Ryttervej 4 Postboks Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010"

Transkript

1 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks Svendborg Telefon Telefax CVR-nr CVR-nr Denne rapport indeholder 17 sider 8621-r doc

2

3 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks Svendborg Telefon Telefax CVR-nr CVR-nr Denne rapport indeholder 17 sider 8621-r doc

4 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Finansieringsanalyse 13 Noter r doc 1

5

6

7

8 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Jens Munksvej 2, Vindeby 5700 Svendborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. april 1937 Hjemsted: Svendborg Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jacob T. Davidsen (formand) Mogens Dyhr (næstformand) Knud E. Sørensen (kasserer) Steen Jørgensen Niels Hansen Jens Eriksen Leon Sørensen Revision Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Pengeinstitut Danske Bank, Møllergade 2, 5700 Svendborg 8621-r doc 5

9 Ledelsesberetning Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand mod betaling af et driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger og finansieringsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg samt rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser. Selskabets formål er endvidere at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. Hovedaktivitet Aktiviteten er drift af vandværk. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Inden for vandforsyningssektoren har der i flere år været overvejelser om indførelse af ændrede regnskabsprincipper med henblik på bl.a. gennemførelse af benchmark-analyser, således som det allerede kendes fra energiforsyningssektoren. Selskabet foretog derfor pr. 1/ registrering og værdiansættelse af de samlede anlægsaktiver, og gennemførte en opskrivning af anlægsaktiverne med fradrag af afskrivninger på netto t.kr Den gennemførte opskrivning medfører, at der sker afskrivning over resultatopgørelsen på de opskrevne værdier. Den afledte årlige merafskrivning er i resultatdisponeringen overført til at fragå på opskrivningsfonden med t.kr Fra og med 2010 er i forbrugstaksterne sket opkrævning med kr. 1 pr. m3 eller t.kr. 187 til særskilt projekt for grundvandssikring. Det opkrævede beløb overføres som led i resultatdisponeringen til særskilt henlæggelse. Årets resultat efter tilbageførsel af merafskrivningen på den opskrevne anlægsværdi andrager t.kr. 981 mod t.kr. 140 for Dette resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for r doc 6

10 Årsregnskab 1. januar december 2010 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder. Herudover har bestyrelsen valgt at følge reglerne for regnskabsklasse B om ledelsesberetning jævnfør årsregnskabslovens 77. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til distribution af vand, herunder drift og vedligeholdelse af vandværk, ledningsnet og bygninger. Endvidere omfattes omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer samt omkostninger til personale og bestyrelse i form af gager og lønninger, pensioner og andre sociale omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Henlæggelser Der henlægges til fremtidig anlægsudbygning efter bestyrelsens skøn. Foretagne hensættelser anvendes til modregning i afskrivningsgrundlag i de enkelte investeringsår. Endvidere henlægges de opkrævede beløb vedrørende grundvandssikring r doc 7

11 BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles som udgangspunkt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid samt fradrag af evt. anvendt henlæggelse fra tidligere år. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. I investeringsåret fragår evt. tidligere års foretagne henlæggelser. Pr. 1/ blev gennemført opskrivning af anlægsaktiverne i henhold til foretagne registreringer og værdiansættelse. Tidligere ikke-registrerede eller fuldt afskrevne anlægsværdier indgår nu i afskrivningsgrundlagene. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Højdebeholder Gl. Nybyvej 40, opskreven del Hovedværket Jens Munksvej 2 Tilbygning Jens Munksvej 2 Vandværk Pilekrogen 22 Trykforøgerstation, Sundbrovej 27, opskreven del Ledningsanlæg: Ledningsanlæg anskaffet før 1/1 2004, opskreven del Ledningsanlæg anskaffet efter 1/ Inventar og driftsmidler Edb-programmer Kulfilteranlæg Øvrigt: SRO-anlæg Råvandsboringer, opskreven del Maskinanlæg hovedværk, opskreven del Råvandsprojekter fra 1/ Sikringsanlæg Server til styring vandværk 50 år 40 år 40 år 40 år 50 år 50 år 25 år 3 år 3 år 5 år 15 år 50 år 16 år 20 år 15 år 5 år Aktiver med en kostpris på under 12,3 t. kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi r doc 8

12 Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Lagerbeholdninger Lagerbeholdninger omfatter målere og målerbrønde værdiansat til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi r doc 9

13 Resultatopgørelse 1. januar december Note Forbrugsafgifter Faste afgifter Gebyrindtægter Opkrævning grundvandssikring Tilslutningsbidrag Diverse indtægter Indtægter Vandværkernes drift og vedligeholdelse Ledningsnettets drift og vedligeholdelse Kulfilteranlægs drift og vedligeholdelse Vandmålere m.v Administrationsomkostninger Omkostninger Resultat før afskrivninger og finansieringsomk Afskrivninger Resultat før finansieringsomkostninger Finansieringsomkostninger, netto Årets resultat Forslag til resultatdisponering Henlagt til nyanlæg Henlagt til grundvandssikring Overført fra opskrivningsfond Overført resultat rs xls/årsrapport 10

14 Balance 31. december Note AKTIVER Anlægsaktiver Bygninger Råvandsprojekt Ledningsanlæg SRO-anlæg Sikringsanlæg Edb-programmer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Lagerbeholdninger 0 0 Tilgodehavende vandafgifter m.v Slutregninger (netto) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER rs xls/årsrapport 11

15 Balance 31. december PASSIVER Note Overført resultat Opskrivning anlægsværdier Egenkapital Henlagt til nyanlæg Henlagt til grundvandssikring Henlæggelser Egenkapital og henlæggelser i alt Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Afdrag langfristede gældsforpligtelser indenfor 1 år Gæld pengeinstitut Skyldig merværdiafgift Skyldig vandafgift Slutregninger (netto) Skyldige feriepenge Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Afsat feriepengeforpligtelse Forudmodtagne indbetalinger Skyldig løn Kreditorer Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER Eventualposter mv. 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser rs xls/årsrapport 12

16 Finansieringsanalyse Selvfinansiering Årets resultat Årets afskrivninger Selvfinansiering fra driften Forskydninger i kortfristet arbejdskapital: Slutafregninger Tilgodehavende vandafgifter m.v Varebeholdninger 0 0 Skyldig merværdiafgift Skyldig vandafgift Skyldig A-skat m.v Forudmodtagne indbetalinger Skyldig løn Kreditorer Forskydninger i alt Driftens likviditetsudvikling Årets investeringer Afdrag langfristede gældsforpligtelser Årets likviditetsudvikling Likvide midler/kortfristet gæld pengeinstitut, primo Likvide midler / kortfristet gæld pengeinstitut, ultimo rs xls/årsrapport 13

17 Noter 1 - Bygninger Vandværk Pilekrogen 22 Højdebeholder Gl. Nybyvej 40 Trykforøgerstation Sundbrovej 27 Hovedvandværk Jens Munksvej 2 Bygninger alt Kostpris primo Afgang Tilgang Anvendte henlæggelser til nyanlæg Kostpris ultimo Afskrivninger primo Afskrivninger Afskrivninger ultimo Kontantværdi 1. oktober rs xls/årsrapport 14

18 Noter 2 - Øvrige anlægsaktiver Kostpris primo Afgang Tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Afskrivning afhændende anlægsaktiver Afskrivninger Afskrivninger ultimo Edb-pro- grammer Sikringsanlæg Råvands- Lednings- SRO-anlæg projekt anlæg Kostpris primo Afgang 0 0 Tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Afskrivning afhændende anlægsaktiver 0 0 Afskrivninger Afskrivninger ultimo Egenkapital og henlæggelser Saldo primo Opskriv. - akk. afskrivning Anvendte henlæggelser Forslag til resultatfordeling Saldo ultimo Overført resultat Opskrivning anlægsværdier Henlagt til grundvandssikring Henlagt til nyanlæg rs xls/årsrapport 15

19 Noter 4 - Eventualposter mv. Ingen. 5 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen rs xls/årsrapport 16

20

21

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere