Kandidatspeciale. Jonas Colling Larsen. Vejledere: Anders P. Tøttrup Jacob Heilmann-Clausen. Afleveret den: 10/03/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatspeciale. Jonas Colling Larsen. Vejledere: Anders P. Tøttrup Jacob Heilmann-Clausen. Afleveret den: 10/03/14"

Transkript

1 Kandidatspeciale! Jonas Colling Larsen Befolkningens opfattelse af rewilding i naturgenopretningsprojekter - en kvantitativ undersøgelse af den danske befolknings holdning til og forståelse af fænomenet!! Vejledere: Anders P. Tøttrup Jacob Heilmann-Clausen! Afleveret den: 10/03/14 Center for Makroøkologi Evolution og Klima Statens Naturhistoriske Museum Københavns Universitet

2 Institutnavn: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Name of department: Faculty of Science University of Copenhagen Forfatter(e): Titel: Title: Vejleder: Jonas Colling Larsen Befolkningens opfattelse af rewilding i naturgenopretningsprojekter Public perception of rewilding as a nature management tool Anders P. Tøttrup Jacob Heilmann-Clausen Afleveret den: 10. marts 2014 Antal ECTS: 30 Antal tegn: Forsidebillede:

3 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Abstract( Theuseofrewildingasarestorationtoolinnaturemanagementprojectsisbecomingan increasingtrendindenmarkaswellasglobally.duringthelastdecaderewildinghas become a buzzword amongst scientists environmentalists and politicians and as of latelyamongstthegeneralpublicaswell. This study uses quantitative methods to uncover a sample of the Danish populations perception of rewilding in general and the use of rewilding in nature management projects. The sample consists of 639 respondents who have been answering a questionnaire on both practically and emotionally aspects concerning the implementationofrewildingindenmark. The results of the study indicate that the Danish population seems to have a positive attitude towards the possibilities of restoring nature by use of rewilding. The results alsoindicategreaterpublicappreciationfaswellasecologicalunderstandingfoflarger herbivores in comparison to larger predators (topfpredators). Finally the results indicate that knowledge and interest in nature can be associated with a more liberal attitude both towards rewilding in general and also towards the possibilities of reintroducingtopfpredators. Resumé( Benyttelse af rewilding som et værktøj i naturgenopretningsprojekter er en tendens sombliverstadigmereudbredtidanmarksåvelsomirestenafverden.iløbetafdet sidste årti er rewilding blevet et begreb som optager både fagfolk og politikere. Den øgede opmærksomhed omkring rewilding har betydet at befolkningen i Danmark ligeledeserbegyndtatfåøjneneopforfænomenet. Ved brug af kvantitative metoder undersøges en stikprøve af den danske befolknings opfattelse af rewilding og dets funktioner i naturgenopretningsprojekter. Stikprøven beståraf639respondentersomharbesvaretetspørgeskemaomhandlendepraktiske ogemotionelleomstændighedervedrørendeimplementeringafrewildingidanmark. Resultaterneafundersøgelsenindikereratdendanskebefolkninggenerelterpositivt indstilletoverformulighedernevedatbenytterewildinginaturgenopretning.desuden indikerer resultaterne at bland befolkningen er store planteædere mere vellidte i forholdtilstorerovdyr(toprovdyr)ogbefolkningenudviserligeledesstørreforståelse for de store planteæderes økologiske betydning. Undersøgelsen indikerer også en sammenhængimellemstørrekendskab/interessefornaturenogetmereliberaltsynpå mulighederforrewildingsamtintroduktionaftoprovdyr.

4 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Tilkendegivelser De medstuderende jeg har delt kontor med for både godt og konstruktivt AnsatteogfrivilligeibesøgscentretiLilleVildmoseforhjælpiforbindelsemed Vennerogfamilieforopbakningundervejs. Dedikerettilminmor ToveMargretheAndreasen.

5 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen INDHOLDSFORTEGNELSE UNDERSØGELSENS FORMÅL... 1 METODE... 2 Konstruktion af spørgeskema... 2 Indsamling af besvarelser... 2 Databehandling... 3 Metodevalg og dataindsamling... 3 RESULTATER OG DERES BETYDNING... 5 Naturen i Danmark... 5 Ophold i naturen... 6 Introduktion af elge i Lille Vildmose... 6 Forholdsregler i forbindelse med rewildingprojekter... 7 KONKLUSION... 9 PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE SYNOPSIS DEL 2: MANUSKRIPT INTRODUKTION METODE Konstruktion af spørgeskema Dataindsamling Databehandling RESULTATER Omstændigheder ved rewilding Ophold i naturen og kendskab til projekter Forskel mellem respondentgrupper DISKUSSION Mere vild natur i Danmark? Ufarlig natur Natursyn og distancering Interesse og information Udsigter for rewilding i Danmark LITTERATURLISTE MANUSKRIPT BILAG 1 SPØRGESKEMA BILAG 2 SX-DN BILAG 3 WORD CLOUDS BILAG 4 FREKVENS AF RESPONDENTERNES BESØG I NATUREN BILAG 5 KOMMENTARER TIL ELGENS INTRODUKTION I LILLE VILDMOSE 42

6 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Undersøgelsens*formål* Medudgangspunktietforeståendenaturgenopretningsprojektmedintroduktionafelge (Alces&alces)iLilleVildmoseNordøsthimmerlandviljegidenneafhandlingundersøge et udsnit af befolkningens holdning til og forståelse af rewilding i naturgenopretningsprojekter i Danmark. Undersøgelsen udføres ved brug af et spørgeskemasomhartilformålatafdækkerespondenterneskendskabtilogforståelse af rewilding. Desuden vil respondenternes natursyn samt vilje til at acceptere og respektereforskelligescenarieroggraderafrewildingforsøgesafdækket. Til dette formål er der samlet data ved tre forskellige kvantitative undersøgelser: Én feltundersøgelse i Lille Vildmose én onlineundersøgelse distribueret via. Danmarks NaturfredningsforeningsFacebookOgruppeogénonlineundersøgelseafeleverpåEgedal GymnasiumiStenløseSjælland. Afhandlingen er opdelt i to; synopsis og manuskript som hver behandler forskellige resultaterafrespondentersbesvarelserafspørgeskemaet. Synopsen konkluderer på undersøgelsens samlede resultat ved også at inddrage resultater fra manuskriptet. I manuskriptet forklares og diskuteres flere omstændigheder vedrørende rewilding og hvilken rolle det kan spille i naturgenopretningog bevarelse. Befolkningen er naturligvis ikke de eneste der kan have indflydelse på hvordan rewilding implementeres i naturgenopretning. Der ligger både lovgivningso og omfattendemiljømæssigeovervejelsertilgrundeforethvertrewildingprojekt. Det er imidlertid befolkningen som skal leve og komme overens med projekternes indflydelsepånaturområder.netopderformenerjegatdetervigtigtatafdækkederes opfattelseafrewildingsåledesateffektivvejledningoginformationkanimødekomme eventuellekonfliktermellemsamfundetognatur. 1

7 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Metode* Konstruktion*af*spørgeskema* Til at udføre de kvantitative undersøgelser blev et spørgeskema konstrueret. Den kvantitativemetodeervelegnettilatindsamlestoredatamængderoftepåforholdsvis korttid.tilgengældharmanoftekunétforsøgtilatindsamledataogdeterikkemuligt at få respondenter til at nuancere eller uddybe besvarelser da de ofte er anonyme (Hansen Marckmann & Nielsen 2008). Konstruktion af et spørgeskema til brug i kvantitative undersøgelser bør derfor nøje overvejes således at man får formuleret præcisespørgsmålhvorchancenforatdekanbesvarestvetydigtelleratrespondenter misforstår hvad der spørges ind til er mindst mulig (Hansen Marckmann & Nielsen 2008; Oppenheim 1992). Spørgeskemaets udseende rækkefølge af spørgsmål og svarmulighederopsætningogbrugafteksterogbillederudførtihenholdtilteorierom denkvantitativeundersøgelsesform(hansenmarckmann&nielsen2008;wilson2007; Oppenheim1992).Skemaetundergikadskilligerevisionerogblevtestetaftreomgange påialt16testrespondenter. Den endelige version (bilag 1) var på i alt 8 sider bestående af forside formål og instruktioner to korte tekstbokse og 24 spørgsmål med både lukkede og åbne svarmuligheder. Baggrundsspørgsmål udgjorde desuden en betragtelig del af skemaet ogbesvarelseherafbrugestilatdiskutereognuancereudvalgteresultater. Indsamling*af*besvarelser* Første undersøgelse fandt sted i Lille Vildmose Nordøsthimmerland (herfra forkortet LV) hvorfra besvarelserne fordelte sig på tre lokaliteter: Besøgscentret Tofte Sø Fugletårn og Portlandmosens vandresti. Besøgscentret er beliggende midt i Lille Vildmose og danner udgangspunkt for de fleste gæsters besøg i området (personlig kommentar Bo Gregersen Lille Vildmose). I feltperioden befandt jeg mig derfor hovedsageligtibesøgscentrethvorjegmedhjælpfracentretspersonaleintroducerede spørgeskemaettildebesøgende. To spørgeposter blev også opsat i Lille Vildmose. Den ene ved indgangen til Tofte Sø fugletårn og den anden på informationstavlerne ved Portlandmosen. Her kunne besøgendefindeskemaerkuglepenneogenpostkassetilafleveringafudfyldteskemaer. De to lokaliteter blev udvalgt da de næstefter besøgscentret er de mest besøgte lokaliteter i Lille Vildmose (Dahl & Nielsen 2013). Posterne blev tilset dagligt og var tilgængeligihelefeltperioden. DetoonlineundersøgelserblevudførtvedbrugafSurveyOXact(herfraforkortetSX)og foregikvedbrugafdetsammespørgeskemasomilillevildmose. DeneneundersøgelseblevdistribueretvedhjælpafDanmarksNaturfredningsforenings FacebookOside (herfra forkortet SXODN) som på tidspunktet for undersøgelsen havde mere end tilkendegivelser (bilag 2). Skemaet blev yderligere delt 21 gange af brugernehvilketmedførteenbreddistributionogetstortantalbesvarelser. DenandenonlineundersøgelseforegikpåEgedalGymnasium(herfraforkortetSXOGym) Stenløse hvor to biologihold blev introduceret til undersøgelsen. Til trods for at prøvestørrelsen herfra er lille i sammenligning med LV og SXODN er resultatet af gymnasieelevernes besvarelse stadig væsentligt da eleverne repræsenterer en yngre befolkningsgruppesomellersikkeersåvelrepræsenteretibesvarelserfralvogsxodn. 2

8 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Databehandling* 350skemaerblevmedbragttilLilleVildmoseogfordeltpådetrelokaliteter.Ialtblev 268skemaerudfyldt.Herafviste59skemaersigatværedelvistellerforkertudfyldtog blevderforsorteretfraføranalysen.detblevtilialt209brugbarebesvarelserfralv (tabel1). Undersøgelsen fra SXODN gav i alt 393 brugbare og 73 delvist eller forkert udfyldte skemaer(tabel1). Undersøgelsen fra SXOGym gav i alt 37 brugbare og 6 delvist eller forkert udfyldte skemaer(tabel1). Sted Periode Udfyldt Fravalgt LV# SX&DN# SX&Gym# 9.O21. Okt O25. Nov O11. Dec.2013 x Oalder Jylland Fyn Sjælland Bornholm O O O 33 O Tabel# 1: Metadatatabel med oplysninger om hver undersøgelse antallet af skemaer samt respondenternes gennemsnitsalder kønsfordeling og regional residens. LV: Lille Vildmose DNOFB: Danmarks Naturfredningsforenings FacebookOgruppeEgedalGym:eleverfraEgedalgymnasium. Kvantitative undersøgelser repræsenterer ofte en stikprøve af en større befolkningsgruppe hvorfor deres resultater er forbundet med statistisk usikkerhed i forhold til repræsentation af den samlede befolkning. Ved at medregne statistisk usikkerhedforstikprøvensresultaterkanmanforsøgeattagehøjdefordette. Statistisk usikkerhed udregnes af den samlede prøvestørrelse og fordelingen af besvarelserihvertspørgsmål.detgiverenprocentsatssomlæggestilogtrækkesfra resultatetafhvertspørgsmål.eksempelvisbetyderdetatnår74%afrespondenterne fralvsvareratdeopholdersiginaturenmereendéngangomugenogdensamlede prøvestørrelse herfra er 209 bliver den statistisk usikkerhed for dette resultat 59%. Resultatet kan altså dække over så lidt som 68% (681%) eller så meget som 80% (799%).Størresamletstikprøvestørrelsevilmedføremindrestatistiskusikkerhed. På grund af den prøvestørrelsen fra SXOGym er besvarelser herfra forbundet med forholdsvis stor usikkerhed hvilket der bør tages forbehold for i behandling af resultaterne. Vedresultaterneibådesynopsisogmanuskripterdenstatiskeusikkerhedudregnetved 95%konfidensinterval.Deudregnedeprocentsatservilfremgåsomsikkerhedsgrænser påfigurerogsom +/O kolonneritabeller. AlleresultatererbehandletiMicrosoftExcel2011. Metodevalg*og*dataindsamling* FeltundersøgelseniLilleVildmoseogdenefterfølgendedatabehandlingvarforholdsvis tidskrævende i sammenligning med onlineundersøgelser. Dog opvejer muligheden for selv at forklare respondenter om undersøgelsen besvare deres tvivlsspørgsmål i forbindelsemedskemaetogligeledesudvekslemeningeromkringrewildingidanmark (dog først efter skemaet var udfyldt) nemt de mange timer der blev brugt på at indsamleogefterbehandledataherfra.enulempevedatindsamledatapådennemåde erimidlertidatrespondenterneskaludfyldeskemaetihåndenhvilketkanbetydeat færre vælger at skrive fyldestgørende svar ved åbne svarmuligheder (Hansen 3

9 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Marckmann&Nielsen2008).JegoplevedeligeledesatendelbesøgendeiLilleVildmose havdesværtvedatfindetidtilatdeltageiundersøgelsendadeoftefulgtesigrupperog varivrigeforatkommeudogsenaturområdet. Onlineundersøgelserne var mindre tidskrævende og bidrog hurtigt med et stort antal besvarelser.dataherfrakunnehurtigtbehandlesogsammenlignespågrundafdigital registrering og eksport direkte til Excel. Andre fordele ved onlineundersøgelser er en hurtigogbreddistributionsamtmerefyldestgørendebesvarelserdarespondenterne kan besvare skemaet når der er tid og ved brug af computer (Hansen Marckman & Nielsen2008). Metodenhardogdeulemperatdenekskludererrespondentersomikkebenytter/har adgangtilencomputerogatrespondenterharmulighedforatudfyldeskemaetflere gangeogdervedmanipulereresultatetafundersøgelsen(hansenmarckmann&nielsen 2008). 4

10 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Resultater*og*deres*betydning* Denne synopsis behandler resultater af spørgsmål vedrørende introduktion af elge i Lille Vildmose og resultater af respondenternes forhold til naturen i Danmark som i kombination med baggrundsoplysninger bruges til at karakterisere de tre respondentgrupper. Der foretages ligeledes sammenligning af resultater fra de tre undersøgelserogbetydningenafforskelleoglighederherimellemdiskuteres. Naturen*i*Danmark* RespondenterneblevispørgeskemaetbedtomatbeskrivenatureniDanmarkvedbrug afétenkeltord.veddatabehandlingblevnogleordomskrevetsålængederesmening dervedikkeblevenandenfx Forarmning Forarmet KulturOnatur Kultur. Ordene blev derefter brugt til at generere ordskyer (Wordle) som fungerer ved at tildeledehyppigstforekommendeorddestørsteskrifttyper(bilag3). Foratundersøgeomdefysiskeomgivelserharindvirkningpåbesvarelsenafskemaet er det samlede resultat fra Lille Vildmose opdelt efter de tre forskellige indsamlingslokaliteter:besøgscentertoftesøogportlandmosen.tabel2viserentop treafdemestforekommendebeskrivelserherfraogfradetoonlineundersøgelser. Lok.# Total# Center SmukKontrolleret(15) Dejlig(14) Kultiveret(13) 203 TS+PM Smuk(4) Kultiveret(3) ReguleretPragtfuldVarieret(2) 32 SX&DN Kontrolleret(21) Kultur(17) Tæmmet(16) 385 SX&Gym Kedelig(13) SmukEnsformig(3) Ødelagt(2) 35 Tabel#2:DetremestforekommendebeskrivelserafnatureniDanmarkafrespondenterfrafirelokaliteter.Center: Besøgscentret i Lille Vildmose n = 203. TS+PM: Tofte Sø og Portlandmosen i Lille Vildmose n = 32. SXODN: OnlineundersøgelseiDanmarksNaturfredningsforeningsFacebookOgruppen=385.SXOGym:Onlineundersøgelsei gymnasieklassern=35.taliparenteserviserantalletafgangeordetforekom.# * Resultatetaftabel2indikereratnatureniDanmarkoverordnetopfattessomæstetisk tilfredsstillendepåbaggrundafkraftigindflydelseafmenneskeligeaktiviteter.samtidig indikererresultatetatrespondenterneerklaroverattilstandenafdendanskenatur ikkeeroptimalogatdetskyldesatmenneskerharformetdenefterbehovogbehag. Til trods for den overordnede enighed viser sammenligning mellem lokaliteterne enkelte interessante forskelle. For eksempel har resultatet fra Tofte Sø og Portlandmosenpåendelttredjepladsbeskrivelsen varieret somerdetenesteordi dennetoptrehvisbetydningindikereratnaturenidanmarkopfattessommangfoldig. Detteresultatkanprøvensstørrelsetagetibetragtningskyldestilfældighedermeni lysetafdemangeandrepositivebeskrivelserherfrakandetteresultatogsåskyldesat mosensflotteomgivelserhargjortindtrykpårespondenterneogdermedpåvirketderes svar(bilag3). Interessanterdetogsåatmereendentredjedelafgymnasieelevernebeskrivernaturen i Danmark som kedelig. Stikprøvens størrelse betyder ligeledes her at resultatet kan skyldestilfældighedermenordvalgetkanogsåværeettegnpåatgymnasieelevernehar besvaret skemaet i et klasseværelse hvorfra naturen kan synes distanceret og uinteressant. 5

11 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Ophold*i*naturen* Detsamlederesultatafdetreundersøgelser(LVSXODNSXOGym)viseratnæsten70% afrespondenterneopholdersiginaturenmereendéngangomugen(bilag4).forde resterende30%finderopholdinaturensåledesstedmindreendéngangomugen. Ensammenligningmellemdetreundersøgelser(tabel3)viseratrespondenterfraLV ogsxodnopholdersiginaturenmedtilnærmelsesvissammefrekvens(>éngang/uge 74% og 70%. <én gang/uge 26% og 30%). Gymnasieelevernes besøg i naturen er derimod nærmest en diametral modsætning af ovenstående hvor 27% opholder sig i naturen mere end én gang/uge og 73% mindre end én gang/uge. Gymnasielevernes beskrivelse af naturen som kedelig kan i lyset af dette resultat betyde to ting: (1) gymnasieeleverneprioriterikkeatbrugetidinaturendadenopfattessomkedelig(2) gymnasieeleverne opfatter naturen som kedelig fordi de så sjældent bruger tid på at opleveden.enforøgelseafprøvestørrelsenafdennealdersgruppevilmuligviskunne klargørehvilketafdebetydningertodergørsiggældende. Undersøgelse:# >#én#gang/uge# <#én#gang/uge# +/&# n# LV# 74% 26% 59% 209 SX# #DN# 70% 30% 45% 393 SX#&#Gym# 27% 73% 143% 37 Tabel# 3: Frekvens af ophold i naturen af min. 30 minutters varighed. Sammenligning mellem de tre undersøgelser. LV: Lille Vildmose. SXODN: Onlineundersøgelse i Danmarks Naturfredningsforenings FacebookOgruppe. SXOGym: Onlineundersøgelse i gymnasieklasser.# Kolonnen +/O viser statistiskusikkerhed95%konfidensinterval.# Introduktion*af*elge*i*Lille*Vildmose* Det forestående projekt med brug af elge som naturpleje i Mellemområdet i Lille Vildmose dannede udgangspunkt for undersøgelsen. Skemaet blev derfor indledt med en kort beskrivelse af projektet og derefter otte spørgsmål vedrørende forskellige omstændighedervedprojektetsamtrespondenternesopfattelseafelgegenerelt. 80% af respondenterne er positivt indstillede overfor projektet og 12% mener at elgeneikkebørintroducerestilområdet(figur1).deresterende8%erentenitvivleller tilføjedeenandengrund(bilag5). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Godt/spændende Børikkeudsættes Andet/Vedikke Figur#1:Respondenternesopfattelseogholdningtilprojektetmedintroduktionaf elgeimellemområdetilillevildmosen=639.sikkerhedsgrænserviserstatistisk usikkerhed95%konfidensinterval. UnderfeltundersøgelseniLilleVildmosevarholdningertilelgenesintroduktionmange og forskellige og varierede fra stor opbakning til modstand (bilag 5). I alt er 88% 6

12 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen (statistisk usikkerhed (herfra forkortet s.u.) +/O 44%) af respondenterne fra Lille Vildmose for projektet og 11% (s.u. +/O 42%) imod. Til sammenligning svarer 77% (s.u. +/O 42%) af respondenterne fra onlineundersøgelsen på Danmarks NaturfredningsforeningsFacebookOsidepositivtpåprojektetog10%(s.u.+/O30%)er imod. Respondenter fra onlineundersøgelse af gymnasieelever fordeler sig med 63% (s.u.+/o156%)forog27%(s.u.+/o143%)imod. Respondenterneblevderefterbedtomattagestillingtilfireudsagnomhandlendeelges adfærd og mulige påvirkning af omgivelserne i Mellemområdet. Det fremgår af resultaterne at størstedelen af respondenterne er enige om at elgene bliver en attraktionforområdetogengodnaturoplevelseforbesøgende(tabel4 attraktion). Resultaterne viser også at elgens egenskaber som naturplejer og rolle som nøgleart virker også til at være velkendt blandt respondenterne (tabel 4 naturpleje og nøgleart). Resultatet viser ligeledes at kun en mindre del af respondenterne opfatter elgesomfarligeformenneskerderfærdesiområdet(tabel4 farlig). Parameter:# Helt#enig# +/&# Enig# +/&# Neutral# +/&# Uenig# +/&# Helt#uenig# +/&# 1.Attraktion 56% 38% 28% 35% 9% 22% 3% 13% 4% 15% 2.Naturpleje 44% 38% 23% 33% 17% 29% 3% 13% 3% 13% 3.Nøgleart 31% 36% 32% 36% 34% 37% 2% 11% 1% 08% 4.Farlig 3% 13% 13% 26% 32% 36% 31% 36% 21% 32% Samlet indikerer disse resultater at det forestående projekt i Lille Vildmose vil blive velmodtaget af befolkningen samt at elge overordnet opfattes et positivt tiltag for naturenimellemområdet. Forholdsregler*i*forbindelse*med*rewildingprojekter* En rapport fra 2013 (Buttenschøn) omhandler naturplejemuligheder for MellemområdetiLilleVildmose.Irapportenanbefalesdetathviselgeintroducerestil områdetbørderligeledesindføresforholdsreglersomtagerhensyntildyrenesvelfærd og samtidig forsøger at mindske konflikter mellem mennesker og dyr (Buttenschøn 2013). TremuligeforholdsregleriforbindelsemedrewildingprojekteriDanmarkindgikderfor somendelafdenneundersøgelse: Hastighedsbegrænsning på veje som går igennem eller langs området (fx 80O 60km/t) Begrænsetoffentligadgangtilnogleområder Hundeskalaltidholdesisnoriområdet Tabel#4:RespondenternestilkendegivelsepåfirepåstandevedrørendeintroduktionafelgetilMellemområdetLille Vildmose n = : Elgen bliver en attraktion for området? 2: Elge er gode til at vedligeholde og forbedre naturen? 3: Elge kan skabe bedre livsvilkår for andre dyr og planter i området? 4: Elge kan være farlige for menneskerderfærdesiområdet?.kolonnen +/O viserstatistiskusikkerhed95%konfidensinterval.# 7

13 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Resultatet viser at de omtalte forholdsreglerne virker acceptable blandt respondenterne(figur2).denmestupopulæreerbegrænsetoffentligadganghvor20% (s.u.+/o31%)svaredenej. 100% 80% 60% 40% 20% Hast.begræns. Begræns.adgang Hundisnor 0% Ja Nej Vedikke Figur#2:Resultatetafrespondenternesholdningtilindførselafforholdsregler iforbindelsemedrewildingprojekteridanmark.n=639.sikkerhedsgrænser viserstatistiskusikkerhed95%konfidensinterval.# 8

14 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Konklusion* Dette speciale har undersøgt et udsnit af den danske befolknings holdning til og forståelse af rewilding som værktøj i naturgenopretningsprojekter. Ligeledes er den danske befolknings mening vedrørende genskabelse af flere vilde naturområder og mulighedenforgenindførselaftidligerehjemmehørendestørredyrearter(megafauna> 44kg)blevetundersøgtogdiskuteret. Resultater af synopsen og manuskriptet viser tendenser til at tre overordnede resultaterafundersøgelsenkanopstilles.undersøgelsensresultaterindikererat: Dendanskebefolkningerpositivtindstilletoverforimplementeringafrewilding idanmarkogbefolkningenudviserinteresseforbådenuværendeogfremtidige projektersomstændighederogbetydningfornaturen. Genintroduktionafrovdyrvirkertilatopdelebefolkningenitilnærmelsesvislige store grupper af personer for og imod. Personlig sikkerhed i forbindelse med rewilding i form af indhegning og introduktion arter som ikke er til fare for menneskerprioriteresafomtrent1/3afbefolkningen. Størreinteresseforogkendskabtilnaturogmiljømindskermodstandenmod rovdyr øger opbakningen for at megafauna i Danmark bør leve frit og at tidligere hjemmehørende arter bør benyttes ved rewilding. Ligeledes afspejler større kendskab og interesse for naturen et mere liberalt natursyn hvor en vildereogmindremenneskeskabtnaturforetrækkes. Ved hjælp af information og oplysning tyder resultaterne altså på at befolkningen i Danmark vil acceptere naturområder som ikke kun er æstetisk tilfredsstillende og under menneskelig kontrol. Information om de biologiske bevæggrunde der ligger til grunde for valget af arter til rewildingprojekter kan muligvis også betyde at befolkningenvilacceptereattidligerehjemmehørendearterafkødædendemegafauna genfinderderespladsidendanskenatur.samletsetvilforøgetoplysningomnaturenog dens dynamikker måske også hjælpe til at distancen mellem mennesker og natur afkortes. Tiltrodsforatholdningsændringertagertidpegerresultaterafdenneundersøgelsepå atenændringidendanskebefolkningsopfattelseafenrigeremegafaunaafbådeplanteo ogkødæderekanfåbetydningfornaturensfremtidigetilstand. 9

15 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Perspektivering** Rewilding forudses til at få større betydning og oftere brugt til naturgenopretning (Svenning2013)erdergrobundforflereundersøgelserafbefolkningensforholdtilde enkelterewildingprojekter. Forøgelse af fremtidige undersøgelsers prøvestørrelse og inklusion af forskellige befolkningsgrupper vil bidrage med et mere repræsentativt resultat og mindre statistisk usikkerhed. Desuden vil kvalitative interviews kunne nuancere resultater af kvantitative undersøgelser og dermed bidrage til at forvaltning af fremtidige rewildingprojekterkaneffektiviserestilgavnforbådenaturogsamfund. 10

16 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Litteraturliste* *synopsis* ButtenschønR.M.(2013).AnbefalingervedrørendenaturplejeafMellemområdetLille Vildmose.RapportudarbejdetforAalborgKommuneogAageV.JensenNaturfond. 65sider. Dahl C. M. & Nielsen M. L. (2013). Evaluating Nature Interpretation. MSc&Faculty& of& Science& University& of& Copenhagen& Department& of& Biology& Section& for& Ecology& and& Evolution.& HansenN.OH.M.MarckmannB.&NielsenE.N.(2008).Spørgeskemaerivirkeligheden O målgrupper design og svarkategorier. 1.udgave Forlaget& Samfundslitteratur&Frederiksberg&C.&Danmark. OppenheimA.N.(1992).Questionnairedesignandattitudemeasurement.NewEdition (gentrykt2001).continuum&new&york.& Soule M. & Noss R. (1998). Rewilding and Biodiversity: Complementary Goals for ContinentalConservation.Wild&Earth. WilsonC.E.(2007).Designingusefulandusablequestionnaires.Interactions14(3)48. Hjemmesider:# # SvenningJ.C.(2013):InterviewiDR2Morgen. # SurveyOxact: Wordle: 11

17 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen * * * * * Del*2:*Manuskript* Titel:Befolkningensopfattelseafrewildinginaturgenopretningsprojekter 12

18 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Introduktion* Decimering og fragmentering af naturområder er et globalt fænomen. Til trods for at naturenerdynamiskogfølgervissenaturlovehardetmodernesamfundsudbredelse ogstigendeefterspørgselpåressourcerefterhåndenhaftsåmarkantekonsekvenserfor miljøetatvinubefinderosientidsombebuderstoreforandringerformiljøsåvelsom samfund(butchartetal.2010;donlanetal.2006).disseforandringerskerblandtandet som konsekvens af menneskets teknologiske udvikling og forøgelse i antal hvilket medfører at stadig flere naturområder omlægges til produktionsjord for at kunne imødekommedenstigenderessourceefterspørgsel. Pressesnaturenpågrundafmanglendepladsogformangeforstyrrelsergiverdetofte førstudslagitabafstørredyrearter(megafauna>45kg)(sandometal.2013a;gilletal. 2009; Cardillo et al. 2005; Soulé et al. 2003). Igennem klodens historie har naturkatastrofer af større og mindre grad fundet sted hvilket flere gange har ført til masseudryddelse af dyrearter (Estes et al. 2011; Gill et al. 2009) men siden sidste mellemistid(for år siden) tyder det på at antropogene aktiviteter kantilskrivesstørstedelenafdenglobaleartsdecimering(sandometal.2013a;ruleet al. 2012; Gill et al. 2009; Donlan et al. 2006). Når dyrearter forsvinder har det konsekvenserforde resterendeorganismer iøkosystemet ogderkaninogletilfælde væretaleomkaskaderafartersomgårtabtogøkosystemersomkollapsersomfølgeaf tabetafblotenenkeltart(rippleetal.2014;ripple&beschta2012;estesetal.2011; Griffithsetal.2010;Gilletal.2009;Souléetal.2003). Årsagen hertil er at alle organismer i naturen er specialiserede og udfylder en niche hvortildeerevolutionærttilpassede.iøkosystemerafhængerorganismerivarierende omfangafhinandensfunktionogforsvinderengruppeaforganismerpludseligtvildet resultere i at deres plads overtages af de mest omstillelige arter. Herved reduceres systemetsartsdiversitet(biodiversitet)ogenforsimpletnaturopstårsomdogovertid ogmedfokuseretindsatsmuligviskanforbedreshvormedflerearterfårmulighedforat genfindederespladsisystemet. Naturgenopretningsprojekterfinderstedglobaltogivarierendestørrelsesordner.Ved FN s 65. generalforsamling i 2010 blev årene fra januar 2011 til 2020 erklæret det internationale årti for biodiversitet (2020Oplanen). Målet for 2020Oplanen er blandt andet at økosystemer beskyttes og genoprettes samt at antallet af tabte arter nedbringes (Frostholm 2012). Hidtil har den samlede indsats i Danmark dog været utilstrækkeligogskalmåletnåserbeskyttelseogforbedringafeksisterendenaturog mulighed for større sammenhængende naturområder to af de vigtigste parametre (Rahbeketal.2012;Svenningetal.2012). Naturen i Danmark er igennem århundreder blevet opdelt og påvirket af landbrug skovbrug og bebyggelse hvilket betyder at der i dag kun er få områder tilbage hvor forskellige stadier af successionsprocesser kan finde sted på samme tid og naturlig dynamikdermedharmulighedforatopretholdeetbæredygtigtøkosystem(rahbeket al Svenning et al. 2012). En af de mest omtalte grunde hertil er at tidligere hjemmehørende arter af megafauna er forsvundet eller begrænset til indhegnede områder(svenningetal.2012;ejrnæs&buttenschøn2012). Fossile fund fra CentralO og Nordvesteuropa vidner om en megafauna fra sidste mellemistidbeståendeblandtandetafskovelefant(elephas&antiquus)steppenæsehorn 13

19 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen (Dicerorhinus&hemitoechus)leopard(Panthera&pardus)plettethyæne(Crocuta&crocuta) elg (Alces& alces) og brun bjørn (Ursus& arctos) (Sommer & Nadachowski 2006; von Koenigswald2003;vanKolfschoten2000).Deteralleartersomidagenteneruddøde ellerkuneksistererietfåtalafdeområderdetidligereharleveti(donlanetal.2006; von Koenigswald 2003). Megafauna kan på grund af deres størrelse og levevis udøve fysiskstresspåderesomgivelserhvilketbidragertilvarieretnatursomkanhusestørre biodiversitet (Sandom et al. 2013a; Ripple & Beschta 2012; Griffiths et al. 2010; Fuhlendorfetal.2008;Donlanetal2006). Indenfor de seneste to årtier har et nyt koncept gjort sit indtog i forbindelse med naturgenopretning: Rewilding (Donlan et al. 2005; Soulé et al. 2003; Soulé & Noss 1998). Rewildingindebærerat udvalgtenøglearter genintroducerestilnaturområder hvor de er gået tabt hvormed de på ny får mulighed for at genfinde deres rolle i økosystemet og dermed på en bæredygtig og vedvarende måde kan restaurere naturområder med minimal eller ingen menneskelig indgriben (Ripple et al. 2014; Sandom et al. 2013a; Donlan et al. 2006). Nøglearter kan beskrives som arter hvis tilstedeværelseiegnedeomgivelserogmedenbæredygtigbestandførertilbevarelse og i tilfælde forbedring af økologisk dynamik og biodiversitet i en grad som øvrige arterisystemetikkeformår(souléetal.2003;millsetal.1993;paine1969).udover forbedringafvilkårforeksisterendearterietområdekanrewildingligeledesfungere somlediartsbevarelsedanoglearteridagoverleveriisoleredesmåpopulationermed risiko for genetisk depression/indavl (Sandom Svenning & Ejrnæs 2012). Succesfuld introduktionafartertilnyeområdersikrerfleremindrepopulationersompåsigtkan fungere som metapopulationer i arbejdet med artsbevarelse (Sandom Svenning & Ejrnæs 2012; Donlan et al. 2006). Foruden implementering af rewilding i forbindelse med naturgenopretningsprojekter finder det også sted på naturlig vis når arter genfinderpladsitidligerelevesteder(madsenetal.2013;navarro&pereira2012).etaf de første rewildingprojekter i Danmark var introduktion af bæver (Castor& fiber) til KlosterhedennærLemvigi1999(naturstyrelsen bæver1). Siden har flere projekter fundet sted blandt andet: Vildheste (Equus& ferus) på Sydlangeland i 2003 (naturstyrelsen O exmoor) bæver (Castor& fiber) til Arresø og opland Nordsjælland i 2009 (naturstyrelen O bæver2) og europæisk bison (Bison& bonasus) til Almindingen Bornholmi2012(naturstyrelsenObison). Succeskriterierne for rewilding er store fredede sammenhængende områder og introduktion af nøglearter (Soulé & Noss 1998) hvorfor der forud for alle rewildingprojekter bør foreligge grundige undersøgelser af områdets beskaffenhed og omgivelser(sandometal.2013a;navarro&pereira2012;donlanetal.2006).derer dog endnu én faktor som kan spille ind på succesen for rewilding: Befolkningens forståelseogacceptafprojekterneogdermedaftiltagforenmeremangfoldignatur. Vedbrugafkvantitativemetoderundersøgerogdiskutererdettestudieenstikprøveaf den danske befolknings holdning til og forståelse af brug af rewilding i naturpleje/o genopretning i Danmark. Resultatet indikerer den danske befolknings praktiske og emotionelle overvejelser vedrørende natur og muligheden for at mere vild natur genskabesvedbrugafrewilding.etresultatsomkanvisesignyttigtatmedregneved planlægning og udførsel af fremtidige rewildingo og naturgenopretningsprojekter i landet. 14

20 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Metode* Konstruktion*af*spørgeskema* Dekvantitativeundersøgelserblevudførtvedhjælpafetspørgeskemahvisudseende opbygningogrækkefølgeafspørgsmålblevudarbejdetihenholdtilteoriomhandlende spørgeskemaformatet brugt i kvantitative undersøgelser (Hansen Marckmann & Nielsen 2008; Wilson 2007; Oppenheim 2001). Skemaet blev løbende vurderet og undergiktestsaftreomgangepåialt16testrespondenter. Den endelige version blev på otte sider bestående af en kort instruktion og 24 spørgsmål. Spørgsmåliskemaetvardesignettilatafdækkeomstændighedervedrørenderewilding ognaturgenopretningidanmark.noglesvarmulighederblevdesignetmeddetformål at afdække respondenters forståelse for økosystemers funktion og naturlige dynamikker. Foratafdækkerespondenternespræferencerforvalgafdyrearterblevsekstidligere hjemmehørendenøglearterafmegafauna(rippleetal.2014;buttenschøn2013;ripple & Bescheta 2012; Sandom Svenning & Ejrnæs 2012; Sandom et al. 2012; Estes et al. 2011;Donlan2005)udvalgtsomkandidatertilgenintroduktionfritiDanmark.Udover attagestillingtilintroduktionafhverenkeltartfikrespondenterneogsåmulighedfor atbegrundederesvalg. Forholdsregler af varierende omfang implementeres ofte i forbindelse med rewildingprojekterodelsiforsøgpåatbegrænsekonfliktermellemsamfundognaturog dels for at tage hensyn til faunaens trivsel (Buttenschøn 2013; Sandom Svenning & Ejrnæs 2012; Donlan et al. 2006). I undersøgelsen blev respondenterne spurgt om implementeringaftreforskelligeforholdsregleriforbindelsemedrewildingprojekteri Danmark: Hastighedsbegrænsning (80O60km/t) Begrænset offentlig adgang og Hundealtidisnor. Énafdeprimærebevæggrundebagrewildingeratgenetableremerevildnatur(Donlan et al. 2006; Soulé & Noss 1998) hvorfor detkan være nyttigt at kende befolkningens holdning hertil (Teel et al. 2010; Bauer et al. 2009; Kellert 1985). Spørgsmål til afdækning af emotionelle omstændigheder vedrørende rewilding og vild natur blev derforinkluderetiskemaet. Frekvensenafbefolkningensbesøginaturområderkannuancerederesnaturopfattelse hvorfor respondenterne blev bedt om at markere hvor ofte de aflægger besøg i naturområder (fx skov strand eller park) af minimum 30 minutters varighed. Besvarelserblevderefteropdelti:mereOellermindreOendéngangomugen. Forudgående kendskab til rewildingprojekter og naturgenopretningsprojekter kan fortælleomrespondenternesgenerelleinteressefornatur/miljø.foratafdækkedisse blev fem rewildingprojekter og seks naturgenopretningsprojekter i Danmark udvalgt med henblik på national dækning. Desuden blev ét opdigtet rewildingprojekt med SpættetsælKøbenhavnsHavn inkluderetforatafdækkerespondenternestendenstil vælgeallesvarforikkeatfremståsomuvidende(hansenmarckmann&nielsen2008) men det bruges også i forbindelse med sammenligning af besvarelser fra de to undersøgelser. Baggrundsspørgsmålbidragermedinformationomrespondenterneiundersøgelsenog medtages i spørgeskemaer for fx at afdække respondenternes geografiske og aldersmæssige fordeling. I undersøgelsen blev respondenterne ligeledes spurgt om 15

21 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen medlemskabaforganisationermedinteresseinaturbeskyttelse(ngo)hvilketharvist sigudslagsgivendeiforbindelsemedbefolkningenssynpånaturen(kellert1985). Baggrundsspørgsmålblevplacerettilsidstiskemaetogvarsomtformuleretdadenne typeoplysningerkanværefølsommeforrespondenterhvormeddeundladeratsvare (HansenMarckmann&Nielsen2008;Oppenheim2001). Dataindsamling* Toundersøgelserblevudførtvedbrugafsammeskema;énifeltenogénonline. Feltundersøgelse fandt sted i Lille Vildmose Nordøsthimmerland Jylland. I Lille Vildmose (herefter forkortet LV) blev besvarelser indsamlet fra tre lokaliteter: Besøgscentret Tofte Sø Fugletårn og Portlandmosens vandresti. Besøgscentret er centralt beliggende i LV og består af en fast udstilling om mosens historie og dens biologiskemangfoldighedbiografogskoletjeneste.besøgendeicentretsåbningstid(alle dagefra10:00o16:00)blevgjortopmærksommepåskemaetogvedindgangentiltofte Sø fugletårn (herefter forkortet TS) og på informationstavlerne ved Portlandmosen (herefter forkortet PM) opsattes hvert sted en spørgeskemapost som dagligt blev tilset. Feltarbejdet stod på i elleve dage og gav i alt 209 brugbare besvarelser og 59 delvist eller forkert udfyldte skemaer (tabel 1). Resultater fra TS og PM indgår i det samlederesultatfralv. Onlineundersøgelsen blev udført ved brug af SurveyXact (herefter forkortet SX) (SurveyOxact). Rækkefølge og formulering af spørgsmål og svarmuligheder i skemaet forblevuændretogkunforsidebilledetblevudskiftet.skemaetblevdeltpådanmarks Naturfredningsforenings FacebookOside som på daværende tidspunkt havde > tilkendegivelser (DN Facebook). Skemaet blev desuden delt yderligere 21 gange af sidensbrugereogundersøgelsenstodpåifemdøgn(tabel1).undersøgelsengavialt 393brugbareog73delvistellerforkertudfyldteskemaer. ResultatafsnittetbaserespåsamledebesvarelserfraLVogSX(n=602).Prøvestørrelsen (n)kanvarierefraresultattilresultathvilketvilfremgåaftekstentildeberørtefigurer ogtabeller. Sted Periode Udfyldt Fravalgt x Oalder Jylland Fyn Sjælland Bornholm LV# SX# 9.O21. Okt O25. Nov O Tabel#1:Metadatatabelfradetoundersøgelser:Periodeantalletafudfyldteogfravalgteskemaerrespondenternes gennemsnitsalderkønsfordelingogregionalresidens.lv:lillevildmosesx:onlineundersøgelsefradanmarks NaturfredningsforeningsFacebookOside. 16

22 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Databehandling* Delvistellerforkertudfyldteskemaerersorteretfraindenanalysen.Variationiantalaf besvarelser ved enkelte resultater skyldes respondenter som har undladt at besvare enkelte spørgsmål men ellers har udfyldt skemaet korrekt og desuden efterlyser svarmulighederipåskrevnekommentarer. Kvantitativeundersøgelserafstikprøvermedførerenbetragteligstatistiskusikkerhed somderbørtageshøjdeforidatabehandlingen.derforfremgårstatistiskeusikkerheder af resultaterne med et konfidensinterval på 95%. De markeres som +/O kolonner i tabellerogvedhjælpafsikkerhedsgrænserpåfigurer. Alle besvarelser er bearbejdet ved brug af Microsoft Excel 2011 og χ 2 Otests er udført medetsignifikansniveaupå

23 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Resultater* GeografiskfordelerrespondenternesighovedsageligtmellemJyllandogSjælland(tabel 1) hvilket kan forklares ud fra indbyggertallet for de to landsdele og en overvægt af respondenterfraregionmidtoognordjyllandifeltundersøgelsen. Denprocentvisekønsfordelingiundersøgelsenviserenmindreoverrepræsentationaf kvinder( 543:457 )(tabel1)iforholdtilkønsfordelingenidanmark( 496:504 ) (DanmarksStatistik2013).Gennemsnitsalderforrespondenteriundersøgelsener465 ogfordendanskebefolkningliggerdenpå407(tabel1)(danmarksstatistik2013). Omstændigheder*ved*rewilding* Undersøgelsen viser at (1) 31% af respondenterne er positivt indstillet overfor udsætningafdyrearteridanmarksålængeartenkanoverleve(figur1).desudenses detat(2)58%prioriterer tidligere hjemmehørende arter (3) 59% mener atdetikke bør være invasive arter (økologisk skadelige arter) og (4) 27% prioriterer arter som ikkeerfarligeformenneskerogandredyr(figur1). Mulig introduktion af tidligere hjemmehørende megafauna viser at (1) 43% af respondenterne mener dyrene bør leve frit (2) 23% mener at dyrene kun bør introduceresbaghegn(3)13%meneratdetikkebørværerovdyrog(4)13%erimod introduktionafdyrearter(figur2). 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overleve Oprindelig Ikke Invasiv Ikkefarlig Dårligt Andet/Ved ikke Figur# 1: Besvarelse på spørgsmål: Hvad synes du om at dyrearter udsættes i den danske natur? flere svar pr. respondent hvilket betyder procent summerer op til mere end 100%. Den procentmæssige svarfordeling er udregnet ved n = 602.Grøn:Forudsætningafdyr.Rød:Imod.Blå:Andet/Vedikke. Sikkerhedsgrænser viser statistisk usikkerhed 95% konfidensinterval.# Præferencer for introduktion af forskellige arter af megafauna viser bred fordeling blandtrespondenterne(tabel2).bævervisersigatværemestpopulærvedat91%af respondenternementeatartengernemålevefrit.dernæstfølgerelg(alces&alces)med 74%ogvildsvin(Sus&scrofa)med72%.Bisonulv(Canis&lupus)oglos(Lynx&lynx)opdeler respondenterne i omtrent lige store grupper af for og imod dog er der flere tilkendegivelserimodintroduktionafdetorovdyr(tabel2). 50% 40% 30% 20% 10% 0% Levefrit Baghegn Ikke rovdyr Nej Vedikke Figur# 2: Besvarelse på spørgsmål: Bør man forsøge at genudsætteflereafdestørredyreartersomtidligerehar levet i Danmark (fx bison vildsvin og ulv)? ét svar pr. respondent.procentmæssigsvarfordelingerudregnetved n = 602. Grøn: For udsætning af dyr. Rød: Imod.# #Blå: Andet/Ved ikke. Sikkerhedsgrænser viser statistisk usikkerhed95%konfidensinterval. Art:# Ja# Nej# Total# %#Ja# %#Nej# +/&# Bæver#(Castor(fiber)# % 8% 23% Elg#(Alces(alces)( % 25% 35% Vildsvin#(Sus(scrofa)( % 27% 35% Bison#(Bison(bonasus)( % 43% 39% Ulv#(Canis(lupus)( % 50% 40% Los#(Lynx(lynx)( % 55% 40% Tabel#2:Svarpåspørgsmålet: Erdetokatudsætte følgendearterfritidendanskenatur?.variationaf Total kan tolkes som udtryk for ved ikke da denne svarmulighed manglede ved spørgsmålet. Procent beregnet ved n = 602. Statistisk usikkerhed: +/O 95%konfidensinterval. 18

24 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen BegrundelserbagvalgafartertilmuligintroduktioniDanmarkafsløreratdererstor forskeliopfattelsenafdeforskelligearterogderesmuligefunktionerinaturen(tabel 3). Dette resultat stemmer overens med resultatet vedrørende artspræferencer (tabel 2)pådenmådeatdemere populære arterligeledesfårprocentmæssigtflerepositive besvarelser (grøn skrift tabel 3) og de mere upopulære arter får procentvis flere negativebegrundelser(rødskrift tabel3). # Bæver# +/&# Elg# +/&# Ulv# +/&# Los# +/&# Vildsvin# +/&# Bison# +/&# Ja#spændende# 48% 39% 48% 39% 27% 35% 26% 35% 36% 38% 37% 39% Ja#hjemmehørende# 63% 39% 39% 39% 39% 39% 23% 34% 52% 40% 28% 36% Ja#nøgleart# 57% 40% 49% 39% 26% 26% 20% 32% 45% 40% 34% 38% Nej#farlig# 0% 7% 20% 26% 35% 21% 33% 12% 26% 15% 29% Nej#uddød# 4% 16% 6% 19% 15% 29% 11% 25% 7% 20% 8% 22% Nej#hører#ikke#til# 2% 11% 9% 23% 9% 23% 20% 32% 3% 14% 19% 31% Antal#pr.#art# Tabel#3:Respondenternesbegrundelserfor Ja/Nej tiludvalgteartersgenintroduktionfritidanmark.procent beregnet for n = 602. Respondenter kunne afgive flere grunde pr. art. Besvarelser i alt: Statistisk usikkerhed: +/O 95%konfidensinterval. DeudvalgteforholdsreglertilimplementeringvedrewildingprojekteriDanmarkvirker tilatværeacceptableblandtrespondenterne(figur3). 86%afrespondenternemenerathastighedsbegrænsningfra80til60km/terok.8%er imoddenneforholdsregelog6%itvivl(mørkeblågrafer figur3). 73%meneratbegrænsetoffentligadgangerok20%erimodog7%vedikke(lyseblå grafer figur3). 94%meneratdeterokathundealtidbørføresisnoriområdetog3%varhenholdsvis imodelleritvivl(lysegrågrafer figur3). Sindstilstanden som respondenter forbinder med områder af vild og ukontrolleret naturviserat75%afrespondenternementeatfascinationvarmestpassende(tabel4). 13% af respondenter forbandt det med velvære/tryghed og 5% med bekymring/utryghed(tabel4). 100% 80% 60% 40% 20% Hast.begræns. Begræns.adgang Hundisnor 0% For Imod Vedikke Figur# 3: Fordeling af besvarelser ved implementering af forholdsregleriforbindelsemedrewildingprojekteridanmarkn= 602. Sikkerhedsgrænser viser statistisk usikkerhed 95% konfidensinterval. 19

25 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Sindstilstand# Antal % +/O Fascination % 35% Velvære/Tryg 78 13% 27% Andet/Vedikke 43 7% 20% Bekymring/Utryg 28 5% 17% Total % O Tabel# 4: Besvarelser af spørgsmål: Hvilken følelse kan vild/ukontrolleret natur (områderudendirektemenneskeligkontrol)kaldefremidig?.procentudregnetforn= 602.Statistiskusikkerhed: +/O 95%konfidensinterval.. Ophold*i*naturen*og*kendskab*til*projekter* For at afdække hvor ofte respondenterne opholder sig i naturen (i minimum en halv timeafgangen)blevdebedtomatmarkeredetteudfrasvarmulighedersomdækkede altfradagligttil1o2gangeomåret.71%afrespondenternesvareratdeopholdersigi naturenmereéngangomugen(fradagligttil1o3gangepr.uge)og29%svareratdegør detmindreendéngangomugen(2o3gange/månedtil1o3gange/år).beggeresultater harenstatistiskusikkerhedpå+/o36%medkonfidensintervalpå95%. Resultaterfraundersøgelsenvidneromatenstordelafrespondenterneharkendskab til et eller flere rewildingo og naturgenopretningsprojekter i Danmark (tabel 5). Af rewildingprojekter er introduktion af bæver til Klosterheden det mest kendte blandt respondenterne hvor 70% markerede kendskab hertil. Herefter følger introduktion af europæisk bison til Almindingen Bornholm som kendes af 56% og vildheste på Sydlangelandsomkendesaf50%afrespondenterne. Skjern Å er det mest kendte naturgenopretningsprojekt blandt respondenterne med 63%efterfulgtafgenskabelsenafFilsøiVardemed38%(tabel5). Rewildingprojekter:# Antal# Procent# +/&# Naturgenopretning:# Antal# Procent# +/&# BæverKlosterheden % 37% SkjernÅMidtOVestjylland % 39% BisonBornholm % 40% FilsøVarde % 39% VildhestSydlangeland % 40% NaturparkAmagerKBH % 33% EghjortDyrehaven % 40% Ingenkendskab % 33% OdderVestsjælland % 39% Andre % 31% Ingenkendskab 71 12% 26% OdenseÅOdense % 30% Andre 37 6% 19% HolmegaardMoseNæstved 73 12% 26% SpættetsælKBHHavn 29 5% 17% HostrupSøAabenraa 35 6% 19% Total# 1702 O Total# 1181 Tabel# 5: Kendskab til rewildingprojekter (t.v.) og naturgenopretningsprojekter (t.h.) i Danmark. Respondenter kunnevælgefleresvar.procentudregnetforn=602.statistiskusikkerhed: +/O 95%konfidensinterval. Forskel*mellem*respondentgrupper* Antallet af medlemmer af en NGO med interesse for naturbeskyttelse fordeler sig næsten lige i den samlede stikprøve med 48% medlemmer og 52% ikkeomedlemmer (statistisk usikkerhed på 40% ved 95% konfidensinterval). Ved opdeling mellem respondentgruppernelvogsxerandelenafngoomedlemmerogikkeomedlemmerdog signifikantforskelligemed25%medlemmerfralv(poværdi=52eo09signifikantfærre medlemmer) og 61% medlemmer fra SX (poværdi = 16EO09 signifikant flere medlemmer). Resultater af andre spørgsmål viser ligeledes signifikante forskelle i besvarelserfralvogsx(tabel6). Det ses blandt andet at respondenterne fra SX har en mere positiv opfattelse af vild naturafatogsårovdyrkanintroduceresidanmarksamtafintroduktionenafdyrunder 20

26 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen frieforhold.ligeledesgøretsignifikantstørrekendskabtilbådenaturgenopretningsoog rewildingprojekteridanmarksiggældendeforbesvarelserfrasx(tabel6). Spørgsmål/parameter:# LV# P&værdi# SX# P&værdi# NGO&medlemskab# Kendskab#til#rewildingprojekter# Kendskab#til#naturgenopretningsprojekter# Udsætning#af#uspecificerede#dyrearter# Ulv#frit#i#DK# Los#frit#i#DK# Udsætning#af#hjemmehørende#megafauna# Sindstilstand#i#vild#natur# IkkeOmedlem 52EO09 Medlem 15EO09 Størrekendskab 25EO06 Størrekendskab 33EO07 Jaikkefarlige 63EO06 Jaoprindeligearter Nej 44EO07 Ja 24EO06 Nej Ja Baghegn Ikkerovdyr Bekymring Vedikke EO05 86EO07 29EO05 Levefrit Velvære Andet 23EO Tabel#6:Oversigtafχ 2 OtestsmellembesvarelserfraLVogSX.POværdierberegnetudfrafordelingafbesvarelseri hvergruppe;n(lv)=209n(sx)=

27 Kandidatspeciale JonasCollingLarsen Diskussion* Resultater af dette studie viser en generel positiv indstilling overfor rewilding i Danmark.BåderewildingOognaturgenopretningsprojekterladertilatværevelkendte tiltag blandt respondenterne lige som forholdsregler til fordel for rewildingprojekter synes acceptable. Enkelte faunatyper samt hvilke omstændigheder arter introduceres underopdelerdogrespondenterneistørregrupperafforogimod. Endeligviserresultaterneafundersøgelsenatgradenafrespondenternesinteressefor naturkanafspejleenmereliberalholdningtilrewildingogområderafvilderenatur. Mere*vild*natur*i*Danmark?* Antallet af besvarelser og respondenternes kommentarer til spørgeskemaet indikerer engenereltstorinteressefornaturenidanmark.respondenterneudviserligeledesstor interesse for de praktiske omstændigheder vedrørende muligheden for en højere diversitetafmegafauna(størredyr>45kg)ilandet.dersesopbakningtilattidligere hjemmehørendemegafaunabørgenintroduceresoglevefritidanmarkogdendirekte modstand mod introduktion af arter udgør kun mindre andele af det samlede antal respondenter. Detteerdogikkeensbetydendemedatrespondenternegenereltgårindformerevild naturidanmarkdaca.¼afrespondenterneprioritereratdyrenebørlevebaghegn. Indhegningafvarierendeomfangogtidshorisonterofteendelafrewildingprojekterfor at begrænse konflikter mellem mennesker og dyr (Navarro & Pereira 2012; Sandom Svenning & Ejrnæs 2012; Teel et al. 2010; Donlan et al. 2006). Indhegning har til gengæld nogle ulemper idet denne løsning er omkostningsfuld og kræver vedligeholdelse (Sandom Svenning & Ejrnæs 2012) og desuden vil populationsreguleringafdenindhegnedefaunaværenødvendigforatopretholdesunde bestande(sandometal.2013a).introduktionafarterbaghegnharvistsigatfungere vedatskabelokaleforbedringerafnaturen(sandometal.2013b;griffithsetal.2010; Fuhlendorf et al. 2008) men hvis målet med rewilding er at genskabe naturområder med selvkørende successionsprocesser og dynamikker vil det på sigt betyde at hegnenemåfjernesogligeledesattoprovdyr(rovdyrøverstifødekædermedfåeller ingen naturlige fjender) genintroduceres (Ripple et al. 2014; Sandom et al. 2013a; Donlanetal.2006;Soulé&Noss1998). Ufarlig*natur* Store planteædere benyttes ofte til naturpleje på grund af deres artsspecifikke græsningsegenskaber (Buttenschøn 2013; Sandom et al. 2013b; Griffiths et al. 2010). Ofteintroduceresstoreplanteæderetilområderhvordetidligereharlevetellertilnye områder som erstatning for en uddød art (Sandom et al. 2013b; Griffiths et al. 2011; Fuhlendorf et al. 2008). Tidligere undersøgelser viser at planteædere generelt har et bedreomdømme(endforeksempelrovdyr)ogdeansesligeledessombetydningsfulde arter for naturen (Kellert 1985). Resultaterne fra denne undersøgelse er i overensstemmelsehermeddadefordetførsteviseratdestoreplanteædereerdemest vellidte blandt respondenterne og for det andet at omtrent 30% af respondenterne prioritereratdedyrsomintroduceresikkeerrovdyrellerudgørfarepåandenvis.i biologiskesammenhængeansesstørrerovdyrsomaldelesvigtigepågrundafden topo down Okontrol de udfører på både planteædere og mindre rovdyr (mesoprædatorer) 22

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Bodil Waldstrøm Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Brabrand, den 20. august 2016 Dataindsamlingen er foregået i perioden 14.-19. august 2016. Den blev foretaget i Facebook, hvor

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer

Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer Carsten Rahbek Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Center for Macroecology. Evolution and Climate Faculty

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet

Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet omfang, opfattelse og konsekvenser for behandling og rådgivning Århus Universitetshospital d. 12. dec. 2007 V/Anette Sonne Nielsen Indhold Introduktion Indvandrere

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere