S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portræt Årsmøde Mission Konference Boganmeldelse Andagt Studenterne Stiftet i

2 Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. april 2012, skal være redaktionen i hænde senest 15. marts. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Hans Asger Holmsgaard Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Boje Ehmsen E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 50 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønskes nyhedsmail aflever mailadressen til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Hans Asger Holmsgaard, Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: E: Næstformand Preben Bredesgaard, Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst - T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær Anne Bodilsen, Helgolandsgade 18, Århus C - T: E: Medhjælpende studentersekretær Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Missionssekretær Lisbeth M. Thøstesen, Tulipanvej 4, 7000 Fredericia - T: E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Suppleant Andreas Munk, Håndværkerhaven 11, st. th., 2400 København NV - T: E: Suppleant Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Østerbrogade 85, vær København Ø - T: E: Tanker ved et nyt årsskifte Lederartikel v/ næstformand Preben Bredesgaard Preben Bredesgaard At være til - er at være til gavn. Glæden er den, at Herren alene ved, hvor i verden han bedst får os brugt. Lad mig gå med livets bud, så tag mig, før mig, som du vil. Led mig Frelser af din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne. Hjælp os at søge riget dit som det allerførste. Gør os varme for dit værk. Glæden er den at vokse som grene, næres af stammen, og bære dens frugt. Guds fred er sangen i dit blod, når kærligheden gir dig mod og lyst og kraft og overskud, så du formår at holde ud. Citater fra Den danske Salmebog Vi lever i en tid, hvor den kristne kultur er på retur i Danmark, og hvor mennesker bliver hyperindividualister, selvcentrede og ensomme. Grådigheden tager til, og folk bliver af den grund ikke glade. Det siges, at danskerne er verdens lykkeligste folk. Jeg tvivler. Det kristne livsfundament er forsvundet for rigtig mange. Freden i sindet er borte, og fællesskabet trives dårligt. Det er vigtigt, at vi som troende læger er lys og salt, dér hvor vi er sat. At være til inspiration, at sprede glæde, tryghed og mod til at leve livet. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Ef Vores fællesskab i KLF er blevet markant styrket i det forgangne år. Det var en fornyelse, at nye unge kræfter er ved at tage lederskab. Det gav ny friskhed over vores årsmøde i Svendborg og tegner godt for 2012, hvor det overordnede tema bliver: Sygdom Lidelse Helbredelse. Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Eller vores egen skyld? Hvordan forholder vi os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Kristelig Lægeforenings bestyrelse ønsker jer alle en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Valg af dirigent Svend Prytz blev valgt til dirigent. Valg af stemmetællere blev Arne Skipper og Thomas Nissen. 2 Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. Fire medlemmer er gået bort siden sidst og blev mindet: Else From Pedersen, Kjeld Borup, Mogens Rønkjær og H.C.Helsborg. Tilstedeværende nye medlemmer blev bedt om at præsentere sig. Det samme gjaldt for studenter til stede for første gang. Formandens beretning Der henvises til den skriftlige beretning i Serpens Aeneus og der suppleres med følgende: Kristian Kristensen vil gerne fritages for at være webmaster. Der er fundet en afløser, som er stud. med. Ida Helsø fra København. Tidligere formand Herman Rendtorff har skrevet en erindringsbog, som er til salg på årsmødet for 50 kr. Beløbet går ubeskåret til Lægemissionsfonden. Foreningen har i det forløbne år deltaget i den offentlige debat med: Bestyrelsens indlæg i Ugeskrift for Læger om retten til at bære religiøse symboler med efterfølgende debat. Ellen Mølgaards indlæg i Politikken om alternativt sundhedshus til behandling af afviste asylansøgere. Omtale i Dagens Medicin og Kristeligt Dagblad af Allan Axelsen for at tilbyde at bede sammen med patienter, som har ondt i livet. Foreningens medlemmer opfordres til at deltage i den offentlige debat. Ved næste års formandsvalg skal der findes en ny kandidat, da den nuværende formand trækker sig til den tid af personlige årsager. Missionssekretær Lisbeth Thøstesen: Brev fra Steen Mølgaard Andersen, Sikonge, Tanzania blev læst op. Der er sendt udstyr til hans arbejde. Lea Lauritsen har været udsendt af Læger uden Grænser, men er hjemme igen. Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Friis Juhl er udsendt af Danida til Zanzibar. Kommentar: Alle udsendte medlemmer bør nævnes. Studentersekretær Lilia Bredtoft: København: ca. 40 er aktive på facebook, måske flere. Hver 14.dag møde med fælles spisning, hvortil der også er inviterede. Mandag den 26.september er Kristne Medicinere i København som indbydere og initiativtagere til en etikkonference på Panum Instituttet, hvor også John Wyatt deltager. Der er ca. 400 tilmeldt på facebook. Der har været velbesøgte møder med bl.a. Jutta og Henrik. Der er planlagt møde med Nikolaj Vibe fra Job Mission. Århus: Mange nye 1.semester studerende har deltaget i møderne. Der er ca. 30 faste medlemmer. Der er forskellige aktiviteter, bl.a. hvor man har besøgt kristne læger i området. Odense:10-15 studenter mødes hver anden tirsdag. 2-3 har forberedt et indlæg. Gruppen har deltaget i Sundhedsmekka arrangeret af IMCC, hvilket har givet en del nye kontakter. Fremover planlægges det at lægge vægt på etik. Ålborg: ingen gruppe endnu. Kommentarer: overveje støtte til at starte Kristne Medicinere i Ålborg. Kontakter efterlyses. Etikudvalget = bestyrelsen se formandens beretning. Internationalt arbejde v/ Kristian Kristensen (ICMDA s bestyrelse): Kort præsentation af ICMDA. Ved sidste bestyrelsesmøde i ICMDA blev det besluttet at udskille Mellemøsten og Nordafrika fra Eurasia til en selvstændig region. Eurasia vil dog fortsat være den største region. ICMDA er inviteret til at varetage videreuddannelse af læger i Sydsudan med støtte fra Verdensbanken og WHO. I denne weekend er der fælles nordisk og baltisk studentermøde og lederkonference. Lignende møde afholdes samtidigt i Centralasien. Der vil være møde for ASR fra Eurasia med regionalt bestyrelsesmøde i Danmark 15/ Der har i det forløbne år været afholdt 3 regulære ICMDA-bestyrelsesmøder foruden kontakt over Skype med planlægning af det næste internationale møde i Rotterdam 2014, og som samtidig markerer foreningens 50 års jubilæum er i fuld gang. Tema: Serve - Share Shine. Work a Day for ICMDA den 14/ Samlet beretning vedtaget med applaus. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2010 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2012 Foreningskonto: rejseudgifter afhængig af ICM- DA-rejseaktivitet. Årsmødebudgettet vejer tungest på udgiftsposten. Udgifter til Serpens Aeneus er nu lavere, da etableringsudgifter til layout er overstået. Reelt overskud ca kr., når der er justeret for mellemregninger med Harstads fond og Lægemissionsfonden. 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 1, stk. 2: Organisationen er en sammenslutning af kristne læger og medicinstuderende. Dens formål er at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus og fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning blandt deres kolleger og i hele deres virkekreds samt som en særlig opgave at virke for og yde støtte til lægemission. 2, stk. 1: Enhver læge og medicinstuderende, som tilslutter sig organisationens formål, kan blive medlem af organisationen. 2, stk. 2: Udgår. (Medicinske studenter, som kan tilslutte sig organisationens formål, kan blive associerede medlemmer. De kan deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.) 6, stk. 2: Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer. Formanden og mindst to af de øvrige skal være læger. Bestyrelsen kan herudover uden for sin midte vælge en kasserer, der kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Desuden er valgt 2 suppleanter. 4 S e r p e n s A e n e u s

4 Generalforsamling Portræt 6, stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, dog kan man - jævnfør stk. 2 - vælge et foreningsmedlem uden for bestyrelsen til kasserer. Organisationen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening. De nævnte vedtægtsforslag blev vedtaget. 5. Valg af formand udgår 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Preben Bredesgaard og Ellen Mølgaard er villige til genvalg. Mark McCullagh ønsker at udtræde, og der skal vælges et nyt medlem for en etårig periode. Herud over opstilles Andreas Munk, Anders Voldby, Anne Bodilsen. Ellen Mølgaard vil gerne trække sin kandidatur. Andreas Munk trækker sig for at fortsætte som suppleant. Anne Bodilsen ønsker kun at opstille til en etårig periode. Herefter vælges Preben Bredesgaard og Anders Voldby for en toårig periode og Anne Bodilsen for en etårig periode med applaus. 7. Valg af bestyrelsessuppleant Andreas Munk er villig til genvalg og genvælges med applaus. 8. Valg af revisor Genvalg af Anders Bjerglund Andersen. 9. Fastsættelse af kontingent for 2012 Budgetforslag præsenteres: mange usikkerhedsmomenter i indtægter. Der foreslås uændret kontingent for læger og for studenter 100 kr. Vedtages med applaus. 10. Eventuelt Opfordret til bøn for etikseminar den 26. september 2011 på Københavns Universitet arrangeret af bl.a. Kristne Medicinere. Den 27. september 2011 Svend Prytz, dirigent - Tinne Hornstrup, referent Nye bestyrelsesmedlemmer På generalforsamlingen blev Anne Bodilsen valgt til ny studentersekretær med ansvar for Århus og Aalborg. Anne er kandidat fra Århus Universitet sommeren 2010 og har efterfølgende haft basisuddannelse i Århus og er nu i gang med ph.d. forløb ved mammakirurgisk afdeling ligeledes i Århus. Som medhjælpende studentersekretær valgtes Anders Winther Voldby. Anders er kandidat fra Københavns Universitet i 2009 og har netop afsluttet en introduktionsstilling i intern medicin med fokus på infektionsmedicin en interesse, der udspringer af et ophold på et missionshospital i Ndolage, Tanzania. I sit daglige virke værdsætter Anders muligheden for at hjælpe andre mennesker videre i deres liv rent helbredsmæssigt, men også med erkendelsen af at være skabt i Guds billede. Med sin deltagelse i KLF s arbejde håber Anders at kunne bidrage med fokus på fællesskabet blandt yngre kristne læger og medicinere. Det er særligt kristne lægers mulighed og evne til at præge den lægelige etik og tilgang til patienter, der ligger Anders på sinde. Anne Bodilsen Anders Winther Voldby 6 S e r p e n s A e n e u s

5 Årsmøde Mission Et fornyet årsmøde Årsmødet var i år flyttet til Danhostel i Svendborg, hvilket viste sig at være et godt valg. Mødesalen var perfekt med de nødvendige hjælpemidler. Værelserne var gode. Stedet havde dog lidt for mange trapper, og vi fik ikke som lovet mulighed for at bruge elevatoren; men det vil der blive rettet op på næste år. Der var mange kroge, hvor man kunne hygge sig. Maden var betydeligt bedre end på tidligere årsmødesteder og servicen i top. Det bedste var dog den fornyelse, som planlægningsgruppen af yngre læger og studenter stod for. De formåede på forbilledlig vis at pifte årsmødet op til glæde for både unge og gamle. De stod for al mødeledelse, sang og musik, og de leverede lørdag aften en meget sjov revy. Gruppen fortjener en stor tak for deres indsats, og vi håber meget, at de vil gentage succesen næste år. Vores taler John Wyatt holdt på et let forståeligt engelsk nogle meget personlige og gode taler, som ingen var uberørte af. Manuskripterne til alle taler vil kunne ses på vores hjemmeside. Udover John Wyatt havde årsmødet også et andet internationalt islæt, idet der samtidig blev afholdt både ledertræningsseminar for studenterledere fra Norden og Baltikum og fællesmøde for de nationale ledere af de kristelige lægeforeninger fra de samme lande. I år havde flere yngre læger og studenter fundet vej til årsmødet, hvilket er meget glædeligt og lover godt for foreningens fremtid. Det er dog fortsat vigtigt, at også I ældre medlemmer bakker op om arrangementerne, at I kommer og deler jeres erfaringer med den næste generation (som er meget lydhør) og på den måde hjælper dem med at føre foreningen videre! Næste årsmøde bliver også på Danhostel i Svendborg fra fredag, den 28. til søndag, den 30. september. Emnet bliver Sygdom Lidelse Helbredelse. Se nærmere herom andet steds i dette nummer af Serpens; men reserver allerede nu datoen.i kan godt begynde at glæde jer til næste årsmøde! Hans Holmsgaard Kaldet til at vise Guds kærlighed Vi har nok svært ved at se os selv som missionærer i traditionel forstand, men vi mener også, at vi kan være kaldet til at vise Guds kærlighed ved at hjælpe mennesker, siger Ane og Jørgen Bøndergaard Iversen. Den 16. september rejste parret til Etiopien som associerede udsendinge. Det betyder, at Ane og Jørgen har almindelige lønnede jobs, men samtidig er med i netværket af DEM-medarbejdere i Etiopien. De skal også løse forskellige ad hoc opgaver for DEM blandt andet som netværk for volontører. Ane er læge på Bethel Teaching General Hospital i Addis Ababa, hvor hun skal være med til at udbygge hospitalets akutmodtagelse. Jørgen fortsætter sit arbejde som software udvikler med hjemmearbejdsplads. Og så skal de ellers være forældre for deres tre børn: Elmer (4), Dagny (3) og Edith (1). (Brugt med tilladelse fra Dansk Etiopier Mission. Tekst og foto har været bragt i DEM-blad nr. 05/2011). Nyt fra Tanzania Der står lidt om Ane og Jørgen på Dansk Etiopier Missions hjemmeside: Samme sted kan man tilmelde sig deres nyhedsbreve. Derudover har de en blog, som jævnligt opdateres: Ane og Jørgen Bøndergaard Iversen med børnene Stetoskop til Steen KLFs Lægemissionsfond har bevilget nyt udstyr til den trofaste lægemissionær i Tanzania Steen Møllgaard Andersen, som er udsendt til spedalskhedsarbejdet i Sikonge af BDM = Brødremenighedens Danske Mission. Han har efter eget ønske fået tilsendt et otoskop, to BT-apparater, et almindeligt stetoskop og et kardiologi-stetoskop. Steen Møllgaard Andersen har skrevet tilbage i et brev dateret d.14.september, at udstyret er nået frem i god behold (via Erik Baun, generalsekretær i BDM); samt at Steen glæder sig til at tage udstyret i brug, ikke mindst kardiologi-stetoskopet (før har han klaret sig med stetoskopet fra sin studentertid!). 8 S e r p e n s A e n e u s

6 Konference Konference Fosteretik på Panum Referat fra konference v/ Boje Kvorning Ehmsen og Nadja Skadkær Hansen Boje Kvorning Ehmsen Nadja Skadkær Hansen Hvornår er et barn et barn? Hvornår begynder livet? Det er store etiske spørgsmål, som er blevet debatteret heftigt gennem mange år. Moderne opdagelser og teknologier, særligt indenfor fosterdiagnostik, føjer yderligere dimensioner til i forvejen vanskelige og væsentlige spørgsmål. Derfor inviterede en række forskellige medicinske studenterbevægelser i september til en foster- og neonataletikkonference på Panum Instituttet med deltagelse af Thomas Ploug (medlem af Etisk Råd), gynækolog Charlotte Wilken-Jensen, John Brodersen (klinisk lektor i almen medicin) og den engelske neonatolog John Wyatt. Sidstnævnte var i landet pga. KLFs årsmøde. Konferencen var blevet til i et samarbejde mellem Kristne Medicinere og fire andre studentergrupper på Panum. De øvrige grupper var Foreningen af Danske Lægestuderende, PIP- PI (pædiatrisk interessegruppe), SexEkspressen (som er en gruppe studerende, der tager ud og varetager seksualundervisning i Folkeskolens højere klassetrin) og Gyn-Obs interessegruppen. Foster- og neonataletik er et følsomt område, og megen sorg og smerte knytter sig til emner som spontan og provokeret abort, barnløshed, fosterdiagnostik, misdannelsesscreening, in vitro fertilisation, præmaturitet og medfødte handicaps. Det er dog vigtigt at diskutere etikken bag disse potentielt eksplosive emner. Der var stor interesse for arrangementet og omkring 300 tilhørere, primært medicinstuderende, var villige til at bruge en mandag eftermiddag og aften på at høre oplægsholderne og deltage i den efterfølgende debat. Gynækolog Charlotte Wilken-Jensen påpegede, at vores avancerede tekniske formåen placerer os i en situation, hvor vi genererer viden, som vi ikke véd, hvordan vi skal håndtere. Alligevel må vi gøre noget med den viden. Og det gør vi så hver dag på landets hospitaler og klinikker i overensstemmelse med gældende lovgivning, kultur og procedurer. Spørgsmålet er, om vi gør mere gavn end skade? Ja, mener Wilken-Jensen; vi gør mere gavn end skade. Men hvad er egentligt gavnligt og skadeligt? Hvilke stemmer vejer tungest i vurderingen? Forældrenes? Samfundets? Fosterets? De faglige eksperters? Og hvilke rådgivere skal for- ældrene præsenteres for og lytte til? Læger eller frivillige fra Landsforeningen Downs syndrom eller begge dele? Uanset ekspertise og holdning i panelet kom der ingen skråsikre sort-hvide svar fra rampelyset derimod en bekræftelse af spørgsmålenes svære karakter. John Wyatt gjorde opmærksom på, at man i debatter af denne slags må huske på, at det handler om virkelige mennesker af kød og blod og om deres beslutninger og deres liv. Debatten foregik ved, at publikum kunne sende en SMS til ordstyreren, som derefter viderestillede spørgsmålet til én i panelet. Der blev bl.a. spurgt, om vores værdi som mennesker er begrundet ud fra, hvad vi kan udrette, eller om vi har værdi i kraft af vores blotte eksistens? Hvornår eksisterer vi overhovedet som menneske frem for som en celleklump? Ønsker vi en verden uden alvorligt handicappede mennesker, uden misdannede ikke-levedygtige spædbørn, uden Downs syndrom, uden alverdens trisomier og defekter, eller synes vi, som Thomas Ploug fra Etisk råd udtrykte det, at det bringer livskvalitet at leve i en virkelighed med biodiversitet? Et andet spørgsmål fra publikum lød således: Hvordan undgår vi, at screening (som egentlig betyder grovsortering) ender med en jagt på det perfekte menneske? Hertil svarede almen mediciner, John Brodersen, at han i vores samfund ser en tendens gående mod skønhedisme og perfektisme, og at den medicinske profession bør genoverveje sit bidrag til samfundet i denne udvikling. Lige nu går det den forkerte vej, lød det pessimistisk fra ham. Men hvilken vej skal vi så gå? For at vælge en retning fremad må vi vide, hvor vi står nu, og hvor vi kommer fra. Som John Wyatt udtrykte, må vi erkende, at everybody comes from somewhere. There is no neutral ground. Der er derfor brug for samme ydmyge og respektfulde tone, som blev anslået af panelet trods forskellige holdninger og verdensbilleder. Der er mange spørgsmål og få svar. Forhåbentlig kan vi være med til at præge samfundet i en sådan retning, at vi, som John Wyatt så smukt udtrykte det, kan sige til alle blandt os: Det er godt, at du er til. Det er godt, at du er i verden. 10 S e r p e n s A e n e u s

7 Boganmeldelse Boganmeldelse Hvad i alverden er meningen? om at leve med kronisk sygdom og handicap. Lisbeth Riisager Henriksen (red.), Unitas Forlag Andreas Munk Boganmeldelse v. Andreas Munk, læge, Psykiatrisk Center Ballerup Bogen er en antologi med bidrag af en forfatterskare primært bestående af teologer, men også et par psykologer og en læge. Den er opdelt i 2 dele: 1. del med fokus på det psykiske og sociale aspekt og 2. del med fokus på det åndelige aspekt af det at leve med kronisk sygdom eller handicap - i kristent perspektiv. 1. del virker bedst skruet sammen. Her behandles temaer som identitet, afmagt, sorg, depression, skam, henover kapitlerne om at vokse op med kronisk sygdom selv eller i familien, til kapitlerne om parforholdets og singlelivets udfordringer. Her findes udmærkede og brugbare overvejelser, men desværre behandles temaerne noget teoretisk, og kapitlet om afmagt og sorg virker misforstået filosofisk eller lærebogsagtigt. Samtidig får man undervejs følelsen af, at der ikke skrives til den trætte og nedbøjede, hvilket for emnet er katastrofalt. Fx om singlelivets udfordringer på s. 177: Man må selv så godt som muligt forsøge at finde mening og trivsel i sit liv. Det er der ikke megen trøst og opmuntring i! 2. del indledes med det totalt misforståede kapitel af præsten Michael Wagner Brautsch En kontrakt med Gud?. Rigtignok kan vi ikke forvente et sygdomsfrit liv, hvis vi blot opfører os pænt og dydigt, men det er absurd, når han på s. 197 skriver: Det næstmest naturlige i livet er at blive syg (det mest naturlige er at dø!). Det forholder sig lige modsat, hvilket opleves af ethvert menneske, og det fremgår vel (også for en teolog) ret klart af syndefaldsberetningen i 1. Mosebog. Det er unaturligt at blive syg, og det strider imod menneskets natur, at vi skal dø. Vi er ikke skabt til dette. Endnu mere absurd forekommer hans private lære om, at sygdom også findes i Paradis, på Den Nye Jord ud fra en allegorisk tolkning af Åbenbaringsbogen kap. 22, a la en sten kan ikke flyve, mor kan ikke flyve; ergo er mor en sten. Michael Wagner Brautsch s livssyn er, at det gode ikke eksisterede, hvis vi ikke kendte til det onde. Livet byder på medgang og modgang, og der findes ikke retfærdighed i eksistensen. Derfor er det meningsløst, når det ramte menneske spørger hvorfor?. Et menneske, der spørger sådan, har altså ikke opnået forfatterens høje erkendelsesplan. Hvilken trøst! og et livssyn, som vel må diskvalificere forfatteren som kristen præst og sjælesørger. Lidt af samme skuffe møder vi hos en anden præst, Ruth Østergaard Poulsen på s. 277: Så længe vi ikke har talt os selv tomme for alt, hvad der fylder os i forhold til Gud, er vi døve for, hvad han har at sige til os. Er det virkelig, hvad kirken har at sige til det lidende menneske, der har råbt, bønfaldet, tigget og bedt mod Himlen i måske årtier? Kun lidelse. Du har ikke talt dig tom. Du må gøre det bedre, så kommer der svar. Eller lige så misforstået hos præsten Trine Kern Kernel på s. 301 om overgivelse: Det betyder, at have tillid og håb til, at det, der sker os, er godt for noget. Værsgo ALS-patient! Altså igen en påfaldende mangelfuld viden eller vedkendelse af Bibelens lære om ondskaben (og dermed også sygdom) som noget Gudsfjendsk, der er kommet ind i skaberværket ved syndefaldet. Og det er fuldstændig fraværende i hele bogen. Helt anderledes indlevelse og trøst finder man hos præsten Leif Andersen i kapitlet: Når Gud er tavs. Her vedgås troen og tvivlen, vreden, længslen og håbet. Kapitlet er berigende, trøstende og stærkt. Her efterlades ingen i en tilstand af selvbebrejdende hjælpeløshed, men i stedet ledes man til det eneste sted, hvor hvilen og trøsten er for den kronisk syge eller handicappede, og i øvrigt for alle andre: hos Kristus. Det er overraskende og for mange sikkert stødende. Bogen henvender sig ifølge forordet til mennesker med kronisk sygdom eller handicap eller deres pårørende, men også til sundheds- og omsorgspersoner, der arbejder med kronisk syge og handicappede. 12 S e r p e n s A e n e u s

8 Andagt Studenterne Jeg kan ikke lide Jesus Andagt v/ Stud. med. Boje Kvorning Ehmsen Jeg kan ikke lide Jesus. Sådan sagde en ven til mig for nylig. Hvad mener du med det, fik jeg gispet ud efter at have aspireret en tår kaffe. Jo, Han forventer, at jeg har et gavmildt sind. Hvorfor kan jeg ikke bare nøjes med at give tiende? Han forventer, at jeg tilgiver, men jeg har mere lyst til at hævne mig. Han opfordrer mig til at være ydmyg, men jeg vil hellere hævde mig selv. Hvis nogen vil have min kjortel, skal jeg også give min kappe. Hvis nogen vil have, at jeg arbejder en time, skal jeg arbejde to. Han rørte ved de syge og omfavnede de udstødte. Jeg har altså ikke lyst til at omfavne en usoigneret hjemløs. Derfor kan jeg ikke lide Jesus. Jeg måtte indrømme, at der var en vis logik i min vens udmelding. Hvis Jesus var den, som Han påstod Han var, og hvis vi som kristne påstår, at Jesus er den, som Han påstår Han er, må Salme: Se, universets Herre Oluf E. Paaske 1988 det medføre, at vi skal forsøge at handle som Han gjorde. Og det er isoleret set en ubehagelig tanke, som hurtigt kan komme til at føles som en tung byrde. Men Jesu befalinger skal ikke betragtes isoleret, men de skal sættes i relation til Jesu gerning på jord og Jesu gerning i os. Man bør ikke spørge, hvorfor skal jeg handle som Jesus, men har man Kristi sindelag, spørger man: Hvordan skulle jeg kunne handle anderledes end Han gjorde. I mødet med evangeliets budskab om nåden sker der en transformation med os, så vore motiver for at handle ikke længere er at opnå noget eller at få noget igen. I Jesus oplever vi tilgivelsen uden at have fortjent den, og derigennem bliver vi i stand til at være mere som Ham. Da bliver det meningsfuldt at forsøge at handle som Han og meningsløst at handle anderledes. KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret I at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Århus: Hver tirsdag kl i Medicinerhuset Odense: Tirsdage i ulige uger kl København: Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Se opslag på studiet, i MOK eller på Facebook. Fredag 16. december kl Julefrokost i bofællesskabet på Refnæsgade 41, 3.sal, Nørrebro Der bliver arrangeret fælles lejr for alle studerende og yngre læger i slutningen af februar eller begyndelsen af marts. For mere info skriv til For yderligere information om KM, arrangementer, mødesteder osv. : kontakt: Århus: kontaktperson Marie Bodilsen Yngre læger Som et nyt tiltag i Kristelig Lægeforening vil vi etablere en gruppe for yngre kristne læger. Flere nyuddannede kristne læger har under studiet nydt godt af fællesskabet i Kristne Medicinere. Derfor er et forum for yngre kristne læger en naturlig opfølgning. Flere nyuddannede læger beskriver, at de står meget alene både med svære arbejdsopgaver og etiske udfordringer. Formålet med gruppen er derfor at skabe en ramme, hvor yngre læger kan diskutere hverdagens udfordringer i lægegerningen ud fra en kristen overbevisning. Gruppen vil være lokaliseret i København til at begynde med. Hvis du har lyst til at være en del af dette fællesskab, er du meget velkommen til at kontakte gruppens koordinator Anders Voldby for yderligere information på Første samling er en julefrokost den 12. december kl på Nørrebro, København N. 1. Se, universets Herre i rummets kongehal med stjerner i sin krone og kloder uden tal. Dog er han her i støvet, han kommer os så nær. Han ser vor færden på jorden og husker, hvem vi er. 2. Se, han som tænder lyset i rummets kirkesal, velsigner alt det skabte fra Himlens katedral. Og dog ser han i nåde til jordens kælderdynd. Han rækker sine hænder mod os, som faldt i synd. 3. Se, han som skabte livet i verdensrummets skød, han hersker over altet og over liv og død. Og dog bor han i hjertet hos sine børn på jord, han skaber liv af døde og frelser den, som tror. Odense: kontaktperson Anders Voldby, København: kontaktperson Anders Voldby, og Boje Kvorning Ehmsen, T: S e r p e n s A e n e u s

9 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer Vintermøde lørdag 28. januar 2012 kl Rungsted Sognegård, Bolbrovej 10B, Rungsted Kyst. Talere: Psykiatrisk overlæge Ellen Kappelgaard og journalist ved Kristeligt Dagblad Line Vaaben. Emne: Sygdom - Lidelse - Helbredelse. Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Andagt: Sognepræst Bodil Bang-Berthelsen. Forårsmøde lørdag 3. marts 2012 kl Baptistkirken, Eksercerpladsen 2, 8800 Viborg. Taler: Praktiserende Allan Axelsen og baptistpræst Elise Gaust. Emne: Sygdom - Lidelse - Helbredelse. Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Allan Axelsen vil herudover fortælle om at bede for patienter. Andagt: Pastor Poul Asger Beck. ICMDA s Eurasia-regionsmøde fredag 23.marts 2012 kl Hvide Kilde, Kagerup Stationsvej 35, 3200 Helsinge. Kom og mød kolleger fra mange forskellige lande. I dagene marts 2012 mødes kristne læger fra ICMDA s Eurasia-region (Europa, Centralasien og Mellemøsten) på lejrstedet Hvide Kilde i Nordsjælland. Der vil være ledertræningsseminar for unge læger, der står i det kristne studenterarbejde i regionen, og der skal afholdes bestyrelsesmøder, og der bliver en samling af repræsentanter fra forhåbentlig de fleste af ICMDA s medlemslande i regionen. Fredag aften slås dørene op for Kristelig Lægeforenings medlemmer Programmet er endnu ikke fastlagt i detaljer. Det endelige program bliver lagt på KLF s hjemmeside, så snart det foreligger. Se KLF s hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n s A e n e u s

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 01.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 Stiftet i 1897 01.12 www.klf-dk.org 1 Kristelig

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15 S e r p e n s A e n e u s 02.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Nekrolog Else Høilund Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Biografi Peter Saunders ICMDA konference 2014 Studenterne 2 3 4-7 8-9 10

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Lørdag d. 02. september 2016 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 1. Valg af dirigent Peter B. Pedersen vælges og konstaterer, at

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 S e r p e n s A e n e u s K L 01.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Rejsebreve Det nostalgiske hjørne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 Stiftet i 1897 01.11 www.klf-dk.org

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19 S e r p e n s A e n e u s K L 03.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portrætter Liv og død i lægehænder Studenterne Liv og død i menneskehænder Nekrolog Andagt 2 3 4-8

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE FLERE FORFATTERE Når sygdommen rammer BIBELSTUDIE LOHSE Indhold

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Club Corvette Denmark. Søndag d.12 april 2015 kl. 13:00 på Hotel Antvorskov Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse Motorvejsafkørsel 39. www.hotelantvorskov.dk Alle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde PRIME konference Årsmøde ICMDA konference 2014 Andagt IMSC 2014 Lejr for Kristne Medicinere Studenterne & yngre

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod Et menneske, der lider af en uhelbredelig sygdom, kan føle sig magtesløs og uden muligheder. Det menneske, som har fået at vide, at den sygdom, man lider af, ikke kan kureres, kan opleve det som om han

Læs mere