1. Ansøgningsmuligheder og -frister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ansøgningsmuligheder og -frister"

Transkript

1 Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2015 Strandboulevarden København Ø Telefon Telefax INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ansøgningsmuligheder og frister Hvad kan der søges støtte til Rammebevillinger/specificerede bevillinger Flerårige bevillinger Ansøgning om ny bevilling til tidligere støttet projekt Postdocstipendium 5 7. Juniorstipendium 5 8. Videnskabelig assistent 5 9. Løn til ph.d.-studerende Frikøb, delestilling, gæsteforskere m.v Ansøgningsbehandling Udvalgets adresse og sekretariat... 6 Sådan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem Det elektroniske ansøgningsskema... 7 Trin1 Personlige oplysninger. 7 Trin 2 Projektbeskrivelsen.. 8 Trin 3 Budget og CV... 9 Trin 4 Figurer 11 Trin 5 Den samlede ansøgning. 12 Trin 6 Afslut ansøgning

2 1. Ansøgningsmuligheder og -frister Vær opmærksom på at ansøgninger, der modtages efter de anførte frister ikke vil blive behandlet, og at der ikke gives bevillinger med tilbagevirkende kraft. Projektudgifter, junior- og postdocstipendier samt rejser over 1 måned med løn Ansøgningsfrist: Svar: Anvendelse: 1. oktober kl (en elektronisk udgave og 10 papirkopier som senest er poststemplet samme dag). Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. Kan forventes ultimo november. Afslag vil ikke blive begrundet. En bevilling kan tidligst anvendes fra 1. januar året efter. Ansøgninger vedrørende akut opståede, eller andre uforudsigelige, mindre projektfinansieringsbehov i forbindelse med igangværende projekter støttet af Kræftens Bekæmpelse, kan indsendes løbende. Derimod skal nye projekter og større ansøgninger indgå i den samlede prioritering ved hoveduddelingen. Forberedelsesstipendier I forbindelse med planlægningen af et forskningsprojekt kan der søges et forberedelsesstipendium (egen løn i 3-6 måneder). Der kan desuden søges støtte til andre udgifter under forberedelsesfasen, f.eks. konsulentbistand, driftsudgifter m.v. Det er en forudsætning, at projektforberedelsen kan afsluttes inden for den periode, der søges støtte til. Ansøgningsfrist: 1. maj og 1. oktober kl (en elektronisk udgave og 10 papirkopier). Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. Svar: Anvendelse: Kan forventes hhv. ultimo juni og november. Afslag vil ikke blive begrundet. En bevilling kan tidligst anvendes efter, at den er givet. Støtte efter forberedelsesfasen skal søges ved indsendelse af ansøgning til Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalgs normale ansøgningstermin 1. oktober, idet denne ansøgning skal behandles ved udvalgets hoveduddeling i konkurrence med de øvrige indkomne projektansøgninger. Tildeling af et forberedelsesstipendium garanterer således ikke bevilling af yderligere støtte til projektet. 2

3 Skolarstipendier (Skolarstipendier i op til 12 mdr.) Ansøgningsfrist: 1. maj og 1. oktober kl (en elektronisk udgave og 10 papirkopier). Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. Svar: Anvendelse: Kan forventes hhv. ultimo juni og november. Afslag vil ikke blive begrundet. Skolarstipendier kan anvendes fra den 1. i en måned efter, en bevilling er givet. Ansøgning om længerevarende rejse over en måned uden løn indsendes ved udfyldelse af ansøgningsskema om projektstøtte - se vejledning til ansøgning om projektstøtte samt Retningslinjer for ansøgning om støtte til udgifter i forbindelse med udlandsophold over 1 måneds varighed. 2. Hvad kan der søges støtte til? Forskere, der beskæftiger sig med kræftforskning inden for det psykosociale område, kan søge støtte til postdoc- og juniorstipendier, videnskabelig og teknisk assistance, egen løn (f.eks. frikøb, delestilling etc.), apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med deres projekt. Det er en forudsætning, at forskningen er cancerrelevant. Der kan søges støtte til såvel undersøgelser af almen betydning for kræftpatienter som mere specifikke og afgrænsede undersøgelser. Under området hører f.eks. palliativ indsats og omsorg, patient/behandlerrelationer, pårørende, børn og unge, adfærdsforskning, etik samt sundhedsvæsenets struktur og funktion med relevans for kræft. Andre emner med relation til psykologiske og sociale aspekter ved kræft støttes også. Dog skal ansøgninger indenfor det epidemiologiske forskningsområde fremsendes til Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg. Ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra tobaksindustrien, det vil sige virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, kan ikke opnå støtte fra Kræftens Bekæmpelse. Se Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer: tm Relationer mellem ansøgere og private eller egne firmaer er ikke nogen hindring for at modtage støtte men der skal klart redegøres for disse forhold. Unge kandidater, der ikke opfylder kriterierne for tildeling af et juniorstipendium, bør søge en videnskabelig assistentstilling hos en erfaren forsker. 3

4 Bemærk, der kan ikke søges støtte til - administrationsgebyr og overhead (husleje, lys, vand m.v.) og lignende - vejledning samt overhead i forbindelse med ph.d.-studier og normalt ikke til udgifter til de med studiet forbundne kurser og studieophold i udlandet - udgifter, der er afholdt før ansøgningstidspunktet - Epidemiologiske forskningsprojekter. Disse fremsendes til Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU). Bemærk i øvrigt - det er en forudsætning, at de nødvendige tilladelser/godkendelser foreligger, inden projektet igangsættes. Det er bevillingshavers ansvar, at tilladelser/godkendelser f.eks. fra datatilsyn, etisk komité m.v. indhentes inden projektstart. 3. Rammebevillinger/specificerede bevillinger Rammebevillinger gives som et fast årligt beløb, der i henhold til specifikationerne i ansøgningsbudgettet og bevillingsbetingelserne kan anvendes til aflønning af videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, driftsudgifter, rejseudgifter, udgifter til anskaffelse af apparatur m.v. Specificerede bevillinger gives f.eks. som et antal lønmåneder inden for forskellige personalekategorier plus faste beløb til andre udgiftstyper (drift, apparatur m.v.). Bevillingen dækker den overenskomstmæssige løn i det anførte antal måneder inkl. lønstigninger. Hvis der bevilges løn i form af en lønrammebevilling, vil en sådan dog maksimalt dække en lønudgift, der svarer til det bevilgede beløb. Anvendelse af specifik bevilling til andre budgetposter end de i bevillingsskrivelsen anførte kræver udvalgets forudgående godkendelse. Sker der væsentlige ændringer af bevillingens anvendelsestidspunkt, skal dette meddeles til og evt. godkendes af udvalget. Det er udvalget, der i forbindelse med ansøgningsbehandlingen beslutter, om en bevilling skal gives som rammebevilling eller som specificeret bevilling, men ansøger kan i sin ansøgning anføre hvilken bevillingstype, der foretrækkes. 4. Flerårige bevillinger Støtte til længerevarende projekter kan søges for op til 3 år. Gives der tilsagn om støtte, vil bevillingen for 1. år kunne anvendes fra det angivne tidspunkt, mens anvendelse af bevillingerne for 2. og efterfølgende år forudsætter indsendelse af en frigivelsesansøgning. Tidspunkterne for indsendelse af frigivelsesansøgninger i forbindelse med flerårige bevillinger vil blive meddelt i bevillingsskrivelsen. 4

5 5. Ansøgning om ny bevilling til tidligere støttet projekt Ansøgere der har behov for støtte ud over det antal år en tidligere bevilling til et projekt dækker (f.eks. 3 år), skal indsende en ny ansøgning om støtte til projektet til hoveduddelingen i bevillingens sidste år. I ansøgningens trin 2 skal indføjes en fremskridtsrapport/statusrapport for projektet på max. 1 A4-side. Ansøgningen vil blive behandlet sammen med de øvrige ansøgninger ved hoveduddelingen. 6. Postdocstipendium Kan søges af forskere med ph.d. grad eller tilsvarende, der kan dokumentere forskningserfaring til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt. Stipendiet tildeles normalt for 1-3 år. Herudover kan der søges om driftsmidler. Ph.d. studerende kan søge, hvis der vedlægges en erklæring fra vejleder om forventet aflevering af afhandling inden 6 måneder efter ansøgningsfristen. Opnås bevilling kan projektet først påbegyndes efter ph.d. graden er opnået og dokumentation herfor er sendt til Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg. 7. Juniorstipendium Kan søges af forskere uden opnået ph.d. grad, men med en dokumenteret relevant forskningserfaring (minimum som førsteforfatter på 1 artikel i et internationalt tidsskrift med peer review) til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt. Stipendiet tildeles normalt for 1-3 år. Studerende kan søge et juniorstipendium med tiltrædelse efter bestået eksamen, såfremt kriterierne for tildeling af et sådant er opfyldt. Unge kandidater, der ikke opfylder kriterierne for tildeling af et juniorstipendium, bør søge en videnskabelig assistentstilling hos en erfaren forsker. 8. Videnskabelig assistent Stillingen som videnskabelig assistent er oprettet med to formål: 1. At give en ung kandidat uden tilstrækkelige kvalifikationer til opnåelse af et stipendium mulighed for at uddanne sig til forsker gennem samarbejde med en seniorforsker i et anerkendt forskningsprojekt. 2. At gøre det muligt for en seniorforsker efter eget valg at knytte videnskabelig arbejdskraft til sit projekt. Den videnskabelige assistent arbejder under bevillingshaverens ledelse med det projekt, bevillingen er givet til. 5

6 Ansøger/bevillingshaver vælger selv hvem, der skal ansættes som videnskabelig assistent. Søges der løn til en navngiven person, skal der vedlægges et kort CV som bilag til ansøgningen i trin 4. Søges der løn til en unavngiven person, og der opnås en bevilling, skal tilsvarende oplysninger sendes til bevillingssektionen, inden den videnskabelige assistent ansættes. 9. Løn til ph.d.-studerende Juniorstipendier og videnskabelige assistentstillinger kan anvendes i forbindelse med ph.d.-studier, men Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg dækker ikke udgifter til vejledning samt evt. generelt overhead i forbindelse med ph.d.-studiet og normalt ikke udgifter til de med studiet forbundne kurser og studieophold i udlandet. 10. Frikøb, delestilling, gæsteforskere m.v. Forskere i fast stilling kan søge støtte til egen løn, f.eks. frikøb, delestilling etc. Seniorforskere i et etableret forskningsmiljø kan søge støtte til aflønning af højt kvalificerede gæsteforskere for en periode på op til maks. 2 år. CV (maks. 1 A4-side) og publikationsliste (maks. 5 A4-sider) for gæsteforskeren skal vedlægges. 11. Ansøgningsbehandling Udvalgets prioritering af en ansøgning baseres på projektets cancerrelevans, kvalitet, gennemførlighed og nyhedsværdi samt på ansøgers kvalifikationer og forskningsmiljø. Desuden tager udvalget stilling til ansøgningens budget. Beslutning træffes af det samlede udvalg. 12. Udvalgets adresse og sekretariat Adresse: Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg Bevillingssektionen Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 DK-2100 København Ø Tlf Sekretariat (Bevillingssektionen): Spørgsmål til ansøgningsprocessen eller i forbindelse med en bevilling kan besvares ved henvendelse til en af nedenstående personer i bevillingssektionen 6

7 Sektionsleder Birgit Christensen, tlf , mailadr. (spørgsmål af principiel karakter) Sekretær AnneMette Bak, tlf , mailadr. (spørgsmål ang. projektansøgninger, rejse- og skolarstipendieansøgninger og det elektroniske ansøgningssystem) Sådan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem Tilgangen til det elektroniske ansøgningssystem sker via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside under Forskning på følgende adresse: kning+_++muligheder+for+stoette.htm Arbejdet med ansøgningen kan ske løbende, indtil ansøger vælger at afsende den. Rettelser og opdateringer af ansøgningen foregår ved på siden "oversigt" at klikke på "rediger". Husk at gemme hver gang der er skrevet eller rettet i ansøgningen, inden det pågældende trin forlades - klik på "gem ændringer", som findes både foroven og forneden på hvert trin. Ansøger kan hele tiden følge med i, hvilke obligatoriske punkter der mangler at blive udfyldt under hvert trin, dels ved farven på kvadratet (rød/grøn) i overskriften, dels ved at manglerne er anført med rødt under det pågældende trin i venstre margin. Alle obligatoriske punkter skal være udfyldt, før ansøgningen kan sendes. I flere rubrikker er der anført et maksimalt antal karakterer (mellemrum tælles med). Overskrides dette, kan ansøgningen ikke sendes. Det elektroniske ansøgningsskema Ansøgningen er opdelt i 6 trin. Trin 1-4 omfatter selve ansøgningen. Trin 5 giver mulighed for at se ansøgningen i en samlet form og printe en pdf-fil. Trin 6 anvendes til at afsende den færdige ansøgning. Trin 1 - Personlige oplysninger Disse oplysninger bruges til hurtigt og sikkert at identificere ansøgningen samt til at kommunikere med ansøger. Oplysningerne kan genbruges og eventuelt opdateres senere. Eks. på stilling er reservelæge, oversygeplejerske, professor, post.doc etc. Eks. på grunduddannelser er cand.med., cand.scient., cand. polyt, sygeplejerske etc. 7

8 Trin 2 - Projektbeskrivelsen Projekttitlen vil bl.a. blive anvendt ved offentliggørelsen af en evt. bevilling. Søges der ny bevilling til et projekt, der tidligere har opnået støtte fra Kræftens Bekæmpelse, skal der indføjes en fremskridtsrapport på max. 1 A4-side for projektets forløb. Projektbeskrivelsen skal udformes på dansk, men ansøgninger med en engelskudformet projektbeskrivelse vil blive behandlet på lige fod med de danske. Eventuelle medansøgere/samarbejdspartnere, der oprettes, får automatisk en , hvori de skal bekræfte, at de er indforstået med at være anført som medansøgere/samarbejdspartnere på projektet. Bekræftelsen sker ved at klikke på et link i den tilsendte . Hvis medansøgere/samarbejdspartnere efter oprettelsen ikke modtager en , er den muligvis fanget af et spam-filter. Er det tilfældet, kan de pågældende evt. slettes og genoprettes på en alternativ adresse, eller ansøger kan anmode dem om at fremsende en til Er projektbeskrivelsen udarbejdet som et worddokument, kan den overføres til ansøgnings-skemaet ved at kopiere teksten ind. Eventuelle billeder og figurer vedlægges i ansøgningens trin 4. Vejledning i at kopiere tekst til ansøgningsskemaet: Åbn Word-dokumentet og markér den ønskede tekst. Tryk Ctrl+C for at kopiere teksten. Klik derefter på feltet i ansøgningsskemaet, hvor teksten skal sættes ind. Tryk Ctrl+V. Lykkes det ikke at kopiere teksten fra Word til ansøgningsskemaet, kan Word-filen gemmes som i opskriften herunder. Derefter vil det være muligt at kopiere teksten over i ansøgningen. 1. Gem ansøgningen som ren tekst. Vælg menuen Filer > Gem som og vælg filtype: Almindelig tekst (*.txt). 2. Vælg tekstformat Windows eller MS-DOS og klik OK. 3. Luk dokumentet. Det er vigtigt, fordi dokumentet har mistet tekstformatering og kommer til at se anderledes ud, hvilket ikke umiddelbart er synligt. 4. Åbn dokumentet - den version der er ren tekst. 5. Kopier teksten ved hjælp af Ctr+C, Ctr+V, som beskrevet ovenfor. Projektbeskrivelsen skal indeholde - oplysning om projektets formål (problemformulering) - en forskningsplan, herunder oplysning om metoder og tidsplan - oplysning om de praktiske muligheder for gennemførelse af projektet (arbejdsplads, hjælpemidler og lign.) 8

9 - en vurdering af projektets betydning, herunder dets cancerrelevans og dets betydning i international relation - oplysning om ansøgers kendskab til, respektive kontakt med forskere, der arbejder med samme eller lignende opgaver i ind- og udland - en redegørelse for, om projektet er omfattet af etiske begrænsninger. I bekræftende fald skal der redegøres for, hvordan de nødvendige forholdsregler for projektet (eksempelvis ved rekombinantforsøg, dyreforsøg eller patientstudier) er eller bliver opfyldt. Trin 3 Budget og CV Budgettet opbygges af en række budgetposter (trin 3A), der bliver samlet i en budgetoversigt. Posterne skal fordeles på projektår, og det skal oplyses, hvis der er søgt eller opnået bevilling fra anden side til projektet. Alle beløb anføres i hele danske kroner, og i detaljer anføres, hvilket årstal udgiften vedrører. Desuden kan det i detaljer eller i detaljerede budgetoplysninger oplyses, hvis der er særlige forhold vedrørende en budgetpost. Er projektet opdelt i delprojekter med selvstændige budgetter, anføres det også under dette punkt. Alle beløb såvel for 1. som efterfølgende år - skal anføres i 1. års pris- og lønniveau. Er der søgt bevilling til projektet fra andre fonde etc., skal det desuden oplyses i detaljer, hvor der er søgt bevilling, og hvornår der kan forventes svar. I forbindelse med ansøgninger om lønudgifter anføres ansættelsestid (timer, mdr. eller år) inden for de enkelte budgetår. Ved antal måneder anføres det fulde antal måneder, som personen forventes ansat i - f.eks. opgøres ansættelsestiden for en person, der arbejder halvtids på projektet i ét kalenderår, som 6 måneder. Budgettet skal skrives på dansk. Det detaljerede budget specificeres i følgende omkostningskategorier - lønninger - driftsudgifter - apparatur, køb og leje - rejser samt længerevarende studieophold - andet. Lønninger specificeres i - egen løn - løn til videnskabelige assistenter - løn til ikke-videnskabelig medhjælp - løn til gæsteforskere - andre lønninger og vederlag (arten anføres). 9

10 Lønsatser: Aflønning skal ske i overensstemmelse med arbejdsstedets overenskomst med den pågældendes forhandlingsberettigede organisation. Overenskomstmæssige løntillæg ydes afhængig af stillingskategori. Aflønning må ikke ske over det faglige niveau, der er nødvendigt for gennemførelsen af projektet. Individuelle/personlige løntillæg ydes normalt ikke. Udvalgets godkendelse skal indhentes forud for aflønning med et individuelt/personligt løntillæg. Hvis der ansøges om den form for tillæg, skal der vedlægges en projektrelateret begrundelse i trin 4. En del bevillinger til løn vil blive givet som lønrammebevillinger. En sådan bevilling kan ikke overskrides, og et evt. overskud skal tilbagebetales. Udvalget har fastsat standardbeløb for løn til videnskabelige assistenter, junior- eller postdocstipendiater, egen løn m.v. Disse standardbeløb skal anvendes i ansøgningen, idet de vil blive anvendt ved beregning og bogføring af en evt. bevilling. Juniorstipendium/adjunkt/videnskabelig assistent Postdoc/lektor Professor, heruner gæsteprofessor kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år. Et postdoc- eller et juniorstipendium kan kun søges af den person, der skal aflønnes af stipendiet. Juniorstipendiater eller videnskabelige assistenter, der er tilmeldt ph.d.-studiet, vil normalt blive aflønnet som andre juniorstipendiater eller videnskabelige assistenter. Ved honorarer og timelønninger skal anføres timesats. Driftsudgifter: Driftsudgifter er f.eks. udgifter til materialer, apparatur under kr. ekskl. moms, IT-udgifter, publicering og projektrelevante bøger og tidsskrifter. Driftsbudgettet skal være specificeret. Driftsudgifter i forbindelse med et ph.d.-studium kan søges som en del af projektets driftsbudget. Forskere, der er tilknyttet institutioner med momsafløftning, skal søge beløb til driftsudgifter eksklusiv moms. Apparatur: (over kr.) Originaltilbud skal vedlægges som figurer i trin 4, og valget af apparatur skal være begrundet. 10

11 Det vil være en betingelse for en apparaturbevilling, at bevillingshaver har brugsret til apparaturet så længe, vedkommende har brug for det til sin kræftforskning ved institutionen, og desuden, at brugsretten overdrages til andre kræftforskere, såfremt bevillingshavers brug af apparaturet ophører. Forskere, der er tilknyttet institutioner med momsafløftning, skal søge apparaturet uden moms. Apparatur, der bevilges til forskere ved andre institutioner (herunder Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger), er Kræftens Bekæmpelses ejendom. Dette apparatur skal søges med moms. Hvis en bevillingshaver ophører med at anvende apparatur, der ejes af Kræftens Bekæmpelse, til det projekt, det er bevilget til, skal dette oplyses til Kræftens Bekæmpelse umiddelbart ved ophøret. Er der ikke sikret midler fra anden side til apparaturets drift og vedligeholdelse, kan de søges fra Kræftens Bekæmpelse. De skal anføres som særskilte budgetposter i ansøgningen, og behovet skal begrundes. Rejse- og opholdsudgifter (f.eks. rejser til samarbejdspartnere og forskningsophold i udlandet): Specificeres henholdsvis i transport- og opholdsudgifter. Ved ansøgning om rejse over 1 måneds varighed med løn skal de takster, der er anført i Retningslinjer for ansøgning om støtte til udgifter i forbindelse med udlandsophold over 1 måneds varighed benyttes, og der skal i detaljerede budgetoplysninger opstilles en oversigt over forventede indtægter og udgifter i forbindelse med opholdet. Ansøgning om støtte til rejse over 1 måneds varighed uden løn skal indsendes som en ansøgning om projektstøtte - se vejledning til ansøgning om projektstøtte samt Retningslinjer for ansøgning om støtte til udgifter i forbindelse med udlandsophold over 1 måneds varighed. Der ydes ikke støtte til uspecificerede rejser oplysninger om rejsemål, formål med rejsen og rejsens relevans for projektet skal anføres i ansøgningen. Trin 4 Figurer Figurer indføjes ikke i projektbeskrivelsen, men overføres særskilt som detaljeret beskrevet i trin 4 i selve ansøgningen. Der kan vedlægges op til 8 figurer/filer, som skal være jpeg-filer. Brug kun figurer, hvis det er nødvendigt for ansøgningens vurdering. Husk at skrive figurtekst til alle figurer. Figurer med tilhørende tekst medregnes ikke inden for maksimum af karakterer i projektansøgningen. Følgende skal vedlægges som figurer 11

12 - udtalelse fra leder af arbejdssted (maks. 1 A4 side) - kort CV på videnskabelige assistenter/postdoc (hvis der søges en navngiven person) - ph.d.-bevis (hvis der søges postdocløn) - erklæring fra evt. vejleder - erklæring om dækning af udgifter til drift af apparatur fra stedet hvor projektet udføres - spørgeskema (hvis det indgår i projektet) - andet relevant materiale som f.eks. billeder, tabeller, fotos, tegninger, scannede breve. Trin 5 - Den samlede ansøgning Her er alle oplysninger samlet, og ansøger kan se ansøgningen som en printervenlig pdf-fil samt udskrive underskriftssiden (påhæftes som forside). Trin 6 Afslut ansøgning Her kan det ses, om ansøgningen er udfyldt korrekt. Er ansøgningen klar til at blive sendt, skal ansøger printe pdf-filen og underskriftssiden, og derefter trykke på send-knappen. Den printede ansøgning skal med underskriftssiden som forside kopieres i 10 eksemplarer i alt (ansøgninger vedrørende Knæk Cancer opslag skal kun sende 1 papirkopi), og sendes til Bevillingssektionen Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø. Detaljerede forsøgsprotokoller, manuskriptudkast, artikler m.v. må ikke medsendes. 12

Information om støttemuligheder og formkrav

Information om støttemuligheder og formkrav Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2016 Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 Telefax 3525 7701 www.cancer.dk

Læs mere

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Kræftens Bekæmpelse Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 www.cancer.dk Vejledning til elektroniske

Læs mere

Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2016

Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2016 Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2016 Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 Telefax 3525 7701 www.cancer.dk

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 www.cancer.dk Retningslinier for ansøgning om støtte til udlandsophold over 1 måneds varighed Vejledning

Læs mere

Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2017

Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2017 Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2017 Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 Telefax 3525 7701 www.cancer.dk

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Information om støttemuligheder og formkrav

Information om støttemuligheder og formkrav Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2017 Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 Telefax 3525 7701 www.cancer.dk

Læs mere

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond?

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond? D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T Vedr.: Vejledning til efond Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede

Læs mere

Information om støttemuligheder og formkrav

Information om støttemuligheder og formkrav Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2018 Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 Telefax 3525 7701 www.cancer.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

2015 Kræftens Bekæmpelse

2015 Kræftens Bekæmpelse BEVILLINGSBETINGELSER 2015 Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 Telefax 35 25 77 01 www.cancer.dk Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) og Kræftens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje 6. marts 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Hermed indkaldes ansøgninger

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

2016 (2) Kræftens Bekæmpelse

2016 (2) Kræftens Bekæmpelse BEVILLINGSBETINGELSER 2016 (2) Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 Telefax 35 25 77 01 www.cancer.dk Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) og Kræftens

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Dette dokument blev opdateret den 15. januar 2015 Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier til forskning i udlandet 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9 INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3 1.1 Væsentlige ændringer i 2011-2012 4 1.2 Ansøgningsfrister 5 1.3 Starttidspunkt for bevilling 5 1.4 Internationalisering 5 2. HVORDAN SKAL OPSLAGET

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL VEJ nr 9651 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AF STIPENDIER FRA DANSK SYGEPLEJERÅDS STIPENDIEFOND SAMT M.L. JØRGENSEN OG GUNNAR HANSENS FOND

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AF STIPENDIER FRA DANSK SYGEPLEJERÅDS STIPENDIEFOND SAMT M.L. JØRGENSEN OG GUNNAR HANSENS FOND RETNINGSLINJER FOR TILDELING AF STIPENDIER FRA DANSK SYGEPLEJERÅDS STIPENDIEFOND SAMT M.L. JØRGENSEN OG GUNNAR HANSENS FOND Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Interdisciplinary Synergy Programme 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere