EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed PE v01-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 7.2.2007 PE 384.531v01-00"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed PE v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-58 Udkast til betænkning (PE v01-00) Georgs Andrejevs Bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union og i nabolandene i perioden (2006/2232(INI)) Forslag til beslutning Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 1 Punkt A A. der henviser til, at mere end 39,5 millioner mennesker ifølge UNAIDS-rapporten "Aids Epidemic Update" fra 2006 globalt er hiv-smittet, (tekst udgår) at 4,3 millioner mennesker er blevet smittet med hiv så sent som i 2006, at 95 % af de hiv/aidsramte lever i udviklingslande (heraf 28 millioner i Afrika syd for Sahara), og at kun 1 % af de aidsramte i udviklingslandene, som har brug for antiretroviral medicin, behandles hermed, Ændringsforslag af Antonyia Parvanova Ændringsforslag 2 Punkt C a (nyt) Ca. der henviser til, at infektionsraten stiger hurtigst i Østeuropa og Centralasien, og at der siden 2004 er registreret en stigning på 50 % i Den Russiske Føderation, Ukraine og Usbekistan, AM\ doc PE v01-00

2 Ændringsforslag af Marios Matsakis Ændringsforslag 3 Punkt D D. der henviser til, at den gruppe, der løber den største risiko for at blive smittet med hiv, omfatter stiknarkomaner, homoseksuelle mænd, prostituerede og deres kunder, migranter, fængslede og unge under 25, Ændringsforslag af Antonyia Parvanova Ændringsforslag 4 Punkt D a (nyt) Da. der henviser til, at epidemien blandt stiknarkomaner er årsagen til, at hiv-smitten har bredt sig så hurtigt i Østeuropa, Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 5 Punkt D a (nyt) Da. der henviser til, at vold mod kvinder og lignende kønsdiskriminerende adfærd, som f.eks. voldtægt, seksuelt misbrug, handel med kvinder og prostitution, øger kvinders risiko for at blive smittet med hiv/aids, Ændringsforslag af Antonyia Parvanova Ændringsforslag 6 Punkt D b (nyt) Db. der henviser til, at halvdelen af alle nye hiv-tilfælde omfatter unge under 25, PE v /18 AM\ doc

3 Ændringsforslag af Georgs Andrejevs Ændringsforslag 7 Punkt E a (nyt) Ea. der henviser til, at der i de fleste central- og vesteuropæiske lande er en lav hivprævalens ved bloddonationer, men at de seneste tal for en række østeuropæiske lande imidlertid viser en foruroligende modsatrettet tendens, Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 8 Punkt E a (nyt) Ea. der henviser til, at det i Dublin-erklæringen erkendes, at fremme af lighed mellem kvinder og mænd og piger og drenge samt respekt for retten til reproduktiv og seksuel sundhed og adgang til seksualundervisning, information og sundhedstjenester samt åbenhed omkring seksualitet er grundlæggende elementer i bekæmpelsen af pandemien, Ændringsforslag af María Sornosa Martínez Ændringsforslag 9 Punkt F F. der henviser til, at forebyggelsesprogrammer, herunder oplysning, øget adgang til information og kondomer, samt adgang til behandling og til skadebegrænsningstjenester og rehabilitering af stofmisbrugere, er det mest effektive redskab til bekæmpelse af hiv/aids, AM\ doc 3/18 PE v01-00

4 Ændringsforslag af María Sornosa Martínez Ændringsforslag 10 Punkt G udgår Or. es Ændringsforslag af Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik Ændringsforslag 11 Punkt I I. der henviser til, at kvinder nu udgør 50 % af de hiv/aidssmittede over hele verden, men at deres særlige sundhedsbehov med hensyn til (tekst udgår) familieplanlægning, risikofri fødsler og amning ofte ignoreres, Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 12 Punkt O a (nyt) Oa. der henviser til, at industrilandene kræver patenter med 20 års gyldighed for farmaceutiske produkter, og at mange af deres bilaterale frihandelsaftaler indeholder bestemmelser, der yderligere øger patentbeskyttelsen i forhold til TRIPSaftalen (aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder), Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 13 Punkt P a (nyt) Pa. der henviser til, at Verdenssundhedsorgansationen 5 år efter Doha-erklæringen, i henhold til hvilken hver af WTO's medlemsstater har ret til at udstede tvangslicenser og frihed til at fastsætte betingelserne for udstedelse af sådanne licenser, har påpeget, at 74 % af al aidsmedicin stadig er beskyttet af et monopol, og PE v /18 AM\ doc

5 at 77 % af afrikanerne ikke har adgang til aidsbehandling, Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 14 Punkt Q a (nyt) Qa. der henviser til, at den aftale, man den 6. december 2005 nåede frem til inden for rammerne af WTO med henblik på at ændre TRIPS-aftalen, er baseret på afgørelsen af 30. august 2003, som skal muliggøre produktion og eksport af genetiske lægemidler, at denne afgørelse har vist sig at være særdeles uklar og kompliceret, at ingen lande til dato har gjort brug af denne mekanisme, og at ingen patienter følgelig har haft gavn af den, selv om de nyeste lægemidler (f.eks. secondline antiretroviral behandling (ARV)), er alt for bekostelige til, at mindre bemidlede patienter kan købe dem, Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos Ændringsforslag 15 Punkt R a (nyt) Ra. der henviser til, at lægemiddelindustrien af hensyn til forskningen nyder godt af en betydelig beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret, men at forskningen ofte er styret af rent kommercielle hensyn i stedet for at være innovativ, og at under 10 % af lægemiddelforskningen er rettet mod epidemier, der rammer 90 % af verdens befolkning, mens kun 1 % af de nye lægemidler, der markedsføres, har til formål at behandle hiv og de store epidemier, Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos Ændringsforslag 16 Punkt 1 a (nyt) 1a. fastslår på ny, at alle mennesker har ret til sundhedspleje, lægehjælp og adgang til lægemidler; AM\ doc 5/18 PE v01-00

6 Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 17 Punkt 3 a (nyt) 3a. er foruroliget over det hurtigt voksende antal tilfælde af multiresistente hiv/aidsstammer og opfordrer Kommissionen til fortsat at udarbejde særskilte statistikker om dette fænomen og at finde frem til og udbrede bedste praksis med hensyn til forebyggelse; Ændringsforslag af Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik Ændringsforslag 18 Punkt 4 4. henstiller indtrængende til Kommissionen at overveje iværksættelse af passende foranstaltninger rettet mod migranter og immigranter i Den Europæiske Union, herunder ofre for menneskehandel, især når disse kommer fra lande med høje prævalensrater, for at bremse den alarmerende tendens i retning af nye hiv-infektioner blandt disse grupper; Ændringsforslag af Georgs Andrejevs Ændringsforslag 19 Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF 1, navnlig for så vidt angår systematisk hiv-testning af doneret blod; 1 EUT L 33 af , s. 30. PE v /18 AM\ doc

7 Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten Ændringsforslag 20 Punkt 5 5. understreger betydningen af at rapportere korrekte data; påpeger, at indsamling af data skal være fortrolig og baseret på anonym og frivillig testning; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre kvaliteten af deres respektive testning og rapporteringsmetoder; Ændringsforslag af Marios Matsakis Ændringsforslag 21 Punkt 7 udgår Ændringsforslag af María Sornosa Martínez Ændringsforslag 22 Punkt 7 udgår Or. es Ændringsforslag af Marios Matsakis Ændringsforslag 23 Punkt 7 a (nyt) 7a. finder det uacceptabelt, at EU-medlemsstaterne Spanien og Italien ikke har indberettet deres nationale data til ECDC, og opfordrer disse lande til snarest muligt at rette op på dette; AM\ doc 7/18 PE v01-00

8 Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 24 Punkt 8 8. henstiller indtrængende til Kommissionen at gøre brug af alle til rådighed stående instrumenter, som f.eks. naboskabspolitikken, den Nordlige Dimension og TACIS, for at nå de sårbare befolkningsgrupper i nabolandene og særlig i Kaliningradområdet i Rusland; Ændringsforslag af Antonyia Parvanova Ændringsforslag 25 Punkt 8 a (nyt) 8a. er stærkt foruroliget over den dramatiske stigning i udbredelsen af hiv i alle verdens regioner og navnlig i landene i det tidligere Sovjetunionen, hvor antallet af hivsmittede på to år er steget med 21 %; Ændringsforslag af Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik Ændringsforslag 26 Punkt 9 9. opfordrer Kommissionen til at fremme gennemførelsen af forebyggende og skadebegrænsende foranstaltninger under anvendelse af alle de metoder, der har vist sig at være effektive, herunder fremme af seksuel afholdenhed og en sen seksuel debut, brug af kondomer, substitutionsbehandling, adgang til frivillig testning, ombytning af kanyler og sprøjter, samt rådgivning af medlemmer af de grupper, der anses for sårbare, eller som er smittet med hiv; PE v /18 AM\ doc

9 Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten Ændringsforslag 27 Punkt 9 9. opfordrer Kommissionen til at udvikle videnbaserede programmer og fremme gennemførelsen af forebyggende og skadebegrænsende foranstaltninger, herunder brug af kondomer, substitutionsbehandling, adgang til frivillig testning, ombytning af kanyler og sprøjter, samt rådgivning af medlemmer af de grupper, der anses for sårbare, eller som er berørt af eller smittet med hiv, og at fremme og udbrede bedste praksis inden for positiv forebyggelse; Ændringsforslag af Marios Matsakis Ændringsforslag 28 Punkt 9 9. opfordrer Kommissionen til at fremme gennemførelsen af forebyggende og skadebegrænsende foranstaltninger, herunder brug af kondomer, substitutionsbehandling, adgang til frivillig testning, ombytning af kanyler og sprøjter, samt rådgivning af medlemmer af de grupper, der anses for sårbare, eller som er smittet med hiv, og til at udarbejde en årlig rapport om gennemførelsen af disse foranstaltninger; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 29 Punkt 9 a (nyt) 9a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til gennem en bedre udnyttelse af de mest hensigtsmæssige kommunikationsmidler og distributionskanaler at fremme kommunikationskampagner, hvortil der er anvendt et videnskabeligt korrekt og eksplicit sprog, og som giver befolkningen, særlig teenagere og unge mennesker, klar besked om hiv-smitte, forebyggelsesmekanismer, risikoadfærd og forebyggende adfærd, AM\ doc 9/18 PE v01-00

10 Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 30 Punkt 9 b (nyt) 9b. opfordrer EU til fortsat at prioritere spørgsmål vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed gennem finansiering af familieplanlægningsprogrammer og navnlig til at øve indflydelse på seksuel adfærd gennem risikobegrænsende strategier, til at oplære unge, i særdeles piger og unge kvinder, med hensyn til seksuelt overførte sygdomme og hiv, og til at fremme anvendelsen af kondomer og andre svangerskabsforebyggende midler og bekæmpe enhver form for udbredelse af forkerte oplysninger om kondomers effektivitet; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 31 Punkt 13 a (nyt) 13a. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at støtte nabolandenes effektive udnyttelse af de muligheder, TRIPS-aftalerne tilbyder (tvangslicens og parallelimport) for at sikre konstante forsyninger af antiretrovirale lægemidler af høj kvalitet og til en pris, som er overkommelig for alle, der har brug for sådanne lægemidler, og for at sikre, at patenter ikke hindrer udvikling og tilrådighedsstillelse af anbefalede formuleringer, særlig af nyeste generation, som er af vital betydning for patienter, der udvikler resistens; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 32 Punkt 13 b (nyt) 13b. tilskynder Kommissionen til at yde betydelig politisk og teknisk bistand til nabolande, der for at imødegå folkesundhedsproblemer ønsker at udnytte de muligheder, TRIPS-aftalerne tilbyder; PE v /18 AM\ doc

11 Ændringsforslag af Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik Ændringsforslag 33 Punkt 17 a (nyt) 17a. hilser med tilfredshed den omstændighed, at Kommissionen har sat sig det mål at støtte forskning i og evaluering af forebyggelsesmetoder vedrørende ændring af adfærdsmønstre; opfordrer Kommissionen til at øge forskningen i sociale og adfærdsmæssige årsager til hiv-smitte; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos Ændringsforslag 34 Punkt 17 a (nyt) 17a. anbefaler, at Kommissionen i sit forsknings- og udviklingsprogram ikke blot yder en tilstrækkelig, bæredygtig og langsigtet finansiering, men desuden fremmer forskning og udvikling med fokus på folkesundheden, betragter sundhedsrelateret innovation som et offentligt gode og sikrer selv de fattigste patienter adgang til innovationsresultaterne; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 35 Punkt 17 b (nyt) 17b. opfordrer derfor Kommissionen til at støtte den resolution, som WHO's verdensforsamling for nylig har vedtaget (resolution 59/24 af maj 2006) om en global strategi og en handlingsplan vedrørende folkesundhed, innovation, forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder, der skal ændre det system, forskningen og udviklingen er baseret på, og definere nye løsninger til imødegåelse af manglen på vacciner samt finde frem til effektive behandlingsmetoder og diagnostiske redskaber for de sygdomme, der rammer de dårligst stillede befolkningsgrupper, såsom hiv/aids og tuberkulose; AM\ doc 11/18 PE v01-00

12 Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 36 Punkt 17 c (nyt) 17c. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte flere offentlige midler til lægemiddelforskning og kræve af støttemodtagerne, at en betydelig del af deres forskning fokuserer på sådanne sygdomme; Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 37 Punkt 18 a (nyt) 18a. mener, at palliativ pleje spiller en vigtig rolle i behandlingen af hiv/aidsramte, og tilskynder til udvikling og udbredelse heraf i hele EU; Ændringsforslag af Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik Ændringsforslag 38 Punkt anmoder Kommissionen om især at være opmærksom på at fremme primær- og mødresundhedsprogrammer for kvinder for at imødegå feminiseringen af epidemien; Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 39 Punkt anmoder Kommissionen om især at være opmærksom på at fremme seksuelle og reproduktive sundhedsprogrammer for kvinder for at imødegå feminiseringen af epidemien; udtrykker bekymring over kvinders stilling i mange lande og forventer, at udvikling af effektive mikrobicider for kvinder i høj grad vil forbedre aidsforebyggelsen; PE v /18 AM\ doc

13 Or. nl Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 40 Punkt 19 a (nyt) 19a. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale strategier med henblik på at sætte kvinder og unge piger i stand til bedre at beskytte sig selv mod risikoen for hivsmitte, herunder gennem sundhedsinformation om hiv/aids og andre seksuelt overførte sygdomme, initiativer til forebyggelse af kønsbestemt vold og adgang til sikker abort; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 41 Punkt 20 a (nyt) 20a. opfordrer Kommissionen til at øge sit bidrag til den globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria til 1 milliard euro, sådan som Europa-Parlamentet klart har anmodet om i sin beslutning af 2. december 2004; anmoder desuden samtlige medlemsstater og G8-lande om at øge deres bidrag til 7 milliarder euro i 2007 og 8 milliarder euro i 2008 for at give UNAIDS de nødvendige ressourcer til at begrænse epidemiernes virkning; Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 42 Punkt påpeger, at en samtidig hiv/tb-infektion ligger til grund for en tredjedel af alle dødsfald blandt hiv-positive; henstiller derfor indtrængende til Kommissionen og medlemsstaterne at anerkende dette ved at udarbejde og fremme programmer til bekæmpelse af begge infektioner på samme tid; noterer sig yderligere, at depression ofte optræder sammen med hiv og hepatitis, og opfordrer til indførelse af AM\ doc 13/18 PE v01-00

14 foranstaltninger med henblik på behandling og pleje af sådanne patienter; Ændringsforslag af Georgs Andrejevs Ændringsforslag 43 Punkt understreger betydningen af ansvarlighed hos nationale, regionale og lokale regeringer, sundhedsvæsener, medicinalindustrien, ikke-statslige organisationer og i civilsamfundet for at sikre, at målsætningerne for universel dækning af forebyggelse, behandling og pleje opfyldes; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm Ændringsforslag 44 Punkt 22 a (nyt) 22a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge konkrete beviser for, at ændringen af TRIPS-aftalen på grundlag af afgørelsen af 30. august effektivt vil imødekomme det globale behov for adgang til livsvigtige generiske lægemidler; Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 45 Punkt 22 a (nyt) 22a. er bekymret over de høje priser på ny og second-line aids-medicin; opfordrer til afholdelse af en grundlæggende debat om patentlovgivningen; mener, at små tilpasninger af et produkt eller et aktivt stof kun bør medføre en tilsvarende forlængelse af patentbeskyttelsesperioden; Or. nl PE v /18 AM\ doc

15 Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 46 Punkt 22 b (nyt) 22b. mener, at lægemidler, som der er et presserende behov for med henblik på at redde millionvis af liv, ikke kan betragtes som almindelige handelsvarer, der er underkastet markedsmekanismerne, og opfordrer derfor de offentlige myndigheder i alle lande til at træffe passende foranstaltninger til at etablere de nødvendige offentlige strukturer til at fremme forskningen i den offentlige sektor og til at tvinge medicinalvirksomhederne til at afsætte en større procentdel af deres overskud til forskning, der har til formål at bekæmpe reelle sundhedsproblemer såsom større epidemier, i stedet for til rent kommercielle produkter; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 47 Punkt opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte eller støtte programmer til bekæmpelse af ghettodannelse på grundlag af fænomener som homofobi, udstødelse og fremmedhad for at nedbryde de barrierer, som hæmmer en effektiv bekæmpelse af hiv/aids; Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 48 Punkt opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte eller støtte programmer til bekæmpelse af homofobi og den stigmatisering, som rammer alle, der lever med hiv/aids, for at nedbryde de barrierer, som hæmmer en effektiv bekæmpelse af sygdommen; AM\ doc 15/18 PE v01-00

16 Ændringsforslag af María Sornosa Martínez Ændringsforslag 49 Punkt opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte eller støtte programmer til bekæmpelse af homofobi, stigmatisering og forskelsbehandling af sårbare grupper og hiv-smittede for at nedbryde de barrierer, som hæmmer en effektiv bekæmpelse af hiv/aids; Or. es Ændringsforslag af Marios Matsakis Ændringsforslag 50 Punkt 23 (Vedrører ikke den danske tekst) Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 51 Punkt 23 a (nyt) 23a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde politikker og programmer, der skal fremme den sociale integration og adgangen til arbejdsmarkedet for alle hiv/aidsramte; Ændringsforslag af Antonyia Parvanova Ændringsforslag 52 Punkt 23 a (nyt) 23a. opfordrer indtrængende regeringerne, civilsamfundet og den private sektor til at iværksætte fælles aktioner til bekæmpelse af stigmatisering og forskelsbehandling af aidsramte; PE v /18 AM\ doc

17 Ændringsforslag af Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik Ændringsforslag 53 Punkt tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at gå i spidsen, når det gælder om på europæisk, nationalt og lokalt plan at fremme og finansiere adgangen til oplysning om hiv/aids, som er skræddersyet efter de lokale kulturelle holdninger og udnytter alle de metoder, som hidtil har vist sig effektive, herunder rådgivning om ansvarlig seksuel adfærd og forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme, samt til information, testning og dertil knyttede tjenesteydelser, med behørig hensyntagen til principperne om fortrolighed og informeret samtykke; Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou Ændringsforslag 54 Punkt 24 a (nyt) 24a. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at foretage en evaluering af sundhedsarbejderes kompetence og viden, hvad angår hiv/aids, og at afholde uddannelseskurser for sundhedsarbejdere om oplysning og bevidstgørelse af offentligheden; Ændringsforslag af Antonyia Parvanova Ændringsforslag 55 Punkt 25 a (nyt) 25a. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle nye instrumenter eller udvide de nuværende instrumenter til støtte af politikker og programmer i ikke-eu-lande i Østeuropa og Centralasien; AM\ doc 17/18 PE v01-00

18 Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten Ændringsforslag 56 Punkt understreger den centrale rolle, der spilles af lokalsamfund, lokalt baserede organisationer, ngo'er og hiv/aidssmittede i kampen mod hiv/aids, samt behovet for at inddrage dem på alle stader af imødegåelsen af pandemien; Ændringsforslag af Antonyia Parvanova Ændringsforslag 57 Punkt 27 a (nyt) 27a. opfordrer medlemsstaterne til at fremme sundhedsundervisningen i skolerne med henblik på sensibilisering og fremme af sikker seksuel adfærd; Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 58 Punkt pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, WHO og medlemsstaternes regeringer. PE v /18 AM\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 25.11.2004 B6-0193/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Frithjof Schmidt,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 24.11.2004 B6-0192/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Anne Van Lancker, Glenys

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 30. maj 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling og Samarbejde om

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 24.11.2004 B6-0191/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Vittorio Emanuele Agnoletto,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER -

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - Bruxelles, den 26.10.2009 KOM(2009)569 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2011 B7-0615/2011 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0669/2011 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 8. maj 2003 PE 310.512/1-29 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Udkast til betænkning (PE 310.512) John Bowis Sundhed og fattigdomslempelse i udviklingslandene

Læs mere

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( )

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( ) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 737 final Rapport fra Kommissionen Årsrapport (2012-2013) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18. december 2003 APP 3640/1-70 ÆNDRINGSFORSLAG 1-70 Udkast til betænkning (PE APP 3640) Karin Scheele og Aime François

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 30. januar 2004 PE 326.776/1-67 ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Udkast til betænkning (PE 326.776) Karin Junker Befolkning og udvikling 10 år efter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 2002/0052(COD) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/2089(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 Sylvie Guillaume (PE448.914v01-00) Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2012 COM(2012) 775 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Årsrapport (2010-2011) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt

DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt 1 Niels Sandøe Hiv som et menneskerettighedsproblem Denne artikel beskæftiger sig med sammenhængen mellem hiv og menneskerettigheder, og hvorledes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ORIENTERENDE NOTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 9181/05 SAN 67 Vedr.: Udkast til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4. april 2001 PE 286.426/1-13 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 UDKAST TIL UDTALELSE af María Rodríguez Ramos (PE 286.426) Nice-traktaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kompromisændringsforslag af Bill Newton Dunn og Ruth Hieronymi. Ændringsforslag 13 ARTIKEL 1, NR. 1 Titel (beslutning 276/1997/EF)

EUROPA-PARLAMENTET. Kompromisændringsforslag af Bill Newton Dunn og Ruth Hieronymi. Ændringsforslag 13 ARTIKEL 1, NR. 1 Titel (beslutning 276/1997/EF) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10. februar 2003 PE 319.199/13-18 ÆNDRINGSFORSLAG 13-18 Udkast til betænkning (PE 319.199) Bill

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/2030(INI) 2.5.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI)) Udenrigsudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2002/0211(COD) 29. november 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

"Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark"

Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark "Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark" Jens Seeberg Antropolog Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet Min baggrund

Læs mere

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5808/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 5590/17 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0652 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0652 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2010 KOM(2010) 652 endelig Årsrapport (2009) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2288(INI) 22.1.2009 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI)) Rådgivende ordfører:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 20.11.2012 2012/2107(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 108-118 Udkast til betænkning Ivailo Kalfin (PE497.895v02-00) om særberetning nr. 6/2012 (decharge 2011) "Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2008/2125(INI) 16.10.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Luca Romagnoli (PE414.048v01-00) med henstillinger til Kommissionen

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.3.2015 2014/2239(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2128(INI) 2. april 2002 UDKAST TIL BETÆNKNING om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2001/2128

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 25. november 2002 FORELØBIG 2002/0047(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 28. maj 2003 ARBEJDSDOKUMENT om implementering af kvinders rettigheder i EU's internationale politik vold (2002/2286(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2006/0106(CNS) 14.11.2006 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere