Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Boligforeningen Ringgården (advokat C. Meyer Petersen, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse af 24. maj 2007 udbød Boligforeningen Ringgården som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) en rammeaftale om VVS-arbejder betegnes som»driftsaftale om VVS-arbejder«, således at der vedrørende 9 af boligforeningens afdelinger ville blive indgået rammeaftaler med én virksomhed. Kontraktsparten skulle være VVS-installatør. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 29. juni 2007 havde 6 virksomheder anmodet om at blive prækvalificeret, og indklagede besluttede herefter at prækvalificere disse 6 virksomheder: 1. Brøndum A/S 2. Kirkebjerg A/S 3. Carl Christensen og Co. A/S 4. Wicotec A/S 5. Carl C. Hansen A/S 6. Niels Mølgaard A/S. Udbudsbetingelserne blev udsendt den 3. oktober 2007, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 12. november 2007 havde de prækvalificerede virksomheder bortset fra nr. 5 afgivet tilbud. Den 6. december 2007 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Carl Christensen og Co

2 A/S, hvilket blev meddelt de øvrige tilbudsgivere den 6. december Kontrakt blev herefter indgået den 24. januar Den 4. juli 2008 indgav klageren, Brøndum A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Boligforeningen Ringgården. Klagen har været behandlet på et møde den 30. september Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1, ved at have fastsat tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«med underkriterierne»a. Vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner (25 %)«og»b. Vurdering af tilbudspris (75 %)«, uagtet beskrivelsen i udbudsbetingelserne af kravene til tilbudene ikke giver grundlag for at vurdere tilbudene i relation til underkriteriet»a. Vurdering at driftsorganisation og Cv er for nøglepersoner«. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1, ved ikke ved beslutningen om, hvilken tilbudsgiver der skulle indgås kontrakt med, at have anvendt tildelingskriteriet»laveste pris«, men derimod anvendt tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«, uagtet dette tildelingskriterium på grund af udformningen af udbudsbetingelserne ikke var anvendeligt som tildelingskriterium. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 53 ved ved vurderingen at tilbudene fra Carl Christensen og Co A/S og klageren efter underkriteriet»a. Vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner«at have vurderet tilbudene i forhold til hinanden og ikke i forhold til underkriteriet.

3 3. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved i udbudsbetingelserne at fastsætte:»boligforeningen Ringgården accepterer det tilbud, som er det økonomisk mest fordelagtige eller forkaster dem alle«, uagtet en ordregiver ikke er berettiget til i udbudsbetingelserne at bestemme, at ordregiveren»forbeholder sig«at afvise alle tilbudene eller at undlade at indgå kontrakt med nogen af tilbudsgiverne. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 24, stk. 2, ved i udbudsbetingelserne at fastsætte, at tilbudsgiverne kan afgive alternative tilbud, uagtet det i udbudsbekendtgørelsen er anført, at alternative tilbud ikke vil blive taget i betragtning. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 24, stk. 3, ved ikke i udbudsbetingelserne at have fastsat de mindstekrav, som alternative tilbud skal overholde. Påstand 7 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved i udbudsbetingelserne at fastsætte, at aftalens løbetid er»2 år med mulighed for forlængelse i 3 år«, uagtet det i udbudsbekendtgørelsen var anført, at rammeaftalens varighed er 3 år. Påstand 8 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 23, stk. 8, ved i udbudslisterne, der er en del af udbudsbetingelserne, at beskrive de ydelser, som kontraktparten skal levere, ved varemærker og specifikke VVS-produktionsnumre, uagtet det var muligt for indklagede objektivt i udbudsbetingelserne at beskrive de produkter, der skal leveres.

4 4. Påstand 9 (subsidiær i forhold til påstand 8) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 23, stk. 8, ved ikke i udbudsbetingelserne efter de anførte varemærker at have tilføjet»eller tilsvarende«. Påstand 10 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, 3. led, ved ikke efter anmodning af 12. december 2007 at have givet klageren en fyldestgørende redegørelse for karakteristika og relative fordele ved tilbudet fra Carl Christensen og Co A/S. Påstand 11 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med det EUudbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved at prækvalificere 6 virksomheder, uagtet der i udbudsbekendtgørelsen var anført:»planlagt antal økonomiske aktører 5«. Påstand 12 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 6. december 2007 om at indgå kontrakt med Carl Christensen og Co A/S. Indklagede har erkendt overtrædelserne i påstand 5 og 6. Indklagede har vedrørende påstand 1, 2, 3, 4 og 7-12 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Ad påstand 1-4 Tildelingskriteriet er i udbudsbetingelserne fastsat således:»ordregiver vil, efter tilbudenes modtagelse beslutte indgåelse at driftsaftale på grundlag at det økonomisk mest fordelagtige tilbud, valgt ud fra en samlet vurdering efter de nedenfor anførte delkriterier eller forkaste alle tilbud.

5 Følgende delkriterier vil blive anvendt og lagt til grund med den nedenfor angivne vægtning: 1. Vurdering at driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner. Dette delkriterium vægtes med 25 %. 2. Vurdering at tilbudspris. Dette delkriterium vægtes med 75 %.«I udbudsbetingelserne er i»udbudsbrev«under afsnit»2. Tilbudets form og omfang«er anført følgende: 5.»2.1. Beskrivelse af serviceorganisationen En redegørelse for serviceorganisationen i forbindelse med såvel bestillingsfasen (responstider), udførelsesfasen og afleveringsfasen. Boligforeningen Ringgården ønsker udpeget én kontaktperson i firmaet. Kontaktpersonen og dennes funktion i organisationen i øvrigt skal fremgår at redegørelsen (evt. Cv vedlagt).«i udbudsbetingelserne er i»driftstilbud«under 1 anført følgende:»responstider ved opkald inden kl. 10 samme dag, for arbejder, der skal udføres straks (1. prioritet). Mandag fredag timer. Responstider ved opkald udenfor normal arbejdstid (døgnvagt), for arbejder, der skal udføres straks (1. prioritet). Mandag - fredag timer. Lørdag timer. Søn- og helligdage timer. «I udbudsbetingelserne er i»driftstilbud«under»i. Arbejdsbeskrivelse VVS-arbejde«anført følgende:»1.1. Omfang Entreprenøren skal i det omfang arbejdet muliggør det udføre[te] arbejdet inden for normal arbejdstid ( ). Da det må forventes, at nogle arbejder bliver af uopsættelig karakter, er det en forudsætning at entreprenøren tilbyder døgnservice 365 dage om året. Bygherren ønsker kun at benytte det samme telefonnummer til entreprenørens døgnservice i hele kontraktperioden.

6 Procedure for tilkaldelse af entreprenør Tilkald fra afdelingen må kun modtages fra varmemesteren som tilkalder med 3 prioriteter: 3. prioritet: Udføres indenfor 3 arbejdsdage 2. prioritet: Udføres indenfor 24 timer 1. prioritet: Udføres straks og er uopsætteligt. Alle tilkaldelser foretages telefonisk og ved hver tilkaldelse bekræftes med rekvisition sendt med telefax fra varmemesteren. Såfremt arbejdet ikke er omfattet af tilbudslistens specifikke punkter, anvendes de tilbudte timepriser og materialer afregnes til nettoprislisten med et tillæg på den tilbudte procent. 1.3 Bemanding Entreprenøren skal i størst muligt omfang tilknytte den samme bemanding til de enkelte boligafdelinger, således at håndværkerne blive bekendte med de lokale forhold, og at der kan etableres et nært samarbejde med den stedlige varmemester. Såfremt entreprenøren foretager udskiftning i bemandingen, skal denne information tilgå til den stedlige varmemester med et rimeligt varsel.«klageren Carl Christensen og Co. A/S De samlede tilbudssummer ekskl. moms var kr kr. De 2 tilbud havde følgende responstider: Responstid ved opkald inden kl. 10 samme dag for arbejder, der skal udføres straks (1. prioritet) mandag-fredag ½-1½ time ½-1 time Responstider ved opkald udenfor normal arbejdstid (døgnvagt) for arbejder, der skal udføres

7 7. straks (1. prioritet) mandagfredag ½-1½ time 1-2 timer Lørdag 1-2 timer 1-2 timer Søn- og helligdage 1-2 timer 1-2 timer Ad påstand 5 og 6 I udbudsbekendtgørelsen er anført følgende:»ii.1.9) Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: Nej«Udbudsbetingelserne indeholder følgende:»7 Alternative Alternative tilbud tages i betragtning, hvis der samtidig afgives tilbud på grundlag af udbudsmaterialet.«blanketten»hovedtilbudsliste«der er en del af udbudsbetingelserne, indeholder følgende rubrik:»eventuelle alternative tilbud: «Ad påstand 7 I udbudsbekendtgørelsen er anført:»rammeaftalens varighed: år 3.«I udbudsbetingelserne hedder det:»aftaletiden er 2 år med mulighed for forlængelse til 3 år.«ad påstand 8 og 9 I udbudsbetingelserne er anvendt en række varemærker og specifikke VVSproduktnumre og der er yderligere i»hovedtilbudsliste«anført følgende:»er materialet angivet»som«bestemte fabrikater, er angivelsen at betragte som norm for art og kvalitet, hvis andre nøje tilsvarende materialer ønskes anvendt, skal dette oplyses overfor bygherren, som kan kræve prøver forelagt til godkendelse.«

8 8. Ad påstand 10 I en skrivelse af 17. december 2007 fra indklagedes tekniske rådgiver Bascon A/S til klageren hedder det bl.a.:»det fremgår af udbudsbrevet, dateret d. 03. oktober 2007, at tilbud skal omfatte: - Beskrivelse af serviceorganisation i forbindelse med såvel bestillingsfasen (responstider), udførelsesfasen og afleveringsfasen, at der ønskes én kontaktperson samt at kontaktpersonen og dennes funktion i organisationen i øvrigt skal fremgå af redegørelsen. - Driftstilbud oplyst ved udfyldning af afdelingstilbudslisterne og hovedtilbudslisten. Det fremgår endvidere af udbudsbrevet, at ordregiver vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering ud fra delkriterierne: 1. Vurdering af driftsorganisation og CV er på nøglepersoner (vægtes 25 %) 2. Vurdering af tilbudspris (vægtes 75 %). Ad 1.) Vurdering af driftsorganisation og CV er på nøglepersoner: Tilbudet fra Brøndum A/S omfatter en meget kortfattet beskrivelse af virksomhedens serviceorganisation, mens det vindende tilbud indeholder en udførlig og fyldestgørende beskrivelse, der i langt højere grad opfylder bygherrens ønsker og forventninger for så vidt angår responstider i dagtimerne. Vedrørende CV er vurderes tilbudet fra den vindende tilbudsgiver ligeledes at være bedre end tilbudet fra Brøndum A/S. For så vidt angår pkt. 1 vurderes tilbudet fra den vindende tilbudsgiver således betydelig bedre end tilbudet fra Brøndum A/S. Ad 2.) Vurdering af tilbudspris: Tilbudsprisen fra Brøndum A/S var billigst, mens tilbudet fra den vindende tilbudsgiver var næstbilligst ca. 5% over tilbudet fra Brøndum A/S. Konklusion: Ved en samlet vurdering opvejer den meget beskedne prisforskel ikke den betydelige forskel under pkt. 1, hvorfor tilbudet fra Brøndum A/S ikke kan udpeges som det økonomisk mest fordelagtige.«

9 I en skrivelse af 8. januar 2008 fra indklagedes tekniske rådgiver Bascon A/S til klageren hedder det bl.a.:»som udgangspunkt for tilbudsevalueringen har ordregiver anvendt de i udbudsmaterialet angivne kriterier og vægtning. Ved vurderingen af prisen kunne det konstateres, at der var en ubetydelig forskel på det vindende tilbud og tilbudet fra Brøndum A/S, idet tilbudet fra Brøndum A/S var ca. 5% billigere end det vindende tilbud. Såfremt tilbudene havde været ligeværdige for så vidt angår det andet kriterium (driftsorganisation og CV er), ville det naturligvis have ført til, at tilbudet fra Brøndum A/S havde vundet. Det havde ligeledes været tilfældet, selv om tilbudet fra Brøndum havde været noget dårligere end det vindende tilbud. I den aktuelle evaluering var det vurderingen, at tilbudet fra Brøndum på det andet kriterium var væsentligt dårligere end det vindende tilbud, og ordregiver har derfor ikke fundet, at den væsentlige, kvalitative forskel kunne opvejes af den marginale, økonomiske forskel uanset at økonomien vejer 75% og det kvalitative kriterium 25%. Dette er naturligvis ikke udtryk for, at prisen ikke har haft noget betydning. Såfremt ordregiver havde udpeget tilbudet fra Brøndum A/S som det vindende tilbud, kunne det derimod med rette have været anført, at det kvalitative kriterium ikke havde haft nogen betydning. Afslutningsvis skal det anføres, at det er ordregiver, der foretager vurderingen af de enkelte kriterier, og at det naturligvis altid indebærer et skøn vedrørende særligt kvalitative kriterier. Dette skøn er det ordregivers ret til at udøve, men det skal naturligvis foregå sagligt og under hensyntagen til direktivets bestemmelser om gennemsigtighed og ligebehandling. Det er ordregivers opfattelse, at der i dette udbud er handlet sagligt ansvarligt og i fuld overensstemmelse med direktivets bestemmelser.«9.

10 10. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort følgende gældende: I udbudsbetingelserne er som underkriterium 1 til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«fastsat følgende:»vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner«. Underkriterium 1 er ikke nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Udbudsbetingelserne (udbudsbrevet) indeholder i punkt 2 en beskrivelse af de oplysninger, som tilbudene skal indeholde, og det er i punkt 2.1. fastsat, at tilbudene skal indeholde en beskrivelse af serviceorganisationen i forbindelse med såvel bestillingsfasen (responstider), udførelsesfasen og afleveringsfasen, ligesom der er fastsat, at der i tilbudene skal udpeges en kontaktperson med angivelse af denne kontaktpersons funktion i organisationen, idet der i parentes er anført følgende:»(evt. CV vedlagt)«. Mens underkriterium 1 omhandler»driftsorganisationen«, omhandler punkt 2»serviceorganisationen«, og mens underkriterium 1 omhandler flere CV er, nemlig»cv er på nøglepersoner«, omhandler punkt 2 alene eet ikke ikke obligatorisk, men kun eventuelt CV. Udbudsbetingelserne indeholder ikke en beskrivelse af, hvordan indklagede vil vurdere tilbudene i relation til underkriterium 1. Der er således ingen konstaterbar sammenhængt mellem det fastsatte underkriterium 1 og de krav, som tilbudene efter udbudsbetingelserne skal opfylde. De fastsatte udbudsbetingelser giver således ikke grundlag for at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har håndteret udbudet på en sådan måde, at de fastsatte udbudsbetingelser ikke er i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede under de konkrete omstændigheder var forpligtet til i stedet for det fastsatte tildelingskriterium»det økonomisk mest fordelagtige bud«at anvende tildelingskriteriet»laveste pris«og således forpligtet til at beslutte at indgå kontrakt med den tilbudsgiver, der havde afgivet tilbudet med den laveste pris, at klageren var den tilbudsgiver, der havde afgivet tilbudet med den laveste pris, og at indklagede således var forpligtet til at indgå kontrakt med klageren.

11 11. Indklagede har gjort gældende, at det ikke under de konkrete omstændigheder har påhvilet indklagede at gennemføre udbudet ved anvendelse af tildelingskriteriet»laveste pris«. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagede i relation til underkriterium»1. Vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner«i strid med Udbudsdirektivets artikel 53 har vurderet tilbudene i forhold til hinanden og ikke i forhold til underkriterium 1. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har vurderet hvert enkelt tilbud i forhold til underkriterium 1. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at det er i strid med Udbudsdirektivet, at en ordregiver i udbudsbetingelserne fastsætter den fremgangsmåde under udbudet, at ordregiveren enten accepterer det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller»forkaster«alle tilbudene, da en udbudsforretning som udgangspunktet skal resultere i en indgåelse af kontrakt med en af tilbudsgiverne, og at da det efter EU-udbudsreglerne kun er lovligt at undlade at indgå kontrakt med den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, såfremt der foreligger en saglig grund herfor. Indklagede har gjort gældende, at en offentlig udbyder altid er berettiget til at undlade at indgå kontrakt, og at den pågældende bestemmelse i udbudsbetingelserne derfor ikke er i strid med EU-udbudsretten. Ad påstand 7 Klageren har gjort gældende, at der ikke er overensstemmelse mellem det, der i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4. og punkt II.2.2. er fastsat om kontraktens varighed, og det, der i udbudsbetingelsernes punkt 6.1. er fastsat om kontraktens varighed, og at indklagede derfor har handlet i strid med Udbudsdirektivet.

12 12. Indklagede har erkendt, at der ikke er overensstemmelse mellem angivelsen af kontraktens varighed i udbudsbekendtgørelsen og angivelsen af kontraktens varighed i udbudsbetingelserne, men har gjort gældende, at denne forskellige angivelse af kontraktens varighed ikke indebærer nogen overtrædelse af Udbudsdirektivet. Ad påstand 8 og 9 Klageren har gjort gældende, at den udbudte ydelse i vidt omfang er beskrevet med henvisning til varemærker og specifikke VVS-produktionsnumre, at det ikke har været umuligt for indklagede at beskrive den udbudte ydelse på neutral og objektiv måde uden henvisning til sådanne varemærker og specielle VVS-produktionsnumre, og at indklagedes beskrivelse af den udbudte ydelse i udbudsbetingelserne således er i strid med Udbudsdirektivets artikel 23, stk. 8. Indklagede har gjort gældende, at henvisningen i udbudsbetingelserne til de pågældende varemærker og VVS-produktionsnumre er sket, fordi indklagede ved vedligeholdelsen af VVS-installationerne og ved udskiftningen af uanvendelige VVS-elementer i beboelseslejligheder tilsigter i videst muligt omfang at fastholde det aktuelle præg og i hvert fald et så ensartet præg som muligt. Ad påstand 10 Klageren har gjort gældende, at indklagede efter at klageren ved skrivelsen af 12. december 2007 havde anmodet indklagede om at modtage oplysninger i overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, 3. led ikke har modtaget sådanne oplysninger, idet indklagedes skrivelser af 17. december 2007 og 8. januar 2008 ikke opfyder de krav, som følger af den nævnte bestemmelse i Udbudsdirektivet. Indklagede har gjort gældende, at Boligforeningen med skrivelserne af 17. december 2007 og 8. januar 2008 har opfyldt sin forpligtelse efter Udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, 3. led.

13 13. Ad påstand 11 Klageren har gjort gældende, at der ikke er overensstemmelse mellem udbudsbekendtgørelsens punkt IV.1.2., hvor det er anført, at der er planlagt prækvalificeret 5 virksomheder, og indklagede faktiske gennemførelse af prækvalifikationen, idet indklagede til trods for denne bestemmelse i udbudsbekendtgørelsen prækvalificerede 6 virksomheder, og at indklagede herved har handlet i strid med Udbudsdirektivet. Indklagede har henvist til, at samtlige 6 virksomheder, som havde ansøgt om prækvalifikation, af indklagede blev spurgt, om de var indforstået med, at indklagede prækvalificerede 6 virksomheder i stedet for som anført i udbudsbekendtgørelsen 5 virksomheder, og at alle 6 virksomheder også klageren accepterede dette. Ad påstand 12 Klageren har gjort gældende, at betingelserne for, at Klagenævnet annullerer indklagedes beslutning af 6. december 2007 om indgå kontrakt med Carl Christensen og Co. A/S, er opfyldt. Indklagede har gjort gældende, at betingelserne for annulation ikke er opfyldt. Indklagede har vedrørende nogle af påstandene anført, at der er tale om»ubetydelige fodfejl«henholdsvis»mindre småfejl«og har generelt som sin opfattelse anført, at indklagede har gjort, hvad der»med rimelighed kan forlanges«af en udbyder. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Det fastsatte underkriterium»1. Vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner«til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«er allerede efter sit indhold uklart, og en sammenholdelse af underkriteriet med beskrivelsen i udbudsbetingelserne af de indholdsmæssige krav, som tilbudene skal opfylde, har ikke givet tilbudsgiverne noget sikkert eller blot acceptabelt grundlag for at vurdere, hvilket indhold

14 14. de skulle give deres tilbud, for at deres tilbud under indklagedes vurdering af tilbudene ville få en god eller acceptabel bedømmelse i relation til underkriterium 1. Efter EU-udbudsretten er en betingelse for, at en udbyder lovligt i udbudsbetingelser kan vælge at fastsætte tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, for det første at det under hensyn til ydelsens beskaffenhed overhovedet er muligt at fastsætte andre egnede underkriterier end prisen, samt for det andet at udbyderen hvis dette er tilfældet i udbudsbetingelserne formulerer disse underkriterier præcist og forståeligt for tilbudsgiverne eventuelt ved brug af delkriterier til et eller flere af underkriterierne samt at udbydereren i udbudsbetingelserne fastsætter krav til tilbudene, som gør det muligt ved vurderingen af tilbudene at anvende de fastsatte underkriterier og eventuelle delkriterier. Da indklagede ikke under det aktuelle udbud har opfyldt disse krav, tager Klagenævnet påstanden til følge. Ad påstand 2 Hvis en udbyder under et udbud, hvor tildelingskriteriet i udbudsbetingelserne er fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, bliver klar over, at udbudsbetingelserne er udformet på en sådan måde, at det ikke på grundlag af udbudsbetingelserne er muligt uden en tilsidesættelse af EUudbudsrettens principper herunder ligebehandlingsprincippet blandt de modtagne tilbud at identificerer det økonomisk mest fordelagtige tilbud, har ordregiveren en saglig grund til at annullere udbudet. Udbyderen vil herefter have mulighed for at iværksætte et nyt udbud med udbudsbetingelser, som er egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, eller med udbudsbetingelser indeholdende tildelingskriteriet»laveste pris«. Det kan ikke som af klageren gjort gældende af Udbudsdirektivet udledes, at der i denne situation er en pligt for udbyderen til i strid med det tildelingskriterium, der udtrykkeligt er fastsat i udbudsbetingelserne, og dermed i strid med det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip, i stedet at vurdere tilbudene på grundlag af tildelingskriteriet»laveste pris«. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge.

15 15. Ad påstand 3 De oplysninger, der er forelagt Klagenævnet om indklagedes vurdering af tilbudene, giver ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke særskilt har vurderet det enkelte tilbud i realtion til underkriterium»1. Vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner«. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 4 Udtrykket»eller forkaster dem alle«er uklart, idet det kan forstås i hvert fald på to måder: Udtrykket kan forstås således, at indklagede skal være berrettiget til uden begrænsinger efter modtagelsen af tilbudene»at afvise«alle tilbudene uden at foretage en vurdering af tilbudene på grundlag af det fastsatte tildelingskriterium. Udtrykket kan endvidere forstås således, at indklagede skal være berettiget til uden begrænsninger efter at have foretaget en vurdering af tilbudene på grundlag af det fastsatte tildelingskriterium»at undlade at indgå kontrakt«. Uanset hvilken af disse foreskrifter indklagede med den pågældende bestemmelse i udbudsbetingelserne måtte have tilsigtet at fastsætte, har indklagede handlet i strid med Udbudsdirektivet. Det følger nemlig af Udbudsdirektivet, at en ordregiver ikke frit kan»afvise«tilbud, men kun kan»afvise«tilbud under en række nærmere omstændigheder, som kan udledes af Udbudsdirektivet. Det følger endvidere af Udbudsdirektivet, at en ordregiver ikke frit kan annullere et udbud og dermed»undlade at indgå kontrakt«, men kun kan annullere et udbud og»undlade at indgå kontrakt«med de begrænsninger, der kan udledes af Udbudsdirektivet. Klagenævnet tager derfor påstanden til følge. Ad påstand 5 Indklagede har i udbudsbekendtgørelsen fastsat, at alternative tilbud ikke vil blive taget i betragtning. Indklagede har på baggrund heraf handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 24, stk. 2, ved i udbudsbetingelserne at fastsætte, at der kan afgives alternative tilbud. Klagenævnet tager derfor påstanden til følge.

16 16. Ad påstand 6 Da indklagede i udbudsbetingelsern har fastsat, at der kan afgives alternative tilbud, uden at indklagede også i udbudsbetingelserne har fastsat de mindstekrav, som sådanne alternative tilbud skal overholde, har indklagede handlet i strid med Udbudsdirektivet som beskrevet i påstanden. Klagenævnet tager derfor påstanden til følge. Ad påstand 7 Da de forskellinge angivelser af kontraktens varighed i henholdsvis udbudsbekendtgørelsen og i udbudsbetingelserne indebærer en klar overtrædelse af Udbudsdirektivet, tager Klagenævnet påstanden til følge. Ad påstand 8 og 9 Den kontrakt, som udbudet vedrører, og som er betegnet som»driftsaftale om VVS-arbejder«, omfatter bl.a. vedligeholdelse i et stort antal beboelseslejligheder af VVS-udstyr og udskiftning af VVS-udstyr, som ikke længere fungerer, eller som er forældet. Ved indgåelsen af en sådan kontrakt har indklagede som udlejer af lejlighederne en interesse i, at denne vedligeholdelse af og udskiftning af VVS-udstyret i lejlighederne sker med VVSelementer, som enten, så vidt det er muligt, helt svarer til de VVSelementer, som i forvejen er i lejlighederne, eller dog med VVS-udstyr, som harmonerer bedst muligt med de VVS- elementer, der i forvejen er i lejligheden. Indlagede har derfor under udbudet af en kontrakt af denne beskaffenhed været berettiget til i det omfang, som det er sket, i udbudsbetingelserne at henvise til varemærker og specifikke VVS-produktionsnumre, jf. Udbudsdirektivets artikel 23, stk. 8. Klagenævnet tager derfor ikke disse påstande til følge. Ad påstand 10 Efter indholdet af indklagedes skrivelser af 17. december 2007 og 8. januar 2008 opfylder disse skrivelser ikke de krav, som følger af Udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, 3. led, med hensyn til en fyldestgørende redegørelse for karakteristika og relative fordele ved tilbudet fra Carl Christensen og Co A/S. Klagenævnt tager derfor påstanden til følge.

17 17. Ad påstand 11 En udbudsbekendtgørelse tilsigter at give virksomheder over hele EU et korrekt grundlag for at deres stillingtagen til, som ønsker at blive prækvalificeret under et begrænset udbud. Den aktuelle udbudsbekendtgørelse giver imidlertid ikke virksomhederne et korrekt grundlag for deres stillingtagen, idet angivelse af det planlagte antal prækvalificerede virksomheder ikke svarer til det faktiske antal prækvalificerede virksomheder. Indklagede har herved handlet i strid med de EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip, og klagenævnet tager derfor påstanden til følge. Det bemærkes, at det naturligvis er uden nogen betydning, at de 6 virksomheder, der havde anmodet om prækvalifikation herunder også klageren over for indklagede tilkendegav, at det for deres vedkommende var i orden, at antallet af prækvalificerede virksomheder blev forhøjet fra 5 til 6. Ad påstand 12 Efter beskaffenheden af det udbud, som indklagede har gennemført, og som har givet Klagenævnet grundlag for på en række punkter at konstatere overtrædelser af EU-udbudsreglerne, og under hensyn til beskaffenheden af overtrædelsen anført i påstand 1, som har medført, at udbudet ikke kunne give et sikkert grundlag for at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, har Klagenævnet besluttet at annullere indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Carl Christensen og Co A/S, også selvom klageren først indgav klage knap 6 måneder efter meddelelsen om beslutningen om, hvem der ville blive indgået kontrakt med. Herefter bestemmes: Påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1, ved at have fastsat tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«med underkriterierne»a. Vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner (25 %)«og»b. Vurdering af tilbudspris (75 %)«, uagtet beskrivelsen i udbudsbetingelserne af kravene til tilbudene ikke giver grundlag for at vurdere tilbudene i relation til underkriteriet»a. Vurdering at driftsorganisation og Cv er for nøglepersoner«.

18 18. Påstand 4 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved i udbudsbetingelserne at fastsætte:»boligforeningen Ringgården accepterer det tilbud, som er det økonomisk mest fordelagtige eller forkaster dem alle«, uagtet en ordregiver ikke er berettiget til i udbudsbetingelserne at bestemme, at ordregiveren»forbeholder sig«at afvise alle tilbudene eller at undlade at indgå kontrakt med nogen af tilbudsgiverne. Påstand 5 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 24, stk. 2, ved i udbudsbetingelserne at fastsætte, at tilbudsgiverne kan afgive alternative tilbud, uagtet det i udbudsbekendtgørelsen er anført, at alternative tilbud ikke vil blive taget i betragtning. Påstand 6 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 24, stk. 3, ved ikke i udbudsbetingelserne at have fastsat de mindstekrav, som alternative tilbud skal overholde. Påstand 7 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved i udbudsbetingelserne at fastsætte, at aftalens løbetid er»2 år med mulighed for forlængelse i 3 år«, uagtet det i udbudsbekendtgørelsen var anført, at rammeaftalens varighed er 3 år. Påstand 10 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, 3. led, ved ikke efter anmodning af 12. december 2007 at have givet klageren en fyldestgørende redegørelse for karakteristika og relative fordele ved tilbudet fra Carl Christensen og Co A/S. Påstand 11 Indklagede har handlet i strid med det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved at prækvalificere 6 virksomheder, uagtet der i udbudsbekendtgørelsen var anført:»planlagt antal økonomiske aktører 5«.

19 19. Påstand 12 Indklagedes beslutning af 6. december 2007 om at indgå kontrakt med Carl Christensen og Co. A/S annulleres. Påstand 2, 3, 8 og 9 tages ikke til følge. Indklagede, Boligforeningen Ringgården, skal i sagsomkostninger til klageren, Brøndum A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Carsten Haubek Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Skejby Sygehus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007568 (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 K E N D E L S E PlantWare Holding ApS (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014452 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 K E N D E L S E LSI Metro Gruppen (advokat Andreas Christensen, København) mod Metroselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011755 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 2. maj 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011755 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 2. maj 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011755 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 2. maj 2007 K E N D E L S E Bent Vangsøe Natursten A/S (advokat Karen Larsen, København) mod Ørestadsselskabet I/S

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 K E N D E L S E Hans Biler (selv) mod Viborg Kommune (advokat Erik Hørlyck (Århus)) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003934 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 K E N D E L S E S-Card A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011415 (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 K E N D E L S E Magnus Informatik A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved specialkonsulent,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018573 (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 K E N D E L S E Smith & Nephew A/S (advokat Morten Færch, Århus) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 K E N D E L S E LK Gruppen A/S (advokat Per Dalskov, København) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Odense Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere