Arsregnskab for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsregnskab for 2014"

Transkript

1 1 Bornecancerfonden Arsregnskab for 2014 I CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa fondens ordinxre arsmode den 2. juni 2015

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Fondsoplysninger 1 Beretning 2 Pategninger Ledelsespategning 6 Den uafhngige revisors erklwringer 7 Arsregnskab 1. januar -31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopprelse 10 Balance 12 Noter 13 Side

3 Fondsoplysninger Fonden Bornecancerfonden Dampfangevej Kobenhavn 0 CVR-nr.: 18 4o Stiftet: 27. december 1994 Hjemsted: Kobenhavn Regnskabsar: 1. januar december Protektor Skuespiller ved Det Kgl. Teater Ghita Norby Direktor Marianne Benzon Nielsen Bestyrelse Overlwge, ph. d. Kirsten Holm, formand Sygeplejedirektor, cand. cur. Helen Bernt Andersen CEO Jens Bjorn Andersen Overlwge, dr. med. Karen Vitting Andersen Centerchef Niels Fugmann, forwldrereprwsentant Overlwge Niels Clausen Advokat Morten Stadil Kommitteret i bestyrelsen, Bubber Videnskabeligt udvalg Prodekan for forskning, dr. med. Ole Steen Nielsen Professor, dr. med. Jorgen H. Olsen Overlwge, ph.d. Ulrik Lassen Overlge, ph.d. Lars Kjeldsen Sekretariat Dampfwrgevej 22 POStbOkS Kobenhavn 0 Telefon: Fax: Giro: 3001 oo Bank: Danske bank Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 1

4 Beretning Fondens formal Bornecancerfondens formal er at yde stotte til lwgevidenskabelig og anden forskning, uddannelses- og modeaktiviteter, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrorende bornecancer samt at yde stotte til foranstaltninger for cancersyge born og deres parorende. Indkomne midler og anvendelse Bornecancerfondens indkomne midler og disponeringen i 2014 sammenholdt med de to foregaende ar kan belyses saledes: Hovedtal seneste 3 ar Belob i tusinder DKK DKK DKK Modtagne gayer, ary og bidrag Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Tips- og lottomidler til dkning af omkostninger Afkast at fondens formue Indkomne midler i alt Indsamlede midler til uddelingsformal Afkast af fondens formue (netto) Resultat for sekretariatsomkostninger m.m Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Sekretariatsomkostninger Dmkket af indkomne Tips- og Lottomidler Indkomne midler anvendt til driftsformal Sekretariatsomkostninger efter fradrag af Tips- og lottom idler i procent af indkomne midler i alt 2,5 3,7 4,2 Arets uddelinger / bevillinger Hensat til senere uddeling ultimo var igen et godt ar for Bornecancerfonden, og fonden kunne uddele det hidtil storste belob siden fondens start i Mere end 32 mio. kr. blev uddelt i 2014 for at stone born med krxft. Heraf gik lump 75 pct. til forskning. Desvxrre var det ikke muligt at imodekomme alle ansogninger og stotte alle de gode projekter, idet vii 2014 modtog et rekord stort antal ansogninger pa et samlet belob pa mere end 79 millioner kr. I samarbejde med Det Videnskabelige Udvalg Inger Bornecancerfonden et stort arbejde i noje at udvlge de projekter, som vi vurderer kan gore storst forskel for de krwftsyge born og deres familier. Selvom det er xrgerligt, at skulle give mange afslag, er det godt at vide, at der er mange, der arbejder for vores sag. For der er stadig meget arbejde, der skal gores. Pa trods af den gunstige udvikling i de ar, hvor Bornecancerfonden har eksisteret, og hvor flere og flere born overlever deres krftsygdom, er det vigtigt at forsta, at der fortsat er et meget stort behov for stotte til krxftramte born og deres familier. Cirka 4 ud af 5 born med krxft bliver helbredt for sygdommen, men de gode behandlingsresultater er ikke gode nok, sa lnge der stadig er born, der dor af krft. At flere og flere born overlever skyldes isxr, at behandlingen med kemoterapi er intensiveret. Prisen for at flere born overlever er dog en oget risiko for svre bivirkninger, og dermed ogsa en stor risiko for senfolger, der kan pavirke bornene resten af deres liv og fratage dem de muligheder, som deres jxvnaldrende har. Samtidig er krxft fortsat den hyppigste medicinske dodsarsag hos born over 1 ar, og 30 pct. af patienterne far tilbagefald eller forvrring af deres sygdom. Sa der er i hoj grad fortsat brug for Bornecancerfonden og for bade forskning, oplysning og patientstotte. 2

5 Beretning De mange donationer til Bornecancerfonden i 2014 har gjort, at vi har kunnet state mange gode og forskellige aktiviteter, som pfi hver deres made gavner bornene. Fonden har eksempelvis pfi Rigshospitalet finansieret lonnen i tre fir til en ungekoordinator, der specifikt skal malrette indsatsen til unge med en krxftsygdom. De unge med kraeft befinder sig lidt mellem to stole. De horer ikke rigtig til pa borneafdelingen, men heller ikke pfi voksenafdelingen, og kan derfor fole sig isoleret. Formalet med projektet er, at hjwlpe de unge bedre igennem deres behandlingsforlob og dermed forhabentligt bedre deres chancer for at ldare sygdommen og behandlingen. En anden konkret aktivitet, som samtidig var et af firets hojdepunkter i fonden, var det firlige landstrwf der som sa meget andet i 2014 slog rekord: Mere end 80 unge mennesker med en krxftsygdom deltog pa landstrwffet i Kobenhavn, hvor deltagerne bl.a. var pa besog hos TV3/Metronome og lavede flodeboller i deres helt egen udgave af "Mastercher. Endnu et succesfuldt landstrmf med meget glade born og unge. Med hensyn til forskningen glwder vi os over, at Bornecancerfonden er den danske organisation, der over de sidste 20 fir har givet flest penge til forskning i bornekrwft, og vores state til forskningen har pa afgorende mfide haft indflydelse pfi borns chancer for at overleve en krftsygdom. Helbredelsesraten for born og unge med krwft er forbedret markant de seneste Artier, og dansk borneonkologisk forskning star strkt i det internationale samarbejde og er forende indenfor flere fagomrfider. Donationer Bornecancerfonden har igen i fir modtaget midler fra bade engagerede privatpersoner og gavmilde virksomheder, foreninger og fonde, og en srlig tak gfir til de mennesker, der betwnker Bornecancerfonden i deres testamente. Uden alle disse bidrag kan vi ikke yde en sfi vedvarende og vigtig hjwlp til born med kragt og deres familier, og vi er dybt taknemmelige for alle de mennesker, hver og en, der gor en indsats for at state born med krft. Hvert fir byder pa nye initiativer og nye henvendelser fra Bornecancerfondens mange stater, og det har igen i 2014 vwret meget inspirerende at se, alle de gode indsatser fra mennesker, der tager deli kampen for, at alle born og unge med krwft skal overleve til et godt liv uden senfolger. Sekretariatet har igen i 2014 haft travlt med mange henvendelser og spamdende opgaver, og vi er meget stolte over, at vores administrationsomkostninger alligevel fortsat er meget lave: 2,5 pct. i Team Rynkeby slog ogsfi sin egen rekord i 2014 og samlede imponerende kr. ind til Bornecancerfonden. Helt fantastisk. Siden den forste tur i 2002 er antallet af hold vokset til 26, med i alt 1150 cykelryttere samt mange engagerede servicefolk og sponsorer, der alle i2014 ydede en kampe indsats til fordel for born med krwft ikke mindst ved at aktivere lokalmiljoer over hele landet i kampen mod box.- nekraeft. I 2014 har vi ogsfi modtaget state fra bl.a.: SportscarEvent Kagens dag Team Ringe "Lob4andre" (Lillebmlt Halvmaraton) EnergiNord GolfRock Gi' krwften baghjul (velgorenhedscykellob i Billund) Heinemann Visit Vesthimmerland Dansk Industri Hard Rock Cafe Spencer Stuart Betternow (indsamlingsportal, hvor private bruger deres netvxrk til at samle penge ind online.) Derudover har vi modtaget to flotte donationer fra henholdsvis Heinrich og Laurine Jessens Fond samt T. M. Hansen Fodt Beers Legat til feriehuset i Dronningmolle, og stadig flere mennesker vxlger at betwnke Bornecancerfonden i deres testamente. 3

6 Beretning Bornecancerfonden har indsamlet via hjemmeside, SMS, Mobile-pay, facebook og bankoverforsler. De indkomne midler er anvendt til Fondens formal: forskning, information og direkte state til born med lawft og deres familier. Vi kan desvwrre ikke fremhwve alle sponsorer enkeltvis, men alle bade trofaste bidragydere og nye samarbejdspartnere skal vide, at deres indsats er uhyre vwrdsat og gor en stor forskel for born med krft og deres familier. Tusind, tusind tak til alle for bidragene i Uddelinger Bornecancerfonden har i 2014 uddelt 32,7 mio.kr. Igen i ar har vi opnaet en fin spredning i de velfunderede projekter, der har faet state, og det er fondens privilegium bade at kunne state stringent medicinsk krftforskning, men ogsa mange andre forskningsprojekter, bl.a. de projekter, der fokuserer pa de psykosociale udfordringer hos kraaftsyge born og deres familier. Det stigende antal donationer til fonden gor, at vii stigende grad har mulighed for at lofte blil(ket til nye omrader, hvor vi kan se, at bornene og deres familier har udwkkede behov, og hvor der derfor er brug for en stone sammenhngende indsats for at malrette tilbud og omsorg til dem. Den udvikling er Bornecancerfonden glad for, for den viii hoj grad komme bornene og deres familier til gode i fremtiden. Igen i ar har Bornecancerfondens videnskabelige udvalg udfort et vigtigt og omfattende arbejde og har gennemgaet alle ansogninger og vurderet, hvilke projekter der bor prioriteres. Herefter har en lang rwkke videnskabelige projekter get state, blandt andet nedenstaende. Eksempler pa forskningsprojekter, der har faet stone i 2014: 1) kr. til professor Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital, Skejby, til undersogelsen: "Senfolger hos overlevere af borneleukmi". 2) kr. til overlwge, ph.d. Thomas Frandsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Asparaginase associeret pancreatitis. En alvorlig bivirkning til behandling af born med akut lymfoblastwr leukwmi". 3) kr. til overlwge, ph.d. Marianne Ifversen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Skansom metode til tidlig pavisning af tilbagefald efter knoglemarvstransplantation for akut leukanni i barnealderen". 4) kr. til professor Allan Vaag, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Risiko for type 2 diabetes, overvgt og komplikationer forarsaget af insulinresistens hos born i behandling for akut lymfoblastwr leukwmi (ALL) og overlevere af ALL i barndommen". 5) kr. til ph. d.-studerende Line Pickering Jakobsen, Glostrup Hospital, til undersogelsen: "Sovn og dognrytmeforstyrrelser hos born med hjernetumorer". 6) kr. til ph. d.-studerende Mette Levinsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Involvering af centralnervesystemet hos born med akut lymfoblastwr leukmmi". 7) kr. til professor Christoffer Johansen, Krwftens Bekaempelse, til projektet "FAMOS: Psykosocial state til familier til born med kra!ft". 8) kr.til professor Henrik Schroder, Aarhus Universitet, til undersogelsen: "Toksicitet af hojdosis methotrexat". 9) kr. til professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet, til etablering af en integreret borneonkologisk database. 10) kr. professor Marianne Juhler, Rigshospitalet, til nordisk studie af cerebellar mutisme syndromet (ems) hos born med hjernetumorer i fossa posterior. 11) kr. til sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Erik Elgaard Sorensen, Aalborg Universitetshospital, til undersogelsen: "HospitalsIdovnens betydning for indlagte borns oplevelse af smerter". 12) kr. til overlwge, ph.d., dr. med. Henrik Hjalgrim, Statens Serum Institut, til at undersoge infektioners betydning for akut lymfoblastmr leukemi blandt born. 13) kr. til post. doe. Ph.d Marie Hargreave, Krxftens Bekwmpelse, til undersogelsen: "Fertilitetsbehandling og risiko for bornekrwft". 4

7 Beretning 14) kr. til sygeplejerske, cand.scient.soc, Ph.d Hanne Bkgaard Larsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Teenageres deltagelse i randomiserede forsog". Eksempler pa stone til ovrige formal: State til DAPHO (Dansk selskab for pwdiatrisk hwmatologi og onkologi) symposium mhp. fwlles statebehandling til born med lawft i Danmark. Internationalisering af dansk borneonkologisk forskning. Efteruddannelse af personale beskaeftiget ved de fire bornekrwftafdefinger i Danmark. State til udviklingsaktiviteter for sygeplejersker pa borneonkologiske afdelinger. State til danske bornekraeftlgers deltagelse i danske, nordiske og intemationale moder om behandling af born med krft. Direkte patientstotte og sociale aktiviteter Uddeling af kr. til legater til individuel patientstotte (fordelt pa 135 born). Driftssponsorat af et vwrelse i henholdsvis Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet samt Trygfondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. State til familierejser til Mallorca via La Vida. State til unge med krzefts deltagelse i et europwisk rekreationstilbud i Barretstown, Irland. State til soskende til born med lawfts deltagelse i europwisk soskende-program i Barretstown, Irland. Finansiering af en dansk, aktivitetsbaseret rehabiliteringscamp (pilotprojekt) for born og unge med krft. Hospitalsbaserede stottegrupper for soskende. State til projektet "Ungdomsliv og krft", herunder ressourcer til en ungekoordinator pa Rigshospitalet, der specifikt skal pleje og motivere unge med krft pa Rigshospitalet. Udvikling af app til informationsprogrammet "HC And og krft". State til "Supersnorren". En perlesnor, hvor barnet far en perle hver dag, a en marvpunktur perle/operations perle, der gor indgrebene lettere at handtere. Pilotprojekt til born, der gennemgar knoglemarvstransplantation i Danmark. Udlan af Bornecancerfondens feriehuse i Blokhus og Dronningmolle til familier med born med krft Landstrxf for unge med krft, lokale ungdomsture og ungdomsaftener. Weekend arrangementer for born med luwft og, deres soskende og forwldre. Feriehuse I 2014 har Bornecancerfonden ffiet to flotte donationer oremrket feriehuset i Dronningmolle. Udover at vedligeholde alle tre feriehuse har vi derfor ogsa haft mulighed for at opdatere huset i Dronningmolle, sa det bliver ved med at give indbydende, gode og trygge rammer for familierne bl.a. er der anlagt adgangsramper hele vejen rundt om huset til korestole, der er opfort nyt kold(en, etableret spabad og brandeovn samt indkobt en Christianiacykel til familierne. 5

8 Ledelsespategning Bestyrelsen bar dags dato aflagt arsregnskab for 2014 for Bornecancerfonden. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtwgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsgret 2014 og disponeringen af indsamlede midler. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Efter regnskabsarets udlob er der ikke indtruffet begivenheder, som yeesentlig vii kunne pavirke fondens finansielle stilling. Kobenhavn, den 2. juni 2015 Direktor Nan cm. Marianne Benzon Nielsen Bestyrels Kirsten (formand) g Jens B' ndersen en Bernt Andersen 6^A V/I Karen Vittin An ersen,41, GOPĀd-41- Niels Clausen Niels Fugmann / Morten S Helle Nissen sekretariatschef 6

9 Den uafhwngige revisors erklwringer Til bestyrelsen i Bornecancerfonden Pategning pa firsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Bornecancerfonden for regnskabsaret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopprelse, balance og noter. Arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtmgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Ledelsens ansvar for firsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtnterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhmnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstwndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering at om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om de af ledelsens regnskabsmmssige slum er rimelige samt en vurdering af den samlede pr w- sentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtmgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlwst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillwg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Kobenhavn, den 2. juni 2015 PricewaterhouseCoopers Stat toriseret Revisionspartnerselskab enrik Aslund Pedersen statsautoriseret revisor 7

10 Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet for Bornecancerfonden for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med by om fonde og visse foreningers bestemmelser for ikke-erhvervsdrivende almenvelgorende fonde og vedtxgterne samt firsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar. Generelt om presentation, indregning og mating I resultatopprelsen indregnes indsamlede midler bestemt til uddeling pa tildelingstidspunktet, mens indsamlede midler, som ikke er bestemt til uddeling tilgar fondens grundkapital pfi tildelingstidspunktet. Resultatopprelsen opstilles saledes, at able omkostninger til oplysningsarbejde om fonden, til hvervning af bidragydere samt til opretholdelse af et sekretariat fratrwkkes summen af indsamlede midler til uddelingsformal og afkastet af fondens formue for redegorelse om anvendelsen heraf til fondens formal. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde fonden, og aktivets vxrdi kan males pfilideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nfir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii fraga fonden, og forpligtelsens vxrdi kan males pfilideligt. Resultatopgorelsen Gayer Gayer indtamtsfores ved modtagelsen. Tips- og Lottomidier samt Bidrag fra arrartgementsindsamlinger Tips- og Lottomidler samt Bidrag fra arrangementsindsamlinger indtxgtsfores i det fir, de vedrorer. Renteindtmgter Renteindtxgter indtxgtsfores med de i regnskabsaret optjente belob. Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse omfatter de i regnskabsaret afholdte omkostninger. Sekretariatsomkostninger Sekretariatsomkostninger omfatter de i regnskabsfiret afholdte omkostninger til administration. Bevilgede uddelinger Bevilgede uddelinger til Bornecancerfondens formal fragar i fondens disponible midler i bevillingsaret. Henswttelser til senere uddeling Hensaattelser til senere uddeling fragfir ligeledes i fondens disponible midler i henswttelsesfiret. Skat Fondens skattepligtige indkomst opgores som det regnskabsmwssige resultat fratrukket uddelinger og reguleret for ikke-skattepligtige indtwgter og omkostninger. Fonden tilstrxber at uddele hvert ars indsamlede og uddelingsberettigede midler senest inden for en 5- arig periode. Fonden forventer derfor ikke nogen skat til betaling. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Vxrdipapirer Borsnoterede vwrdipapirer vrdianswttes til officiel borskursvwrdi pa balancetidspunktet. Realiserede og urealiserede vwrdireguleringer indregnes i resultatopgorelsen. Omkostninger til inventaranskaffelser Omkostninger til inventaranskaffelser, som har en brugsvrdi for fonden over en flerfirig periode, afskrives over nytteperioden saledes: Kontorinventar og computere 5 Ar Sommerhuse Sommerhuse er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af donationer modtaget til kob af sommerhusene. Scrapvmrdien af sommerhusene forventes at overstige den i balancen indregnede vaerdi med fradrag af donation, hvorefter der ikke afskrives herpa. Skyldige uddelinger Skyldige uddelinger omfatter bevilgede, men endnu ikke udbetalte belob. 9

12 Resultatopgorelse Note Modtagne bidrag og gayer Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Indsamlede midler I alt Henlagt til grundkapitalen Indsamlede midler til uddelingsformal Finansielle indtwgter Finansielle omkostninger Resultat for sekretariatsomkostninger m.m Sekretariatsomkostninger Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Sundhedsministeriet Tilskud fra Tips- og Lottomidler Sekretariatsomkostninger m.m., netto Resultat for skat og uddelinger Skat at arets resultat 7 Arets resultat Forslag til resultatdisponering Arets resultat Hensttelse til uddeling fra tidligere ár Til radighed for uddeling Bevilget / uddelt i regnskabsaret Regulering tidligere bevilget Hensat til senere uddeling Disponeret i alt

13 Balance 31. december Note 2014 Aktiver Vrdipapirer Danske Capital, likvider Mellemregning disponible aktiver Bundne aktiver i alt Sommerhuse, Blokhus og Dronningmolle Kontormaskiner Indestaender i pengeinstitutter Andre tilgodehavender Periodeafgrwnsningsposter Mellemregning bundne aktiver Disponible aktiver i alt Aktiver i alt

14 Balance 31. december Note 2014 Passiver Bunden egenkapital Disponibel egenkapital Egenkapital i alt Hensttelse 2013 til senere uddeling Hensaettelse 2014 til senere uddeling Hensatte forpligtelser Anden gld Skyldige omkostninger Bevilgede, skyldige uddelinger Gmldsforpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v

15 Noter Note 1 - Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Indtmgter Sportscar Event (Vest + Ost) Team Rynkeby Team Ringe Team Sydfyn - Paris "Kagens dag" Energi Nord Charity El Better Now Donationer Heinemann Visit Vesthimmerland "About A Chair Dansk Industri, TMI mobelauktion Hard Rock Cafe Donationer TV-konkurrencer Lob4andre Lilleblt Halvmaraton Peking til Paris Roskilde Festival Spar Spencer Stuart Golf Rock, Helsingor Ovrige arrangementer og arrangementsudgifter, netto Andre indsamlinger Indsamlede bidrag via SMS Sam lede bid rag fra arrangementsindsam linger Note 2 - Finansielle indtaegter Renter af likvide beholdninger Udbytte investeringsbeviser Kursregulering af investering i vmrdipapirer 31. december Realiseret avance ved salg af investeringsbeviser Note 3 - Finansielle omkostninger Renteomkostninger Note 4 - Sundhedsministeriet - Tilskud fra Tips- og Lottomidler Tilskuddet er ydet til dkning af driften at fonden og anvendt i overensstemmelse hermed. Note 5 - Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Tryk- og layoutomkostninger (Bornecancerfondens blad) Info-foldere Ungearrangementer Konference og rejseudgifter Drift sommerhuse: Indbetalt af brugere Driftsomkostninger, Blokhus 42 inkl. smaanskaffelser Driftsomkostninger, Blokhus 35 inkl. smaanskaffelser Driftsomkostninger, Dronningrno Ile inkl. smeanskaffelser Ko rselsgodtgo relse ansatte Korselsgodtgorelse ulonnede hjlpere

16 Noter Note 6 - Sekretariatsomkostninger Antal personer beskwftiget i sekretariatet 3 3 Personaleomkostninger Lon til sekretariatet Regulering feriepenge Arbejdsgiverbidrag vedrorende Ion Personaleomkostninger Kontorholdsomkostninger DataIon og bankgebyrer (inkl. PBS gebyrer) Telefonomkostninger og Internet-abonnement Porto Kontorartikler og tryksager It-omkostninger Kobenhavns Kommune affaldsudgift Forsikringsprwmier Reprwsentation, gayer Abonnementer og kontingenter Smeanskaffelser og kontorinventar Annonceomkostninger Opswtning hjemmeside inkl. indsamlingsmodul Medielicens Modeomkostninger Afskrivning pa it-udstyr Advokatomkostninger PR- og kommunikationsradgivning Bogforingsmaessig assistance Revision og regnskabsmaessig assistance Modtaget momskompensation Sekretariats- og indsamlingsomkostninger i alt Note 7 - Skat Fonden forventes ikke palignet nogen skat af arets resultat, idet alle indsamlede og uddelingsberettigede midler forventes uddelt inden for en 5-arig periode. Der er ikke betalt skat i regnskabsaret. Vwrdipapirer Danske Capital Note 8 - Borsnoterede obligationer og investeringsforeningsandele Anskaffelsessum 1. januar Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Tilgang Afgang 0 Op- og nedskrivninger 31. december Bogfort veerdi 31. december

17 Noter Sommerhuse Blokhus Sommerhus Dronningmolle Inventar Note 9 - Sommerhuse Anskaffelsessum 1. januar Modtaget donation til kob at sommerhus Tilgang Afgang Anskaffet udstyr og inventar tidligere ar Modtaget donation hertil Ombygning at sommerhus i Ombygning af sommerhus i Modtaget donation hertil Renovering af sommerhus i Modtagen donation hertil Anskaffelsessum 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Arets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Bogfort vrdi 31. december R Offentlig ejendomsvwrdi 1. oktober Note 10 - Bunden egenkapital Grundkapital: Grundkapital ved regnskabsarets begyndelse Tilgaet grundkapitalen Grundkapital ved regnskabsarets slutning Note 11 - Disponibel egenkapital Saldo 1. januar 0 0 Arets resultat Overfort andel at hensttelse fra Overfort andel af hensmttelse fra Arets uddelinger / bevillinger Regulering tidligere bevilget Hensat til senere uddeling Saldo 31. december 31/ Note 12- Hensatte forpligtelser Hensat 2013 til senere uddeling Anvendt til uddeling Hensat 2014 til senere uddeling Note 13 - Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. Ingen 15

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVR"nr. 31 93 71 83

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVRnr. 31 93 71 83 Merkur Udviklingslån A/S Intern årsrapport 2014 6. regnskabsår CVR"nr. 31 93 71 83 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v.... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6! 7 Ledelsesberetning...

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00

Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00 Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Afdeling under Dansk Funktionrerforbund - Serviceforbundel Ejendomsfunktionrerernes Land amrnenslutning > Medlem af LO Vester Alle 7 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere