Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L 154 - Bilag 10 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt J.nr Dato: 4. marts 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til L 154 lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. Kristian Jensen /Henrik Ludolph

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til lovforslag L 154 lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Dansk Byggeri Anerkender vigtigheden af at virksomhederne får udskudt betalingsfristerne, men bemærker, at den sene udmelding af initiativet har gjort det vanskeligt at nå at indrette forretningsgange og systemer. Det har været vigtigt for regeringen at initiativet kunne træde i kraft hurtigt. Derfor blev det valgt at lade ordningen virke allerede for betalingerne af indeholdt A-skat for februar og momsafregningen for januar. Der er tale om en frivillig ordning for virksomhederne. Dertil kommer, at der er etableret en mulighed for hurtig tilbagebetaling af beløb, som virksomhederne fejlagtigt kommer til at indbetale, fordi de ikke har nået at indrette sig på de nye regler. Danske Erhverv Bemærker, at forslaget rammer helt plet i forhold til den aktuelle meget alvorlige likviditetssituation. Opfordrer til at regeringen vurderer kreditsituationen inden ordningens ophør med henblik på en vurdering af om ordningen bør forlænges. Mener generelt, at afregningsfristerne er for korte for moms og afgifter henset til de gældende leverandørkreditfrister i brancherne. Spørger om det er muligt med tilbagevirkende kraft også at omfatte den allerede indbetalte indeholdte A-skat for januar måned eventuelt som en modregning af senere betalinger. Regeringen vil følge udviklingen i finansmarkederne tæt og vurdere situationen igen, når fristen for udfasningen af ordningen nærmer sig. Det er ikke hensigten med lovforslaget generelt at ændre på de gældende frister for betaling af moms og afgifter uanset længden på de valgte leverandørkreditter i brancherne. Lovforslaget omfatter ikke udskydelser af betalinger, som allerede har fundet sted inden regeringen traf beslutning om udskydelse af betalingsfrister. Det skyldes, at ordningen skal være enkel og let at administrerer for at den kan træde i kraft så hurtigt som ønsket. En modregning af allerede indbetalte beløb i fremtidige betalinger indgik derfor ikke i initiativet. Dansk Landbrug Foreningen af Statsautoriserede Finder det positivt, at erhvervslivet får forbedret likviditeten. Spørger til indholdet af reglerne, når en virksomhed, der afregner moms halvårligt pr. 1. januar 2009 overgår til kvartalsvis afregning af momsen. Spørger til indholdet af reglerne, hvis en virksomhed pr. 1. januar 2009 overgår fra betaling af moms til betaling af lønsumsafgift. Har ingen tekniske bemærkninger. Anser det for en utilsigtet virkning af Ved overgang fra halvårlig afregning af moms til kvartalsvis afregning pr. 1. januar 2009 får virksomhederne udskydelse af fristen for afregning af momsen for januar kvartal og april kvartal med gennemsnitlig 20 dage. Der sker ingen udskydelse af betalingen af momsen for 2. halvår af Ved overgang fra halvårlig afregning af moms i 2008 til betaling af lønsumsafgift for 2009 sker der ingen udskydelse af betalingsfristerne. Der sker ingen udskydelse af betalingen af momsen for 2. halvår og lønsumsafgiften er ikke omfattet at regeringens initiativ. Virksomheder, der overgår fra halvårlig momsafregning til kvartalsvis Side 2

3 Revisorer FTF lovforslaget, at virksomheder, der pr. 1. januar 2009 overgår fra halvårlig afregning af moms til kvartalsvis afregning af moms, afskæres fra fordelen ved forlænget afregningsperiode som følge af ændringen af afregningsperioden. Er generelt positiv overfor regeringens forslag. Undrer sig over, at forslaget ikke omfatter betaling af lønsumsafgiften, da disse virksomheder også har brug for bedre likviditet. Opfordrer til at fristerne for lønsumsafgift også udskydes. momsafregning er omfattet af den udskydelse af betalingsfristerne, der gælder for andre virksomheder, der betaler moms kvartalsvis. For virksomheder, der afregner moms halvårligt er det ikke muligt at udskyde betalingsfristen på grund af EU s krav om maksimalt 2 måneders kredittid fra udløbet af afregningsperioden. For disse virksomheder har det derfor været nødvendigt at lægge to momsperioder sammen for at kunne give de små virksomheder en bedre likviditet i perioden frem til udgangen af august, hvor ordningen ophører. Sammenlægning af de to momsperioder giver en større udskydelse af betalingsfristerne end oprindeligt tiltænkt. Men det har ikke været muligt at gøre noget for denne gruppe af virksomheder på anden måde. Ordningen med sammenlægning af perioder er derfor begrænset til de virksomheder, som ikke kan omfattes af andre udskydelser, fordi de afregner moms halvårlig i både 2008 og Med den valgte afgrænsning af ordningen med sammenlægning af perioder gøres der ikke forskel på, hvornår overgangen fra halvårlig afregning til kvartalsvis afregning har fundet sted. Der er således ikke tale om en utilsigtet virkning af loven. Hovedparten af lønsumsafgiften bliver betalt af den finansielle sektor. Den finansielle sektor fik med kreditpakken i januar hjælp til at komme igennem finanskrisen. Den finansielle sektor har derfor ikke samme behov for lettelse af likviditeten som virksomheder, der betaler moms. Af hensyn til at kunne etablere ordningen med udskydelse af betalingsfrister meget hurtigt har det være nødvendigt at vælge en ordning, som er meget enkel og kun omfatter få skatter og afgifter. Derfor er der ikke etableret en særordning for de virksomheder uden for den finansielle sektor, som betaler lønsumsafgift. I øvrigt bemærkes, at alle virksomheder, der betaler lønsum, er omfattet af de foreslåede regler om udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A- skat, hvis de har ansatte. Side 3

4 Advokatrådet, Dansk Arbejdsgiverforening, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer og SKAT har ikke haft bemærkninger til lovforslaget. Konkurrencestyrelsens statsstøttekontor har haft lovforslaget til høring inden fremsættelsen og bemærkede, at lovforslaget ikke vurderes at udgøre statsstøtte. Konkurrencestyrelsens bemærkninger er indsat i lovforslaget under afsnittet om forholdet til EU-retten. Side 4

5 Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt Høringssvar fra Dansk Arbejdsgiverforening - ønsker ikke at afgive bemærkn... 1 Høringssvar fra Dansk Byggeri... 2 Høringssvar fra Dansk Erhverv... 2 Høringssvar fra Dansk Landbrug... 4 Høringssvar fra FTF... 5 Høringssvar fra SKAT... 7 Høringssvar fra Dansk Arbejdsgiverforening - ønsker ikke at afgive bemærkn Fra: Elise S. Hansen på vegne af Dansk Arbejdsgiverforening Sendt: 2. marts :15 Til: Henriette Lohse Emne: SV: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 27. februar 2009 vedrørende forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger. Nils Trampe, sekretariatschef Fra: Henriette Lohse Sendt: 27. februar :08 Til: Dansk Arbejdsgiverforening; JP-Politisk-Juridisk kontor; Cc: Andreas Bo Larsen; Bjørg Lilja Emne: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Vedlagt fremsendes Skatteministeriets Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms i høring. Skatteministeriet skal beklage den meget korte høringsfrist, der skyldes skattereformarbejdet. Høringsfristen er senest tirsdag den 3. marts 2009, kl men høringssvar modtages dog gerne før, hvis muligt. Eventuelle høringssvar bedes venligst sendt til områdets officielle postkasse, til Bjørg Lilja; og til Andreas Bo Larsen;

6 Henriette Lohse Kontorfuldmægtig Tlf.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Høringssvar fra Dansk Byggeri Fra: Jørn Jensen Sendt: 3. marts :26 Til: JP-DEP Postkasse Skat og Afgiftsadministration; Bjørg Lilja; Andreas Bo Larsen Cc: Michael H. Nielsen; Britta Helseby; Torben Liborius Emne: Høring "Lovforslag om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms" Vedhæftede filer: Høring udskudt betaling skat mv..pdf Høring "Lovforslag om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms" Til Skatteministeriet Dansk Byggeri har ved mail fra Skatteministeriet den 27. februar 2009 modtaget ovennævnte forslag til lov i høring. Dansk Byggeris hørigssvar følger vedlagt. Venlig hilsen Jørn Jensen, Projektchef, Projektafdelingen Tlf. direkte: Mobil: Fax: Vi samler byggeri, anlæg og industri Nr. Voldgade 106, Postboks: 2125, 1015 København K Abonner på nyheder Høringssvar fra Dansk Erhverv Fra: Bo Sandberg Sendt: 3. marts :03 Til: Henriette Lohse; JP-DEP Postkasse Skat og Afgiftsadministration; Bjørg Lilja; Andreas Bo Larsen

7 Cc: Kim Munch Lendal; Søren Büchmann Petersen; Ulla Brandt; Helle Houth Emne: SV: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Til Skatteministeriet! Dansk Erhverv takker hermed for at være inddraget som høringspart i ovennævnte sag. I betragtning af sagens hastende karakter har vi naturligvis også forståelse for den korte svarfrist. Dansk Erhverv finder, at initiativet om udskydelse af moms- og A-skattekredittider rammer helt i plet i forhold til den aktuelle meget alvorlige likviditetssituation, som erhvervslivet generelt og mange af vores medlemmer i særdeleshed befinder sig i. Vedr. lovforslagets 1 og 2 vil vi - delvis af opklarende karakter - fra Dansk Erhvervs side gerne forespørge, om det på nogen måde er muligt med tilbagevirkende kraft også at give forlænget indbetalingsfrist (og en deraf følgende efterfølgende modregning) for afregningsperioden januar 2009, således at den midlertidige lempelse de facto har været gældende fra starten af kalenderåret. Dansk Erhverv skal derudover opfordre til at man i god tid forud for den midlertidige ordnings ophør seriøst overvejer, om den samfundsøkonomiske situation ikke burde tilsige en fortsættelse af de forlængede kredittider i efteråret også. Mere generelt er der der mange middelstore virksomheder, som har vanskeligt ved at acceptere de gældende kriterier for SKAT's kreditgivning på moms og afgifter. Virksomheden får typisk sin betaling fra kunderne efter løbende måned + 30 dage. Mange faste omkostninger, som f.eks. vejbenyttelsesafgift og forsikring betales forud. Virksomheden må acceptere rollen som skatteopkræver, men burde levnes muligheden for at få indbetalt afgiftsbeløbet, inden det skal afregnes videre til SKAT. Endvidere burde det være nettotilsvaret, dvs. SKATs risiko, der er afgørende for kredittiden og ikke en tilfældig måned omsætning. Dansk Erhverv kvitterer overordnet for det positive lovgivningstiltag og har derudover ingen bemærkninger Bo Sandberg Skattepolitisk chef MOBIL: DIREKTE: Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV T BØRSEN F. +45 DK-1217 KØBENHAVN K

8 Fra: Helle Houth Sendt: 27. februar :35 Til: Ulla Brandt Cc: Bo Sandberg; Kim Munch Lendal; Søren Büchmann Petersen Emne: VS: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Fra: Henriette Lohse Sendt: 27. februar :08 Sendt til: Samtale: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Emne: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Vedlagt fremsendes Skatteministeriets Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms i høring. Skatteministeriet skal beklage den meget korte høringsfrist, der skyldes skattereformarbejdet. Høringsfristen er senest tirsdag den 3. marts 2009, kl men høringssvar modtages dog gerne før, hvis muligt. Eventuelle høringssvar bedes venligst sendt til områdets officielle postkasse. Henriette Lohse Kontorfuldmægtig Tlf.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Denne mail er blevet scannet af Høringssvar fra Dansk Landbrug Fra: Lars Eghøj Sendt: 2. marts :29 Til: Andreas Bo Larsen; Bjørg Lilja; JP-DEP Postkasse Skat og Afgiftsadministration Cc: Emne: Svar: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Til Henriette Lohse Dansk Landbrug har med interesse læst udkastet til lovforslag. Vi finder det særdeles positivt, at erhvervslivet får forbedret likviditeten ved regeringens forlængelse af betalingsfristerne for moms og A-skat, og vi så gerne at forlængelsen af betalingsfristerne blev gjort vedvarende. Vi har følgende afklarende spørgsmål:

9 hvordan skal reglerne tolkes, hvis man primo januar 2009 overgår til kvartalsmoms - kan man så stadig udskyde for 2. halvår 2008 til 1. september? ligeledes hvis man primo januar i stedet overgår fra halvårsmoms til lønsumsafgift? Lars Eghøj Dansk Landbrug Direkte tlf.: >>> Henriette Lohse :08 >>> Vedlagt fremsendes Skatteministeriets Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms i høring. Skatteministeriet skal beklage den meget korte høringsfrist, der skyldes skattereformarbejdet. Høringsfristen er senest tirsdag den 3. marts 2009, kl men høringssvar modtages dog gerne før, hvis muligt. Eventuelle høringssvar bedes venligst sendt til områdets officielle postkasse, til Bjørg Lilja; og til Andreas Bo Larsen; Henriette Lohse Kontorfuldmægtig Tlf.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Høringssvar fra FTF Fra: Karin Rasmussen Sendt: 2. marts :31 Til: Bjørg Lilja Emne: Udskydelse af betalingsfrister Kære Bjørg, Nedennævnte kommentar fra FTF fremsendes til orientering. Fra: Lisbeth Baastrup Sendt: 26. februar :54

10 Til: JP-SKM Emne: L 154 Midlertidig udskydelse af betalingsfristernefor A-skat og moms Skatteministeren har fremsat lovforslag om udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt. moms. Forslaget er fremsat som led i at lette presset på likviditeten i erhvervslivet, som følge af den aktuelle kreditkrise. FTF er generelt positiv overfor forslaget, der på en enkel måde kan bidrage til at lette likviditetspresset og forhåbentlig medvirke til at flere virksomheder klarer sig gennem krisen. FTF undre sig dog samtidig over, at forslaget ikke indeholder udskydelse af fristen for indbetaling af lønsumsafgiften, der er pålagt en række virksomheder, der ikke er omfattet af momspligt, fx. i den finansielle sektor og på sundhedsområdet. FTF mener, at de i lige så høj grad har behov for, at presset på deres likviditet lettes. FTF skal derfor opfordre til at fristerne for indbetaling af lønsumsafgiften udskydes i lighed med momsindbetalingerne og indbetalingerne af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Venlig hilsen Lisbeth Baastrup Konsulent Tlf: Mobil: FTF - Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K. Tlf: Fax: Karin Rasmussen Sagscenter Erhverv Sagscenter Erhverv 24 Østbanegade 123, 2100 København Ø Telefon: (+45)

11 Høringssvar fra SKAT Fra: JP-DEP Postkasse Skat og Afgiftsadministration Sendt: 3. marts :08 Til: Bjørg Lilja; Andreas Bo Larsen Emne: VS: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms i høring. docid: SJ: -1 Mvh Henriette Lohse Skatte- og Afgiftsadministrationen Tlf.nr Fra: Karen Gausland Sendt: 3. marts :53 Til: Bjørg Lilja; Andreas Bo Larsen; JP-DEP Postkasse Skat og Afgiftsadministration Emne: VS: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms i høring. SKAT har ingen bemærkninger til forslaget. Karen Gausland Økonomi og Kommunikation Direktionssekretariat Østbanegade 123, 2100 København Ø Telefon: (+45) Fra: Karen Gausland Sendt: 27. februar :04 Til: Flemming Paludan; Lise Troelsen; Lone M Lundholm; Jane H. Christensen

12 Cc: Tina R Olsen; Sven Ello Petersen; Margrethe Nørgaard; JP-Retssikkerhed Emne: VS: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Kære alle Så er momskreditforslaget i ekstern høring. I har haft forslaget i høring inden fremsættelsen. Evt. yderligere bemærkninger udbedes i den vedhæftede skabelon senest tirsdag den 3. marts 2009 kl. 15 Fra: Henriette Lohse Sendt: 27. februar :08 Til: JP-Politisk-Juridisk kontor; Cc: Andreas Bo Larsen; Bjørg Lilja Emne: Høring over lovforslag fra Skatteministeriet - Haster Vedlagt fremsendes Skatteministeriets Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms i høring. Skatteministeriet skal beklage den meget korte høringsfrist, der skyldes skattereformarbejdet. Høringsfristen er senest tirsdag den 3. marts 2009, kl men høringssvar modtages dog gerne før, hvis muligt. Eventuelle høringssvar bedes venligst sendt til områdets officielle postkasse, til Bjørg Lilja; og til Andreas Bo Larsen; Henriette Lohse Kontorfuldmægtig Tlf.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K.

13 Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt

14 Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt Foreningen Danske Revisorer Munkehatten Odense SØ. Telefon telefax Webadresse: Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Henriette Lohse Nicolai Eigtveds Gade København K Odense den 03. marts 2009 H TK Høring: Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovudvalget i Foreningen Danske Revisorer har ikke bemærkninger til ovenstående. Foreningen Danske Revisorer Tom Karstensen direktør

15 Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon Telefax nr Internet: ; 03. marts 2009 mbl (C:\Documents and Settings\w17754\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKDB\H doc) Midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms H Skatteministeriet har 27. februar 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. FSR har ingen tekniske bemærkninger til lovforslaget, men der er dog et forhold, som bedes vurderet i forbindelse med lovforslagets behandling: SKAT har den 26. februar meddelt følgende ved ændring af afregningsperiode fra halvår til kvartal: "Hvis du indberettede moms efter halvårlig afregning i 2008 og går over til kvartalsvis afregning fra 1. januar 2009, skal du angive og betale andet halvår 2008 til sædvanlig frist, dvs. den 2. marts Du vil så til gengæld få glæde af udskydelsen af fristen for kvartalsvis indberetning. Det vil sige, at første kvartal 2009 skal angives og betales den 2. juni 2009 og andet kvartal 2009 skal angives og betales den 1. september 2009." Det fremstår som en utilsigtet virkning at denne gruppe afskæres fra fordelen ved forlænget afregningsperiode alene som følge af ændringen af afregningsperioden. ---oo0oo--- Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står foreningen gerne til rådighed. John Bygholm formand for skatteudvalget

16 Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt

17 Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt J.nr. 2008-711-0017 Dato: 27. februar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Læs mere

"Tom Karstensen" <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06

Tom Karstensen <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt Fra: "Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Emne: Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget L 154 - Bilag 16 Offentligt Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. marts 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0842

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 258 Offentligt J.nr. 2009-231-0021 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høring over ny bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. J.nr. 15/16045 Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt familieret@sm.dk bgn@sm.dk Ankestyrelsen bemærker følgende til det fremsendte lovforslag om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation

ENS - Center for Telekommunikation ENS - Center for Telekommunikation Fra: Britt Rasmussen Sendt: 12. juli 201613:24 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 195 Bilag 1 Offentligt 26. april 2017 J.nr. 2017-687. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 24. februar 2016 J.nr. 15-2311412 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 19. februar 2014 Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 Skatteministeriet har d. 3. februar 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt 28. marts 2014 J.nr. 13-0578850 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 11. maj 2009 16:44 Til: John Erik Pedersen Cc: Lise-Lotte Teilmand Emne: SV: beretningen om privat / offentlig Vedhæftede filer: beredskaber_fin.doc;

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Mail sendt til: sdfe@sdfe.dk og degje@sdfe.dk Høringssvar vedrørende adressebekendtgørelsen 28.10.2016 Forsikring & Pension takker for muligheden for

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

2008/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. marts Betænkning.

2008/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. marts Betænkning. 2008/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om midlertidig

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Kommunaludvalget 2014-15 L 189 Bilag 1 Offentligt -- AKT 223751 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar, Advokatrådet ] -- A d v o k a t r å d e t Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT har d. 27. november 2014 fremsendt ovennævnte udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms 2008/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -711-0032 Fremsat den 15. maj af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 281 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 281 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 281 Offentligt Horsens d.6. Sept.20 17 Til Folketingets Skatteudvalg! Christiansborg DK 1240 København K Her med sender vi,til orientering, et kopi af vort brev

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Høring af forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven H137-10

Høring af forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven H137-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere