Seminarieskolen Læsepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminarieskolen Læsepolitik"

Transkript

1 Seminarieskolen Læsepolitik Gennem de seneste år har PISA undersøgelserne vist, at danske børn læser dårligere, end børn fra de lande vi normalt sammenligner os med. Udover dette er der sket ændringer i de Nye Fælles Mål, idet det ikke kun er dansklærerne, der skal varetage læseundervisning, men det er derimod en fælles opgave i alle fagene. På Seminarieskolen er udfordring, at have læsning med i alle fagene. Det er et mål at få læsning i alle fag med i læsepolitikken. Derfor vil Seminarieskolens læsepolitik være et dynamisk redskab som årligt bliver udviklet og tilpasset. Læsning er alle fags moder, derfor har vi alle på Seminarieskolen taget aktivt del i tilblivelsen af vores lokale læsepolitik, som skal fungere som redskab til at opkvalificere elevernes læsefærdigheder. Formålet med vores læsepolitik er: At sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt og personlig udvikling. At sikre, at eleverne behersker læsning på et niveau, der sætter dem i stand til på alle trin i skoleforløbet at anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser. Med en læsepolitik vil vi opnå, at tilegnelsen af at læsning foregår i en naturlig progression gennem hele skoleforløbet. Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for alle lærere: det skal være en rød tråd for læseundervisningen. At sikre, at Seminarieskolens læsepolitik bliver tilpasset eleverne og tiden gennem en årlig blandt alle lærerne. Med Seminarieskolens læsepolitik sættes der nogle rammer op, der skal være med til at understøtte læsning i alle fag. Disse rammer styrkes yderligere ved at hjemmet støtter børnene i læseprocessen. I den forbindelse er der udviklet gode råd til, hvordan hjemmet konkret kan støtte et barn i læsning på hvert enkelt klassetrin. Disse gode råd findes på s.? Indhold Om læsning 2 O. klasse 6 1. klasse 7 2. klasse 8 3. klasse 9 4. klasse klasse klasse klasse klasse klasse 15 Gode råd til forældre 17 Læsevejlederens rolle 18 1

2 Fra et traditionelt læsesyn til et moderne læsesyn Ehris interaktive læsemodel danner fundament for vores forståelse af, hvad læsning er, idet den nøje beskriver kompleksiteten i læseprocessen. Hos Ehri ses læsning som en central, meningsskabende funktion, som påvirkes af forskellige delelementer, der kort vil blive præsenteret her; grafemfonemkendskab, som er vigtig for afkodningen, ordkendskab, som er essentiel for udbyttet af læsning. Derudover er hukommelse for tekst afgørende for at læseren får mulighed for at skabe en rød tråd igennem en tekst samtidig med at langtidshukommelsen bruges til at danne paralleller og perspektivere til andre tekster med samme indhold. Elevens viden om tekster spiller ligeledes en rolle for læseforståelsen, da det er vigtigt at eleven kan forudse, hvilken ramme teksten foregår indenfor. Viden om sprog har også relevans for udbyttet af læsning. Hermed menes kendskab til syntaks såvel som semantik og pragmatik. Viden om verden er ligeledes et element som læseren medbringer og aktivere ved tekstlæsning, og som har betydning for udbyttet af læserens tekstforståelse. Endeligt er læserens metabevidsthed af stor betydning for udbyttet af læsning, idet metabevidstheden indbefatter en opmærksomhed på egne tankeprocesser, og på hvorvidt man behøver at anvende en anden strategi for at tilegne sig det læste. En LÆSEMODEL Ehris interaktive Viden om sprog Viden om verden Ordkendskab: -ordbilleder -ordforråd Viden om tekster Den centrale meningsskabende funktion Hukommelse for tekst Grafem-fonem kendskab Metabevidsthed 7 2

3 Når disse7 delelementer i den interaktive læsemodel sættes i nær forbindelse med motivation danner det billedet af et læsesyn som indbefatter en klassisk forståelse af læsning af det trykte medie eks. romaner og noveller. Den elektroniske udvikling med de muligheder, der tilbydes, betyder, at tekster er andet og mere end blot trykte grafemer på papir. I dag indbefatter tekster lige såvel hypertekster, billeder, lyd, podcast, film, social networking, , e-bøger m.m. Disse tekster giver mulighed for en anden forståelse af begrebet afkodning, idet lyttesansen ved de nye medier ofte aktiveres i afkodningen. Denne forståelse af begrebet afkodning åbner op for et mere moderne læsebegreb, der ligeledes er inkluderende i forhold til den gruppe af elever som f.eks. har afkodningsvanskeligheder og derfor normalt betragtes som begrænsede i intellektuel udfoldelsesmuligheder. Dette understøttes med følgende citat af Bent Saabye Jensen fra Nationalt videncenter for Læsning:.Set i et inkluderende perspektiv gøres mennesker uden visuelle afkodningsfærdigheder hermed til læsere, og de får anerkendt adgang til den interaktion med tekster, som er så væsentlige både for at opnå information, viden og oplevelser og for at få adgang til den udvikling af talesproget, som skriftsproget er den væsentligste kilde til Saabye Jensen m.fl. 2008:8). På baggrund af ovenstående er Seminarieskolens læsesyn som følgende: Læsning er at kommunikere gennem interaktion med tekster i forskellige tilgængelige modaliteter Hvis du vil vide mere På biblioteket kan du finde en række materialer, hvor man kan læse mere om eksempelvis den interaktive læsemodel og om teori om læseudvikling m.m 3

4 Begrebsforklaringer I faglitteratur om læsning bruges forskellige begreber. For at skabe en større forståelse for de forskellige udtryk følger der her en kort definition af relevante begreber: Læsestrategier: Læsestrategier er bevidst anvendte fremgangsmåder og teknikker, som anvendes med henblik på at tilgodese et bestemt formål og /eller en bestemt læsemåde. Læsestrategier kan betragtes som det overordnede begreb med to underordnede kategorier, afkodningsstrategi og læseforståelsesstrategier: Afkodningsstrategier: Afkodningsstrategier anvendes med den hensigt at genkende det enkelte ord. Der kunne være tale om lydstrategier, visuelle strategier og meningsstrategier. Læseforståelsesstrategier: Læseforståelsesstrategier er en mental aktivitet, som læseren sætter i værk for at forstå en tekst før, inden og efter læsning. Den gode læser anvender ubevidst en række forståelsesstrategier ved læsning af en tekst: Det kan være at aktivere sin baggrundsviden, at stille spørgsmål til teksten, at anvende sin viden om teksttypen for derved lettere at kunne forstå den sproglige opbygning og koblingerne i teksten. Den svage læser har et meget lille repertoire af læseforståelsesstrategier og vælger ofte i stedet at læse videre i teksten, selvom forståelsen svigter. Læseforståelse: Læseforståelse involverer såvel sproglige som kognitive processer, som interagerer under læsningen, mens læseren søger at uddrage og skabe mening med skrevet tekst. Læseformål: Det er vigtigt og nødvendigt at alle tekster ikke læses ens. Læsemåde, læseteknik og læseforståelsesstrategien afhænger af, hvad formålet er med læsningen. Er det at skaffe sig et hurtigt 4

5 overblik over indholdet i en tekst for at se, om det er relevant at fordybe sig i den? Er det at søge efter nye viden og lære nyt? Eller er teksten valgt for at få en god oplevelse?. Læsemåder: En læsemåde er den måde, læseren vælger at læse en tekst på. Ud fra sin baggrundsviden og forventninger om genrer vil det være forventeligt, at man f.eks. læser en bageopskrift som en anvisning og ikke som et digt, eller en novelle som fiktion og ikke som en virkelighedsbeskrivelse. Man kan også vælge at gå på tværs af traditionelle konventioner for at tilgodese bestemte læseformål. Man kan f.eks. vælge at læse en novelle med det formål at afdække, hvordan en bestemt epoke beskriver børn, eller man kan vælge at læse flere digte af en lyriker for at undersøge særlige sproglige forhold. Læseteknikker: En læseteknik er en metode, læseren kan anvende i sin læsning for at tilgodese forskellige læseformål. Læseteknikker er f.eks.: At skimme en tekst for at undersøge, om den kan bruges til et bestemt formål At tage notater for at huske en tekst At opstille vigtige informationer fra teksten i grafiske modeller for at skabe sig overblik over sammenhænge i teksten. At punktlæse for at finde ud af, om en tekst handler om det, man søger efter At nærlæse passager for at fokusere på tekstens sprog og detaljer At fragmentlæse når det gælder skærmtekster f.eks. hjemmesider, hvor den grafiske opsætning leder en rundt i forskellige dele af teksten. 5

6 Læsning i fagene - 0. klasse Lærerne i 0. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 2. klasse Fokuserede trinmål 0.klasse lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, sproglyde og ord have kendskab til bogstavernes navn, form og lyd lege og eksperimentere med sætnings- og orddannelse lege og eksperimentere med skrift og skrevne meddelelser som middel til kommunikation bruge bogstaver og eksperimentere med ord og sætninger i egen håndskrift og på computer eksperimentere med forskellige af hverdagens skrivegenrer eksperimentere med at læse små tekster anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster søge forklaring på ukendte ord skrive de små og store bogstaver i håndskrift genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste skrive på computer Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på 0.klasse Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Hop om bord Læsebånd Logbøger Vitllo m.m. (højt læsnings Dagens ord Per Prik bøger) Prins Purk Begyndende skrivning med Bogløb AppWriter Læse let bøger Læsefidusen Dialogisk læsning (eks. Vitello) Superbog Oplæsning Rim og remser Daglig dosis Aktive fortællinger 6

7 Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik. Læsning i fagene - 1. klasse Lærerne i 1. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 2. klasse Fokuserede trinmål 1.klasse opnå passende læsehastighed og præcision læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste udvikle begyndende læserutiner finde og vælge bøger til egen læsning stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. 1.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Læs Lydret Læsebånd Logbøger Min første læsning Faglig læsning Boganmeldelser Staveraketten Begyndende skrivning med Porte følje AppWriter Læse let bøger Afsæt i Hop om bord i lyd og ord Frk. Ignora m.m. Superbog Dialogisk læsning (eks. Vitello) Rim og remser Den talende bog (mikroværkstedet) Daglig dosis 1 Læseværksteder /holddeling Stav 1 Ekstra materiale (individuelt differentieret materiale) eks. Den lille skattejagt. Søren og Mette Ordværksteder 120 mest hyppige ord På sporet af ordet i slutningen af 1. kl. Stavelsesdeling 7

8 Ugens ord Vokaltrappe Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 2. klasse Lærerne i 2. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 2. klasse Fokuserede trinmål 2.klasse opnå passende læsehastighed og præcision læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad begynde at læse sig til viden i faglige tekster læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. læse lette norske og svenske ord og sætninger.skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster søge forklaring på ukendte ord skrive de små og store bogstaver i håndskrift genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste skrive på computer 2.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på 8

9 Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Den første læsning Læsebånd Logbøger Daglig dosis 2 Faglig læsning Læse let bøger Begyndende skrivning med Dagbogsskrivning AppWriter Frk. Ignora Dialogisk læsning (eks. Vitello) Superbog Litteraturundervisning (eks. Garmans gade) Rim og remser Emneuger (Trolde, eventyr mm.) Staveraketten Holddeling på årgangen Stav 2 Tid til dansk 2 Differentieret læsning (bøger fra biblioteket) Ny diktat for alle De 120 ord Sikker stavning Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 3. klasse Lærerne i 3. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 2. klasse Fokuserede trinmål 3.klasse anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse læse lette og korte norske og svenske tekster. strukturere egen tekst kronologisk følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning skrive på computer med enkel skriveteknik anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet 9

10 3.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Fandango 3. Læsebånd Logbøger Læsepaletten Springbrættet Staveraketten Faglig læsning Skrivning med AppWriter Litteratur undervisning Frk. Ignora Læseteater Fremlæggelse m/feedback Superbog Læsevenner Læsedagbog De små fagbøger Holddeling Boganmeldelse Stav 3 Emner Referater Sikker stavning Daglig dosis 3 Tid til dansk Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 4. klasse Lærerne i 4. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 4. klasse Fokuserede trinmål 4.klasse søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk kende forskellige læseteknikker tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster søge information i digitale og trykte tekster og planlægge den efterfølgende skrivning strukturere egen tekst kronologisk skrive beskrivende, refererende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper anvende et enkelt layout i såvel håndskrevet som elektronisk tekst 10

11 skrive med funktionel håndskrift bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker. 4.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Ny dansk i 4. Læsebånd Logbøger på mange måder Faglig læsning Fandango 3/4 Skrivning med AppWriter Tid til læseforståelse A Faglitterært læsekursus Portefølje Eventyrlige fortællinger Læseteater Boganmeldelser Superbog Højt læsning/makker læsning Målcirkler Mens du skriver Modellering af det læste Evalueringsark Verdens bedste Astrid Multiple choice Bedre håndskrivning Stavevejen 2 Forslag til litteratur Ronja Røverdatter Silke Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 5. klasse Lærerne i 5. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 6. klasse Fokuserede trinmål 5.klasse søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste læse sig til danskfaglig viden udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning læse lette norske og svenske tekster. layoute tekster til bestemte formål og modtagere skrive på computer med funktionel skriveteknik 11

12 kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser 5.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Tid til læseforståelse B Læsebånd Logbøger Læsepaletten Faglig læsning Målcirkler Fandango 4/5 Skrivning med AppWriter Samtaler på klassen Læs med Forslag til litteratur Portefølje Krageungen. Dødningedukken, Heksefeber, Lad isbjørnene danse, Jeg ka godt li dig Anton Fantastiske fortællinger Procesorienteret skrivning Multiple choice Superbog Boganmeldelser Evalueringsark Billedtid Frilæsning Tux type Modellering af det læste Stavevejen 3 Skønlitterært læsekursus Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 6. klasse Lærerne i 6. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 6. klasse Fokuserede trinmål 6.klasse anvende forskellige læseteknikker udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse læse sig til danskfaglig viden strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning. 12

13 6.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Tid til læseforståelse C Læsebånd Logbog Min selvbiografi Faglig læsning Målcirkler Fandango 5/6 Projektarbejde Evalueringsark Læs med Forslag til litteratur: En Portefølje dødssyg ven Gyselige fortællinger Musical Multiple choice Skønlitterært læsekursus Frilæsning Samtaler på klassen Faglitterært læsekursus Boganmeldelser Fremlæggelsen Stavevejen 4 Modellering af det læste Øvning af fremlæggelseformer Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 7. klasse Lærerne i 7. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 9. klasse Fokuserede trinmål 7.klasse beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster læse sprogligt udviklende tekster bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk anvende hensigtsmæssige læseteknikker anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur læse norske og svenske tekster forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning. 7.klasse 13

14 Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ/summativ Eventyrkompendie Besøg på biblioteket TL-prøver Novellekompendie Læseuger m/fokus på Læseprøver Billedkompendie forskellige læsestrategier Læseprøver fra 8. Læsebånd Tegn på forståelse Vild med dansk 7. Forslag til romanlitteratur: Skammerens datter. 7.A. m.m Självklart (norsk og svensk) Forståelsesspørgsmål til tekster Højtlæsning Boganmeldelser Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 8. klasse Lærerne i 8. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 9. klasse Fokuserede trinmål 8.klasse beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster læse sprogligt udviklende tekster bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk anvende hensigtsmæssige læseteknikker anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning læse norske og svenske tekster beherske skriftsproget i forskellige genrer indsamle stof og disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med varieret, nuanceret ordforråd og sætningsbygning forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab 14

15 bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning. 8.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ Biblioteksbesøg TL-prøver Læseuger Læseprøver Vild med dansk 8. Læsebånd Tegn på forståelse Genrekendskabs-kompendium Forståelsesspørgsmål til tekster Litteræreperioder Højtlæsning Digtkompendie Folkeviser Moderne sangtekster Sagprosa Essay Reklamer Romanlæsning: En, to, tre, nu! De hvide mænd Film: Råzone, Drømmen mm. Boganmeldelser Skriftlige afleveringer Karakterer Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik Læsning i fagene - 9. klasse Lærerne i 9. klasse, har fokus på følgende af Trinmålene fra efter 9. klasse Fokuserede trinmål 9.klasse beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster læse sprogligt udviklende tekster bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk anvende hensigtsmæssige læseteknikker anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning læse norske og svenske tekster beherske skriftsproget i forskellige genrer 15

16 indsamle stof og disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med varieret, nuanceret ordforråd og sætningsbygning forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning. 9.klasse Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejdet af kollegaer der underviser på Forslag til materialer Forslag til aktiviteter Forslag til Formativ i dybden Biblioteksbesøg Kompendier i: Novelle, Læseuger Essays, Litterære perioder, Myter, Sagprosa Vild med dansk 9. Matematik Forslag til materialer, aktiviteter og formativ, udarbejder af kollegaer der underviser på klassetrinet i matematik 16

17 Gode råd til læsning i hjemmet Kære Forældre med børn på Seminarieskolen Her følger både nogle generelle og aldersspecifikke råd til, hvordan I som forældre støtter op om jeres barns læsning. At hjælpe og vise interesse for jeres barns læseudvikling ved at sætte jer ned, kigge med, giv råd, støtte og igangsætte aktiviteten er en rigtig god måde at være sammen på. På sigt er det ligeledes en værdifuld investering i jeres barns fremtid. At lære at læse kan sammenlignes med at dyrke en sportsgren. Det kræver undervisning, støtte, motivation og træning. Masser af træning! Man bliver kun god til læse ved at læse og læse og læse.. Gode læseråd til hjemmet Når dit barn har læst en god bog, så spørg interesseret til handlingen og lad barnet fortælle Læsende børn må ikke forstyrres. Det kræver fred og ro for at kunne koncentrere sig og fordybe sig Gør læsning til en god og hyggelig vane læs for dit barn hver dag. Snak sammen om billeder og handling i bogen. Fortsæt med at læse godnathistorier efter barnet har lært at læse. Det er en fællesaktivitet, som kan give gode samtaleemner og fælles oplevelser. Læsning giver oplevelser, sprog, viden og fantasi Læsningen kan også være fagbøger om f.eks. dyr, gamle dage, biler. Man kan læse mange steder: busskilte, huskesedler, postkort, opskrifter, reklamer. Ros barnet når det læser højt! Læs op skiftevis voksen-barn Tag på biblioteket sammen. F.eks. på Grønlandstorv eller Vejgaard bibliotek Giv børnene bøger evt. gennem børnebogklub Voksne er forbilleder også når det gælder læsning, så synliggør din egen læsning (aviser, bøger, netlæsning) Begynderlæsning 0.-2.klasse Læs med og for dit barn hver dag i mindst 20 minutter. Snak om indhold, svære ord og illustrationer. Lad dit barn gætte, hvad der videre sker i historien eller/og tal med barnet om, der er ligheder ml. bogens indhold og barnets verden. Samtal med dit barn om hvad det er du gør, hvad I ser evt. på tv eller på en gåtur. Et godt talesprog og et stort ordforråd er vigtige forudsætninger for læseindlæringen. Støt barnet i den første læsning ved at sige de første lyde i svære ord. Brug evt. billederne i bogen Lad barnet skrive løs: Huskesedler, indbydelser, historier m.m. Lad skrivemotivationen fylde frem for retstavningen i den første læseindlæring. Både håndskrivning og skrivning på computer evt. med CD-ordstøtte er fint. Lån på biblioteket eller køb computerspil som har en legende tilgang til det skriftsproglig. 17

18 Læs på Barnet kan logge sig ind med uni-login på hjemmets computer For yderlige råd se følgende hjemmeside: Læsning 3.-6.klasse Læs med og for dit barn hver dag. Snak om indhold, svære ord og illustrationer. Måske kan dit barn læse op for dig, en søskende eller bedsteforældre. Det er vigtigt at give barnets læsning opmærksomhed og derigennem vise at læsning prioriteres højt. Vis interesse for hvad barnet læser ved at spørge interesseret til indholdet Lad dit barn gætte, hvad der videre sker i historien eller/og tal med barnet om, der er ligheder ml. bogens indhold og barnets verden. Stil krav til, at dit barn læser en vis læsemængde hver dag. Det er vigtigt, at være i god træning, da læsehastigheden skal øges betragteligt i disse år. Minimum 20 minutter hver dag og gerne mere! Man kan også med fordel aftale at læse et antal sider eller måske endda kapitler hver dag. Vis interesse for, hvad barnet læser i skolen ved at låne den roman eller novelle som læses i klassen. Derved kan I læse det samme og have samme udgangspunkt for at diskutere bogens indhold. Vær en god rollemodel og lad din læsning være synlig for barnet (aviser, bøger netlæsning, e-bøger m.m) For yderligere råd se følgende hjemmeside: _klasse2.ashx Læsning klasse Stil krav til at dit barn læser en vis tekstmængde hver dag. Læsetræning er meget vigtigt for såvel læsehastighed som udvikling af ordforråd, viden om verden m.m. Minimum 20 minutter dagligt bør der læses og gerne mere! Vis interesse for, hvad barnet læser i skolen ved at låne den roman eller novelle som læses i klassen. Derved kan I læse det samme og have samme udgangspunkt for at diskutere bogens indhold. Mange bøger kan lånes på således man kan lyttelæse og evt. lave andre aktiviteter samtidig. Netlydbog er det digitaliserede folkebibliotek, som blot kræver, man er oprettet som låner. Vær en god rollemodel og lad din læsning være synlig for barnet (aviser, bøger netlæsning, e-bøger m.m) For yderlige råd se følgende hjemmeside: 209_klasse2.ashx 18

19 Læsevejledernes opgaver: I skoleåret 2012/2013 er der to læsevejledere til at varetage følgende funktioner: Opdatere skolens læsepolitik, så den konstant er tidssvarende I samarbejde med PLC udarbejde idékatalog til læsebåndsforløb Supportere lærerne i læsebåndsperioden. Vejlede i udførsel af forskellige korte kurser f.eks. faglige læsekurser på hold Vejlede i forhold til læseindlæring, læseforståelse, læseteknikker læsestrategier og læse m.m Deltage i den årlige klassekonference Observere og supervisere i forhold til faktisk forekommende læseundervisning. 19

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

LÆSEPLAN. Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013. Fra læseføl til læsehest

LÆSEPLAN. Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013. Fra læseføl til læsehest LÆSEPLAN Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013 Fra læseføl til læsehest Læse - og skriveindsats på Nordenskov Skole 2012/2013 På Nordenskov Skole anser vi læsning og skrivning

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Råd til læsningen hjemme

Råd til læsningen hjemme Råd til læsningen hjemme Kære forældre! Her følger nogle generelle råd til læsningen hjemme - uanset om jeres barn er lille eller stort. Længere nede på siden finder I gode læseråd inddelt efter klassetrin.

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole Læsepolitik for Fjelstervang Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

Læsning og læseforståelse. Skolebibliotekets dag den 26.oktober 2011 Lena Bülow-Olsen

Læsning og læseforståelse. Skolebibliotekets dag den 26.oktober 2011 Lena Bülow-Olsen Læsning og læseforståelse Skolebibliotekets dag den 26.oktober 2011 Lena Bülow-Olsen Kære konferencedeltager Tak for sidst. Jeg har redigeret i mine slides, slettet nogle eksempler, fjernet alle elevbillederne

Læs mere

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning Gl. Hasseris skole Handleplan for læsning 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor læsepolitik s. 4 Om læsning s. 5 Den interaktive læsemodel s. 5 Viden om verden s. 6 Viden om sprog s. 6 Viden om tekster s. 6 Bogstav-lyd

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin Indledning Undervisningen i 1. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som er blevet opbygget i 0. klasse. Fokus for undervisningen i 1. klasse, vil være centreret omkring de ministerielle

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan i fagene 2013-2014

Årsplan i fagene 2013-2014 Årsplan i fagene 2013-2014 Klasse: 1.H Fag: Dansk Lærer: Susanne B. Krogh Læringsstile, CL og undervisning i IT indgår som en integreret del af undervisningen. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed:

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed: Det følgende skema er en beskrivelse af mål, indhold og metode. Det skal være et dynamisk værktøj, forstået således, at det kan ændres og ikke mindst udvides. Hver elev skal ikke gennemgå alle målene.

Læs mere

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommune har udarbejdet en handleplan for sprog og læsning. I denne plan står der blandt andet: En god sprogudvikling og dermed forudsætningerne

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

At lære at læse er et fælles ansvar!

At lære at læse er et fælles ansvar! Bilag 1 LÆSE- SKRIVE PARAT -GIV DIT BARN EN GOD SKOLESTART At lære at læse er et fælles ansvar! Til forældrene i indskolingen. Giv dit barn en god start -at læse Det er i skolen barnet skal have sin læse-

Læs mere