KONCERNBESKATNING FOR SKATTEMEDARBEJDERE 2013 CORIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCERNBESKATNING FOR SKATTEMEDARBEJDERE 2013 CORIT"

Transkript

1 KONCERNBESKATNING FOR SKATTEMEDARBEJDERE

2 Præsentation CORIT Advisory Underviserne Karsten Gianelli Peter Koerver Schmidt Michael Tell

3 Agenda Indledning Sambeskatning Koncerninterne omstruktureringer Rentefradragsbegrænsning CFC-beskatning Dobbeltbeskatning Status og tendenser Afrunding

4 SAMBESKATNING

5 Sambeskatning Obligatorisk national sambeskatning Frivillig international sambeskatning Skyggesambeskatning CFC-beskatning

6 National sambeskatning Betingelser Bestemmende indflydelse Problemområder i praksis Check aktionæroverenskomster og aftaler Check pantsætninger o.lign. (Bestemmende indflydelse uden kapital- eller stemmeandel) Pas på vetoretter Husk bankreglen (overtaget til sikring af tilgodehavende, jf. KGL 4, stk. 5

7 National sambeskatning Effekter af sambeskatning Underskudsmodregning Hæftelse Skattefri koncerntilskud efter SEL 31 D Konsolidering i relation til Rentefradragsbegrænsning (Renteloftet efter SEL 11 B og EBIT-reglen efter SEL 11 C) Begrænsning af underskudsfremførsel efter SEL 12, stk. 2. Skattekredit for udviklingsomkostninger efter LL 8 X.

8 National sambeskatning Glemt sambeskatning Styresignal SKM Normal genoptagelsesfrist, jf. SFL 26 Kun undtagelsesvis genoptagelse herudover efter SFL 27 Omfattes ikke af fristreglerne i SFL: Korrektion af fremførte underskud (felt 85) Fejl, udtræden af sambeskatning, omstrukturering, gældseftergivelse Korrektion af overførte kildeartstab (ikke selvangivne for året) Mulighed for genoptagelse tilbage til 2009 (frist 6 måneder)

9 National sambeskatning Sambeskatningsaftaler Aftale mellem administrationsselskabet og de øvrige sambeskattede selskaber til regulering af: Rapportering af ændringer af grundlaget for acontoskattebetalinger Betaling af acontoskat/frivillig indbetaling Rapportering af selvangivelsesoplysninger Betaling af restskat/udbetaling af overskydende skat og sambeskatningsbidrag Hæftelsesbestemmelser Beslutningskompetencer Konfliktløsning

10 National sambeskatning Hæftelse Gamle regler (før ) Alle selskaber hæfter kun for egen andel af skatten Betaling med frigørende virkning til administrationsselskabet Hæftelse Nye regler (fra ) Solidarisk hæftelse Subsidiær og begrænset hæftelse for selskaber med minoritetsaktionærer Bortfalder ved sambeskatningsophør Omfatter selskabsskat + kildeskatter på udbytter, renter og royalties

11 National sambeskatning Delårsopgørelser SEL 31, stk. 5 Hvornår skal der laves delårsopgørelser og for hvilke selskaber? Når et selskab i løbet af indkomståret skifter koncernforbindelse opad Køb/salg, stiftelse, omstrukturering Undtagelser: Anvendelse af skuffeselskab nede i koncernen Nystiftet selskab nede i koncernen hvor kun koncernaktivitet tilføres Aktieombytning på toppen hvor der ikke etableres andre nye koncernforbindelser Spaltning af øverste selskab, dog kun med ét datterselskab og uden anden aktivitet

12 National sambeskatning Skattefri omstrukturering Udgangspunkt efter FUSL 5 Mulighed for skattefri omstrukturering med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Undtagelser efter FUSL 5, stk. 3 Hvis der sker ophør eller etablering af sambeskatning efter SEL 31, stk. 5 Forskellige skattemæssige skæringstidspunkter Eventuelt delårsopgørelse med forholdsmæssige afskrivninger

13 Sambeskatning i SPA Sambeskatningsbestemmelser i SPA SPA bør regulere følgende: Tidspunktet for overgang af kontrol (skæringsdato) Aftale om oplysninger, ansvar og valg af principper vedrørende selvangivelserne for delperiode 1 og delperiode 2 Reguleringsbestemmelser vedrørende efterfølgende indkomstændringer Sambeskatningsbidrag (Kan det fraviges ved aftale?) Hæftelsesbestemmelser (Husk den solidariske hæftelse)

14 Sambeskatning i SPA Sambeskatningsbestemmelser i SPA SPA bør regulere følgende: Husk fremførbare begrænsede underskud, der føres i administrationsselskabet vedrørende rentefradragsbegrænsning (Renteloftet efter SEL 11 B og EBIT-reglen efter SEL 11 C) Husk at skattekredit for udviklingsomkostninger efter LL 8 X føres i administrationsselskabet.

15 National sambeskatning Sambeskatningsbestemmelser i SPA SPA bør regulere følgende: Fordeling af acontoskattebetalinger Et udtrædende selskab tager ikke sine acontoskattebetalinger med Alle indbetalinger fra et selskab godskrives det administrationsselskab, som selskabet hører under ved årets udgang Relevant ved overgang fra ingen koncerntilknytning til ny koncern og ved overtagelse af en hel koncern Mulighed for manuel omkontering Et udtrædende selskab opkræves ikke ordinære acontorater de første 2 år

16 International sambeskatning Hvornår bør den ophøre? Valgt international sambeskatning fra 2005 Første 10 års bindingsperiode udløber med udgangen af 2015 Vurder muligheden for reduceret genbeskatning også af gamle saldi efter reglerne for maksimeret genbeskatning ved ophør i 2016 Planlægning Fiktiv likvidationsværdi ultimo 2015

17 International sambeskatning Bortseelsesret for underskud LL 33 H Optimering af lempelse for udenlandske skat i dansk skat SEL 31, stk. 9 Optimering af lempelse for dansk skat i udenlandsk skat

18 Skyggesambeskatning Hvad udløser beskatning? Dispositioner omfattet af den udgave af LL 33 E, som blev ophævet fra 2005 Dispositioner, som ville indebære ophør af sambeskatning efter de gamle regler Koncernintern aktieoverdragelse Koncernintern overdragelse af virksomhed Fuld genbeskatning hvis bestemmende indflydelse bevares Maksimeret genbeskatning (fiktiv likvidationsbeskatning) hvis bestemmende indflydelse ikke bevares

19 Territorialbeskatning SEL 8, stk. 2 Gældende fra indkomståret 2005 Danske selskaber skal ikke medregne overeller underskud af faste driftssteder og fast ejendom i udlandet i den skattepligtige indkomst Alle andre indkomster fra udlandet medregnes til den danske indkomst (f.eks. Udbytter, renter, royalties og kapitalgevinster) med mindre de kan henføres til et udenlandsk fast driftssted Indkomstallokering efter nettoprincippet

20 Territorialbeskatning Reelt fuld exemptionslempelse Genoptagelsesadgang efter SFL Ordinær genoptagelse efter 26 Ekstraordinær genoptagelse efter 27 Overvejelser vedrørende fast driftssted i udlandet Fordel ved fast driftssted i lavskattelande Ulempe ved fast driftssted i højskattelande Pas på udenlandske underskud

21 Territorialbeskatning Undtagelser fra territorialprincippet: Valgt international sambeskatning Skyggesambeskatning DK tillagt beskatningsret efter DBO (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) CFC-beskatning International skibs- og lufttrafik Genplacerede ejendomsavancer efter EBL Mobile borerigge

22 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

23 Koncerninterne omstruktureringer Skattefrie omstruktureringer Fusion Kun uden tilladelse Spaltning Med og uden tilladelse Grenspaltning Ophørsspaltning Tilførsel af aktiver Med og uden tilladelse Aktieombytning Med og uden tilladelse

24 Koncerninterne omstruktureringer Skattefri eller skattepligtig? Hvor stor er skatten ved en skattepligtig transaktion? Omkostninger? Betingelser og bindinger ved en skattefri transaktion? HUSK: Skattefri = Skatteudskydelse

25 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Vederlag (aktier + andet) skal svare til handelsværdien af de indskudte aktiver og passiver (Vederlagskravet) Opfyldes pr. definition ved spaltning til nye selskaber Behov for bindende svar om værdiansættelse ved spaltning til eksisterende selskaber

26 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Forholdet mellem aktiver og forpligtelser (gæld + hensættelser) i modtagende selskaber skal svare til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab (Balancekravet) Behov for bindende svar om værdiansættelse Vanskeligt at opfylde samtidig med opfyldelse af grenkravet ved grenspaltning

27 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Yderligere betingelser: Selskabsaktionærer må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå skattefri aktier i indskydende eller modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering Forhindrer ikke nytegning af aktier Omfatter datterselskabsaktier Omfatter fra også skattefri porteføljeaktier Også ved spaltninger gennemført før

28 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Der tildeles kontantvederlag til selskabsaktionærer Som ejer mindst 10 % af kapitalen i det indskydende selskab, ELLER Som ejer koncernselskabsaktier i det indskydende selskab, ELLER Som ejer skattefri porteføljeaktier i det indskydende selskab (fra )

29 Koncerninterne omstruktureringer Spaltning uden tilladelse Kan ikke gennemføres hvis: Det indskydende selskab har mere end én aktionær, OG En eller flere aktionærer i det indskydende selskab har været aktionærer i mindre end 3 år uden at have bestemmende indflydelse, OG Ved spaltningen bliver bestemmende aktionær i et modtagende selskab

30 Koncerninterne omstruktureringer Tilførsel af aktiver uden tilladelse Yderligere betingelser: Indskydende selskab må i en periode på 3 år fra vedtagelsen ikke afstå aktier i det modtagende selskab (Holdingkravet) Forhindrer ikke skattefri omstrukturering Forhindrer ikke nytegning af aktier, men udlodning af reserver kan være i strid med forbuddet mod kontantvederlag

31 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Forretningsmæssig begrundelse - Skatteundgåelse må ikke være et af hovedformålene Forsvarlige begrundelser Generationsskifte/Struktur Løsning af konkrete samarbejdsproblemer Risikoafgrænsning (forudsætter særlige risici)

32 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis - Spaltning Problemområder Bodeling: Forudsætter begge ægtefællers aktive involvering Deling af aktive virksomheder SKM (Afslag) SKM (Tilladelse) Pengetankselskaber I praksis svært at få tilladelse Forudsætter konkret uenighed om investeringer SKM Frasalg I praksis svært at få tilladelse

33 Koncerninterne omstruktureringer Tilladelsespraksis Tilførsel af aktiver Problemområder Kontantvederlag Udbytteudlodning Udlodning af overkurs = Kontantvederlag Ikke overførsel af mellemregning Grenkravet Fordeling af aktiver og gæld Balancetilpasning (deling af lån og provenu) Sikkerhedsstillelser

34 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Hovedregel: Uudnyttede underskud fortabes ved deltagelse i en skattefri omstrukturering Fusion: Både indskydende og modtagende selskab Ophørsspaltning: Både indskydende og modtagende selskaber Grenspaltning: Kun modtagende selskab Tilførsel af aktiver: Kun modtagende selskab

35 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel FUSL 8, stk. 6 Undtagelse: Fremførte underskud bevares, hvis: De deltagende selskaber er sambeskattede, OG Underskuddene stammer fra en uafbrudt sambeskatning

36 Koncerninterne omstruktureringer Underskudsfremførsel SEL 31, stk. 4 og FUSL 8, stk. 6, 3. pkt. Undtagelse til undtagelsen: De fremførte underskud mistes dog, hvis ét af de deltagende selskaber tidligere har deltaget i en skattefri omstrukturering med et ikkesambeskattet selskab Koncerneksterne aktiver og passiver kan således ikke omstruktureres ind i en sambeskatning uden konsekvenser Gældende for omstruktureringer med skæringsdato eller senere

37 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Udgangspunkt: Aktieafståelser beskattes efter ABL Hovedregel: Aktieavancer er skattefri for selskaber Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Skattefri porteføljeaktier Behov for omkvalificering? Indeholdelse af udbytteskat Betalinger til udlandet Skattefrie porteføljeaktier Udbytter er skattepligtige

38 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Salg og genanskaffelse - LL 16 A, stk. 2, nr. 1 Kun skattefri porteføljeaktier Generhvervelse inden for 6 måneder Afståelsessum højere en genanskaffelsessum Mellemliggende udbytteudlodning

39 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Likvidation LL 16 A, stk. 3 Likvidationsprovenu til aktionærer i skattely Det modtagende selskab har skattefri porteføljeaktier i det likviderede selskab, OG Mindst 50 % af aktiverne i det likviderede selskab består i skattefri datterselskabsaktier eller skattefri koncernselskabsaktier, ELLER Det likviderede selskab har inden for 3 år forud for likvidationen koncerninternt overdraget skattefri datterselskabs- eller koncernselskabsaktier Gældende fra

40 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Salg til udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Salg til datterselskab af det udstedende selskab LL 16 B, stk. 1 Gældende fra Dispensationsadgang

41 Koncerninterne omstruktureringer Udbyttebeskatning ved aktiesalg Omgåelse af udbyttebeskatning SEL 2 D Salgssum i form af andet end aktier i et købende selskab, OG Alle 3 parter er koncernforbundne, OG Salgssummen anses ikke som skattefrit udbytte (Reelt kun salgssummer til koncernselskaber i skattely) Gældende fra

42 EU NYHEDER

43 EU Nyheder Exit-beskatning C-261/11 (Kommissionen mod Danmark) af Domstolen fastslår, at exitbeskatning efter SEL 8, stk. 4, er i strid med etableringsfriheden at der skal etableres en henstandsordning SEL 8, stk. 4, omfatter overdragelser inden for samme juridiske enhed (mellem DK selskab og PE i udlandet og mellem DK PE og hovedkontor i udlandet)

44 EU Nyheder Exit-beskatning C-261/11 (Kommissionen mod Danmark) af Dommen har formentlig tilsvarende effekt i relation exitbeskatning ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver flytning af ledelsens sæde. Hvad mener Skatteministeriet? Nye regler med henstandsordning? Genoptagelse af gennemført beskatning?

45 RENTEFRADRAGSBEGRÆNSNING

46 De danske rentebegrænsningsregler SEL 11 - Tynd kapitalisering Indført i 1998 sammen med LL 2 SEL 11 B Renteloftet Indført i 2007 sammen med SEL 11 C og ændringer af CFCreglerne SEL 11 C EBIT-reglen Indført i 2007 sammen med SEL 11 B og ændringer af CFC-reglerne

47 SEL 11 Tynd kapitalisering Formål Hindre ikke-markedskonform gældssætning Tynd kapitaliseret, hvis: 1. Et dansk selskab m.v. eller fast driftssted, 2. Kontrolleret gæld til juridisk person, der samlet overstiger 10. mio. kroner 3. Selskabets D/E ratio overstiger 4:1 Retsfølge Fradragsbeskæring af renteudgifter og kurstab Konsolidering

48 SEL 11 Bemærkninger Vær opmærksom på: Sikkerhedsstillelse Solvensen ved indkomstårets udløb Karensperioden Konsolideringen At armslængdeundtagelsen ikke nem at forudsige/opfylde Fradragsbeskærigen er endelig mht. renter

49 SEL 11 B - Renteloftet Formål Hindre gældsætning, der ikke finansierer aktiviteter, der skaber skattepligtig indkomst (SEL 11B) Renteloftet nås, hvis: 1. Et dansk selskab m.v., fast driftssted eller fast ejendom, 2. har nettofinansieringsudgifter udover renteloftet (aktiverne ganget standardrenten) 3 pct. for indkomståret 2013 Retsfølge Fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifter, dog altid fradrag op til grundbeløbet 21,3 mio. kr. Samlet opgørelse for sambeskattede selskaber

50 SEL 11 B - Renteloftet Nettofinansieringsudgifterne 1. Renteindtægter og udgifter 2. Provisioner efter LL 8, stk. 3 både indtægter og udgifter 3. Kursgevinster og tab på fordring, gæld og finansielle kontrakter 4. Leasingindtægter og udgifter ved finansiel leasing 5. Aktiegevinster og tab samt udbytter Nettotab på fordringer, der overstiger renteindtægterne, beskæres ikke, men fremføres til modregning i senere nettogevinster på fordringer og renteindtægter. Nettotab på aktier beskæres ikke, men fremføres til modregning i senere nettogevinster på aktier.

51 SEL 11 B - Renteloftet Renteloftet Afskrivningsberettigede aktiver Nedskrevne skattemæssige værdi Ikke-afskrivningsberettigede aktiver Anskaffelsessum tillagt udgifter til forbedringer Igangværende arbejde for fremmedregning Varedebitorer m.v. fratrukket varekreditorer m.v. Terminskontrakter til sikring af driftsindtægter eller udgifter Fremførselsberettigede underskud Finansielt leasede aktiver (regnskabsmæssig/skattemæssig værdi) Bemærk: Karensperiode på 2 år på aktiver indskudt af udenlandske koncernforbundne selskaber Følgende aktiver indgår ikke: Aktier (dog stk. 6) Fordringer Finansielle kontrakter Likvider Tonnagebeskattede aktiver

52 SEL 11 C EBIT reglen Formål Hindre finansieringsudgifter, der ikke medgår til at skabe skattepligtig indkomst (SEL 11C) EBIT-reglen Skattepligtig indkomst før nettofinansieringsudgifter kan maksimalt nedsættes med 80% som følge af nettofinansieringsudgifter efter eventuel beskæring efter 11 B EBIT = skattepligtig indkomst + nettofinansieringsudgifter Samme kreds af selskaber som SEL 11 B Samme definition af nettofinansieringsudgifter Samme grundbeløb Retsfølge Fradragsbeskæring ligesom efter SEL 11B. Dog kan beskårne udgifter fremføres til senere år (tidsmæssig forskydning) Samlet opgørelse for sambeskattede selskaber

53 SEL 11 B og 11 C Bemærkninger Vær opmærksom på: Finansielle kontrakter Afskrivninger Aktivsammensætningen At rulle eventuelle fradragsbeskårne kurstab, som er ved at blive forældet

54 CFC-BESKATNING

55 Introduktion og afgrænsning CFC-reglernes formål Hindre skatteudskydelse/-undgåelse Anvendelsesområde Kontrolbetingelse Indkomstbetingelse Aktivbetingelsen Retsvirkning Danmark Udland Moderselskab Datterselskab (CFC) Medregning hos moder (entity-metode) 55

56 Udfordringer Uklarheder i regelsættet (teknikaliteter?) MEGET bredt anvendelsesområde Udvidet kontrolbegreb Bestemmende indflydelse Personlige aktionærer, nærtstående, visse fonde/trusts, aftale om fælles kontrol, visse transparente enheder Ingen lavskattebetingelse Dvs. potentielt altid et CFC-issue! Visse former for aktiv indkomst omfattet Forsikring, bank, realkreditinstitut + finansiel virksomhed i øvrigt Snævre undtagelser og dispensationsmuligheder 56

57 Udfordringer (fortsat) Indkomstbetingelsen Hvad udgør CFC-indkomst? Opgørelse efter danske regler og territorialprincip Fastsætte afskrivningsgrundlag Transparensregel Fiktiv afståelsesbeskatning Årsrapport ikke tilstrækkeligt grundlag Aktivbetingelsen Hvad er finansielle aktiver? Værdiansættelse af IPR Antal målepunkter 57

58 Øvrige lovændringer Ændres alm. skatteregler ændret CFC-test Eksempler Ændring af aktieavancebeskatningsreglerne Øget brug af lagerprincip Selskabers fordringer mv. Porteføljeaktier (realisation?) Begrænset adgang til underskudsfremførsel Finder 60 %-reglen anvendelse? Forholdet til øvrige værnsregler Reglerne om tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsning Øget krav til monitorering 58

59 Alarmklokker Faktum Flytning af IPR Væsentlige royalty-/renteindtægter Salg af datterselskab Lokale omstruktureringer Mange (lagerbeskattede) værdipapirer Dårligt driftsresultat Konsekvens Udløse avancer Højne CFC-indkomst Højne CFC-indkomst Fiktiv afståelsesbeskatning Indvirkning via transparensreglen Øget volatilitet mht. indkomstbetingelsen Risiko for at aktivbetingelse opfyldes Lavere sammenligningsindkomst Øge CFC-indkomstens andel 59

60 DOBBELTBESKATNING

61 Dobbeltbeskatning Beneficial owner SKAT s synspunkt: En udenlandsk modtager skal anses som beneficial owner (retmæssig modtager) for at kunne påberåbe sig nedsættelse af kildeskat efter et EU-direktiv eller en DBO Et udenlandsk selskab anses ikke for retmæssig modtager, hvis det er kvalificeret som et gennemstrømningsselskab I praksis anvendt på udbytter og renter

62 Dobbeltbeskatning Beneficial owner Praksis - Status Udbytter: Kildebeskatning fastholdes af SKAT, også inden for EU. Underkendt af LSR i SKM (indbragt for ØL af SKAT) Renter: Kildebeskatning fastholdes af SKAT, jf. bl.a. SKM LSR og SKM LSR (indbragt for domstolene af selskaberne) Hvad nu? Endelig afklaring formentlig først ved Højesteret/EUdomstolen Ny lovgivning?

63 Danske gennemstrømningsselskaber Begrænset skattepligt på udbytte HR: Kildeskat på udbytte U1: Datterselskabsaktier U2: Koncernselskabsaktier, hvor modtageren er hjemmehørende EU/EØS/DBO Fra 1. januar 2013 (L 10) Op til 27 % kildeskat på udbytte fra Danmark, såfremt: Udbyttet fra det danske selskab er en videreudlodning af udbytte modtaget af datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier i et udenlandsk selskab Det danske selskab er ikke retmæssig ejer af udbytte Respekterer dog M/D selskabsdirektivet samt en eventuel reduktion af beskatningen efter en indgået DBO

64 Hybride selskaber SEL 2 A SEL 1 eller 2 selskab eller forening m.v. Behandles som transparent enhed i fremmed stat (EU/EØS eller DBO) Kontrolleres fra udlandet efter SKL 3B (mere end 50/50 pct.) Retsvirkning Selskabet bliver transparent i Danmark Udløser per automatik PE i Danmark Renter Moder US Lån HoldCo DK Drift DK

65 Hybride selskaber SEL 2 C Indhold og betingelser Anvendelsesområde Transparente enheder, f.eks. I/S, K/S, P/S + filialer Finder kun anvendelse, hvis direkte ejere med mere end 50 % af kapital/stemmer er hjemmehørende i fremmede stater hvor enheden/filialen skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt, eller som ikke har en DBO med DK, hvorefter kildeskat på udbytter til selskaber skal frafaldes/nedsættes, og som ikke er medlem af EU Retsvirkning DK enhed behandles i stedet som selvstændigt subjekt Moder US K/S F.eks. royalty DK

66 Hybrid finansiering SEL 2 B Aktualiseres hvis finansielt instrument behandles som indskudt kapital (egenkapital) i en stat og gæld i en anden stat Gælder kun når udenlandsk selskab har bestemmende indflydelse eller der er tale om koncernforbundne parter Konsekvens: Gælden omkvalificeres til indskudt kapital Rentebetalinger og kurstab anses for ikke-fradragsberettiget udbytteudlodning

67 Dobbeltbeskatning Værnsregler Skattefri koncernintern erhvervelse SEL 8 B Tvungen skattemæssig succession (anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum) ved erhvervelse af afskrivningsberettigede aktiver fra et koncernselskab, som ikke har resulteret i dansk eller udenlandsk beskatning af avance og genvundne afskrivninger på overdragelsestidspunktet Aktiverne anses for afskrevet maksimalt efter danske regler ved opgørelsen af det danske afskrivningsgrundlag Oparbejdede immaterielle aktiver anses for oparbejdet af erhverver = Ingen afskrivning

68 Dobbeltbeskatning Værnsregler Double dip LL 5 G, stk. 1 Ikke fradrag for udgifter, der kan fradrages i udlandet i indkomst, der ikke indgår i dansk beskatning Koncernintern leasing LL 5 G, stk. 2 Dansk ejer af et aktiv kan ikke afskrive skattemæssigt, hvis koncernforbundet leasingtager kan afskrive i udlandet

69 Dobbeltbeskatning Fast driftssted - Grundlag Fast forretningssted, hvorfra virksomhed udøves OECD Model art. 5 SEL 2, stk. 1, litra a Filial, kontor, fabrik el.lign. Agent med fuldmagt til at indgå bindende aftaler Bygge- og anlægsarbejder over 12 måneder (anderledes efter nogle DBO er)

70 Dobbeltbeskatning Fast driftssted Ny dansk praksis SKM SR: Sælger i DK med hjemmekontor anset som PE for tysk arbejdsgiver, selv om han ikke havde fuldmagt til at indgå bindende aftaler Ikke alene af hjælpende og forberedende karakter Væsentlig og betydningsfuld del af selskabets virksomhed

71 Dobbeltbeskatning Tendenser Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Beskyttelse af nationalt skattegrundlag Indkomst beskattes hvor den indtægtsgivende aktivitet foregår OECD Action Plan 2013 Politisk fokus! Det er den vej det går også i Danmark Transfer Pricing Fast driftssted Arbejdsudleje

72 Karsten Gianelli SENIOR COUNSEL. LLM CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK P: E:

73 Peter Koerver Schmidt Senior Associate MSc., PhD. CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK M: E:

74 Michael Tell Senior Associate PhD. CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK M: E:

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge:

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge: 11. juni 2007 Folketinget har 1. juni 2007 vedtaget lovforslag L 213 om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v. Med vedtagelsen har Folketinget bl.a. gennemført: Nedsættelse af selskabsskattesatsen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

International Skat - og andre nyheder

International Skat - og andre nyheder Advokaternes forening for Skatteret International Skat - og andre nyheder Den 10. maj 2007 Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte Kontaktdetaljer lnyhegn@deloitte.dk Tlf. +45 3610 2516 1 Hvem er jeg. Tax

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Kolding, 25.-26 august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Dagsorden Året i en skattemæssig kontekst Ny skattelovgivning

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2012/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296888 Fremsat den 3. oktober 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 15 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:15. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere