Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko."

Transkript

1 Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: E: w: Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner og rejser, der udbreder kendskabet til forskningsmetoder og resultater på en seriøs og spændende måde. Folkeuniversitet er spredt ud over hele landet, og det lokale arbejde foretages af lokale komiteer, der fungerer som en forening med vedtægter, formand, kassere mv. (se minimums vedtægter side 3). Komiteerne består ofte af repræsentanter fra lokale foreninger, organisationer og institutioner. De lokale komiteer, er tilknyttet en sekretariatsenhed, som udfører forskellige opgaver for komiteerne. Denne introduktion er udarbejdet af sekretariatsenheden under Komitestyrelsen. Sekretariatsenheden har til huse på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vemb. Komitestyrelsen består af en bestyrelse på fem, som er valgt blandt de komiteer, der er tilknyttet Komitestyrelsen (se liste over komiteer, tilknyttet Komitestyrelsen side 5 samt organisationsdiagram side 5). Hvad komiteerne gør? Komiteen finder lokalt frem til hvilke foredrag/kurser, man ønsker, samt hvor foredraget/kurset skal afvikles. Dette kan evt. foregå i samarbejde med andre lokale foreninger og institutioner (se retningslinjer side 4-5). Sekretariatet/Komitestyrelsen hjælper gerne med ideer til emner og foredragsholdere Komiteen tager kontakt til foredragsholderen og aftaler tid og sted, AV-udstyr til foredraget samt arrangerer evt. overnatning (skal godkendes på forhånd). Der kan godt aftales flere dobbelttimer og halve dobbelttimer. Honorar, rejseudgifter mv. i forbindelse med foredragene/kurserne betales af statslige midler som administreres via sekretariatet Honorar/løn: 2007,8 kr. pr. dobbelttime (2x 45/50 minutter) som foredrag (FO).254,2 kr. pr. dobbelttime som kursus (UK) Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på Komiteen bekræfter pr. mail kontrakt og faktura til hver enkelt foredrag Komiteen betaler komiteafgift til sekretariatet. Er der tale om flere dobbelttimer stiger komiteafgiften tilsvarende. F.eks. et heldagsseminar om en forfatters samlede værker fra kl. 0-6 er 3 dobbelttimer. Komiteerne modtager automatisk en faktura fra sekretariatet, som skal bekræftes. Pengene dækkes evt. ved entre, salg af kaffe & kage o.lign. Pris: 530 kr. pr. dobbelt foredragstime (FO) 03 kr. for dobbelt kursustime (UK)

2 Komiteen gør reklame for arrangementet. I den forbindelse har komiteerne en hjemmeside via fu-komiteer.dk, hvor de kan videreformidle deres programmer. Sker reklamen igennem andet medie (f.eks. en anden organisations medlemsblad) skal det fremgå, at arrangementet er en del af Folkeuniversitetet Komiteen sender en evaluering vedr. arrangementet til sekretariatet, når arrangementet er afsluttet. Evalueringen består af en (elektronisk) opgørelse af deltagerantal samt evt. om foredraget var godt eller dårligt (evalueringen findes på Komiteen sender et årsregnskab til sekretariatet Hvad sekretariatet gør? Sekretariatet behandler og godkender ansøgningen i henhold til Folkeuniversitets overordnede retningslinjer (se retningslinjerne side 4) Sekretariatet udarbejder kontrakt og sender den til foredragsholderen (se kontrakt side 7) Sammen med kontrakten sendes en forelæserrapport (se side 8) samt vejledning (se side 9) Når foredragsholder har bekræftet kontrakten skriftligt, sender sekretariatet kontrakten samt faktura med komiteafgiften til komiteen. Sekretariatet behandler forelæserrapporten og betaler foredragsholderen for foredraget herunder udgifter til hotelophold og transport mv. Pengene betales på baggrund af forelæserrapporten, som han/hun sender retur til sekretariatet efter at have afholdt foredraget/kurset. Udgifterne dækkes dels af komiteafgiften samt statsstøtte. Sekretariatet udsender nyhedsbreve til komiteerne. Sekretariatet udsender to årlige aktivitetslister som inspiration til komiteerne, samt løbende inspirationslister. Sekretariatet ajourfører hjemmesiden hvor der bl.a. også kan hentes inspiration, samt hvor referater fra Komitestyrelsesmøder er tilgængelige. Sekretariatet holder løbende kontakt med komiteerne om forhold som optager komiteerne og sekretariatet. Sekretariatet arrangerer årsmøde for komiteerne i samarbejde med Komitestyrelsen. Sekretariatet er sekretariatet for Komitestyrelsen. 2

3 Minimumsvedtægter for komiteer Folkeuniversitetskomitéen i... har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 3, Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i... kommune/kommuner. 3 Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen/ kommunerne. Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. 4 Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéen aktiviteter. Stk. 2 Folkeuniversitetskomitéen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelserne om tegningsret. 5 Styrelsen er over for komitéstyrelsen eller den region, komitéen tilhører, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program. 6 Styrelsen er ansvarlig for komitéens regnskab. 7 Styrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen. 8 En komité, der har været uden aktivitet i 2 år, er ikke længere en del af Folkeuniversitetet. En komité uden aktivitet det seneste år før et valg til Folkeuniversitetsnævnet har ikke stemmeret ved valget. 9 Disse vedtægter træder i kraft den xx/xx 20xx. Stk. 2 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne. Vedtaget af Folkeuniversitetsnævnet 24. juni 2004, revideret ( 8) den 20. september 200. Vedtægterne skal godkendes af Komitestyrelsen 3

4 Retningslinjer og kriterier for folkeuniversitetsvirksomhedens faglige niveau Lovgrundlag: 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Folkeuniversitetsvirksomhed sker under ansvar over for Folkeuniversitetsnævnet (FUN), der har det overordnede organisatoriske, økonomiske og faglige ansvar for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed. Ved folkeuniversitetsvirksomhed forstås den undervisnings- og foredragsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, eller som i øvrigt formidler viden på højeste faglige niveau. Nævnets kriterier for godkendelse af virksomheden specificeres i det følgende, idet der lægges vægt på samtlige punkter: I Kriterier for godkendelse af kursus- og foredragsemner:. Undervisningen skal have oplysende sigte. Formålet med folkeuniversitetsundervisning er formidling af viden, indsigt og kritisk refleksion, ikke praktiske øvelser, behandling eller terapi. Denne forskel i teoretisk indføring og praktisk indøvelse vil være afgørende for FUNs vurdering af kursusvirksomheden. Eksempler: - Der kan undervises i madkultur gennem tiderne, men ikke udbydes kurser i madlavning. - Der kan gives en indføring i den kristne tros symboler og fortolkningshistorie, ikke i personlig tro og indøvelse i religiøs praksis. - Der kan undervises i teorier og forskningsresultater om stress og stresshåndtering, men ikke udbydes et kursus i, hvordan deltagerne personligt undgår stress i dagligdagen. - Der kan undervises i teorier om og anvendelse af coaching som praksis, men der kan ikke lægges vægt på praktisk træning af deltagerne. 2. Ved undervisning i emner, hvor der råder videnskabsteoretisk eller metodisk uenighed, eller hvor der ikke er etableret videnskabelig forskning, skal der gives en kritisk belysning af emnet på en videnskabelig baggrund. Eksempler: - Et kursus om sjælevandring skal præsentere og diskutere (filosofiske, psykologiske) teorier om og forskellige tilgange til emnet, ikke forudsætte fænomenet som uproblematisk givet. - Kurser om konkrete metoder til kommunikation, vejledning, projektledelse, talentudvikling mv. skal indføre i deres videnskabelige grundlag, herunder redegøre for deres status som metoder og karakteren af deres anvendelsesområder, ikke ensidigt fokusere på deres praktiske anvendelse og resultater. 3. Der kan som følge heraf ikke ved Folkeuniversitetet oprettes kurser, der tager sigte på at give deltagerne færdigheder svarende til de almene skole- og voksenuddannelser, erhvervsuddannelser samt andre kompetencegivende efteruddannelser. Eksempler: - Der kan ikke udbydes sprogkurser. - Der kan udbydes kurser f.eks. i fransk sprog og litteratur, men ikke grundlæggende kurser i indlæring af sprogfærdighed, f.eks. konversation på fransk. 4

5 - Der kan ikke udbydes undervisning i basale it-færdigheder. II Retningslinier for foredrags- og kursuspræsentation i programmerne FUNs middel til løbende vurdering og godkendelse af folkeuniversitetsvirksomheden som helhed er programmerne. Programmerne bør derfor ikke kunne efterlade tvivl om at der ved det samlede udbud af foredrag og kurser inden for et fagområde eller lokalområde som helhed er tale om formidling af viden på højeste faglige niveau der ved de enkelte udbud er tale om formidling af viden, også hvor der indgår undervisning i form af øvelser Folkeuniversitetets undervisning er åben for alle. Der kan ikke stilles krav til deltagernes forkundskaber eller anføres, at kurset især henvender sig til deltagere med særlige faglige eller erhvervsmæssige forudsætninger. III Kriterier for godkendelse af undervisere Som forelæsere ved Folkeuniversitetet kan godkendes personer, som har et dokumenteret førstehåndskendskab til den forskning, som ligger til grund for det emne, der forelæses over; der vil her typisk være tale om videnskabelige medarbejdere ved universiteter og andre højere læreanstalter; som har en relevant uddannelse på universitetsniveau og en hermed forbundet forskningsindsigt; som ad anden vej har dokumenteret eller på anden måde godtgjort sagkundskab inden for det emne, der forelæses over, f.eks. embedsmænd, journalister, kunstnere og politikere. 5

6 Liste over komiteer tilknyttet Komitestyrelsen foråret 204 Bjerringbro Folkeuniversitet Brande Folkeuniversitet Børkop Folkeuniversitet Gribskov Folkeuniversitet Haslev Folkeuniversitet Helsingør Folkeuniversitet Holbæk Folkeuniversitet Holmegaard-Suså Folkeuniversitet Holstebro Folkeuniversitet Kalundborg Folkeuniversitet Møns Folkeuniversitet Nordvestjysk Folkeuniversitet Nykøbing F. Folkeuniversitet Nysted Folkeuniversitet Næstved Folkeuniversitet Odder Folkeuniversitet Ringsted Folkeuniversitet Rødding-Toftlund Folkeuniversitet Råsted Folkeuniversitet Silkeborg Folkeuniversitet Sinding-Ørre Folkeuniversitet Skive Folkeuniversitet Struer-Egnens Folkeuniversitet Sydfalster Folkeuniversitet Sydslesvigs Folkeuniversitet Sønderborg Folkeuniversitet Thisted Folkeuniversitet Tølløse Folkeuniversitet Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet Viborg Folkeuniversitet Organisationsdiagram over Folkeuniversitet i Danmark 6

7 Eksempel på kontrakt mellem Folkeuniversitetet og forelæser Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: (tirs-onsdag 9-2) E: w: Kontrakt nr Foredragsholder: Museumsinspektør, mag. art. Hr. Forsker Universitetsparken Forskerbyen Arrangør X- Folkeuniversitet Folkeuniversitetsparken Forskerbyen Folkeuniversitet ønsker hermed at indgå aftale om nedenstående kursus/foredrag. Kontrakten bliver indgået på de anførte vilkår og øvrige gældende regler på området (se vedlagte vejledning for honorarudbetaling og rejserefusion). Udbetaling af honorar sker efter afslutning af foredraget, når De har udfyldt og indsendt vedlagte forelæserrapport. Arrangøren forbeholder sig ret til aflysning med mindst 8 dages varsel. Antal dobbelttimer: (á 2 x 45 min) Emne: T l f : Sted: Dato(er): Klokkeslæt: Honorar pr. dobbelttime (inkl. feriegodtgørelse til senere udbetaling): Godtgørelse af rejseudgifter og dagpenge iflg. statens regler. For at acceptere kontrakten skal vi bede dig sende en mail, hvor denne kontrakt accepteres og bekræftes. Nærmere aftale om ønsket AV-udstyr til undervisning og eventuel overnatning skal arrangeres direkte med den lokale komite. Rejsegodtgørelse: Husk at Folkeuniversitetet dækker udgifter til transport efter gældende retningslinjer og statens takster: som udgangspunkt offentlig transport. Der kan bevilges kørsel i egen bil, såfremt det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for Folkeuniversitetet eller såfremt, der er særlige hensyn herfor (f.eks. hvis der ,8 kr. T l f : b o H e d e 4, H a l d

8 skal medbringes tungt undervisningsmateriale, eller hvis de lokale transportmuligheder er mangelfulde). Ønskes egen bil benyttet, skal det anføres i bekræftelsen. Eksempel på forelæserrapport Forelæserrapport (NB: Tilbagesendes i udfyldt stand, når arrangementet er afholdt)/skriv med blokbogstaver! Stilling: Navn: Adresse: CPR-nr.: Tlf. prv.: Tlf. arb.: Postnr.: By: Til udsendelse af lønseddel. Kode: Fuko samt 4 sidste cifre i cpr. nr. Udbetaling af honorar sker til Deres bankkonto ca. 4 dage efter, at vi modtager forelæserrapporten Bank Reg.nr.: Deres Kontonr.: Husk at oplyse Deres CPR-nr. ovenfor, da udbetaling ellers ikke kan finde sted. Dato og sted for arrangement: De bedes venligst udfylde nedenstående skema og vedlægge originale bilag. Antal dobb.timer: Rejseudgifter: Kørsel i egen bil km: Tog/bro/færge/taxa jf. bilag Fortæring jf. bilag: Ved overnatning: Hotel jf. bilag: Regning sendes fra hotel For dagpengeberegning: Udrejse: Dato: kl.: Hjemkomsttidspunkt: Dato: kl.: 8

9 Dato Underskrift Vejledning: REJSEGODTGØRELSE: Som hovedregel skal du benytte offentlig transport i forbindelse med foredrag hos Folkeuniversitetet. Du kan benytte tog (. kl.), bus og færge. Fly og taxa kan benyttes efter forudgående aftale med sekretariatet, hvor det omkostningsmæssigt er hensigtsmæssigt. Godtgørelse kan kun ske mod fremsendelse af bilag (brugte billetter). Dette gælder såvel tog, fly, taxa, færge, bro, brobizz m.m. Egen bil kan benyttes, såfremt det ud fra en samlet betragtning, er det mest hensigtsmæssige. Godtgørelse er jævnfør gældende takst 3,73 kr. pr. km. og beregnes i forhold til korteste/hurtigste rute. Hvis du ønsker at benytte egen bil, skal dette begrundes ved bekræftelse af kontrakt. Bilkørsel over 200 km (tur/retur), dækkes som en. kl. togbillet. Der ydes ikke rejsegodtgørelse ved foredrag i egen by/kommune. HOTELOPHOLD: Du bedes benytte et af de hoteller, der er tilknyttet Statens Hotelaftaler. Kontakt din arrangørkomite for at bestille overnatning (står øverst til højre på kontrakten). Ofte har de et godt hotel i byen, som de bruger. FORTÆRING: Der kan godtgøres udgifter til fortæring mod dokumentation (bilag) hvis: Rejsen har en varighed over 5 timer Rejsen strækker sig over 8 km. At der ikke udbetales dagpenge Frokost/aftensmad: kr. 36,50 Morgenmad: kr. 68,25 DAGPENGEBEREGNING: Kun hvis rejsen har varet mindst 24 timer, udbetales time- eller dagpenge efter de for Statens Tjenestemænd pt. gældende regler: Kr. 9,34 pr. time / kr. 464,00 pr. døgn. Der skal noteres tidspunkt for afrejse og hjemkomst. HONORARSATSER pr.. april 204 pr. dobbelttime: Forelæsning (FO): kr. 2007,8 inkl. feriepenge kr. 223,02 (784,6 kr.) Kursusundervisning (UK): kr..254,2 inkl. feriepenge kr. 39,35 (4,77 kr.) Feriegodtgørelsen indbetales til feriegiro. Hvis du har mere end 9 timers undervisning inden for en uge, trækkes endvidere ATP af lønnen, jf. gældende regler. Aflysning: I tilfælde af aflysning fra komiteens side mindre end 8 dage før undervisningens start, kan der udbetales ½ times honorar, med mindre andet er aftalt. Aflyser forelæseren udbetales ikke honorar. FORELÆSERRAPPORT: Umiddelbart efter undervisningens afslutning skal forelæserrapporten udfyldes og returneret til Komitestyrelsen. Husk at angive mailadresse tydeligt, så lønseddel kan fremsendes. Du vil herefter i løbet af ca. 4 dage modtage dit honorar. Krav på honorar bortfalder, såfremt forelæserrapporten ikke er indsendt efter 2 mdr. UDBETALING AF LØN: Kan ske via giro/bank/sparekasse. Reg. og kontonummer bedes anført med læselige tal på forelæserrapporten. Lønsedlen sendes via mail, som åbnes via en særlig kode: Koden er Fuko efterfulgt af de sidste fire cifre i dit CPR-nr. SKATTETRÆK: Vi henter oplysningerne om skatteprocent direkte fra SKAT. Der betales i A-skat af honoraret med mindre andet skrives på forelæserrapporten. Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på eller din lokale komité, som er angivet på kontrakten. God fornøjelse! 9

10 Nyttige hjemmesideadresser 0

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere