HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015"

Transkript

1 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015

2 2 HASMARK STRAND Vagttelefon Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det ? Akut? Jooo... det sku jeg mene! AHSVs bestyrelse 2015 Henning Hansen, formand Strandadresse: Østre Strandvej 84 Hasmark, 5450 Otterup Telf.: Hans Nylandsted Andersen, næstformand Højvang 239, 5270 Odense N Strandadresse: Østre Strandvej 90 Telf.: Mail: John Barrett, kasserer Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Telf.: Mail: Jutta Tybjerg, sekretær Tingskiftet 32, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Niels Eriksensvej 1 Mail: Paul Kildemoes, best.medlem Annelisevænget 4, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Villi Nielsen Skov, best.medlem Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve, best.medlem Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail: Arne Hansen, bestyrelsessuppl. Skibhusvej 280A, 5000 Odense C. Strandadresse: Rørmosevej 17, Tlf.: / mobil Mail: eller John Dreymann Hansen, bestyrelsessuppl. Højholdtsvej 5, Hasmark, 5450 Otterup Tlf Mail:

3 HASMARK STRAND 3 Stort fremmøde på årets generalforsamling Alle stole i brug til 143 stemmmeberettigede medlemmer Formanden for AHSV Henning Hansen bød forsamlingen velkommen og indledte med oplysninger om praktiske forhold. Dagsorden: Valg af dirigent: Frede Holmstedt Kruse blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet. Herefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden. Bestyrelsens beretning Indledning Formanden, Henning Hansen indledte med at udtrykke tak til Hasmark Strand Feriepark, for at AHSV s generalforsamling kunne afvikles på stedet. Aflæsning af vandmålere I 2014 gik det atter galt for VandCenter Syd, på den måde, at aflæsningsdatoen var noteret til den 31. december. Det medførte, at Vand- Center Syd måtte udsende et brev om rettelse af dato til den 31. oktober, hvilket påførte VandCenter Syd ekstra udgifter. VandCenter Syd vil fortsat ikke betale for at få oplysninger om måleraflæsninger fra AHSV. Lukkeventiler Der har været og er problemer med de nye lukkeventiler, og derfor har bestyrelsen valgt at anbringe 4 nøgler til fælles brug, rimeligt fordelt efter befolkningstæthed. Placeringen af disse kan ses på AHSV s hjemmeside. Hvis der ønskes yderligere nøgler, er det for egen regning. Kr. 200,00 stk. hos FVLS i Vissenbjerg. Der vil blive ophængt en yderligere nøgle i Jørgensø om kort tid. Vandspild AHSV har reduceret vandspildet, så man nu undgår straf-afregning. Der er udpumpet m3 og solgt m3, det giver en spildprocent på 8,6 % mod sidste år 12,6 % til 1482 forbrugere. Ny administrator AHSV har som nævnt sidste år skiftet administrator og benytter nu Otterup Vandværk som administrator. Derved er der sket en del rationalisering, og det er i denne forbindelse, AHSV beder andelshaverne om registrere telefonnumre og adresser. På sigt vil man herved kunne opnå store besparelser og måske også bedre information til brugere. Der afholdes kvartalsmøder, hvor forskellige ting tilrettelægges, en naturlig følge i starten af nyt samarbejde. Al administration og backup af data sker på AHSV s eget IT udstyr, der blot betjenes af Otterup Vandværks personale. Vi er således sikre på sikring af data. Akuttelefon Hvis akuttelefonen ikke tages af Paul Kildemoes, er telefonen nu forsynet med henvisning til døgnvagtsnumre ved Fyns Vandværks- og Ledningsservice. Vandprøver Alle vandprøver i perioden er godkendt af Agrolab. Kvaliteten har været OK, og andelshaverne kan fortsat glæde sig over, at man her har noget fantastisk velsmagende vand. Forsyningsnettet AHSV har udskiftet hovedledning, brønde og målere på Østre Strandvej ifølge budget. Hele forsyningsnettet er nu på internettet og kan linkes fra vores hjemmeside. Det betyder, at alle nu kan se, hvor målerbrønde og ventiler

4 4 HASMARK STRAND er placeret, men det betyder ikke, at alle de gamle ledninger er indtegnet 100 % korrekt. Specielt er mange stikledninger (det er ledningen fra hovedledning til målerbrønden) placeret anderledes end forventet og tegnet p.g.a. ældre beslutninger. Vandforbrug og Måleraflæsning Der er et par forbrugere, som har haft et uforbeholdent stort vandforbrug, disse er blevet kontrolleret og tilrettet. Der er sendt breve ud til flere, som har tildækket deres målerbrønde, så kontrolmåling ikke har været mulig. Enkelte blev truet med lukning af vandforsyning. Disse trusler virkede efter hensigten. Retssag Retssag mod Hasmark Strand Feriepark var berammet til den 11. maj 2015, og dommen blev afsagt tirsdag den 19. maj 2015 kl Højesteret har givet Hasmark Strand Feriepark ret i deres klage over tilslutningsafgiften. Da højesteret har talt, er sagen afsluttet. Møder Der er afholdt diverse møder: Nordfyns Kommune: vedrørende forsyningsområder og grundvands kortlægning. Vandråd Nordfyn, HSS og Byen. Alle møder er foregået i god og konstruktiv ånd. Afslutning Formanden takkede på AHSV s vegne alle samarbejdspartnere for godt samarbejde, og takkede bestyrelsen for godt og hyggeligt samvær, som det også skal være, når det er frivilligt arbejde. Herefter blev beretningen overladt til forsamlingens godkendelse. Bjørn Wind, Vibevænget nr. 1 spurgte jævnfør en artikel i Fyns Stiftstidende, om et beløb på kr. kunne betragtes som småpenge, når vandværkets kapital var på 1,5 mill. Endvidere blev der spurgt om, hvem AHSV havde søgt vejledning hos i denne sag. Her foreslog BW, at man skulle have søgt vejledning hos Vandværksforeningen eller hos Vandrådet Formanden svarede, at han til avisen ikke havde nævnt tallet , men udtalt, at foreningen ikke gik konkurs, og at AHSV stadig kunne fortsætte det arbejde, man var i gang med, men naturligvis ikke helt i det oprindelige tempo. Med hensyn til vejleder, havde man brugt advokaten, Jens Jacob Dühr og Henning Hansen pointerede også her, at han, som bekendt, ikke havde været med fra sagens begyndelse. John Barrett tog i denne sammenhæng ordet og sagde, at det ikke er korrekt at formuen nu er halveret. AHSV har p.t en udgift på kr til modpartens advokat, til egen advokat og til retsafgift. Resten er betalt tidligere. Frede Ingemann Jensen, Birkevej 14 udtalte, at det i princippet var ligegyldigt, hvornår pengene var betalt, i alt var beløbet på kr. Der er ifølge 2 retsinstanser blevet stadfæstet, at man ikke kan opkræve med tilbagevirkende kraft. Her tales jura, så der er ingen hensyn til moral, rimelighed eller hvad der er rigtigt. Frede Ingemann Jensen ridsede sagsforløbet op og udtrykte undren over, at AHSV s bestyrelse ikke havde undersøgt sagen grundigt nok og søgt hjælp hos andre end hos advokaten, f. eks hos eksperter på området: Danske Vandværksforeninger. Frede Ingemann Jensen pointerede også, at han altid selv havde undersøgt sagerne grundigt i de sammenhænge og bestyrelser, han selv havde været i for at være sikker på, at det, han udtalte sig om, var bombesikkert Frede Ingemann Jensen fortalte, at han egenhændigt havde konsulteret Dansk Vandråd og talt med Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Man havde der undret sig over, at AHSV ikke havde konsulteret dem. Frede Ingemann Jensen var imidlertid usikker på, hvorvidt bestyrelsen havde konsulteret dem, men hævdede alligevel at AHSV ikke havde hentet råd i denne proces. Dirigenten spurgte, om Frede Ingemann Jensen havde spørgsmål til beretningen i stedet for den igangværende lange udredning. Frede Ingemann Jensen stillede (under protest fra nogle tilhørere) endnu spørgsmålet, om man nu kunne forvente, at der jævnfør det, der stod i dagens FS kunne regne med, at der var sat punktum i denne sag, og at AHSV ikke ville fremkomme med nye opkrævninger, nye retssager. Formanden svarede, at Højesteret er den øverste instans, sagen er afgjort og dermed slut! Dorthe Kristiansen, Østre Strandvej 187, sagde

5 HASMARK STRAND 5 at alle i princippet burde have været forpligtiget til at rådgive, hvis man ikke synes, bestyrelsen gjorde noget godt. Sagen har ikke været så åbenlys, som den bliver gjort til, der har været jurister ind over, og Dorthe Kristiansen foreslog, at der nu blev lagt låg på, sagen er slut. Herefter blev formandens beretning godkendt. 3./4. Regnskabet for 2014 Grundet det høje fremmødetal var der ikke regnskaber til alle, og kassereren anmodede folk om at give deres eksemplar til dem, der ikke kunne se på projektoren John Barrett fremlagde og gennemgik regnskabet, der blev fremvist på projektor. Ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab for 2014, regnskabet vedtaget. Budget 2015 John Barrett gennemgik budgettet for Frede Ingemann, Birkevej 14, spurgte om der ikke bliver udskiftet vandmålere længere? John Barrett svarede, at da man forventeligt får ny belægning på Østre og Vestre Strandvej, har bestyrelsen valgt at prioritere udskiftning af de gl. eternitrør/hovedledningerne og dræn samtidig med vejenes istandsættelse. Når arbejdet er færdiggjort fortsættes udskiftningerne af vandmålere. Villi Skov supplerede med at sige, at de brønde, der er direkte tilknyttet hovedledningerne, bliver også skiftet i den forbindelse. Budgettet blev herefter vedtaget. 5. Indkomne forslag Der var indkommet et enkelt forslag fra Lene og Kurt Hansen, der går på indkomne forslag og andre informationer kunne sendes på . Forslagsstilleren var ikke til stede. Formanden takkede for det gode forslag og fortalte, at man samtidig med indbydelsen havde bedt andelshaverne oplyse deres adresser og mobiltelefonnumre, såfremt man ville, så på den måde var forslaget blevet imødekommet. HH oplyste også, at der allerede var indkommet 1000 mailadresser. Reinhard Madsen, Østre Strandvej 187, undrede sig over, at AHSV ikke allerede havde benyttet sig af mailadresserne. Efter pausen mellem de to generalforsamlinger blev der plads til at komme rundt og fotografere. Men der var også 143 stemmeberettigede medlemmer, så alt i stole var besat.

6 6 HASMARK STRAND Mailadresserne vil fremover blive benyttet til kommunikation både den ene og den anden vej. De personer, der ikke har eller ønsker brug af mailadresser, får brev. John Barrett anmodede om generalforsamlingens accept af, at AHSV s godkendte regnskab lægges på hjemmesiden. Arne Andersen, Gunnars Allé foreslog, at alle indbydelser og anden information sendes ud til alle mailadresserne og ikke på hjemmesiden. Bent Ottesen, Vibevænget 19, gjorde opmærksom på, at man jo ikke kunne tvinge folk, til at benytte digital post. Der er mennesker, der er fritaget for at modtage digitalt. Formanden svarede, at der ikke på nogen måde er nogen tvang i denne ordning, og hvis man ikke tilmelder sig noget, hedder det gammeldags post. Anmodningen blev med en enkelt opponent imødekommet. Dirigenten fastslog, at der ikke var nogen grund til at stemme for det indkomne forslag, idet det allerede var trådt i kraft. John Barrett gjorde opmærksom på, at man altid før en generalforsamling har ret til at få tilsendt regnskab og budget. Det vil fremover være en let sag, når vi har mail-adresser. Hans N. Andersen, Østre Strandvej 90, gjorde opmærksom på, at AHSV gerne sender indbydelser og regnskaber ud via mail, men man har et vist forbehold overfor at sende regnskab ud pr. post til den store gruppe, der endnu ikke har tilmeldt sig ( ). 6. Valg af Valg af formand: Henning Hansen genvalgt. 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Jutta Tybjerg og Erling Struve, begge blev genvalgt. 1 bestyrelsessuppleant på valg: Arne Hansen blev genvalgt. 1 reg. revisor på valg: Mogens Stougaard blev genvalgt. 1 kritisk revisor på valg: Preben Rosendal blev genvalgt. 1 kritisk revisorsuppleant på valg: Ole Skjoldborg Larsen blev genvalgt. 1 kritisk revisorsuppleant (for 1 år): Forslag: Bente Schou, valgt 7. EVT: Karsten Nørregård, Østre Strandvej 259 anmodede om, at man næste år fandt et lokale, der var egnet til så mange mennesker. Erling Struve, Østre Strandvej 76 gjorde opmærksom på, at der ved generalforsamlingen d.d. var 143 stemmeberettigede personer. Det er svært at forudse, hvor stort et lokale man har brug for, når man normalt er stemmeberettigede personer. Erling Struve gjorde også opmærksom på, at postkasserne ved sommerhusene skal være tilgængelige, når man uddeler bladet: Hasmark Strand. Så fortæl din nabo at bladet Hasmark Strand, der er udkommet i snart 30 år, er på vej, sagde Erling Struve. Henning takkede for, at generalforsamlingen blev afholdt på et fornuftigt plan. Dirigenten takkede for, at arbejdet var lidt lettere end forudset. Formanden takkede for god ro og orden. Hasmark den Dirigent: Frede Holmstedt Kruse Sekretær: Jutta Tybjerg Har du besvær med at lukke/åbne din hovedhane i målerbrønden? Du finder en nøgle der kan hjælpe dig på adr.: Løkkevænget 5: På venstre side af udhus, set fra vejen. Vestre Strandvej 35: På venstre side af hus, set fra vejen. Østre Strandvej 84: På hegn ved bagdøren. Niels Eriksens Vej 1: På hvid mur af letbeton, til venstre for vindfang. I alle tilfælde gælder: HUSK at returnere efter brug, der er andre der har brug for den.

7 HASMARK STRANDHASMARK STRAND Genbrugsstationen i Otterup Genbrugsstationen på Ørkebyvej står klar til at modtage dit affald. For at du ikke skal køre forgæves, bringer vi her åbningstiderne: Fra 1. april til 31. oktober: Dagligt åbent fra kl Lørdag-søndag okt. til 31. marts: Dagligt fra kl Lørdag Søndag lukket Tjek åbningstiderne på skæve helligdage! Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf Dagrenovationen Renovationssækkene er opsat og tømmes ugentligt. Sækkene sættes for sidste gang uge 40 og de bliver tømt i uge 43, 2 og 8. Ønsker du tømning hele året, skal du tilmelde dig på genbrug/renovationen, tlf nr Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og papir/aviser på ppladsen foran Hasmark Camping og på den gamle busvendeplads ved Østerballevej og i AHSV div. parker. Vandforbruget år for år: Åbningstider på Otterup Bibliotek Søndergade 2 Otterup Man. - tirs Ons fre. Tors Lør Tlf Lægevagten Tlf Akutte spræ ngninger på ledningsn ettet Tlf LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE SOMMERBY BESTYRELSE: Henning Findshøj, formand Åsumvej 323, 5240 Odense NØ Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 198, Mail: Paul Kildemoes, næstformand Annelisevænget 4, 5270 Odense N. Tlf / Strandadresse; Østre Strandvej 66 Mail: Aage Madsen, kasserer Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Rørmosevej 39 Mail: Paul Hansen, sekretær Fasanvænget 15, 5260 Odense S Tlf / Strandadresse: Erikshåb 37 Mail: Leif Skov, best.medlem Venusvej 11, 7080 Børkop Tlf / Strandsdresse: H. P. Fiskersvej 15 Mail: dk Torben Ravn Hansen, best.medl. Eddavej 40, 5210 Odense NV Tlf / Strandsdresse: H. P. Fiskersvej 13 Mail: Diff. År Modtaget Solgt Diff. i % kbm kbm kbm Susan Hruskova, suppleant Østre Strandvej 206, 5450 Otterup Tlf (Hunderupvej 106, 5230 Odene M) Mail: 1990: : : Postkasse 1993: findes på kan : ,18 ningen ved 1995: byg let toi 35, : Østerballevej og ved 11, : ,50 Vandets campingpladsens 1998: , reception inde i hård hed 1999: 12, gården. 22,6 dh 16, Der anbe 22,43 fales ,02 mellem , og 30 dh , , , ,48 ts PH Vande grad 499 0, eds 7,71 surh ,8 11, * fales 9,33 r anbe e D, mellem 8,60 8, * 1/1-25/10. ug og Find flere oplysninger om vandforbr.dk.ahsv www på et vandkvalit Red. 7 og

8 8 HASMARK STRAND Sommerhusforeningens generalforsamling Umiddelbart efter AHSVs generalforsamling Formandens beretning for 2014 Endnu et spændende år er gået i vores sommerhus forening, og ikke mindst Hasmark. Med indvielse af Nordfyns nye rekreative område, samt bedre parkering såvel til gavn for Campingpladsen som den almene trafik, så er det en rigtig god løsning. Efter vores sidste generalforsamling, konstituerede bestyrelsen sig. Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Hans Nylandsted Andersen Villi Skov Ole Skjoldborg Larsen Jørgen Toft Jespersen Mogens Kristensen Gunnar Lykke Holm Hvad nåede vi så i år 2014: Vi fortsatte vores arbejde på følgende områder: Nyt fælles projekt med kommunen om ny belægning på hovedfærdselsåre. Renovering af nuværende veje. Blåser. Sammenhold i området, - fællesmøder. Nyt vejprojekt: På generalforsamlingen i 2012 blev det med et særdeles bredt flertal besluttet, at vi i samarbejde med kommunen skulle arbejde for bedre vejforhold, i form af en OB belægning på Vestre og Østre Strandvej. Vi troede fuldt og fast på, at dette mål var nået i foråret I et tæt samarbejde med Nordfyns kommune havde vi skabt et projektoplæg, der blev sendt i høring. Men med stor forundring måtte vi konstatere, at Teknik og Miljø udvalget satte vores oplæg på stand by med den begrundelse, at der havde været for mange indsigelser. Endvidere ønskede kommunen at give os en sidste chance for i fællesskab selv at påtage os opgaven. Men når det gælder penge må vi erkende at solidariteten ikke slog til. Det er korrekt, der var en del indsigelser, men de fleste gik på, at fordelingsnøglen var forkert, og mange mente, at de, der har grunde direkte til Vestre og Østrestrandvej skulle yde et større bidrag eller løfte opgaven selv. Fordelingsprincippet er stadfæstet i loven om private fællesveje lige netop i sommerhusområder, så dette kan der ikke ændres på. Alle, der skal bruge vejen for at komme til deres sommerhus, er pligtige bidragsydere. Der var også indsigelser, der gik på at projektet var for dyrt, men generelt ønskede man en forbedret vejløsning. En af disse indsigelser kom fra Stiftelsen Hofmansgave. Stiftelsen ønskede gerne en billigere løsning. De havde også andre gode forslag. Kommunen skulle FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf Vi udfører vedligehold og reparation på ledningsnet og målerbrønde for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.

9 HASMARK STRAND 9 være en større bidragsyder, grundet den megen almene trafik i området. Som alternativ kunne der eventuelt også udføres bomanlæg for at begrænse den almene trafik. Vi har efterfølgende sammen med Stiftelsen Hofmansgave taget kontakt til kommunen for at få genoptaget sagen. Dette er lykkedes. Vi har i fælleskab nået til en løsning, som er ca. den halve pris af den tidligere løsning. Dette består i, at vi udfører et reduceret drænprojekt, samt at kommunen giver et bidrag til projektet, i form af støtte og reduceret projekthonorar. Vi må sige, at vi igen har haft en særdeles god og konstruktiv dialog med kommunen. Stor ros til medarbejdere ved Nordfyns kommune. Udvalget har i de to første behandlinger sagt god for projektet. Den 26. maj forventer vi, at der gives go fra kommunalbestyrelsen. Som I ved, har vi med dagsordensindkaldelsen givet jer et informationsbrev om denne status, samt en appel om, at give sig til kende, hvis man er modstander af projektet. Selvfølgelig kommer der indsigelser ved den kommende høring, men lad os undgå alle de indsigelser, der kun går på fordelingsnøglen. Denne er lovbestemt. Vi har også appelleret til, at I sommerhusejere eller repræsentanter fra andelsforeninger eller lejeforeningen Erikshåb, giver jeres positive tilkendegivelse direkte til kommunen i form af en mail eller brev. Vi ser gerne, at kommunen forstår, at min. 80 % af beboere i området ønsker nogle bedre vejforhold. Vi forventer, der kommer en ny høring inden sommerferien, således at vi kan nå at få etableret de nye veje inden vinteren. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at projektet er delt i to. Et for Vestre og et for Østre Strandvej. Begrundelsen er, at det er to forskellige adgangsveje, derfor skal der skabes to projekter. Jeg hører selvfølgelig gerne medlemmernes holdning til vores kommende vejprojekt. Skrabning: Vi vil selvfølgelig også i år fortsat sørge for skrabning. Vi vil fortsat forsøge at skabe pilhøjde eller ensrette faldet ved skrabning. Vi har allerede i år ofret en del penge på at udbedre store huller i vejen, for derigennem at råde bod på de katastrofale forhold, som vinteren bød os i vinter. Men jeg vil gøre opmærksom på, vi kan ikke skrabe i regnvejr eller på våde veje. Drænprojekter: Vi vil i 2015 ikke udføre yderligere dræn. Generelt vil vi holde igen på udgifterne for at være bedre rustet til eventuelle supplerende drænprojekter, når den nye belægning har vist, om der skulle være yderligere behov for dræn i området. Det har også været drøftet, om man skulle supplere med yderligere dræn til de bebyggelser, der forefindes på strækningen. Men bestyrelsens holdning er, at dette må vente, til der engang kommer gang i den nye kloakering i området. Som tidligere nævnt må vi erkende, at de sommerhusejere på Østre og Vestre Strandvej, der har grunde mod havet, står med et uløst pro- HSS bestyrelse 2014 Hans Nylandsted Andersen, formand Højvang 239, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Villi Nielsen Skov, næstformand Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark, 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Jørgen Toft Jespersen, sekretær Svend Hansens Vej 23, Hasmark, 5450 Otterup Mobil Mail: Mogens Kristensen, best.medlem Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail:

10 10 HASMARK STRAND blem. De kan på de strækninger, hvor foreningen har etableret drænledninger tilslutte egne dræn til vores fælles drænrør mod landside (syd). Husk - dette skal blot udføres af vores valgte entreprenør og tilsluttes gennem en rensebrønd. Dette er vigtigt, da der vil være risiko for at de ellers vil blive beskadiget, når vejprojektet går i gang, hvis der ikke ligger dokumentation for placering. Disse dræn er lovet bevaret, i forbindelse med vejprojektet. Jeg vil samtidig gøre medlemmerne opmærksom på, at de fremtidige dræn for vejprojektet ikke må anvendes til tilslutning for afvanding fra egen grund. Da vi endnu ikke kender løsningen for den fremtidige vedligeholdelse efter kommunens projekt, tror vi på, at vores forening stadig består med et vejbidrag samt et bidrag til blåserne. Hjertestarter: Vi har fortsat vores arbejde med at søge almene fonde, men pt. har vi ingen afklaring. Vi vil fortsat bestræbe os på at søge fonde for at nå vore mål om yderligere tre hjertestartere i området. Blåser: Vore blåser er udsat den 15. maj på 300 meter linjen med 200 meter i mellem. Sommerhusejere samt de, der sejler i speedbåde, har stor glæde af denne markering. De 300 meter har gjort, at støjniveauet på terrassen er begrænset, og badning kan forgå forsvarligt. Bådejeren har en tydelig markering for, hvor han skal være, for at hans sejlads er acceptabel og lovlig. Endnu engang vil jeg appellere til jer. Husk havet er en pragtfuld legeplads, men også en farlig legeplads med mange former for aktiviteter, svømning, dykning, vandskiløb og vindsurfing. Dette ved siden af speedbåd/ vandscootere og sejljoller er en farlig cocktail. Lær jeres børn og jer selv, at vi skal passe godt på hinanden og altid bære det fornødne redningsudstyr. Fællesmøde: Sædvanen tro, havde vi i juni 2014 et rigtig godt møde i Valhalla på campingpladsen, hvor Lars Skifter endnu engang stillede lokaler til rådighed, stor tak for dette. For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få denne dialog med alle de øvrige foreninger i området. Vi drøftede selvfølgelig vores vejprojekt, men vi har i de seneste år også arbejdet på at få løst mulighederne for belåning af sommerhuse på andelsgrunde. Efter den digitale tinglysning blev indført har dette været en udfordring. Der blev i 2012 nedsat et udvalg bestående af følgende medlemmer: Lykke Rasmussen, Brian Larsen og Jørgen Toft Jespersen. Der blev efter formandsmødet udsendt en køreplan for, hvorledes man kan ændre sine vedtægter, så lån kan optages i realkrediter. Jeg vil gerne fremhæve Lykke Rasmussen fra Vibevænget for den store indsats, hun har ydet. Vi har for i år fastsat datoen til den 28. juni kl Igen har campingpladsen været behjælpelig med et lokale. Der vil selvfølgelig komme en skriftlig indbydelse. Vi håber, vi på dette møde kan informere om nyt fra Nordfyns kommune vedrørende vejprojektet. Et af foreningens højst prioriterede mål har igennem mange år været at skabe nogle mere vedvarende løsninger for vore fælles adgangsveje. Dette mål er ved at være opfyldt. Derfor har bestyrelsen selvfølgelig drøftet vore fremtidige opgaver. Vi er klart blevet overbevist om, at foreningen også i fremtiden har sin berettigelse. Vi har forsat uafklarede spørgsmål: hvem står for den fremtidige vedligeholdelse af vejene, hvem skal i fremtiden koordinere samarbejdet med kommunen herunder skaffe bedre mulighed for offentlig transport, og bevare vores smukke naturområder rene. Hvem arbejder for, at området ikke bliver for belastet. Turisme er godt, men for høj belastning, kan hurtigt medvirke til manglende opbakning. Følgende opgaver kan varetages: Sørge for udlægning af blåser. Vedligeholdelse af veje, måske med koordinering af sidevejene, hvis dette ønskes. Samle og koordinere en fælles indsats for områdets mange andelsforeninger. Værne om, at vores dejlige Hasmark ikke bliver

11 HASMARK STRAND 11 for kommercielt, samt værne om vores dejlige natur og miljø. Jeg vil slutte min beretning med endnu engang at appellere til opbakning om vores vejprojekt, samt foreningen, Hasmark Strand Sommerhusforening. Jeg vil takke den øvrige bestyrelse, samt øvrige aktive bidragsydere, der har gjort en stor indsats for området i Debat efter formandens beretning Der blev spurgt ind til, hvornår der er deadline for indsigelser vedr. vejprojektet til kommunen? Til dette svarede formanden, at der den 26. maj forhåbentlig bliver sagt go til det nye projekt i kommunalbestyrelsen (Red: Kommunalbestyrelsen har vedtaget det reducerede projekt den 26. maj 2015 med et kommunalt tilskud på kr ), og der derefter kommer en høringsproces, gerne inden sommerferien, hvor vi alle kan komme med ros og ris. En præcis dato for indsigelsesfristen kan ikke gives på nuværende tidspunkt, men formanden appellerede samtidig til, at vi alle melder positivt ind til kommunen fra såvel andelsforeninger som fra enkeltpersoner. Der blev stillet spørgsmål til, hvor meget de enkelte skal betale, nu hvor vejprojektet bliver reduceret. Det er et regnestykke, som kommunen lægger ind i forhold til lovens bestemmelser og fordelingsnøglen, som er gældende for kommunale vejprojekter. Lige som sidst, vil dette fremgå af det materiale, som kommunen udsender, når det nye projekt er gennemregnet. Kommunen står for projektet og entrepriserne, som anslået bliver på omkring kr. 3 mio. Men det er givet, at prisen bliver mindre i denne omgang. For Østre Strandvej sandsynligvis i spændet mellem kr , og for Vestre Strandvej kr pr. husstand. Til orientering kan det meddeles, at Hofmansgave har 130 parceller, der berøres af vejprojektet, og som alle andre kommer de også til at betale deres del. Kommunen opkræver, og alle skal betale! I øvrigt vil én af udfordringerne, ved det nye vejprojekt, være sidevejene, idet kørsel med tung trafik og buggy-trailere især, vil give skader i belægningen. Det er vurderet om der kan sættes begrænsninger for særlig tung trafik, og vi er ikke færdige med at diskutere dette med kommunen. Vi skal samtidig have tingene vurderet af politiet, inden vi kan komme med løsninger. Omkring vejvedligeholdelsen og skrabningen i vinterens løb, var der en del spørgsmål og kritik, som primært drejede sig om de store huller og manglende fyld i disse samt en del vejmateriale som dels er flyttet, og som dels aflejres i vej siderne ved skrabningen. En enkelt lodsejer konstaterede, at der ikke var skrabet på den sidste del af Vestre Strandvej fra Bomosevej mod vest. Der blev spurgt til de bump, som er på Østre Strandvej, og som giver anledning til dybe huller og meget vand i og omkring. Bestyrelsen har spurgt politiet om vi må fjerne dem. Det må vi ikke. Svaret på alle spørgsmålene og tilkendegivelserne var, at bestyrelsen har prøvet, efter bedste evne og i forhold til de ekstreme vejrforhold i vinter, i samarbejde med vor entreprenør, at gøre det der var nødvendigt, når vejret var til det. Men vi kan ikke reparere og rette op, uden at spilde mange penge, når det regner meget eller er hård frost. Det håber vi, der er forståelse for! De fejl, som man har konstateret, har vi konfronteret entreprenøren med, og der vil naturligvis blive rettet op på tingene for at undgå, at det sker igen. Næste år er det forhåbentlig ikke et tema på generalforsamlingen, når de nye veje er etablerede. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Kasserer Ole Skjoldborg Larsen gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr ,47. Med en enkelt bemærkning fra en lodsejer, der undrede sig over renteindtægter på kr. 0,-, blev regnskabet enstemmigt godkendt. 4. Indkomne Forslag Der var fra ejere af et hus på Hasmarkvænget kommet følgende forslag til generalforsamlingen: Vi synes det er skønt, at det ser ud til at der kommer styr på jeres vejproblemer på Vestre og Østre Strandvej.

12 12 HASMARK STRAND I den forbindelse vil vi gøre opmærksomhed på trafikken på Strandvejen. Der bliver kørt rigtigt stærkt på strækningen mellem grillen og op mod Gravemaen. Der mangler nogle bump på strækningen, som naturligt nedsætter hastigheden. Det er et meget stort ønske. Der er mange børn i området. Det kunne være i samme forbindelse med den nye vejbelægning på Vestre og Østre Strandvej. Vi prøvede at fremsætte vores ønske i forbindelse med høringen, da campingpladsen søgte om ændringer i indkørselsforholdet, men uden held. Formanden svarede at bestyrelsen er enig i forslaget. Vi tager det med i drøftelserne med kommunen, og håber vi får gehør for det. Det er imidlertid et politianliggende, og der er stramme regler for området. Formanden havde på dagen for generalforsamlingen fået et brev fra en husejer, som spurgte, om ikke der kunne laves et regelsæt for græsslåning i bestemte tidsrum i området. Svaret til dette er, at der er noget rigtigt i det fremførte, og bestyrelsen vil tage det op. Der kan være andre problemområder at regulere for som f.eks. hundeluftere og deres hundes efterladenskaber, som ikke samles op, eller cyklende på diget. Det må være op til den enkeltes samvittighed, at have respekt for andre og tage hensyn, var der een, som gav udtryk for. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter, samt forslag om alm. kontingent og vejkontingent Der foreslås uændrede kontingenter. Budgettet godkendt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Ole Skjoldborg Larsen og Mogens Kristensen blev genvalgt. 7. Valg af suppleant Gunnar Holm blev genvalgt. 8. Valg af 1 revisor John Barret blev genvalgt for 2 år. 9. Valg af 1. revisorsuppleant Finn Andersen blev genvalgt. 10. Eventuelt En lodsejer foreslog at f.eks breve fra foreningen og referatet fra formandsmøderne bliver lagt på hjemmesiden. Det vil web-masteren sørge for sker, oplyste næstformand Villi Skov. Han henviste i øvrigt til foreningens hjemmeside: HSSF.dk, hvor man kan finde mange nyttige informationer. Nu hvor vi har meddelt vore -adresser til vandforsyningen, kunne foreningen så ikke få disse derfra, så det bliver nemmere at kommunikere breve mm. ud? Det kan vi ikke af hensyn til datatilsynet. Én forening kan ikke bare overføre medlemmernes data til en anden forening. Formanden foreslog, at forslaget stilles på næste års generalforsamling i AHSV, hvor man kan vedtage det. Dette affødte et forslag til kassereren, om at bede om -adresser ved næste kontingentopkrævning. Det bliver sat i værk! Formanden sluttede generalforsamlingen med at sige tak til dirigent Torben Knudsen for god mødeledelse. Hvorefter generalforsamlingen blev hævet. For referatet den 31. maj 2015, sekretær Jørgen Toft Jespersen. Mail: Dirigent: Torben Knudsen Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendelse: Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. Redaktion og annoncer: Erling Struve Åløkkehaven 33, 1. th. Tlf.: Odense Ansvarshavende: Henning Hansen Østre Strandvej 84 Tlf Otterup Produktion: Vissenbjerg - Tommerup Tryk A/S Tlf

13 HASMARK STRAND 13 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

14 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

15 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Selvaflæsningskort udsendes i begyndelsen af oktober - målerne aflæses pr. 31/10. Der vil være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsning, pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Se iøvrigt Vi administrerer for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning: OTTERUP VANDVÆRK Andelsselskab Strandvejen Otterup Tlf

16 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

17 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

18 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

19 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

20 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

21 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

22 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

23 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2014

24 Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, AHSV Takstblad Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg pr. sommerhus, parcelhus, lejlighed, andelsbolig (jf. dog 1.4). 1.2 Bidrag til forsyningsledninger pr. ejendom (jf. dog 1.4). 1.3 Bidrag til stikledninger pr. stk. 1.4 Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 500 m3/år for hver 250 m3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års indeksregulering. 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg, se regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, pt. lydende på kr ,00. kr ,00 kr ,00 kr ,00 2. Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom. 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter. 2.3 Vandafgifter til staten pr. forbrugt kubikmeter, pt. kr. 540,00 kr. 7,50 kr. 6,18 3. Betaling for aflæsning: 3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før betales pr. 1. marts. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men overføres til det følgende år.) 3.2 Vandmåleren aflæses pr. 31. oktober. Der udsendes aflæsningskort først i oktober. Også mulighed for indberetning via internet og telefon. 3.3 Aflæsningen skal være modtaget af AHSV senest 6. november. Er aflæsningen ikke modtaget inden den fastsatte frist, foretager AHSV aflæsningen mod gebyr, se pkt Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m.m. Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling i henhold til udsendte opgørelser. 4.3 Gebyr for manglende rettidig indberetning af vandmåleraflæsning. (AHSV foretager aflæsningen.) 4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte). 4.5 Gebyr for årsaflæsning (forhåndsaftale med AHSV). 4.6 Gebyr for udlevering af målerdata, pr. ejendom. 4.7 Gebyr for udlevering af LER-oplysninger pr. forespørgsel. kr ,00 kr. 100,00 kr. 250,00 kr. 100,00 kr. 150,00 kr. 200,00 kr. 200,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen - jf. vandforsyningsregulativet. 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats. 6. Godkendelse: Dette takstblad er gældende for afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2015.

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Tirsdag den 23. marts 2017, kl. 19:00 i Skamby Multihus lokaler, Torupvej 59, 5485 Skamby. Dagsorden:

Tirsdag den 23. marts 2017, kl. 19:00 i Skamby Multihus lokaler, Torupvej 59, 5485 Skamby. Dagsorden: Skamby VandVærk FriSk Vand til Skamby og omegn Siden 1934 Formand Per G. Ottosen, Bredgade 134, 5485 Skamby. Tlf. 4024 1101 - mail: post@skambyvand.dk - www.skambyvand.dk 23. marts 2017 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Januar Nyhedsbrev 2009 Indhold: Nyt fra bestyrelsen............................. side 2 Måleraflæsning................................ side

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere