Dannelsen af skolefællesskabet og trygheden for den enkelte elev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dannelsen af skolefællesskabet og trygheden for den enkelte elev."

Transkript

1 1 Dannelsen af skolefællesskabet og trygheden for den enkelte elev. Problemformulering. I dette skoleår har vi oplevet, at mange elever har forladt skolen i utide, og at det ved forskellige lejligheder har været nævnt, at der mangler en fællesskabsfølelse på elevholdet. Det er ikke godt, for i skolens værdigrundlag står der: Ærø Efterskole har som grundlæggende værdi en tro på: - at der ved tryghed, selverkendelse omkring egen formåen, ærlighed og respekt for hinandens forskelligheder, såvel for elever som for medarbejdere, skabes et kostskole- og undervisningsmiljø med fællesskab, glæde, entusiasme, solidaritet og udvikling. Målet er faktisk at skabe et kostskole og undervisningsmiljø med fællesskab, glæde, entusiasme, solidaritet og udvikling. Fællesskabet og de andre positive ting er ikke karakteristiske for dette hold elever, hvis man spørger lærerne. Der har været mange problemer, f.eks. med natterend, dårlig opførsel, mange tænkere og mange, der er holdt op eller er blevet bedt om at holde op. Det er vores opfattelse, at fraværet af et godt fællesskab har været en vigtig medvirkende årsag til at så mange elever er holdt op. Hvorfor er fællesskabet ikke er etableret? Er det et nyt fænomen eller er det blot meget mere udtalt i dette skoleår? Var der ikke noget om, at vi forrige efterår havde noget af den samme problematik oppe, men at tingene så ligesom løste sig efter Norgesturen? Spørgsmålet har ind i mellem været berørt på lærermøderne, men der har ikke været en mere dybtgående analyse af, hvad det egentlig er der betinger skabelsen af et positivt fællesskab. For at få hold på tingene kan man se fællesskabet som påvirkeligt af flere faktorer: Elever, lærernes arbejde og ydre forhold. Elevfaktorer: Generelt er vores elever (ligesom andre unge) blevet mere og mere sig selv nok. Visitering: Eleverne til dette elevhold blev optaget under pres, fordi der var nervøsitet om, hvorvidt der var elever nok, hvorved visiteringen blev mindre fintmasket. Stærke elever: Hvis de ledende elever er gode stærke elever går dannelsen af fællesskabet ligesom af sig selv, hvorimod der er et problem, hvis der ikke er nogen positive elever, der tager teten. Ydre faktorer: Kravet om øget boglighed har medført en ny tidsstruktur, som har opsplittet dagen, hvilket har været belastende både for elever og for lærere. Lærerfaktorer: Her på skolen er det i stor stil lærerne, der bestemmer dagligdagen og årets gang. Er der i årets løb for meget dagligdag og for få highligts? Er begivenhederne for forudsigelige,

2 2 således at de bliver kedelige, hvorved engagementet ikke finder sin plads, hverken for lærere eller for elever? Det er lærergruppen, der har bestemt opdelingen af eleverne i hus/værksted. Hvordan bidrager disse to organiseringer af eleverne og lærerne til fællesskabet? Er lærergruppen udbrændt og stresset? Hvorfor er der ikke rigtig kommer nogen nye ideer på banen. Er årets gang planlagt rigtigt i forhold til de elever vi har? Er der for få fælles oplevelser tidligt på skoleåret, men derimod flere i slutningen af skoleåret. Kan mulighederne for elevernes fritid gøres bedre (mange elever siger at de keder sig). Forholdene er vel blevet forbedrede, men i og med at håndværk og fiskeri er flyttet på havnen, så mangler der for eksempel et sted for de elever, der tidligere rodede en del med metalværksted motorer, selvkonstruerede køretøjer mv. I det ovenstående er der opregnet en masse problematikker, der kunne tages fat på. I gruppen er vi enige om, at dette år er et specielt år pga. den sene elevoptagelse og den mere stormaskede visitering. Imidlertid er det påfaldende, at dannelsen af skolefællesskabet også i de foregående er foregået sendrægtigt og først i slutningen af skoleåret. Om fællesskabet har været stærkt eller svagt har i for høj grad været afhængig af tilstedeværelsen af gode/dårlige rollemodeller i elevgruppen. Dette har ledt os frem til følgende problemstilling: Hvordan kan det være at vi i starten af skoleåret satser på at få opbygget et fællesskab i husene og på værkstederne, mens vi som lærere er mere passive i forhold til, hvordan det store fællesskab i elevflokken måtte udvikle sig? De foregående års introforløb. De senere års introforløb har været skåret over den læst, at husene skulle være de bærende enheder. Derfor har der været gennemført de såkaldte friluftdage, hvor meningen var, at de enkelte huse skulle rystes sammen på en tur ud i det fri. Husene har konkret valgt meget forskellige måder at gennemføre disse ture på. Nogen har cyklet, sovet i telt, vandret eller boet i en hytte. For så vidt de enkelte elevgrupper har kunnet finde ud af det har der været tale om relativt vellykkede ture, vurderet som en tur for huset. I løbet af dagene har huslærerne fået talt med de enkelte elever og hver elev har på turen valgt værksted for det kommende halve år. Generelt er der således i denne første uge blevet skabt et husfællesskab mere eller mindre godt. Efter at turene var slut torsdag eftermiddag har der været almindelig vagtbemanding, hvilket har resulteret i at der har været en tendens til, at de gamle elever naturligt har søgt hinanden. De kender jo hinanden i forvejen. De stærkeste af de nye elever har med mere eller mindre held søgt at

3 3 komme ind i kredsen af gamle elever, mens det nok har været utroligt svært for de svageste af de nye elever. I weekenden er der blevet sluttet af med en bedre middag fredag og efterfølgende diskotek. Diskoteket har i høj grad fungeret på elevernes (dvs. de stærkeste elevers præmisser). Det betyder at musikken har været høj teknoagtig musik, hvorfor de fleste elever har opholdt sig udenfor salen. Weekenden her derudover været dækket vagtmæssigt ind af meget skiftende bemandinger, som har sat ganske få aktiviteter i gang. Der har altså ikke været satset ret meget på fællesskabsfremmende aktiviteter. Den opgave har i høj grad været overladt til eleverne selv. Naturligvis kan man ikke kommandere eleverne til at være fælles, men der kan nok skabes nogle rammer, der så at sige gør det naturligt at eleverne søger sammen, arbejder sammen, morer sig sammen mm., hvorved der naturligt dannes et elevfællesskab. Den følgende uge er værkstederne gået i gang, og her har der hurtigt dannet sig nogle værkstedsfællesskaber bygget på de projekter man er gået i gang med på de forskellige værksteder. Elevernes fritid i uge 2 i introforløbet har været dækket ind af den almindelige vagtbemanding. Spørgsmålet er om det i tilstrækkelig grad har tilgodeset de svageste i elevgruppen, der måske ikke har kendt de pågældende vagtlærere lige den aften hjemveen var størst. Sidekonklusion. Vi har hvert år evalueret introforløbet på et lærermøde. Imidlertid er det påfaldende, at evalueringen af de senere års introforløb er sket indenfor en ramme, der består i at se på om selve ugen er foregået uden for mange konflikter, har der været styr på de praktiske forhold omkring ugen mv. Det vil sige, at vi i meget høj grad har set forløbet som et isoleret forløb (introperioden) og ikke evalueret ud fra om fællesskabet i huset/på hele skolen blev styrket og om de enkelte forløb var vellykkede i forhold til skolens værdier, hvor trygheden står som den helt centrale værdi. Betragtninger om hvorledes det store skolefællesskab etableres har været helt fraværende. Hvis enkelte elever ikke har trivedes er forklaringerne i høj grad blevet søgt i elevens individuelle særpræg, familiebaggrund o.l. Aldrig at den ramme vi har stillet op for eleverne måske har været for vanskelig eller umulig at udfylde for nogen af eleverne. Skal der udarbejdes en slags læst for evalueringer? Således at man husker at evaluere med udgangspunkt i skolens værdier og ikke bare om de praktiske ting og sager er gået godt. Sædvanen er at evalueringen sættes på lærermødets dagsorden, hvor der så i øvrigt er helt frit slag til at tage hvad som helst op til vurdering. Konsekvensen bliver at vi meget ofte ender i blot at gøre næsten det samme som vi plejer, for det gik jo rimeligt godt. Dette her handler altså om evalueringskulturen eller rettere den manglende kultur. Måske var der her et emne for det kommende års selvevalueringsgruppe. Inddragelse af lærergruppen. Diskussionen i selvevalueringsgruppen om introforløbet førte hurtigt til, at vi i gruppen fik en masse ideer til, hvordan et andet introforløb kunne skrues sammen, men for ikke at komme for langt ud af en tangent uden at sikre os, at hele lærergruppen var med, besluttede vi at fremlægge et papir om problemstillingen for lærergruppen og herefter bede læregruppen i mindre grupper fortage en brainstorm om, hvad et introforløb ideelt skulle indeholde.

4 4 På baggrund af disse ideer ville selvevaluringsgruppen herefter udarbejde et konkret forslag til introperioden. Brainstormsideeer : - flere fællesarrangementer de første dage, f.eks. fælles morgenmad mandag med rundstykker, boldspil eller tur til klinten søndag aften arrangeret af 2.års-elever. - Introtur som vi plejer, 2 huse af gangen - Flere arrangementer torsdag-fredag + weekend - Evt. 2-ugers introforløb med værksteds og valgfagsintroduktion. - Stort fællesarrangement i stedet for Tolneugen i stil med middelalderugen - Første dage landbrug lege nye grupper hver 3.time (lærerne deltager i legene) - Elever roterer på værkstederne (lidt af gangen i 2.uge) - Introforløb over 2 uger (små grupper stor gruppe) (hustryghed) lærere på vagt den første uge masser af aktiviteter om aftenen - Meget varieret vandblok, dyreblok, kreativ blok osv. - Vi møder ind torsdag og fredag før skolestart (for at gennembearbejde forløb) - Fest, når 2.årseleverne kommer lørdag de skal føle sig specielt velkomne - Uventet natløb/fest/fri efterfølgende dag (slut på introuge) - Aftenspisning hos lærere (sammen med) spisearrangement (mindre grupper). - Lærere og elever i afsluttende konkurrencer mod hinanden - Måltidsrutiner etableres skarpt fra starten! - Udgangspunktet er at alle elever er på skolen begge uger/afslutter med lang weekend - Husene arrangerer aktiviteter skiftevis for hinanden - Fælles introørundtur i Smølfebussen - Takt og tone i lærersketches (èn daglig cafe, spisning, huse, skrald osv. - Biograftur, store badedag, hal/sport fisketur (pilke torsk) - Gallamiddag når alle er ankommet med mange lærere - Bekvemmeligere introture, så elever ikke bliver kede af det, fordi det er for hårdt. Konklusion. Herefter udarbejdedes et program for de første 14 dage, hvor der er indeholdt en del af de ideer, der fremkom på lærermødet. Programmet har herefter på diverse møder undergået forskellige justeringer. Det endelige program er vedlagt som bilag 1. Sammenfattende kan man sige, at de husvise introture over et par dage ud af huset er afløst af hus-, team- og skoleaktiviteter, således som det fremgår af programmet. Den første weekend bliver hjemrejseweekend ud fra en betragtning om, at både lærere og elever bruger megen energi i den første uge, hvorfor alle trænger til at holde fri. Måske vil det også løse nogle af de hjemveproblemer, der har været de foregående år. Det er dog nok svært at spå om! Værksteder og valgfag skal prøves konkret inden eleverne vælger til (vi er jo en praktisk skole!).

5 5 Mange lærere får helt konkrete opgaver i forløbet. Der er flere lærere til at tage sig af eleverne i deres fritid, og ved at der er en fra hvert team, er der en større chance for at den enkelte elev kan føle sig tryg. Lærerne bruger derfor 2 dage (torsdag/fredag) i ugen før eleverne starter på planlægning og møder. Der er mere fest og ballade (i positiv forstand). Selvevalueringsgruppen har i år bestået af følgende medarbejdere: Marianne Juel Jensen Thomas Hein Kurt Lauritsen Erik Teglbjærg Nærværende selvevalueringsrapport er godkendt af bestyrelsen onsdag den 25. juni Se protokollen side 166.

6 6 Bilag 1 Plan for introforløbet 2008 Plan for introperioden i uge 33 og 34. Vi har forsøgt fra starten at få indarbejdet rutiner omkring morgen, middag og aften. Desuden vil det være ønskeligt med en meget tydelig lærertilstedeværelse af hensyn til de nye og de svageste elever. Der arbejdes med 4 husteams: Hus 1+2 opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder Hus 3+4 opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder Hus 5+6 opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder Botræningerne opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder. Desuden at der er tre værkstedsgrupper: Landbrug, gartneri og heste Håndværk og friluft Billede, teater/musik og medie. Programmet for de første 14 dage af skoleåret er tænkt ud fra at - der skal være en stor grad af tryghed for de nye elever - der skal være en stor grad af tryghed for de svageste elever - 2.års-elever og botræningselever skal have en positiv rolle i forholdet til de nye elever. Det betyder, at vi som lærere skal være mere synlige og medvirkende i de forskellige aktiviteter. Det betyder også et større resourceforbrug, som forhåbentlig kan komme tilbage i form af mindre elevudskiftning mv. Eleverne udstyres med navneskilte når de ankommer og ansatte bærer en form for beklædning, så nye elever og forældre kan se, at de er noget ved musikken. Servicehold og Hjemmeelever: I første uge skal dette varetages af 2. årselever. I anden uge skal dette varetages af husteams ne: hus 1+2: mandag hus 3+4: tirsdag hus 5+6: onsdag botræning: torsdag 2.årseleverne skal kraftigt påvirkes til at være en slags hjælpe/støttelærere på værkstederne. Botræningerne passer cafeen i de to første uger Rød gruppe er: Blå gruppe er: Grøn gruppe er: Brun gruppe er: Maren Hans Sine - Erik Pia Finn Thomas - Marianne Carsten Claus O Mette - Linda Kurt Fabian Dorthe - Bodil

7 7 Lørdag Tid Program Tid Bemanding årslever og botræningselver Maren Hans Sine Erik ankommer og indkvarteres Kaffe og pålægsboller Palle Ved dækkede borde En bedre middag med stil. Velkomsttale Cafeen åben med sodavand/chips el lign Samt fri frugt Marianne W (bank) 1 Pedel Pia-Finn-Thomas- Marianne Søndag Morgenmad 8-19 Henrik Planlægning af 1.års elevernes ankomst årseleverne ankommer og indkvarteres mv Sandwich, kaffe og sodavand Maen-Hans-Sine-Erik Pia-Finn-Thomas- Marianne Kl.? Elevbank ved Marianne som sædvanlig Kaffe og kage pedel Fælles velkomst i salen med velkomsttale, lærerpræsentation mv. Eleverne forlader salen med deres teamlærere og siger farvel til deres forældre, der herefter tager af sted nogenlunde samlet Festmiddag med velkomsttale 20 - Stjerneløb el. lign., hvor alle deltager. Bål og sang Alle skal være i seng Her skal alle lærere være tilstede Carsten-Claus O- Mette - Linda Kurt-Fabian-Dorthe- Bodil

8 Mandag Morgenmad Palle + Sine + Erik 8.00 Radioavis Morgentur med lærere Alle lærere 9.00 Morgensang I husene (tjekke værelser, instruere i vaskemaskine, tumbler, vagttelefon, Indrette værelser, hygge og snak Lærermøde Middag Sjov sport på fodboldbanen 4 discipliner med et team på hver disciplin Pause Pia-Finn-Thomas- Marianne 16 Cafeen er åben Aftensmad 19 - Hyggeaktivitet tilrettelægges af vagtholdet Alle er i seng 8

9 9 Tirsdag Morgenmad Palle + Linda+ Carsten 8.00 Radioavis Morgentur med lærere Alle lærere 9.00 Morgensang 9.30 I husene fortsat indretning, klaring af praktiske problemer mv. Rundt på skolen, købmanden evt. Klinten og nærmeste omegn mv Lærermøde Middag Bustur til Marstal/Ærøskøbing Rundt i byerne hus/teamvis 18 Besøg på Kalkovnen. Herefter gåtur til aftensmaden på Eriks Hale 20 Cafeen åbner samt Kurt-Fabian-Dorthe- Bodil aftenaktivitet Alle er i seng

10 10 Onsdag Morgenmad Palle + Finn+Marianne 8.00 Radioavis Morgentur med lærere Alle lærere 9.00 Morgensang Teamdag evt. frokost Maren+Hans+Sine+Erik med ud Varm aftensmad Cafeen åbner samt aftenaktivitet Alle er i seng Torsdag Morgenmad Palle + Kurt+Fabian 8.00 Radioavis Morgentur med lærere :30 Alle lærere 9.00 Morgensang Idrætsdag som i Marstal med forskellige discipliner mv. evt. badetur Forberedelse af fin middag i spisesalen. I bad, pænt tøj på mv Middag f.eks. startende med fællessang :00 Maren+Hans+Sine+Erik Pia+Finn+Thomas+Marianne Henrik 18:00-20:30 Carsten+Claus+Mette+Linda Kurt+Fabian+Dorthe+Bodil Henning Palle - Kit Taler/historier osv Cafe/fri leg 20:30-01:00 Alle lærere/medarbejdere Hemmeligt for eleverne: Fest i salen Evt. med levende musik stor lærerinvolvering og styring evt. ballondans, dansekonkurrencer osv Alle i seng

11 11 Fredag 10: Morgenmad/Brunch 7-10 Claus C Formiddagstur 10-15:00 Alle lærere :00 I husene for at pakke/gøre rent mv Aktivitet Frokost/Sandwich Hjemrejse på weekend Søndag: Modtagevagt Carsten+Claus+Mette+Linda.

12 12 I uge 2 er der almindelig morgenrutine med morgenmad, radioavis, morgentur og morgensang. Morgenmad og Radioavis: Palle + Henrik + Henning Mandag Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere: De tre teams er på henholdsvis Blå værksted: Håndværk og friluft, Grøn værksted: køkken, landbrug, reparation, gartneri, heste, Broget værksted : billede, teater/musik og medie. På værkstederne skal eleverne fortage sig noget og desuden mundtligt orienteres om værkstedet og dets muligheder. Eftermiddag kl. 13:00-15:30: Diverse valgfag afprøves i praksis (mandagsvalgfagene: Kit Dorthe Marianne - Linda Henrik Palle) + Pia + Finn + Thomas + Henning Vagt 15:30.23:00: Pia + Finn + Thomas + Marianne Tirsdag: Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere: De tre teams er igen på de tre værkstedsgrupper. Eftermiddag kl. 13:00-15:30: Diverse valgfag afprøves i praksis. (torsdagsvalgfagene: Kit Bodil - Erik T Fabian - Claus C Dorthe) + Carsten + Claus O + Mette + Linda Vagt 15:30.23:00: Carsten + Claus O + Mette + Linda Onsdag: Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere: De tre teams er på det sidste værksted Eftermiddag kl. 13:00-15:30: Husvis valg af værksted og valgfag - på arbejde: Maren + Hans + Sine + Erik + Kurt + Fabian + Bodil + Dorthe Vagt 15:30.23:00: Maren+Hans+Sine+Erik Torsdag: Claus O har fri til at fordele værksted og valgfag. Mette er i køkkenet som normalt! Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere: fredagsvalgfag afprøves og vælges. Eftermiddag kl. 13:00-15:30: Aktivitetseftermiddag ved Maren + Hans + Sine + Finn + Marianne + Thomas + Carsten + Henning + Palle + Henrik + Kurt Vagt 15:30.23:00: Kurt + Fabian + Dorthe + Bodil Fredag: Helt almindelig fredag iflg. normalt skema med halvdelen af lærerne. Fredagsvagt: Henrik + Palle + Henning Weekend: Fælles weekendvagt se vagtplan.

Selvevalueringsrapport Ærø Efterskole for skoleåret 08/09. (godkendt på bestyrelsesmøde 18. juni 2009 jævnfør bestyrelsens protokol side 182)

Selvevalueringsrapport Ærø Efterskole for skoleåret 08/09. (godkendt på bestyrelsesmøde 18. juni 2009 jævnfør bestyrelsens protokol side 182) Selvevalueringsrapport Ærø Efterskole for skoleåret 08/09. (godkendt på bestyrelsesmøde 18. juni 2009 jævnfør bestyrelsens protokol side 182) Evaluering af evalueringskulturen på Ærø Efterskole. Hvordan

Læs mere

Foreløbigt program TalentWeek 2016

Foreløbigt program TalentWeek 2016 Foreløbigt program TalentWeek 2016 Herunder findes det foreløbige program for TalentWeek 2016. Bemærk at mindre ændringer kan forekomme. Det endelige program udleveres til alle deltagerne på TalentWeek

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Ærø Efterskoles Selvevalueringsrapport skoleåret

Ærø Efterskoles Selvevalueringsrapport skoleåret Ærø Efterskoles Selvevalueringsrapport skoleåret 2010-11 I skolens værdigrundlag er det nævnt: At der ved tryghed, selverkendelse omkring egen formåen, ærlighed og respekt for hinandens forskelligheder

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015

Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015 Ugebrev Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015 Accio Studentia! Vi gør klar til jubilæumsårgang 10. Her laver kommende andenårselever et rollespilsscenarie, der skal testes på vores rollespilslejr, Østerskov

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 6/7 Emne: Det store fællesskab blandt eleverne. Emnebegrundelse og metode: På KIE tillægger vi det store fællesskab eleverne imellem stor værdi. En af vore målsætninger er bl.a. at skabe

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer SE Udlandstur 2014 tur i Norge Hafjell v. Lillehammer Hvem? Alle elever på Sydvestjyllands Efterskole og medarbejdere + ægtefæller og børn i alt 180. Hvornår? Afrejse

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Information til nye elever

Information til nye elever Information til nye elever SKOLESTART PÅ HERLUFSHOLM Mandag d. 17. august Denne dag ankommer alle kostelever til Herlufsholm Skole: Hver elevs mødetidspunkt står i programmet for den første dag på skolen,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Ekstra luksus:

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 2. september 2016 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 873 Næste uge: Mærkedag: 03. september 06. september 07. september 09. september 10. september Personaledag Udlej. baunen Skolefoto Lærermøde

Læs mere

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI KLARpædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI NATUREN OG NATURFÆNOMENER KROP OG BEVÆGELSE SOCIALE KOMPETENCER BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING KULTURELLE UDTRYKSFORMER

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

GAMBLER DU FOR MEGET?

GAMBLER DU FOR MEGET? GAMBLER DU FOR MEGET? Gode råd til dig, der spiller INTRODUKTION Denne vejledning er til dig, der spiller pengespil og oplever, at spillet er ved at tage overhånd. Du oplever måske, at det kan være svært

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2014

Velkommen til Hedeboturneringen 2014 26.-28. september 2014 Velkommen til Hedeboturneringen 2014 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 41. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus Kristi Himmelfartsferien 10. til 13 maj 2018

Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus Kristi Himmelfartsferien 10. til 13 maj 2018 Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus Kristi Himmelfartsferien 10. til 13 maj 2018 for familier, hvor mor eller far er nyre- eller urinvejssyg Praktiske informationer Hvorfor deltage i Nyreforeningens

Læs mere

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Efterårsholdet 2016 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

PROGRAM Familiehøjskole på Ryslinge Høj- & Efterskole Lørdag den 4. juli til fredag den 10. juli 2015

PROGRAM Familiehøjskole på Ryslinge Høj- & Efterskole Lørdag den 4. juli til fredag den 10. juli 2015 PROGRAM Familiehøjskole på Ryslinge Høj- & Efterskole Lørdag den 4. juli til fredag den 10. juli 2015 Familiehøjskolen er et tilbud til beboere, som bor i KAB-fællesskabet. Formålet er at give børn og

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Selvevaluering 2010/2011

Selvevaluering 2010/2011 Selvevaluering 2010/2011 Fokus på individualisme og fællesskab 1. Indledning Selvevalueringen på Vejstrup har, som loven kræver, de seneste år været rettet mod det værdigrundlag, som både definerer bestyrelsens

Læs mere

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til ODDER HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.)

Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.) Tirsdag den 30. juni: Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.) - Plejehjemmet kommer ca. kl. 15 og ser opvisningen.

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

I søndags kunne vi også byde Amanda i 7. og Lasse i 5.samt deres forældre Marianne og Niels Ole Svit velkomne på friskolen.

I søndags kunne vi også byde Amanda i 7. og Lasse i 5.samt deres forældre Marianne og Niels Ole Svit velkomne på friskolen. Kære forældre! Fredag den 17. august 2013 Kære alle Hjertelig velkommen til vores nye skoleår og tak for en rigtig hyggelig første skoledag i søndags. Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god sommerferie.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

September. ma ti on to fr lø sø. 1 Aften: Hjemmehygge. 8 Aften: Hjemmehygge. 15 Aften: Lukket. 22 Aften: Lukket

September. ma ti on to fr lø sø. 1 Aften: Hjemmehygge. 8 Aften: Hjemmehygge. 15 Aften: Lukket. 22 Aften: Lukket Ventilen-nyt September ma ti on to fr lø sø 1 Hjemmehygge 2 3 4 5 Netcafé 6 Bowling (kl. 14-16.30) 7 Tøsetur Hallen kl.14-16 8 Hjemmehygge 9 10 11 12 Hjemmehygge 13 Tøsetur kl. 14-18 14 Hallen kl.14-16

Læs mere

1. Går du på. 2. Er du

1. Går du på. 2. Er du 1. Går du på 38% 62% Blå Grøn 2. Er du 2 Dreng Pige 79% 3. Er du 4% 27% 1. års elev 69% 2. års elev 3. års elev 4. Ryger du 47% 53% Ja Nej 5. Går du på 4% 23% 37% 7% Autoværksted (Per) Smede Værksted (Andre)

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Generel tilfredshed Beskrivelse og vurdering af svarene. Eleverne kommenterer.

Undervisningsmiljøvurdering Generel tilfredshed Beskrivelse og vurdering af svarene. Eleverne kommenterer. Undervisningsmiljøvurdering 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne med baggrund i Termometeret. 61 ud af 66 elever har gennemført denne undervisningsmiljøvurdering. Generel tilfredshed Mobning og

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

FSA. Matematik. 3 timer. Folkeskolens afgangs prøve. Problemløsningsdel

FSA. Matematik. 3 timer. Folkeskolens afgangs prøve. Problemløsningsdel FSA Folkeskolens afgangs prøve Matematik Problemløsningsdel 3 timer April 2012 1 Elevhold 11/12 På Sundeved går der 128 elever. De fleste elever har svaret på et spørgeskema 1.1 Find ud af hvor mange procent

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

VIGTIGE OPLYSNINGER VELKOMMEN TIL SØRUPHUS EN SKOVBØRNEHAVE I GULDBORGSUND KOMMUNE

VIGTIGE OPLYSNINGER VELKOMMEN TIL SØRUPHUS EN SKOVBØRNEHAVE I GULDBORGSUND KOMMUNE VIGTIGE OPLYSNINGER SKOVBØRNEHAVEN SØRUPHUS SØRUPVEJ 23 4863 ESKILSTRUP 54454008 SOERUPHUS.GULDBORGSUND.DK mhols@guldborgsund.dk VELKOMMEN TIL SØRUPHUS NYTTIGE HJEMMESIDER: Mitguld.guldborgsund.dk WWW.guldborgsund.dk

Læs mere

Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type 1-diabetiker. Program:

Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type 1-diabetiker. Program: Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes Mandag d. 22. september. 2014 til lørdag d. 27. september. 2014 Kursussted: Ryslinge højskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge. Kursusledere: Anni Rasmussen fra

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!)

FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!) FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!) Onsdag 27. maj: Ankomst Kursusdeltagerne ankommer til Kastrup Lufthavn, København, omkring kl. 16 17. Finnair har en ankomst 16:10 (afr. Helsinki 15:35)

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. Velkommen til vores stand i Brædstrup lørdag d. 5. september. Fredagsbrev Light uge september Indhold

Husk Tjek VIGGO. Velkommen til vores stand i Brædstrup lørdag d. 5. september. Fredagsbrev Light uge september Indhold Fredagsbrev Light uge 36 4. september 2015 Tak til sommerskoleudvalget for et godt 2015 og vi glæder os til 2016 Tak til 8 raske mænd som knoklede på Bakkelandet sidste weekend Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere