UDKAST til Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Borger- og patientrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Borger- og patientrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse"

Transkript

1 UDKAST til Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Borger- og patientrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse

2 Indhold Indledning.s Sundhedsfremme og forebyggelse s Visioner og værdier s Indsatsområder i Ringsted Kommune.s Handleplan for Ringsted Kommunes Sundhedspolitik 2008.s Bilag s.19. 2

3 Indledning Med indførelsen af den nye sundhedslov af 1. januar 2007 har Ringsted kommune fået ansvar for det borger- og patientrettet forebyggende og sundhedsfremmende arbejde for borgerne. Med ansvaret for de nye opgaver er det vigtigt, at Ringsted får formuleret en sundhedspolitik, som det fremtidige arbejde på området kan planlægges ud fra, og som sikrer at sundhed kommer på den politiske dagsorden. Samtidig bør sundhed indgå i samtlige politikker for kommunen, og den sundhedspolitiske vinkel bør medinddrages i alle udvalgssager, så sundhed bliver tænkt ind i alle forhold. Sundhedspolitikken har fokus på og er målrettet borgere og patienter i kommunen, personalemæssige forhold er henlagt til personalepolitikken. Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse er en stor og spændende udfordring og resultaterne er, for de fleste indsatsers vedkommende ikke noget, der kan aflæses her og nu men noget der tager tid, lang tid. Med andre ord, er det vi gør nu, eller det vi IKKE gør, noget der først kan aflæses ude i fremtiden. Sundhed er mere og andet end fravær af sygdom. I medierne bliver det sundhedsfremmede og forebyggende arbejde ofte solgt på, at det er en god kommunaløkonomisk forretning at man kan spare mange penge på at gøre noget. I virkeligheden ved man endnu forsvindende lidt om, hvad man kan spare og om man overhovedet kan spare. Rent menneskeligt og etisk har vi ikke råd til at lade være. Sundhedsfremme og forebyggelse er vigtigt, fordi livet skal vare længe. Sundhedsfremme og forebyggelse har sin egen berettigelse og det er afgørende, at indsatsen bliver bakket op politisk, folkeligt og økonomisk. Det handler altså om lange seje træk. Som kommune, har man fat i alle børn fra de bliver født til de går ud af skolen det giver mulighed for at give børnene forståelse for vigtigheden af sundhed og for at give dem kompetencer til at træffe sunde valg i deres fremtid kommunen får mulighed for at lave forebyggelse inden vaner er dannet. Ringsted kommunes udkast til sundhedspolitik indledes med en definition af begreberne forebyggelse og sundhedsfremme (1.0). Herefter beskrives visioner og værdier for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde(1.1). Så følger en gennemgang af de indsatsområder, der vurderes at have særlig betydning for vores sundhed og overordnede mål for indsatsområderne beskrives(1.2). Endvidere er der udarbejdet en handleplan for sundhedspolitikken, hvor det beskrives hvilke konkrete tiltag der iværksættes for at nå målene (1.3). Slutteligt findes bilag, der beskriver betydningen af de forskellige risikofaktorers indflydelse på sundhed og deres vigtighed (1.4). 3

4 1.0 Sundhedsfremme og forebyggels Sundhedsfremme: Sundhedsrelaterede aktiviteter, rammer og processer, der fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden. Forebyggelse: Sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at forhindre udviklingen af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden. Borgerrettet forebyggelse: At forebygge, at sygdom og ulykker opstår og holde raske borgere sunde. Patientrettet forebyggelse: At forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere og begrænse komplikationer og tilbagefald. 1.1 Visioner og Værdier Visioner Sundhed på den politiske dagsorden Sundhed i Ringstedborgernes bevidsthed Ringsted kommune ønsker at skabe en større bevidsthed om og et større fokus på sundhed i borgernes bevidsthed.. Ringsted kommune vil: Sørge for god og grundig oplysning om sundhed og sundhedsrelaterede tiltag via: kommunens egen sundhedsside, kommunebladet, dagspressen mm. Årligt at afholde en række sundhedsrelaterede tiltag for borgerne. 4

5 Ansvar for egen sundhed Borgernes skal informeres om deres eget ansvar for at træffe sunde valg, og på hvor og hvordan de kan søge sundhedsinformation, og information om kommunens tiltag og service på området. Ringsted Kommune vil: Sørge for let og tilgængelig information om borgernes egne muligheder for at fremme sundhed. Sundhedsdelen på den kommunale hjemmeside skal indeholde relevante links om sundhedsstof, artikler om sundhed og information om hvilke tilbud, der findes i kommunen. Arbejde med borgerinddragelse i forhold til tilrettelæggelsen af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Borgerne har haft mulighed for at komme med input ti sundhedspolitik, både på borgeraftenen om Sundhedspolitik, og gennem en mail-funktion. Forslagene er blevet gennemlæst, og indarbejdet så vidt det har været muligt i forhold til de prioriterede områder og kommunen vil fortsætte dette arbejde på området fremadrettet. Sammenhæng i det sundhedsrelaterede arbejde Ringsted kommune ønsker at sikre en større sammenhæng i sundhedsarbejdet. Ringsted vil: Arbejde på at styrke samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere (alle kommunale forvaltninger, de praktiserende læger, patientforeninger, idrætsforeninger mm)., sådan at borgerne oplever en sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter. Værdier Fokus på borgernes egne ressourcer Respekt for det enkelte menneskes valg De forebyggende og sundhedsfremmende opgaver løses i samarbejde med foreninger, virksomheder, private aktører og på tværs af forvaltningerne i kommunen 5

6 Fokus på egenomsorg og ansvar for eget liv. 1.2 Indsatsområder i Ringsted kommune Ringsted kommune ønsker især at fokusere på de fire faktorer, som Sundhedsstyrelsen har defineret som de største risikofaktorer for folkesundheden i Danmark (KRAM) faktorerne er: Kost Rygning Alkohol Motion Ovenstående er identiske med KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) Ringsted Kommune vil endvidere fokusere på følgende risikofaktorer for sundheden: Sociale netværk (social kapital) Ulighed i sundhed Ulykker Se bilag 1 for faktuelle oplysninger om risikofaktorernes indflydelse på sundheden. Statens Institut for Folkesundheds 4. nationale undersøgelse af sundhed og sygelighed i den voksne danske befolkning viser, at Region Sjælland adskiller sig markant fra landsgennemsnittet på en række områder indenfor sundhed disse områder ønsker Ringsted Kommune også at have fokus på (nogle af områderne, dækkes allerede ind under de ovennævnte risikofaktorer). 6

7 Områderne er: Højere andel af mennesker der føler sig stressede i hverdagen Højere andel af dagligrygere (dækkes under KRAM faktoren rygning) Større andel der bor i hjem, hvor der ryges (dækkes under KRAM faktoren rygning) Mindre forekomst af personer, der dagligt spiser frugt (dækkes under KRAM faktoren Kost) Højere forekomst af svært overvægtige personer(dækkes under KRAM faktorerne Kost og Motion) Højere forekomst af selvrapporteret rygsygdom Lavere andel af kvinder der har fået lavet celleundersøgelse af livmoderen indenfor de sidste tre år. (Denne opgave er regionens opgave, og er derfor ikke noget Kommunen skal arbejde med). Større andel af personer med sygefravær Større andel af personer der sjældent eller aldrig træffer venner og bekendte.(dækkes under faktoren Sociale netværk/social kapital) 7

8 1.3 Handleplan For Ringsted Kommunes Sundhedspolitik 2008 Der er lagt vægt på, at sundhedspolitikken for Ringsted Kommune skal være realistisk og den skal omsættes til handling. I det følgende vil der derfor blive præsenteret en række tiltag, som skal iværksættes i 2008 eller som videreføres fra I første omgang er indsatser i forhold til kronikere og til borgere med fare for at udvikle livstilssygdomme blevet prioriteret højest men det vil være hensigtsmæssigt at fokusere på og prioritere sundhedsfremme og forebyggelse indsatser til befolkningen generelt i højere grad på sigt. Formidlingsstrategi Politikken vil blive offentliggjort både på kommunens hjemmeside og i dagspressen, og vil efterfølgende komme til at ligge fast på hjemmesiden både under politikker, og under sundhed. Der vil endvidere blive sendt et eksemplar til samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Opfølgning og revision. Der vil løbende blive fulgt op på målene i politikken og det er planen, at politikken skal revideres senest i Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra samtlige områder i kommunen, som sammen, skal arbejde med sundhedspolitikken fremadrettet. Det vil det være hensigtsmæssigt at planlægge at få udarbejdet en kommunal sundhedsprofil, med hjælp fra Statens Institut for Folkesundhed, inden den sundhedspolitikken revideres og planlægge at gøre det fremadrettet hvert 3. år herefter. De forskellige kommunale områder er selv ansvarlige for at dokumentere og effektmåle på deres indsatser, og sundhedsafdelingen kan evt. bidrage med støtte og bistand. 8

9 Kost: MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At flere borgerne i Ringsted kommune er veloplyste i forhold til sund kost. A) Sundhedskonsulenten A) Lave skriftligt oplysningsarbejde. Sundhedssiden på den kommunale hjemmeside får en side, der alene handler om sund kost, og som linker til andre relevante hjemmesider om sund kost. Udover dette vil der jævnligt blive skrevet i de lokale Ringsted aviser. Sundhedstjenesten Sundhedsplejen yder kostvejledning til alle i forbindelse med 6 mdrs. besøg og 1½ års besøget Dejlig mad og Sjov Gymnastik ; Sundhedstjenesten, BIF, RIF. Initiativ til 8-12 årige børn. B) At skabe tiltag til borgere med kronisk sygdom, der kan relateres til kost/overvægt der kan hjælpe denne gruppe til at omlægge deres kost. B) Sundhedskonsulenten B) Tilbyde kost på recept gennem Privathospitalet Valdemar. Tilbyde vejledning og motivation vedrørende kost gennem Livstilsteamet 9

10 Rygning MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A)At flere borgere i Ringsted kommune er veloplyste i forhold til skadevirkninger ved rygning og passiv rygning A)Sundhedssekretariatet/Sundhedskonsulenten A)Ringsted kommune oplyser via hjemmesiden, via avisartikler, og via indlæg i Erhvervsbladet ESSJ om skadevirkninger i forbindelse med rygning og passiv rygning. B) At børn og unge kender skadevirkninger ved rygning B) SSP-Konsulenten B) Der afholdes elev-forældremøder i 6. klasse, hvor Ringsted Projektet berøres. Herunder hvilken rolle tobaksrygning spiller i samfundet, flertalsmisforståelser mm. Alle 7. klasser får en gennemgang af tobakkens historie og skadevirkninger. C) At borgerne i Ringsted kommune kender til, og har let adgang til hjælp til rygestop C) Sundhedskonsulenten C) Sundhedskonsulenten arbejder med i Temagruppen om Tobak i Sund By Netværket Kommunens tilbud annonceres i lokalpressen og på hjemmesiden. Ringsted Kommune tilbyder rygestoptilbud til enkeltpersoner, grupper, og til virksomheder i et samarbejde med Ringsted Apotek, Fysikken og LifeClub. 10

11 Ringsted Kommune deltager og arbejder med det flerkommunale Tobaksprojekt sammen med Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Odsherred som afsluttes ved udgangen af Projektet er en flerkommunal implementering af modellen 10 skridt til tobaksforebyggelse den gode kommunale model herunder integration af de metodiske erfaringer fra det tidligere Vestsjællands Amts tobaksforebyggelsesprojekt. Projektet har opnået økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen, og der er desuden krav om kommunal medfinansiering. Projektet består af flere dele: 1)Revision af kommunens rygepolitik 2)Uddannelse af Røgpolitiske Rådgiver/koordinator. 3) Udannelse af flere eksterne rygestopinstruktører. 4) Uddannelse af eget personale til Ungdomsinstruktører i rygestop Alkohol MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At Ringstedborgerne har mulighed for at tilegne sig viden om hvilke skadevirkning alkoholmisbrug kan medføre, og om hvor man som borger i A)Sundhedskonsulenten A) Ringsted deltager årligt i Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne Ringsted Kommune oplyser om skadevirkninger ved alkohol misbrug, og oplyser om hvor man kan få hjælp i forhold til eget eller andres misbrug på sundhedssiden på den kommunale hjemmeside. 11

12 Ringsted kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp. B) At børn og unge får sig en god alkoholkultur B) SSP-konsulenten/skolerne Sundhedstjenesten B) Alle 7.klasser undervises i faktaviden om alkohol, historisk og kulturelt. Derudover underviser der i gode drikkevaner. I de sundhedsorienterede samtaler i 8. klasse, og temadagen i 9. klasse vejledes der i alkohol i forhold til den unges virkelighed. C) At udsætte unges debutalder i forhold til at begynde at drikke alkohol. C) Ungdomsskolen C) Alle arrangementer i ungdomsskolen er altid alkoholfrie Motion MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At skabe tiltag til borgere med kroniske sygdomme, eller borgere med risiko for at udvikle livsstilssygdomme der kan relateres til fysisk inaktivitet. A) Sundhedskonsulenten A)Gennem Gå-i-Gang projektet, skabes der en række tilbud om fysisk aktivitet til borgere med kronisk sygdom. Kommunens Livsstilsteam tilbyder fysisk aktivitet Ringsted kommune tilbyder Motion på recept i samarbejde med Fysikken og Privathospitalet Valdemar B) Ringsted Kommune 12

13 vil medvirke til at styrke borgernes fysiske aktivitet motionen i alle dens afskygninger og dermed højne folkesundheden for alle kommunens borgere. C) Alle borgere i Ringsted kommune skal gennem hele livet have mulighed for alsidige og gode idrætstilbud placeret i lokalområderne D)At skabe flere muligheder for fysisk aktiviteter for borgere i alle aldre i Ringsted B) Børne- og kultur forvaltningen/fritidskonsulenterne C) Børne- og Kulturforvaltningen/Fritidskonsulenterne D) Børne og Kulturforvaltningen/PPR Sundhedsplejen Børne- og Kulturforvaltningen B) Ved udmøntning af Ringsted Kommunes Idrætspolitik C) Ved udmøntning af Idrætspolitikken D) Idrætsprojekt for børn i Ringsted Kommunes Børnehaver (Børne- og Kultur forvaltningen). Dette er iøvrigt et tema der knytter sig til det for lærerplanernes ene obligatoriske tema krop og Bevægelse Sjov gymnastik og sund mad Sundhedskonsulenten Skoler og dagtilbud sørger for at undervisning og aktiviteter foregår både ude og inde, og at natur og naturforståelse kombineres med sund livstil og motion. Udmøntning af Børne og Ungepolitik, Ringsted Kommune, Ringsted deltager i den årlige Get moving kampagne E) Borgernes egen indsats og ansvar for sundhed støttes, ved at gøre fysisk aktivitet tilgængelig i borgernes hverdag og nærmiljø E) Teknisk forvaltning/sundhedskonsulenten Via arbejdet med Planstrategi/Kommuneplan mm.ringsted Kommune sørger for at en medarbejder, arbejder med i temagruppen om kost og Motion i Sund By netværket. E) Kommunen arbejder på at etablere nye sammenhængende stiforløb. Kommunen arbejder for øget tilgængelighed til bynær natur. Mulighederne for fysisk udfoldelse i naturen skal 13

14 ligge lige for, så det bliver nemt at tage løbeskoene eller vandreskoene på og komme af sted Ringsted Kommune afholder årlig, i samarbejde med Ringsted Motionsklub RIMO, Ringsted Marchen (gå/løbetur) F) Sundhedskonsulenten F) Ringsted borgerne skal have nem adgang til informationer vedrørende tiltag om fysisk aktivitet Sundhedskonsulenten/fritidskonsulenten F) Kommunen oplyser om forskellige initiativer vedrørende fysisk aktiviteter, og sætter kontaktinformation til de lokale idrætsklubber og foreninger på sundhedssiden på den kommunale hjemmeside. Kommunen arbejder på at motivere idrætsforeningerne til at indtaste deres aktivitetstilbud i således at både den enkelte borger, men også det faglige persononale i kommunen, og kommunens eksterne samarbejdspartnere (eks. de praltiserende læger, og fysioterapeuterne) let kan finde relvante tilbud om motion. Sociale Netværk 14

15 MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At tilbyde netværk til børnefamilier B) At give alle unge mulighed for at opbygge sociale netværk A) Sundhedstjenesten B) Ungdomsskolen m.fl. A) Sundhedsplejerskerne tilbyder alle at komme i netværksskabende mødregrupper. De yder specieltilbud til unge mødre, tvillingefamilier, præmature, fædregrupper, sorggruppe for forældre der har mistet et spædbarn og grupper for kommende forældre. B) Der tilbydes forskellige ungdomsklubber og væresteder for unge C) At medvirke til at styrke sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen. D) At give medmenneskeligt nærvær i den sidste tid hos mennesker, der ikke har familie. C) Frivillighedsområdet/frivillighedskonsulenten D) Frivillighedsområdet/frivillighedskonsulenten C) Udmøntning af Ringsted Kommunes Frivilligpolitik Ringsted Kommune tilbyder Patientuddannelseskurset Lær at leve med kronisk sygdom. Hvor der ud fra tanken om at der kan opstå isolation som følge af kronisk sygdom, opfordrer deltagerne til at netværke. D) Vågekorpset Ulighed i Sundhed MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At forsøge at kompensere for den sociale ulighed i sundhed. A) Alle forvaltninger/sundhedskonsulenten A) Ringsted Kommune tænker i, hvordan man kan inddrage viden om social ulighed i sundhed, for at sikre sig at indsatserne når ud til de svageste i vores samfund. Sundhedstjenesten 15

16 Sundhedskonsulenten Sundhedsplejerskerne fokuserer på den svage familie med muligt tilbud om Marte meo, øget kokus på barnets udvikling fysisk, psykisk og socialt mhp. særlig indsats f.eks. ekstra besøg og støtte fra sundhedsplejerskerne, inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere med henblik på tidlig indsats. Sundhedspleje der fortsætter efter barnets 1½ år med fokus på sprog, udvikling og opdragelse. Der udføres opsøgende arbejde (evt. i samarbejde med beboerrådgivere) i forhold til socialt udsatte, hvor der informeres om kommunens tiltag, og forsøges at motivere til livstilsændringer Ulykker MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At informere forældre om, hvordan de bedst muligt forebygger ulykker A) Sundhedstjenesten A) Sundhedsplejersken vejleder om sikkerhed i hjemmet, transport, cykelhjelme, sikker skolevej Stress MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At informere ringsted borgerne om skadevirkningerne af stress, og om både hvad man som borger og som A) Sundhedskonsulenten A)Der lægges information om stress og ny viden på området som information til borgerne via hjemmesiden, og til virksomheder i Ringsted via det elektroniske erhvervsblad ESSJ. 16

17 virksomhed kan gøre for at reducere stress. Sundhedstjenesten Sundhedsplejerskerne drøfter stress i børnefamilierne. Selvrapporteret rygsygdom MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At gøre information om hvordan borgerne selv kan forebygge lette rygsmerter tilgængelig A) Sundhedskonsulenten/Sundhedssekretariatet A) der informeres via hjemmesiden, udarbejdes brochurer mm. Sygefravær/Sundt arbejdsliv Her skal der gøres opmærksom på, at dette ikke handler om de ansatte i Ringsted Kommune, idet denne sundhedspolitik omhandler det borger og patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme. Det handler altså her om virksomheder i kommunens og borgere der kan søge oplysninger om det gode arbejdsliv i deres liv. MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At gøre viden om det sunde arbejdsliv tilgængelig for borgerne, og for virksomhederne i kommunen A) Sundhedssekretariatet/Sundhedskonsulent en A) At skrive indlæg om dette i det elektroniske erhvervsblad ESSJ, på kommunens hjemmeside mm. Sexuel Sundhed 17

18 MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At skabe opmærksomhed omkring sunde sexualvaner A) Sundhedssekretariatet/sundhedskonsulente n A) Ringsted Kommune samarbejder med Ringsted apotek om at udlevere gratis sprøjter til narkomaner. (for f.eks. at nedsætte smitte med AIDS). Ringsted Kommune udleverer gratis kondomer til de unge i nattemiljøet Sundhedsplejen arbejder med konceptet Sex-karavanen Sundhedskonsulenten er med i Netværket for Sex og Samfund. Endagsindlæggelser for kronikere/angst mm MÅL DERFOR VIL: MIDDEL A) At kronikere lærer at udføre bedre egenomsorg, at reducere angst relateret til kronisk sygdom, og evt. på sigt reducere antallet at endagsindlæggelser af borgere med kronisk sygdomme A) Sundhedssekretariatet/Sundhedskonsulent en A) Ringsted Kommune opretter og afholder 2 gange årligt patient uddannelses kurser for kronikere Lær at leve med kronisk sygdom. På kurset undervises på frivilligt plan af 2 instruktører, som selv har en kronisk sygdom eller som har en person i familien med en kronisk sygdom. 18

19 1.4.Bilag til Sundhedspolitik for Ringsted Kommune, Patient- og Borgerrettet Forebyggelse og Sundhedsfremme Det følgende vil være en række faktabokse, der beskriver de enkelte risikofaktorers betydning for sundheden Rygning Rygning er årsag til et tab i danskernes middellevetid på 3½ år for mænd og 3 år for kvinder. Rygere dør i gennemsnit 8-10 år tidligere end aldrig-rygere. Rygning forværrer helbredet generelt, og kan medføre en række sygdomme. Rygning har endvidere omfattende konsekvenser for omgivelserne. Region Sjælland har en større andel af dagligrygere end landsgennemsnittet, og der er endvidere en større andel af personer, der bor i hjem, hvor der dagligt ryges, end landsgennemsnittet. Alkohol 19

20 Personer, der drikker over genstandsgrænserne dør i gennemsnit 4-5 år for tidligt. Et stort alkoholforbrug øger desuden risikoen for ulykker. 5 % af alle dødsfald kan tilskrives storforbrug af alkohol. (konsekvenser for omgivelserne, eks. børn der vokser op i familier med alkoholikere) Fysisk inaktivitet Fysisk inaktive mennesker dør i gennemsnit 5-6 år tidligere end fysisk aktive og må endvidere forvente flere leveår med langvarig belastende sygdom. Fysisk inaktivitet tegner sig for 7-8 af alle dødsfald i Danmark. Fysisk inaktivitet øger risikoen for blandt andet forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, slagtilfælde, type 2 diabetes, brystkræft, knogleskørhed og faldulykker blandt ældre. Usund kost Danske mænd, der enten dør på grund af for meget mættet fedt eller for lidt frugt og grønt, mister i gennemsnit 11 års levetid mens kvinder i gennemsnit mister 9 år. Dødsfald i Danmark, der enten er relateret til indtag af for meget mættet fedt eller for lidt frugt og grønt, tegner sig for 8 %. I forhold til landsgennemsnittet er forekomsten af personer, der dagligt spiser frugt mindre i Region Sjælland. Sociale netværk Sociale netværk har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har lavere dødelighed end personer med svage relationer. I Region Sjælland har vi en større andel af personer, der sjældent eller aldrig træffer venner og bekendte end landsgennemsnittet 20

21 Ulighed i sundhed Ulighed i sundhed er potentielt uundgåelige forskelle i sundhed mellem grupper af mennesker, der er forskelligt stillede socialt set. Disse forskelle placerer systematisk socialt udsatte grupper i en yderligere sårbar sundhedsmæssig situation. Undersøgelser viser, at mennesker med ingen eller kort uddannelse er markant mere syge, og har en mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd end mennesker med mellemlang eller lange videregående uddannelser. Ulykker Størstedelen af hjemme- og fritidsulykker sker i hjemmet, i daginstitutionen og skolen samt i forbindelse med idræts- og fritidsaktiviteter. Mænd der dør ved hjemme og fritidsulykker, dør 18 år for tidligt, medens kvinderne dør 10 år for tidligt. Trafikulykker er en meget hyppig dødsårsag for børn og unge, og er årsag til ca. 10% af skadestuebesøg som følge af ulykker. Stress Længerevarende stress kan have en negativ indflydelse på sundheden og den enkeltes velbefindende. I de seneste år er der sket en stigning i andelen af danskere, der føler sig stressede. I 1987 blev det rapporteret, at det drejede sig om 35,5 % af den voksne danske befolkning, men SUSY undersøgelsen der blev foretaget i 2005 viste, at tallet var nået op på 42 %. I region Sjælland er der en højere andel af mennesker, der føler sig stressede i hverdagen. Rygsygdom I region Sjælland har vi en højere forekomst af selvrapporteret rygsygdom end landsgennemsnittet. 21

22 22

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Alkohol og de kommunale konsekvenser Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Program Verden Danmark og andre lande Danmark (og kommuner) Alkohol i forhold til andre risikofaktorer

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Forebyggelseskommissionen. Mere fysisk aktivitet

Forebyggelseskommissionen. Mere fysisk aktivitet Forebyggelseskommissionen Mere fysisk aktivitet Kommissoriet Baggrund for arbejdet Regeringen ønsker en stigning i danskernes middellevetid på 3 år over de næste 10 år Usund kost, rygning, alkohol og for

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse Sundhedspolitik Fredensborg Kommune Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse Forord Forudsætningerne for et sundt liv skabes i samspil mellem det enkelte menneske og de små og store netværk i vores

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Social ulighed og alkohol

Social ulighed og alkohol Social ulighed og alkohol Knud Juel Reykjavik, 26. august 2010 Mit program Danmark og andre lande Alkohol i forhold til andre risikofaktorer Konsekvenser af alkohol - alder Alkohol og økonomi Social ulighed

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk sundhedsprofil for holbæk Indhold Sådan står det til i Holbæk........................ 3 Fakta om Holbæk................................ 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns sundhedsprofil for Stevns Indhold Hvordan har du det?....................................... 3 Lidt om Stevns.................................. 4 Fakta

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Indhold Sådan står det til i Region Sjælland............................ 3 Fakta om Region Sjælland...................................

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Debatoplæg Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Omsætning af viden til handling

Omsætning af viden til handling Omsætning af viden til handling Ulla Solvang Formand for projektudvalget for Sundhed HOLBÆK KOMMUNE Omsætning af viden til handling: Kort introduktion til Holbæk Kommune Sundhedsorganisationen Dialog om

Læs mere

Sunde borgere i Struer Kommune

Sunde borgere i Struer Kommune Sunde borgere i Struer Kommune Sundhedspolitik 2007-2010 INDHOLD Forord 3 Sundhedspolitik for Struer Kommune 4 Vision, værdier og overordnede mål 5 Fokusområder 8 Sund livsstil 9 Sundhed i skolen og i

Læs mere

Baggrund, formål og metode. Undersøgelsesdesign. Dataindsamlingsprocessen. Rapportens struktur/læsevejledning

Baggrund, formål og metode. Undersøgelsesdesign. Dataindsamlingsprocessen. Rapportens struktur/læsevejledning Baggrund, formål og metode Undersøgelsesdesign Dataindsamlingsprocessen Rapportens struktur/læsevejledning Baggrund, formål og metode undersøgelsesdesign Det rumlige sundhedsbegreb Bygger på WHO s definition:

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland sundhedsprofil for lolland Indhold Lolland s sundhedsprofil - og hvad så?............... 3 Om Lolland..................................... 4 Fakta om

Læs mere