ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTIX 40-0M PC TYPE 22"

Transkript

1 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Driftsvejledning da

2

3 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Fr idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter arbejdet 7 Service 8 fhjælpning af fejl 9 ndet Betjeningselementer Betjeningspanel Sammenbygning af sugeren Tag tilbehret *) ud af emballagen Sugerrrholderen monteres på sugerrret *) Fr idrifttagning Isætning af affaldspose Isætning af filterpose Tilslutninger Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Tænde apparatet frensning af filterelementet Kontrol af volumenstrm-overvågningen kustisk advarselstone rbejdsteknikker Sugning af trstoffer Opsugning af væske Slukning af sugeren og opbevaring Serviceplan Servicearbejde Tmning af smudsbeholderen Skift af affaldspose Skift af filterpose Skift af filterelement Udskiftning af motorluftfilteret Gr maskinen klar til genbrug Garanti Test EU-Konformitetserklæring Tekniske data Tilbehr...22 *) Særligt tilbehr / modeltyper 1

4 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Vigtige sikkerhedshenvisninger Mærkning af henvisninger Læs venligst dette dokument igennem, inden De tager apparatet i drift og opbevar dokumentet indenfor rækkevidde. FRE Fare, som umiddelbart frer til alvorlige og uafvendelige kvæstelser eller ddsfald. DVRSEL Fare, som kan fre til alvorlige kvæstelser eller til dden. GIV GT Fare, som kan fre til lettere kvæstelser eller materielle skader. pparatet må kun benyttes af personer, som er blevet instrueret i brugen og som udtrykkeligt har fået til opgave at betjene maskinen kun benyttes under opsyn ikke bruges af brn ikke bruges af fysisk eller psykisk handikappede personer pparatets operatrer skal inden arbejdet oplyses om brugen af apparatet farer, som udgår fra de stoffer, der skal suges op den sikre bortskafning af opsuget materiale 1. Enhver sikkerhedsbetænkelig arbejdsmåde skal undlades. 2. Sug aldrig uden filter. 3. I de flgende situationer skal apparatet slukkes og el-stikket trækkes ud af stikkontakten: -- fr rensning og servicearbejde -- fr udskiftning af dele -- fr apparatet udstyres med andet tilbehr -- ved skumdannelse eller udslip af væske Brug af apparatet er underlagt de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de regler, som gælder forpligtende i brugerlandet til forebyggelse af uheld, skal man også overholde de anerkendte fagtekniske regler vedrrende sikkerhedskorrekt og faglig korrekt arbeidsmåde. pparatets anvendelsesformål Siden 1997 findes en ny inddeling af de sundhedsfarlige stvtyper og herunder klassificerede afsugningsapparater. Inddelingen er fastlagt i IEC (på verdensplan) og i EN (i hele Europa). Stvklasse M (middel). Til denne stvklasse hrer stvtyper med OEL-værdier 1) > 0,1 mg/m³ og træstv. Ved sugere indenfor denne stvklasse kontrolleres apparatet som helhed. Den maksimale gennemgangsgrad er på 0,1%, bortskafningen skal foregå med kun lavt stvudslip. 2 1) OEL=rbejdshygiejnisk eksponeringsbegrænsning

5 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Maskiner der anvendes i Zone 22 er mærket som Type 22-stvsygere. Disse maskiner kan anvendes til at opsamle stv fra stvklasse L, M eller H Zone 22 defi neres som miljer, hvor brandbart stv kun er til stede i korte perioder (f.eks. mindre end 10 timer om året) Type 22-maskiner kan anvendes til afsugning lle sikkerhedssugere skal være udstyret med en volumenstrmovervågning for at sikre en mindste lufthastighed på V min = 20 m/s. Stvsugeren TTIX 40-0M PC TYPE 22 kan anvendes til at opsuge: Ikke brændbar væske (flammepunkt 55 grader C eller hjere) Savsmuld og sundhedsfarligt stv herunder stv med OEL-værdier > 0.1 mg/m³ Brandbart, trt stv i Zone 22 pparatet må kun benyttes til afsugning, når der er srget for, at der ikke kan indsuges nogen effektive antændelseskilder. fsugningsindretninger med ledeevne, f. eks. afsugningshætter på maskiner og ledende dele af bearbejdningmaskiner, f. eks. apparater med isolationsklasse II, som ikke har jordforbindelse gennem apparatet, skal have anden jordforbindelse for at forhindre elektrostatisk opladning. Når op-/afsugning af brændbart stv i Zone 22, skal snavs tanken tmmes efter behov, men altid efter brug. Det skal sikres, at der ikke ophobes stv på apparatet ved at rengre det regelmæssigt. pparatet må kun benyttes til afsugning, hvis alle de filtre og filtre til motorens kleluft installeret og ikke beskadiget. pparatet er ikke egnet til afsugning ved krende bearbejdningsmaskiner, som kan producere antændelseskilder. Ved afstvning skal der srges for tilstrækkelig luftudveksling i lokalet, når apparatets brugte luft ledes tilbage til lokalet (tag i denne sammenhæng hensyn til de gældende nationale bestemmelser). pparatet er egnet til kommerciel brug som f. eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer, udlejningsforretninger Enhver anden form for brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For skader, som resulterer heraf, fralægger producenten sig ethvert ansvar. Til hensigtsmæssig brug hrer også overholdelsen af de serviceringsog vedligeholdelsesforskrifter, som fabrikanten foreskriver. Transport 1. Inden transport skal alle lukkemekanismer på smudsbeholderen lukkes. 2. pparatet må ikke vippes, når der er væske i smudsbeholderen. 3. Lft ikke apparatet med krankroge. 3

6 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Opbevaring Elektrisk tilslutningsværdi 1. pparatet skal opbevares trt og beskyttet imod frost. 1. Det anbefales at sugeren sikres med et HFI-relæ. 2. Til opsugning af flammable dust i zone 22, forlængelse linier, kobling og adaptorer måtte ikke pleje. 3. De strmfrende dele (stikdåse og stik) samt forlængerledning skal vælges således at bes kyttelsesklasserne overholdes. 4. Stikforbindelserne på strmledning og forlængerledninger skal være vandtætte. Forlængerledninger 1. Som forlængerledning må kun anvendes den af fabrikanten oplyste type eller en ledning af bedre kvalitet. Se driftsvejledningen. 2. nvendes en forlængerledning skal ledningernes tværsnit være på mindst Ledningslængde Ttværsnit < 16 < 25 op til 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 til 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Service, rensning og reparation I forbindelse med det flgende arbejde skal man srge for, at der ikke hvirvles mere stv op end absolut ndvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Gennemfr kun servicearbejde, som er beskrevet i driftsvejledningen. Fr rensning og servicering af apparatet skal man principielt trække stikket ud af stikkontakten. Til servicering og rensning skal apparatet behandles således, at der ikke opstår nogen fare for servicepersonalet og andre personer. I serviceområdet skal der 1. anvendes filtreret tvangsventilation 2. bæres beskyttelsestj 3. serviceområdet skal renses således, at der ikke kan komme nogen farlige stoffer ud i miljet. Inden apparatet fjernes fra det område, som er belastet med farlige stoffer 1. skal apparatets ydre suges af og renses eller apparatet skal pakkes godt ind 2. undgå herved en fordeling af aflejret farligt stv I forbindelse med service- og reparationsarbejde skal alle forurende dele, som ikke kunne renses på tilfredstillende måde 1. pakkes ind i tætte poser 2. bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser Mindst en gang om året skal der gennemfres et stvteknisk eftersyn enten af Nilfisk-lto Service eller tilsvarende uddannede personer for at kontrollere filteret for skader og for at kontrollere apparatets lufttæthed og kontrolmekanismernes funktion. 4

7 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Farekilder El FRE Elektrisk std på grund af beskadiget strmledning. Berring af en beskadiget strmledning kan fre til alvorlige kvæstelser eller medfre dden. 1. Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges (f.eks. ved at blive krt over, trukket i eller klemt inde). 2. Nettilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser hhv. tegn på aldring. 3. En beskadiget strmledning skal udskiftes gennem Nilfisk-lto-Service eller en elektriker, inden apparatet atter tages i brug. FRE Spændingsfrende dele i sugerens overdel. Berring af spændingsfrende dele medfrer alvorlige eller ddelige kvæstelser. 1. Sugerens overdel må aldrig sprjtes af med vand. GIV GT Beskadigelser på grund af forkert netspænding. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. 1. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. Opsugning af væsker GIV GT Opsugning af væsker. På grund af konstruktionen har apparater med aftagelig beholder (SD) ingen automatisk niveauovervågning. Der er fare for beskadigelse af apparatet gennem overopfyldning eller der kan opstå skader ved at den opsugede væske lber over. 1. Sug aldrig mere end 40 liter op ad gangen. 2. Sluk for sugeren og tm smudsbeholderen. 5

8 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Farlige materialer DVRSEL Farlige materialer. Opsugning af farlige materialer kan medfre alvorlige eller ddelige kvæstelser. 1. Flgende materialer må ikke suges op: -- varme materialer (gldende cigaretter, varm aske osv.) -- brændbare, eksplosive, aggressive væsker ( f. eks. benzin, oplsningsmidler, syrer, lud osv.) -- blandinger af brændbare stvtyper med væsker -- explosionsfarlige eller tilsvarende stoffer i henhold til 1 i sprængstofloven -- brændbare stvtyper med særdeles lav mindste-tændenergi ME < 1 mj (tag hensyn til særlige nationale bestemmelser) -- Stv med hj reaktivitet eller stv med stor affinitet med oxygen DVRSEL For stv som titan og magnesium gælder der ekstra krav. Henvend dig til de pågældende arbejdsmyndigheder eller stvsugerens producent. Reservedele og tilbehr Tmning af smudsbeholderen GIV GT Reserve- og tilbehrdele. Til opsugning afbrændbare stvtyper i zone 22: Benyt tilbehr hvilke er noteret af den producent i den type 22 suger. Den hjælp i anden tilbehr kunne hidfre fare i sprængning. Brugen af ikke originale reserve- og tilbehrdele kan få negativ indflydelse på apparatets sikkerhed. 1. nvend kun reserve- og tilbehrdele fra Nilfisk-lto. 2. nvend kun de brster, som er blevet leveret sammen med apparatet eller som er beskrevet i driftsvejledningen. GIV GT Miljfarlige sugematerialer. Sugematerialer kan være en fare for miljet. 1. Det opsugede materiale bortskaffes i henhold til lovens bestemmelser. 6

9 TTIX 40-0M PC TYPE 22 2 Beskrivelse 2.1 Betjeningselementer 1 Håndtag med fring til oprulning af ledningen 2 Montagepunkt for sugerrrets holder 3 Låseklammer 4 Styrerulle 5 Smudsbeholder 6 Indgangsfitting 7 fbryder 8 Indstilling af slangediameter 9 Betjeningsknap til filterrensning Betjeningspanel 7

10 TTIX 40-0M PC TYPE 22 3 Fr idrifttagning 3.1 Sammenbygning af sugeren Tag tilbehret *) ud af emballagen 1. Tag apparatet og tilbehret ud af emballagen. 2. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 3. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 4. Tag tilbehrdele *) ud af smudsbeholderen og emballagen Sugerrrholderen monteres på sugerrret *) 1. Sugerrrholderen monteres på sugerrret. 3.2 Fr idrifttagning Sugeren skal være udstyret med tilsvarende filtre alt efter farligheden af det stv, som skal op-/afsuges: Stvtype Filterpose/ affaldspose/ filterelement 8 Stvtyper med OEL værdier på > 0,1 mg/m ³ (flg ethvert vrigt nationalt regulativ) Eksplosivt stv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Træstv & betonstv Stvtyper med OEL værdier på > 0,1 mg/m ³ (flg ethvert vrigt nationalt regulativ) Eksplosivt stv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Træstv & betonstv Stvtyper med OEL værdier på > 0,1 mg/m ³ (flg ethvert vrigt nationalt regulativ) Eksplosivt stv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Træstv & betonstv Stvtyper med OEL værdier på > 0,1 mg/m ³ (flg ethvert vrigt nationalt regulativ) Eksplosivt stv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Træstv & betonstv ffaldspose (5 stk.) Bestilingsnr Filterpose (5 stk.) Bestilingsnr Filterelement M Bestilingsnr Motorluftfilter TYPE 22 Bestilingsnr

11 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Inden op-/afsugning af stvtyper med OEL-værdier: 1. Kontrollér, om alle filtre er tilstede og om de er sat i på den rigtige måde. 2. Sugeren må ikke anvendes med beskadigede eller ved manglende antistatik-klemmer. Fare for eksplosion på grund af statisk udladning i eksplosiv atmosfære. 3. Slangediameteren og indstillingen for slangediameteren skal stemme overens. 4. Hold sugeslangen lukket, mens motoren er i gang. Falder lufthastigheden i sugeslangen under 20 m/s, lyder der af sikkerhedsgrunde en advarselstone. 3.3 Isætning af affaldspose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B 3. Læg en ny affaldspose ind i affaldsbeholderen. 4. Vær opmærksom på, at affaldsposens ventilationsåbninger (B) befinder sig i affaldsbeholderens indre. 5. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 6. ffaldsposens verste kant krænges over affaldsbeholderens kant. 7. Sæt sugerens overdel på. 8. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 9

12 TTIX 40-0M PC TYPE Isætning af filterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 3. Læg filterposen ind i smudsbeholderen. 4. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 10

13 TTIX 40-0M PC TYPE 22 4 Betjening / drift 4.1 Tilslutninger Tilslut sugeslangen 1. Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Den på typeskiltet oplyste driftsspænding skal svare til forsyningsspændingen i det lokale el-net. 1. Vær opmærksom på, at sugeren er slukket. 2. Tilslutningsledningen stik sættes i en sikkerhedsstikkontakt, som er installeret på forskriftsmæssig måde. 4.2 Tænde apparatet Slangediameter og indstilling for slangediameter skal stemme overens. Kontaktstilling Funktion 0 Sluk I Tænd frensning af filterelementet Kun ved sugning uden filterpose og uden ilagt stoffilter. Filter Cleaning System Når sugeeffekten forringes: 1. Sæt kontakten i stilling "I" (maksimal sugekraft). 2. Luk dyse- eller sugeslangeåbningen med håndfladen. 3. Tryk tre gange på knappen til filterafrensning. Filterelementets lameller renses for aflejret stv gennem den herved dannede luftstrm. 11

14 TTIX 40-0M PC TYPE Kontrol af volumenstrmovervågningen Fr opsugning af stv med OELværdier. 1. Kontrollér, om alle filtre er sat i og at de er anbragt på rigtig måde. 2. Hold sugeslangen lukket, mens motoren krer. Der skal lyde et advarselssignal efter ca. 1 sekund. 4.5 kustisk advarselstone Når lufthastigheden i sugeslangen falder under 20 m/s, lyder der af sikkerhedsgrunde en aku- stisk advarsel, se afsnittet fhjælpning af fejl. 12

15 TTIX 40-0M PC TYPE 22 5 nvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 rbejdsteknikker Supplerende tilbehr, sugedyser og sugeslanger kan, hvis de er korrekt monteret, forbedre rengringen og dermed nedsætte rengringshyppigheden. Effektiv rengring opnås ved at flge nogle få retningslinier, kombineret med Deres egne erfaringer indenfor specielle områder. Her finder De nogle principielle henvisninger Sugning af trstoffer Fr opsugning af trre stoffer med OEL-værdier der altid lægges en sikkerheds-filterpose i beholderen. rtikelnummer se afsnit Tilbehr. Fr opsugning af trre stoffer skal der altid lægges en filterpose i beholderen (artikel-nr. se afsnit Tilbehr ). Det opsugede materiale kan derefter fjernes nemt og hygiejnisk. Efter opsugning af væsker er filterelementet fugtigt. Et fugtigt filterelement stopper hurtigt til, hvis der derefter suges trt materiale op. f den grund skal filterelementet vaskes og trres eller udskiftes, inden der suges trt materiale op Opsugning af væske OBS! Brændbare væsker må ikke suges op. Fr opsugning af væske skal filterposen/affaldsposen principielt fjernes. nvendelse af et separat filterelement eller filtersi anbefales. Ved skumudvikling skal arbejdet straks afbrydes og beholderen skal tmmes. Til reduktion af skumudvikling kan skumstopperen lto Foam Stop anvendes (artikelnr. se afsnit Tilbehr ). 13

16 TTIX 40-0M PC TYPE 22 6 Efter arbejdet 6.1 Slukning af sugeren og opbevaring 1. Efter opsugning af sundhedsfarligt stv skal sugeren suges af på ydersiden. 2. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. C B 3. Rul tilslutningsledningen op ved håndtaget (). Begynd ved kabinettet og ikke ved stikket, så tilslutningsledningen ikke snoer sig. 4. Tm smudsbeholderen, rens sugeren. 5. Efter opsugning af væsker: stil sugerens overdel for sig selv, så filterelementet kan trre. 6. Hæng sugerrret med gulvmundstykke (B) ind i holderne og pak tilbehret (C) væk. 7. Opbevar sugeren i et trt rum og srg for, at ingen uvedkommende bruger apparatet. 14

17 TTIX 40-0M PC TYPE 22 7 Service 7.1 Serviceplan Efter arbejdet Efter behov Tmning af smudsbeholderen = Skift af affaldspose = Skift af filterpose = Skift af filterelement = Udskiftning af motorluftfilteret = 7.2 Servicearbejde Tmning af smudsbeholderen 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. Efter tmning: Rens beholderkant og tætninger i mellemringen og sugerens overdel, inden disse igen anbringes på plads. Når tætning eller not er er snavset eller beskadiget, reduceres sugeeffekten. Inden stvsugerens slange atter anbringes på palds: rens indgangsfitting og slangemuffe. 3. Hæld det opsugede materiale ud. 4. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 15

18 TTIX 40-0M PC TYPE Skift af affaldspose I forbindelse med det flgende arbejde skal man srge for, at der ikke hvirvles mere stv op end absolut ndvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. Sug aldrig uden filter! B D Fjernelse af affaldsposen: 3. Luk affaldsposen med snoren (B). 4. Træk affaldsposemuffen forsigtigt fra indslipfittingen (C). 5. Luk affaldsposemuffen (D) med skyderen. 6. Bortskaf affaldsposen i henhold til lovens bestemmelser. C E Isætning af affaldsposen: 7. Rens affaldsbeholderen. 8. Læg en ny affaldspose ind i affaldsbeholderen. 9. Vær opmærksom på, at affaldsposens ventilationsåbninger (E) befinder sig i affaldsbeholderens indre. 10. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 11. ffaldsposens verste kant krænges over affaldsbeholderens kant. 12. Sæt sugerens overdel på. 13. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 16

19 TTIX 40-0M PC TYPE Skift af filterpose I forbindelse med det flgende arbejde skal man srge for, at der ikke hvirvles mere stv op end absolut ndvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. Sug aldrig uden filter! B D Fjernelse af filterposen: 3. Træk forsigtigt filterposemuffen (B) af fra indslipfittingen (C). 4. Luk filterposemuffen med skyderen (D). 5. Bortskaf filterposen i henhold til lovens bestemmelser. C Isætning af filterposen: 6. Rens affaldsbeholderen. 7. Filterposen lægges ind i affaldsbeholderen. 8. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 17

20 TTIX 40-0M PC TYPE Skift af filterelement I forbindelse med det flgende arbejde skal man srge for, at der ikke hvirvles mere stv op end absolut ndvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. Sug aldrig uden filter! B Fjernelse af filterelementet: 3. Drej fi lterspændeskiven mod uret og tag den af. 4. Tag fi lterelementet forsigtigt af. 5. Rens fi ltertætningen (B), kontrollér for skader og udskift om ndvendigt. 6. Bortskaf det brugte fi lterelement i henhold til lovens bestemmelser. Isætning af filterelementet: 7. Sæt det nye fi lterelement i. 8. Sæt fi lterspændeskiven på og lås den godt fast ved at dreje med uret. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 18

21 TTIX 40-0M PC TYPE Udskiftning af motorluftfilteret 1. Tag filterkassetten af. I forbindelse med det flgende arbejde skal man srge for, at der ikke hvirvles mere stv op end absolut ndvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! 2. Tag filteret ud og bortskaf det på forskriftsmæssig måde. 3. Sæt det nye filter i. 19

22 TTIX 40-0M PC TYPE 22 8 fhjælpning af fejl Fejl Årsag fhjælpning Motoren krer ikke > Sikringen i tilslutningsdåsen er udlst / sprunget. > Overlastbeskyttelsen har aktiveret. Genindkobling af sikring. Sluk sugeren, laden den kle af i ca. 5 minutter. Kan sugeren ikke startes igen, skal Nilfisk-lto kundeservice tilkaldes. > Motor defekt. Lad motorudskiftning blive gennemfrt af Nilfisk-lto- Service. Reduceret sugeeffekt > Slangediameteren svarer ikke til omskifterens position. > Sugeslange / dyse er tilstoppet. > Beholder, affaldspose eller filterpose fyldt. Ingen sugeeffekt ved væskesugning Spændingssvingninger > For hj impedans i spændingsforsyningen. Tilpas omskifterens indstilling til slangediameteren. Rens sugeslange / dyse. se afsnit Tmning af beholder" eller "Udskiftning af affaldspose, filterpose. > Filterelementet er snavset. Se afsnit frensning af filterelement hhv. Skift af filterelement. > Tætning mellem beholder og Udskift tætning sugerens overdel er defekt eller mangler. > frensningsmekanisme defekt. Tilkald Nilfisk-lto-Service. > Beholderen er fyldt (flyderen Sluk sugeren, tm beholderen. lukker sugeåbningen). Tilslut sugeren til en stikdåse, der er nærmere sikringerne. Der kan ikke forventes spændingsvariationer over 7%, når impedansen på overgangspunktet er 0.15 Ω. 20

23 TTIX 40-0M PC TYPE 22 9 Øvrigt 9.1 Gr maskinen klar til genbrug Det udtjente apparat skal gres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud 2. Klip ledningen over. 3. Elektriske apparater må ikke bort-skaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrrende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilfres en miljvenlig form for genbrug. 9.2 Garanti Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehr og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf flgende skader. 9.3 Test Elektrotekniske test er udfrt efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV 3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3. Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. Sugeren er godkendt i henhold til IEC/EN EU- Konformitetserklæring EU-Konformitetserklæring NILFISK-DVNCE /S Sognevej 25 DK-2605 Brndby Produkt: Suger til væsker og trstoffer Type: TTIX 40-0M PC TYPE 22 Beskrivelse: V~, 50-60Hz Dust Class M, TEX Zone 22, II 3D T 135 C IP 54 Konstruktionen af apparatet svarer til pågældende bestemmelser: nvendte harmoniserede normer: nvendte nationale normer og tekniske specifikationer: EF - maskindirektiv 2006/42/EF EF - direktiv for elektrom. kompatibilitet 2004/108/EF EF - direktiv TEX 94/9/EF EN ISO (2004), EN ISO (2004), EN (2006), EN (2001), EN (2006), EN (2007), EN (2004) EN (2004) IEC (2008) nton Srensen General Manager EPC Technical Operations Brndby,

24 TTIX 40-0M PC TYPE Tekniske data TTIX 40-0M PC TYPE 22 - EU - Spænding V 230 Netfrekvens Hz 50 Sikring 16 Effektforbrug IEC W 1100 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Samlet effektforbrug W 1100 Luft-volumenstrm m ³ /h l/min Undertryk hpa 230 Måleareallydtryksniveau i 1 m afstand, EN db() rbejdsstj db() 60 Netledning, type H07RN-F 3G1,5 Beskyttelsesklasse I Beskyttelsesart IP 54 Radiostj-dæmpningsgrad EN Beholdervolumen l 36 Bredde mm 440 Dybde mm 450 Hjde mm 735 Vægt kg 13 DVRSEL! nvend kun de nævnte kabeltyper 9.6 Tilbehr Beskrivelse Bestillingsnr. ffaldspose (5 Stück) Filterpose (5 Stück) Rundfilter PC "M" Filter til motorkling Nilfisk-lto-Foam-Stop (6x1l)

25

26

27

28 HEDQURTER DENMRK Nilfisk-dvance Group Sognevej Brndby Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) SLES COMPNIES USTRLI Nilfisk-LTO 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 ustralia Tel.: (+61) Fax: (+61) USTRI Nilfisk-dvance GmbH Nilfisk-LTO Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) Fax: (+43) BELGIUM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance n.v-s.a. Dornveld/Sphere Business Park Industrie sse 3, nr 11 bus Zellik-sse Belgium Tel.: (+32) Fax: (+32) CND Clarke Canada Part of the Nilfisk-dvance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada Tel.: (+1) Fax: (+1) CZECH REPUBLIC LTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMRK Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance /S Industrivej Hadsund Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Nilfisk-LTO Food Division Division of Nilfisk-dvance /S Blytækkervej 2, 9000 alborg Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) FRNCE Nilfisk-LTO LTO France SS éroparc 1, 19 rue Icare Entzheim France Tel.: (+33) Fax: (+33) GERMNY Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance G Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) Fax: (+49) (0) GREECE Nilfisk-dvance S 8, Thoukididou str rgiroupolis Greece Tel.: (+30) Fax: (+30) HOLLND Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB lmere Tel.: (+31) Fax: (+31) HONG KONG Nilfisk-dvance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg., Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGRY Nilfisk-dvance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) Fax: (+36) Sales: Service: ITLY Nilfisk-LTO Divisione di Nilfisk-dvance /S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) Italy JPN Nilfisk-dvance, Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan Tel.: (+81) Fax: (+81) MLYSI Nilfisk-dvance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia Tel.: (+60) Fax: (+60) NORWY Nilfisk-dvance S Bjrnerudveien Oslo Norway Tel.: (+47) Fax: (+47) PEOPLE S REPUBLIC OF CHIN Nilfisk-dvance (Shenzhen) Ltd Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) Fax: (+86) POLND Nilfisk-dvance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MJ 8 Poland Tel.: (+48) Fax: (+48) PORTUGL Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Lda Sintra Business Park Zona Industrial da brunheira Edificio 1, 1 P Sintra Tel.: (+35) Fax: (+35) RUSSI Nilfisk-dvance LLC Moskow Vyatskaya str. 27, bld. 7 Russia Tel.: (+7) Fax: (+7) SINGPORE Nilfisk-dvance Pte. Ltd. Nilfisk-LTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPIN Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance S.. Torre D'ra Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E Mataró Tel.: (+34) Fax: (+34) SWEDEN LTO Sverige B Member of Nilfisk-dvance Group minogatan 18, Box 4029 S Mölndal Sweden Tel.: (+46) Fax: (+46) TIWN Nilfisk-dvance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) Fax: (+886) THILND Nilfisk-dvance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Thailand Tel.: (+66) Fax: (+66) TURKEY Nilfisk-dvance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. Ş. Necla Cad. Nl.: 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkey Tel.: (+90) Fax: (+90) UNITED KINGDOM Nilfisk-LTO Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria C11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) Fax: (+44) (0) VIETNM Nilfisk-dvance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) Fax: (+84) US LTO Cleaning Systems Inc. Part of the Nilfisk-dvance Group Nations Ford Road Pineville, NC US Tel.: (+1) Fax: (+1) Clarke 2100 Highway 265 Springdale, R US Tel.: (+1) Fax: (+1) Clarke merican Sanders 2100 Highway 265 Springdale, R US Tel.: (+1) Fax: (+1) merican Lincoln 1100 Haskins Road Bowling Green, OH US Tel.: (+1) option 2 Fax: (+1)

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Driftsvejledning 107401206 TTIX 30/50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Fr idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder

Læs mere

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 B Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Læs mere

Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M http://da.yourpdfguides.com/dref/3609113

Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M http://da.yourpdfguides.com/dref/3609113 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC Quick Start Guide QSG ATTIX 30-40-50 - PN: 302003204-2008-02-11 A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A ATTIX 30-01 PC BATT 2. 4. 3 A 2. 4. 5. 6. 6. 4 B 2.

Læs mere

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01 TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Operating Instructions um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01 TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige

Læs mere

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift

Læs mere

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC Quick Start Guide 302003204 F A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A 2. 4. 5. 6. 6. 3 B 2. ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX

Læs mere

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Operating Instructions

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Operating Instructions TTIX 40-0M PC TYPE 22 Operating Instructions 107400339 C TTIX 40-0M PC TYPE 22 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Fr idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder og arbejdsmetoder

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 B 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45 auto VB 5 WT-15 Operating nstructions 107401547 A rinted in ungary VB 5 WT-15 ndhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...116 arekilder...118 2 Beskrivelse...120 2.1 Betjeningselementer...120 3 ør idrifttagning...121

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO auto auto 8 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB 7-M B INSTRUCCIONES DE USO auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Indhold Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 C 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide 107140470 B 2 A B C Max. 50 C 0 3 4 0 C EN DE FR NL IT NO SV DK SF SL HR SK PL HU RU ET LV LT ES PT EL TR RO JA ZH KO Dette dokument Dette dokument indeholder de for maskinen

Læs mere

POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE

POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE Betjeningsvejledning... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Operating Instructions... 43-52 Betriebsanleitung... 53-62

Læs mere

Dynamics 440-M/B1 Dynamics 840-M/B1

Dynamics 440-M/B1 Dynamics 840-M/B1 Dynamics 440-M/B1 Betriebsanleitung... 2 Operating Instructions... 8 Operating Instructions... 14 Notice d'utilisation... 20 Gebruiksaanwijzing... 26 Istruzioni sull'uso... 32 Driftsinstruks... 38 Bruksanvisning...

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide Quick Start Guide 107400334 E A 2. 3.* 2 *) Option / Optional accessories A 2. 3. 4. 5. 5. 3 A 2. 3. 4. 5. 6. 6. 4 B 2. 3. ø27 ø32 ø36 ø38 ø27 ø32 ø36 ø38 4. 0 = I = 5 B Filter Cleaning System 6 C 2. 3.

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

AERO 20 AERO a

AERO 20 AERO a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a DANSK - Driftsvejledning Vigtige sikkerhedshenvisninger Før De tager sugeren i drift, skal De læse driftsvejledningen igennem og opbevare den tilgængeligt.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Din brugermanual NILFISK FLOORTEC 560 B http://da.yourpdfguides.com/dref/3609292

Din brugermanual NILFISK FLOORTEC 560 B http://da.yourpdfguides.com/dref/3609292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK FLOORTEC 560 B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC 107401206 B TTIX 30/50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Beskrivelse 3 Fr opstart af stvsugeren 4 Betjening og funktioner

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

302002027 D. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

302002027 D. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 7 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1 1 7

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE DA EN DE FR IT ES EL PT RU PL CS HU SK Instruktionsbog... 3-14 User manual... 15-26 Betriebsanleitung... 27-38 Manuel d instructions... 39-50 Manuale

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

GD 911 Battery Operating Instructions

GD 911 Battery Operating Instructions GD 911 Battery Operating Instructions 107402566 A 02 English... 8 Deutsch... 12 Français... 16 Nederlands... 20 Italiano... 24 Norsk... 28 Svenska... 32 Dansk... 36 Suomi... 40 Español... 44 Português...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere