CASE: FREMTIDENS AMBULATORIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE: FREMTIDENS AMBULATORIUM"

Transkript

1 CASE: FREMTIDENS AMBULATORIUM Healthcare Innovation LAB Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Maj 2012

2 Vejen til hurtig og træfsikker produktudvikling inden for sundhedssektoren der omfatter klinikere, erhvervsliv og forskere Målgruppen for denne brochure er hospitalsdirektioner, klinikere, forskere, stabe og virksomheder, der deltager i udvikling og innovation af nye produkter, koncepter og services til sundhedssektoren i Danmark eller internationalt. HVAD ER HEALTHCARE INNOVATION LAB? Demonstrationsprojektet Fremtidens Ambulatorium er en del af et større Offentlig-Privat Innovationsprojekt (OPI) Healthcare Innovation Lab. Healthcare Innovation Lab omfatter 26 partnere i et tværfagligt set-up, der skaber et dynamisk og innovativt spændingsfelt mellem klinikken, erhvervslivet, forskere, patientforeninger og innovationsfolk. Healthcare Innovation Lab har via tre demonstrationsprojekter (Fremtidens Ambulatorium, Mobile Blodprøvesvar og Telemedicin Behandling over afstand) udviklet et unikt metodesæt, der kombinerer simulation med brugerdreven innovation. Igennem dette metodesæt skabes en dynamisk og resultatskabende platform, hvor der er mulighed for at udvikle og teste nye løsninger on site relativt hurtigt. Projektet er medfinansieret af Erhvervsstyrelsens Program for Brugerdreven Innovation KOLOFON Titel: Healthcare Innovation Lab - Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Redaktion: Susie A. Ruff Eva Jacobsen med bidrag fra en række projektdeltagere Layout: Claus Lynggaard/blinkblink.dk, illustrationer: Frits Ahlefeldt Copyright: Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden Udgiver: Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, Herlev ISBN: Materialet kan downloades på: For yderligere oplysninger om Healthcare Innovation Lab kontakt venligst projektejer: Center for Sundhedsinnovation Region Hovedstaden Centerchef Susie A. Ruff

3 CASE: GYNÆKOLOGISK AFDELING G, HERLEV HOSPITAL Demonstrationsprojektet er ét ud af tre demonstrationsprojekter under hovedpro jektet Healthcare Innovation Lab, som er iværksat af Center for Sundhedsinnova tion. Demonstrationsprojek tets omdrejn ingspunkt er funktions- og organisations planlægning og tager udgangspunkt i de udfordringer hospitalerne stilles overfor i forbindelse med udvikling og fornyelse af hospitalets fysiske udformning og funktion alitet, så det understøtter og bidrager til de processer, der skal foregå. BAGGRUND OG MÅL Tendensen med kortere liggetider og flere ambulante kontroller fortsætter i de kom mende år. Hvordan vi organiserer arbejds gange mest effektivt og indretter ambulato rierne i fremtiden er derfor særdeles vigtigt. Lige nu skal der planlægges, hvordan de nye hospitalsbyggerier skal ind rettes. Derfor har dette demonstrations projekt et meget ak tuelt fokus, der kan give værdifuld viden til hospitalsbyggerierne i Danmark og i udlan det. Demonstrationsprojektet har anvendt simulation til at udvikle og teste nye kon cepter for opgavevaretagelse, koordinering og funktio nalitet i fremtidens ambulatorier. For at kunne simulere et så stort fysisk rum og så komplekse arbejdsgange med mange involverede personer, har projektgruppen an vendt table-top simuleringer (bordsimula tion) med anvendelse af pap- og papirmodel ler. Simulationsmetoden er blevet anvendt til at afdække brugernes patienternes og klinikernes - behov for fysiske rammer, der en neutral farve til andre ting FREMTIDENS AMBULATORIUM sætter patienten i centrum, samtidig med at den understøtter medarbejdernes arbejds processer bedst muligt. Nye koncepter er udviklet og testet i et dynamisk samarbej de mellem klinikere på Herlev Hospitals Gynækologiske Afdeling G, arbejdsprocesfor skere, rådgivere inden for byggebranchen og Center for Sundhedsinnovation. Det essentielle i det nye ambulatoriumkoncept er en ny rummodel. Den adresserer problemet med lange gange, hvor patienter og personale går ind og ud mellem hinanden, hvilket er hæmmende for overblik og samar bejde. Den nye rummodel, der er blevet døbt Stjernemodellen, er cirkulær, hvilket giver en mere effektiv udnyttelse af personaleres sourcer og en langt bedre patientoplevelse. 3

4 BEHOVSIDENTIFIKATION OG ANALYSE OBSERVATIONER For at få indblik i hvordan arbejdet på Gynækologisk Afdeling G, Herlev Hospital, organiseres og koordineres, samt hvilke op ERFARING ERFARING Video-optagelser har i Healthcare Innovation Lab vist sig at være velegnet til at afdække fysisk inter aktion og kropssprog personalet imellem og mellem personale og patienter/pårørende. Vigtigst ved behovsidentifikation er, at der anvendes flere forskellige metoder, da de hver især afdækker forskellig slags viden. Af hensyn til patienterne på de afdelinger, som Healthcare Innovation Lab har arbejdet aktivt med, tages der højde for etiske retningslinjer i forbindelse med interviews, fokusgruppeinterviews, deltagerbaseret observation og brugerworkshops. Projektgruppen identificerede en række udfordringer, der var relateret til stress, uhensigtsmæssige arbejdsgange samt et kompliceret patientflow. gaver der løses og hvilke typer af behandlinger (patientforløb) der gennemføres, blev der foretaget observationer på afdelingen. Observationerne blev gennemført af deltagere med tværfaglige kompetencer (organisation, arbejdsgange, LEAN, hospital og sundhedsfaglighed, patientsikkerhed, fysisk og psykisk arbejdsmiljø og arkitektkompetence). Samtlige deltagere var på to dages observationsstudier i Gynækologisk ambulatorium. Observationerne er blevet udført med en åben tilgang, og efterfølgende en mere fokuseret tilgang. Der var særlige funktioner, som blev observeret mere i dybden for at 4

5 en god indsigt i den daglige praksis i et ambulatorium. Derudover studerer man samarbejdskulturen, samt den hektiske og komplekse koordinering af opgaver, funktioner, arbejdskultur/-gange og indbyrdes afhængigheder, der er til andre dele af hospitalet. Deltagernes tværfaglige repræsentation betød, at der blev foretaget nuancerede observationer. ERFARING Deltagerne i Fremtidens Ambulatorium ERFARING Den tværfaglige projektgruppe erfarede, at en neutral farve til andre ting ERFARING Observationsstudierne er en effektiv metode til at give projektgruppen for Fremtidens Ambu latorium lærte meget om hinandens arbejde og de forskellige arbejdsopgaver gennem sekvensmodellerne og flowmodellerne. målet med enhver workshop skal være defineret og klart for alle fra begyndelsen. Til dette kan en udførlig drejebog for workshoppen med fordel anvendes. forstå kompleksiteten, dilemmaer og de kon sekvenser forskellige barrierer havde. UDFORDRINGER OG BREAKDOWNS På workshops med deltagelse af både klinikere, forskere, virksomhed m.v. blev de eksisterende arbejdsgange og patientforløb kortlagt ved brug af to modeller, der beskriv er arbejdsprocesserne trin for trin (sekvens modeller og flowmodeller). Dette indebar ligeledes en identificering af udfordringer og breakdowns (nedbrud) i arbejdsgangene/ patientflowet, dvs. sammenhænge der fun gerede mindre godt. 5

6 IDÉ- OG KONCEPT- GENERERING Med udgangspunkt i de identificerede udfordringer gennemløb projektgruppen idéog konceptgenerering med henblik på at finde løsninger sammen med brugerne. DESIGNSPIL OG BORD- SIMULERING DRØMMEAMBULATORIET For at bringe brugergruppen (læge sekretær, sygeplejersker, læger og arbejds miljørepræsentant fra Gynægologisk Ambulatorium Afdeling G, Herlev) ud af den travle hverdag, skabte projektgruppen et rum, hvor der skulle arbejdes visionært og innovativt. Gruppen dekorerede rummet med store plancher, der omhandlede Fremtidens Ambulatorium, og der blev læst en historie op, som beskrev det fremtidige Gynækologiske Ambulatorium anno 2020 for at sætte den rette stemning. var, at det ik ke er tilladt at skyde hinandens idéer ned. Brugerne skulle lave deres drømmeambulatorium på spillepladen, og det var op til brugerne, at fortolke de tre overlappende ovaler samt hvordan de ville bruge spilmaterialet. Spilmaterialet bestod af en A1-planche, hvorpå der var tegnet tre overlappende ovaler. Blomsten indeholder en række brikker med symboler for rum og aktiviteter, brik ker med personalekategorier samt brikker med billeder fra det nuværende ambulatorium. I slutningen af spillet præsenterede brugerne deres drømmeambulatorium ud fra ERFARING Skyd ikke ideer ned, s p i l l e p l a d e n. men put dem evt. i Projektgruppen en idé-bank til senere anvendelse! brugte en Duplo-figur (Lego) for at vise patientens vej igennem drømmeambulatoriet. Et eksempel på den bedste patientoplevelse: Hvis patienten havde en base og stort set ikke behøvede at vandre rundt til forskellige funktioner, som de gør i dag. Designspillet med Blomsten som spilleplade, resulterede i et koncept, hvor ambulatoriet (og en dagkirurgisk enhed) var placeret i tre plan. DESIGNSPIL - BLOMSTEN Projektgruppen introducerede designspillet Blomsten for brugerne, dvs. klinikerne fra Gynækologisk Ambulatorium. Hoved reglen 6

7 : En central kerne, også benævnt Torvet eller markeds plads, hvor der er placeret funktioner som alle skal bruge, herunder ét samlet sekretariat Nogle af bladene på blomsten er små satel litter som kan fungere selv, f.eks. almen gyn, onko gyn, uro gyn og ultralyd. Mulighed for at patien ter kan se flere specialer på én dag Ambulatoriet er delt i en personale verden og en patientverde n En stor dagkirurgisk enh ed Sygeplejerskerne kan bedre over skue, hvor der er travlt Der er gode samarbejd smuligheder mellem personalet med den cen trale kerne Det fælles personalerum giver større viden deling og fremmer en samarbejdende kultur Kun én fælles personale kaffes tue så man møder hinand en Patienterne møder ind det samme sted Mange samtalerum Masser af dagslys, spe cielt på Torvet en neutral farve til andre ting Resultater af Blomsten 7

8 DESIGNSPILLET FIRKANTSPILLET I Firkantspillet består spillepladen af firkanter, hvor brugerne skulle designe deres drømmelaboratorium mere detaljeret, og indbyrdes relationer skulle angives. Under workshop en lykkedes det brugergruppen, herunder klinikere, at udvikle udkast til et nyt koncept for Fremtidens Ambulatorium. Et specialeopdelt ambulatorium med forskellige specialer og funktioner tæt på hinanden og med mulighed for samarbejde i kernen, og med korte afstande. Der er en ad Hovedaktiviteterne på workshoppen var at gennemspille 2 spil Blomsten og Firkanten: ERFARING I designspillene blev der gennemført Table-Top/bordsimuleringer af hvordan patienter og personale bevæger sig gennem et fremtidigt ambulatorium. Med spillematerialerne foran sig oplevede brugerne det som en fælles opgave, og ikke blot et møde, hvor man gav sine egne synspunkter til kende. Der skulle argumenteres for, hvorfor man ønskede en bestemt rum-organisering, hvilket gav brugernes en god indsigt i de forskellige gruppers arbejdsforhold og udfordringerne. Spilmaterialerne er meget fleksible. Det gør det muligt at omorga nisere og afprøve/teste flere løsningsforslag. skillelse af patientområder fra personaleområder. Konceptet giver mulighed for, at flere patienter bliver færdige samme dag. Brugerne erfarede undervejs, at det var nødvendigt at prioritere funktioner, f.eks. prioritering af funktioner der har brug for mest dagslys. I forlængelse af tidligere workshops fortsatte projektgruppen med at bruge Duplo-figurer til at danne patient- og personalescenarier, hvilket resulterede i en hurtig test af forløbene i deres forslag. 8

9 Resultater af Firkanten : Civilingeniør Tanja Schou Hartmann, Grontmij fortæller: Simulationerne i delprojekt A har gjort det muligt i et tidligt stadie at folde idé er mere detaljeret ud og perspektivere dem fra en række nye vinkler. Samtidig har simulationerne ikke kun fungeret som test af idéer, men yderligere som et rum for en videre innovativ udvikling. Civilingeniør Tanja Schou Hartmann, Grontmij KONCEPTDETALJERING FIRKANTSPILLET en neutral farve til andre ting Der er stadig et centra lt torv/patientområde Lægekontorerne ligger samlet hvilket er godt for supervision Dagkirurgi ligger sam men med ambulatoriet Der er et møderum for personalet Der bliver mange gan garealer og person alet kommer til at arbejd e spredt Det er sværere at lave helende arkitek tur, formen er meget tra ditionel Der er områder uden dagslys Hovedaktiviteten for projektgruppen var, at konsolidere det koncept, brugergruppen nåede frem til med hensyn til arbejdsgange og patientforløb. Det skete ved at genbruge firkant-spillepladen med få justeringer og derefter gennemspille forskellige brugssce narier. Projektgruppens medlemmer havde for delt følgende temaer imellem sig: samarbe jde, koordinering, rum og indretning samt arbejdsgange. Forinden var der udarbejdet to typiske pa tientforløb og to mere atypiske patienthisto rier med forskellige patienttyper. Forløbene blev gennemspillet i Fremtidens Ambulato rium ved hjælp af Duplo-figurer. Under gennemspilningen af patientfor løb stillede Center for Sundhedsinnovation spørgsmål for at teste og uddybe forskellige elementer i konceptforslaget. Undervejs blev der introduceret hændelser, som skulle løses. En hændelse var eksempelvis, at to patienter, ved en teknisk fejl havde fået samme tid. Efter patientforløbene blev der arbejdet videre med konceptet indenfor hver fag gruppe. Gennem denne bearbejdning kom 9

10 der mere fokus på styring og organisering af arbejdet på ambulatoriet og behovet for et centralt koordinerende element blev introduceret. Resultatet blev en detaljeret beskrivelse af udformningen af reception, venteområde og undersøgelsesstue. TEST OG IMPLEMENTERING I testfasen gennemførte projektgruppen to simulationer over to dage. Ved den første simulation simulerede man de orga nisatoriske og de fysiske rammer ved to forskellige typer af ambulatorier: det multifunktionelle versus det funktionsspecifikke ambulatorium. Gennem simulationen blev patientforløb og ERFARING PROCESSEN Arbejdet med konceptdetaljeringen resulterede pri mært i en detaljering af forudsætninger og tydelig gørelse af konceptet. Spillematerialet gav imod forventning ikke oplevelsen af en væ sentlig uddybning af udfordringerne i forhold til samarbejde, koordinering og styring. Erfaringen fra processen er, at der, som en del af facilitator-rollen, skal være personer med kom petencer og viden inden for ambulatorie drift. Derudover er viden og Best Practice fra andre typer ambulatorier en vigtig forudsætning for konstruktive resultater. Det viste sig, at de beskrevne typiske samt skæve patientforløb ikke var tilstrækkeligt udfordrende. Centrets erfaring er, at indhentning af informationer fra interviews med rigtige patienter, på dette tidspunkt i processen, ville have været værdifuldt. Alternativt kunne reelle patienter have deltaget i Table-Top/ bordsimulationen. 10

11 NY UDVIKLING OPSTÅR - STJERNEMODELLEN Ledende overlæge, Morten Lebech på Gy næ kologisk ambulatorium på Herlev Hospital fortæller: bordsimulationer er en meget god me tode til at udvikle nye idéer og teste løs ninger. For at fuldende processen kan der efterfølgende simuleres i full-scale størrelse hvor der skabes fysiske rammer ved hjælp af pap vægge og/eller skridtstre ger på gulvet. På denne måde kan pa tient- og personaleflowet testes med hensyn til funktionalitet, beliggenhed, afstande og indbyrdes placeringer. Morten Lebech, ledende overlæge, Gynækologisk Afdeling G, Herlev Hospital ERFARING Efter at have simuleret forskellige rummo deller, hvor en læge og to sygeplejersker be mandede to undersøgelsesrum, opstod en unik situation, som er meget karakteristisk for simulationsmetoden. Der skete en erken delse af, at den eksisterende rummelighed med lange gange, hvor patienter og person ale går ind og ud mellem hinanden, var, var problematisk og hæmmende for overblik og samarbejde. Herefter opstod idéen til en cirkulær rumkonfiguration, som blev, som tidligere omtalt, døbt Stjernemodellen. en neutral farve til andre ting medarbejderflowet for de to modeller testet. På baggrund af Table-Top (bordsimula tionerne) fra en tidligere workshop, blev der prioriteret og udvalgt fokusområder som grundlag for testforløbet: Kommandocen tral, mulig løsning for skabelse af overblik og styring samt indbyrdes relation og placering af samtale-/ undersøgelsesrum. Potentialet ved at samle fageksperter, eksterne konsulenter og simulationseksperter i et veletableret innovations miljø, er betydeligt. Udviklingen af Stjernemodellen viser, at det anvendte simulationskoncept er et stærkt redskab i innovationssammenhæng, og dermed et godt innovationsværktøj. Muligheden for at forenkle kompleksiteten ved simulationsmetoden kan anvendes i forbindelse med test af koordinations- og kommunikationsopgaver indenfor en organisation. Dette gøres ved at anvende uforudsete hændelser i testforløbet, hvilket resulterer i, at del tagerne hurtigt mister overblikket, og er tvunget til at reagere i forhold til deres egen situation i praksis. Dette giver en virkelighedsnær og troværdig simulation. 11

12 via simulation med deltagere fra Gynækologisk Ambulatorium, Hvidovre Hospital, som har samme speciale som deres kollegaer på Herlev Hospital. Projektgruppen anvendte en identisk simulationsopsætning (samme metode) til disse tests. Formålet var nu at afprøve, om en større kreds af brugere ligeledes fandt Stjernemodellen innovativ og brugbar. Stjernemodellen repræsenterer et bety deligt innovativt resultat. Hertil knytter der sig ikke alene en særlig rumgeometri, men reelt er der tale om et helt nyt koncept, idet modellen har betydelige indvirkninger for alle i hele organisationen. Modellen er ifølge projektgruppens research ikke tidligere anvendt ved organisering af et ambulatorium. Formålet med den sidste simulation var at teste det endelige konceptforslag for robusthed og generaliserbarhed. ROBUSTHED: ER STJERNEMODELLEN BRUGBAR I DET GENERELLE GYNÆKOLO- GISKE AMBULATORIUM? Konceptets robusthed, hvor konceptet testes overfor ændringer og forandringer, blev testet GENERALISERBARHED: KAN STJERNEMODELLEN SKALERES OP? Yderligere blev modellen testet i simulation med et andet kirurgisk ambulatorium. Formålet var at teste hvorvidt Stjernemodellen kan generaliseres til andre fagspecialer - en vigtig udfordring i forhold til at skabe fleksibilitet i et hospitalsbyggeri med lang levetid og hastigt ændrende arbejdsprocesser. Her deltog Kirurgisk Ambulatorium, Hillerød Hospital. ERFARING Test af generaliserbarhed med Kirurgisk Ambulatorium, Hillerød Hospital viste, at klinikere fra et andet spe - ciale umiddelbart kunne introduceres til simulation og benytte stjernekonceptet på egne patient forløb. De nye klinikeres erfaringer fra egen organisation udfordrede stjerne konceptet og viste nye facetter i organiseringen af ambulatorier. Simulationskonceptet viste sig at være let at overføre til deltagere uden forudgående erfaring med simulation. Uventede forhold kan dog hæmme simulationen, hvis testpersonerne ikke reagerer på sædvanlig måde. Det anbefales derfor, at benytte medicinsk fagligt personale som deltagere i simulation, således at man opnår almindelige praksisreaktioner, der er så tæt på klinikernes virkelighed som muligt. 12

13 ABSTRACTS OG ARTIKLER OM FREMTIDENS AMBULATORIUM Edwards, Kasper, Technical University of Denmark, Management, DENMARK; Broberg, Ole, Technical University of Den mark, Management, DENMARK; Nielsen, Jacob, Dansk Institut for Medicinsk Simu lation, DENMARK; Hartmann Schou, Tanja, Grontmij A/S, DENMARK; Mom me, Else, Grontmij A/S, DENMARK and Hansen Graa, Marianne, Herlev Hospi tal, Nybyg Afdelingen, DENMARK. Abstract: Using Explorative Simulation to Drive User-Centered Design and IT-Development in Healthcare 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Confe rence & The Annual European Safety and Reliability Conference Jointly Organized by ESRA and IAPSAM Scandic Marina Congress Center, Helsinki, Finland June 2012 Edwards, Kasper, Technical University of Denmark, Management, DENMARK (Presenting); Broberg, Ole, Technical University of Denmark, Management, DENMARK, 1; Nielsen, Jacob, Dansk In stitut for Medicinsk Simulation, DEN MARK, 1; Alapetite, Alexandre, Tech nical University of Denmark, Safety, Reliability and Human Factors, DEN MARK, 1; Boje, Henning, Technical Uni versity of Denmark, Safety, Reliability and Human Factors, DENMARK, 1 User-driven innovation of an outpatient department Proceedings from 18th World Con gress on Ergonomics (IEA 2012) Edwards, Kasper, Technical University of Denmark, Management, DENMARK; Broberg, Ole, Technical University of Denmark, Management, DENMARK en neutral farve til andre ting Simulation as a method for developing new work processes in an outpatient unit Conference Paper 5th NOVO Symposium 3 & 4 November 2011 Reykjavik, Landspitali University Hospital Sustainable Nordic Health Care Sys tems & Sustainable Hospital Design Facilitating User Driven Inno vation - A Study of Methods and Tools at Herlev Hospital CFM s Nordic FM Conference at DTU August 2011 Aneta Fronczek-Munter, Techni cal University of Denmark 13

14 DELTAGERNE I HEALTHCARE INNOVATION LAB PROJEKTET DET OVERORDNEDE PROJEKT Organisationer/videncentre Centerchef Susie A. Ruff, Center for Sundhedsinnovation Assisterende projektleder Eva Jacobsen, Center for Sundhedsinnovation Assisterende projektleder Lise Engell Hartwell, Center for Sundhedsinnovation Projektholder/overordnet projektledelse, ansvar for forretningsplan/kravspecifikation og OPI, Projektledelse, forretningsplan/kravspecifikation og OPI, facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Projektledelse, forretningsplan/kravspecifikation og OPI, facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Projektleder Mads H. Odgaard, Center for Sundhedsinnovation Projektledelse fra d Innovationskonsulent Werner Sperschneider, Center for Sundhedsinnovation Innovationskonsulent Mads Stampe Frederiksen, Center for Sundhedsinnovation Projektmedarbejder Stephanie Eloisa Pitarch, Center for Sundhedsinnovation Institutleder Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk simulation Klinikere/hospitaler Udviklingschef Kurt Pedersen, Herlev Hospital Facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Forretningsplan/kravspecifikation og OPI Forretningsplan/kravspecifikation og OPI 14

15 Klinikere/hospitaler Konsulent Marianne Graae Hansen, Herlev Hospital, Udviklingsafdeling Aktivitetsansvarlig (Faglig projektleder, projektbeskrivelse, mødeafholdelse, videndeling) Ledende overlæge Morten Lebech, Herlev Hospital, Gynækologisk-Obstetrisk Afd. Klinikerinvolvering, klinisk personale på Gynækologisk Ambulatorium, behandlingsforløb, implementering Arkitekt, Anette Madsen, Herlev Hospital, Nybyg afd. Programmering af byggeprocesser en neutral farve til andre ting FREMTIDENS AMBULATORIUM Erhvervsliv Konsulent Tanja Schou Hartmann, Grontmij Assisterende projektleder/projektleder Seniorkonsulent Else Momme, Grontmij Brugerinvolvering, patientperspektiver Forskningsinstitutioner Lektor Ole Broberg, DTU Teknologi, Organisation og Arbejde Brugerinddragende processer, Workspace Design Lektor Kasper Edwards, DTU Teknologi, Organisation og Arbejde Behovsafdækning, funktionsplanlægning Professor Per Anker Jensen, DTU - Planlægning og Ledelse af Byggeri Facility Management & Logistik, vejleder for delprojektdeltager ph.d-studerende Aneta Fronczek-Munter Organisationer/videncentre Projektleder Elisabeth Brøgger Jensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Patientsikkerhed Innovationskonsulent Werner Sperschneider, Center for Sunhedsinnovation Innovation, brugerdrevne innovationsmetoder Overlæge Jacob Nielsen, Enheden for Patientsikkerhed Facilitator af simulationsaktivieterne og et overordnet blik for de kliniske perspektiver i løsningen. 15

16 Samarbejdspartnere i Samarbejdspartnere i Healthcare innovation Lab Healthcare Innovation Lab Dansk Institut for Medicinsk Simulation 16 Koncern IT Koncern Regional Udvikling

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Akut behov for nytænkning

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

CASE: MOBILE BLODPRØVESVAR

CASE: MOBILE BLODPRØVESVAR CASE: MOBILE BLODPRØVESVAR Healthcare Innovation LAB Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Maj 2012 Vejen til hurtig og træfsikker produktudvikling

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND

CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND Healthcare Innovation LAB Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Maj 2012 Vejen til hurtig og træfsikker

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab

NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab Side 1 NYHEDSBREV Januar 2011 Årgang 1, Nr. 4 H E A L T H C A R E INNOVATION LAB W W W. C E N T E R F O R S U N D H E D S I N N O V A T I O N. D K Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation,

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september

NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september Side 1 NYHEDSBREV Oktober 2010 Årgang 1, Nr. 3 H EALTHCARE I NNOVATION L AB WWW. CENTERFORSUNDHEDSINNOVATION. DK Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 MILEPÆLE OG RESSOURCER, præsenteret på sidste møde 2012 2013 Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec Handleplan godkendt Brugergrupper

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION 3 INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER SÅDAN SKABER I MERE INNOVATION I JERES PROJEKTER Innovation er et af tidens store buzzwords. Medarbejdere

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med?

Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med? Oplever patienter med kroniske lidelser sammenhæng i deres forløb? Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med? Af projektleder Mette Mollerup Mcs in Business Innovation and Concept Creation

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015 Innovative Indkøb Netværksdage om sygehusbyggeri sep. 2015 2 Innovative indkøb i Region Syddanmark Hvad? Et gensidigt ønske mellem Indkøb og Innovation om et ambitiøst, konkret og operationelt samarbejde

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Health Care Asset Tracking

Health Care Asset Tracking Health Care Asset Tracking RFID sporing af varer på hospitaler de første erfaringer 1 Hvem er vi? Rasmus Nørregaard Andersen Direktør Munin Spot Technology. Projektejer på HAT Rikke Bastholm Clausen Innovationskonsulent

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Ledelse på Tværs

Ledelse på Tværs 25.02 2016 Ledelse på Tværs Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet v. Ninna Meier, projektleder i Kora og postdoc på Institut for Organisation, CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i

Læs mere

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Baggrund I takt med at flere ældre lever længere, står samfundet overfor en stigning i antallet af borgere med demens og

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 Agenda 9.30 09.50. Velkommen og præsentation af underviserne i auditoriet. 9.50 10.50. Præsentation af SDSI, metoder og leverancer. Gennemgang

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen og noget mere. Glostrup Hospital

Samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen og noget mere. Glostrup Hospital Samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen og noget mere Glostrup Hospital AM:2011, workshop 316 Tirsdag den 8. november kl. 8.45 Arbejdsmiljøkoordinator, Annette Ledskov Hvad vil jeg komme ind på? Arbejdsmiljørunder

Læs mere

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Hvilken rolle spiller support staff? Pernille Bertelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Just in time Jo

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

PROGRAMMERING AF BRUGSKVALITET I HOSPITALSARKITEKTUR

PROGRAMMERING AF BRUGSKVALITET I HOSPITALSARKITEKTUR NORDISK FM KONFERENCE TEMA: USABILITY/ BRUGSKVALITET PROGRAMMERING AF BRUGSKVALITET I HOSPITALSARKITEKTUR I august 2016 præsenterede Aneta Fronczek-Munter sin forskning om hospitalsdesign, usability programmering,

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., PhD. indenfor Pervasive Healthcare Hvad er Pervasive Healthcare? PH betyder

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget. Status, aktivitetsniveau og fremtid

Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget. Status, aktivitetsniveau og fremtid Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget Status, aktivitetsniveau og fremtid UUU Baggrund og formål KURSUSAKTIVITETER: Udvikle og udbyde væsentligste uddannelsestilbud til Bygherren Et fagligt

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 1 KICK-OFF

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 1 KICK-OFF VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 1 KICK-OFF HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMMME SUCESS OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER FREMTIDENS DOKUMENTATION?

TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER FREMTIDENS DOKUMENTATION? TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER FREMTIDENS DOKUMENTATION? Jesper Rosholm Tørresø Lektor Civilingeniør Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Electrical and Computer Engineering jrt@ase.au.dk UNI VERSITy INGENIØRER

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse

Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse DASYS Dokumentationskonference 29.-30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Kim Jacobsen. Lektor, it-vejleder. VIA University

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Gesche Jürgens, overlæge ph.d., Klinisk Farmakologisk afd. Bispebjerg Hospital Katrine Overballe, farmaceut, Kvalitets og Udviklingsafdelingen,

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH At se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingssygeplejerske

Læs mere

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR Program Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.30-17.30 V-Cen-TAH, lokale B3-104, Aalborg Universitet HVORDAN BANES VEJEN FOR TRIVSEL FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE GENNEM TEKNOLOGISK INNOVATION? Temamøde i ATV

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere