorer". 6) kr. til ph. d.-studerende Mette Levinsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Involvering af centralnervesystemet hos born med akut lymfoblastwr leukmmi". 7) kr. til professor Christoffer Johansen, Krwftens Bekaempelse, til projektet "FAMOS: Psykosocial state til familier til born med kra!ft". 8) kr.til professor Henrik Schroder, Aarhus Universitet, til undersogelsen: "Toksicitet af hojdosis methotrexat". 9) kr. til professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet, til etablering af en integreret borneonkologisk database. 10) kr. professor Marianne Juhler, Rigshospitalet, til nordisk studie af cerebellar mutisme syndromet (ems) hos born med hjernetumorer i fossa posterior. 11) kr. til sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Erik Elgaard Sorensen, Aalborg Universitetshospital, til undersogelsen: "HospitalsIdovnens betydning for indlagte borns oplevelse af smerter". 12) kr. til overlwge, ph.d., dr. med. Henrik Hjalgrim, Statens Serum Institut, til at undersoge infektioners betydning for akut lymfoblastmr leukemi blandt born. 13) kr. til post. doe. Ph.d Marie Hargreave, Krxftens Bekwmpelse, til undersogelsen: "Fertilitetsbehandling og risiko for bornekrwft". 4

7 Beretning 14) kr. til sygeplejerske, cand.scient.soc, Ph.d Hanne Bkgaard Larsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Teenageres deltagelse i randomiserede forsog". Eksempler pa stone til ovrige formal: State til DAPHO (Dansk selskab for pwdiatrisk hwmatologi og onkologi) symposium mhp. fwlles statebehandling til born med lawft i Danmark. Internationalisering af dansk borneonkologisk forskning. Efteruddannelse af personale beskaeftiget ved de fire bornekrwftafdefinger i Danmark. State til udviklingsaktiviteter for sygeplejersker pa borneonkologiske afdelinger. State til danske bornekraeftlgers deltagelse i danske, nordiske og intemationale moder om behandling af born med krft. Direkte patientstotte og sociale aktiviteter Uddeling af kr. til legater til individuel patientstotte (fordelt pa 135 born). Driftssponsorat af et vwrelse i henholdsvis Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet samt Trygfondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. State til familierejser til Mallorca via La Vida. State til unge med krzefts deltagelse i et europwisk rekreationstilbud i Barretstown, Irland. State til soskende til born med lawfts deltagelse i europwisk soskende-program i Barretstown, Irland. Finansiering af en dansk, aktivitetsbaseret rehabiliteringscamp (pilotprojekt) for born og unge med krft. Hospitalsbaserede stottegrupper for soskende. State til projektet "Ungdomsliv og krft", herunder ressourcer til en ungekoordinator pa Rigshospitalet, der specifikt skal pleje og motivere unge med krft pa Rigshospitalet. Udvikling af app til informationsprogrammet "HC And og krft". State til "Supersnorren". En perlesnor, hvor barnet far en perle hver dag, a en marvpunktur perle/operations perle, der gor indgrebene lettere at handtere. Pilotprojekt til born, der gennemgar knoglemarvstransplantation i Danmark. Udlan af Bornecancerfondens feriehuse i Blokhus og Dronningmolle til familier med born med krft Landstrxf for unge med krft, lokale ungdomsture og ungdomsaftener. Weekend arrangementer for born med luwft og, deres soskende og forwldre. Feriehuse I 2014 har Bornecancerfonden ffiet to flotte donationer oremrket feriehuset i Dronningmolle. Udover at vedligeholde alle tre feriehuse har vi derfor ogsa haft mulighed for at opdatere huset i Dronningmolle, sa det bliver ved med at give indbydende, gode og trygge rammer for familierne bl.a. er der anlagt adgangsramper hele vejen rundt om huset til korestole, der er opfort nyt kold(en, etableret spabad og brandeovn samt indkobt en Christianiacykel til familierne. 5

8 Ledelsespategning Bestyrelsen bar dags dato aflagt arsregnskab for 2014 for Bornecancerfonden. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtwgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsgret 2014 og disponeringen af indsamlede midler. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Efter regnskabsarets udlob er der ikke indtruffet begivenheder, som yeesentlig vii kunne pavirke fondens finansielle stilling. Kobenhavn, den 2. juni 2015 Direktor Nan cm. Marianne Benzon Nielsen Bestyrels Kirsten (formand) g Jens B' ndersen en Bernt Andersen 6^A V/I Karen Vittin An ersen,41, GOPĀd-41- Niels Clausen Niels Fugmann / Morten S Helle Nissen sekretariatschef 6

9 Den uafhwngige revisors erklwringer Til bestyrelsen i Bornecancerfonden Pategning pa firsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Bornecancerfonden for regnskabsaret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopprelse, balance og noter. Arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtmgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Ledelsens ansvar for firsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtnterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhmnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstwndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering at om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om de af ledelsens regnskabsmmssige slum er rimelige samt en vurdering af den samlede pr w- sentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtmgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlwst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillwg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Kobenhavn, den 2. juni 2015 PricewaterhouseCoopers Stat toriseret Revisionspartnerselskab enrik Aslund Pedersen statsautoriseret revisor 7

10 Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet for Bornecancerfonden for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med by om fonde og visse foreningers bestemmelser for ikke-erhvervsdrivende almenvelgorende fonde og vedtxgterne samt firsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar. Generelt om presentation, indregning og mating I resultatopprelsen indregnes indsamlede midler bestemt til uddeling pa tildelingstidspunktet, mens indsamlede midler, som ikke er bestemt til uddeling tilgar fondens grundkapital pfi tildelingstidspunktet. Resultatopprelsen opstilles saledes, at able omkostninger til oplysningsarbejde om fonden, til hvervning af bidragydere samt til opretholdelse af et sekretariat fratrwkkes summen af indsamlede midler til uddelingsformal og afkastet af fondens formue for redegorelse om anvendelsen heraf til fondens formal. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde fonden, og aktivets vxrdi kan males pfilideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nfir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii fraga fonden, og forpligtelsens vxrdi kan males pfilideligt. Resultatopgorelsen Gayer Gayer indtamtsfores ved modtagelsen. Tips- og Lottomidier samt Bidrag fra arrartgementsindsamlinger Tips- og Lottomidler samt Bidrag fra arrangementsindsamlinger indtxgtsfores i det fir, de vedrorer. Renteindtmgter Renteindtxgter indtxgtsfores med de i regnskabsaret optjente belob. Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse omfatter de i regnskabsaret afholdte omkostninger. Sekretariatsomkostninger Sekretariatsomkostninger omfatter de i regnskabsfiret afholdte omkostninger til administration. Bevilgede uddelinger Bevilgede uddelinger til Bornecancerfondens formal fragar i fondens disponible midler i bevillingsaret. Henswttelser til senere uddeling Hensaattelser til senere uddeling fragfir ligeledes i fondens disponible midler i henswttelsesfiret. Skat Fondens skattepligtige indkomst opgores som det regnskabsmwssige resultat fratrukket uddelinger og reguleret for ikke-skattepligtige indtwgter og omkostninger. Fonden tilstrxber at uddele hvert ars indsamlede og uddelingsberettigede midler senest inden for en 5- arig periode. Fonden forventer derfor ikke nogen skat til betaling. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Vxrdipapirer Borsnoterede vwrdipapirer vrdianswttes til officiel borskursvwrdi pa balancetidspunktet. Realiserede og urealiserede vwrdireguleringer indregnes i resultatopgorelsen. Omkostninger til inventaranskaffelser Omkostninger til inventaranskaffelser, som har en brugsvrdi for fonden over en flerfirig periode, afskrives over nytteperioden saledes: Kontorinventar og computere 5 Ar Sommerhuse Sommerhuse er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af donationer modtaget til kob af sommerhusene. Scrapvmrdien af sommerhusene forventes at overstige den i balancen indregnede vaerdi med fradrag af donation, hvorefter der ikke afskrives herpa. Skyldige uddelinger Skyldige uddelinger omfatter bevilgede, men endnu ikke udbetalte belob. 9

12 Resultatopgorelse Note Modtagne bidrag og gayer Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Indsamlede midler I alt Henlagt til grundkapitalen Indsamlede midler til uddelingsformal Finansielle indtwgter Finansielle omkostninger Resultat for sekretariatsomkostninger m.m Sekretariatsomkostninger Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Sundhedsministeriet Tilskud fra Tips- og Lottomidler Sekretariatsomkostninger m.m., netto Resultat for skat og uddelinger Skat at arets resultat 7 Arets resultat Forslag til resultatdisponering Arets resultat Hensttelse til uddeling fra tidligere ár Til radighed for uddeling Bevilget / uddelt i regnskabsaret Regulering tidligere bevilget Hensat til senere uddeling Disponeret i alt

13 Balance 31. december Note 2014 Aktiver Vrdipapirer Danske Capital, likvider Mellemregning disponible aktiver Bundne aktiver i alt Sommerhuse, Blokhus og Dronningmolle Kontormaskiner Indestaender i pengeinstitutter Andre tilgodehavender Periodeafgrwnsningsposter Mellemregning bundne aktiver Disponible aktiver i alt Aktiver i alt

14 Balance 31. december Note 2014 Passiver Bunden egenkapital Disponibel egenkapital Egenkapital i alt Hensttelse 2013 til senere uddeling Hensaettelse 2014 til senere uddeling Hensatte forpligtelser Anden gld Skyldige omkostninger Bevilgede, skyldige uddelinger Gmldsforpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v

15 Noter Note 1 - Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Indtmgter Sportscar Event (Vest + Ost) Team Rynkeby Team Ringe Team Sydfyn - Paris "Kagens dag" Energi Nord Charity El Better Now Donationer Heinemann Visit Vesthimmerland "About A Chair Dansk Industri, TMI mobelauktion Hard Rock Cafe Donationer TV-konkurrencer Lob4andre Lilleblt Halvmaraton Peking til Paris Roskilde Festival Spar Spencer Stuart Golf Rock, Helsingor Ovrige arrangementer og arrangementsudgifter, netto Andre indsamlinger Indsamlede bidrag via SMS Sam lede bid rag fra arrangementsindsam linger Note 2 - Finansielle indtaegter Renter af likvide beholdninger Udbytte investeringsbeviser Kursregulering af investering i vmrdipapirer 31. december Realiseret avance ved salg af investeringsbeviser Note 3 - Finansielle omkostninger Renteomkostninger Note 4 - Sundhedsministeriet - Tilskud fra Tips- og Lottomidler Tilskuddet er ydet til dkning af driften at fonden og anvendt i overensstemmelse hermed. Note 5 - Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Tryk- og layoutomkostninger (Bornecancerfondens blad) Info-foldere Ungearrangementer Konference og rejseudgifter Drift sommerhuse: Indbetalt af brugere Driftsomkostninger, Blokhus 42 inkl. smaanskaffelser Driftsomkostninger, Blokhus 35 inkl. smaanskaffelser Driftsomkostninger, Dronningrno Ile inkl. smeanskaffelser Ko rselsgodtgo relse ansatte Korselsgodtgorelse ulonnede hjlpere

16 Noter Note 6 - Sekretariatsomkostninger Antal personer beskwftiget i sekretariatet 3 3 Personaleomkostninger Lon til sekretariatet Regulering feriepenge Arbejdsgiverbidrag vedrorende Ion Personaleomkostninger Kontorholdsomkostninger DataIon og bankgebyrer (inkl. PBS gebyrer) Telefonomkostninger og Internet-abonnement Porto Kontorartikler og tryksager It-omkostninger Kobenhavns Kommune affaldsudgift Forsikringsprwmier Reprwsentation, gayer Abonnementer og kontingenter Smeanskaffelser og kontorinventar Annonceomkostninger Opswtning hjemmeside inkl. indsamlingsmodul Medielicens Modeomkostninger Afskrivning pa it-udstyr Advokatomkostninger PR- og kommunikationsradgivning Bogforingsmaessig assistance Revision og regnskabsmaessig assistance Modtaget momskompensation Sekretariats- og indsamlingsomkostninger i alt Note 7 - Skat Fonden forventes ikke palignet nogen skat af arets resultat, idet alle indsamlede og uddelingsberettigede midler forventes uddelt inden for en 5-arig periode. Der er ikke betalt skat i regnskabsaret. Vwrdipapirer Danske Capital Note 8 - Borsnoterede obligationer og investeringsforeningsandele Anskaffelsessum 1. januar Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Tilgang Afgang 0 Op- og nedskrivninger 31. december Bogfort veerdi 31. december

17 Noter Sommerhuse Blokhus Sommerhus Dronningmolle Inventar Note 9 - Sommerhuse Anskaffelsessum 1. januar Modtaget donation til kob at sommerhus Tilgang Afgang Anskaffet udstyr og inventar tidligere ar Modtaget donation hertil Ombygning at sommerhus i Ombygning af sommerhus i Modtaget donation hertil Renovering af sommerhus i Modtagen donation hertil Anskaffelsessum 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Arets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Bogfort vrdi 31. december R Offentlig ejendomsvwrdi 1. oktober Note 10 - Bunden egenkapital Grundkapital: Grundkapital ved regnskabsarets begyndelse Tilgaet grundkapitalen Grundkapital ved regnskabsarets slutning Note 11 - Disponibel egenkapital Saldo 1. januar 0 0 Arets resultat Overfort andel at hensttelse fra Overfort andel af hensmttelse fra Arets uddelinger / bevillinger Regulering tidligere bevilget Hensat til senere uddeling Saldo 31. december 31/ Note 12- Hensatte forpligtelser Hensat 2013 til senere uddeling Anvendt til uddeling Hensat 2014 til senere uddeling Note 13 - Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. Ingen 15

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere