Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015"

Transkript

1 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen, Danmarks Statistik Rune Lorentzen, Erhvervs- og Vækstministeriet Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Finn Christiansen, Landbrug og Fødevarer Jes Lerche Ratzer, DI organisation for erhvervslivet Søren Buchmann Petersen, Dansk Erhverv Jacob Thiel, Håndværksrådet Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen Aske Nielsen, Min. for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Carsten Zornig, Danmarks Statistik Carsten Zangenberg, Danmarks Statistik Ashu Conrad, Danmarks Statistik Hanne-Pernille Stax, Danmarks Statistik Claus Werner Andersen, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 5) Ole Olsen, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 6) Martin Lundø, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 6) Kim Normann Andersen, CBS Lars Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri 1. Godkendelse af dagsorden Velkommen Søren Schiønning Andersen bød velkommen og fortalte, at han havde tiltrådt stillingen som afdelingsdirektør efter Hilmar Bojesen. Søren Schiønning Andersen introducerede Danmarks Statistiks kommunikationschef, Carsten Zangenberg, som fremover vil deltage i møderne. Dagsorden og referatet blev godkendt. 2. Meddelelser Reformproces Søren Schiønning Andersen informerede om den reformproces i Danmarks Statistik, som Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov havde igangsat. Der var indsamlet et bredt katalog af forslag, som var blevet samlet i en række reforminitiativer. Sideløbende hermed havde Danmarks Statistik bedt Deloitte om at gennemføre en budgetanalyse, med henblik på at udpege områder, som kunne frigøre ressourcer til mere analysearbejde. Deloittes anbefalinger stemte i høj grad overens med de reforminitiativer, som Danmarks Statistik selv havde peget på. 1/8

2 Budgetanalysen viste dog samtidig, at Danmarks Statistik faktisk er en ret effektiv organisation, og at mængden af ressourcer, der kan frigøres, derfor er begrænset. Blandt initiativerne var et forslag om, at Danmarks Statistik skal yde en særlig indsats over for de virksomheder, som har særlig betydning for statistikproduktionen, og som derfor kan betegnes som forretningskritiske. Blandt de øvrige initiativer blev der peget på øget online fejlsøgning, maskinel korrektion af åbenlyse fejl og standardisering af interne arbejdsprocesser. Strategi 2020 Søren Schiønning Andersen fortalte herefter, at Danmarks Statistik har igangsat arbejdet med Strategi 2020, som vil blive udarbejdet i løbet af Strategien vil indarbejde initiativer fra reformprocessen og budgetanalysen, og bl.a. have fokus på, at Danmarks Statistiks produkter og formidling skal have et højere analytisk niveau. Jes Lerche Ratzer spurgte, om den kommende Strategi 2020 vil inddrage elementer fra den fælles offentlig strategi for digitalisering i Staten. Carsten Zornig svarede, at Danmarks Statistik følger arbejdet med Digitaliseringsstrategi 2020 tæt, og vil inddrage relevante elementer, fx strakshåndtering af indberetninger fra indberettere. Søren Schiønning Andersen tilføjede, at straks-håndtering af indberetninger på sigt forventes at kunne føre til hurtigere indberetninger, og måske endda bidrage til hurtigere publicering af data. Danmarks Statistiks arbejde med Strategi 2020 og relationerne til Digitaliseringsstrategi 2020 vil blive taget op på et af de kommende møder i Indberetterudvalget. Arbejdsplan 2015 Rigsrevisionens rapport Indberetterudvalget havde i november 2014 fået tilsendt udkast til Danmarks Statistiks Arbejdsplan for 2015, og Søren Schiønning Andersen takkede for de tilbagemeldinger som Danmarks Statistik havde modtaget. Endelig fortalte Søren Schiønning Andersen, at Rigsrevisionens i efteråret 2014 havde udgivet en rapport om statslige myndigheders håndtering af fortrolige data. Rapporten havde blandt andet påpeget, at Danmarks Statistiks logning af interne opslag i individdata ikke var tilstrækkelig. Logningen vil blive derfor blive udvidet i 2015, så den bliver i overensstemmelse med den nye fortolkning af sikkerhedsbekendtgørelsen. Søren Schiønning Andersen understregede, at tilliden til, at Danmarks Statistik håndterer fortrolige data sikkert og korrekt er essentiel, og at det er Danmarks Statistiks overbevisning, at indberetterne har fuld tillid til Danmarks Statistiks håndtering af data. Carsten Zangenberg tilføjede, at den medieomtale, der havde fundet sted havde blandet flere elemeter sammen. Medieomtalen kunne give indtryk af, at de enkelte medarbejdere har adgang til alle data, hvilket ikke er tilfældet. Danmarks Statistik sikrer, at den enkelte medarbejder kun autoriseres til de data, der er relevante for at kunne producere den pågældende statistik. Søren Schiønning gav herefter ordet til Carsten Zornig, som præsenterede tre aktuelle tiltag på statistikområdet. Beskæftigede ved bygge og anlæg Carsten Zornig fortalte, at det nuværende spørgeskema til Beskæftigede ved bygge og anlæg skal udvides, så der fremover både indsamles oplysninger om beskæftigelse og omsætning på de fem stillingskategorier i skemaet. Det nye skema implementeres fra maj /8

3 Søren Schiønning Andersen tilføjede, at ændringerne til spørgeskemaet om Beskæftigede ved bygge og anlæg vil bidrage til en forbedring af Nationalregneskabet. Register for andelsboliger Adgang til finansiering Danmarks Statistik har igangsat et arbejde i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, med henblik på at opbygge et register for andelsboliger. Dette register vil gøre det muligt at nedlægge dataindsamlingen af salgspriser på andelsboliger, som hidtil er blevet indsamlet via spørgeskema. Registeret etableres i løbet af Danmarks Statistik havde i december 2014 gennemført dataindsamlingen til den 5-årlige statistik, Adgang til finansiering. Undersøgelsen blev gennemført sidst for 5 år siden. Statistikken belyser små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, herunder låne- og ejerskabsfinansiering samt andre former for finansiering. Statistikken vil blive offentliggjort i Ove Holm spurgte, hvordan indberetterne havde taget imod undersøgelsen, og om den var obligatorisk. Carsten Zornig bekræftede, at undersøgelsen var obligatorisk, og at virksomhederne havde været meget positive over for undersøgelsen. Dette var et eksempel på, at virksomhederne gerne vil indberette til undersøgelser, hvor formål og relevans er tydelig. Hanne-Pernille Stax tilføjede, at indberetningen havde været effektiv, og at Danmarks Statistik modtog 25 pct. af samtlige besvarelser i løbet af de første 2 dage. Søren Schiønning Andersen takkede for gennemgangen og sagde, at resultaterne af undersøgelsen om adgang til finansiering vil blive sendt til Indberetterudvalget, når de er publiceret. 3. Status fra Virksomhedsforum Virksomhedsforum Ashu Conrad præsenterede en status over implementering af de forenklingsforslag fra Virksomhedsforum om byrderne ved indberetning af statistiske oplysninger. Af de 17 forslag fra 2013 var 7 implementeret: 209: Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat 219: Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed 245: Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker 249: Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning 250: Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger 253: Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger 257: Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve 261: Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat 3/8

4 3 forslag gennemføres løbende eller delvist: 225: Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker og statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU 243: Indberetninger til Danmarks Statistik koordineres med virksomhedens tidsplan 251: Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik (gennemføres delvist) 2 forslag gennemføres ikke: 221: Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder 254: Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug Herudover havde Virksomhedsforum i 2014 stillet 4 nye forslag: 220: Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester 246: Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger 258: Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i inden for et år 259: Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af Idep.web Jes Lerche Ratzer spurgte til status på forslag 258 om begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i inden for et år, og om der var et tilsvarende arbejde i gang i forhold til virksomheder med flere end 20 ansatte. Ashu Conrad svarede, at Danmarks Statistik har lavet en foreløbig undersøgelse af, om det vil begrænse mulighederne for at producere statistikkerne, hvis antallet af indberetninger begrænses for virksomheder med Undersøgelsen viser, at det ikke er ukompliceret at begrænse antallet af statistikker for denne gruppe virksomheder. Det forventes, at resultaterne af undersøgelsen kan præsenteres på næste møde i Indberetterudvalget. Når resultaterne foreligger, vil Danmarks Statistik tage stilling til, om det er muligt at udbrede arbejdet til virksomheder med flere end 20 ansatte. Jes Lerche Ratzer spurte, om Danmarks Statistik havde igangsat initiativer i gang i forhold til forslag 246, med henblik på at lette indberetningsopgaven for virksomheder med mange indberetninger. Carsten Zornig svarede, at Danmarks Statistik havde igangsat en række initiativer. Generelt anvender Danmarks Statistik de mange frivillige brugerevalueringer til at afdække, om der er statistikker, der er særligt tidskrævende, og hvor der er behov for at optimere det digitale spørgeskema. Samtidig undersøges det, om det vil være muligt at sprede indberetningsopgaven på flere virksomheder, så den enkelte virksomhed skal deltage i færre undersøgelser. Endelig overvejes det, om det er muligt at foretage en særlig indsats for de virksomheder, som er forretningskritiske i forhold til statistikproduktionen. Søren Schiønning Andersen takkede for gennemgangen og konkluderede, at der følges op på de igangværende initiativer på næste møde i Indberetterudvalget. 4/8

5 4. Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik Bekendtgørelsen Carsten Zornig informerede om den nye bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik. Med den reviderede bekendtgørelse er kravet om digital indberetning udbredt til alle lovpligtige undersøgelser fra Blandt de større ændringer i bekendtgørelsen var, at de traditionelle papirbreve afløses af digital post eller . Den initiale henvendelse sendes til virksomhedernes digitale postkasse. Samtidig er fristerne for kommunikationen med virksomhederne ændret, så første henvendelse vedrørende en ny statistik skal fremsendes senest 20 dage før indberetningsfristen, mens løbende anmodninger om indberetning skal fremsendes senest 10 dage før fristen. Herudover er virksomheder med en årlig omsætning under én mio. kr. ikke længere forhåndsfritaget fra kravet om digital indberetning, men kan søge om dispensation på lige fod med andre virksomheder. Søren Schiønning Andersen takkede for gennemgangen og orienterede om, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Status på digitalisering Digitaliseringsgrad Hanne-Pernille Stax præsenterede status på digitaliseringen af de årlige virksomhedsindberetninger til Danmarks Statistik. 91 pct. af alle lovpligtige indberetninger er foretaget digitalt i 2014, mens digitaliseringsgraden for frivillige undersøgelser er på 40 pct. Målsætningen er, at alle lovpligtige indberetninger vil være digitale ved udgangen af 2015, med mindre virksomhederne har dispensation for kravet om digitalindberetning. Dette omfatter på nuværende tidspunkt kun 370 ud af de ca virksomheder, som hvert år indberetter til Danmarks Statistik. Den digitale indberetning er primært baseret på digitale blanketter med online validering af data, som suppleres med upload og system-til-system løsninger, fx XBRL indberetning. Ove Holm spurgte, om Danmarks Statistik kender årsagen til den lave digitaliseringsgrad for de frivillige indberetninger. Hanne-Pernille Stax svarede, at dette som udgangspunkt skyldes, at virksomhederne automatisk får tilsendt et papirskema indtil de har indberettet digitalt første gang. Dette indtryk understøttes af brugerevalueringerne, der viser, at den største barriere er den første digitale indberetning. Jacob Thiel spurgte, om der var en branchefordeling for digitaliseringsgraden. Hanne-Pernille Stax svarede, at dette ikke er tilfældet. Jes Lerche Ratzer spurgte, om virksomhederne kan svare retur på digital post fra Danmarks Statistik. Carsten Zornig svarede, at Danmarks Statistik har fravalgt denne mulighed, da målsætningen er, at virksomhederne skal klikke sig direkte fra den digitale henvendelse og ind på den oplysningsside, der er knyttet til de enkelte undersøgelser. Her vil det være muligt at indberette, der vil være hjælp og vejledning 5/8

6 i indberetningen, og der er adgang til support fra en af Danmarks Statistiks medarbejdere. XBRL status Claus Werner Andersen informerede om status på Danmarks Statistiks arbejde med at modtage indberetninger til regnskabsstatistikken i XBRL format (extensible Business Reporting Language). I 2014 etablerede Danmarks Statistik en løsning, hvor virksomhedernes årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen genbruges i Danmarks Statistiks digitale blanket, så virksomhederne kun skal udfylde de statistiske oplysninger der mangler. Danmarks Statistik har modtaget blandede tilbagemeldinger på denne service, da det undrer virksomhederne, at vi ikke bare kan udfylde alle oplysninger i blanketten. Danmarks Statistik har derfor igangsat en proces i samarbejde med FSR - danske revisorer og XBRL Danmark, med henblik på at finde en løsning på dette. Målsætningen er, at indberetningen foretages af virksomhedernes revisorer, når disse alligevel laver virksomhedernes årsregnskaber. Danmarks Statistik forventer, at de kan informeres om denne mulighed i forbindelse med, at der medio 2015 indsamles regnskabsoplysninger for Søren Schiønning Andersen tilføjede, at der kan være et potentiale i forhold til at reducere indberetningsopgaven for andre statistikker, fx virksomhedernes itudgifter, som også vil være en kandidat til XBRL indberetning. Ove Holm spurgte, hvordan denne løsning kommunikeres til virksomhederne mange vil måske ikke forstå betydningen af XBRL. Claus Werner Andersen svarede, at Danmarks Statistik vil informere om, at virksomhederne kan indgå en aftale med deres revisor om indberetningen. Danmarks Statistik vil samtidig tilbyde at kommunikere direkte med revisorerne omkring indberetningen, og her vil XBRL være et velkendt begreb. Ove Holm spurgte, om Danmarks Statistik havde planer om at digitalisere indberetningerne fra virksomheder i regnskabsklasse A og B. Claus Werner Andersen bekræftede dette. XBRL løsningen forventes også at blive en løsning for virksomheder i regnskabsklasse A og B. Søren Schiønning Andersen takkede for præsentationen og forslog, at emnet tages op igen på mødet i Indberetterudvalget til december. Brugerevalueringer Hanne-Pernille Stax præsenterede herefter resultaterne i de seneste brugerevalueringsrapporter. Generelt viser brugerevalueringerne, at der er en høj grad af tilfredshed med selve indberetningsløsningerne. De største udfordringer for indberetterne er at fremfinde de data, der skal indberettes, ligesom adgangen til løsningerne med NemId medarbejdersignatur giver udfordringer. Samlet er brugerevalueringerne positive på trods af, at Danmarks Statistik forsøger at spørge til vanskeligheden ved at indberette. Formålet med denne tilgang er at tilskynde til negativ feedback for derigennem at få input til forbedringsmuligheder. Jes Lerche Ratzer spurgte, om brugerne kommenterer, at det kan være nødvendigt at spørge flere personer i virksomheden for at kunne indberette, fx til undersøgelsen om forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet. 6/8

7 Hanne-Pernille Stax svarede, at det ikke var noget, vi hører om. Hovedparten af kommentarerne handler om, at de ikke forstår hvorfor deres virksomhed er udtrukket til den pågældende undersøgelse. Carsten Zornig tilføjede, at indberetterne har mulighed for at udskrive kladde, som gør det nemmere i fx de tilfælde, hvor man skal indhente data til brug for indberetningen fra forskellige afdelinger i virksomheden. Søren Schiønning Andersen takkede for præsentationen og konkluderede, at der fremover følges fast op på brugerevalueringerne på møderne i Indberetterudvalget. 6. Opfølgning på nye statistikker Grønne varer og tjenester Ole Olsen fortalte om erfaringerne med statistikken om grønne varer og tjenester. Undersøgelsen har været svær at gennemføre, fordi mange virksomheder fandt det svært at forholde sig til, hvad der kan og bør opfattes som en grøn vare eller tjeneste. Dette har medført en del telefonisk opfølgning på de besvarelser, der er modtaget. Statistikken er netop blevet publiceret og kan findes på Søren Buchmann Petersen sagde, at virksomhedernes problemer med at definere grønne varer og tjenester kunne være forudset, og at dette også var blevet påpeget i forbindelse med de høringssvar der var afgivet i forbindelse med undersøgelsen. Ole Olsen svarede, at vi nu har fået mange gode input, og at undersøgelsen forventes at give færre udfordringer næste gang den gennemføres. Søren Schiønning Andersen tilføjede, at mere beskrivende tekst omkring definitionen af grønne varer og tjenester vil bidrage til at gøre undersøgelsen mere forståelig. Søren Buchmann Petersen spurgte, om Danmarks Statistik diskuterer disse udfordringer med brugerne af statistikkerne. Søren Schiønning Andersen svarede, at Danmarks Statistik løbende afholder møder med brugerne i Danmarks Statistik kontaktudvalg, og den pågældende undersøgelse havde tidligere været på dagsordenen i kontaktudvalget for miljøregnskaber. Salg af økologisk føde og drikkevarer Martin Lundø fortalte om erfaringerne med undersøgelsen vedr. økologisk food service (føde og drikkevarer). Der har været stor fokus for dette område, og brugerinteressen har været stor. Undersøgelsen var forløbet planmæssigt, og det forventes, at der kan der bliver udmeldt en publiceringsdato inden for 2 uger. 6. Eventuelt Emner til næste møde Søren Schiønning Andersen spurgte, om der var nogen der havde ønsker til dagsordenen for næste møde i Indberetterudvalget. 7/8

8 Ove Holm sagde, at det vil være interessant at høre mere om resultaterne af det Peer Review, som var blevet gennemført i december 2014, og hvor nogle medlemmer fra Indberetterudvalget havde deltaget. Søren Schiønning Andersen var enig i dette forslag. Peer Review er baseret på en den internationale Code og Practice, som indeholder 15 principper for god statistikproduktion og ca. 70 målepunkter. Processen i Danmarks Statistik havde resulteret i en række positive tilbagemeldinger, bl.a. om en høje grad af genbrug af administrativ data, en effektiv central dataindsamling og en høj digitaliseringsgrad sammenlignet med andre land. Den færdige rapport forventes at foreligge inden for 9 uger. Rapporten vil blive gjort tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside. Carsten Zangenberg tilføjede, at der gennemføres tilsvarende Peer Reviews i andre statistikbureauer, men at resultaterne af de enkelte Peer Reviews ikke benchmarkes i forhold til hinanden. Søren Schiønning Andersen bad Hanne-Pernille Stax og Carsten Zornig følge op på, om Danmarks Statistiks digitaliseringsgrad kan sammenlignes med digitaliseringsgraden i andre lande. Emner til næste møde Følgende emner tages op på de kommende møder i Indberetterudvalget: 1) Strategi 2020 og Digitaliseringsstrategi ) Indberetningsbyrde for mellemstore virksomheder 3) Status på muligheden for XBRL indberetning til regnskabsstatistikken 4) Opfølgning på brugerevalueringer 8. Næste møde Næste møde 28. maj kl /8

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013

Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013 8. november 2013 SMC Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen,

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015

Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015 29. maj 2015 SMC Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Møde i Danmarks Statistiks indberetterudvalget, 27. januar 2012

Møde i Danmarks Statistiks indberetterudvalget, 27. januar 2012 Danmarks Statistik, 20. februar 2012 SMC/- Møde 3 Til Dataleverandørudvalget Møde i Danmarks Statistiks indberetterudvalget, 27. januar 2012 Tid og sted Deltagere Afbud Danmarks Statistik, kl. 10.00-12.00

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik BEK nr 19 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., Danmarks Statistik, j.nr. 13/01519 Senere ændringer

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne 4. Interessenterne 4.1 Brugerne Forskellige brugere Brugerne er årsagen til, at Danmarks Statistik eksisterer. De mange forskellige brugere har imidlertid et meget forskelligt statistikbehov. Nogle statistikker

Læs mere

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor Agenda Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær Statsautoriseret revisor Hvorfor digitale regnskaber Der er oplagte fordele Øger adgang/tilgængelighed til regnskabsdata Gør det lettere at analysere

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Brugerudvalg for vidensamfundet

Brugerudvalg for vidensamfundet Danmarks Statistik 25. marts 2011 ATA/- Brugerudvalg for vidensamfundet Referat af mødet den 25. november 2010. Deltagere: Andreas Ginger-Mortensen, Undervisningsministeriet Anja Solak Storgaard, Danske

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002 Fra Strategi 2006 til konkrete mål Strategi 2006 beskriver den udvikling Danmarks Statistik ønsker at gennemføre i perioden 2000-2006. Inden for de udvalgte strategiområder, som er statistik, formidling,

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Digitalisering af print og brevforsendelser

Digitalisering af print og brevforsendelser 1 Digitalisering af print og brevforsendelser Kick-off den 28/8 2012 Guldborgsund kommune Dagsorden 2 Velkomst v/styregruppeformand Ole Jakobsen Præsentation V/projektledelsen KMD Søren/Guldborgsund Sara

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Bilag 4 til Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Status

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

1) Supplerende oplysninger og forbehold på indberetninger af aktiviteter.

1) Supplerende oplysninger og forbehold på indberetninger af aktiviteter. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Referat af revisornetværksmødet den 14. juni 2016 Tilstede Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.:

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nr. 14 16. januar 2011 I dette nyhedsbrev kan I læse om den nye digitale vejledning i endelige form, projekt om dyretryk i oplande, nye regler for indsendelse af 10 tilladelser,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen,, Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes DI ANALYSE Februar 2016 Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes produktivitet Over halvdelen af de politisk godkendte forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler er endnu ikke

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Oversigt over Danmarks Statistiks resultatmål for 2004

Oversigt over Danmarks Statistiks resultatmål for 2004 5. Resultatmål Med udgangspunkt i Strategi 2006 og Arbejdsplan 2004 er der inden for tre strategiområder formuleret en række konkrete resultatmål for 2004. Disse er præsenteret nedenfor. Tabel 1. Oversigt

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov.

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2013 Peter Henriksen 12 Digitaliseringsstrategi for Flextrafik Indstilling: Direktionen indstiller, At arbejdet med digitaliseringsstrategien

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere