FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N

2 Agenda F u n d r a i s ing o g P r o j e k t ledelseskontoret Hvem er vi H v a d k a n v i h j æ l p e j e r m e d Indgange til samarbejde med Universitet M u l i g e f i n a n s ieringskild e r t i l s a m a r b e j d sprojekter m e l l e m A a l b o r g U n i v e r s itet o g v i rksomheder 2

3 Hvem er vi og hvad er vores formål 9 f u n d raisere i n c l. F o r s k n i n gsbibliotikar 10 p rojektledere incl. S e k retær A a l b o r g, B r u xelles, K ø b e n h a vn o g Esbjerg F o r m å l Give forskere mest mulig t i d til a t f o r s k e, v e d at mindske d e n t i d de bruger på fundraising o g a d m i n i stration.bidrage t i l a t A A U h j e m t a g e r f l e s t m u l i g e e k s t e rne f o r s k n i n g smidler 3

4 Fundraising assistance til forskere og deres samarbejdspartner A n s ø g n ingsprocedure s a m t p r o j e k t a n s ø gning h e r u n d e r lobby for p rojektideer o g ansøgninger. S p e c i f ik o g i n d ividuel behovsorienteret a s s i s t ance I d e n t i f i kation a f f u n d i n g m u l i g heder B u d g e t u d f o rmning, o p r e t t e l s e o g indsendelse, Generelle a f s n i t Gennemlæsning o g målopfyl d e l se D i v e r s e r e d s k a b e r Opdateret fundingmail o g k a l e n d er h v e r 2. uge ( f u n d i n a d m. a au.dk) I n f o rmation: www. f u n d i n g. a a u. d k 4

5 Fundraising K u r s u s i ansøgningsteknik B e s v a r e lse af høringer R a n k i n g / b ibliometri L o b b y Organisering a f i n f o m ø d e r K o m m e n d e H i n k l E R C N a t i o n a le Råd/fonde og private f o n d e Å s h j ul, t e m a t i s e r e t e l l e r f a g s p e c ifikt 5

6

7 Projektledelse- Når bevillingen er i hus P r o j e k t ledelse h a n d l e r o m at planlægge, o r g a n i s ere, s i k r e o g s t yre ressourcer m e d h e n b l ik p å a t n å konkrete m å l. Opgaven g å r ud på a t s i k r e h ø j k v a l itet b l. a. v e d opfyl d e l s e a f s p e c i f ikke krav og d e a d l ines. P r o j e k t lederne k a n løse d e a d m i n i strative o p g a v e r v e d r. : F a g l i g o g ø k o n o m i sk r a p p o r t e r i n g M ø d e r K o m m u n i kation ( h e r u n d er o p r e t t e l s e o g v e d l igehold a f h j e m m e s ide) P r o c e d u r e r 7

8 Projektledelse Overordnet sparring m e d d e n P r o j e k t k o o r d i n a t o r v e d r. fx. Project R e v i e ws (FP7 / Horizon 2020, HTF, Regionalfonds p rojekter) K u r s u s i projektledelse o g a d m i n istration P r e s s e d æ k ning Vi k a n løse f å k o n k r e t e o p g a v e r e l l e r h å n d t e r e hele a d m i n i strationen. U d g i f t e rne d ækkes a f p rojektets b u d g e t. 8

9 Indgange til samarbejde med Aalborg Universitet A A U Matchmaking N e t v æ r k K o n f e r e n c e r K o n t a k t f r a F o rsker v e d A a l b o r g U n i v e r sitet 9

10 Videnkupon Vi d e nkupon er et tilbud målrettet s m å og mellemstore v i r k s o m heder u d e n, eller m e d b e g r æ n s e d e e r f a r i n g e r f r a s a m a r b e j d e m e d v i d e n sinstitutioner. Vi d e n kupon k a n s t ø t t e v i r k s o m h edernes k ø b af v i d e n e l l e r f o r s k n i n g i forbindelse m e d f o r s k n i n gs - og i n n o v a t ionssamarbejder m e l l e m s m å og mellemstore v i r k s o m h eder, o g v i d e n sinstitutioner. 10

11 2 typer af Videnkupon B a s i s vi d e n k u p o n : S t ø t t e n u d g ø r o p t i l k r. s o m g å r t i l vi d e n s i n s t i t u t i o n e n i s a m a r b e j d e t. K a n k u n b e n yt t e s a f s m å o g m e l l e m s t o r e vi r k s o m h e d e r d e r h a r b e g r æ n s e t e r f a r i n g m e d s a m a r b e j d e m e d vi d e n s i n s t i t u t i o n e r. 5 0 % f i n a n s i e r i n g L ø b e n d e a n s ø g n i n g s f r i s t U d vi d e t vi d e n k u p o n S t ø t t e n u d g ø r o p t i l k r., s o m g å r t i l vi d e n i n s t i t u t i o n e n i s a m a r b e j d e t. K a n b e n yt t e s a f a l l e S m å o g m e l l e m s t o r e vi r k s o m h e d e r m e d e l l e r u d e n e r f a r i n g f r a s a m a r b e j d e m e d vi d e n i n s t i t u t i o n e r. D e r s k a l være en væsentlig vi r k s o m h e d s f i n a n s i e r i n g. I k k e f l e r e d e a d l i n e s i

12 Højteknologifonden H ø j t e k n ologifonden i n v e s t e r e r i n ye samarbejder m e l l e m f o r s k e r e og v i rksomheder H ø j t e k n ologifonden s t ø t t e r F o r s k n i n gs - o g i n n o v ationsprojekter m e d k l a r e o g attraktive k o m m e r c i elle p o t e n t i a ler. D e t e r h ø j t e k n o logiske projekter m e d s æ r l i g f o k u s på n a n o t e k n o logi, b i o t e k n ologi samt i n f o rmations - og k o m m u n i k ationsteknologi. F o n d e n s t ø t t e r 3/6 af projektbudgettet, o ff e n t l i ge p r o j e k t d e ltagere f i n a n s ierer 1/6, og private deltagere 2/6. P r o j e k t s t ø r r e lse : mio. k r. for å r i g e p r o j e k t e r. 2 - t r i n s ansøgningsproces N æ s t e deadline f o rventet J a n u a r med opslag o k t o b e r

13 ErhvervsPhD Ordningen h a r t i l f o r m å l at fremme udviklingsmulighederne for d a n s k e rhvervsliv o g netværket til f o rskningsinstitutionerne E n ErhvervsPhD s k a l b e s t å af lige d e l e f o r s k n i n g o g f o r r e t n i n g. E n ErhvervsPhD e r ansat i v i r k s o m heden o g indskrevet p å u n i v e r s itet. Ti l s kud t i l l ø n k r. om måneden v i r k s o m h e den f i n a n s ier d e n r e s t e r e n d e l øn. Universitet f å r t i l s k ud t i l u n d e r v i s ning o g v e j l edning. N æ s t e deadline 8. j a n u a r

14 Markedsmodningsfonden Ti l s k u d t i l a t t e s t e, o m en p r o t o t yp e e l l e r s e r vi c e yd e l s e f u n g e r e r i e t r e a l i s t i s k m i l j ø h o s p o t e n t i e l l e k u n d e r, s a m t t i l p a s n i n g a f p r o t o t yp e n, s å l ø s n i n g e n s k o m m e r c i e l l e m u l i g h e d e r p å m a r k e d e t s t yr k e s. P r o j e k t a n s ø g e r s k a l være vi r k s o m h e d e n Ti l s k u d s s t ø r r e l s e S m å vi r k s o m h e d e r k a n f å o p t i l 6 0 p c t. i t i l s k u d. M e l l e m s t o r e vi r k s o m h e d e r k a n f å o p t i l 5 0 p c t. i t i l s k u d. S t o r e vi r k s o m h e d e r k a n f å o p t i l 4 0 p c t. i t i l s k u d. O ff e n t l i g e p a r t e r k a n d e l t a g e s o m s a m a r b e j d s p a r t n e r e o g f å 50 p c t. i t i l s k u d. P u l j e a f m i o. k r. o m å r e t i N æ s t e d e a d l i n e 7. d e c e m b e r

15 EU Horizon 2020 D e t nye EU rammeprogram for Forskning o g Innovation h e d d e r Horizon D e r e r f o k u s p å a t s k a b e i n n o v a t ion i det europæiske s a m f u n d o g i d e europæiske v i rksomheder o g p å projekternes eff e kt p å s a m f u n d e t. M e d e t budget på mere end 70,2 mia. euro er der gode muligheder f o r danske v i rksomheder o g vidensinstitutioner 15

16 EU Horizon 2020 H o r i z o n består af tre søjler E xcellent s c i e n ce I n d u s t r i a l l e a d e r s h ip S o c i e t al c h a l l enges P rojekt t yper R & I projects I n n o v a t i o n P r o j e c t s D e m o n s t r a t i o n/pilot p r o j e c t s F i r s t market replication p r o j e c t s 16

17 EXCELLENCE E R C E u r o p e a n R e s e a r c h C o u n c i l - s u p p o r t t o i n d i v i d u a l t e a m s t o c a r r y o u t r e s e a r c h i n a n y f i e l d o f b a s i c s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h w h i c h f a l l s w i t h i n t h e s c o p e o f H o r i z o n , i n c l u d i n g e n g i n e e r i n g, s o c i o - e c o n o m i c s c i e n c e s a n d t h e h u m a n i t i e s. F u t u r e a n d e m e r g i n g t e c h n o l o g i e s - t o f o s t e r r a d i c a l l y n e w t e c h n o l o g i e s t h r o u g h a s c i e n c e - d r i v e n a p p r o a c h b a s e d o n h i g h - r i s k e x p l o r a t o r y i d e a s M a r i e C u r i e Ac t i o n s - a s l i m m e r a p p r o a c h t o i n s t r u m e n t s I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n - c r o s s - c u t t i n g i n m o s t t h e m e s / a c t i o n s 17

18 LEADERSHIP IN ENABLING AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES L e a d e r s h i p i n e n a b l i ng a n d i n d u s t r i a l t e c h n o l o g i e s I n f o r m a t i o n a n d Communication Te c h n o l o g i e s N a n o t e c h n o l o g i e s A d va n c e d M a t e r i a l s, B i o t e c h n o l o g y A d va n c e d M a n u f a c t u r i n g a n d Processing S p a c e Ac c e s s t o r i s k f i n a n c e L å n e l l e r l å n e g a r a n t i e r t i l R & D K a p i t a l t i l s t a r t - u p o g m a r k e d s e t a b l e r i n g I n n o va t i o n i n Small a n d M e d i u m - S i z e d E n t e r p r i s e s M a i n s t r e a m i n g S M E s u p p o r t Specific support Partnerskabsmodeller PPP er, JTIer

19 SAMFUNDSMÆSSIGE UDFORDRINGER S u n d h e d, d e m o g r a f i s k u d vi k l i n g og t r i vs e l F ø d e va r e f o r s yn i n g, b æ r e d yg t i g t l a n d b r u g, h a vf o r s k n i n g og b i o ø k o n omi S i k k e r, r e n og e f f e k t i v e n e r g i I n t e l l i ge n t, g r ø n, og i n t e g r e r e t t r a n s p o r t K l i m a i n ds a t s, r e s s o u r c e e f f e k t i vi t e t og r å va r e r R u m m e l i g e, i n n o va t i ve s a m f u n d S i k r e s a m f u n d 19

20 EU Horizon 2020 F i n a n s iering R & D a k t i v iteter % f i n a n s iering af a l l e støtteberettigede o m k o s t n i nger p l u s 2 5 % o v e r h e a d. I n n o v a t i o ns a k t i v iteter 7 0 % f i n a n s iering a f a l l e s t ø t t e b e r e t t i g e d e omkostninger p l u s 2 5 % o v e r h e a d F o r v e n t e d e f ø rste opslag 11 d e c e m b e r med deadline s l u t m a r t s

21 Kontakt J a n e Tym m - An d e r s e n j e a d m. a a u. d k F u n d r a i s i n g og Projektledelses k o n toret f u n d i n a d m. a a u. d k 21

22 Tak 22

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi Medico Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, cering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Sundheds-IT Barrierer: Stort ønske

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Case Center For Ledelse

Case Center For Ledelse Case Center For Ledelse Fantastisk projektledelse Fantastisk projektledelse og virkelig godt gået er nogle af de meget positive meldinger, som CfL havde om samarbejdet med Illumi, efter at landets førende

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere