Gruppen har holdt 11 møder (heraf et to-dagesmøde) og derudover foretaget telefoninterview og undersøgelser i marken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppen har holdt 11 møder (heraf et to-dagesmøde) og derudover foretaget telefoninterview og undersøgelser i marken."

Transkript

1 Dato: 29. januar 2001 Projekter.: A-07-P/00 Mindskelse af frafald i øvrigt Indledning Projektgruppen har bestået af vicefængselsinspektør Janne Svärd, Statsfængslet i Nyborg (projekt-leder), uddannelseskonsulent Per Skelvig, uddannelseskonsulent Thomas Arentz, begge KUC, fængselsfunktionær Joan Nielsen, Statsfængslet i Vridsløselille, fængselsfunktionær Kaare Jensen og fængselsfunktionær på prøve Per Blistrup. begge Statsfængslet i Horsens. Gruppen har holdt 11 møder (heraf et to-dagesmøde) og derudover foretaget telefoninterview og undersøgelser i marken. Arbejdsmetoden har som hovedregel været drøftelser i gruppen med kortere referater heraf. Formuleringen i den endelige indstilling er i hovedsagen udformet af projektlederen, men gruppen er enig om indholdet. Gruppen har af og til fundet det begrænsende for virksomheden, at kommissoriet er begrænset til modtagelsen og sidemandsoplæringen, men har selvfølgelig fuld forståelse for, at det har været nødvendigt at begrænse opgaven på den måde. Gruppen beder om forståelse for, at kommissoriet på visse punkter er overskredet, men man har fundet det nødvendigt at komme frem med de synspunkter, der har fundet vej til indstillingen. Når der i indstillingen nævnes instruktionsovervagtmesteren, er det et udtryk for den person, der i den nuværende struktur varetager det overordnede arbejde med instruktionen af de prøveansatte. Gruppen har ikke taget stilling til funktionen i den ny struktur og har for nemhedens skyld blot bevaret den nuværende betegnelse. Kortfattet resume: Projektgruppen har gennemgået hvor mange ansatte, der er faldet fra inden for en treårsperiode, og har opdelt disse i frivilligt og ufrivilligt fratrådte og decideret afskedigede. Gruppen har kontaktet de frivilligt fratrådte for at høre om årsagen hertil for derigennem at søge at finde metoder til at begrænse frafaldet. Desværre kunne man ikke få fat i ret mange, men blandt de personer man talte med tegnede der sig et billede af, at de pågældende enten var vendt tilbage til et gammelt job, til et nyt eller en ny uddannelse, eller at man ikke brød sig om stemningen mellem kollegerne og sladderen på arbejdspladsen. Først længere nede på listen kom problemer med de indsatte. Af gruppen af ufrivilligt fratrådte viste hovedparten sig at have problemer med umodenhed eller socialiseringsproblemer. På baggrund heraf og på baggrund af et udtrykt ønske om en gennemgående figur i uddannelsesperioden har projektgruppen foreslået at der indføres en tillidsperson, med samme kompetence og

2 2 charge som den nuværende instruktionsovervagtmester. Tillidspersonen kan være fra alle personalegrupper, men kan naturligt være rekrutteret fra opsynspersonalet. Dennes vigtigste opgave er at være bindeled mellem de prøveansatte og det øvrige personale og system. Tillidspersonen skal ikke være en person, der skal bedømme de ansatte. Der bør i højere grad end nu laves en decideret uddannelsesplan for den prøveansatte med faste tidsterminer (d.v.s. med datoer, den prøveansatte kan regne med), og den nuværende sidemandsordning bør afløses af en vejlederfunktion. som den enkelte person ikke udpeges til. men er en funktion, som søges af personalet. Et af de allerstørste problemer ligger vel imidlertid i organisationskulturen, der til tider præges både af negativitet og af negativ korpsånd. Det har været vanskeligt for gruppen at foreslå en færdig løsning herpå (som man tydeligt vil kunne læse), men gruppen har været enig om, at en styrkelse af instrumenter som Principprogrammet og Visionspapiret er en meget væsentlig faktor. Ligeledes er det altafgørende at ledelsen i alle niveauer og især på topledelsesniveau klart markerer, hvad der er god organisationskultur og hvad der ikke er. Der har vel været en tendens til at være for pæn til at sige klart fra overfor negative elementer, hvis negativiteten ikke foregik helt i det åbne, men denne pænhed kan give bagslag. Hvis en organisation skal ændre sig og trække på samme hammel og have samme formål, nemlig at tjene i Kriminalforsorgen og ikke bare for sig selv, kræver det, at der klart meldes ud, hvad der kræves og hvad der er uacceptabelt. Det vil samtidig være en støtte for den store majoritet af de ansatte, der løser deres opgave på forbilledlig vis. Når der skal rekrutteres nyt personale, er det vigtigt, at man klart og ærligt får oplyst de pågældende om, hvad deres opgave vil være. Og at man ikke gør arbejdet mere interessant i relation til sagsbehandling og klientkontakt end der faktisk er tilfældet. En del prøveansatte har oplyst, at det de fik at vide til informationsmøderne svarede overens med deres oplevelser under deres praktikophold i åbent fængsel, men absolut ikke i lukket. Uden for kommissoriet kan gruppen anbefale, at det overvejes at ansætte personale direkte til åbent fængsel og måske endda til arresthus. Gruppen har ikke umiddelbart fundet behov for hyppigere bedømmelsesterminer, men foreslår at bedømmelserne suppleres af flere strukturerede samtaler med deltagelse af bl.a. tillidspersonen. En af samtalerne bør afholdes af vejlederen i stedet for som nu af instruktionsovervagtmesteren. Virkningen af en sådan samtale i et struktureret miljø vil være meget bedre, end hvis vejlederen kan skyde ansvaret for en vanskelig samtale over på instruktionsovervagtmesteren. Gruppen kan anbefale, at det også i de nye resultatperioder indgår som led i resultatkontrakterne med fængslerne, at frafaldet af de prøveansatte kan reduceres indtil det har nået et acceptabelt niveau. Som bilag er vedlagt 7 skemaer omhandlende det statistiske materiale og et spørgeskema. J. Svärd

3 25 Organisationskulturen. En organisationskultur må forstås som det samlede kompleks af normer og regler, skrevne såvel som uskrevne. Projektgruppen har under sine drøftelser bl.a. prøvet at definere begrebet "en kollega" inden for kriminalforsorgens område. En kollega er en, man arbejder sammen med, typisk en sideordnet og typisk inden for samme faggruppe. Det er ikke alle arbejdspladser, der anvender ordet kollega på samme måde som i kriminalforsorgen. Til gengæld opfattes begrebet vel på samme måde hos politiet, brandvæsenet, Falck o.l., alle steder med en stærk korpsånd sådan som den også kendes i Kriminalforsorgen. Korpsånd er for så vidt en udmærket ting, for den giver ansatte følelsen at have samme mål og høre til det samme sted. Problemet indtræder først, når korpsånden bliver for stærk, for så forsvinder den enkelte ansattes følelse af hvad der er rigtigt, og erstattes af gruppens holdning. Dette kan give problemer i en organisation, hvis det er den forkerte korpsånd, der hersker. Organisationskulturen skal fastlægges ovenfra og gerne fra allerhøjeste sted. Dette kan bl.a. gøres ved principprogrammer, som det allerede kendes i kriminalforsorgen eller programmer med de mål, man har for fremtiden (visionspapirer). Disse programmer skal kendes af alle medarbejderne og bør indgå som en del af undervisningen af de nye elever. Jo tidligere prøveansatte gøres bekendt med og bliver fortrolige med principperne for den danske kriminalforsorg, jo bedre mulighed har de for at efterleve dem i praksis og for at vælge det forkerte fra. Disse principper skal være ens for alle kriminalforsorgens tjenestesteder, og de lokale tjenestesteder må ikke ændre i dem efter eget ønske. Men det er klart, at der lokalt kan fastsættes regler, der er indrettet efter tjenestestedets særlige egenskaber (åbent/lukket fængsel m.v.), når blot disse regler ikke er uoverensstemmende med principprogrammet m.v. Det skal være de lokale lederes ansvar, at tjenestestederne i praksis lever efter principprogrammet. Dette vil højne funktionærernes oplevelse af, at man gør det man siger. man gør, og at væsentlige afvigelser er uacceptable. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at det klart fremgår, at man løser en fælles opgave og at samarbejdspartnere, som ud over ens fagkolleger også findes i andre faggrupper, ikke er ens fjender. Dette gælder for så vidt også klienterne, uden hvilke ingen ansatte havde arbejde i denne organisation. Det er gruppens opfattelse, at der i den danske kriminalforsorg hersker en 0-fejlskultur. Det er og skal selvfølgelig også være indstillingen, at fejl bør undgås, men bevidst at tilstræbe en 0- fejlskultur hindrer nytænkning, såvel som det på mange måder kan virke ansvarsforflygtigende. Jo mindre man vover sig ud i, jo færre fejl begår man. For at fremme nytænkningen blandt personalet og for ikke at dræbe initiativ, kan det anbefales, at der findes en vis risikovillighed i ledelsen, og at kreativitet og tolerance hos medarbejderne (på ethvert niveau) roses og opmuntres. Hvis medarbejderne er trygge ved at foreslå og udføre nye tiltag,

4 26 opnås en virksomhed i vækst og flydende forandring. Og en virksomhed der er vant til forandring, vil have lettere ved at indføre nye og måske radikale ændringer. Holdningen på de forskellige institutioner Det følgende er sammenskrevet på baggrund af dels interview af tidligere og nuværende medarbejdere dels projektmedlemmernes egne erfaringer. Når kriminalforsorgen præsenterer sig selv til mulige nye medarbejdere sker det dels via skriftligt materiale (en pjece) og dels på informationsmøder, hvor ansatte i kriminalforsorgen giver uddybende information. De fremmødte har her mulighed for at fa svar på de spørgsmål, der trænger sig på. Desuden bliver der ved samme lejlighed flere steder arrangeret rundvisning i et lukket fængsel. Den mulige ansøger bliver således præsenteret for kriminalforsorgen, så godt som det nu kan lade sig gøre på nogle få timer. Ingen har imidlertid den mindste chance for at sætte sig grundigt ind i det job, som man nu muligvis søger. Det vil heller ikke være rimeligt at forlange, at ansøgeren kan gennemskue det "system" eller den organisation som Kriminalforsorgen er. Efter ansættelsen oplever en del, at uddannelsen og organisationen ikke opfylder de forventninger, man blev sat i udsigt inden ansøgningen blev skrevet. Som nævnt er pjecen, der beskriver uddannelsen og jobbet, det første en mulig ansøger reflekterer på. Det kommer nok ikke bag på mange, at materiale som dette er produceret med henblik på at tiltrække så mange ansøgere som muligt. Materialet fremstiller først og fremmest Kriminalforsorgen som en organisation, der i udstrakt grad kan sammenlignes med socialpædagogiske foranstaltninger i samfundet. Der bliver lagt megen vægt på, at ansøgeren har stor medmenneskelig indsigt og interesse for at medvirke til at hjælpe svage medborgere på rette fod igen. Pjecen er som så meget andet reklamemateriale illustreret med billeder, der gengiver de positive sider af jobbet. Som interesseret, men relativt uvidende er det oplagt, at man særligt hæfter sig ved beskrivelserne af personalets resocialiserende og behandlende funktioner frem for de negative sider af jobbet, som generelt er nedprioriteret i materialet. Gruppen finder, at der med den nye brochure er taget et rigtigt skridt i retning af at forholde sig mere neutralt i beskrivelsen af den virkelighed som den nyansatte præsenteres for i sit nye arbejde. Efter ansættelsen møder medarbejderen imidlertid et andet billede af kriminalforsorgen. De positive sider af jobbet, som bliver fremhævet i hvervematerialet er nu pludselig trængt i baggrunden til fordel for rutineprægede opgaver, der ofte ikke kan stilles spørgsmål til værdien af. Den nyansatte oplever, at dagligdagen ofte er præget af negativ kontakt til de indsatte og føler det ikke velset at vise initiativ og engagement i arbejdet. Det er først nu, at man oplever "systemet" fra sin værste side når ældre medarbejdere, der burde vise den nye til rette er i direkte opposition når den nye forsøger at gå andre veje end de kendte og velafprøvede. Nogle oplever direkte at komme i miskredit, hvis de stiller spørgsmål til det formålstjenlige i at løse en opgave på en bestemt måde eller foreslår alternative løsninger. Det er her, de uskrevne regler blandt kolleger for alvor er synlige. En ny kollega der enten viser alt for meget initiativ eller for hurtigt kommer med alternative løsninger, risikerer at blive betegnet som alt for frembrusende og for ikke at have lært at stille en finger i jorden.

5 27 Der er således langt fra det billede en ansøger danner sig af uddannelsen som fængselsfunktionær til de faktiske forhold i et lukket fængsel. Det samme gør sig gældende, når den nyansatte efter 3 måneders praktik for første gang bliver stillet over for den teoretiske indfaldsvinkel til jobbet. Undervisere på K.U.C. møder ikke sjældent skepsis, når stoffet præsenteres i overensstemmelse med "Uddannelsesplan 2000" Allerede på dette tidspunkt har den nyansatte dannet sig et klart billede af kriminalforsorgens og fængselsfunktionærens opgaver. Samtidig med dette er det helt almindeligt, at den nyansatte er blevet sat i udsigt af sine kolleger, at skoleopholdet blot skal overstås, da intet derfra kan bruges i praksis publiceredes kriminalforsorgens Principprogram indeholdende formål og mål for kriminalforsorgen samt samfundets krav udførelsen af opgaverne. Principprogrammet angav tillige de principper som al virksomhed i kriminalforsorgen forudsattes at følge. Gennem arbejdsgrupper og samarbejdsudvalg på de enkelte tjenestesteder, blev Principprogrammet gjort til genstand drøftelser og tilpasninger, således at det kunne udmøntes og gøres operationelt helt ud på de enkelte afdelinger eller på specifikke arbejdsopgaver. På trods af dette er det projektgruppens oplevelse, at kun få af de prøveansatte har stiftet bekendtskab, endsige hørt om den lokale udmøntning af principprogrammet. Omvendt er det tydeligt, at alle i praktikperioderne jævnligt opfordres til at søge viden i cirkulærer og lokale instrukser. Dette fortæller noget om, at selvom Principprogrammet efterhånden har en del år på bagen, er det endnu ikke alment kendt og gyldigt som en naturlig del af det at drive kriminalforsorg. På samme vis er det projektgruppens opfattelse, at omstruktureringen i slutningen af firserne og begyndelsen af halvfemserne ikke er gennemført som forudsat alle steder. Projektgruppen hæfter sig ved, at der særligt for de lukkede institutioners vedkommende ikke er sket delegation af de opgaver, som ikke har en direkte sikkerhedsmæssig funktion. Dette betyder, at fængselsfunktionærerne ikke har det arbejdsindhold, som de sættes i udsigt ved ansættelsen og i øvrigt uddannes til under opholdene på uddannelsescentret. Det er svært at pege på årsagen til denne tilbageholdenhed med hensyn til delegationen jf. AUFstrukturen, men det er projektgruppens opfattelse, at der nogle steder også blandt fængselsfunktionærerne er en negativ holdning til at deres kolleger løser opgaver af mere "blød" karakter. Tidligere medarbejdere har begrundet deres afsked med, at de opfattede nogle kolleger som direkte blokerende faktorer i forbindelse med udførelse af opgaver med direkte relation til indsatte. Endvidere spiller viljen til at påtage sig andre funktioner en væsentlig rolle i forhold til den manglende delegation. På flere tjenestesteder er det fortsat socialrådgivere, der varetager det meste af den sociale sagsbehandling på trods af kontaktpersonsordninger. Det er i denne sammenhæng ikke lykkedes de lokale ledelser at tilpasse institutionerne til AUFstrukturen. Det er heller ikke lykkedes at indføre principprogrammets udmøntning som en naturlig del af arbejdsgrundlaget, hvilket indebærer, at der heller ikke er sket en reel udvikling på dette område. Åbne institutioner I forbindelse med projektet har gruppen interviewet et stort antal prøveansatte om deres 3-måneders praktikophold i åbent fængsel. Det er tankevækkende, at de prøveansatte i hovedsagen omtaler op-

6 28 holdet som meget positivt. De oplever for første gang i deres ansættelse i kriminalforsorgen at blive taget seriøst og behandlet som ligeværdige mennesker. De føler, at der stilles krav til dem som medarbejdere, at de har ansvar og kompetence og bruger de redskaber de har tilegnet sig under uddannelsen. De prøveansatte udtaler, at de finder at K.U.C. uddanner til de åbne fængsler, da de føler, at det udelukkende er disse steder, at man har mulighed for at anvende sine kompetencer. Det er de prøveansattes opfattelse, at man i de åbne fængsler tager opgaven at uddanne alvorligt modsat de lukkede fængsler. I de åbne fængsler opfordres de prøveansatte til at lave aktiviteter med de indsatte noget der nogle steder er beskrevet som utænkeligt og opfattes som forkert i den lukkede sektor. Det er også almindeligt at opfordre den prøveansatte til at gå nye veje og evt. søge alternative muligheder/løsninger. Projektgruppen undrer sig over at AUF-strukturen er lykkedes i langt højere grad i de åbne institutioner end i de lukkede. Nyansatte oplever tjenestesteder hvor en fast turnus er gældende er meget ufleksible. Projektgruppen har talt med tidligere medarbejdere, der angiver manglende fleksibilitet omkring tjenestetilrettelæggelsen som direkte årsag til, at stoppede. I øvrigt omtales nogle tjenestesteder som stillestående og arbejdsgange og procedurer som værende usmidige. Tidligere medarbejdere har undret sig over, at man i kriminalforsorgen kan få udbetalt sin fulde løn uden at lave noget overhovedet. Flere omtaler arbejdsmoralen som dårlig og direkte nedbrydende. Den nyansatte medarbejder som forsøger at gøre op med den dårlige moral ved påtage sig opgaver standses af de etablerede kolleger, der ikke tillader, at nye medarbejdere bryder de vante mønstre. Ved gentagne ændringsforsøg reagerer den etablerede gruppe medarbejdere med sanktioner over for den nyansatte i flere tilfælde ved en systematisk nedvurdering af den nyansatte i forbindelse med den første bedømmelse. Flere tidligere ansatte omtaler mellemlederne som usynlige eller som ikke værende tilstede. Som nævnt i resumeet, bør det være en af ledelsens fornemmeste opgaver at få gjort op med de ovennævnte holdninger.

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Indledning Side Indhold:

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Vi leder efter de få, der kan blive blandt de bedste

Vi leder efter de få, der kan blive blandt de bedste Vi leder efter de få, der kan blive blandt de bedste UDDANNELSE TIL FÆNGSELSBETJENT 2 KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER Som fængselsbetjent får du: en uforudsigelig hverdag, hvor alt kan ske mulighed

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Forord I Sydslesvig findes der i alt 11 fritidshjem, der alle er integreret institutioner, der består både af en fritidshjems- (SFO)

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? ANSØGNINGSFRIST: 22. marts 2015 ANSÆTTELSESSAMTALER: 8. april 2015 KLIK PÅ OVENSTÅENDE LOLLAND KOMMUNE LOGO FOR AT SE JOBOPSLAG VI GLÆDER

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Oplæg om psykisk arbejdsmiljø på STS SCKK 15. marts 2004 Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Beskrivelse af konflikten august 2000. Forløbet indtil. er " Leder af ny " Fyringer på

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Praktikvejleder på fængselsbetjentuddannelsen

Praktikvejleder på fængselsbetjentuddannelsen Praktikvejleder på fængselsbetjentuddannelsen - For praktikvejledere med elever ansat i 08 og 09 Forord Denne pjece skal give dig overblik over den nye uddannelse med særlig vægt på praktikvejlederens

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Hvor svært kan det være. unge, udfordringer og industrien

Hvor svært kan det være. unge, udfordringer og industrien Hvor svært kan det være unge, udfordringer og industrien 2 Så lidt skal der til... Unges holdning til uddannelse og karriere er under forandring. Det viser sig ved en ændring i den måde, de vælger uddannelse

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere