SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf.: CVR-nr BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 2 Erklæringer Ledelsespåtegning. 3 Den uafhængige revisors erklæringer. 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal.. 5 Ledelsesberetning. 6-7 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse. 13 Balance Noter SOO Kommunernes Revision Godkendt revlslansaktfeselskab, en danskejet revisions- ag rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOO Internatfanal Limited - et UK baseret selskab med begrænset hæftelse - ag en del af det Internatfanale SOOnetværk bestående af uafhængige medlemsflrmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Svendborg Forsyningsservice AIS Ryttermarken Svendborg Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: august 2010 Svendborg 1. januar december Bestyrelse Pia Dam, Formand Per Nykjær Jensen, Næstformand Henrik Buchwald Ove Engstrøm Hans Jordan Kroman Gry Tully Jesper Ullemose Direktion Ole Steensberg Øgelund Revision BOO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C Pengeinstitut Danske Bank - Erhvervscenter Albani Torv Odense C Fyn

4 3 LEDELSESPÅTEGNJNG Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Svendborg Forsyningsservice A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 14. april 2015 Næstformand Henrik Buchwald ~~ Hans Jordan Kroman

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TU kapitalejeren i Svendborg Forsyningsservice AIS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Svendborg Forsyningsservice A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabslovengennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 14. april 2015 Statsautoriseret revisor

6 5 HOVED- OG NØGLETAL ResuItatopgørelse Nettoomsætning. Bruttoresultat (indeholdt produktions- og distributionsomkostninger). Driftsresultat.. Finansielle poster, netto.. Arets resultat. Balance Balancesum. EgenkapitaL, Nøgletal Bruttomargin. 28,9 22,1 Overskudsgrad. Soliditetsgrad. Gennemsnitligt antal medarbejdere. Nettoomsætning pr. medarbejder. 0,8 0, ,0 4, Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

7 6 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i af drive servicevirksomhed indenfor rammerne af vandsektorlovens 19 med aktiviteter i form af drift og administration. Selskabets virksomhed omfatter koncerninterne ydelser til selskaber under Svendborg Forsyning A/S. Selskabets indtægter er baseret på koncerninterne aftaler. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Svendborg Forsyningsservice A/S indgår sammen med Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Affald A/S i holdingselskabet "Svendborg Forsyning A/S". Personale og driftsmateriel er placeret i Svendborg Forsyningsservice A/S og leverer ydelser til de øvrige selskaber. Svendborg Forsyningsservice A/S ejer endvidere 24,3 % af et fælles serviceselskab SamAqua A/S, der leverer ydelser indenfor IT, indkøb og HR. Selskabet blev i 2012 stiftet sammen med Vandcenter syd A/S og Middelfart Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S, ejerkredsen er i 2014 vokset til i alt 11 forsyninger. Bestyrelse og direktion: I forbindelse med generalforsamling den 13. maj 2014 tiltrådte en ny bestyrelse, heraf tre byrådsmedlemmer, to forbrugervalgte samt to medarbejderrepræsentanter, hvoraf en er genganger. Årets resultat: Årets omsætning udgør og resultatet udviser et underskud på Investeringer: Selskabet har i 2014 gennemført investeringer i materielle anlægsaktiver for Udviklingsaktiviteter Selskabet har igangsat en række tværgående udviklingsprojekter, hvoraf større og væsentlige aktiviteter er oplistet i det nedenstående: (Der henvises til CSRrapport 2014 for komplet rapportering). Fastholdt certificering efter kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og standarder for fødevaresikkerhed ved ekstern auditering af DNV-GLcertificering. Udviklet fælles indkøbsfunktion i SamAqua A/S og implementering af fælles indkøbssystem RAKAT. Implementeret ERP (Entreprise Ressource Planning) system i samarbejde mellem Vandcenter syd A/S og os i regi af Samaqua A/S. Processen omfatter i første omgang økonomi og resourcesystemer. Undersøgt det miljømæssig- og forretningsmæssige potentiale i solcelleanlæg, hvor konkret projekt forventes implementeret på Egsmade renseanlæg i Videreudviklet undervisningsprojektet således at det i dag omfatter vand, spildevand og affald. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Særlige risici Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til, at efterkomme den koncerninterne efterspørgsel fra driftsselskaberne. Finansielle risici: Selskabet er som følge af sine gældsforpligtelser svagt eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Selskabet er ikke eksponeret over for valutarisici.

8 7 LEDELSESBERETNING Forventninger tf! fremtiden Vandsektorloven og den kommende affaldsreform stfller en række udfordrfnger i relation til, hvilke muligheder der er for bl.a. tilknyttet aktivitet og shared serviceselskaber. Det vurderes, at Svendborg Forsyningsservice A/S er godt forberedt til ovenstående udfordrfnger. Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling i virksomheden vil fortsætte de kommende regnskabsår og bidrage til en stabil udvikling i drfftsselskaberne. Samfundsansvar Selskabet har indført politikker indeholdende interne retningslinjer, målsætninger og strategier, hvorefter der målrettet arbejdes med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og således at miljø og klimamæssige forhold tænkes ind i selskabets processer. Selskabet omsætter sine politikker til handling gennem indførelse af ledelsessystemer og kontrolsystemer som opfølgning på arbejdsprocessen. Selskabet har certificeret sine ledelsessystemer og foretager løbende en evaluering, der systematisk gennemgår implementerfngen af politikkerne.

9 IBDO 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten for Svendborg Forsyningsservice AIS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af selskabets overgang fra regnskabsklasse B til C ændret, således at årsregnskabet er aflagt efter den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Overgang fra regnskabsklasse B til C har ikke medført ændringer til indregning, måling og præsentation af regnskabsposter. Ændringen betyder at hoved- og nøgletalsoversigt indgår i årsrapporten. Under henvisning til årsregnskabslovens 86 er udarbejdelse af pengestrømsopgørelse udeladt. Bortset fra ovennævnte er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og målfng I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

10 9 ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af produkter og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende personale, herunder løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og information, administrativt it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, gebyrer, garantiprovisioner og valutakursreguleringer. Skat Arets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

11 18DO 10 ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Software afskrives over 3-5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnederestværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Brugstid 50 år 4-10 år Restværdi 0% 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder måles i moderselskabets balance efter metode. den indre værdis Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssigeindre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksismed fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssigeværdi overstiger anskaffelsesværdien. Udbytte fra dattervirksomheden, der forventes vedtaget inden godkendelsen af moderselskabets årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssigindre værdi måles til O kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssigenegative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække de associerede virksomheders underbalance. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

12 18DO 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpltgtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS NØGLETAL De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Bruttomargin: Overskudsgrad: Soliditetsgrad: Nettoomsætning pr. medarbejder: Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Nettoomsætning Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

14 13 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger. BRUTTORESULTAT. Administrationsomkostninger. DRIFTSRESULTAT. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder. Finansielle indtægter... 1 Finansielle omkostninger... 2 RESULTAT FØR SKAT. Skat af årets resultat... 3 ÅRETS RESULTAT O FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Anvendt af tidligere års overskud.. I ALT

15 IBDO 14 BALANCE31. DECEMBER AKTIVER Note Software. Immaterielle anlægsaktiver... 4 Grunde og bygninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver under udførelse. Materielle anlægsaktiver... 5 Kapitalandele i associerede virksomheder. Finansielle anlægsaktiver... 6 ANLÆGSAKTIVER. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder. Udskudte skatteaktiver.. Andre tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter. Tilgodehavender. Likvide beholdninger. OMSÆTNINGSAKTIVER.. AKTIVER O 117 O

16 BOO 15 BALANCE31. DECEMBER PASSIVER Aktiekapital.. Sikringsinstrumenter. Overført overskud. Note O EGENKAPITAL... 7 Hensættelse til udskudt skat. HENSATTEFORPLlGTELSER. Gæld til realkreditinstitutter. Langfristede gældsforpligtelser. 8 Kortfristet del af langfristet gæld... 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser, Gæld til tilknyttede virksomheder. Skyldigt sambeskatningsbidrag. Anden gæld., Kortfristede gældsforpligtelser, GÆLDSFORPLIGTELSER, PASSIVER, O O Eventualposter mv. 9 Pantsætninger og sikkerhedsstlllelser 10 Nærtstående Ejerforhold parter Medarbejderforhold 13

17 BOO 16 NOTER Note Finansielle indtægter Finansielle indtægter. Finansielle indtægter i øvrigt Finansielle omkostninger Tilknyttede virksomheder. Finansielle omkostninger i øvrigt Skat af årets resultat Sambeskatningsbidrag Regulering skat vedrørende tidligere år Regulering af udskudt skat O Immaterielle anlægsaktiver 4 Software Kostpris 1. januar Interne overførsler / reklassifikation. Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Interne overførsler / reklassifikation. Årets afskrivninger. Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Materielle anlægsaktiver 5 Andre anlæg, Materielle Grunde og driftsmateriel og anlægsaktiver bygninger Inventar under udførelse Kostpris 1. januar Interne overførsler / reklassifikation O Tilgang... O Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Interne overførsler / reklassifikation Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

18 17 NOTER Note Finansielle anlægsaktiver 6 Kapitalandele I assocferede virksomheder Kostpris 1. januar 2014,. Kostpris 31. december Årets opskrivninger. Opskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i associerede virksomheder () Navn og hjemsted Egenkapital Årets resultat Stemme- og ejerandel SamAqua A/S, Odense s 24,3 % Egenkapital 7 Aktiekapital Sikrings- Instrumenter Overført overskud I alt Egenkapital 1. januar Årets værdi reguleringer. Forslag til årets resultatdisponering Egenkapital 31. december o Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen Aktiekapital Aktiekapitalen er fordelt således: A-aktier, 500 stk. a nom kr Langfristede gældsforpligtelser 8 1/ gæld I alt 31/ gæld I alt Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Gæld til realkreditinstitutter

19 18 NOTER Eventualposter mv. 9 Hæftelse i sambeskatningen Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for de skatter, som vedrører koncernens sambeskattede indkomst. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Svendborg Forsyning AIS, der er administrationsselskab for sambeskatningen. Note Pantsætninger og sikkerhedsst111elser Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 10 Nærtstående parter Svendborg Forsyningsservice AIS' nærtstående parter omfatter følgende: 11 Bestemmende indflydelse Svendborg Forsyning AIS, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg, der er modervirksomhed. Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg, der ejer samtlige kapitalandele Svendborg Forsyning AIS. Transaktioner med nærtstående parter Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende basis. Der har i 2014 været samhandel med Svendborg Vand AIS, Svendborg Spildevand AIS og Svendborg Affald AIS. Koncern Selskabet indgår i koncernregnskabet for Svendborg Forsyning AIS, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg, hvilket er selskabets ultimative modervirksomhed. Koncernregnskabet kan rekvireres på Svendborg Forsyning AIS' hjemmeside med følgende adresse: Ejerforhold 12 Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som eneejer af aktiekapitalen: Svendborg Forsyning AIS Ryttermarken Svendborg Medarbejderforhold Gennemsnitligt antal medarbejdere. Løn og gager. Pensioner. Omkostninger til social sikring Vederlag til direktion og bestyrelse

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere