Servicestandarder på det specialiserede socialområde for børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicestandarder på det specialiserede socialområde for børn og unge"

Transkript

1 Servicestandarder på det specialiserede socialområde for børn og unge ørne og Familieafdelingen efterår 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommissorium Aldersopdeling elastningsgrader/funktionsniveau Almenområdet Ikketruede børn i Servicelovens forstand Truede børn i Servicelovens forstand Handicapområdet Økonomi Handlingsorienteret værktøj Resiliens Skemaer Almen Handicap Strukturændringer; Ændrede visitationer? Implementeringsplan Effekt og implementeringsmåling ilag Sundhedsplejens tilbud ørn og Ungelægens tilbud Psykologsamtale og psykologbehandling Kompetenceplan

3 1. Indledning Ved strukturreformen i 2007 overtog kommunerne det samlede ansvar for hele det sociale område, herunder udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap samt udsatte grupper. I årene efter kommunesammenlægningen og frem til nu, har der været en betydelig forskel i kommunernes udgiftsvækst på området, og kommunerne oplever en massiv udgiftsvækst. I ønsket om at styrke kommunernes muligheder for at styre udgifterne på området har KL formuleret 8 gyldne regler. Heri fremhæves flere forudsætninger for udgiftsstyring på området; nemlig at alle aktører, herunder ikke mindst kommunalbestyrelsen, tror og handler på, at ørn og ungeområdet er styrbart, at specificerede serviceniveauer bidrager til styring, samt at der skal sættes priser og mængder på alt. Lovgivningsmæssigt vil et arbejdsredskab som servicestandarder befinde sig mellem den forvaltningsretlige grundsætning om pligtmæssigt skøn, og servicelovens kapitel 11 vedr. udsatte børn og unge. Endvidere vil fx sundhedsplejen arbejde under sundhedsloven, ligesom enkelte tiltag vil have hjemmel i dagtilbudsloven og folkeskoleloven. I Herning Kommune har man allerede anerkendt et for servicestandarder idet følgende passage fra Anbringelsesanalysen fra 2009 kan citeres: Der udarbejdes yderligere servicestandarder som styringsværktøj på det specialiserede socialområdet for børn og unge. Ligeledes har man i december 2006 i Herning Kommune formuleret en politik for sårbare børn og unge, der udstikker politiske retningslinjer for arbejdet med denne målgruppe. Formålet med udarbejdelsen af servicestandarder på det specialiserede socialområde er: 1. At give sagsbehandlere et reelt råderum og brugbare værktøjer i mødet med deres klienter 2. At få større politisk ejerskab til serviceniveauet i FA 3. At give sagsbehandlerne større overblik over økonomien bag de ønskede foranstaltninger således at bedre sammenhæng mellem budget og serviceniveau sikres. Derudover forventes indførelse af servicestandarder at kunne bidrage til at opnå besparelser på det specialiserede socialområde i form af større sammenhæng mellem budgettet og serviceniveauet 2

4 2. Kommissorium Rapporten skal indeholde en udarbejdelse af servicestandarder der afspejler alders og belastningsgrader, samt et anvendeligt arbejdsredskab i form af de egentlige servicestandarder. Endvidere bør rapporten indeholde overvejelser omkring implementeringen af servicestandarterne. Analysen skal omfatte følgende tre hovedelementer 1. Klassificeringsværktøj på alder og belastningsgrad 2. Arbejdsredskabet servicestandarder 3. Implementeringsovervejelser AD 1: Opdelingen af klassificeringsværktøjet på alder bør kunne besvare spørgsmålet. Hvorfor forskellige foranstaltninger for forskellige aldersgrupper? følgende overvejelser bør derfor indgå: Omsorgs Opdragelses Uddannelses Opdelingen af klassificeringsværktøjet på belastningsgrad bør kunne besvare spørgsmålet. Hvorfor forskellige foranstaltninger for forskellige belastningsgrader? følgende overvejelser bør derfor eksempelvis indgå: Familiære forhold Sociale forhold Adfærdsproblemer AD 2: I udarbejdelsen af arbejdsværktøjet servicestandarder skal dette ske, så værktøjet kommer til at virke inden for lovens rammer, så værktøjet er anvendeligt. AD 3: Der bør af rapporten fremgå konkrete initiativer til implementering af anvendelsen af servicestandarder for de forskellige medarbejdergrupper, med det formål at servicestandarderne er implementeret medio Anvendelsen af servicestandarderne vil blive evalueret ultimo Metodiske vil implementeringsanalysen bl.a. bestå af en stikprøvesagsgennemgang samt opstillede parametre til effektmåling. 3

5 3. Aldersopdeling Aldersopdelingen er foretaget med udgangspunkt i dels lovgivningen og dels udviklingspsykologiske overvejelser. På baggrund heraf er nedenstående parametre udvalgt til beskrivelse af de relevante aldersgrupper. Tabel 3.1. Aldersopdeling Alder Aktør enævnelse Institution 0 Forældre Spædbarn Hjem tilknytning 12 Forældre om barnet organisering af (følelses)oplevelser 36 Forældrebarn det initierende selv klare sig selv i fysisk forstand Toddler arn Dagpleje/vuggestue ørnehave 711 arnarn socialisering og subjektive følelsesoplevelser og regulering Tween Skole/SFO/Klub 1215 Den unge identitet, selvorganisering Teenager Overbygningsskole/Fritid 1618 Den unge Ung Arbejde/Ungdomsuddannelse (22)* autonomi fra voksne * Tilbud til 1822årige er i henhold til efterværnsparagraf. 4

6 4. elastningsgrader/funktionsniveau 4.1 Almenområdet I dette afsnit følger en beskrivelse af de fem valgte belastningsgrader og de enkelte belastningsgrader eksemplificeres Ikketruede børn i Servicelovens forstand Ved disse tre grupper af børn er der ikke nødvendigvis pligt til indsats eller mulighed for myndighedsudøvelse. Type A. Kompetente børn/unge med tidstypiske problemer. ørn/unge, der udvikler sig optimalt socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de spring og afvigelser, der nu er i barndommen. Denne kategori omfatter velfungerende familier, som kan have brug for midlertidig råd og vejledning i en relativ kort periode. Eksempel: Svær skilsmisse eller sorg i familien. Type. Kompetente børn/unge med midlertidig risiko for trivselsproblemer arnet/den unge udviser signaler i form af psykiske og/eller fysiske reaktioner samt adfærdsreaktioner. ørn/unge fra familier, hvor der er mindre misforhold mellem barnets/den unges for omsorg og forældrenes mulighed for at yde denne. Eksempel (forælder): En af forældrene er udsat for livshændelser og omstændigheder, som udgør en trussel mod barnets sunde udvikling såsom (fødsels) depression og stress. Eksempel (barn/den unge): Vægtproblemer, begyndende følelsesmæssige vanskeligheder, herunder fingersutning, tics, utryghed, midlertidig ændring i sociale relationer samt midlertidige stave læse og regneproblemer. Type C. ørn/unge med specifikke for særlig støtte. ørn/unge der permanent eller i længere perioder er udsat for flere belastningsgrader samtidigt. arnet/den unge har et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster og kræver vedvarende støtte igennem en længere periode. Eksempel (forælder): En eller begge forældre er udsat for svære livshændelser og omstændigheder, som udgør en stor trussel mod barnets sunde udvikling såsom mangelfulde danskkundskaber, arbejdsløshed, misbrug, forbigående psykosomatisk/psykisk sygdom. Eksempel (barn/den unge): Sprogvanskeligheder, forsinket udvikling, AD(H)D, autisme, mobning samt fysiske handicaps Truede børn i Servicelovens forstand Ved disse to grupper af børn er der pligt til indsats og mulighed for myndighedsudøvelse. 5

7 Type D. ørn/unge med væsentligt for særlig støtte. ørn/unge der er truet i deres fortsatte udvikling, idet barnet er udsat for tung belastning. arnet/den unge fungerer dårligt og udvikler sig permanent i negativ retning. arnet/den unge har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer med andre børn/unge og voksne. Der er begrænsninger ift. forældreevne. Eksempel(forælder): Mangel på empati og evne til at tilsidesætte egne, vanskeligheder ved at yde omsorg grundet egen psykiske eller somatiske sygdom, alvorlige traumer, mangel på forandringskompetence, autoritært eller distanceret forældreskab ofte med anvendelse af fysisk eller psykisk vold i opdragelsen, dårligt eller intet netværk, misbrug, kriminalitet, vold, lav IQ. Eksempel (barn/den unge): Fysisk mistrivsel, gentagne infektioner, seksualiseret adfærd, selvskadende adfærd, psykiske vanskeligheder eksempelvis børnedepression ind og udadreagerende adfærd, misbrug. Type E. ørn/unge med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade. arnet/den unge lider under alvorlig mistrivsel, psykiske lidelser og adfærds problematikker som følge af omsorgssvigt. Eksempel (forælder): Mangel på empati og evne til at tilsidesætte egne, vanskeligheder ved at yde omsorg grundet egen psykiske eller somatiske sygdom, alvorlige traumer, mangel på forandringskompetence, autoritært eller distanceret forældreskab ofte med anvendelse af fysisk eller psykisk vold i opdragelsen, dårligt eller intet netværk, misbrug, kriminalitet, vold, lav IQ. Eksempel (barn/den unge): Offer for fysisk eller psykisk vold, kontaktsvaghed, destruktiv adfærd, selvmordstanker og selvmordsforsøg, ophørt skolegang, alvorlige traumer, psykisk lidelse, offer for incest/krænkelser, misbrug, kriminalitet, shaking baby syndrom, føtal alkoholskade. 4.2 Handicapområdet I det følgende beskrives de tre funktionsniveauer handicapområdet er opdelt i. Indledende vedr. handicap området, skal man være opmærksom på, at mange handicappede børns funktionsevne bliver dårligere med alderen, idet de ikke udvikler sig i samme takt som normalt udviklede børn. Mange handicaprelaterede foranstaltninger iværksættes for forældrene, idet det er en meget stor, krævende og vanskelig opgave at være forældre til handicappede børn, som stiller særlige krav og indsigt i de særlige vanskeligheder og disse børn har. Det kan 6

8 være særdeles fysisk krævende, da børnene ofte er plejekrævende og ude af stand til selv, at hjælpe til. Det kræver meget overvågning og ofte tilsyn om natten. Let funktionsnedsættelse For de intelligenshandicappede børn i denne kategori vil udviklingsalderen typisk ligge i spektret 4/55/6 af levealderen. arnet: arnet har fx sen motorisk udvikling, lettere spiseproblemer, lettere fysiske handicaps fx epilepsi, døvhed mv. barnet er ikke undersøgende. Har vanskeligt ved at indgå i fælles lege og sociale relationer. Kontakten kan være svag. arnet kan have vanskeligt ved at abstrahere, konkret tænkende. Lille ordforråd og begrebsverden. Har for guidning. Kan læse lette tekster. Middel funktionsnedsættelse For de intelligenshandicappede børn i denne kategori, vil udviklingsalderen typisk være 3/5 ½ af levealderen. arnet: arnet har fx epilepsi, spasticitet, dårligt hjerte, muskulær slaphed. Fraværd af pludren, føleforstyrrelser, sen fysisk og motorisk udvikling, sparsom sproglig udvikling, betydelige indlæringsvanskeligheder, manglende side, stå og gangfunktion. arnet er ikke renligt og er ikke selvhjulpet. arnet kan have svært ved berøringer, søger ikke selv kontakt, er ikke undersøgende og imiterer ikke andre, der kan være manglende øjenkontakt. arnet er konkret tænkende, ritualiserede og strukturafhængige. arnet har svært ved at forstå sociale spilleregler, og har manglende kropsfornemme, der kan være tendens til depression. Manglende forståelse for egne og andres grænser. Svær funktionsnedsættelse For de intelligenshandicappede børn i denne kategori, vil udviklingsalderen typisk være halvdelen af levealderen eller derunder. arnet: arnet har fx epilepsi, spasticitet, muskelsvind, lammelser, muskelslaphed, forskellige misdannelser. Meget sen fysisk og motorisk udvikling eller ingen udvikling. Der kan være manglende gangfunktion, manglende sprog og kommunikation ved hjælp af lyde. arnet er meget plejekrævende. Der er kontaktvanskeligheder, ingen øjenkontakt, angst, barnet er meget strukturafhængigt. arnet skal have hjælp til spisning, hjælp til almindelig daglig færden og er ikke renligt eller selvhjulpet. Der er betydelige indlæringsvanskeligheder. arnet er angst, uroligt, udadreagerende, og der kan være psykoselignende adfærd. 7

9 5. Økonomi Som det fremgår af formålet med udarbejdelsen af servicestandarder på det specialiserede socialområde, er det fjerde delformål: At give sagsbehandlerne større overblik over økonomien bag de ønskede foranstaltninger således at bedre sammenhæng mellem budget og serviceniveau sikres. Ydelser eller foranstaltninger skal vælges og anvendes ud fra sagligt begrundede hensyn, og ikke økonomi. Men det er stadig aktuelt at kende de økonomiske konsekvenser af en given foranstaltning, ligesom det er muligt, at et af forskellige årsager kan tilgodeses på et passende niveau til forskellige priser. Som eksempel kan bruges plejefamilie, slægtsanbringelse og døgnanbringelse, som i en række tilfælde kan være alternativer; Nyere forskning påpeger fordele og ulemper ved de tre former for foranstaltninger, og samlet kan de siges at påpege, at døgnanbringelsen der (som hovedregel) er markant dyrere end plejefamilie og slægtsanbringelse, ikke i alle tilfælde er bedre til at tilgodese barnets/ den unges, bl.a. fordi barnet/den unge fjernes fra sit nærmiljø 1 og bliver anbragt sammen med børn og unge med lignende problemer, og da børnegruppen er det afgørende tilhørsforhold, kan de sociale kræfter der hersker her have en afsmittende effekt børnene/ de unge imellem, ligesom personalet/ de voksne i nogle tilfælde opleves som forbipasserende. Samme forskning viser ligeledes, at børn anbragt i slægtsanbringelser generelt klarer sig bedre end andre anbragte børn. Dette kan dog skyldes, at de har bedre forudsætninger i udgangspunktet, men det kan også tilskrives, at slægtskabsfamilier er mere positivt indstillet, at der sker færre sammenbrud og at denne anbringelsesform er ret stabil (SFI, anbragte børn og unge, en forskningsoversigt). Det ovenstående eksempel viser, er at vished og viden om økonomi måske kan bidrage til at kvalificere det faglige skøn, og få sagsbehandleren til at stoppe op en ekstra gang og sige: hvor får jeg det fagligt bedste det dyreste er ikke nødvendigvis det bedste? I udarbejdelsen af servicestandarderne er den økonomiske bevidsthed søgt højnet ved at foranstaltninger i det handlingsorienterede værktøj er prissat 2. Det er endvidere intentionen at der fremadrettet benyttes kommunens egne tilbud, i det omfang det er muligt. 1 At fjerne den unge/barnet fra nærmiljøet kan dog være et mål i sig selv. 2 fastsættelsen er ikke mulig at standardisere; Nogle foranstaltninger en del af forvaltningens ydelser, mens andre kan prissættes. O prisfastsættelsen er der tages både minimum og maksimum af gennemsnitsudgifterne pr. foranstaltning, time priser samt enkelte steder priser pr. år. 8

10 6. Handlingsorienteret værktøj I dette afsnit præsenteres selve handlingsværktøjet, som består af nedenstående skemaer. Foranstaltningerne er præsenteret med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser, og i mindre omfang, Sundhedsloven, Dagtilbudsloven og i Folkeskoleloven. Foranstaltningerne i skemaerne skal betragtes som udtømmende, men dog i en sådan grad, at der vil kunne forekomme enkelte børn/unge der ikke umiddelbart kan indplaceres kan skemaet anvendes i 95 % af sagerne, er det acceptabelt. 6.1 Resiliens Da sagsbehandlingen af det enkelte barn/ den enkelte unge tager udgangspunkt i ressourcer og ikke begrænsninger, indgår kolonnen benævnt resiliens i nedenstående skemaer. Resiliens kan betegnes som processer, der bevirker, at udviklingen når et tilfredsstillende resultat til trods for, at barnet har erfaringer med situationer, der indebærer en relativ høj risiko for at udvikle problemer eller for afvigelser. Resiliens lader sig dog ikke entydigt kvantificere, og gør sig gældende på tværs af belastningsgraderne hvorfor de enkelte resiliensfaktorer ikke er beskrevet i skemaerne, men markeret som opadgående pile. Pilenes retning indikerer, at resiliensfaktorer har en positiv indflydelse på hvilken belastningsgrad/ hvilket funktionsniveau barnet/ den unge skal indplaceres under. Som eksempel på resiliensfaktorer kan nævnes: Familien har gode ressourcer og godt netværk arnet/den unge har et trygt tilknytningsmønster, gode sociale kompetencer, godmodigt temperament og problemløsningsformåen arnet/den unge har gode erfaringer fra institution/skole arnet/ den unge har en støttende voksen arnet/den unge har positiv forældrebarn relation i det første leveår, positiv søskenderelation, tætte venskabsrelationer arnet/den unge har sociale evner, høj intelligens, et charmerende/kønt ydre arnet/ den unge har hobby/interesser. 7. Skemaer I skemaerne er beløbene afrundet til nærmeste hele tusinde. Der er tale om 2012priser. 9

11 7.1 Almen elastningsgrad/ Alder A Kompetente børn/unge med tidstypiske problemer 0 år 1 2 år 3 6 år 7 11 år år år Resiliens ørneog Familierådgivningen ørneog Familierådgivningen ørneog Familierådgivningen ørneog Familierådgivningen Der er ikke anført priser for børn og unge under belastningsgrad A. Foranstaltningerne er indeholdt i de almindelige forvaltningsydelser. ørneog Familierådgivningen ørneog Familierådgivningen Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen Mødregruppe Mødregruppe Åben rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning Råd og vejledning fra Statsforvaltningen Råd og vejledning fra Statsforvaltningen Råd og vejledning fra Statsforvaltningen Råd og vejledning fra Statsforvaltningen Råd og vejledning fra Statsforvaltningen Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 10

12 elastningsgrad/ Alder Kompetente børn/unge med midlertidig risiko for trivsels problemer 0 år 1 2 år 3 6 år 7 11 år år år Resiliens ørneog Familierådgivningen Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig UngeMødregruppe ørneog Familierådgivningen Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig UngeMødregruppe ørneog Familierådgivningen Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig ørneog Familierådgivningen Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig ørneog Familierådgivningen Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig ørneog Familierådgivningen Åben Rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning Åben Rådgivning 24/7ungerådgivning 24/7 ungerådgivning Råd og vejledning fra Statsforvaltningeforvaltningevaltningevaltningevaltningevaltningen Råd og vejledning fra Stats Råd og vejledning fra Statsfor Råd og vejledning fra Statsfor Råd og vejledning fra Statsfor Råd og vejledning fra Statsfor Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Tidlig opstart i dagtilbud Tidlig opstart i dagtilbud ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige DUÅ spædbørn DUÅ Toddler DUÅ: asis/forældre og Dino/børnegruppe forebyggende PMTO (PALS): Forældregruppe Individuelt forældretilbud ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Sorgrupper Kræftens ekæmpelse DUÅ: asis/forældre og Dino/børnegruppe forebyggende PMTO (PALS): Forældregruppe Individuelt forældretilbud etween gruppe for børn med psykisk syg forælder Luftskibet gruppe for børn med forælder der drikker Der er ikke anført priser for børn og unge under belastningsgrad. Foranstaltningerne er indeholdt i de almindelige forvaltningsydelser. ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Sorgrupper Kræftens ekæmpelse etween gruppe for børn med psykisk syg forælder Luftskibet gruppe for børn med forælder der drikker ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Sorgrupper Kræftens ekæmpelse 11

13 0 år ørne og Familierådgivningen børn med særlig Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 1 2 år ørne og Familierådgivningen børn med særlig Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 3 6 år ørne og Familierådgivningen Sundhedsplejens tilbud til børn med særlig Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 7 11 år ørne og Familierådgivningen Sundhedsplejens tilbud til børn med særlig Råd og vejledning fra Statsforvaltningen år ørne og Familierådgivningen Sundhedsplejens tilbud til børn med særlig Råd og vejledning fra Statsforvaltningen år ørne og Familierådgivningen Råd og vejledning fra Statsforvaltningen Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge Egen læge ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige 24/7 ungerådgivning 24/7 ungerådgivning DUÅ Spædbørn DUÅ Toddler DUÅ: asis/forældre og Dino/børnegruppe behandlende PMTO: Forældregruppe Individuelt forældretilbud Tidlig opstart i dagtilbud Socialpædagogisk friplads Kontaktperson for forælder Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjemmehos Misbrugsbehandling forælder * Se bilag Tidlig opstart i dagtilbud Socialpædagogisk friplads Kontaktperson for forælder Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjemmehos Misbrugsbehandling forælder Økonomisk støtte til fritidsaktivitet Støtte/kontakt person til barnet/forælder Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjem mehos Misbrugsbehandling forælder Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* DUÅ: asis/forældre og Dino/børnegruppe behandlende PMTO: Forældregruppe Individuelt forældretilbud etween gruppe for børn med psykisk syge forælder Luftskibet gruppe til børn med forælder der drikker Sorgrupper Kræftens ekæmpelse Socialpædagogisk friplads Sommerlejr m/forælder frivillige organisationer Socialpædagogisk friplads Sommerlejr m/forælder frivillige organisationer Økonomisk støtte til fritidsaktivitet Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* etween gruppe for børn med psykisk syge forælder Luftskibet gruppe til børn med forælder der drikker Sorgrupper Kræftens ekæmpelse Sommerlejr m/forælder frivillige organisationer Sorgrupper Kræftens ekæmpelse Støtte/kontakt person til barnet/forælder Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjemmehos Misbrugsbehandling forælder Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Økonomisk støtte til fritidsaktivitetidsaktivitet Økonomisk støtte til fri Økonomisk tilskud til Efterskole Udslusningsordning på efterskole 10. årgang Arbejdsdusør 29/t Arbejdsdusør 29/t Støtte/kontakt person til Støtte/kontakt person til barnet/forælder barnet/forælder Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjem mehos Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling forælder/den unge den unge Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) (herunder ART) Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Munkgård Munkgård Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) (herunder ART) Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Horisont Ambulant elastningsgrad/alder C ørn/unge med specifikke for særlig støtte Resiliens 12

14 0 år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 1 2 år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 3 6 år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige DUÅ Spædbørn DUÅ Toddler DUÅ asis/dorældre og Dino/børnegruppe behandlende PMTO: forældregruppe Tidlig opstart i dagtilbud Tidlig opstart i dagtilbud Individuelt forældretilbud Økonomisk støtte til betaling af el /huslejerestancer Støtte/kontaktperson til forældre Socialpædagogisk friplads Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos Misbrugsbehandling forældre Familiebehandling Nordlys Amb. ydelse 1 (16 uger) Amb. ydelse 2 (20 uger) Amb. ydelse 3 (20 uger) Amb. ydelse 4 (20 uger) Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse) Samspilsundersøgelse Økonomisk støtte til betaling af el/huslejerestancer Støtte/ Kontaktperson til forældre Socialpædagogisk friplads Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos ** ** Misbrugsbehandling forældre Familiebehandling Nordlys Amb. ydelse 1 (16 uger) Amb. ydelse 2 (20 uger) Amb. ydelse 3 (20 uger) Amb. ydelse 4 (20 uger) Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse) Samspilsundersøgelse (kr) år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige DUÅ asis/dorældre og Dino/børnegruppe behandlende PMTO: forældregruppe Individuelt forældretilbud etween gruppe for børn med psykisk syge forældre Luftskibet gruppe for børn med forældre der drikker Sorggrupper Kræftens bekæmpelse Sommerlejr m. forældre frivillige organisationer Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og ungelægens tilbud til børn men særlige etween gruppe for børn med psykisk syge forældre Luftskibet gruppe for børn med forældre der drikker Sorggruppe Kræftens ekæmpelse Sommerlejr frivillige organisationer Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter år ørne og Familierådgivningen Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Sorgrupper Kræftens ekæmpelse Sommerlejr m. forældre frivillige organisationer Økonomisk støtte til fritidsaktivitetetidsaktivitet Økonomisk støtte til fri Økonomisk støtte til betaling Økonomisk støtte til beta Økonomisk støtte til beta Økonomisk støtte til beta af el/huslejerestancer ling af el/huslejerestancer ling af el/huslejerestancer ling af el/huslejerestance Arbejdsdusør 29/t Arbejdsdusør 29/t Støtte/kontaktperson til Støtte/kontaktperson til Støtte/kontaktperson til Støtte/kontakt person til barn/ forældre barn/ forældre barn/ Forældre den unge Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads Praktisk/pædagogisk støtte/ Praktisk/pædagogisk støt hjemmehos te/ hjemmehos Økonomisk støtte til Kostskole Max Økonomisk støtte til Kost Max Økonomisk støtte til Kost Max skole skole Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos ** ** Misbrugsbehandling forældre Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Legeterapi Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) Familiebehandling Nordlys Amb. ydelse 1 (16 uger) Amb. ydelse 2 (20 uger) Amb. ydelse 3 (20 uger) Amb. ydelse 4 (20 uger) Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse) Samspilsundersøgelse ** ** Misbrugsbehandling forældre Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) Misbrugsbehandling af den unge/forældre Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) Misbrugsbehandling den unge Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) elastningsgrad/alder D ørn/unge med væsentlig for særlig støtte Resiliens 13

15 Aflastning i plejefamilie, max 4 vederlag, 3060 døgn Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 57 vederlag 54 støtteperson til forældre m. anbragt barn Støttet samvær /t Overvåget samvær /t Aflastning i plejefamilie, max 4 vederlag, 3060 døgn Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 47 vederlag støtteperson til forældre m. anbragt barn Kun kost, logi, lomme og tøjpenge + konsulentydelser * Se bilag ** Takst er under udarbejdelse Støttet samvær /t Overvåget samvær /t Aflastning i plejefamilie, max 4 vederlag, 3060 døgn Dagbehandlingstilbud TOFTEN Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 37 vederlag støtteperson til forældre m. anbragt barn Aflastning i plejefamilie, max 4 vederlag, 3060 døgn Dagbehandlingstilbud TOFTEN Støttet samvær /t Overvåget samvær /t Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 37 vederlag støtteperson til forældre m. anbragt barn Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) (herunder ART) Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret underv. Marilyn Ann MST/MSTCM / 6 mdr. (Aflastning i plejefamilie, max 4 vederlag, døgn) Dagbehandlingstilbud TOFTEN Støttet samvær /t Overvåget samvær /t Slægtsanbringelse Netværksanbringelse (Anbringelse i familiepleje 37 vederlag) støtteperson til forældre m. anbragt barn/ung Støttet samvær /t Overvåget samvær /t Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) (herunder ART) Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret underv. Marylin Ann MST/MSTCM / 6 mdr. (Aflastning i plejefamilie, max 4 vederlag, døgn) Skiftesporet ambulant Horisont ambulant Anbringelse på eget værelse Slægtsanbringelse Netværksanbringelse (Anbringelse i familiepleje vderlag) (Diff. døgnanbringelse på Hedebocentret) støtteperson til forældre m. anbragt barn/ung Støttet samvær /t Overvåget samvær /t 14

16 0 år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 1 2 år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen 3 6 år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige DUÅ Spædbørn DUÅ Toddler DUÅ asis/dorældre og Dino/børnegruppe behandlende Tidlig opstart i dagtilbud Økonomisk støtte til betaling af el/huslejerestancer Støtte/kontaktperson til forældre Socialpædagogisk friplads Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos Misbrugsbehandling forældre Tidlig opstart i dagtilbud Økonomisk støtte til betaling af el/huslejerestancer Støtte/ Kontaktperson til forældre Socialpædagogisk friplads Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos Misbrugsbehandling forældre PMTO: forældregruppe Individuelt forældretilbud Sommerlejr m. forældre frivillige organisationer Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter Økonomisk støtte til betaling af el/huslejerestancer Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos (kr) år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige DUÅ asis/dorældre og Dino/børnegruppe behandlende PMTO: forældregruppe Individuelt forældretilbud etween gruppe for børn med psykisk syge forældre Luftskibet gruppe for børn med forældre der drikker Sorggrupper Kræftens bekæmpelse Sommerlejr m. forældre frivillige organisationer Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter Økonomisk støtte til betaling af el/huslejerestancer år ørne og Familierådgivningen børn med særlige Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og ungelægens tilbud til børn men særlige etween gruppe for børn med psykisk syge forældre Luftskibet gruppe for børn med forældre der drikker Sorggruppe Kræftens ekæmpelse Sommerlejr frivillige organisationer Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter Støtte/kontaktperson til barn/ forældre Støtte/kontaktperson til barn/ forældre Støtte/kontaktperson til barn/ Forældre Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads Praktisk/pædagogisk støtte/ Praktisk/pædagogisk støt hjemmehos te/ hjemmehos Økonomisk støtte til Kostskole Max Økonomisk støtte til Kost skole Misbrugsbehandling forældrældre Misbrugsbehandling for Misbrugsbehandling af den unge/forældre Ydelser v. behandlingspsykologer Ydelser v. behandlings Ydelser v. behandlings (PPR, Toften, psykologer (PPR, Toften, psykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)debocentret)* Familiebehandlingen, He Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Legeterapi Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) Pakke D (9 mdr.) Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) Pakke D (9 mdr.) år ørne og Familierådgivningen Råd og vejledning fra Statsforvaltningen ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Sorgrupper Kræftens ekæmpelse Økonomisk støtte til fritidsaktivitet Økonomisk støtte til betaling Økonomisk støtte til beta af el/huslejerestancer ling af el/huslejerestance Arbejdsdusør 29/t Arbejdsdusør 29/t Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) Pakke D (9 mdr.) Max Støtte/kontakt person til den unge Økonomisk støtte til Kostskole Misbrugsbehandling den unge Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften, Familiebehandlingen, Hedebocentret)* Familiebehandling Familiecentret Pakke A (16 uger) Pakke (9 mdr.) Pakke C (9 mdr.) Pakke D (9 mdr.) Max elastningsgrad/alder E ørn/unge med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade Resiliens 15

17 Familiebehandling Nordlys Amb. ydelse 1 (16 uger) Amb. ydelse 2 (20 uger) Amb. ydelse 3 (20 uger) Amb. ydelse 4 (20 uger) Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse) Samspilsundersøgelse Familiebehandling Nordlys Døgnydelse 1 (6 uger) Døgnydelse 2 (12 uger) Døgnydelse 3 (16 uger) Døgnydelse 14 dages afkl. Døgnanbringelse af barn i Nordlys' regi Aflastning i plejefamilie, 5 7 vederlag, døgn ** ** ** Familiebehandling Nordlys Amb. ydelse 1 (16 uger) Amb. ydelse 2 (20 uger) Amb. ydelse 3 (20 uger) Amb. ydelse 4 (20 uger) Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse) Samspilsundersøgelse Familiebehandling Nordlys Døgnydelse 1 (6 uger) Døgnydelse 2 (12 uger) Døgnydelse 3 (16 uger) Døgnydelse 14 dages afkl. ** Døgnanbringelse af barn i Nordlys' regi Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 57 vederlag Kommunal familiepleje, 8 10 vederlag Aflastning i plejefamilie, 5 7 vederlag, døgn ** ** ** Familiebehandling Nordlys Amb. ydelse 1 (16 uger) Amb. ydelse 2 (20 uger) Amb. ydelse 3 (20 uger) Amb. ydelse 4 (20 uger) Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse) Samspilsundersøgelse Familiebehandling Nordlys Døgnydelse 1 (6 uger) Døgnydelse 2 (12 uger) Døgnydelse 3 (16 uger) Døgnydelse 14 dages afkl. ** Døgnanbringelse af barn i Nordlys' regi Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 57 vederlag Kommunal familiepleje, 8 10 vederlag Aflastning i plejefamilie, 5 7 vederlag, døgn Dagbehandlingstilbud TOFTEN ** ** ** ** Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 38 vederlag Kommunal familiepleje, 8 10 vederlag Aflastning i plejefamilie, 5 7 vederlag, døgn Dagbehandlingstilbud TOFTEN Slægtsanbringelse Netværksanbringelse Anbringelse i familiepleje 49 vederlag Kommunal familiepleje, 8 10 vederlag Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) (herunder ART) Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret underv. Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) (herunder ART) Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret underv. Marilyn Ann Marylin Ann MST/MSTCM / 6 mdr. MST/MSTCM / 6 mdr. MTFC MTFC Aflastning i plejefamilie, Aflastning i plejefamilie, vederlag, døgn vederlag, døgn Skiftesporet ambulant Horisont ambulant Dagbehandlingstilbud TOFTEN Slægtsanbringelse Netværksanbringelse (1 ) (Anbringelse i familiepleje 510 vederlag) (Kommunal familiepleje, 8 10 vederlag) Anbringelse på eget værelse Slægtsanbringelse (Netværksanbringelse) (1 ) (Anbringelse i familiepleje vederlag) (Kommunal familiepleje, 8 10 vederlag) Anbringelse på Toften Anbringelse på Toften (Anbringelse på Toften) (Diff. døgnanbringelse på (Diff. døgnanbringelse på Hedebocentret) Hedebocentret) (Døgnanbringelse på Hedebocentretdebocentret) (Døgnanbringelse på He støtteperson til forældre støtteperson til foræl støtteperson til foræl støtteperson til foræl støtteperson til foræl Støtteperson til for m. anbragt barn dre m. anbragt barn dre m. anbragt barn dre m. anbragt barn dre m. anbragt barn/ung ældre m. anbragt barn/ung Støttet samvær 294 Støttet samvær 294 Støttet samvær 294 Støttet samvær 294 Støttet samvær /t Støttet samvær /t 363/t 363/t 363/t 363/t Overvåget samvær 294 Overvåget samvær 294 Overvåget samvær 294 Overvåget samvær 294 Overvåget samvær /t Overvåget samvær /t 363/t 363/t 363/t 363/t Ungdomssanktion Ungdomssanktion MultifunCInstitution MultifunCInstitution ortadoption ortadoption ortadoption ortadoption ortadoption ortadoption Kun kost, logi, lomme og tøjpenge + konsulentydelser * Se bilag ** Takst er under udarbejdelse 16

18 7.3 Handicap Funktionsniveau/Alder 0 år Let funktionsnedsættelse ørneog Familierådgivning børn med særlig 1 2 år ørne og Familierådgivning børn med særlig 3 6 år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Småbørnsvejleder Småbørnsvejleder Småbørnsvejleder Råd/vejl. v. Autismeteam* Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam* (kr). Abonnement Earlyird v. Autismeteam* Abonnement 7 11 år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige år år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige ørne og Familierådgivning ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam* Abonnement Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam* Abonnement ForTeen undervisning for forældre/unge v. Autismeteam* Abonnement Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam* Teenagekursus v. Autismeteammenment Abonne Abonne Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt ar Kompensation for tabt ar Kompensation for tabt ar Kompensation for tabt ar Kompensation for tabt ar bejdsfortjeneste bejdsfortjeneste bejdsfortjeneste bejdsfortjeneste bejdsfortjeneste Aflastning ved barnepige max Max Aflastning ved barnepige Max Aflastning ved barnepige Max Aflastning ved barnepige Max Aflastning ved barnepige Max Aflastning ved barnepige Max timer pr. år max 250 timer pr. år max 250 timer pr. år max 250 timer pr. år max 250 timer pr. år max 250 timer pr. år Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) For nye ansøgere (2) evilges af SS * Se bilag ½ handicapfriplads/dagtilbud ½ handicapfriplads/dagtilbud ½ handicapfriplads/dagtilbud Abonnement Familievejleder Familievejleder Familievejleder Råd/vejl. v. Autismeteam* Abonnement Råd/vejl. v. Autismeteam* Abonnement Råd/vejl. v. Autismeteam* Abonnement Abonnement ForTeen undervisning for forældre/unge v. Autismeteam* Teenagekursus v. Autismeteam* Abonnement ½ handicapfriplads/klubtilbuplads/klubtilbud ½ handicapfri Helsehuset Helsehuset Knudmosekollegiet (døgnanbringelse) Resiliens 17

19 Funktionsniveau/Alder 0 år Middel funktionsnedsættelse ørneog Familierådgivning børn med særlig 1 2 år ørne og Familierådgivning børn med særlig 3 6 år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Småbørnsvejleder Småbørnsvejleder Småbørnsvejleder (kr) år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige år ørneog Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige år ørne og Familierådgivning ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Familievejleder Familievejleder Familievejleder Resiliens Råd/vejl. v. Autismeteam Råd/vejl. v. Autismeteam Råd/vejl. v. Autismeteam Råd/vejl. v. Autismeteam Søskende/ bedsteforældrekursus Abonne Søskende/ bedsteforæl Abonne Søskende/ bedsteforældre Abonne Søskende/ bedsteforældre Abonne v. Autismeteam ment drekursus v. Autismeteam ment kursus v. Autismeteam ment kursus v. Autismeteam ment Earlyird v. Autismeteam Abonnement ForTeen v. Autismeteam Abonnement ForTeen v. Autismeteam Abonnement Teenagekursus v. Autismeteam Abonnement Teenagekursus v. Autismeteam Abonnement Oralmotorisk team Oralmotorisk team Oralmotorisk team Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Aflastning ved barnepige Max Max Aflastning ved barnepige Max Aflastning ved barnepige Max Aflastning ved barnepige Max Aflastning ved barnepige Max Max Aflastning ved barnepige Max 500 timer pr. år Max 500 timer pr. år Max 500 timer pr. år Max 500 timer pr. år timer pr. år Max 500 timer pr. år Professionel barnepige Max Max Professionel barnepige Max Professionel barnepige Max Max Professionel barnepige Max Professionel barnepige Max Max Professionel barnepige Max Max 500 timer pr. år* Max 500 timer pr. år* timer pr. år* Max 500 timer pr. år* timer pr. år* timer pr. år* Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) ½ handicapfriplads/dagtilbuplads/dagtilbuplads/dagtilbuplads/klubtilbud ½ handicapfri ½ handicapfri ½ handicapfriplads/klubtilbud ½ handicapfri Aflastning uden for hjemmetmet: Aflastning uden for hjem Aflastning uden for hjemmet: Aflastning uden for hjemmet: Plejefamilie hver 4. weekend/ Plejefamilie hver 4. week Plejefamilie hver 4. week Plejefamilie hver 4. week døgn, 36 vederlag (3) end/24 døgn, 36 vederlag (3) end/24 døgn, 36 vederlag (3) end/24 døgn, 36 vederlag (3) Plejefamilie hver 3. weekend/ Plejefamilie hver 3. week Plejefamilie hver 3. week Plejefamilie hver 3. week døgn, 36 vederlag (3) end/32 døgn, 36 vederlag (3) end/32 døgn, 36 vederlag (3) end/32 døgn, 36 vederlag (3) Plejefamilie 2448 hverdagsdøgn, Plejefamilie 2448 hver Plejefamilie 2448 hverdags Plejefamilie 2448 hver vederlag (3) dagsdøgn, 36 vederlag (3) døgn, 36 vederlag (3) dagsdøgn, 36 vederlag (3) Tjørringhus dag og ** Tjørringhus dag og ** Tjørringhus dag og nataflastning* ** Tjørringhus dag og ** nataflastning* nataflastning* nataflastning* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal* Tjørringhus fleks. af Tjørringhus fleks. af Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal* lastn./døgnantal* lastn./døgnantal* Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement

20 Agerbo Klubtilbud* Agerbo Klubtilbud* Agerbo 36 døgn* Agerbo 36 døgn* (Agerbo 36 døgn)* (Agerbo 36 døgn)* Agerbo 43 døgn* Agerbo 43 døgn* (Agerbo 43 døgn)* (Agerbo 43 døgn)* Agerbo 48 døgn* Agerbo 48 døgn* (Agerbo 48 døgn)* (Agerbo 48 døgn)* Agerbo 55 døgn* Agerbo 55 døgn* (Agerbo 55 døgn)* (Agerbo 55 døgn)* Agerbo 72 døgn* Agerbo 72 døgn* (Agerbo 72 døgn)* (Agerbo 72 døgn)* Agerbo 84 døgn* Agerbo 84 døgn* (Agerbo 84 døgn)* (Agerbo 84 døgn)* Agerbo fleks. aflastn./døgnantal* Agerbo fleks. aflastn./døgnantal* (Agerbo fleks. aflastn./døgnantal)* Helsehuset Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) (Agerbo fleks. aflastn./døgnantal)* Helsehuset Knudmosekollegiet (døgnanbringelse) Dagbeskæftigelse Mejeriet, underv. Hedebocentret + underv Professionel støttekontaktperson Ungeteam Hedebocentret (1030 %) Diff. døgnanbringelse på Hedebocentret For nye ansøgere (2) evilges af SS (3) Hertil kommer udgifter til ekstra hjælpemidler, små boligændringer etc. * Se bilag ** Takst er under udarbejdelse 19

21 20 0 år ørne og Familierådgivning børn med særlig 1 2 år ørne og Familierådgivning børn med særlig 3 6 år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige (kr) år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige år ørne og Familierådgivning børn med særlig ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige år ørne og Familierådgivning ørn og Ungelægens tilbud til børn med særlige Småbørnsvejleder Småbørnsvejleder Småbørnsvejleder Familievejleder Familievejleder Familievejleder Råd/vejl. v. Autismeteam Abonnement Råd/vejl. v. Autismeteam Abonnement Råd/vejl. v. Autismeteam Abonnement Råd/vejl. v. Autismeteam Abonnement Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam Abonnement Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam Abonnement Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam Abonnement Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam Abonnement Earlyird v. Autismeteam Abonnement ForTeen v. Autismeteam Abonnement ForTeen v. Autismeteam Abonnement Teenagekursus v. Autismeteam Abonnement Teenagekursus v. Autismeteam Abonnement Oralmotorisk team Oralmotorisk team Oralmotorisk team Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Hjemmetræning Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Merudgifter Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Aflastning ved barnepige Max 1400 timer pr. år Max Aflastning ved barnepige Max 1400 timer pr. år Max Aflastning ved barnepige Max 1400 timer pr. år Max Aflastning ved barnepige Max 1400 timer pr. år Max Aflastning ved barnepige Max 1400 timer pr. år Max Aflastning ved barnepige Max 1400 timer pr. år Max Professionel barnepige Max 1400 timer pr. år* Max Professionel barnepige Max 1400 timer pr. år* Max Professionel barnepige Max 1400 timer pr. år* Max Professionel barnepige Max 1400 timer pr. år* Max Professionel barnepige Max 1400 timer pr. år* Max Professionel barnepige Max 1400 timer pr. år* Max Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Ergoterapi Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) Hjælpemidler, bil, bolig (2) ½ handicapfriplads/dagtilbuplads/dagtilbuplads/dagtilbuplads/klubtilbuplads/klubtilbud ½ handicapfri ½ handicapfri ½ handicapfri ½ handicapfri Aflastning uden for hjemmet: Aflastning uden for hjemmet: Aflastning uden for hjemmet: Aflastning uden for hjemmet: Aflastning uden for hjemmet: Plejefamilie hver 2. weekend /48 døgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie hver 2. weekend /48 døgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie hver 2. weekend /48 døgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie hver 2. weekend /48 døgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie hver 2. weekend /48 døgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie 4896 hverdagsdøgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie 4896 hverdagsdøgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie 4896 hverdagsdøgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie 4896 hverdagsdøgn, 710 vederlag (3) Plejefamilie 4896 hverdagsdøgn, 710 vederlag (3) ** Tjørringhus dag og nataflastning* ** Tjørringhus dag og nataflastning* ** Tjørringhus dag og nataflastning* ** Tjørringhus dag og nataflastning* ** Tjørringhus dag og nataflastning* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 36 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 43 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 48 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 55 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 72 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus 84 døgn* Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal* Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal* Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal* Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal* Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal* Agerbo 36 døgn* Agerbo 36 døgn* Agerbo 36 døgn* Agerbo 36 døgn* Agerbo 36 døgn* Funktionsniveau/ Alder Svær funktionsnedsættelse Resiliens

Bilag 2: Servicestandarder Børne- og Familierådgivningen 2013

Bilag 2: Servicestandarder Børne- og Familierådgivningen 2013 Bilag 2: Servicestandarder Børne og 2013 Belastningsgrad/ Alder A Kompetente børn/unge med tidstypiske problemer 0 år 1 2 år 3 6 år 7 11 år 12 15 år 16 18 år Resiliens Børneog Børneog Børneog Børneog Der

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

En fokusering af indsatsen gennem en sådan prioritering af udvalgte grupper vil nødvendigvis ske på bekostning af indsatsen overfor andre grupper.

En fokusering af indsatsen gennem en sådan prioritering af udvalgte grupper vil nødvendigvis ske på bekostning af indsatsen overfor andre grupper. Forslag til det generelle forord til kvalitetsstandarderne. Fokus på børn med behov for særlig indsats. Center for Familie og Forebyggelse varetager opgaver indenfor det specialiserede børneområde. Centerets

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik for Sønderborg Kommune FÆLLES BØRN OG UNGE - FÆLLES ANSVAR 23-03-2007 1 Indholdsfortegnelse. Forord side 3 Et fælles ansvar Indledning side 4 Baggrund og formål Afgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Det samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Partnerskabskommune med Socialstyrelsen fra foråret 2015 Programmet

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune September 2013 Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

KORA Temamøde 21. maj Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram

KORA Temamøde 21. maj Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram KORA Temamøde 21. maj 2015 Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram Fakta og organisation Herning Kommune: 86.864 indbyggere pr. 1. januar 2015 Børn og unge Center for udvikling og

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Børne- og skoleudvalget

Børne- og skoleudvalget Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Status på Børn og Familie

Status på Børn og Familie Status på Børn og Familie Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse og status... 3 Økonomi... 5 Udvikling i de faglige udfordringer... 9 Budgetmæssige udfordringer

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015

Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015 Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015 Aflastning udenfor hjemmet i mindre omfang Egen kompetence / forebyggelsesvisitation. Det drejer sig typisk om børn,

Læs mere

ADBB i sundhedsplejen. Sundhed og Trivsel Børn og Unge

ADBB i sundhedsplejen. Sundhed og Trivsel Børn og Unge ADBB i sundhedsplejen Sundhed og Trivsel Børn og Unge Investering i tidlig indsats Tidlig i forhold til alder Tidlig i forhold til problem eller udfordring 2 SLI Sundhedsplejen og de faglige strategier

Læs mere

PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013

PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013 PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013 Oplæg JYFE d. 20.03.2014 Projektets formål 2årigt projekt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen netop afsluttet (2012-2013) Kvalificere inddragelsen af børn og

Læs mere

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Notat Kommunaldirektørens område Økonomiafdelingen Ramsherred 5 5700 Svendborg Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Baggrund: Med baggrund i en væsentlig

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. November 2011

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. November 2011 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer og Holstebro

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere