14/06. Beretning om Økonomi- og Erhvervsministeriets. i de internationale investeringsbanker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14/06. Beretning om Økonomi- og Erhvervsministeriets. i de internationale investeringsbanker"

Transkript

1 Statsrevisorerne Beretning nr. 14 Beretning om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanke Offentligt 14/06 Beretning om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2007

2 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Christiansborg Prins Jørgens Gård København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

3 Denne beretning til Folketinget henhører under lov om revisionen af statens regnskaber 18, stk. 1, der pålægger statsrevisorerne pligt til med deres eventuelle bemærkninger at fremsende de af rigsrevisor i henhold til samme lov 17 udarbejdede beretninger til Folketinget og vedkommende minister. Statsrevisorerne, den 15. august 2007 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Johannes Lebech Svend Erik Hovmand Mogens Lykketoft 3

4

5 Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 7 II. Indledning... 9 A. Baggrund for undersøgelsen... 9 B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode III. Strategier for Danmarks medejerskab af NIB, EIB og EBRD A. Hidtidige strategier B. Udkast til nedskrevne strategier IV. Kanaler til påvirkningen af beslutningsprocessen i NIB, EIB og EBRD A. Styrelsesrådsmøder B. Bestyrelsesmøder V. Økonomi- og Erhvervsministeriets overvågning af NIB, EIB og EBRD A. Revisions- og kontrolorganer B. Overvågning af bankernes virksomhed Statsrevisorernes bemærkning Side 5

6 Rigsrevisionen afgiver denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni Beretningen vedrører finanslovens 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet.

7 Beretning om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker I. Undersøgelsens resultater 1. Denne beretning omhandler Økonomi- og Erhvervsministeriets forvaltning af det danske engagement i Den Nordiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. 2. Alle 3 investeringsbanker er oprettet for at støtte formål, som det ville være vanskeligt at finansiere gennem kommercielle banker. Bankernes udlån finansierer projekter inden for bl.a. infrastruktur og miljø i Norden og EU, projekter i forbindelse med de økonomiske omstillinger i Central- og Østeuropa samt projekter i Asien. Herudover går en mindre del af bankernes udlån til at finansiere projekter i udviklingslande. Endelig foretager Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling også direkte indskud af kapital i virksomheder, der er inde i en omstillingsproces fra offentligt til privat ejerskab. 3. Den Nordiske Investeringsbank (NIB) blev etableret af Danmark, Finland, Island, Norge, og Sverige i 1975 som et fælles nordisk finansieringsinstitut. Ejerkredsen er siden udvidet med Estland, Letland og Litauen. Det er overvejende private virksomheder og offentligt ejede selskaber i medlemslandene, der optager lån i NIB til brug for finansiering af projekter inden for infrastruktur, energi, forskning og udvikling samt fusioner/opkøb. 4. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) blev etableret samtidig med oprettelsen af det daværende EF. Banken ejes af EU-medlemslandene. Danmark har deltaget i EIB-samarbejdet siden indtrædelsen i EF i Der optages lån i EIB til brug for finansiering af infrastrukturprojekter, projekter inden for forskning og udvikling mfl. Hovedparten af EIB s låntagere er offentligt ejede selskaber, men der gives også lån til private virksomheder i EU-medlemslandene, mens en mindre del af bankens udlån går til finansiering af projekter i udviklingslande. 5. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) blev etableret i 1991 med det formål at støtte omstillingen til markedsøkonomi i de tidligere kommunistiske lande i Centralog Østeuropa, i de tidligere Sovjetrepublikker samt i Asien. Banken er ejet af 61 lande, herunder Danmark, samt EU-Kommissionen og EIB. EBRD s udlån og indskud i virksomheder går både til private virksomheder og til tidligere statsejede virksomheder, der er under omlægning til private virksomheder. 6. Danmark er repræsenteret i investeringsbankernes styrende organer, herunder i styrelsesrådet i NIB og EIB samt i repræsentantskabet i EBRD (i det følgende anvendes styrelsesråd som et samlet begreb for både styrelsesråd og repræsentantskab). Desuden er Danmark repræsenteret i bankernes bestyrelse. Repræsentationen i de styrende organer varetages af Økonomi- og Erhvervsministeriet. 7. For hver af bankerne har den danske stat indbetalt et kapitalindskud, der vil blive tilbagebetalt, hvis Danmark trækker sig ud af bankerne. Der ydes ikke driftstilskud til bankerne, idet de løbende udgifter finansieres gennem bankernes indtægter. 7

8 8. Formålet med beretningen er at vurdere Økonomi- og Erhvervsministeriets forvaltning af det danske engagement i de 3 investeringsbanker, NIB, EIB og EBRD. Undersøgelsen besvarer følgende spørgsmål: Har ministeriet formuleret en fyldestgørende strategi, som udgør grundlaget for Danmarks medejerskab af investeringsbankerne? Sikrer ministeriet, at danske synspunkter fremmes i investeringsbankerne? Har ministeriet en tilfredsstillende overvågning af investeringsbankernes opfyldelse af deres formål og revision? De 3 investeringsbanker opererer inden for flere politikområder. Der er i undersøgelsen fokus på, i hvilket omfang Økonomi- og Erhvervsministeriet koordinerer det danske engagement i bankerne med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet. 9. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i juni Beretningen har i udkast været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i beretningen. Undersøgelsens resultater Økonomi- og Erhvervsministeriets varetagelse af det danske engagement i de internationale investeringsbanker er generelt tilfredsstillende. Denne samlede vurdering er baseret på følgende: Økonomi- og Erhvervsministeriet har i 2006 taget initiativ til at udarbejde strategier for det danske engagement i investeringsbankerne. Rigsrevisionen kan konstatere, at Økonomiog Erhvervsministeriet i 2006 har påbegyndt arbejdet med at udarbejde udkast til nedskrevne strategier for det danske engagement i de 3 investeringsbanker. De foreliggende udkast til strategier er et rimeligt udgangspunkt for at udarbejde de endelige strategier. Udkastene indeholder dog ikke henvisninger til relevante politikdokumenter på erhvervs-, miljø- og udenrigsområdet og er ikke koordineret med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet sikrer i vidt omfang, at danske synspunkter fremmes i bankerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet anvender styrelsesrådsmøder og bestyrelsesmøder til at søge indflydelse i bankerne og derved påvirke de beslutninger, der træffes i de 2 fora. Bestyrelsesmedlemmerne har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. De har generelt en betydelig viden om bankerne, og de har deltaget i de fleste af de afholdte bestyrelsesmøder. Der er ikke en fast procedure, der sikrer en koordinering af danske synspunkter med andre ministerier. Det har fx betydet, at relevante ressortministerier, i forbindelse med arbejdet med NIB, ikke er blevet hørt om den danske holdning i en lånesag. Økonomi- og Erhvervsministeriet giver i vidt omfang instrukser til bestyrelsesmedlemmerne i EIB og i EBRD, hvorimod dette ikke er tilfældet for NIB. Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet vurderer, om der er behov for en mere ensartet praksis. Økonomi- og Erhvervsministeriets overvågning af opfyldelse af bankernes formål og revision er tilfredsstillende, idet der dog er en- 8

9 kelte forhold, som ministeriet bør arbejde videre med. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Økonomi- og Erhvervsministeriet nu arbejder for en evaluering af NIB s virksomhed, så bankens aktiviteter evalueres på tilsvarende vis som aktiviteterne i EIB og EBRD. Det er positivt, at Danmark har støttet, at evalueringsenheden i EBRD er blevet flyttet fra at referere til ledelsen til nu at referere til bestyrelsen, da det er med til at sikre uafhængighed i enhedens arbejde. Ministeriet bør desuden være opmærksom på og arbejde for, at flest muligt af EBRD s evalueringer bliver gjort offentligt tilgængelige. Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet arbejder for, at de 3 investeringsbanker omfattes af en ekstern og uafhængig forvaltningsrevision. Ministeriet har ikke nedskrevne procedurer for, hvordan ministeriet modtager og godkender regnskaberne for investeringsbankerne. II. Indledning A. Baggrund for undersøgelsen 10. Denne beretning omhandler Økonomi- og Erhvervsministeriets forvaltning af det danske engagement i Den Nordiske Investeringsbank (NIB), Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD). 11. Rigsrevisionen har fundet det væsentligt at undersøge området, da det danske engagement i bankerne ikke tidligere har været underkastet en større undersøgelse. Desuden har den danske stat indskudt væsentlige beløb i bankerne, og bankerne har stor betydning for udviklingen i en række lande i Danmarks nærområder. 12. Der er i undersøgelsen et særskilt fokus på, om der er udarbejdet strategier for det danske engagement i bankerne, da det er Rigsrevisionens opfattelse, at strategier er et godt redskab til at systematisere de danske overvejelser om bankernes udvikling og giver et solidt grundlag for en målrettet dansk indsats over for bankerne. På Udenrigsministeriets område er der tilsvarende udarbejdet strategier for alle multilaterale organisationer og udviklingsbanker. 13. Danmark er repræsenteret i investeringsbankernes styrende organer. I NIB og EIB er styrelsesrådet det øverste organ, som træder sammen én gang årligt. Tilsvarende er repræsentantskabet det øverste organ i EBRD. Økonomi- og erhvervsministeren repræsenterer Danmark i bankernes styrelsesråd og i repræsentantskabet. Danmark er endvidere fast repræsenteret med et medlem i bestyrelserne for henholdsvis NIB og EIB. I EBRD besætter Danmark og Irland på skift en bestyrelsespost, så når det ene land har bestyrelsesposten, har det andet land suppleantposten. Irland har for tiden bestyrelsesposten, som overdrages til Danmark i I forbindelse med overdragelsen godkendes det nye medlem af den samlede bestyrelse. 14. På det administrative niveau er Danmark for tiden repræsenteret i direktionerne i NIB og EIB. Direktionen i NIB består af 1 præsident, 2 vicepræsidenter og 4 øvrige direktionsmedlemmer. Her har Danmark for tiden den ene vicepræsidentpost. I EIB består direktionen af 1 præsident og 8 vicepræsidenter. Her er Danmark repræsenteret i direktionen ved en vicepræsident. Posten går på skift mellem Danmark, Irland, Grækenland og Rumænien. I EBRD er præsidenten bankens øverste administrative chef, og der er 4 vi- 9

10 cepræsidenter. Der er ikke danskere på det øverste administrative niveau i EBRD. 15. Det er typisk store private virksomheder og offentligt ejede selskaber, der bevilges lån direkte fra investeringsbankerne. Fx udlåner NIB alene til private virksomheder, der har en egenkapital på mere end 75 mio. kr. For at sikre at også mindre private virksomheder har låneadgang, har alle 3 investeringsbanker etableret såkaldte SMV-puljer, hvor der, gennem kommercielle banker, videreformidles lån til små og mellemstore virksomheder. 16. Den danske stat har indskudt kapital i de 3 investeringsbanker, men yder ikke driftstilskud til bankerne, idet de løbende udgifter dækkes af bankernes egne indtægter. Omfanget af det danske økonomiske engagement i bankerne fremgår af tabel 1. Engagementet består dels af indskudskapital, der er indbetalt i forbindelse med Danmarks indtræden i bankernes ejerkreds, dels af garantier, der er det beløb, som Danmark har bundet sig til at indbetale i tilfælde af bankernes konkurs. En konkurs af en af bankerne er dog ikke sandsynlig, da bankerne har en status (preferred creditor status), der bevirker, at de oftere end kommercielle banker får deres tilgodehavender tilbagebetalt. Baggrunden for denne status er, at det er stater, der er ejere af de 3 banker. Desuden udvælger EIB og NIB låntagere og låneprojekter, der er forbundet med små risici, mens EBRD s udlånspolitik er mere risikobetonet. Alle banker yder lån på bankmæssige vilkår. Tabel 1. Danmarks økonomiske engagement i de internationale investeringsbanker, 2006 NIB EIB EBRD Mio. kr Indskudskapital Garantier I alt Danmarks ejerandel (%)... 21,3 2,3 1,2 Kilde: Statsregnskabet for

11 NIB 17. Tabel 1 viser, at Danmark har indbetalt indskudskapital på 660 mio. kr. og har over for banken stillet en garanti på i alt mio. kr. Den danske ejerandel af banken er 21,3 %. Ved udgangen af 2006 var 13 % af bankens samlede udestående gået til danske virksomhe- der. Disse lån har primært været givet til store private virksomheder, der har lånt til opkøb af udenlandske virksomheder, forskning og udvikling samt miljøforbedringer. Derudover er der givet lån til mindre danske banker (af SMV-puljen), der har videreformidlet dem som lån til små og mellemstore danske virksomheder. Faktaboks 1 Den Nordiske Investeringsbank (NIB) NIB blev oprettet i 1975 af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige som et fælles nordisk finansieringsinstitut. I dag er ejerkredsen udvidet med Estland, Letland og Litauen. NIB blev oprettet for at lette adgangen til lån i en tid med krise på det finansielle marked i Norden. NIB finansierer og garanterer projekter samt projekteksport både i medlemslandene og i øvrige lande. NIB s aktiviteter tager sigte på at fremme bæredygtig vækst ved at tilbyde langsigtet finansiering, baseret på almindelige bankmæssige vilkår, til projekter, som navnlig styrker konkurrenceevnen og miljøet. Banken finansierer navnlig infrastrukturprojekter, energiprojekter, forskning og udvikling samt fusioner/opkøb af nordiske og østeuropæiske virksomheder. Banken har bl.a. haft stor betydning ved finansieringen af det danske naturgasnet. NIB s imødekommelse af en projektansøgning er først og fremmest betinget af, at det pågældende projekt er forbundet med en begrænset risiko. Desuden skal alle projekter miljøgodkendes og skal være forbundet med samfundsøkonomiske hensyn. I 2006 udlånte NIB i alt mio. kr. fordelt på 64 projekter. De mio. kr. gik til projekter i medlemslandene. Lån til projekter uden for medlemslandene har primært været til lande i Asien samt Central- og Østeuropa. Lånene er primært gået til private virksomheder inden for fremstillingsvirksomhed og energiproduktion, men der er også givet lån til offentligt ejede selskaber. Alle projekter er samfinansieret med andre finansieringsinstitutter, ofte kommercielle banker, da NIB maksimalt kan yde 50 % af lånesummen. Nøgletal ultimo 2006 Overskud: mio. kr. Samlet udestående: mio. kr. Udlån i løbet af året: mio. kr. 11

12 EIB 18. Tabel 1 viser, at Danmark har indbetalt indskudskapital på mio. kr. og har over for bankerne stillet en garanti på i alt mio. kr. i EIB. Den danske ejerandel af banken er 2,3 %. I løbet af de sidste 5 år er 1,4 % af bankens samlede udlån gået til projekter i Danmark. Ud- lån fra EBRD har medfinansieret store offentlige infrastrukturprojekter, herunder Storebæltsbroen, Øresundsbroen, DSB s indkøb af IC4-tog mfl. Som det også er tilfældet med NIB, har mindre danske banker videreformidlet lån fra EIB s SMV-pulje. Faktaboks 2 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) EIB blev oprettet samtidig med EF og er ejet af EU-medlemslandene. Danmark har været medejer af EIB siden indtrædelsen i EF i Ifølge EF-traktaten har EIB til opgave at bidrage til udvikling af det fælles marked gennem ydelse af lån og garantier. Banken yder hovedsageligt lån til finansiering af offentlige infrastrukturprojekter samt forskning og udvikling i EU-medlemslandene, men finansierer også projekter i resten af verden som led i EU s støtte til udviklingslandene. EIB s imødekommelse af en projektansøgning er, som i NIB, betinget af, at der er en begrænset risiko forbundet med projektet. Desuden skal projektet bidrage til at forøge den økonomiske produktivitet i almindelighed og til at fremme realiseringen af det fælles marked. I 2006 udlånte EIB i alt mio. kr., hvoraf mio. kr. gik til låntagere inden for EU. Blandt medlemslandene er det projekter i Tyskland, Spanien og Italien, der samlet set har modtaget mest i lån. Disse lande er samtidig blandt de lande, der har indskudt mest kapital i banken. Uden for medlemslandene er lånene primært gået til Mellemøsten, Central- og Østeuropa samt tidligere europæiske kolonilande i Afrika og Asien. Bankens udlån er primært gået til offentlige selskaber, men der er også givet lån til store private virksomheder. Samtlige af bankens låneprojekter er samfinansieret med andre finansieringsinstitutter, ofte kommercielle banker, da EIB maksimalt kan yde 50 % af lånesummen. Nøgletal ultimo 2006 Overskud: mio. kr. Samlet udestående: mio. kr. Udlån i løbet af året: mio. kr. 12

13 EBRD 19. Tabel 1 viser, at Danmark har indbetalt indskudskapital på 455 mio. kr. og har over for ban- ken stillet en garanti på i alt mio. kr. Den danske ejerandel af banken er 1,2 %. Alle lån går til projekter i lande i Central- og Østeuropa, det tidligere Sovjetunionen og Asien. Faktaboks 3 Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) EBRD blev oprettet i 1991 og er ejet af 61 lande, EU-Kommissionen og EIB. Danmark har været medejer af banken siden oprettelsen i Bankens formål er at støtte transitionen, dvs. omstillingen, fra planøkonomi til markedsøkonomi og at fremme det private initiativ i de lande, der har indført demokrati i Central- og Østeuropa, i det tidligere Sovjetunionen og i Asien. Dette sker både ved at bevilge lån og ved at skyde midler ind som egenkapital ved omdannelsen fra offentlig til privat virksomhed. Det er et krav ved bevilling af lån eller ved indskud af egenkapital, at der er en transitionseffekt, så finansieringen bidrager til omstillingen til markedsøkonomiske vilkår. EBRD er den blandt de 3 banker, som tager de største risici i sin virksomhed. Banken søger dog at sikre, at risikoen er så lille som muligt, så lånene alligevel kan bevilges efter almindelige bankmæssige vilkår. I 2006 udlånte EBRD mio. kr. fordelt på 301 projekter. Lånene og indskuddene går primært til at privatisere og effektivisere tidligere statsejede virksomheder og til private virksomheder. Lånene ydes som regel direkte til virksomheden, men mod kaution fra staten i det pågældende land, hvor virksomheden ligger. De fleste projekter er samfinansieret med andre finansieringsinstitutter, typisk kommercielle banker. Ved indskud af egenkapital i virksomheder bliver banken medejer af virksomheden på linje med øvrige ejere. Nøgletal ultimo 2006 Overskud: mio. kr. Samlet udestående: mio. kr. Udlån i løbet af året: mio. kr. Samlede investeringer i egenkapital: mio. kr. B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode 20. Formålet med beretningen er at vurdere Økonomi- og Erhvervsministeriets forvaltning af det danske engagement i de 3 investeringsbanker, NIB, EIB og EBRD. Undersøgelsen besvarer følgende spørgsmål: Har ministeriet formuleret en fyldestgørende strategi, som udgør grundlaget for Danmarks medejerskab af investeringsbankerne? Sikrer ministeriet, at danske synspunkter fremmes i investeringsbankerne? Har ministeriet en tilfredsstillende overvågning af investeringsbankernes opfyldelse af deres formål og revision? De 3 investeringsbanker opererer inden for flere politikområder. Der er i undersøgelsen fokus på, i hvilket omfang Økonomi- og Erhvervsministeriet koordinerer det danske engagement i bankerne med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet. 21. Undersøgelsen omhandler alene Økonomiog Erhvervsministeriets forvaltning af den danske stats medejerskab af de 3 investeringsbanker, NIB, EIB og EBRD, hvor ministeriet repræsenterer Danmark i bankernes styrelsesråd og bestyrelser. 13

14 Undersøgelsen har ikke omfattet revision af selve investeringsbankerne og de projekter, som bankerne yder lån til. 22. Rigsrevisionen har gennemført interviews med de danske bestyrelsesmedlemmer i bankerne og de personer, som forestår og har ansvaret for ministeriets forvaltning af det danske medejerskab. Herudover har Rigsrevisionen interviewet det danske medlem af kontrolkomitéen for NIB, den danske vicepræsident i EIB, en professor i international finansiering fra Copenhagen Business School samt Udenrigsministeriet. Rigsrevisionen har herudover besøgt NIB s hovedkontor i Helsinki, bl.a. med henblik på at blive informeret om samarbejdet med de danske myndigheder. Rigsrevisionen har også aflagt besøg ved Finansdepartementet i Sverige, hvor Rigsrevisionen er blevet orienteret om forvaltningen af det svenske medejerskab. Undersøgelsen er desuden baseret på foreliggende sagsakter i ministeriet, herunder ministeriets korrespondance med bankerne, og materiale, som bestyrelsesmedlemmerne har modtaget fra bankerne. Rigsrevisionen har desuden gennemgået love, bekendtgørelser samt rapporteringer og evalueringer fra bankerne. Undersøgelsen omfatter perioden Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i juni Beretningen har i udkast været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i beretningen. III. Strategier for Danmarks medejerskab af NIB, EIB og EBRD Rigsrevisionens bemærkninger Økonomi- og Erhvervsministeriet har i 2006 taget initiativ til at udarbejde strategier for det danske engagement i investeringsbankerne. Denne vurdering er baseret på: Rigsrevisionen kan konstatere, at Økonomiog Erhvervsministeriet i 2006 har påbegyndt arbejdet med at udarbejde udkast til nedskrevne strategier for det danske engagement i de 3 investeringsbanker. De foreliggende udkast til strategier er et rimeligt udgangspunkt for at udarbejde de endelige strategier. Udkastene indeholder dog ikke henvisninger til relevante politikdokumenter på erhvervs-, miljø- og udenrigsområdet og er ikke koordineret med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet. A. Hidtidige strategier 24. Rigsrevisionen har undersøgt, om Økonomiog Erhvervsministeriet har nedskrevne strategier for det danske engagement i de internationale investeringsbanker, om strategierne indeholder konkrete målsætninger for det danske engagement i bankerne, om strategierne er forankret i relevante politikdokumenter, og om der er sammenhæng mellem politiske målsætninger og engagementet i bankerne. Nedskrevne strategier 25. Rigsrevisionen har undersøgt, om Økonomiog Erhvervsministeriet har udarbejdet nedskrevne strategier for det danske engagement i de internationale investeringsbanker. 26. Økonomi- og Erhvervsministeriet havde frem til udgangen af 2006 ikke udarbejdet nedskrevne strategier for det arbejde, ministeriet udfører i forbindelse med de 3 internationale investeringsbanker. Ministeriet fandt, at det støttede 14

15 de generelle formål, som de præsenteres i bankernes vedtægter, og de manglende nedskrevne strategier var ikke ensbetydende med, at ministeriet ikke søgte at fremme danske synspunkter. De særlige danske synspunkter på bankernes virksomhed præsenteredes både i det danske indlæg på de årlige styrelsesmøder og på bestyrelsesmøderne. Rigsrevisionen har ved sine undersøgelser fundet eksempler på, at danske synspunkter er blevet fremmet i bankerne, fx har Danmark haft en restriktiv holdning til lønstigninger i bankerne. Ministeriet er af den bestemte opfattelse, at Danmarks interesser således har været varetaget, selv om der ikke hidtil har været nedskrevne strategier for bankerne. Rigsrevisionens undersøgelse i Sverige viste, at det svenske finansdepartement er på linje med det danske økonomi- og erhvervsministerium, idet Finansdepartementet heller ikke har udarbejdet strategier for bankerne. 27. Rigsrevisionen har over for Økonomi- og Erhvervsministeriet tilkendegivet, at bankernes generelle målsætninger giver mulighed for fortolkninger, som medlemslandene kan være mere eller mindre enige i, og at der derfor er behov for en præcisering af de danske synspunkter. Bankerne og deres aktiviteter vil desuden til stadighed udvikle sig, og medlemslandene skal løbende tage stilling til, i hvilken retning de ønsker, at denne udvikling skal gå. Rigsrevisionen finder, at nedskrevne strategier er et godt redskab til at systematisere de danske overvejelser om bankernes virksomhed og udvikling, og strategierne er derfor et godt grundlag for en målrettet dansk indsats over for bankerne. 28. De projekter, som bankerne finansierer gennem deres udlån, finder desuden i vid udstrækning sted i lande i Danmarks nærområder, hvilket medfører, at udviklingen i bankernes virksomhed er et anliggende af betydning for udviklingen i lande, der er af stor økonomisk og politisk betydning for Danmark. Et aktivt sammenspil med bankerne med brug af den indflydelse, som Danmarks ejerandel giver er derfor af betydning for både den danske erhvervs-, miljøog udenrigspolitik. 29. Økonomi- og Erhvervsministeriet har, som en konsekvens af dialogen med Rigsrevisionen, udarbejdet et udkast til strategi for hver af de 3 investeringsbanker. Rigsrevisionen har modtaget udkastene i december Ministeriet har oplyst, at det har undladt at gøre udkastene til strategier færdige, mens der var en dialog med Rigsrevisionen om undersøgelsen, idet ministeriet fandt, at Rigsrevisionens bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen burde indgå i overvejelserne i forbindelse med, at strategierne bliver færdigbearbejdet. 30. Rigsrevisionen kan konstatere, at der nu foreligger udkast til nedskrevne strategier for udviklingsbankerne. B. Udkast til nedskrevne strategier Konkrete målsætninger 31. Rigsrevisionen har undersøgt, om strategiudkastene indeholder konkrete målsætninger for det, der ønskes opnået gennem det danske medejerskab. Økonomi- og Erhvervsministeriets målsætninger for det danske engagement i de 3 investeringsbanker er gengivet i forkortet form i tabel 2. 15

16 Tabel 2. Målsætninger for det danske engagement i NIB, EIB og EBRD NIB Dansk støtte til NIB s operationelle målsætninger i perioden frem til 2010: infrastruktur, miljø, private sektor, små og mellemstore virksomheder. Dansk støtte til innovationsfinansiering. EIB Dansk støtte til Corporate Operational Plan (COP), som er i god overensstemmelse med danske strategiske mål. Dansk støtte til projekter med fokus på regional udvikling (JASPERS). Danmark vil arbejde for, at projekter i forbindelse med innovation 2010 (vidensbaseret økonomi) fortsat bliver prioriteret. Dansk prioritering af det transeuropæiske netværk. Danmark lægger vægt på, at hvert enkelt projekt afspejler den merværdi, som projektet tilfører EU-fællesskabet. Danmark prioriterer støtten til små og mellemstore virksomheder. Danmark prioriterer projekter med fokus på at modvirke klimaændringer og fremme vedvarende energi. Danmark prioriterer projekter, der fokuserer på uddannelse. Danmark prioriterer projekter, der vedrører nærområderne. Danmark tilslutter sig, at energi bliver et selvstændigt prioritetsområde. Danmark støtter en særlig struktureret finansieringsfacilitet (SFF), som skal finansiere projekter med større risiko og omfattende infrastrukturprojekter. En reserve på mio. euro er afsat til dækning af den større risiko. EBRD Dansk støtte til at fastholde et skarpt fokus på bankens oprindelige mandat. Dansk støtte til de strategiske retningslinjer i CRR3: fokus på transitionseffekt, udvidelse af operationerne og udvikling af forretningsmodellen. Dansk støtte til, at EBRD afsætter tilstrækkelige resurser til at varetage kontrollen herunder en stærk integritetskontrol, risk-management samt monitorering af transitionseffekten og af de miljømæssige aspekter. Generelt for alle 3 banker Dansk fokus på integritetsspørgsmål, kontrolfunktioner og evaluering. Dansk fokus på en god og effektiv arbejdsdeling mellem de internationale finansieringsinstitutter. Danmark støtter, at bankerne drives så omkostningsbevidst som muligt. Danmark prioriterer bekæmpelsen af korruption højt. Danmark prioriterer offentlighed og gennemsigtighed højt. Danmark prioriterer ligestilling i bankerne. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriets udkast til strategier for NIB, EIB og EBRD. 32. Tabel 2 viser Økonomi- og Erhvervsministeriets målsætninger for det danske engagement for hver af bankerne og de tværgående målsætninger, der vedrører danske målsætninger, som går på tværs af bankerne. 33. Det er Rigsrevisionens vurdering, at udkastene indeholder konkrete målsætninger. Rigsrevisionens gennemgang viser desuden, at målsætningerne overvejende er specifikke, og desuden forekommer de i nogen udstrækning at være mål- 16

17 bare. Målsætningerne er derfor et godt udgangspunkt for det videre arbejde med strategierne. 34. Rigsrevisionen kan konstatere, at de præsenterede danske målsætninger ligger tæt op af de målsætninger, som investeringsbankerne har i forvejen. Bl.a. kan nævnes den danske støtte til planen for NIB s operationelle målsætninger i perioden frem til Ifølge planen ønsker NIB at være fleksibel i sine udlånsaktiviteter, men vil primært fokusere på projekter omhandlende: investeringer i infrastruktur, investeringer i forbedringer af miljøet, væsentlige investeringer fra den private sektor samt investeringer i små og mellemstore virksomheder igennem samarbejdet med finansielle partnere. Det fremgik i øvrigt af strategien, at Danmark støtter disse fokuspunkter, men lægger vægt på, at NIB i sit arbejde fortsat har fokus på merværdi og kvalitet. På EIB s område har Danmark tiltrådt EIB s gældende operationsprogram Corporate Operational Plan (COP) , som løbende bliver udviklet. Planen, som bl.a. har fokus på økonomisk og social samhørighed i et udvidet EU, støtte til SMV er og miljøbeskyttelse, er ifølge ministeriet i god overensstemmelse med danske strategiske mål og interesser. Planen er ifølge ministeriet desuden et udtryk for en balanceret prioritering mellem bankens resurser og opgaver/formål. På EBRD s område ønsker Danmark, at der fastholdes et skarpt fokus på bankens mandat for dermed at bidrage til at sikre, at de fundamentale krav i overenskomsten om bankens etablering efterleves. Danmark støtter desuden de strategiske retningslinjer i planen (CRR3), som banken vil arbejde efter de kommende 5 år. I planen konstateres det, at der stadig er udfordringer med omstilling af virksomheder til markedsøkonomi i operationslandene, men at flere lande inden 2010 må forventes at kunne erklære at være fuldt ud overgået til markedsøkonomi, og at EBRD derfor ikke længere vil kunne finansiere nye projekter i landene. Danmark har i bestyrelsen deltaget aktivt i formuleringen af de strategiske retningslinjer for planen. Økonomi- og Erhvervsministeriet har ved at indskrive bankernes planer i udkastene tilkendegivet, at målsætningerne i disse planer også prioriteres højt af Danmark. 35. Rigsrevisionen har endvidere gennemgået de seneste danske taler på bankernes styrelsesrådsmøder for at vurdere, om udkastene også dækker de synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med møderne. Gennemgangen har vist, at ikke alle danske synspunkter er afspejlet i de nye udkast til strategier. Rigsrevisionen anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsministeriet går de danske talepunkter for bankernes styrelsesrådsmøder systematisk igennem med henblik på at vurdere, om de pågældende synspunkter stadig er gældende og derfor bør indarbejdes i strategierne. 36. Endelig kan Rigsrevisionen konstatere, at Økonomi- og Erhvervsministeriet har opstillet sideordnede målsætninger for det danske engagement i investeringsbankerne. Ministeriet har ikke prioriteret mellem de danske målsætninger. Målsætningerne for hver af bankerne vurderes som indbyrdes lige vigtige for ministeriet. Forankring i relevante politikdokumenter 37. Rigsrevisionen har undersøgt, om de 3 udkast til strategier indeholder henvisninger til relevante politikdokumenter på erhvervs-, miljøog udenrigsområdet. Rigsrevisionen har taget udgangspunkt i følgende politikdokumenter: På Økonomi- og Erhvervsministeriets område Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006, på Miljøministeriets område Miljøministeriets strategi for miljøstøtteordningen til Østeuropa og Strategi for Danmarks statslige JI- og 17

18 CDM-indsats fra 2007 samt for Udenrigsministeriets område Udenrigsministeriets strategiske ramme for naboskabsprogrammet fra Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at de overordnede politikdokumenter ikke er omtalt i Økonomi- og Erhvervsministeriets udkast til strategier for investeringsbankerne. 39. Rigsrevisionen finder, at det bør sikres, at strategierne er forankret i relevante politikdokumenter, og kan i denne sammenhæng nævne, at de internationale investeringsbanker er nævnt både i Udenrigsministeriets naboskabsprogram, der præsenterer danske politiske målsætninger i forhold til Central- og Østeuropa, og i Miljøministeriets strategi for miljøstøtteordningen til Østeuropa Rigsrevisionen finder endvidere, at strategiudkastene bør koordineres med Miljøministeriet og med Udenrigsministeriet. Sammenhæng mellem politiske målsætninger og engagementet i bankerne 40. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, om strategierne har et indhold, som i øvrigt dokumenterer sammenhængen mellem Danmarks erhvervs-, miljø- og udenrigspolitiske målsætninger og engagement i bankerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at de danske bestyrelsesmedlemmer i bankerne er bekendt med og iagttager danske målsætninger på de nævnte områder. Rigsrevisionen har, for at belyse sammenhængen mellem strategierne og den danske indsats på andre ressortområder, udvalgt Udenrigsministeriets naboskabsprogram som et eksempel og undersøgt, om der er en sammenhæng mellem indholdet af naboskabsprogrammet og de foreliggende strategiudkast. Undersøgelsen viser, at målsætningerne i de udkast til strategier, som ministeriet har forelagt, især tager sigte på at fremme den del af naboskabsprogrammet, der vedrører en sund markedsøkonomi og vækst i nabolandene. Fx giver Økonomi- og Erhvervsministeriet via strategierne Danmarks støtte til et forøget udlån til infrastrukturprojekter for både NIB og EIB. Et andet eksempel på, at økonomisk vækst prioriteres højt, er, at der i den danske strategi for EBRD er støtte til, at operationerne med lån til omstilling af virksomheder i Rusland udvides. Selv om det ifølge naboskabsprogrammet også er områder, som Danmark prioriterer højt, har Økonomi- og Erhvervsministeriet imidlertid hverken mål for, om bankerne i højere grad bør støtte kapacitetsopbygningen i den offentlige sektor i østlandene, eller for, hvordan bankerne kan benyttes som aktive medspillere i forbindelse med fremme af ligestillingen i nabolandene. Rigsrevisionen anbefaler på denne baggrund, at Økonomi- og Erhvervsministeriet undersøger, hvorvidt relevante dele af naboskabsprogrammet kan indarbejdes i strategiudkastene. 41. Det er Rigsrevisionens vurdering, at de 3 strategiudkast indeholder konkrete målsætninger for det danske engagement i investeringsbankerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet bør sikre, at strategierne er tilstrækkeligt forankret i relevante politikdokumenter og koordineret med indholdet heraf, ligesom strategierne bør drøftes med Miljøministeriet og med Udenrigsministeriet. IV. Kanaler til påvirkningen af beslutningsprocessen i NIB, EIB og EBRD Rigsrevisionens bemærkninger Økonomi- og Erhvervsministeriet sikrer i vidt omfang, at danske synspunkter fremmes i bankerne. 18

19 Denne vurdering er baseret på: Økonomi- og Erhvervsministeriet anvender styrelsesrådsmøder og bestyrelsesmøder til at søge indflydelse i bankerne og derved påvirke de beslutninger, der træffes i de 2 fora. Bestyrelsesmedlemmerne har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. De har generelt en betydelig viden om bankerne, og de har deltaget i de fleste af de afholdte bestyrelsesmøder. Der er ikke en fast procedure, der sikrer en koordinering af danske synspunkter med andre ministerier. Det har fx betydet, at relevante ressortministerier, i forbindelse med arbejdet med NIB, ikke er blevet hørt om den danske holdning i en lånesag. Økonomi- og Erhvervsministeriet giver i vidt omfang instrukser til bestyrelsesmedlemmerne i EIB og i EBRD, hvorimod dette ikke er tilfældet for NIB. Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet vurderer, om der er behov for en mere ensartet praksis. A. Styrelsesrådsmøder 42. Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan og i hvilket omfang Økonomi- og Erhvervsministeriet søger indflydelse på bankernes strategier og beslutninger gennem styrelsesrådsmøder og bestyrelsesmøder, og i hvilket omfang ministeriet har samarbejdet aktivt med bestyrelsesmedlemmet for at fremme danske interesser. 43. Der gennemføres årlige styrelsesrådsmøder i hver af bankerne. Danmark er på disse møder repræsenteret af økonomi- og erhvervsministeren. Økonomi- og erhvervsministeren har i perioden deltaget i alle styrelsesrådsmøderne i NIB, men har været forhindret i at deltage i styrelsesrådsmøderne i EIB og i repræsentantskabsmøderne i EBRD for hvert af årene i perioden I EIB var bestyrelsesmedlemmet derfor stedfortræder for ministeren, mens der til møderne i EBRD blev benyttet forskellige embedsmænd som stedfortrædere. 44. Ministeriet har brugt styrelsesrådsmøderne i bankerne til at fremføre danske synspunkter. Følgende væsentlige eksempler kan nævnes. Danmark har på et styrelsesrådsmøde for NIB fremført, at banken bør støtte iværksættere og innovation gennem udlån af risikovillig kapital. Danmark har været med til at støtte etableringen af en SMV-pulje i NIB, hvilket i høj grad skal ses i sammenhæng med den danske nationale målsætning om at fremme vækstmulighederne for SMV er. Danmark har også fremført, at EIB bør være mere selektiv i valget af projekter, da mange af de gamle EU-medlemslande efter dansk opfattelse ikke længere har særligt brug for bankens traditionelle låneprodukter. Danmark har herudover på et repræsentantskabsmøde for EBRD meddelt støtte til at forøge långivningen inden for effektivisering af energi og vedvarende energi. Danmark har desuden i EBRD talt imod, at de 10 nye EU-medlemslande skulle graduate (dvs. betragtes som markedsøkonomier, så de ikke længere er låneberettigede i EBRD), før landene selv er indstillet på det. 45. Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriet har anvendt styrelsesrådsmøderne til at fremføre danske synspunkter. Det kan endvidere konstateres, at det har været med til give lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder gennem NIB. B. Bestyrelsesmøder 46. Rigsrevisionen har vurderet, i hvilket omfang Økonomi- og Erhvervsministeriet søger ind- 19

20 flydelse i banken gennem bestyrelsesmøderne. Vurderingen baseres dels på, om ministeriet har mulighed for at instruere bestyrelsesmedlemmerne i, hvordan de skal forholde sig ved behandlingen af sager på bestyrelsesmøder, dels på hvordan det løbende samarbejde mellem ministeriet og bestyrelsesmedlemmerne finder sted. 47. Bestyrelsen i NIB varetager godkendelse af låneansøgninger og har desuden ansvaret for, at banken administreres på en økonomisk ansvarlig måde, og at dens aktiviteter er i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen har 7 årlige møder, der finder sted i bankens hovedsæde i Helsinki. Det anbefales i NIB s Code of Conduct, der angiver principperne for bankens virksomhed, at bestyrelsesmedlemmet holder kontakt med det ansvarlige ministerium og konsulterer dette for information og afklaringer. Bestyrelsesmedlemmet kan uden begrænsninger videregive det bestyrelsesmateriale, der modtages fra banken, til ministeriet med henblik på bl.a. drøftelse af lånesager. 48. I EIB har bestyrelsen ansvaret for at godkende låneansøgninger, fastsætte bankens udlånsrente og føre tilsyn med bankens drift, herunder om bankens ledelse overholder vedtægter og retningslinjer fastsat af styrelsesrådet. Der afholdes årligt ca. 10 bestyrelsesmøder i banken. Det fremgår af EIB s vedtægter, at bestyrelsesmedlemmerne alene er ansvarlige over for banken. Det er imidlertid almindelig praksis, at bestyrelsesmedlemmerne, som det er tilfældet i de 2 andre investeringsbanker, også repræsenterer og søger at fremme nationale interesser. 49. I EBRD har bestyrelsen ansvaret for at godkende låneansøgninger. Bestyrelsens opgaver er ligeledes at føre tilsyn med bankens drift, herunder om bankens ledelse overholder vedtægter og retningslinjer fastsat af repræsentantskabet. Der finder årligt 23 bestyrelsesmøder sted i banken. Ifølge vedtægterne for EBRD er bestyrelsesmedlemmerne repræsentanter for de nationale regeringer. 50. Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriet varetager de danske bestyrelsesmedlemmer for de 3 banker danske interesser i deres hverv i bankerne, og bestyrelsesmedlemmerne skal søge skriftlig instruks fra ministeriet i tvivlsspørgsmål eller i sager omhandlende bankernes generelle politik. Ministeriet finder, at der som udgangspunkt kan gives instruks på alle områder. Dette er fx sket i forbindelse med fastsættelse af lønpolitikken i EBRD, hvor det danske bestyrelsesmedlem blev instrueret i at stemme imod det indkomne forslag. Det gælder dog for alle 3 banker, at bestyrelsesmedlemmerne også har et ansvar over for bankerne. Som i enhver anden bestyrelse påhviler det bankens bestyrelser at varetage ejerkredsens samlede interesser. Bestyrelsen skal sikre, at banken administreres på en økonomisk ansvarlig måde, og at dens aktiviteter er i overensstemmelse med vedtægterne, samtidig med at bankens formål realiseres. 51. Rigsrevisionen kan konstatere, at der er mulighed for, at Økonomi- og Erhvervsministeriet kan give instrukser til de danske bestyrelsesmedlemmer. Dette har også i en vis udstrækning fundet sted. 52. Der er ikke faste rutiner for samarbejdet mellem ministeriet og bestyrelsesmedlemmerne. Der gennemføres fx ikke formøder forud for bestyrelsesmøderne med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet og bestyrelsesmedlemmet. Formøderne kunne bl.a. anvendes til at fastlægge den danske holdning til de lånesager, der skal behandles på det kommende bestyrelsesmøde. I Sverige gennemføres der som hovedregel et formøde forud for hvert bestyrelsesmøde for 20

21 alle bankerne med deltagelse af Finansdepartementet, bestyrelsesmedlemmet og medlemmets suppleant. På dette møde fastlægges Sveriges holdning til de lånesager mv., der er til behandling på det kommende møde i bankens bestyrelse. Hvis der ikke afholdes møde, foregår koordineringen ved skriftlig konsultation. Der gennemføres i Sverige også møder til opfølgning på bestyrelsesmøder. Tilsvarende møder finder heller ikke sted i Danmark. 53. For at undersøge, i hvilket omfang der finder en løbende koordinering sted mellem ministeriet og bestyrelsesmedlemmet, har Rigsrevisionen derfor gennemgået korrespondancen mellem hvert af de 3 bestyrelsesmedlemmer og ministeriet i perioden Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at bestyrelsesmedlemmet for NIB næsten ingen skriftlig korrespondance har med ministeriet, og at bestyrelsesmedlemmet kun i ét tilfælde har søgt om instruks fra ministeriet. Det var i forbindelse med en ekstrabevilling til Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP), der er en fond, som NIB deltager i. Ministeriet har supplerende oplyst, at der er løbende mundtlig kontakt og kontakt pr. mellem bestyrelsesmedlemmet og ministeriet. Suppleanten for bestyrelsesmedlemmet, der til daglig arbejder i ministeriet, har desuden deltaget ved et enkelt møde i NIB i 2005 og ved 3 møder i Tidligere dvs. før 2005 blev der desuden afholdt et formøde forud for hvert bestyrelsesmøde, hvilket skyldes, at Finansministeriet dengang også havde et bestyrelsesmedlem i NIB. 54. Et konkret eksempel på konsekvensen af den begrænsede dialog mellem bestyrelsesmedlemmet i NIB og ministeriet er en lånesag om finansiering af sikkerhedsforanstaltninger til et a- kraft-værk. Det ville efter Rigsrevisionens vurdering have været hensigtsmæssigt at inddrage vurderinger fra relevante ressortministerier for at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for den danske stillingtagen i lånesagen. Bestyrelsesmedlemmet stemte for det pågældende projekt uden først at anmode om en instruks fra ministeriet. I Sverige blev den samme sag behandlet i Finansdepartementet, der varetager det svenske engagement i de 3 banker, og sendt i høring i både Udenrigsdepartementet og Miljødepartementet, før det svenske bestyrelsesmedlem fik en instruks om, hvorledes medlemmet skulle stemme i den pågældende sag. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at investeringer i sikkerhed er i overensstemmelse med grundpræmissen i EU-lovgivningen om, at medlemslandene frit kan vælge indretningen af energiproduktionen. Desuden var projektet i overensstemmelse med en bestyrelsesbeslutning fra 1993, der giver banken adgang til at foretage udlån til sikkerhedsforanstaltninger på a-kraftværker. Det danske bestyrelsesmedlem har således ifølge ministeriet i forbindelse med stemmeafgivningen vurderet, at lånesagen lå inden for de anerkendte rammer vedrørende a-kraft. Det er Rigsrevisionens vurdering, at sagen i Danmark burde have været koordineret med relevante ressortministerier. Det ville i den forbindelse fx have været interessant at få en faglig vurdering af, om projektet lå inden for rammerne af beslutningen fra Der er et tæt samarbejde mellem ministeriet og bestyrelsesmedlemmerne for EIB og EBRD. Den skriftlige korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne og ministeriet viser, at principielle sager ofte drøftes, og at bestyrelsesmedlemmerne i flere tilfælde har indhentet instruks fra ministeriet. 56. Der gives i vidt omfang instrukser fra departementets side vedrørende EIB og EBRD, hvorimod der kun i enkelte tilfælde er givet det vedrørende NIB. 21

22 57. Rigsrevisionen har gennemgået de danske bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder i perioden og de danske bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug på opgaven i Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 58. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Økonomi- og Erhvervsministeriet anvender styrelsesrådsmøderne og bestyrelsesmøderne til at søge indflydelse i bankerne og derved påvirke de beslutninger, der træffes i de 2 fora. Der er imidlertid ikke faste rutiner for samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne og ministeriet, der systematisk sikrer, at relevante ressortministerier kan inddrages i vurderingen af låneansøgninger og i den efterfølgende fastlæggelse af den danske holdning hertil. Til sammenligning er der i Sverige faste procedurer for samarbejdet mellem ministeriet og bestyrelsesmedlemmet, der omfatter formøder og afrapportering i forbindelse med bestyrelsesmøderne. 59. Der gives i vidt omfang instrukser fra departementets side vedrørende EIB og EBRD, hvorimod der kun i enkelte tilfælde er givet det vedrørende NIB. Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet vurderer, om der er behov for en mere ensartet praksis. 60. Det er Rigsrevisionens vurdering, at bestyrelsesmedlemmerne deltager aktivt på bestyrelsesmøderne. Dette baseres dels på, at bestyrelsesmedlemmerne i vid udstrækning deltager på bestyrelsesmøder, dels på det oplyste tidsforbrug på bestyrelsesarbejdet. De gennemførte interviews viser endvidere, at bestyrelsesmedlemmerne har en betydelig viden om de banker, de sidder i bestyrelsen for, og at Økonomi- og Erhvervsministeriet udpeger bestyrelsesmedlemmer, der har stor erfaring og mangeårig indsigt i dansk erhvervs- og udenrigspolitik. V. Økonomi- og Erhvervsministeriets overvågning af NIB, EIB og EBRD Rigsrevisionens bemærkninger Økonomi- og Erhvervsministeriets overvågning af opfyldelse af bankernes formål og revision er tilfredsstillende, idet der dog er enkelte forhold, som ministeriet bør arbejde videre med. Denne vurdering er baseret på: Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Økonomi- og Erhvervsministeriet nu arbejder for en evaluering af NIB s virksomhed, så bankens aktiviteter evalueres på tilsvarende vis som aktiviteterne i EIB og EBRD. Det er positivt, at Danmark har støttet, at evalueringsenheden i EBRD er blevet flyttet fra at referere til ledelsen til nu at referere til bestyrelsen, da det er med til at sikre uafhængighed i enhedens arbejde. Ministeriet bør desuden være opmærksom på og arbejde for, at flest muligt af EBRD s evalueringer bliver gjort offentligt tilgængelige. Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet arbejder for, at de 3 investeringsbanker omfattes af en ekstern og uafhængig forvaltningsrevision. Ministeriet har ikke nedskrevne procedurer for, hvordan ministeriet modtager og godkender regnskaberne for investeringsbankerne. A. Revisions- og kontrolorganer 61. Rigsrevisionen har i det følgende undersøgt, om Økonomi- og Erhvervsministeriet har arbejdet for, at bankerne er undergivet tilstrækkelig revision og kontrol. 22

23 62. Tabel 3 viser investeringsbankernes revisions- og kontrolorganer. Tabel 3. Revisions- og kontrolorganer i NIB, EIB og EBRD NIB EIB EBRD Overordnede kontrolorganer Kontrolkomité. Revisionsudvalg. Revisionskomité. Intern revisionsenhed Ja. Ja. Ja. Ekstern revision: Finansiel revision Privat revisionsfirma. Privat revisionsfirma. ECA på dele af banken. Forvaltningsrevision Ingen forvaltningsrevision. ECA kan udføre forvaltningsrevision på dele af banken. Intern evalueringsenhed Nej. Ja. Ja. Kilde: Bankernes hjemmesider. Privat revisionsfirma. Ingen forvaltningsrevision. 63. Det fremgår af tabel 3, at alle bankerne har et overordnet kontrolorgan. I NIB varetages denne opgave af en kontrolkomité, der udpeges af Nordisk Råd. I EIB er der etableret et revisionsudvalg, der udnævnes direkte af styrelsesrådet, og som er uafhængigt af banken, og i EBRD er revisionskomitéen en del af bestyrelsen og udpeges af denne. Alle bestyrelsesmedlemmer kan dog deltage i møderne i revisionskomitéen. De overordnede kontrolorganer sikrer, at de interne revisions- og kontrolenheder rapporterer til et organ, der er uafhængigt af direktionen i banken. 64. Bankerne har en intern revisionsenhed. Hovedopgaverne for de interne revisionsenheder er at sikre effektive interne kontrolsystemer og procedurer. De interne revisionsenheder refererer til de overordnede kontrolorganer (kontrolkomité, revisionskomité og revisionsudvalg) for den pågældende bank. 65. Alle bankerne har en ekstern revision, der foretager finansiel revision, mens EIB i et vist omfang også er underlagt revision fra Den Europæiske Revisionsret (ECA). Denne revision omfatter dog alene de dele af bankens forretninger, der snævert vedrører EU. I henhold til EFtraktatens artikel 248(3) har ECA alene adgang til at revidere de lån, som banken har ydet på vegne af EU, hvor EU står som garant, eller som indgår i EU s budget. Et eksempel på denne type lån er lån ydet til de nye EU-medlemslande med henblik på at styrke opbygningen af institutionerne i landene, så de bedre kan honorere EU s krav. ECA kan udføre forvaltningsrevision på de dele af EIB, som revisionsretten har adgang til. NIB og EBRD er ikke omfattet af forvaltningsrevision. 66. Faktaboks 4 viser INTOSAI s (International Organization of Supreme Audit Institutions) principper for revision af internationale institutioner. INTOSAI er den internationale sammenslutning af rigsrevisioner. 23

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) "The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective.

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective. $SSHQGLNV,0)VÃUROOH,QGOHGQLQJ Den Internationale Valutafond (IMF) blev etableret i december 1945 for at skabe et samarbejde om det globale valutasystem. Som led i dette samarbejde er IMF s rolle at overvåge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere