Arsregnskab for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsregnskab for 2014"

Transkript

1 1 Bornecancerfonden Arsregnskab for 2014 I CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa fondens ordinxre arsmode den 2. juni 2015

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Fondsoplysninger 1 Beretning 2 Pategninger Ledelsespategning 6 Den uafhngige revisors erklwringer 7 Arsregnskab 1. januar -31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopprelse 10 Balance 12 Noter 13 Side

3 Fondsoplysninger Fonden Bornecancerfonden Dampfangevej Kobenhavn 0 CVR-nr.: 18 4o Stiftet: 27. december 1994 Hjemsted: Kobenhavn Regnskabsar: 1. januar december Protektor Skuespiller ved Det Kgl. Teater Ghita Norby Direktor Marianne Benzon Nielsen Bestyrelse Overlwge, ph. d. Kirsten Holm, formand Sygeplejedirektor, cand. cur. Helen Bernt Andersen CEO Jens Bjorn Andersen Overlwge, dr. med. Karen Vitting Andersen Centerchef Niels Fugmann, forwldrereprwsentant Overlwge Niels Clausen Advokat Morten Stadil Kommitteret i bestyrelsen, Bubber Videnskabeligt udvalg Prodekan for forskning, dr. med. Ole Steen Nielsen Professor, dr. med. Jorgen H. Olsen Overlwge, ph.d. Ulrik Lassen Overlge, ph.d. Lars Kjeldsen Sekretariat Dampfwrgevej 22 POStbOkS Kobenhavn 0 Telefon: Fax: Giro: 3001 oo Bank: Danske bank Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 1

4 Beretning Fondens formal Bornecancerfondens formal er at yde stotte til lwgevidenskabelig og anden forskning, uddannelses- og modeaktiviteter, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrorende bornecancer samt at yde stotte til foranstaltninger for cancersyge born og deres parorende. Indkomne midler og anvendelse Bornecancerfondens indkomne midler og disponeringen i 2014 sammenholdt med de to foregaende ar kan belyses saledes: Hovedtal seneste 3 ar Belob i tusinder DKK DKK DKK Modtagne gayer, ary og bidrag Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Tips- og lottomidler til dkning af omkostninger Afkast at fondens formue Indkomne midler i alt Indsamlede midler til uddelingsformal Afkast af fondens formue (netto) Resultat for sekretariatsomkostninger m.m Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Sekretariatsomkostninger Dmkket af indkomne Tips- og Lottomidler Indkomne midler anvendt til driftsformal Sekretariatsomkostninger efter fradrag af Tips- og lottom idler i procent af indkomne midler i alt 2,5 3,7 4,2 Arets uddelinger / bevillinger Hensat til senere uddeling ultimo var igen et godt ar for Bornecancerfonden, og fonden kunne uddele det hidtil storste belob siden fondens start i Mere end 32 mio. kr. blev uddelt i 2014 for at stone born med krxft. Heraf gik lump 75 pct. til forskning. Desvxrre var det ikke muligt at imodekomme alle ansogninger og stotte alle de gode projekter, idet vii 2014 modtog et rekord stort antal ansogninger pa et samlet belob pa mere end 79 millioner kr. I samarbejde med Det Videnskabelige Udvalg Inger Bornecancerfonden et stort arbejde i noje at udvlge de projekter, som vi vurderer kan gore storst forskel for de krwftsyge born og deres familier. Selvom det er xrgerligt, at skulle give mange afslag, er det godt at vide, at der er mange, der arbejder for vores sag. For der er stadig meget arbejde, der skal gores. Pa trods af den gunstige udvikling i de ar, hvor Bornecancerfonden har eksisteret, og hvor flere og flere born overlever deres krftsygdom, er det vigtigt at forsta, at der fortsat er et meget stort behov for stotte til krxftramte born og deres familier. Cirka 4 ud af 5 born med krxft bliver helbredt for sygdommen, men de gode behandlingsresultater er ikke gode nok, sa lnge der stadig er born, der dor af krft. At flere og flere born overlever skyldes isxr, at behandlingen med kemoterapi er intensiveret. Prisen for at flere born overlever er dog en oget risiko for svre bivirkninger, og dermed ogsa en stor risiko for senfolger, der kan pavirke bornene resten af deres liv og fratage dem de muligheder, som deres jxvnaldrende har. Samtidig er krxft fortsat den hyppigste medicinske dodsarsag hos born over 1 ar, og 30 pct. af patienterne far tilbagefald eller forvrring af deres sygdom. Sa der er i hoj grad fortsat brug for Bornecancerfonden og for bade forskning, oplysning og patientstotte. 2

5 Beretning De mange donationer til Bornecancerfonden i 2014 har gjort, at vi har kunnet state mange gode og forskellige aktiviteter, som pfi hver deres made gavner bornene. Fonden har eksempelvis pfi Rigshospitalet finansieret lonnen i tre fir til en ungekoordinator, der specifikt skal malrette indsatsen til unge med en krxftsygdom. De unge med kraeft befinder sig lidt mellem to stole. De horer ikke rigtig til pa borneafdelingen, men heller ikke pfi voksenafdelingen, og kan derfor fole sig isoleret. Formalet med projektet er, at hjwlpe de unge bedre igennem deres behandlingsforlob og dermed forhabentligt bedre deres chancer for at ldare sygdommen og behandlingen. En anden konkret aktivitet, som samtidig var et af firets hojdepunkter i fonden, var det firlige landstrwf der som sa meget andet i 2014 slog rekord: Mere end 80 unge mennesker med en krxftsygdom deltog pa landstrwffet i Kobenhavn, hvor deltagerne bl.a. var pa besog hos TV3/Metronome og lavede flodeboller i deres helt egen udgave af "Mastercher. Endnu et succesfuldt landstrmf med meget glade born og unge. Med hensyn til forskningen glwder vi os over, at Bornecancerfonden er den danske organisation, der over de sidste 20 fir har givet flest penge til forskning i bornekrwft, og vores state til forskningen har pa afgorende mfide haft indflydelse pfi borns chancer for at overleve en krftsygdom. Helbredelsesraten for born og unge med krwft er forbedret markant de seneste Artier, og dansk borneonkologisk forskning star strkt i det internationale samarbejde og er forende indenfor flere fagomrfider. Donationer Bornecancerfonden har igen i fir modtaget midler fra bade engagerede privatpersoner og gavmilde virksomheder, foreninger og fonde, og en srlig tak gfir til de mennesker, der betwnker Bornecancerfonden i deres testamente. Uden alle disse bidrag kan vi ikke yde en sfi vedvarende og vigtig hjwlp til born med kragt og deres familier, og vi er dybt taknemmelige for alle de mennesker, hver og en, der gor en indsats for at state born med krft. Hvert fir byder pa nye initiativer og nye henvendelser fra Bornecancerfondens mange stater, og det har igen i 2014 vwret meget inspirerende at se, alle de gode indsatser fra mennesker, der tager deli kampen for, at alle born og unge med krwft skal overleve til et godt liv uden senfolger. Sekretariatet har igen i 2014 haft travlt med mange henvendelser og spamdende opgaver, og vi er meget stolte over, at vores administrationsomkostninger alligevel fortsat er meget lave: 2,5 pct. i Team Rynkeby slog ogsfi sin egen rekord i 2014 og samlede imponerende kr. ind til Bornecancerfonden. Helt fantastisk. Siden den forste tur i 2002 er antallet af hold vokset til 26, med i alt 1150 cykelryttere samt mange engagerede servicefolk og sponsorer, der alle i2014 ydede en kampe indsats til fordel for born med krwft ikke mindst ved at aktivere lokalmiljoer over hele landet i kampen mod box.- nekraeft. I 2014 har vi ogsfi modtaget state fra bl.a.: SportscarEvent Kagens dag Team Ringe "Lob4andre" (Lillebmlt Halvmaraton) EnergiNord GolfRock Gi' krwften baghjul (velgorenhedscykellob i Billund) Heinemann Visit Vesthimmerland Dansk Industri Hard Rock Cafe Spencer Stuart Betternow (indsamlingsportal, hvor private bruger deres netvxrk til at samle penge ind online.) Derudover har vi modtaget to flotte donationer fra henholdsvis Heinrich og Laurine Jessens Fond samt T. M. Hansen Fodt Beers Legat til feriehuset i Dronningmolle, og stadig flere mennesker vxlger at betwnke Bornecancerfonden i deres testamente. 3

6 Beretning Bornecancerfonden har indsamlet via hjemmeside, SMS, Mobile-pay, facebook og bankoverforsler. De indkomne midler er anvendt til Fondens formal: forskning, information og direkte state til born med lawft og deres familier. Vi kan desvwrre ikke fremhwve alle sponsorer enkeltvis, men alle bade trofaste bidragydere og nye samarbejdspartnere skal vide, at deres indsats er uhyre vwrdsat og gor en stor forskel for born med krft og deres familier. Tusind, tusind tak til alle for bidragene i Uddelinger Bornecancerfonden har i 2014 uddelt 32,7 mio.kr. Igen i ar har vi opnaet en fin spredning i de velfunderede projekter, der har faet state, og det er fondens privilegium bade at kunne state stringent medicinsk krftforskning, men ogsa mange andre forskningsprojekter, bl.a. de projekter, der fokuserer pa de psykosociale udfordringer hos kraaftsyge born og deres familier. Det stigende antal donationer til fonden gor, at vii stigende grad har mulighed for at lofte blil(ket til nye omrader, hvor vi kan se, at bornene og deres familier har udwkkede behov, og hvor der derfor er brug for en stone sammenhngende indsats for at malrette tilbud og omsorg til dem. Den udvikling er Bornecancerfonden glad for, for den viii hoj grad komme bornene og deres familier til gode i fremtiden. Igen i ar har Bornecancerfondens videnskabelige udvalg udfort et vigtigt og omfattende arbejde og har gennemgaet alle ansogninger og vurderet, hvilke projekter der bor prioriteres. Herefter har en lang rwkke videnskabelige projekter get state, blandt andet nedenstaende. Eksempler pa forskningsprojekter, der har faet stone i 2014: 1) kr. til professor Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital, Skejby, til undersogelsen: "Senfolger hos overlevere af borneleukmi". 2) kr. til overlwge, ph.d. Thomas Frandsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Asparaginase associeret pancreatitis. En alvorlig bivirkning til behandling af born med akut lymfoblastwr leukwmi". 3) kr. til overlwge, ph.d. Marianne Ifversen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Skansom metode til tidlig pavisning af tilbagefald efter knoglemarvstransplantation for akut leukanni i barnealderen". 4) kr. til professor Allan Vaag, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Risiko for type 2 diabetes, overvgt og komplikationer forarsaget af insulinresistens hos born i behandling for akut lymfoblastwr leukwmi (ALL) og overlevere af ALL i barndommen". 5) kr. til ph. d.-studerende Line Pickering Jakobsen, Glostrup Hospital, til undersogelsen: "Sovn og dognrytmeforstyrrelser hos born med hjernetumorer". 6) kr. til ph. d.-studerende Mette Levinsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Involvering af centralnervesystemet hos born med akut lymfoblastwr leukmmi". 7) kr. til professor Christoffer Johansen, Krwftens Bekaempelse, til projektet "FAMOS: Psykosocial state til familier til born med kra!ft". 8) kr.til professor Henrik Schroder, Aarhus Universitet, til undersogelsen: "Toksicitet af hojdosis methotrexat". 9) kr. til professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet, til etablering af en integreret borneonkologisk database. 10) kr. professor Marianne Juhler, Rigshospitalet, til nordisk studie af cerebellar mutisme syndromet (ems) hos born med hjernetumorer i fossa posterior. 11) kr. til sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Erik Elgaard Sorensen, Aalborg Universitetshospital, til undersogelsen: "HospitalsIdovnens betydning for indlagte borns oplevelse af smerter". 12) kr. til overlwge, ph.d., dr. med. Henrik Hjalgrim, Statens Serum Institut, til at undersoge infektioners betydning for akut lymfoblastmr leukemi blandt born. 13) kr. til post. doe. Ph.d Marie Hargreave, Krxftens Bekwmpelse, til undersogelsen: "Fertilitetsbehandling og risiko for bornekrwft". 4

7 Beretning 14) kr. til sygeplejerske, cand.scient.soc, Ph.d Hanne Bkgaard Larsen, Rigshospitalet, til undersogelsen: "Teenageres deltagelse i randomiserede forsog". Eksempler pa stone til ovrige formal: State til DAPHO (Dansk selskab for pwdiatrisk hwmatologi og onkologi) symposium mhp. fwlles statebehandling til born med lawft i Danmark. Internationalisering af dansk borneonkologisk forskning. Efteruddannelse af personale beskaeftiget ved de fire bornekrwftafdefinger i Danmark. State til udviklingsaktiviteter for sygeplejersker pa borneonkologiske afdelinger. State til danske bornekraeftlgers deltagelse i danske, nordiske og intemationale moder om behandling af born med krft. Direkte patientstotte og sociale aktiviteter Uddeling af kr. til legater til individuel patientstotte (fordelt pa 135 born). Driftssponsorat af et vwrelse i henholdsvis Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet samt Trygfondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. State til familierejser til Mallorca via La Vida. State til unge med krzefts deltagelse i et europwisk rekreationstilbud i Barretstown, Irland. State til soskende til born med lawfts deltagelse i europwisk soskende-program i Barretstown, Irland. Finansiering af en dansk, aktivitetsbaseret rehabiliteringscamp (pilotprojekt) for born og unge med krft. Hospitalsbaserede stottegrupper for soskende. State til projektet "Ungdomsliv og krft", herunder ressourcer til en ungekoordinator pa Rigshospitalet, der specifikt skal pleje og motivere unge med krft pa Rigshospitalet. Udvikling af app til informationsprogrammet "HC And og krft". State til "Supersnorren". En perlesnor, hvor barnet far en perle hver dag, a en marvpunktur perle/operations perle, der gor indgrebene lettere at handtere. Pilotprojekt til born, der gennemgar knoglemarvstransplantation i Danmark. Udlan af Bornecancerfondens feriehuse i Blokhus og Dronningmolle til familier med born med krft Landstrxf for unge med krft, lokale ungdomsture og ungdomsaftener. Weekend arrangementer for born med luwft og, deres soskende og forwldre. Feriehuse I 2014 har Bornecancerfonden ffiet to flotte donationer oremrket feriehuset i Dronningmolle. Udover at vedligeholde alle tre feriehuse har vi derfor ogsa haft mulighed for at opdatere huset i Dronningmolle, sa det bliver ved med at give indbydende, gode og trygge rammer for familierne bl.a. er der anlagt adgangsramper hele vejen rundt om huset til korestole, der er opfort nyt kold(en, etableret spabad og brandeovn samt indkobt en Christianiacykel til familierne. 5

8 Ledelsespategning Bestyrelsen bar dags dato aflagt arsregnskab for 2014 for Bornecancerfonden. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtwgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsgret 2014 og disponeringen af indsamlede midler. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Efter regnskabsarets udlob er der ikke indtruffet begivenheder, som yeesentlig vii kunne pavirke fondens finansielle stilling. Kobenhavn, den 2. juni 2015 Direktor Nan cm. Marianne Benzon Nielsen Bestyrels Kirsten (formand) g Jens B' ndersen en Bernt Andersen 6^A V/I Karen Vittin An ersen,41, GOPĀd-41- Niels Clausen Niels Fugmann / Morten S Helle Nissen sekretariatschef 6

9 Den uafhwngige revisors erklwringer Til bestyrelsen i Bornecancerfonden Pategning pa firsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Bornecancerfonden for regnskabsaret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopprelse, balance og noter. Arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtmgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Ledelsens ansvar for firsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtnterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhmnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstwndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering at om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om de af ledelsens regnskabsmmssige slum er rimelige samt en vurdering af den samlede pr w- sentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med by om fonde og visse foreninger og vedtmgterne samt arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlwst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillwg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Kobenhavn, den 2. juni 2015 PricewaterhouseCoopers Stat toriseret Revisionspartnerselskab enrik Aslund Pedersen statsautoriseret revisor 7

10 Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet for Bornecancerfonden for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med by om fonde og visse foreningers bestemmelser for ikke-erhvervsdrivende almenvelgorende fonde og vedtxgterne samt firsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nodvendige tilpasninger. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar. Generelt om presentation, indregning og mating I resultatopprelsen indregnes indsamlede midler bestemt til uddeling pa tildelingstidspunktet, mens indsamlede midler, som ikke er bestemt til uddeling tilgar fondens grundkapital pfi tildelingstidspunktet. Resultatopprelsen opstilles saledes, at able omkostninger til oplysningsarbejde om fonden, til hvervning af bidragydere samt til opretholdelse af et sekretariat fratrwkkes summen af indsamlede midler til uddelingsformal og afkastet af fondens formue for redegorelse om anvendelsen heraf til fondens formal. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde fonden, og aktivets vxrdi kan males pfilideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nfir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii fraga fonden, og forpligtelsens vxrdi kan males pfilideligt. Resultatopgorelsen Gayer Gayer indtamtsfores ved modtagelsen. Tips- og Lottomidier samt Bidrag fra arrartgementsindsamlinger Tips- og Lottomidler samt Bidrag fra arrangementsindsamlinger indtxgtsfores i det fir, de vedrorer. Renteindtmgter Renteindtxgter indtxgtsfores med de i regnskabsaret optjente belob. Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse omfatter de i regnskabsaret afholdte omkostninger. Sekretariatsomkostninger Sekretariatsomkostninger omfatter de i regnskabsfiret afholdte omkostninger til administration. Bevilgede uddelinger Bevilgede uddelinger til Bornecancerfondens formal fragar i fondens disponible midler i bevillingsaret. Henswttelser til senere uddeling Hensaattelser til senere uddeling fragfir ligeledes i fondens disponible midler i henswttelsesfiret. Skat Fondens skattepligtige indkomst opgores som det regnskabsmwssige resultat fratrukket uddelinger og reguleret for ikke-skattepligtige indtwgter og omkostninger. Fonden tilstrxber at uddele hvert ars indsamlede og uddelingsberettigede midler senest inden for en 5- arig periode. Fonden forventer derfor ikke nogen skat til betaling. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Vxrdipapirer Borsnoterede vwrdipapirer vrdianswttes til officiel borskursvwrdi pa balancetidspunktet. Realiserede og urealiserede vwrdireguleringer indregnes i resultatopgorelsen. Omkostninger til inventaranskaffelser Omkostninger til inventaranskaffelser, som har en brugsvrdi for fonden over en flerfirig periode, afskrives over nytteperioden saledes: Kontorinventar og computere 5 Ar Sommerhuse Sommerhuse er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af donationer modtaget til kob af sommerhusene. Scrapvmrdien af sommerhusene forventes at overstige den i balancen indregnede vaerdi med fradrag af donation, hvorefter der ikke afskrives herpa. Skyldige uddelinger Skyldige uddelinger omfatter bevilgede, men endnu ikke udbetalte belob. 9

12 Resultatopgorelse Note Modtagne bidrag og gayer Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Indsamlede midler I alt Henlagt til grundkapitalen Indsamlede midler til uddelingsformal Finansielle indtwgter Finansielle omkostninger Resultat for sekretariatsomkostninger m.m Sekretariatsomkostninger Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Sundhedsministeriet Tilskud fra Tips- og Lottomidler Sekretariatsomkostninger m.m., netto Resultat for skat og uddelinger Skat at arets resultat 7 Arets resultat Forslag til resultatdisponering Arets resultat Hensttelse til uddeling fra tidligere ár Til radighed for uddeling Bevilget / uddelt i regnskabsaret Regulering tidligere bevilget Hensat til senere uddeling Disponeret i alt

13 Balance 31. december Note 2014 Aktiver Vrdipapirer Danske Capital, likvider Mellemregning disponible aktiver Bundne aktiver i alt Sommerhuse, Blokhus og Dronningmolle Kontormaskiner Indestaender i pengeinstitutter Andre tilgodehavender Periodeafgrwnsningsposter Mellemregning bundne aktiver Disponible aktiver i alt Aktiver i alt

14 Balance 31. december Note 2014 Passiver Bunden egenkapital Disponibel egenkapital Egenkapital i alt Hensttelse 2013 til senere uddeling Hensaettelse 2014 til senere uddeling Hensatte forpligtelser Anden gld Skyldige omkostninger Bevilgede, skyldige uddelinger Gmldsforpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v

15 Noter Note 1 - Bidrag fra arrangementer og indsamlinger Indtmgter Sportscar Event (Vest + Ost) Team Rynkeby Team Ringe Team Sydfyn - Paris "Kagens dag" Energi Nord Charity El Better Now Donationer Heinemann Visit Vesthimmerland "About A Chair Dansk Industri, TMI mobelauktion Hard Rock Cafe Donationer TV-konkurrencer Lob4andre Lilleblt Halvmaraton Peking til Paris Roskilde Festival Spar Spencer Stuart Golf Rock, Helsingor Ovrige arrangementer og arrangementsudgifter, netto Andre indsamlinger Indsamlede bidrag via SMS Sam lede bid rag fra arrangementsindsam linger Note 2 - Finansielle indtaegter Renter af likvide beholdninger Udbytte investeringsbeviser Kursregulering af investering i vmrdipapirer 31. december Realiseret avance ved salg af investeringsbeviser Note 3 - Finansielle omkostninger Renteomkostninger Note 4 - Sundhedsministeriet - Tilskud fra Tips- og Lottomidler Tilskuddet er ydet til dkning af driften at fonden og anvendt i overensstemmelse hermed. Note 5 - Omkostninger til arrangementer, oplysning og sommerhuse Tryk- og layoutomkostninger (Bornecancerfondens blad) Info-foldere Ungearrangementer Konference og rejseudgifter Drift sommerhuse: Indbetalt af brugere Driftsomkostninger, Blokhus 42 inkl. smaanskaffelser Driftsomkostninger, Blokhus 35 inkl. smaanskaffelser Driftsomkostninger, Dronningrno Ile inkl. smeanskaffelser Ko rselsgodtgo relse ansatte Korselsgodtgorelse ulonnede hjlpere

16 Noter Note 6 - Sekretariatsomkostninger Antal personer beskwftiget i sekretariatet 3 3 Personaleomkostninger Lon til sekretariatet Regulering feriepenge Arbejdsgiverbidrag vedrorende Ion Personaleomkostninger Kontorholdsomkostninger DataIon og bankgebyrer (inkl. PBS gebyrer) Telefonomkostninger og Internet-abonnement Porto Kontorartikler og tryksager It-omkostninger Kobenhavns Kommune affaldsudgift Forsikringsprwmier Reprwsentation, gayer Abonnementer og kontingenter Smeanskaffelser og kontorinventar Annonceomkostninger Opswtning hjemmeside inkl. indsamlingsmodul Medielicens Modeomkostninger Afskrivning pa it-udstyr Advokatomkostninger PR- og kommunikationsradgivning Bogforingsmaessig assistance Revision og regnskabsmaessig assistance Modtaget momskompensation Sekretariats- og indsamlingsomkostninger i alt Note 7 - Skat Fonden forventes ikke palignet nogen skat af arets resultat, idet alle indsamlede og uddelingsberettigede midler forventes uddelt inden for en 5-arig periode. Der er ikke betalt skat i regnskabsaret. Vwrdipapirer Danske Capital Note 8 - Borsnoterede obligationer og investeringsforeningsandele Anskaffelsessum 1. januar Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Tilgang Afgang 0 Op- og nedskrivninger 31. december Bogfort veerdi 31. december

17 Noter Sommerhuse Blokhus Sommerhus Dronningmolle Inventar Note 9 - Sommerhuse Anskaffelsessum 1. januar Modtaget donation til kob at sommerhus Tilgang Afgang Anskaffet udstyr og inventar tidligere ar Modtaget donation hertil Ombygning at sommerhus i Ombygning af sommerhus i Modtaget donation hertil Renovering af sommerhus i Modtagen donation hertil Anskaffelsessum 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Arets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Bogfort vrdi 31. december R Offentlig ejendomsvwrdi 1. oktober Note 10 - Bunden egenkapital Grundkapital: Grundkapital ved regnskabsarets begyndelse Tilgaet grundkapitalen Grundkapital ved regnskabsarets slutning Note 11 - Disponibel egenkapital Saldo 1. januar 0 0 Arets resultat Overfort andel at hensttelse fra Overfort andel af hensmttelse fra Arets uddelinger / bevillinger Regulering tidligere bevilget Hensat til senere uddeling Saldo 31. december 31/ Note 12- Hensatte forpligtelser Hensat 2013 til senere uddeling Anvendt til uddeling Hensat 2014 til senere uddeling Note 13 - Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. Ingen 15

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10 CVR-nr. 87 10 89 10 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde, d. 09.03.15 Laurits Toft Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND CVR-nr. 28 89 38 25 Arsrapport 33 B DK - 1256 K0BENHAVN K TLF.: +45 77 40 16 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk Indholdsfortegnelse Side Fondsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Børnecancerfonden Årsrapport for 2011

Børnecancerfonden Årsrapport for 2011 Børnecancerfonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 18 40 34 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære årsmøde den 9. maj 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Fondsoplysninger................................................

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50 CVR-nr. 88 07 31 50 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Tankers Freight ApS

Nordic Tankers Freight ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling CVR-nr. 34 69 63 73 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10 CVR-nr. 60 91 05 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013.

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013. Retur tilrevisorl x underskrevat stand Woodmancott Fonden Arsrapport for 2012 CVR-nr. 11 69 34 74 Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013 pwc Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

HKKF/Faglig A-kasse (3FA) under

HKKF/Faglig A-kasse (3FA) under A HKKF/Faglig A-kasse (3FA) under Borgergade 101, 8600 Silkeborg Arsregnskab 2013 24. regnskabsar ; PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 Nobelparken, Jens Chr.

Læs mere

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond CVR-nr. 87 15 32 15 Ny Østergade 3 1101 København K Årsrapport 2015 (regnskabsperiode 1. januar 2015-31. december 2015) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41. Arsregnskab for 2013

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41. Arsregnskab for 2013 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Arsregnskab for 2013 Arsregnskabets Ledelsespategning Bestyrelse og har dags dato aflagt arsregnskabet for regnskabsaret

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark Revisionsfirmaet GIDEON OLSEN Registrerede Revisorer FRR CVRnr. 59848011 Grundejerforeningen Mollegarden Arsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Gideon OlsenApS Registrerede Revisorer FRR Snoldelev Bygade

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere