Introduktions- og oplæringsprogram for plejepersonalet på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktions- og oplæringsprogram for plejepersonalet på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup"

Transkript

1 Introduktions- og oplæringsprogram for plejepersonalet på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Juni 2006

2 Udgiver: Ledende Sygeplejerskers Råd, Udarbejdet af: Klinisk udviklingsansvarlig sygeplejerske, MKS Vibeke N. Larsen Juni 2006 Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND FORMÅL LÆRINGSSYN INTRODUKTIONS - OG OPLÆRINGSPROGRAMMETS OPBYGNING TIDSOPDELING EVALUERINGSSAMTALER SKABELON TIL INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPROGRAM MENTORFUNKTION VELKOMSTBREV REFERENCER OG INSPIRATIONSMATERIALE BILAG BILAG Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

4 BAGGRUND Denne manual/skabelon for introduktions- og oplæringsprogram er udarbejdet med baggrund i Regionshospital Viborg, Skive, Kjellerups nuværende kompetenceprofiler, informationerne fra s generelle introduktionsdag og den allerede eksisterende manual for introduktions- og oplæringsprogram. Indholdet er sammensat under forudsætning af, at den nye medarbejder har deltaget i Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups generelle introduktionsdag med tilhørende forflytnings - og EPJ undervisning. Under udarbejdelse af nye kompetenceprofiler for sygeplejersker i 3 niveauer har der i afsnittene vist sig et behov for udarbejdelse af nye introduktions og oplæringsprogrammer, som tilgodeser muligheden for den nye medarbejder til at opnå de i profilerne skitserede kompetencer og kvalifikationer. Flere afsnit har i den forbindelse udtrykt ønske om at få en fælles skabelon og manual til udarbejdelse af nye introduktions- og oplæringsprogrammer. FORMÅL Formålet med programmerne er at der finder en læring sted, så den nye medarbejder efter 6 måneder kan opfylde kompetenceprofilen for avanceret begynder og derefter kan fortsætte sit kompetenceudviklingsforløb mod det kompetente niveau. LÆRINGSSYN Læring ses som værende både et produkt og en proces. Læring som proces sker, når erkendelse udvikles gennem omdannelse af det oplevede ( Illeris 1995, Juul Eriksen 2000) Læring som produkt ses at være resultat af processen i form af forandringer som nye færdigheder, kundskaber, adfærdsændringer, holdningsændringer eller følelsesreaktioner(egelind 2000, Juul Eriksen 2000, Hermansen 1996). Læringen dybde kan forståes mekanisk, dynamisk og dialektisk (Hermansen 1998, Egelind 2000): -Ved en mekanisk læreproces finder en overfladisk læring sted og sker ofte via envejskommunikation såsom information om facts. -I en dynamisk læreproces finder en gensidig påvirkning, udveksling og justering sted. -Den mest dybtgående læring finder sted i den dialektiske læreproces, hvor der ud over en dynamisk vekselvirkning og korrigering også finder en overskridelse sted. Med overskridelse forstås at personen har fået en ny erkendelse og et helt nyt syn på sitationen. Vejledning og undervisning er udgangspunktet for dynamiske og dialektiske læreprocesser. I teorien adskiller vejledning og undervisning sig ved at vejledning tager udgangspunkt i personens behov mens undervisning er målrettet og sagsorienteret. Jo dybere en læring har fundet sted, jo større er chancerne for, at den nye medarbejder kan anvende dette (Egelind 2000). I det enkelte afsnit er det således vigtigt, at der indenfor hvert område tages stilling til, hvilken dybde læringen skal have. INTRODUKTIONS - OG OPLÆRINGSPROGRAMMETS OPBYGNING Programmet er opbygget, så det dækker de første 6 måneders ansættelse og de fem kompetenceområder i kompetenceprofilerne. Efter de første 6 måneder forventes det, at der udarbejdes en individuel kompetenceplan, så medarbejderen fortsætter sin kompetenceudvikling med henblik på at nå næste mål nemlig det kompetente niveau. Det forventes at introduktions og oplæringsprogrammet indgår i medarbejderens første MUS samtale. Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

5 Programmet er opdelt i de 5 kompetenceområderne dog således at basis- organisatorisk og socialkompetence behandles under et og faglig og kritisk komptence hver for sig. Til alle områderne er der udarbejdet skabelon med checkliste. For de tre førstnævnte områder er der indbygget forslag til indhold, idet mange af emnerne vil være fælles for alle afsnit. Såfremt den nye medarbejder introduceres til alle de foreslåede emner, har afsnittet sikret, at medarbejderen har mulighed for at opfylde profilen for avanceret begynder. Det skal bemærkes, at emneområderne indenfor basis, organisatorisk og socialkompetence forventes gennemgået i løbet af de første 3 måneder. Disse områder findes derfor ikke i 2. Periode af programmet. Indholdet under faglig og kritisk kompetence skal udfyldes af afsnittene, idet den i højere grad vil være specifik for det enkelte afsnit. Den faglige kompetence er opbygget med de samme indsatsområder, som findes i EPJ. Under hvert indsatsområder skal afsnittet tage stilling til, hvad den nye medarbejder skal kunne selvstændigt, kunne under vejledning eller have kendskab til. Tanken er, at introduktions- og oplæringsprogrammet skal opbygges med jævnt stigende sværheds- og selvstændighedsgrad, således at områderne som først i perioden skal foregå under vejledning senere skal kunne foregå på selvstændigt niveau. Det er vigtigt, at programmet indeholder alle de på afsnittet potentielle praktiske og teoretiske læringssituationer med en angivelse af læringsdybde, tidsangivelse, metode, monitorering og ansvarlig person(er). I den forbindelse er det vigtigt at medtænkte medarbejderens eget ansvar. Programmet indeholder også en beskrivelse af, hvilken teoretisk viden medarbejderne forventes at tilegne sig i den pågældende del af oplæringsforløbet. TIDSOPDELING Programmet er opdelt i 2 perioder - første periode dækker måned 1-3 og anden periode dækker måned 4-6. For hver periode skal der udarbejdes beskrivelser og læringstrategier, som tydelig angiver, hvilke kompetencer medarbejderen skal opnå på det gældende tidspunkt. EVALUERINGSSAMTALER Det anbefales, at der afholdes 3 evaluerings- og planlægningssamtaler i løbet af de første 6 måneder. Første samtale afholdes efter ca. 4 uger, anden samtale efter 3 måneder og tredie samtale efter 6 måneder. Ved alle samtaler gøres status og det videreforløb planlægges. Der lægges op til, at den nye medarbejder, mentoren og afd. sgpl deltager i disse evalueringssamtaler. Ved 6 måneders samtalen planlægges det videre forløb frem til den første MUS samtale. Evalueringen kan være såvel skriftlig som mundtlig. SKABELON TIL INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPROGRAM Findes på Regionshospital viborgs hjemmeside: FORKLARING TIL DE ENKELTE KOLONNER OG RÆKKER I SKABELONEN LODRETTE KOLONNER Den første kolonne fra venstre indeholder forskellige emneområder indenfor de fem kompetencer. Herefter følger 3 kolonner, der angiver læringensdybden jvf afsnittet læringssyn - informeret om, vejledt / undervist om og udført selv/undervist andre. Det enkelte afsnit skal som tidligere nævnt forholde sig til den ønskede læringsdybde indenfor hvert punkt i programmet. Kolonnen ansvarlig udfyldes med, hvem der er ansvarlig for, at den ønskede læring finder Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

6 sted. Det kan være eksempelvis være mentor, medarbejderen selv, specialeansvarlig sygeplejersker eller anden nøgleperson. I kolonnen metode angives på hvilken måde og hvor den nye medarbejder skal lære det nye f.eks. intern/ekstern undervisning, bed-side oplæring, teoritilegnelse, simuleringstræning. Kolonnen monitorering udfyldes med den ønskede måde, hvorpå det skal monitoreres, hvorvidt den nye medarbejder har opnået de ønskede kompetencer og færdigheder. Det skal benmærkes at, der i den udarbejdede checkliste allerede er indbygget en del monitorering men ellers kan det generelt siges at: - monitorering af viden: Hvis det drejer sig om monitorering af den nye medarbejders viden kan monitorerings metoderne være skriftlige tests, mundtlige eksamener, simulationsøvelser. - monitorering af færdigheder: Hvis det drejer sig om monitorering af færdigheder kan der monitoreres med simulation, kliniske bedside observationer, strukturerede objektive tests, debriefings og gennemgang af patientcases. - monitorering af indstilling til jobbet/ social kompetence: Hvis disse områder ønskes monitoreret kan rollespil, simulation, spørgeskema, selvrapportering via cases, test med cases og kliniske bedside observationer tages i anvendelse(baker, Salas et al. 2005). VANDRETTE RÆKKER Rækkerne er inddelt i forskellige indsatsområder indenfor de forskellige kompetenceområder. Indenfor faglig og kritisk kompetence findes yderligere en inddeling i forskellige sværhedgrader indenfor selvstændighedsniveau benævnt have kendskab til, kunne under vejledning og kunne selvstændigt. - have kendskab til: herved forståes at den nye medarbejder kan genkende og gengive faktaviden, måder og midler til at håndtere fakta og generelle principper og metoder. - under vejledning: herved forståes at den nye medarbejder kan anvende det indlærte men ikke nødvendigvis således, at medarbejderen kan relatere det til andet stof eller forstår det helt til bunds. Medarbejderen kan anvende generelle ideer, teorier, principper, procedurer og metoder i nye situationer. - kunne selvstændigt: herved forståes at den nye medarbejder selvstændigt kan løse problemet eller udføre opgaven. Medarbejderen kan analyse situationen ved at nedbryde og afdække enkeltdele, sammenhænge og principper ( Bloom 1956). Den sidste række skal anvendes til at angive, hvilken litteratur den nye medarbejder forventes at få sig orienteret i. Det kan være litteratur såvel som instrukser, pjecer o. lign. Det skal også her angives, på hvilken måde medarbejderen skal tilegne sig den nye viden. Her kunne forslagene være ved selvstudium, klinikker, undervisning o.lign. MENTORFUNKTION Der lægges op til, at den nye medarbejder får en mentor. Det anbefales, at der foreligger en funktionsbekrivelse af mentorordningen på afsnittet. I bilag 1 vedlægges beskrivelse af Mentorbegrebet og Mentorfunktionen. VELKOMSTBREV Det anbefales, at der udarbejdes et velkomstbrev til den nye medarbejder, hvori der orienteres om mødetid, hvem der er mentor m.m. Det anbefales, at introduktions- og oplæringsprogrammet medsendes velkomstbrevet. Ligeledes ses det at være en god ide at medsende kompetenceprofilen for avanceret begynder. Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

7 REFERENCER OG INSPIRATIONSMATERIALE Baker, D, Salas et al.(2005): The role of teamwork in the profeccional education af physicians: Current status and assessment recommendations. Joint commission Journal on quality and patient safety. Vol 31, number 4, p Dansk selskab for patientsikkerhed (2003): Håndbog i kerneårsagsanalyse. Red: Pedersen, BL, Hellebek, A et al. H:S Hvidovre Hospital Egelind, S (2000): Patientundervisning. I: Læring i sundhedsvæsenet. Red: Hounsgaard, Lise, Eriksen, John Juul. Gyldendal. 1. Udgave. Eriksen, JJ (2000): Pædagogik, læring og ledelse. I: Læring i sundhedsvæsenet. Red. Hounsgaard, Lise, Eriksen, John Juul. Gyldendal. 1. Udgave. Hermansen, M (1996): Læringens univers. Forlaget Klim Hermansen, M (1998): Fra læringens horisont - en antologi. Forlaget Klim Illeris, K (1995): Læring, udvikling og kvalificering. Roskilde Universitetscenter Introduktionsmateriale/mappe til nyansatte (2006). Sygehus Viborg Kompetenceprofiler for sygeplejersker på Sygehus Viborg (2005) Rumpelthiin, E (2003): Manual til udarbejdelse af introduktions-og oplæringsprogram for plejepersonale. Kvalitetes-og uddannelsessektionen Sygehus Viborg. Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

8 BILAG 1 MENTORBEGREBET OG MENTORFUNKTIONEN Nedenstående er dels udarbejdet med henblik på at tydeliggøre mentorbegrebet og mentorrollen /funktionen for ledere og personer involveret i en mentorrelation og dels for at henlede opmærksomheden på funktionens potentialer ved generel kompetenceudvikling og i andre situationer med forandrings- og udviklingsbehov. Mentorfunktionen tænkes gradvist udviklet på Regionshospital Viborg, Skive, Kjellerup og i starten især med henblik på at kvalificere introduktion og oplæring af nyansat personale. Ordet mentor: Selve ordet mentor stammer fra den græske mytologi fra fortællingen om Odysseus. Mentor var Odysseus ungdomsven. Han tog sig af Odysseus kone Penelope og søn Telemakos, mens Odysseus selv var væk i 20 år. Mentor hjælper Telemakos gennem livets udfordringer sammen med Mentes. Mentes er en bekendt af Odysseus men er i virkeligheden gudinden Athene i forklædning. Gennem dialog med Mentor og Mentes kommer Telemakos i kontakt med visdom. Hvor stammer mentorbegrebet fra: Begrebet mentor er kommet hertil fra USA og England. Begreberne bruges imidlertid forskelligt disse steder, men begge forståelser kan genfindes i Danmark. I USA bruges begrebet i forbindelse med unges overgang fra barn til voksen. Ofte er relationen hierarkisk, således at mentoren vejleder den unge, hvorved mentoren også kan have karakter af en magtfuld beskytter. I England har mentorrelationer fokuseret på udviklingsaspekter, således at mentor støtter f. eks. medarbejder eller lederudvikling. Hvad er en mentee: Der er endnu ikke på dansk en hensigtsmæssig beskrivelse af ordet, så indtil videre beskrives en mentee, som en person, der har en mentor. Hvad er en mentor: En mentor er en rådgiver eller en coach. Det er en person, som har en solid erfaring fra feltet og gerne vil viderebringe sin viden og tanker til en mentee. En mentor er derved en inspirationskilde til faglig og personlig vækst. En mentor er god til at sparre, inspirere, vejlede og rådgive. Gennem med og modspil kan mentoren få menteen til at se sit fulde potentiale. En mentor skal balancere mellem vejledning instruktion rådgivning og coaching. Det forventes, at mentor mest benytter vejledning, instruktion og rådgivning i situationer med introduktion og oplæring af nyansatte. Vejledning: I disse situationer inddrages mentee i høj grad. Ansvaret for processen deles mellem mentor og mentee. Anbefales når mentee mangler viden om specielle handlingsmuligheder. Her spørges har du prøvet.., har du talt med.., har du tænkt på... Instruktion: Her har mentor ansvaret for situationen. Anbefales når der kræves hurtig handlen. Der ikke er tid til diskussion. Typiske formuleringer er du tager.., du skal.., du må ikke og husk at... Rådgivning: Her deles mentor og mentee om ansvaret for processen. Anbefales når mentee er kørt fast i en problemstilling og har brug for hurtigt at komme videre. Her siger man typisk hvis jeg var dig, så.., jeg ville gøre... Coaching: Mentee sættes i centrum og har ansvaret for processen. Anbefales når, man tror Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

9 mentee selv besidder evnerne til at løse problemet. Her anvendes spørgsmål som hvordan vil du.., hvilke muligheder ser du.., hvad kan du... Mentorrelationen Mentorrelationen igangsættes af/ved mentees behov for introduktion og oplæring eller behov for forandring, udfordring og udvikling. Relationen er en særlig form for konversation, som er præget af hjælpsomhed og læringsproduktion. Relationen er præget af ligeværdighed og udsyn, selvom den udspinder sig mellem to personer, der har forskellige erfaringer, holdninger, uddannelse, alder og modenhed. Aktiv lytning er en væsentlig forudsætning for, at samtalen bliver til en dialog. Gennem dialogen kan mentor og mentees individuelle tanker blive til en kollektiv tankeproces, som giver synergieffekt. Den type tankeproces kan kun opstå i samspil med et andet menneske. It takes two to see one. Relationen er således et gensidigt forhold, som begge parter har udbytte af. Mentee kan af relationen forvente at: - blive udfordret - blive behandlet med respekt - blive mødt med tillid - kunne tale frit om forskellige emner - lære af mentor og processen - lære af praksiseksempler - lære af sine fejl - blive lyttet til - blive opmærksom på egne reaktioner - blive vejledt - blive støttet og opmuntret - udvikle større selvtillid - få støtte til sin karriereudvikling Mentee skal forpligte sig til at: - være engageret i processen - lade sig udfordre - være aktiv i udviklingsprocessen - se læring som en kontinuerlig proces - gøre fremskridt - eje processen - lytte På den anden siden kan mentor forvente at: - blive bedre til at kommunikere - opleve større job tilfredshed - blive bekræftet - opnå agtelse blandt kolleger og overordnede - blive bedre til at møde udfordringer - blive bedre til at hjælpe andre - opleve glæde ved at hjælpe andre - få større indsigt i egen adfærd - blive en bedre og mere værdsat medarbejder - få nye perspektiver på sig selv og organisationen - blive stimuleret med nye ideer fra mentee - få større indsigt i andre mennesker - få tilført energi Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

10 Mentor skal: - være lyttende - holde sig selv i baggrunden - være god til at tale med andre mennesker - have indsigt i egen adfærd - have indfølingsevne - være erfaren i sit fag - være rodfæstet i egen personlighed - have evner til at skabe relationer - være i stand til at opnå respekt hos menteen - være interesseret i at lære Mentoraftale/kontrakt Det er vigtigt, at de to parter kender deres roller i mentorrelationen, inden de indgår i den. Det er vigtigt fra start af at få drøftet forhold, som kan være afgørende for om mentor-mentee relationen bliver en succes. Disse forhold ses at være en afklaring af gensidige forventninger, forpligtelser, indsats, engagement og udarbejdelse af fælles målsætning. Det kan også aftales hvor længe mentorforholdet skal vare, men det er en god ide at lave målsætninger, der rækker ca. et ½ år frem. Ledelsens forpligtelser: Såfremt mentorrelationer skal forløbe godt må ledelsen forpligte sig til at: - efterspørge eller udmelde klare mål for programmet - være tålmodig - være åben for flere typer af mentorskaber - sørge for information om mentorskabet til de øvrige ansatte - støtte mentor/ mentee relationen Hvad kan mentor og mentee tale om: Der kan faktisk ikke sættes grænser for dette. Et hvert emne, som findes relevant for både mentor og mentee kan tages op. Typisk vil emnerne være udviklingsområder, udviklingsmuligheder, samarbejde, personlig fremtræden og videreuddannelse. Ofte vil forhold af mere privat karakter også have betydning for arbejdssituationen og der vil være behov for at drøfte sådanne. Afslutning på mentorforhold: I princippet kan et mentorforhold vare lige så længe, parterne ønsker det. Som ovenfor nævnt anbefales det, at mentoraftalen i første omgang varer ca. et ½ år. Tiden til at afslutte et mentorforhold kan være nået, hvis mentee ikke bliver udfordret nok, ikke tager stilling inden mentor inddrages eller forholdet ikke fungerer som aftalt f.eks hvis grundlæggende forhold som fortrolighed og tillid er væk. Inden forholdet afsluttes er det godt at få talt om, hvad begge har lært, hvad fungerede godt og hvad skal have opmærksomhed i et nyt mentorforhold. Generelt gælder det: Der er ikke penge blandet ind i forholdet. Reference: Hovedsagligt er ovenstående udarbejdet på grundlag af: Mentor en hjertesag Birgit Signora Toft og Steen Hildebrandt Børsens forlag 2004, 2. udgave, 1. oplag Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

11 Supplerende litteratur: Coaching Sofia Manning Aschehoug 2005, 1. udgave, 7. oplag Hvad er en mentorrelation Ulla Kellermann Forum for tosprogethed og integration Netværk for undervisere Hvad er en mentor og en mentee Annette Valentine www. Forbrugerportalen.dk Få en mentor bliv en bedre leder Mercuri Urval Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

12 BILAG 2 Forslag til Velkomstbrev Kære xxx Velkommen til afdeling xx På de følgende sider præsenterer vi dig for vores introduktions- og oplæringsprogram for nyansatte sygeplejersker. Formålet med introduktions- og oplæringsprogrammet er, at du gradvist får mulighed for at udvikle dine kvalifikationer og kompetencer med henblik på, at du med tiden kan opfylde afsnittets kompetenceprofiler. Da kompetenceprofilerne for plejepersonale på er opdelt i 5 kompetenceområder, er afsnittets introduktions- og oplæringsprogram opdelt på samme måde. Indenfor hvert område er programmet opbygget med stigende sværhedsgrad og der er udarbejdet tjeklister hertil. Introduktions- og oplæringsprogrammet er opdelt i 2 tidsperioder: 1. Periode strækker sig over måned Periode dækker måned 4-6 Målet med 1. og 2. periode er, at du efter gennemgang af programmet kan opfylde kompetenceprofilen for avanceret begynder. Efter 2. periode dvs. efter 6 måneder planlægges det videre kompetenceforløb frem til første MUS samtale, der finder sted efter ca. 1 års ansættelse. Ved den første MUS samtale inddrages programmet igen med henblik på at følge op på dette og videre planlægning af det kommende år. Planlægningen vil tage udgangspunkt i det allerede gennemgåede forløb og kompetenceprofilen for den kompetente sygeplejerske. Målet med oplæringen efter de første 6 måneder vil nemlig være at du kan opfylde denne profil efter ca. 2 år. Efter 1, 3 og 6 måneder holder vi evalueringssamtaler med dig. Ved disse samtaler gør vi status og planlægger dit videre forløb. Efter samtalerne vil der blive udarbejdet et skriftligt referat. Datoen for første evaluering planlægges i løbet af de første dages ansættelse. Datoen for samtale nr. 2 planlægges ved første evalueringssamtale. Du vil under introduktions- og oplæringsperioden blive tilknyttet en sygeplejerske, som vil fungere som mentor for dig. Hun vil deltage i alle evalueringssamtaler sammen med afdelingssygeplejersken. Med disse tiltag håber vi, det bliver nemmere for dig at prioritere dine indsatsområder og tydligere, hvilke forventninger vi har til dig på hvilket tidspunkt i forløbet. Vi håber, det vil medvirke til, at du hurtigere falder til og føler dig klædt på til de udfordringer, vores afsnit byder på. Ledende Sygeplejerskers Råd, Juni

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd En mentor har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG Vestsjælland Syd En mentor kan hjælpe en ung på rette vej... MENTOR I RINGSTED Frafaldet på ungdomsuddannelserne er for stort. Alt for

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Mentoring udvikling af menneske eller virksomhed Om udvikling af nye og eksisterende mentorordninger Indhold 1. Hvilke ingredienser skal der til, for at skabe den bedste mentorordning

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching JOBVÆKST Mariagerfjord Værktøj til Coaching Coaching - Definitioner Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Nykredits interne mentorordning

Nykredits interne mentorordning Nykredits interne mentorordning Et tilbud om at blive klogere på sig selv og på ledelse Nykredits mentorordning / Personalestyrelsen 20. maj 2010 1 HR Området i Nykredit Planlægning & sekretariat HR Service

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Velkommen til Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Eva Maria Mogensen og Birgit Holt Sørensen 26. September kl. 13.30-15.30 SCKK: SCKK er oprettet af overenskomstparterne på det statslige

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Lægedage. DUP test og Mentorskab

Lægedage. DUP test og Mentorskab DUP test og Mentorskab Doktor Håbtimist ( - frit efter Fader Abraham ) Doktor Håbtimist er modig læge I denne svære tid hvor tonen ej er blid Han håber stadig på at han såmænd må få et super duper arbejdsliv!

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Mentorskab på arbejdspladsen

Mentorskab på arbejdspladsen Fra sidemand til mentor Hvad er er Mentorskab? Bruges i i mange sammenhænge - på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, sportsforeninger, blandt iværksættere, mv. Mentorordning på arbejdspladser, socialt

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Projekt undervisningsassistenter

Projekt undervisningsassistenter Projekt undervisningsassistenter Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Tlf. 6223 4610 Projektbeskrivelse for pilotprojektet Udgangspunkt Denne projektbeskrivelse omfatter både pilotprojektet,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere