Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret"

Transkript

1 Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks Nuuk En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Affaldshandlingsplan Kommunernes input til affaldsuddannelsen Uddannelsens formål Miljøhensyn Effektivitet Fastholdelse Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Forslag til uddannelsens udformning Modulopbygning Løn under uddannelse Økonomisk incitament Niveauopdeling Specialisering Uddannelse frem for kursus Sprog Rotation Kvalifikationer Affaldsservicemedarbejder Affaldstekniker Driftsleder Forslag til kursuskatalog Uddannelse til affaldsservicemedarbejder Uddannelse til affaldstekniker Affaldstekniker med speciale i affaldshåndtering i bygder Affaldstekniker med speciale i forbrændingsanlæg Affaldstekniker med speciale i farligt affald Affaldstekniker med speciale i deponering Kurser af generel karakter Uddannelse til driftsleder Slutbemærkning

3 1 BAGGRUND Der stilles i dag stadig flere og øgede krav til affaldshåndtering og affaldsbortskaffelse i Grønland. Kravene handler om at sikre en miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig affaldshåndtering, som også er økonomisk rentabel. Kravene stilles af både nationale myndigheder, offentligheden og af nye aktører på affaldsområdet, som f.eks. råstofindustrien, der opererer med specifikke standarder og målsætninger for håndteringen af deres affald. I takt med at kravene til de kommunale affaldssystemer skærpes, oplever de grønlandske kommuner et stigende behov for at styrke affaldspersonalets kompetencer. Bedre uddannet personale er en forudsætning for eksempelvis at kunne drive kildesorteringssystemer med henblik på genanvendelse, at kunne sikre optimale forbrændingsprocesser med minimal udledning af emissioner til miljøet, at kunne varetage dataregistrering af affaldstyper og - mængder til brug i affaldsplanlægningen, osv AFFALDSHANDLINGSPLAN I den nationale affaldshandlingsplan er etableringen af et uddannelsessystem for driftsfolk fra affaldsområdet anført som en af de aktiviteter, der skal føres ud i livet i planperioden ( ) 1. Ifølge planen er formålet med uddannelsen at sikre, at medarbejderne får den nødvendige miljø- og arbejdsmiljømæssige uddannelse til at kunne håndtere de forskellige affaldsfraktioner og at sikre effektiv drift af affaldsbehandlingsanlæg. Uddannelsen skal ligeledes være med til at sikre optimalt udbytte af de investeringer, der allerede er og vil blive foretaget på affaldsområdet. Uddannelsen af den enkelte medarbejder skal desuden medvirke til at give bedre jobtilfredshed og dermed hjælpe til fastholdelsen af den enkelte medarbejder. Ifølge affaldshandlingsplanen skal uddannelsessystemet etableres i samarbejde med de eksisterende erhvervsuddannelsesskoler og skal bl.a. indeholde allerede eksisterende kurser i håndtering af farligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler samt nye kurser i betjening af diverse affaldsanlæg 2. Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø er angivet som ansvarlig for projektet. I affaldsplanen estimeres de årlige økonomiske konsekvenser af projektet at være kr. i driftsomkostninger samt kr. i administrationsomkostninger - i både plan- og perspektivperioden. Der lægges i planen op til en 50/50 finansiering mellem kommuner og Selvstyre, hvor udgifterne dækkes ligeligt af hhv. kommuneskatten og landsskatten 3. 1 Affaldsplan , Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, september Affaldsplan , s Affaldshandlingsplan , s

4 Mens selve uddannelsessystemet skal udvikles af Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og de grønlandske brancheskoler i fællesskab, har kommunerne i planperioden til opgave at udarbejde en uddannelsesplan for deres driftsmedarbejdere på affaldsområdet KOMMUNERNES INPUT TIL AFFALDSUDDANNELSEN De grønlandske kommuner ønsker med dette oplæg at komme med input til Departementets arbejde med at udvikle et uddannelsessystem for affaldsmedarbejderne i kommunerne. Oplægget skal medvirke til, at de konkrete kommunale behov på affaldsområdet integreres i Departementets arbejde med uddannelsen. Oplægget skal desuden ses som en understregning af, at behovet for en opgradering af driftsmedarbejdernes kompetencer er akut og på mange måde en forudsætning for, at de mange krav og målsætninger om bæredygtig og effektiv affaldshåndtering i Grønland overhovedet kan føres ud i livet. Oplægget er baseret på interviews med driftspersonale, workshop om affaldsuddannelsen afholdt på kommuneingeniørmødet i Ilulissat i 2012 samt input fra Jern og Metalskolen i Nuuk. 4 Affaldshandlingsplan , s

5 2 UDDANNELSENS FORMÅL Set fra et kommunalt synspunkt tjener etableringen af et uddannelsessystem for driftsmedarbejdere på affaldsområdet flere formål: 2.1 MILJØHENSYN Den nationale affaldsplans målsætning om et bæredygtigt affaldssystem, der bygger på affaldshierarkiet, BAT, forureneren-betaler-princippet, osv., forudsætter, at de medarbejdere, der skal implementere systemet, har en grundlæggende forståelse af, hvad bæredygtig affaldshåndtering handler om. Erfaringen viser, at det er meget svært at drive affaldsanlæggene efter disse principper, hvis ikke den enkelte medarbejder forstår rationalet bag og nødvendigheden af en ændret praksis. Uddannelsen bør derfor have til formål at sikre et grundlæggende vidensniveau hos den enkelte medarbejder om de miljømæssige aspekter af affaldshåndteringen. 2.2 EFFEKTIVITET Affaldshåndtering og bortskaffelse er en tung post på de kommunale budgetter. Det er derfor vigtigt, at de midler, der allokeres til området, anvendes mest effektivt. Der er utallige eksempler på spild af økonomiske midler som følge af manglende kvalifikationer hos de medarbejdere, der driver de kommunale forbrændingsanlæg: Langvarige driftsstop på bygdeforbrændingsanlæg pga. lokale medarbejderes manglende kompetencer til at drive, vedligeholde og reparere anlæggene, høje udgifter til reparationer af maskinel, der har været anvendt forkert, sub-optimale forbrændingsteknikker, der bevirker manglende kapacitet på forbrændingsanlæggene, med udgifter til eksport af affald til følge, osv. Uddannelsen bør derfor have til formål at sikre et højt fagligt niveau hos den enkelte affaldsmedarbejder, således at affaldshåndteringen kan organiseres og udføres mest effektivt og rentabelt. 2.3 FASTHOLDELSE I dag rekrutteres der næsten udelukkende ufaglært arbejdskraft til de kommunale stillinger på affaldsområdet. Da der er stor forskel i lønniveauet for en ufaglært ansat i kommunale job og en ufaglært ansat som f.eks. arbejdsmand eller maskinfører, i privat regi, er de kommunale jobs ikke nær så lønmæssigt attraktive. Kommunerne er simpelthen ikke er konkurrence- 5

6 dygtige med det private arbejdsmarked. Fagligt dygtige medarbejdere har derfor en tendens til at søge stillinger med et højere lønniveau i den private sektor. En uddannet arbejdsstyrke vil betyde et lønløft, hvilket vil være med til at fastholde de dygtige medarbejdere i den kommunale affaldssektor. Uddannelsen har ligeledes til formål at skabe mere interessante stillinger og øget stolthed over at være ansat i affaldssektoren og forhåbentlig på den måde bidrage til både fastholdelse af dygtige medarbejdere samt tiltrækning af nye medarbejdergrupper til området. På sigt skal uddannelsen kunne tiltrække unge uddannelsessøgende i konkurrence med andre uddannelser indenfor de tekniske fag, f.eks. smed, mekaniker, osv. 2.4 NAALAKKERSUISUTS UDDANNELSESSTRATEGI Etableringen af en affaldsuddannelse ligger fint i tråd med Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 5, hvor der er fokus på at etablere uddannelsestilbud, der opkvalificerer den eksisterende arbejdsstyrke, så den er i stand til at opfylde de krav, der efterspørges på markedet i dette tilfælde øgede krav til affaldshåndtering fra nationale myndigheder, offentligheden og f.eks. råstofaktører, samt krav på de internationale markeder, som Grønland eksporterer affald til. Uddannelsesstrategiens pkt. 6 Omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken fremhæver muligheden for at anvende midler fra hhv. PKU-puljen og AMA-puljen, der er øremærket kurser og efteruddannelse af både faglærte og ikke faglærte. 5 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi, Departementet for Uddannelse og Forskning, April

7 3 FORSLAG TIL UDDANNELSENS UDFORMNING Som anført i den nationale affaldsplan skal etableringen af uddannelsessystemet foregå i samarbejde med de eksisterende erhvervsuddannelser. Kommunerne mener, at det er vigtigt, at uddannelsen udformes i tråd med det eksisterende uddannelsessystem og i så høj grad som muligt er kompatibel med andre uddannelsestilbud. Med dette oplæg ønsker kommunerne at henlede Departementets opmærksomhed på en række forhold, som bør indtænkes i udformningen af uddannelsen: 3.1 MODULOPBYGNING Eftersom der i høj grad vil være tale om opkvalificering af medarbejdere, der allerede er i arbejde, bør uddannelsessystemet være modulopbygget med moduler af overskuelig varighed. Det er vigtigt at uddannelsen indrettes så fleksibelt som muligt, således at modulerne, hvor det er hensigtsmæssigt, så vidt muligt kan tages uafhængigt af hinanden, og man ikke standser helt op i uddannelsesforløbet, såfremt et modul må springes over pga. familie- eller arbejdsmæssige forhold. Det skal i sådanne tilfælde være muligt at vende tilbage og tage det pågældende modul næste gang det udbydes. Det er væsentligt at nævne, at brancheskolerne vurderer, at der godt kan etableres et uddannelsessystem, der både er målrettet folk i arbejde og unge uddannelsessøgende. Kommunerne vil overlade det til brancheskolerne at vurdere, hvorledes dette bedst lader sig gøre, men i denne sammenhæng blot understrege behovet for at tilgodese den store gruppe ufaglærte affaldsmedarbejdere, der i dag allerede er i arbejde i affaldssektoren. 3.2 LØN UNDER UDDANNELSE Man bør undersøge muligheden for løn under uddannelse. Såfremt erfarne medarbejdere, der er vant til et vist indkomstniveau, skal klare sig med uddannelsesstøtte i længere perioder ad gangen, er det tvivlsomt, om de finder uddannelsen attraktiv. 3.3 ØKONOMISK INCITAMENT Der bør indbygges et økonomisk incitament i uddannelsesstrukturen i form af tillæg eller decideret løntrins-regulering efter hvert modul. På denne måde kan medarbejderen umiddelbart mærke positive konsekvenser af sine uddannelsesaktiviteter. Kommunerne anbefaler, at 7

8 dette forhandles på plads med relevante fagforeninger, som en integreret del af Departementets arbejde med etableringen af affaldsuddannelsen. Kommunerne vurderer, at uddannelsen kun kan blive en succes, hvis den resulterer i et lønløft for den enkelte affaldsmedarbejder. 3.4 NIVEAUOPDELING Der bør etableres et uddannelsessystem, der tager hensyn til de forskellige niveauer af stillinger, der findes på affaldsområdet i dag: driftsmedarbejderen på gulvet (affaldsservicemedarbejder), driftsassistenten (affaldstekniker) og driftslederen: 3.5 SPECIALISERING Uddannelsen bør operere med forskellige specialiseringsretninger på affaldsteknikerniveau. Dette kan f.eks. være en bygdespecialisering, hvor der er fokus på de kompetencer, der er relevante for affaldshåndtering i bygder. Det kan også være en specialisering i drift af større forbrændingsanlæg (forbrændingsteknik, vedligehold, røgrensning, osv.), der jo ikke er relevant for alle driftsmedarbejdere på affaldsområdet. 3.6 UDDANNELSE FREM FOR KURSUS Der er et ønske fra de kommunale driftsorganisationer om at få etableret en decideret uddannelse, ikke en blot en samling af enkeltstående kurser. Samtidig bør det være muligt at få merit for udvalgte dele af uddannelsen, såfremt medarbejderen er kvalificeret til dette. 8

9 Det ses som afgørende, at der i forbindelse med hvert modul er tilknyttet krav om fremmøde og aktiv deltagelse og en eller anden faslagt form for test af den enkeltes udbytte. Der bør udstedes kursusbevis efter hvert enkelt modul samt uddannelsesbevis efter endt uddannelse. Beviserne har til formål at gøre medarbejderen i stand til at dokumentere sine reelle kompetencer overfor både den aktuelle og fremtidige arbejdspladser. Til gengæld kan arbejdspladserne trygt sætte medarbejderen til at udføre de arbejdsfunktioner, som modulet/modulerne giver kompetencer til. 3.7 SPROG Det uddannelsessystem, der etableres, bør tage hensyn til medarbejdernes sproglige kompetencer, da en del af de studerende vil være enkeltsprogede (grønlandsk eller dansk). Ydermere bør engelskundervisning være en del af uddannelsen, eftersom sortering, mærkning og forsendelse af affald til eksport i dag er knyttet op på internationale registre (f.eks. IMO s IMDG-system), og der fra RAL s side i stigende grad stilles krav om engelsksproget mærkning af affald. Samtidigt vil et fremtidigt samarbejde med internationale aktører, f.eks. fra råstofindustrien, være afhængigt af engelskkundskaber. 3.8 ROTATION For at tilgodese alle kommuner mht. oprettelsen af uddannelsespladser, opfordrer kommunerne Departementet til at overveje at sprede dele af uddannelsen kurser, moduler eller praktik ud på de forskellige kommuner. Umiddelbart virker det relevant at lægge dele af uddannelsen i hhv. Nuuk (Jern og Metalskolen) og Sisimiut (Bygge- og Anlægsskolen, Råstofskolen, ARTEK), mens praktikophold kan afvikles over hele Grønland. 9

10 4 KVALIFIKATIONER Baseret på interviews med driftspersonale samt workshoppen, der blev afholdt i forbindelse med kommuneingeniørmødet i 2012, har kommunerne herunder forsøgt at identificere de kvalifikationer, som de forskellige typer af driftsmedarbejdere på affaldsområdet bør være i besiddelse af. 4.1 AFFALDSSERVICEMEDARBEJDER Størstedelen af de medarbejdere, der i dag er ansat til at drive de kommunale affaldsanlæg, er såkaldte affaldsservicemedarbejdere. Der er typisk tale om timelønnede ufaglærte medarbejdere, hvis arbejdsopgaver omfatter servicering af kunder ved affaldsanlæggene, modtagelse af affald, vurdering af sorteringskvalitet, opkrævning af gebyrer og betjening af entreprenørmaskiner f.eks. ved håndtering af affald på dumpen. Fremadrettet er det væsentligt at sikre, at affaldsservicemedarbejderen besidder følgende kvalifikationer: Service, kundebetjening, konflikthåndtering Sikkerhed, arbejdsmiljø, førstehjælp, brandbekæmpelse IT-kundskaber (særligt vigtigt i bosteder med digital affaldsregistrering) Kendskab til lovgivning, regulativer, takstblad, miljøgodkendelser Kørekort, inklusiv grundlæggende maskinvedligehold og reparation (stort kørekort, truckbevis) Baggrundsviden om sundhedsaspekter ved affaldshåndtering Baggrundsviden om miljøaspekter ved affaldshåndtering, herunder grundlæggende kendskab til affaldshierarkiet og dets baggrund 4.2 AFFALDSTEKNIKER Ud over affaldsservicemedarbejdere er der i dag også ansat en række medarbejdere, der varetager mere avancerede arbejdsopgaver på de kommunale affaldsanlæg. Det drejer sig typisk om drift af forbrændingsanlæg og modtagestationer for farligt affald eller om per- 10

11 sonaleledelse af et team af affaldsservicemedarbejdere. Der kan i dag både være rekrutteret faglærte og ufaglærte medarbejdere til disse stillinger. Ofte er medarbejdernes egenskaber erhvervet gennem arbejde med opgaverne i praksis, evt. suppleret med et MOKANA-kursus i håndtering af farligt affald. Fremadrettet er der et ønske fra kommunernes side om at opklassificere denne stillingstype til faglærte stillinger med krav om en 4-årig uddannelse indenfor et af de tekniske fag, som så ved hjælp af affaldsteknikermodulet får en faglig affaldsspecialisering. Udover de kvalifikationer, der ovenfor er identificeret som relevante for affaldsservicemedarbejderen, bør affaldsteknikeren/driftsassistenten også være i besiddelse af nedenstående kvalifikationer, alt efter naturen af hans/hendes specifikke stilling: 1. Affaldshåndtering i bygder 2. Drift af større forbrændingsanlæg: forbrændingsteknik, vedligeholdelse, krankursus, røgrensning og rapportering 3. Håndtering og forsendelse af farligt affald 4. Drift af affaldsdeponi: administration, organisering, skrothåndtering, sortering og separation Kommunerne anbefaler, at man kan specialisere sig indenfor et af ovenstående fire områder. Herudover er følgende generelle kvalifikationer relevante for affaldsteknikeren/driftsassistenten: Engelsk Personaleledelse (grundlæggende) Viden om affaldsmarkederne, handel med affald (grundlæggende) 4.3 DRIFTSLEDER De grønlandske kommuner har i dag ansat en række driftsledere på affaldsområdet. Nogle af disse stillinger inkluderer driftsledelse af andre dele af det tekniske område (vejvedligehold, renholdelse, osv.), ligesom der også er forskel på, om en driftsleder har ansvaret for et enkelt anlæg, for alle affaldsanlæggene i en given by eller om han/hun har ansvaret for alle aspekter af affaldsdriften i en hel kommune. Driftslederen er typisk bindeled til den tekniske forvaltning og beskæftiger sig med personaleledelse, projektledelse (f.eks. udvikling af nye tiltag på affaldsområdet), økonomistyring, 11

12 overholdelse af gældende regler og vilkår, osv. I dag er der nogle steder tale om rekruttering af faglærte medarbejdere, som f.eks. maskinmestre, ingeniører, osv., selvom det kan være svært at tiltrække og fastholde denne medarbejdergruppe på grund af de store vanskeligheder, der kan være forbundet med at drive affaldsanlæg med det eksisterende ressourcegrundlag i dag. Andre steder er driftslederen ufaglært eller i besiddelse af et lavere uddannelsesniveau. Fremadrettet bør der være fokus på, at driftslederen besidder følgende kvalifikationer: Engelsk Personaleledelse Projektledelse Økonomistyring Viden om affaldsmarkederne, handel med affald Hvor vidt han/hun også skal have teknisk indsigt (svarende til affaldsteknikeren kvalifikationer), afhænger af størrelsen af det pågældende ansvarsområde. Såfremt der er tale om driftsledelse af affaldsområdet i en hel kommune, med dygtige affaldsteknikere til at drive de forskellige affaldsanlæg, behøver driftslederen ikke nødvendigvis at være tekniker. 12

13 5 FORSLAG TIL KURSUSKATALOG Som nævnt ovenfor bør affaldsuddannelsen tilpasses det eksisterende system for erhvervsuddannelser. Idet følgende er der opstillet forslag til, hvordan dette kunne gøres. I forbindelse med udarbejdelsen af dette oplæg er der afholdt et møde med kursusansvarlige på Jern- og Metalskolen i Nuuk. Her blev det foreslået at kigge på, hvad der allerede findes af erhvervsuddannelser i Grønland samt at indhente inspiration fra TUR Transporterhvervets uddannelser i Danmark (www.tur.dk) 6. Særligt den grønlandske terminalarbejderuddannelse blev fremhævet som et muligt springbræt for etablering af en affaldsuddannelse UDDANNELSE TIL AFFALDSSERVICEMEDARBEJDER Uddannelsen til affaldsservicemedarbejder kunne tage afsæt i det grundforløb, der tilbydes under den grønlandske terminalarbejderuddannelse i dag 8. Grundforløbet på terminalarbejderuddannelsen indeholder i princippet alle nødvendige kurser for at opkvalificere medarbejderne til det niveau, der er identificeret i foregående kapitel. Der er tale om følgende kurser: 1. Produktion og service 2. Kundebetjening 3. Arbejdsmiljø 4. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 5. Løfte- og bæreteknik 6. Informationsteknologi 7. Naturfag 8. Introduktion til færdselslære 9. Køretøjets opbygning 10. Vedligehold og motorlære 11. Introduktion til gaffeltruck B For at sikre den nødvendige affaldsspecialisering, kunne der suppleres med undervisning i affaldslovgivning, miljøhensyn, m.m. evt. blot som en udvidelse til kurset i naturfag. Det er også muligt, at affaldsfaget kunne afholdes som et kursus på ARTEK. Der bør også supple- 6 Jern- og Metalskolen har allerede licens til at afholde TUR s kurser i Grønland. 7 Terminalarbejderuddannelsen er pt. under omstrukturering, hvilket man kunne udnytte til at integrere affaldsfag i uddannelsesstrukturen. 8 Se under erhvervsuddannelser -> terminalarbejder 13

14 res med stort kørekort, f.eks. Jern og Metalskolens kursus Ny i lastbilen inkl. kørekort til kat. C 9 samt Gaffeltruck 10 Ønsker man ikke at udvælge kurser fra terminalarbejderuddannelsens grundforløb og konstruere et specifikt affaldsservicemedarbejdermodul, er det også en mulighed at definere, at man for at blive affaldsservicemedarbejder, skal have bestået terminalarbejderuddannelsens grundforløb. I så fald vil ovenstående 11 kurser blive udvidet med følgende kurser: 1. Produktudvikling 2. Dansk 3. Logistik og lager 4. Grundlæggende anhugning 5. Enhedslaster samt surring og stuvning af gods 6. Branchekendskab 7. Logistik Terminalarbejderuddannelsens grundforløb består af 2 skoleophold af henholdsvis 12 og 8 ugers varighed under uddannelsens første år. Resten af det første år er den studerende i praktik. For de elever, der allerede er i et ansættelsesforhold på et kommunalt affaldsanlæg, kunne praktikken tages på deres arbejdsplads, og der kunne stilles en række krav til forløbet, f.eks. udarbejdelse af praktikrapport, pilotprojekt, osv. Løsningen med at definere en affaldsservicemedarbejder, som en medarbejder der har bestået terminalarbejderuddannelsens grundforløb (inklusiv ekstra affaldskurser på f.eks. AR- TEK), vil give den studerende den fleksibilitet, at man efter endt uddannelse har mulighed for at læse videre til terminalarbejder frem for at fortsætte med affaldsuddannelsens modul 2 (affaldstekniker) og modul 3 (driftsleder). 5.2 UDDANNELSE TIL AFFALDSTEKNIKER Som nævnt under pkt. 4.2 er der på dette niveau behov for at medarbejderen specialiserer sig inden for et af fire specialiseringsområder, der alle giver titlen affaldstekniker: 1. Affaldshåndtering i bygder 2. Forbrændingsanlæg 3. Farligt affald 4. Affaldsdeponier 9 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 10 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 14

15 Uddannelse foreslås bygget op omkring en række allerede eksisterende kurser i Grønland, suppleret med etableringen af en række nye kurser på hhv. Jern- og metalskolen i Nuuk samt på ARTEK i Sisimiut. Affaldstekniker med speciale i affaldshåndtering i bygder. Det foreslås at etablere uddannelsen som affaldstekniker med speciale i affaldshåndtering i bygder som en kursuspakke på Jern- og Metalskolen i Nuuk. Pakken kunne bestå af følgende type kurser 11 : 1. Farligt gods bygdekursus (et allerede eksisterende kursus, se: 2. Drift af bygdeforbrændingsanlæg Natrenovation (primært arbejdsmiljø) Affaldstekniker med speciale i forbrændingsanlæg Både driftsleder og driftsassistent ved Nuuk Forbrænding har taget et kursus i forbrændingsteknik hos Force Technology i Danmark. Kurset indeholder både teori og praksis (simulering) og giver viden om f.eks. optimering af energiudbyttet, begrænsning af miljøskadelige stoffer, røgrensning og brændselssammensætning. Kurset er møntet på større anlæg med teknologi, der ikke findes i Grønland pt., hvorfor flere af de kommunale affaldsdriftsledere 13 har været i dialog med Force Technology om udvikling af et kursus til det grønlandske marked 14. Jern- og metalskolen i Nuuk samarbejder i dag med Force Technology på røntgen/ultralydområdet og er umiddelbart meget interesseret i, sammen med Force Technology, at udvikle (og lægge hus til) et forbrændingsteknisk kursus designet til det grønlandske marked. Affaldstekniker med speciale i farligt affald Det foreslås at etablere uddannelsen til affaldstekniker med speciale i farligt affald som en kursuspakke på Jern- og Metalskolen i Nuuk. Pakken kunne bestå af følgende type kurser: 11 Afhængigt af hvordan den nationale forbrændingsstrategi kommer til at se ud, vil der være større eller mindre behov for at uddanne medarbejderne i drift og vedligehold af mindre affaldspresseanlæg samt pakning af containere med affald. 12 Disse kurser afholdes af Jern- og metalskolen efter behov. Sidste gang kurset blev afholdt var for 2-3 år siden. 13 Både Qeqqata og Sermersooq 14 Kontakten hos Force Technology har senest været Senior Project Manager for Biomass and Waste Jesper Cramer 15

16 1. Mokana-kursus i håndtering af farligt affald. Kurset giver indblik i håndtering af farligt affald, herunder miljøproblemer, behandlingsteknikker, arbejdsmiljø samt pakning og emballering Oplagring og forsendelse af farligt gods (kursusnummer 164 i Jern- og Metalskolens kursuskatalog 16 ). Kurset gør medarbejderen i stand til at: Definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. Klargøre til korrekt forsendelse af farligt gods. Definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. Foretage korrekt sammenlæsning og separation. Udfærdige de nødvendige transportdokumenter i forbindelse med forsendelse, samt vurdere om den korrekte emballage er anvendt. Medarbejderen får desuden viden om gældende sikkerhedsbestemmelser vedrørende anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr, adfærd og forholdsregler ved ulykker samt kendskab til brug af almindeligt brandslukningsmateriel, der anvendes til slukning af mindre brande på lagre eller terminaler. Affaldstekniker med speciale i deponering Det foreslås at etablere uddannelsen som affaldstekniker med speciale i deponering som en kursuspakke indeholdende følgende kurser: 1. Skrothåndtering sortering og pakning 2. Celleopdelt drift af deponier 3. Affaldsmarkederne afsætningsmuligheder, priser, krav, osv. 4. Perkolathåndtering Umiddelbart udbydes disse kurser ikke i Grønland i øjeblikket. Brancheskolerne foreslår at undersøge, hvor vidt ARTEK kunne være interesseret i at udbyde sådanne kurser i forbindelse med andre affaldsrelaterede aktiviteter på skolen. 15 Disse kurser afholdes løbende efter behov. Næste kursus er i maj Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 16

17 Kurser af generel karakter Det foreslås, at man som affaldstekniker vælger en af fire ovenstående specialiseringer, og at man desuden tager en generel kursuspakke bestående af: 1. Engelsk (kursus på Grønlands Handelsskole) 2. Kursus i personaleledelse (kursus på Grønlands Handelsskole) 3. Kursus i hvordan de internationale affaldsmarkeder fungere, afsætning/salg af affald Det foreslås at definere en affaldstekniker som en medarbejder, der har bestået en af de fire specialiseringer samt den generelle kursuspakke med engelsk, personaleledelse og affaldsmarkeder. Kommunerne ønsker igen at understrege vigtigheden af, at erhvervelsen af uddannelsen resulterer i et lønløft. Model af affaldsteknikeruddannelsen 17

18 5.3 UDDANNELSE TIL DRIFTSLEDER Som nævnt under pkt. 4.3 findes der i dag flere forskellige typer driftslederstillinger på affaldsområdet i Grønland. Det foreslås at uddannelsen til driftsleder på affaldsområdet sammensættes af kurser fra handelsskolesystemet i personale- og projektledelse samt økonomistyring. Eksempelvis kunne følgende kurser fra Ledelsesakademiet i Nuuk være relevante: 1. Engelsk 2. Aqutsisoq den grundlæggende lederuddannelse Projektledelse og projektstyring Kursus i økonomi med fokus på den offentlige forvaltning 5. Udvidet kursus om affaldsmarkedet, inkl. afsætningsmuligheder og handel med affald 5.4 SLUTBEMÆRKNING I ovenstående er der fokuseret på at finde allerede eksisterende kurser i Grønland, der kan anvendes til at opbygge affaldsuddannelsen med. Der er udelukkende tale om forslag, der skal gennemarbejdes af Departementet og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at gøre modulerne fagligt tungere og rettet specifikt mod affaldsområdet. Oprettelsen af en grønlandsk affaldsuddannelse er en forudsætning for, at kommunerne kan etablere og drive bæredygtige og effektive affaldshåndteringssystemer i Grønland. 17 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 18 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 18

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Rynkeby Foods A/S Idégrundlag: Rynkeby Foods A/S udvikler, producerer og afsætter frugtbaserede fødevarer Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Mest attraktive produktionsvirksomhed på Fyn

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø De to hovedområder: 1. Arbejdets organisering - arbejdstidens længde - arbejdstidens placering - den hierarkiske struktur - indflydelse - arbejdspres - informationsniveau - arbejdsdelingen

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere