Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret"

Transkript

1 Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks Nuuk En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Affaldshandlingsplan Kommunernes input til affaldsuddannelsen Uddannelsens formål Miljøhensyn Effektivitet Fastholdelse Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Forslag til uddannelsens udformning Modulopbygning Løn under uddannelse Økonomisk incitament Niveauopdeling Specialisering Uddannelse frem for kursus Sprog Rotation Kvalifikationer Affaldsservicemedarbejder Affaldstekniker Driftsleder Forslag til kursuskatalog Uddannelse til affaldsservicemedarbejder Uddannelse til affaldstekniker Affaldstekniker med speciale i affaldshåndtering i bygder Affaldstekniker med speciale i forbrændingsanlæg Affaldstekniker med speciale i farligt affald Affaldstekniker med speciale i deponering Kurser af generel karakter Uddannelse til driftsleder Slutbemærkning

3 1 BAGGRUND Der stilles i dag stadig flere og øgede krav til affaldshåndtering og affaldsbortskaffelse i Grønland. Kravene handler om at sikre en miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig affaldshåndtering, som også er økonomisk rentabel. Kravene stilles af både nationale myndigheder, offentligheden og af nye aktører på affaldsområdet, som f.eks. råstofindustrien, der opererer med specifikke standarder og målsætninger for håndteringen af deres affald. I takt med at kravene til de kommunale affaldssystemer skærpes, oplever de grønlandske kommuner et stigende behov for at styrke affaldspersonalets kompetencer. Bedre uddannet personale er en forudsætning for eksempelvis at kunne drive kildesorteringssystemer med henblik på genanvendelse, at kunne sikre optimale forbrændingsprocesser med minimal udledning af emissioner til miljøet, at kunne varetage dataregistrering af affaldstyper og - mængder til brug i affaldsplanlægningen, osv AFFALDSHANDLINGSPLAN I den nationale affaldshandlingsplan er etableringen af et uddannelsessystem for driftsfolk fra affaldsområdet anført som en af de aktiviteter, der skal føres ud i livet i planperioden ( ) 1. Ifølge planen er formålet med uddannelsen at sikre, at medarbejderne får den nødvendige miljø- og arbejdsmiljømæssige uddannelse til at kunne håndtere de forskellige affaldsfraktioner og at sikre effektiv drift af affaldsbehandlingsanlæg. Uddannelsen skal ligeledes være med til at sikre optimalt udbytte af de investeringer, der allerede er og vil blive foretaget på affaldsområdet. Uddannelsen af den enkelte medarbejder skal desuden medvirke til at give bedre jobtilfredshed og dermed hjælpe til fastholdelsen af den enkelte medarbejder. Ifølge affaldshandlingsplanen skal uddannelsessystemet etableres i samarbejde med de eksisterende erhvervsuddannelsesskoler og skal bl.a. indeholde allerede eksisterende kurser i håndtering af farligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler samt nye kurser i betjening af diverse affaldsanlæg 2. Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø er angivet som ansvarlig for projektet. I affaldsplanen estimeres de årlige økonomiske konsekvenser af projektet at være kr. i driftsomkostninger samt kr. i administrationsomkostninger - i både plan- og perspektivperioden. Der lægges i planen op til en 50/50 finansiering mellem kommuner og Selvstyre, hvor udgifterne dækkes ligeligt af hhv. kommuneskatten og landsskatten 3. 1 Affaldsplan , Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, september Affaldsplan , s Affaldshandlingsplan , s

4 Mens selve uddannelsessystemet skal udvikles af Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og de grønlandske brancheskoler i fællesskab, har kommunerne i planperioden til opgave at udarbejde en uddannelsesplan for deres driftsmedarbejdere på affaldsområdet KOMMUNERNES INPUT TIL AFFALDSUDDANNELSEN De grønlandske kommuner ønsker med dette oplæg at komme med input til Departementets arbejde med at udvikle et uddannelsessystem for affaldsmedarbejderne i kommunerne. Oplægget skal medvirke til, at de konkrete kommunale behov på affaldsområdet integreres i Departementets arbejde med uddannelsen. Oplægget skal desuden ses som en understregning af, at behovet for en opgradering af driftsmedarbejdernes kompetencer er akut og på mange måde en forudsætning for, at de mange krav og målsætninger om bæredygtig og effektiv affaldshåndtering i Grønland overhovedet kan føres ud i livet. Oplægget er baseret på interviews med driftspersonale, workshop om affaldsuddannelsen afholdt på kommuneingeniørmødet i Ilulissat i 2012 samt input fra Jern og Metalskolen i Nuuk. 4 Affaldshandlingsplan , s

5 2 UDDANNELSENS FORMÅL Set fra et kommunalt synspunkt tjener etableringen af et uddannelsessystem for driftsmedarbejdere på affaldsområdet flere formål: 2.1 MILJØHENSYN Den nationale affaldsplans målsætning om et bæredygtigt affaldssystem, der bygger på affaldshierarkiet, BAT, forureneren-betaler-princippet, osv., forudsætter, at de medarbejdere, der skal implementere systemet, har en grundlæggende forståelse af, hvad bæredygtig affaldshåndtering handler om. Erfaringen viser, at det er meget svært at drive affaldsanlæggene efter disse principper, hvis ikke den enkelte medarbejder forstår rationalet bag og nødvendigheden af en ændret praksis. Uddannelsen bør derfor have til formål at sikre et grundlæggende vidensniveau hos den enkelte medarbejder om de miljømæssige aspekter af affaldshåndteringen. 2.2 EFFEKTIVITET Affaldshåndtering og bortskaffelse er en tung post på de kommunale budgetter. Det er derfor vigtigt, at de midler, der allokeres til området, anvendes mest effektivt. Der er utallige eksempler på spild af økonomiske midler som følge af manglende kvalifikationer hos de medarbejdere, der driver de kommunale forbrændingsanlæg: Langvarige driftsstop på bygdeforbrændingsanlæg pga. lokale medarbejderes manglende kompetencer til at drive, vedligeholde og reparere anlæggene, høje udgifter til reparationer af maskinel, der har været anvendt forkert, sub-optimale forbrændingsteknikker, der bevirker manglende kapacitet på forbrændingsanlæggene, med udgifter til eksport af affald til følge, osv. Uddannelsen bør derfor have til formål at sikre et højt fagligt niveau hos den enkelte affaldsmedarbejder, således at affaldshåndteringen kan organiseres og udføres mest effektivt og rentabelt. 2.3 FASTHOLDELSE I dag rekrutteres der næsten udelukkende ufaglært arbejdskraft til de kommunale stillinger på affaldsområdet. Da der er stor forskel i lønniveauet for en ufaglært ansat i kommunale job og en ufaglært ansat som f.eks. arbejdsmand eller maskinfører, i privat regi, er de kommunale jobs ikke nær så lønmæssigt attraktive. Kommunerne er simpelthen ikke er konkurrence- 5

6 dygtige med det private arbejdsmarked. Fagligt dygtige medarbejdere har derfor en tendens til at søge stillinger med et højere lønniveau i den private sektor. En uddannet arbejdsstyrke vil betyde et lønløft, hvilket vil være med til at fastholde de dygtige medarbejdere i den kommunale affaldssektor. Uddannelsen har ligeledes til formål at skabe mere interessante stillinger og øget stolthed over at være ansat i affaldssektoren og forhåbentlig på den måde bidrage til både fastholdelse af dygtige medarbejdere samt tiltrækning af nye medarbejdergrupper til området. På sigt skal uddannelsen kunne tiltrække unge uddannelsessøgende i konkurrence med andre uddannelser indenfor de tekniske fag, f.eks. smed, mekaniker, osv. 2.4 NAALAKKERSUISUTS UDDANNELSESSTRATEGI Etableringen af en affaldsuddannelse ligger fint i tråd med Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 5, hvor der er fokus på at etablere uddannelsestilbud, der opkvalificerer den eksisterende arbejdsstyrke, så den er i stand til at opfylde de krav, der efterspørges på markedet i dette tilfælde øgede krav til affaldshåndtering fra nationale myndigheder, offentligheden og f.eks. råstofaktører, samt krav på de internationale markeder, som Grønland eksporterer affald til. Uddannelsesstrategiens pkt. 6 Omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken fremhæver muligheden for at anvende midler fra hhv. PKU-puljen og AMA-puljen, der er øremærket kurser og efteruddannelse af både faglærte og ikke faglærte. 5 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi, Departementet for Uddannelse og Forskning, April

7 3 FORSLAG TIL UDDANNELSENS UDFORMNING Som anført i den nationale affaldsplan skal etableringen af uddannelsessystemet foregå i samarbejde med de eksisterende erhvervsuddannelser. Kommunerne mener, at det er vigtigt, at uddannelsen udformes i tråd med det eksisterende uddannelsessystem og i så høj grad som muligt er kompatibel med andre uddannelsestilbud. Med dette oplæg ønsker kommunerne at henlede Departementets opmærksomhed på en række forhold, som bør indtænkes i udformningen af uddannelsen: 3.1 MODULOPBYGNING Eftersom der i høj grad vil være tale om opkvalificering af medarbejdere, der allerede er i arbejde, bør uddannelsessystemet være modulopbygget med moduler af overskuelig varighed. Det er vigtigt at uddannelsen indrettes så fleksibelt som muligt, således at modulerne, hvor det er hensigtsmæssigt, så vidt muligt kan tages uafhængigt af hinanden, og man ikke standser helt op i uddannelsesforløbet, såfremt et modul må springes over pga. familie- eller arbejdsmæssige forhold. Det skal i sådanne tilfælde være muligt at vende tilbage og tage det pågældende modul næste gang det udbydes. Det er væsentligt at nævne, at brancheskolerne vurderer, at der godt kan etableres et uddannelsessystem, der både er målrettet folk i arbejde og unge uddannelsessøgende. Kommunerne vil overlade det til brancheskolerne at vurdere, hvorledes dette bedst lader sig gøre, men i denne sammenhæng blot understrege behovet for at tilgodese den store gruppe ufaglærte affaldsmedarbejdere, der i dag allerede er i arbejde i affaldssektoren. 3.2 LØN UNDER UDDANNELSE Man bør undersøge muligheden for løn under uddannelse. Såfremt erfarne medarbejdere, der er vant til et vist indkomstniveau, skal klare sig med uddannelsesstøtte i længere perioder ad gangen, er det tvivlsomt, om de finder uddannelsen attraktiv. 3.3 ØKONOMISK INCITAMENT Der bør indbygges et økonomisk incitament i uddannelsesstrukturen i form af tillæg eller decideret løntrins-regulering efter hvert modul. På denne måde kan medarbejderen umiddelbart mærke positive konsekvenser af sine uddannelsesaktiviteter. Kommunerne anbefaler, at 7

8 dette forhandles på plads med relevante fagforeninger, som en integreret del af Departementets arbejde med etableringen af affaldsuddannelsen. Kommunerne vurderer, at uddannelsen kun kan blive en succes, hvis den resulterer i et lønløft for den enkelte affaldsmedarbejder. 3.4 NIVEAUOPDELING Der bør etableres et uddannelsessystem, der tager hensyn til de forskellige niveauer af stillinger, der findes på affaldsområdet i dag: driftsmedarbejderen på gulvet (affaldsservicemedarbejder), driftsassistenten (affaldstekniker) og driftslederen: 3.5 SPECIALISERING Uddannelsen bør operere med forskellige specialiseringsretninger på affaldsteknikerniveau. Dette kan f.eks. være en bygdespecialisering, hvor der er fokus på de kompetencer, der er relevante for affaldshåndtering i bygder. Det kan også være en specialisering i drift af større forbrændingsanlæg (forbrændingsteknik, vedligehold, røgrensning, osv.), der jo ikke er relevant for alle driftsmedarbejdere på affaldsområdet. 3.6 UDDANNELSE FREM FOR KURSUS Der er et ønske fra de kommunale driftsorganisationer om at få etableret en decideret uddannelse, ikke en blot en samling af enkeltstående kurser. Samtidig bør det være muligt at få merit for udvalgte dele af uddannelsen, såfremt medarbejderen er kvalificeret til dette. 8

9 Det ses som afgørende, at der i forbindelse med hvert modul er tilknyttet krav om fremmøde og aktiv deltagelse og en eller anden faslagt form for test af den enkeltes udbytte. Der bør udstedes kursusbevis efter hvert enkelt modul samt uddannelsesbevis efter endt uddannelse. Beviserne har til formål at gøre medarbejderen i stand til at dokumentere sine reelle kompetencer overfor både den aktuelle og fremtidige arbejdspladser. Til gengæld kan arbejdspladserne trygt sætte medarbejderen til at udføre de arbejdsfunktioner, som modulet/modulerne giver kompetencer til. 3.7 SPROG Det uddannelsessystem, der etableres, bør tage hensyn til medarbejdernes sproglige kompetencer, da en del af de studerende vil være enkeltsprogede (grønlandsk eller dansk). Ydermere bør engelskundervisning være en del af uddannelsen, eftersom sortering, mærkning og forsendelse af affald til eksport i dag er knyttet op på internationale registre (f.eks. IMO s IMDG-system), og der fra RAL s side i stigende grad stilles krav om engelsksproget mærkning af affald. Samtidigt vil et fremtidigt samarbejde med internationale aktører, f.eks. fra råstofindustrien, være afhængigt af engelskkundskaber. 3.8 ROTATION For at tilgodese alle kommuner mht. oprettelsen af uddannelsespladser, opfordrer kommunerne Departementet til at overveje at sprede dele af uddannelsen kurser, moduler eller praktik ud på de forskellige kommuner. Umiddelbart virker det relevant at lægge dele af uddannelsen i hhv. Nuuk (Jern og Metalskolen) og Sisimiut (Bygge- og Anlægsskolen, Råstofskolen, ARTEK), mens praktikophold kan afvikles over hele Grønland. 9

10 4 KVALIFIKATIONER Baseret på interviews med driftspersonale samt workshoppen, der blev afholdt i forbindelse med kommuneingeniørmødet i 2012, har kommunerne herunder forsøgt at identificere de kvalifikationer, som de forskellige typer af driftsmedarbejdere på affaldsområdet bør være i besiddelse af. 4.1 AFFALDSSERVICEMEDARBEJDER Størstedelen af de medarbejdere, der i dag er ansat til at drive de kommunale affaldsanlæg, er såkaldte affaldsservicemedarbejdere. Der er typisk tale om timelønnede ufaglærte medarbejdere, hvis arbejdsopgaver omfatter servicering af kunder ved affaldsanlæggene, modtagelse af affald, vurdering af sorteringskvalitet, opkrævning af gebyrer og betjening af entreprenørmaskiner f.eks. ved håndtering af affald på dumpen. Fremadrettet er det væsentligt at sikre, at affaldsservicemedarbejderen besidder følgende kvalifikationer: Service, kundebetjening, konflikthåndtering Sikkerhed, arbejdsmiljø, førstehjælp, brandbekæmpelse IT-kundskaber (særligt vigtigt i bosteder med digital affaldsregistrering) Kendskab til lovgivning, regulativer, takstblad, miljøgodkendelser Kørekort, inklusiv grundlæggende maskinvedligehold og reparation (stort kørekort, truckbevis) Baggrundsviden om sundhedsaspekter ved affaldshåndtering Baggrundsviden om miljøaspekter ved affaldshåndtering, herunder grundlæggende kendskab til affaldshierarkiet og dets baggrund 4.2 AFFALDSTEKNIKER Ud over affaldsservicemedarbejdere er der i dag også ansat en række medarbejdere, der varetager mere avancerede arbejdsopgaver på de kommunale affaldsanlæg. Det drejer sig typisk om drift af forbrændingsanlæg og modtagestationer for farligt affald eller om per- 10

11 sonaleledelse af et team af affaldsservicemedarbejdere. Der kan i dag både være rekrutteret faglærte og ufaglærte medarbejdere til disse stillinger. Ofte er medarbejdernes egenskaber erhvervet gennem arbejde med opgaverne i praksis, evt. suppleret med et MOKANA-kursus i håndtering af farligt affald. Fremadrettet er der et ønske fra kommunernes side om at opklassificere denne stillingstype til faglærte stillinger med krav om en 4-årig uddannelse indenfor et af de tekniske fag, som så ved hjælp af affaldsteknikermodulet får en faglig affaldsspecialisering. Udover de kvalifikationer, der ovenfor er identificeret som relevante for affaldsservicemedarbejderen, bør affaldsteknikeren/driftsassistenten også være i besiddelse af nedenstående kvalifikationer, alt efter naturen af hans/hendes specifikke stilling: 1. Affaldshåndtering i bygder 2. Drift af større forbrændingsanlæg: forbrændingsteknik, vedligeholdelse, krankursus, røgrensning og rapportering 3. Håndtering og forsendelse af farligt affald 4. Drift af affaldsdeponi: administration, organisering, skrothåndtering, sortering og separation Kommunerne anbefaler, at man kan specialisere sig indenfor et af ovenstående fire områder. Herudover er følgende generelle kvalifikationer relevante for affaldsteknikeren/driftsassistenten: Engelsk Personaleledelse (grundlæggende) Viden om affaldsmarkederne, handel med affald (grundlæggende) 4.3 DRIFTSLEDER De grønlandske kommuner har i dag ansat en række driftsledere på affaldsområdet. Nogle af disse stillinger inkluderer driftsledelse af andre dele af det tekniske område (vejvedligehold, renholdelse, osv.), ligesom der også er forskel på, om en driftsleder har ansvaret for et enkelt anlæg, for alle affaldsanlæggene i en given by eller om han/hun har ansvaret for alle aspekter af affaldsdriften i en hel kommune. Driftslederen er typisk bindeled til den tekniske forvaltning og beskæftiger sig med personaleledelse, projektledelse (f.eks. udvikling af nye tiltag på affaldsområdet), økonomistyring, 11

12 overholdelse af gældende regler og vilkår, osv. I dag er der nogle steder tale om rekruttering af faglærte medarbejdere, som f.eks. maskinmestre, ingeniører, osv., selvom det kan være svært at tiltrække og fastholde denne medarbejdergruppe på grund af de store vanskeligheder, der kan være forbundet med at drive affaldsanlæg med det eksisterende ressourcegrundlag i dag. Andre steder er driftslederen ufaglært eller i besiddelse af et lavere uddannelsesniveau. Fremadrettet bør der være fokus på, at driftslederen besidder følgende kvalifikationer: Engelsk Personaleledelse Projektledelse Økonomistyring Viden om affaldsmarkederne, handel med affald Hvor vidt han/hun også skal have teknisk indsigt (svarende til affaldsteknikeren kvalifikationer), afhænger af størrelsen af det pågældende ansvarsområde. Såfremt der er tale om driftsledelse af affaldsområdet i en hel kommune, med dygtige affaldsteknikere til at drive de forskellige affaldsanlæg, behøver driftslederen ikke nødvendigvis at være tekniker. 12

13 5 FORSLAG TIL KURSUSKATALOG Som nævnt ovenfor bør affaldsuddannelsen tilpasses det eksisterende system for erhvervsuddannelser. Idet følgende er der opstillet forslag til, hvordan dette kunne gøres. I forbindelse med udarbejdelsen af dette oplæg er der afholdt et møde med kursusansvarlige på Jern- og Metalskolen i Nuuk. Her blev det foreslået at kigge på, hvad der allerede findes af erhvervsuddannelser i Grønland samt at indhente inspiration fra TUR Transporterhvervets uddannelser i Danmark (www.tur.dk) 6. Særligt den grønlandske terminalarbejderuddannelse blev fremhævet som et muligt springbræt for etablering af en affaldsuddannelse UDDANNELSE TIL AFFALDSSERVICEMEDARBEJDER Uddannelsen til affaldsservicemedarbejder kunne tage afsæt i det grundforløb, der tilbydes under den grønlandske terminalarbejderuddannelse i dag 8. Grundforløbet på terminalarbejderuddannelsen indeholder i princippet alle nødvendige kurser for at opkvalificere medarbejderne til det niveau, der er identificeret i foregående kapitel. Der er tale om følgende kurser: 1. Produktion og service 2. Kundebetjening 3. Arbejdsmiljø 4. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 5. Løfte- og bæreteknik 6. Informationsteknologi 7. Naturfag 8. Introduktion til færdselslære 9. Køretøjets opbygning 10. Vedligehold og motorlære 11. Introduktion til gaffeltruck B For at sikre den nødvendige affaldsspecialisering, kunne der suppleres med undervisning i affaldslovgivning, miljøhensyn, m.m. evt. blot som en udvidelse til kurset i naturfag. Det er også muligt, at affaldsfaget kunne afholdes som et kursus på ARTEK. Der bør også supple- 6 Jern- og Metalskolen har allerede licens til at afholde TUR s kurser i Grønland. 7 Terminalarbejderuddannelsen er pt. under omstrukturering, hvilket man kunne udnytte til at integrere affaldsfag i uddannelsesstrukturen. 8 Se under erhvervsuddannelser -> terminalarbejder 13

14 res med stort kørekort, f.eks. Jern og Metalskolens kursus Ny i lastbilen inkl. kørekort til kat. C 9 samt Gaffeltruck 10 Ønsker man ikke at udvælge kurser fra terminalarbejderuddannelsens grundforløb og konstruere et specifikt affaldsservicemedarbejdermodul, er det også en mulighed at definere, at man for at blive affaldsservicemedarbejder, skal have bestået terminalarbejderuddannelsens grundforløb. I så fald vil ovenstående 11 kurser blive udvidet med følgende kurser: 1. Produktudvikling 2. Dansk 3. Logistik og lager 4. Grundlæggende anhugning 5. Enhedslaster samt surring og stuvning af gods 6. Branchekendskab 7. Logistik Terminalarbejderuddannelsens grundforløb består af 2 skoleophold af henholdsvis 12 og 8 ugers varighed under uddannelsens første år. Resten af det første år er den studerende i praktik. For de elever, der allerede er i et ansættelsesforhold på et kommunalt affaldsanlæg, kunne praktikken tages på deres arbejdsplads, og der kunne stilles en række krav til forløbet, f.eks. udarbejdelse af praktikrapport, pilotprojekt, osv. Løsningen med at definere en affaldsservicemedarbejder, som en medarbejder der har bestået terminalarbejderuddannelsens grundforløb (inklusiv ekstra affaldskurser på f.eks. AR- TEK), vil give den studerende den fleksibilitet, at man efter endt uddannelse har mulighed for at læse videre til terminalarbejder frem for at fortsætte med affaldsuddannelsens modul 2 (affaldstekniker) og modul 3 (driftsleder). 5.2 UDDANNELSE TIL AFFALDSTEKNIKER Som nævnt under pkt. 4.2 er der på dette niveau behov for at medarbejderen specialiserer sig inden for et af fire specialiseringsområder, der alle giver titlen affaldstekniker: 1. Affaldshåndtering i bygder 2. Forbrændingsanlæg 3. Farligt affald 4. Affaldsdeponier 9 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 10 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 14

15 Uddannelse foreslås bygget op omkring en række allerede eksisterende kurser i Grønland, suppleret med etableringen af en række nye kurser på hhv. Jern- og metalskolen i Nuuk samt på ARTEK i Sisimiut. Affaldstekniker med speciale i affaldshåndtering i bygder. Det foreslås at etablere uddannelsen som affaldstekniker med speciale i affaldshåndtering i bygder som en kursuspakke på Jern- og Metalskolen i Nuuk. Pakken kunne bestå af følgende type kurser 11 : 1. Farligt gods bygdekursus (et allerede eksisterende kursus, se: 2. Drift af bygdeforbrændingsanlæg Natrenovation (primært arbejdsmiljø) Affaldstekniker med speciale i forbrændingsanlæg Både driftsleder og driftsassistent ved Nuuk Forbrænding har taget et kursus i forbrændingsteknik hos Force Technology i Danmark. Kurset indeholder både teori og praksis (simulering) og giver viden om f.eks. optimering af energiudbyttet, begrænsning af miljøskadelige stoffer, røgrensning og brændselssammensætning. Kurset er møntet på større anlæg med teknologi, der ikke findes i Grønland pt., hvorfor flere af de kommunale affaldsdriftsledere 13 har været i dialog med Force Technology om udvikling af et kursus til det grønlandske marked 14. Jern- og metalskolen i Nuuk samarbejder i dag med Force Technology på røntgen/ultralydområdet og er umiddelbart meget interesseret i, sammen med Force Technology, at udvikle (og lægge hus til) et forbrændingsteknisk kursus designet til det grønlandske marked. Affaldstekniker med speciale i farligt affald Det foreslås at etablere uddannelsen til affaldstekniker med speciale i farligt affald som en kursuspakke på Jern- og Metalskolen i Nuuk. Pakken kunne bestå af følgende type kurser: 11 Afhængigt af hvordan den nationale forbrændingsstrategi kommer til at se ud, vil der være større eller mindre behov for at uddanne medarbejderne i drift og vedligehold af mindre affaldspresseanlæg samt pakning af containere med affald. 12 Disse kurser afholdes af Jern- og metalskolen efter behov. Sidste gang kurset blev afholdt var for 2-3 år siden. 13 Både Qeqqata og Sermersooq 14 Kontakten hos Force Technology har senest været Senior Project Manager for Biomass and Waste Jesper Cramer 15

16 1. Mokana-kursus i håndtering af farligt affald. Kurset giver indblik i håndtering af farligt affald, herunder miljøproblemer, behandlingsteknikker, arbejdsmiljø samt pakning og emballering Oplagring og forsendelse af farligt gods (kursusnummer 164 i Jern- og Metalskolens kursuskatalog 16 ). Kurset gør medarbejderen i stand til at: Definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. Klargøre til korrekt forsendelse af farligt gods. Definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. Foretage korrekt sammenlæsning og separation. Udfærdige de nødvendige transportdokumenter i forbindelse med forsendelse, samt vurdere om den korrekte emballage er anvendt. Medarbejderen får desuden viden om gældende sikkerhedsbestemmelser vedrørende anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr, adfærd og forholdsregler ved ulykker samt kendskab til brug af almindeligt brandslukningsmateriel, der anvendes til slukning af mindre brande på lagre eller terminaler. Affaldstekniker med speciale i deponering Det foreslås at etablere uddannelsen som affaldstekniker med speciale i deponering som en kursuspakke indeholdende følgende kurser: 1. Skrothåndtering sortering og pakning 2. Celleopdelt drift af deponier 3. Affaldsmarkederne afsætningsmuligheder, priser, krav, osv. 4. Perkolathåndtering Umiddelbart udbydes disse kurser ikke i Grønland i øjeblikket. Brancheskolerne foreslår at undersøge, hvor vidt ARTEK kunne være interesseret i at udbyde sådanne kurser i forbindelse med andre affaldsrelaterede aktiviteter på skolen. 15 Disse kurser afholdes løbende efter behov. Næste kursus er i maj Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 16

17 Kurser af generel karakter Det foreslås, at man som affaldstekniker vælger en af fire ovenstående specialiseringer, og at man desuden tager en generel kursuspakke bestående af: 1. Engelsk (kursus på Grønlands Handelsskole) 2. Kursus i personaleledelse (kursus på Grønlands Handelsskole) 3. Kursus i hvordan de internationale affaldsmarkeder fungere, afsætning/salg af affald Det foreslås at definere en affaldstekniker som en medarbejder, der har bestået en af de fire specialiseringer samt den generelle kursuspakke med engelsk, personaleledelse og affaldsmarkeder. Kommunerne ønsker igen at understrege vigtigheden af, at erhvervelsen af uddannelsen resulterer i et lønløft. Model af affaldsteknikeruddannelsen 17

18 5.3 UDDANNELSE TIL DRIFTSLEDER Som nævnt under pkt. 4.3 findes der i dag flere forskellige typer driftslederstillinger på affaldsområdet i Grønland. Det foreslås at uddannelsen til driftsleder på affaldsområdet sammensættes af kurser fra handelsskolesystemet i personale- og projektledelse samt økonomistyring. Eksempelvis kunne følgende kurser fra Ledelsesakademiet i Nuuk være relevante: 1. Engelsk 2. Aqutsisoq den grundlæggende lederuddannelse Projektledelse og projektstyring Kursus i økonomi med fokus på den offentlige forvaltning 5. Udvidet kursus om affaldsmarkedet, inkl. afsætningsmuligheder og handel med affald 5.4 SLUTBEMÆRKNING I ovenstående er der fokuseret på at finde allerede eksisterende kurser i Grønland, der kan anvendes til at opbygge affaldsuddannelsen med. Der er udelukkende tale om forslag, der skal gennemarbejdes af Departementet og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at gøre modulerne fagligt tungere og rettet specifikt mod affaldsområdet. Oprettelsen af en grønlandsk affaldsuddannelse er en forudsætning for, at kommunerne kan etablere og drive bæredygtige og effektive affaldshåndteringssystemer i Grønland. 17 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 18 Se for en detaljeret beskrivelse af kurset. 18

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Affaldsanlægssektorplanen. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko

Affaldsanlægssektorplanen. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko Affaldsanlægssektorplanen Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko Koalitionsaftale 2014 2018 Miljø/affald Vi har et fælles ansvar for at passe på vores natur og miljø. Borgerne

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

Til Århus Byråd via Magistraten. Århus Kommune. Den 9. august Afgiftsprojekter på affaldsområdet

Til Århus Byråd via Magistraten. Århus Kommune. Den 9. august Afgiftsprojekter på affaldsområdet Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. august 2007 Århus Kommune Affald og Varme Teknik og Miljø Afgiftsprojekter på affaldsområdet 1. Resume Byrådet har bemyndiget Teknik og Miljø til at igangsætte projekter

Læs mere

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Til medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit 02. november 2012 Sagsnr. 2012-075085

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK TEKNIKIMIK ILINNIARFIK 1. UDKAST TIL RESULTATKONTRAKT For perioden 2015-2018 Indledende bemærkninger fra bestyrelsen Bestyrelsen for Teknikimik Ilinniarfik ønsker indledningsvis at fremhæve sin højeste

Læs mere

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Til medlem af Inatsisartut

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Stedet hvor man forbereder sig Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Overordnede formål for Piareersarfiit: Ved etablering af Piareersarfiit, er det overordnede mål, at

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

Bilag 1 Økonomiske konsekvenser

Bilag 1 Økonomiske konsekvenser NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Kompetenceløft i Danmark 2000

Kompetenceløft i Danmark 2000 Sagsnr. 12.01-00-1601 Ref. ABH/hmo Den 15. januar 2001 Kompetenceløft i Danmark 2000 Baggrund LO har i samarbejde med Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) gennemført en analyse af læringsaktiviteter

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR INDUSTRIOPERATØR Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse Bilag 9.1 20150618 Dato 29. maj 2015 lazw og riba Initialer Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse i Sikring og sikkerhed 1.0 Beslutning Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

2. Jagtbetjentene er blevet lovet at ordningen med jagtbetjentene ikke vil blive ændret, hvorfor bliver det ikke fulgt?

2. Jagtbetjentene er blevet lovet at ordningen med jagtbetjentene ikke vil blive ændret, hvorfor bliver det ikke fulgt? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Attasut Inatsisartut /Her Svar på 37spørgsmål

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Kompetanceudvikling af ufaglærte medarbejdere som en parallel til den faglige grunduddannelse. Seminar nov. 06 v/ Søren Peter Jensen personalechef

Kompetanceudvikling af ufaglærte medarbejdere som en parallel til den faglige grunduddannelse. Seminar nov. 06 v/ Søren Peter Jensen personalechef Kompetanceudvikling af ufaglærte medarbejdere som en parallel til den faglige grunduddannelse Seminar nov. 06 v/ Søren Peter Jensen personalechef Royal Arctic Line A/S (kort) Royal Arctic Line A/S (Grønlands

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere