Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015"

Transkript

1 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen, Danmarks Statistik Rune Lorentzen, Erhvervs- og Vækstministeriet Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Finn Christiansen, Landbrug og Fødevarer Jes Lerche Ratzer, DI organisation for erhvervslivet Søren Buchmann Petersen, Dansk Erhverv Jacob Thiel, Håndværksrådet Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen Aske Nielsen, Min. for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Carsten Zornig, Danmarks Statistik Carsten Zangenberg, Danmarks Statistik Ashu Conrad, Danmarks Statistik Hanne-Pernille Stax, Danmarks Statistik Claus Werner Andersen, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 5) Ole Olsen, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 6) Martin Lundø, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 6) Kim Normann Andersen, CBS Lars Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri 1. Godkendelse af dagsorden Velkommen Søren Schiønning Andersen bød velkommen og fortalte, at han havde tiltrådt stillingen som afdelingsdirektør efter Hilmar Bojesen. Søren Schiønning Andersen introducerede Danmarks Statistiks kommunikationschef, Carsten Zangenberg, som fremover vil deltage i møderne. Dagsorden og referatet blev godkendt. 2. Meddelelser Reformproces Søren Schiønning Andersen informerede om den reformproces i Danmarks Statistik, som Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov havde igangsat. Der var indsamlet et bredt katalog af forslag, som var blevet samlet i en række reforminitiativer. Sideløbende hermed havde Danmarks Statistik bedt Deloitte om at gennemføre en budgetanalyse, med henblik på at udpege områder, som kunne frigøre ressourcer til mere analysearbejde. Deloittes anbefalinger stemte i høj grad overens med de reforminitiativer, som Danmarks Statistik selv havde peget på. 1/8

2 Budgetanalysen viste dog samtidig, at Danmarks Statistik faktisk er en ret effektiv organisation, og at mængden af ressourcer, der kan frigøres, derfor er begrænset. Blandt initiativerne var et forslag om, at Danmarks Statistik skal yde en særlig indsats over for de virksomheder, som har særlig betydning for statistikproduktionen, og som derfor kan betegnes som forretningskritiske. Blandt de øvrige initiativer blev der peget på øget online fejlsøgning, maskinel korrektion af åbenlyse fejl og standardisering af interne arbejdsprocesser. Strategi 2020 Søren Schiønning Andersen fortalte herefter, at Danmarks Statistik har igangsat arbejdet med Strategi 2020, som vil blive udarbejdet i løbet af Strategien vil indarbejde initiativer fra reformprocessen og budgetanalysen, og bl.a. have fokus på, at Danmarks Statistiks produkter og formidling skal have et højere analytisk niveau. Jes Lerche Ratzer spurgte, om den kommende Strategi 2020 vil inddrage elementer fra den fælles offentlig strategi for digitalisering i Staten. Carsten Zornig svarede, at Danmarks Statistik følger arbejdet med Digitaliseringsstrategi 2020 tæt, og vil inddrage relevante elementer, fx strakshåndtering af indberetninger fra indberettere. Søren Schiønning Andersen tilføjede, at straks-håndtering af indberetninger på sigt forventes at kunne føre til hurtigere indberetninger, og måske endda bidrage til hurtigere publicering af data. Danmarks Statistiks arbejde med Strategi 2020 og relationerne til Digitaliseringsstrategi 2020 vil blive taget op på et af de kommende møder i Indberetterudvalget. Arbejdsplan 2015 Rigsrevisionens rapport Indberetterudvalget havde i november 2014 fået tilsendt udkast til Danmarks Statistiks Arbejdsplan for 2015, og Søren Schiønning Andersen takkede for de tilbagemeldinger som Danmarks Statistik havde modtaget. Endelig fortalte Søren Schiønning Andersen, at Rigsrevisionens i efteråret 2014 havde udgivet en rapport om statslige myndigheders håndtering af fortrolige data. Rapporten havde blandt andet påpeget, at Danmarks Statistiks logning af interne opslag i individdata ikke var tilstrækkelig. Logningen vil blive derfor blive udvidet i 2015, så den bliver i overensstemmelse med den nye fortolkning af sikkerhedsbekendtgørelsen. Søren Schiønning Andersen understregede, at tilliden til, at Danmarks Statistik håndterer fortrolige data sikkert og korrekt er essentiel, og at det er Danmarks Statistiks overbevisning, at indberetterne har fuld tillid til Danmarks Statistiks håndtering af data. Carsten Zangenberg tilføjede, at den medieomtale, der havde fundet sted havde blandet flere elemeter sammen. Medieomtalen kunne give indtryk af, at de enkelte medarbejdere har adgang til alle data, hvilket ikke er tilfældet. Danmarks Statistik sikrer, at den enkelte medarbejder kun autoriseres til de data, der er relevante for at kunne producere den pågældende statistik. Søren Schiønning gav herefter ordet til Carsten Zornig, som præsenterede tre aktuelle tiltag på statistikområdet. Beskæftigede ved bygge og anlæg Carsten Zornig fortalte, at det nuværende spørgeskema til Beskæftigede ved bygge og anlæg skal udvides, så der fremover både indsamles oplysninger om beskæftigelse og omsætning på de fem stillingskategorier i skemaet. Det nye skema implementeres fra maj /8

3 Søren Schiønning Andersen tilføjede, at ændringerne til spørgeskemaet om Beskæftigede ved bygge og anlæg vil bidrage til en forbedring af Nationalregneskabet. Register for andelsboliger Adgang til finansiering Danmarks Statistik har igangsat et arbejde i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, med henblik på at opbygge et register for andelsboliger. Dette register vil gøre det muligt at nedlægge dataindsamlingen af salgspriser på andelsboliger, som hidtil er blevet indsamlet via spørgeskema. Registeret etableres i løbet af Danmarks Statistik havde i december 2014 gennemført dataindsamlingen til den 5-årlige statistik, Adgang til finansiering. Undersøgelsen blev gennemført sidst for 5 år siden. Statistikken belyser små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, herunder låne- og ejerskabsfinansiering samt andre former for finansiering. Statistikken vil blive offentliggjort i Ove Holm spurgte, hvordan indberetterne havde taget imod undersøgelsen, og om den var obligatorisk. Carsten Zornig bekræftede, at undersøgelsen var obligatorisk, og at virksomhederne havde været meget positive over for undersøgelsen. Dette var et eksempel på, at virksomhederne gerne vil indberette til undersøgelser, hvor formål og relevans er tydelig. Hanne-Pernille Stax tilføjede, at indberetningen havde været effektiv, og at Danmarks Statistik modtog 25 pct. af samtlige besvarelser i løbet af de første 2 dage. Søren Schiønning Andersen takkede for gennemgangen og sagde, at resultaterne af undersøgelsen om adgang til finansiering vil blive sendt til Indberetterudvalget, når de er publiceret. 3. Status fra Virksomhedsforum Virksomhedsforum Ashu Conrad præsenterede en status over implementering af de forenklingsforslag fra Virksomhedsforum om byrderne ved indberetning af statistiske oplysninger. Af de 17 forslag fra 2013 var 7 implementeret: 209: Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat 219: Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed 245: Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker 249: Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning 250: Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger 253: Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger 257: Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve 261: Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat 3/8

4 3 forslag gennemføres løbende eller delvist: 225: Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker og statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU 243: Indberetninger til Danmarks Statistik koordineres med virksomhedens tidsplan 251: Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik (gennemføres delvist) 2 forslag gennemføres ikke: 221: Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder 254: Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug Herudover havde Virksomhedsforum i 2014 stillet 4 nye forslag: 220: Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester 246: Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger 258: Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i inden for et år 259: Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af Idep.web Jes Lerche Ratzer spurgte til status på forslag 258 om begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i inden for et år, og om der var et tilsvarende arbejde i gang i forhold til virksomheder med flere end 20 ansatte. Ashu Conrad svarede, at Danmarks Statistik har lavet en foreløbig undersøgelse af, om det vil begrænse mulighederne for at producere statistikkerne, hvis antallet af indberetninger begrænses for virksomheder med Undersøgelsen viser, at det ikke er ukompliceret at begrænse antallet af statistikker for denne gruppe virksomheder. Det forventes, at resultaterne af undersøgelsen kan præsenteres på næste møde i Indberetterudvalget. Når resultaterne foreligger, vil Danmarks Statistik tage stilling til, om det er muligt at udbrede arbejdet til virksomheder med flere end 20 ansatte. Jes Lerche Ratzer spurte, om Danmarks Statistik havde igangsat initiativer i gang i forhold til forslag 246, med henblik på at lette indberetningsopgaven for virksomheder med mange indberetninger. Carsten Zornig svarede, at Danmarks Statistik havde igangsat en række initiativer. Generelt anvender Danmarks Statistik de mange frivillige brugerevalueringer til at afdække, om der er statistikker, der er særligt tidskrævende, og hvor der er behov for at optimere det digitale spørgeskema. Samtidig undersøges det, om det vil være muligt at sprede indberetningsopgaven på flere virksomheder, så den enkelte virksomhed skal deltage i færre undersøgelser. Endelig overvejes det, om det er muligt at foretage en særlig indsats for de virksomheder, som er forretningskritiske i forhold til statistikproduktionen. Søren Schiønning Andersen takkede for gennemgangen og konkluderede, at der følges op på de igangværende initiativer på næste møde i Indberetterudvalget. 4/8

5 4. Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik Bekendtgørelsen Carsten Zornig informerede om den nye bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik. Med den reviderede bekendtgørelse er kravet om digital indberetning udbredt til alle lovpligtige undersøgelser fra Blandt de større ændringer i bekendtgørelsen var, at de traditionelle papirbreve afløses af digital post eller . Den initiale henvendelse sendes til virksomhedernes digitale postkasse. Samtidig er fristerne for kommunikationen med virksomhederne ændret, så første henvendelse vedrørende en ny statistik skal fremsendes senest 20 dage før indberetningsfristen, mens løbende anmodninger om indberetning skal fremsendes senest 10 dage før fristen. Herudover er virksomheder med en årlig omsætning under én mio. kr. ikke længere forhåndsfritaget fra kravet om digital indberetning, men kan søge om dispensation på lige fod med andre virksomheder. Søren Schiønning Andersen takkede for gennemgangen og orienterede om, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Status på digitalisering Digitaliseringsgrad Hanne-Pernille Stax præsenterede status på digitaliseringen af de årlige virksomhedsindberetninger til Danmarks Statistik. 91 pct. af alle lovpligtige indberetninger er foretaget digitalt i 2014, mens digitaliseringsgraden for frivillige undersøgelser er på 40 pct. Målsætningen er, at alle lovpligtige indberetninger vil være digitale ved udgangen af 2015, med mindre virksomhederne har dispensation for kravet om digitalindberetning. Dette omfatter på nuværende tidspunkt kun 370 ud af de ca virksomheder, som hvert år indberetter til Danmarks Statistik. Den digitale indberetning er primært baseret på digitale blanketter med online validering af data, som suppleres med upload og system-til-system løsninger, fx XBRL indberetning. Ove Holm spurgte, om Danmarks Statistik kender årsagen til den lave digitaliseringsgrad for de frivillige indberetninger. Hanne-Pernille Stax svarede, at dette som udgangspunkt skyldes, at virksomhederne automatisk får tilsendt et papirskema indtil de har indberettet digitalt første gang. Dette indtryk understøttes af brugerevalueringerne, der viser, at den største barriere er den første digitale indberetning. Jacob Thiel spurgte, om der var en branchefordeling for digitaliseringsgraden. Hanne-Pernille Stax svarede, at dette ikke er tilfældet. Jes Lerche Ratzer spurgte, om virksomhederne kan svare retur på digital post fra Danmarks Statistik. Carsten Zornig svarede, at Danmarks Statistik har fravalgt denne mulighed, da målsætningen er, at virksomhederne skal klikke sig direkte fra den digitale henvendelse og ind på den oplysningsside, der er knyttet til de enkelte undersøgelser. Her vil det være muligt at indberette, der vil være hjælp og vejledning 5/8

6 i indberetningen, og der er adgang til support fra en af Danmarks Statistiks medarbejdere. XBRL status Claus Werner Andersen informerede om status på Danmarks Statistiks arbejde med at modtage indberetninger til regnskabsstatistikken i XBRL format (extensible Business Reporting Language). I 2014 etablerede Danmarks Statistik en løsning, hvor virksomhedernes årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen genbruges i Danmarks Statistiks digitale blanket, så virksomhederne kun skal udfylde de statistiske oplysninger der mangler. Danmarks Statistik har modtaget blandede tilbagemeldinger på denne service, da det undrer virksomhederne, at vi ikke bare kan udfylde alle oplysninger i blanketten. Danmarks Statistik har derfor igangsat en proces i samarbejde med FSR - danske revisorer og XBRL Danmark, med henblik på at finde en løsning på dette. Målsætningen er, at indberetningen foretages af virksomhedernes revisorer, når disse alligevel laver virksomhedernes årsregnskaber. Danmarks Statistik forventer, at de kan informeres om denne mulighed i forbindelse med, at der medio 2015 indsamles regnskabsoplysninger for Søren Schiønning Andersen tilføjede, at der kan være et potentiale i forhold til at reducere indberetningsopgaven for andre statistikker, fx virksomhedernes itudgifter, som også vil være en kandidat til XBRL indberetning. Ove Holm spurgte, hvordan denne løsning kommunikeres til virksomhederne mange vil måske ikke forstå betydningen af XBRL. Claus Werner Andersen svarede, at Danmarks Statistik vil informere om, at virksomhederne kan indgå en aftale med deres revisor om indberetningen. Danmarks Statistik vil samtidig tilbyde at kommunikere direkte med revisorerne omkring indberetningen, og her vil XBRL være et velkendt begreb. Ove Holm spurgte, om Danmarks Statistik havde planer om at digitalisere indberetningerne fra virksomheder i regnskabsklasse A og B. Claus Werner Andersen bekræftede dette. XBRL løsningen forventes også at blive en løsning for virksomheder i regnskabsklasse A og B. Søren Schiønning Andersen takkede for præsentationen og forslog, at emnet tages op igen på mødet i Indberetterudvalget til december. Brugerevalueringer Hanne-Pernille Stax præsenterede herefter resultaterne i de seneste brugerevalueringsrapporter. Generelt viser brugerevalueringerne, at der er en høj grad af tilfredshed med selve indberetningsløsningerne. De største udfordringer for indberetterne er at fremfinde de data, der skal indberettes, ligesom adgangen til løsningerne med NemId medarbejdersignatur giver udfordringer. Samlet er brugerevalueringerne positive på trods af, at Danmarks Statistik forsøger at spørge til vanskeligheden ved at indberette. Formålet med denne tilgang er at tilskynde til negativ feedback for derigennem at få input til forbedringsmuligheder. Jes Lerche Ratzer spurgte, om brugerne kommenterer, at det kan være nødvendigt at spørge flere personer i virksomheden for at kunne indberette, fx til undersøgelsen om forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet. 6/8

7 Hanne-Pernille Stax svarede, at det ikke var noget, vi hører om. Hovedparten af kommentarerne handler om, at de ikke forstår hvorfor deres virksomhed er udtrukket til den pågældende undersøgelse. Carsten Zornig tilføjede, at indberetterne har mulighed for at udskrive kladde, som gør det nemmere i fx de tilfælde, hvor man skal indhente data til brug for indberetningen fra forskellige afdelinger i virksomheden. Søren Schiønning Andersen takkede for præsentationen og konkluderede, at der fremover følges fast op på brugerevalueringerne på møderne i Indberetterudvalget. 6. Opfølgning på nye statistikker Grønne varer og tjenester Ole Olsen fortalte om erfaringerne med statistikken om grønne varer og tjenester. Undersøgelsen har været svær at gennemføre, fordi mange virksomheder fandt det svært at forholde sig til, hvad der kan og bør opfattes som en grøn vare eller tjeneste. Dette har medført en del telefonisk opfølgning på de besvarelser, der er modtaget. Statistikken er netop blevet publiceret og kan findes på Søren Buchmann Petersen sagde, at virksomhedernes problemer med at definere grønne varer og tjenester kunne være forudset, og at dette også var blevet påpeget i forbindelse med de høringssvar der var afgivet i forbindelse med undersøgelsen. Ole Olsen svarede, at vi nu har fået mange gode input, og at undersøgelsen forventes at give færre udfordringer næste gang den gennemføres. Søren Schiønning Andersen tilføjede, at mere beskrivende tekst omkring definitionen af grønne varer og tjenester vil bidrage til at gøre undersøgelsen mere forståelig. Søren Buchmann Petersen spurgte, om Danmarks Statistik diskuterer disse udfordringer med brugerne af statistikkerne. Søren Schiønning Andersen svarede, at Danmarks Statistik løbende afholder møder med brugerne i Danmarks Statistik kontaktudvalg, og den pågældende undersøgelse havde tidligere været på dagsordenen i kontaktudvalget for miljøregnskaber. Salg af økologisk føde og drikkevarer Martin Lundø fortalte om erfaringerne med undersøgelsen vedr. økologisk food service (føde og drikkevarer). Der har været stor fokus for dette område, og brugerinteressen har været stor. Undersøgelsen var forløbet planmæssigt, og det forventes, at der kan der bliver udmeldt en publiceringsdato inden for 2 uger. 6. Eventuelt Emner til næste møde Søren Schiønning Andersen spurgte, om der var nogen der havde ønsker til dagsordenen for næste møde i Indberetterudvalget. 7/8

8 Ove Holm sagde, at det vil være interessant at høre mere om resultaterne af det Peer Review, som var blevet gennemført i december 2014, og hvor nogle medlemmer fra Indberetterudvalget havde deltaget. Søren Schiønning Andersen var enig i dette forslag. Peer Review er baseret på en den internationale Code og Practice, som indeholder 15 principper for god statistikproduktion og ca. 70 målepunkter. Processen i Danmarks Statistik havde resulteret i en række positive tilbagemeldinger, bl.a. om en høje grad af genbrug af administrativ data, en effektiv central dataindsamling og en høj digitaliseringsgrad sammenlignet med andre land. Den færdige rapport forventes at foreligge inden for 9 uger. Rapporten vil blive gjort tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside. Carsten Zangenberg tilføjede, at der gennemføres tilsvarende Peer Reviews i andre statistikbureauer, men at resultaterne af de enkelte Peer Reviews ikke benchmarkes i forhold til hinanden. Søren Schiønning Andersen bad Hanne-Pernille Stax og Carsten Zornig følge op på, om Danmarks Statistiks digitaliseringsgrad kan sammenlignes med digitaliseringsgraden i andre lande. Emner til næste møde Følgende emner tages op på de kommende møder i Indberetterudvalget: 1) Strategi 2020 og Digitaliseringsstrategi ) Indberetningsbyrde for mellemstore virksomheder 3) Status på muligheden for XBRL indberetning til regnskabsstatistikken 4) Opfølgning på brugerevalueringer 8. Næste møde Næste møde 28. maj kl /8

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk Genveje på mit virk 1 Indhold Baggrund... 3 Problemstilling... 5 Eksperiment... 8 Resultater... 11 Konklusion... 14 Anbefaling... 14 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Frank bød velkommen og introducerede mødets dagsorden.

Frank bød velkommen og introducerede mødets dagsorden. Mødereferat 27. februar 2014 SAM/NAH Deltagere Jens Korre Andersen, Finansministeriet; Johnny Emlington Darling, Erhvervs- og Vækstministeriet; Mette Herner, Skatteministeriet; Henning Jensen, Justitsministeriet;

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere