DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 25.09.2013 KL. 10.00 15.00"

Transkript

1 Landsforeningen SIND DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, VANLØSE TLF FAX GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT SAGER TIL BEHANDLING 131 ORIENTERING FRA SEKRETARIATET 132 DEN POLITISKE SITUATION 133 LILLESKOLER 134 STATUS PÅ SINDs REORGANISERING 135 STATUS FOR UGANDA-PROJEKTET 136 STATUS FOR SIND UNGDOM 137 NYT FRA SIND-RÅDGIVNINGERNE 138 SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN 139 NYT FRA UDVALGENE 140 TILBUD OM MØDER, KONFERENCER OG HØRINGER 141 DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT

2 Landsforeningen SIND Dagsordenens punkter udarbejdes efter følgende retningslinjer: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere DL/FU/HB behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5 henvisninger anføres kun for det seneste år) c. Sagsfremstilling d. DL s indstilling/vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende bemærkninger f. HB s vedtagelse. DL-dagsorden (åben + evt. lukket, inkl. bilag) sendes senest 7 dage før mødet til DL s medlemmer. Åben + evt. lukket DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til DL s medlemmer. Åben DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til øvrige HB-medlemmer og kreds- og lokalforeningsformænd og udvalgsformænd. Dagsordensbilag omdelt på mødet sendes til fraværende DL-medlemmer. Lukkede dagsordener og oplysninger i disse skal behandles fortroligt. Lukkede dagsordener indeholder købs/salgstilbud og sager, der berører personers private eller privatøkonomiske forhold samt sager, der bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v.

3 Landsforeningen SIND Mødedeltagere: Knud Kristensen, Ingelise Svendsen. Afbud fra Kristian Bennedsen. Sekretariat: Ole Riisgaard, hele mødet, samt Henrik H. Jørgensen under pkt. 132 Den politiske situation, Hele Kemp under pkt. 134 Lilleskoler og pkt. 135 Uganda-projektet, samt Henrik og Helene under pkt. 138 Sager fremtvunget af udviklingen, om psykiatritopmøde 5. oktober 2013.

4 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: GODKENDELSE AF DAGSORDEN c. OBS: Følgende punkter har været overvejet, men er ikke sat på dagsordenen: EN AF OS udbudsrunde. Generel opfølgning på HB-møde. d. Under sager fremtvunget af udviklingen tager vi et pkt. status for arbejdet med psykiatritopmøde 5. oktober 2013 Under Eventuelt tager vi et pkt. om EUFAMI og pårørendeudvalget og et pkt. om opfølgning på HB-møde. EN AF OS udbudsrunde behandles under punkt 138. Sager fremtvunget af udviklingen.

5 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: ORIENTERING FRA SEKRETARIATET c. Sekretariatslederen gennemgår de væsentligste aktuelle sager i sekretariatet. d. 1. Følgende har efterårsferie i uge 42: Ole R., Henrik J. Anna B. 2. Flytning af sekretariatet til DH bliver formodentligt i uge 6 eller uge 7, Væsentligste udestående er den tekniske løsning på telefoni. I oktober/ november vil sekretariatet invitere relevante parter til møder herom og tage ud og drøfte den praktiske indretning med DH. 3. SIND-Bladet for 1. oktober d.å. foreligger nu i trykt udgave. 4. Sekretariatet har netop modtaget tilbud på ny hjemmeside. Henrik H. Jørgensen er gået i gang med at gennemlæse dem. 5. Sekretariatschefen har haft besøg af formanden for SIND-Kbh. og gennemgået en række organisatoriske emner.

6 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: DEN POLITISKE SITUATION Bilag: Ingen c. Regeringens psykiatriudvalg skulle ifølge planen have sit sidste møde mandag den 16. september d.å og offentliggøre sin rapport dagen efter. Vi kan på mødet vende den politiske situation omkring udvalget arbejde, som det ser ud nu. d. KK redegjorde for status: Oprindeligt var planen, at regeringens psykiatriudvalg skulle have sit sidste møde mandag den 16. september, hvorefter der skulle være offentliggørelse af rapporten. Nu er tidsplanen (sandsynligvis), at der skal ske en offentliggørelse fredag den 4. oktober. Processen har i de seneste dage været særdeles hektisk. Bruger-/pårørendeorganisationerne og nogle af de uafhængige eksperter har i slutfasen koordineret indsatsen, og har nu fået næsten alt igennem. Det væsentligste udestående er ønsket om en økonomisk 2020 plan for psykiatrien. Organisationerne og de uafhængige ønsker en plan, der hvert af årene tilføres psykiatrien ekstra 300 mill. kr., i alt 1,8 mia. kr. Udvalgets formand virker på nuværende tidspunkt til at kunne acceptere ordlyden af en 2020 plan, men ikke konkrete tal. Det er til endelig overvejelse. Vi må derfor forholde os til, hvad der er strategien, hvis slutrapporten bliver uden konkrete økonomiske tal i en 2020-plan. Andre væsentlige emner i slutforløbet er: - For SIND er det væsentligt, at vi får indflydelse på, hvad der sker efter rapportens offentliggørelse. - SIND har foreslået, at der sker en årlig officiel opfølgning/ status på rapportens forslag. - SINDs egen pressestrategi, nu, ved offentliggørelse af rapport, og efter rapportens offentliggørelse. DL finder, at: - vi er tilsyneladende på vej mod et resultat, hvor vores arbejde har båret frugt. Givet vores styrke kan vi være tilfredse med vores resultater. - vi er meget opmærksomme på vores pressesituation. Sammen med de andre bruger- /pårørendeorganisationer og for os selv. - indflydelse efter offentliggørelse af psykiatriudvalget er meget vigtigt.

7 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: LILLESKOLER Bilag: Mail af fra Dalgasskolen i Aarhus c. Dalgasskolen i Aarhus har henvendt sig til SIND med henblik på et evt. samarbejde omkring et potentielt forskningsprojekt/undersøgelse af Lilleskolernes aktiviteter og effekt. Dansk Oplysningsforbund (DOF) stiller sig positive overfor projektet og er indstillet på at gå med ind i det (evt. også økonomisk), og da de fleste af lilleskolerne har tilknytning til SIND gennem bestyrelsesposter, finder Dalgasskolen det vigtigt, at også SIND deltager i projektet. DL anmodes om at drøfte henvendelsen. d. SIND er i forlængelse af den pågældende mail også inviteret til Dansk Oplysnings Forbunds (DOF) handicap- og specialundervisningsudvalgs årlige dialogmøde (heldags) i Odense 30. oktober d.å., hvor chefanalytiker Henriette Sønderskov Bjerrum fra Videncenter for Folkeoplysning kommer og redegør for tankerne om projektet. Jens Ibsen har allerede tilmeldt sig dette. Knud Birch fra skolerne i Aalborg er også inviteret. DL vil gerne støtte projektet, p.t. dog ikke økonomisk Sekretariatet (Ole) kontakter Jens Ibsen og beder ham meddele, at vi gerne støtter projektet. Sekretariatet (Ole) orienterer også Dalgasskolen.

8 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: STATUS PÅ SINDs REORGANISERING Bilag: Mail fra Kirsten Hove videresendt af Helene Kemp Helene Kemp deltager under punktet c. I forlængelse af HBs drøftelser af reorganiseringen kan vi lige samle op på, hvad der er af udeståender. Helene Kemp vil forelægge de relevante problemstillinger. Et relevant emne er SIND-region Hovedstadens udmeldinger mht. administration af bisidderordning og SIND-nettet. d. Vedrørende SIND-Hovedstaden: Ad. SIND-nettet, fra DL-mødet og opklaret dagen efter: SIND-Hovedstaden vil have administration af SIND-nettet ud i SIND- lokalafdelingerne. De har derfor en koordinator-stilling og indkaldte berørte lokalafdelingers formænd og næstformænd til møde herom. DL finder det op til den midlertidige bestyrelse for regionen at træffe den beslutning, jf. vedtægter og principper for reorganisering, og antager, regionen har styr på alle arbejdsmarkedsregler og regler for opsigelse og virksomhedsoverdragelse i den forbindelse. Ad. bisiddere: Kredsene vil ophøre med at stå for udbetaling af kørepenge til bisiddere pr , SIND-regionen vil ikke have opgaven. DL: Det står så vidt vides i gammelt HB-referat, at det ligger i kredsene. En SINDregion kan ikke uden videre fralægge sig en opgave, som er defineret af HB eller landsmøde/vedtægter. Men vi må se på ordningen generelt. Sekretariatet læser op på det gældende og vender tilbage til DL. Det konkrete i f.t. SIND-Hovedstaden drøfter sekretariatet med SIND-Hovedstaden. Vedrørende SIND-region Syddanmark: I Vejle Kommune er der i SIND-Vejle nogle medlemmer som bor i den tidligere Give Kommune, der af historiske årsager har været tilknyttet Ribe-kredsen og kommet i SIND sammenhænge i Grindsted (som ligger i den nuværende Billund Kommune). Kan disse nu i reorganiseringen automatisk flyttes SIND-Billund Kommune fremfor at være i Vejle.

9 Landsforeningen SIND DL: Ja. Men sekretariatet skal læse op på det historiske, især mht. uddelegering: HB DL sekretariat. Generelt er det vigtigt, at sådanne sognebåndsløsninger sker med konsensus fra de berørte afdelinger. Vedrørende hele organisationen: Digital postkasse: Erhvervsstyrelsen har sendt brev ud til alle, der har et CVRnummer, at de skal have en digital postkasse senest 1. november Det omfatter SIND-lokalforeninger m.fl. Sekretariatet (Helene og Birgit) har sendt en mail ud i organisationen om, hvordan man gør, og tilbudt hjælp, i fald det er nødvendigt. Evaluering af reorganisering: I forbindelse med beslutningen om reorganisering blev det også besluttet, at der skal ske en fortløbende evaluering af reorganiseringsarbejdet. Der mangler beslutning om proces for dette. DL: Den nye HB har pr har sit første møde. Der skal der foreligge et forslag om, hvordan evaluering skal ske. Forslaget kan indeholde, at der skal foreligge en evaluering til HB-drøftelse i 3. eller 4. kvartal 2014.

10 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: STATUS FOR UGANDA-PROJEKTET Bilag: Ingen Helene Kemp deltager under punktet. c. Helene Kemp har for nylig haft kontakt med SINDs gruppe omkring Ugandaprojektet. De har nogle ønsker, som hun gerne vil redegøre for. d. DH har ønsket at SIND påtager sig yderligere udviklingsprojekter i Afrika. Dette har vi principielt erklæret os indforstået med under forudsætning af, at der via projekterne kan skaffes finansiering til udvidelse af SINDs sekretariat, så vi kan servicere de frivillige i tilstrækkeligt omfang. Helene K har haft 2 møder med gruppen. De vil gerne ud i yderligere 3 lande i Afrika. Da pengene til sekretariatsbistand først udløses med en bevilling til nye projekter, har de brug for hjælp til skrivearbejde ved fundraising. DL er enig i, at det er en tung arbejdsopgave. Løsningen er, at vi hjælper dem med at skaffe frivillige til at hjælpe med skrivearbejdet.

11 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: STATUS FOR SIND UNGDOM Bilag: Statusnotat for SUSI-projektet fra Tessa Nawrocki c. Det indstilles, at DL drøfter status generelt og tager stilling til Hvornår følgegruppen bør mødes igen Det videre forløb for SIND Ungdom i Aalborg Det videre forløb for SIND Ungdom i Odense Status for SIND Ungdom er som beskrevet i sekretariatschefens up-date mail 16. september d.å.: SIND Ungdoms har Bestyrelsesmøder lørdag 19. oktober 2013, lørdag 7. december 2013, lørdag 11. januar Generalforsamling lørdag 1. marts 2014 i DH-bygningen i Høje Tåstrup (skal aftales med DH). SIND Ungdoms bestyrelse har tilbudt den konstituerede projektleder Tessa Nawrocki stillingen som projektleder efter Lasse. SINDs sekretariatschef skal nu lave en løn- og arbejdsvilkår forhandling med hende, have det gennem bestyrelsen, og skrive et ansættelsesbrev. Hun er konstitueret for aug, sep, okt., så ordinær tiltrædelse bliver pr. 1. november Tessa vil på næste bestyrelsesmøde give dem et oplæg om, hvordan ressourcerne fra den stilling hun forlader kan bruges. Hun vil lave en aftale med næstformanden om et studentermedhjælp i Sølvgade frem til nytår. Medarbejderen i Århus, der har 10 timer pr. uge frem til 4. oktober er tilbudt en forlængelse på 8 timer pr. uge resten af året. Dette har han taget imod. Regnskab for satspuljemidlerne er underskrevet af bestyrelsen. Det var OK ifølge revisoren. Torben Hansen er stadig ikke helt tilbage, så det er næstformanden Daniella, vi bruger. Men Torben kan godt kontaktes, hvis det er vigtigt. NB: som nogen måske har bemærket er der et teknisk problem mail-adresserne. Det arbejdes der på. d. DL: Følgegruppe: SIND Ungdoms formand skal indkalde følgegruppen, når han finder det fornødent.

12 Landsforeningen SIND Aalborg: Sekretariatet (Ole) inviterer alle interessenter til et møde om, hvordan SIND Ungdom kommer videre i Aalborg: SIND-Ungdom: Torben, Camilla, Tessa, SIND- Aalborg: Jens Ibsen, SIND-skolerne: Knud Birck, Sekretariat: Ole R., DL: Knud K. Mødet bør holdes i Aalborg (ellers i Århus). Odense: Det er vigtigt at fastslå præmissen. I Odense har Stoppestedet en kontrakt med Odense Kommune om at drive et sted for psykisk sårbare unge. Det kan ikke overtages af SIND Ungdom og deltagelse i aktiviteterne kan ikke betinges af medlemskab af SIND / SIND Ungdom. MEN man kan tilbyde brugerne af Stoppestedets ungetilbud yderligere aktiviteter i SIND Ungdom i forbindelse med SIND (Ungdom) medlemskab og oprettelse af en SIND Ungdom klub. Sekretariatet (Ole) og Tessa fra SIND Ungdom skal kontakte Karen Thomsen (formand for Stoppestedet og SIND-Fyn) og få drøftet, hvorvidt / hvordan der kan skabes en SIND Ungdom klub i Odense.

13 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: NYT FRA SIND-RÅDGIVNINGERNE Bilag: Dagsorden for møde mellem rådgivningerne, næstformand KB og sekretariatschef onsdag 18. september 2013 i Århus. c. Der holdes et møde mellem lederne af rådgivningerne, næstformand Kristian Bennedsen og sekretariatschefen onsdag den 18. september d.å. På DLs møde kan KB og sekretariatschefen resumere det vigtigste og fremlægge relevante beslutningsoplæg. d. Ole R fremlagde udkast til referat af mødet. Det væsentligste er: Rådgivningen arbejder hen mod mere ensretning på tværs af enhederne. Starten er en ensretning af den måde, som samtaler registreres på. Er skal ske en lokal tilretning i hver enhed af Århus s pjece om profil af en pårørende. Der er en fortsat dialog om rådgivningsprofil, brugerprofil, kursusaktivitet samt kontakt med pårørendeudvalget. Næste møde er 29. november d.å. i København.

14 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: c. SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN Bilag: Ingen d. Psykiatritopmøde Lørdag den 5. oktober d.å. Henrik J og Helene K. Gav en status: Frivillige til standen OK, Materialer med som vi plejer, flyer som vi plejer, Aftale med Matilde Falck om salg af CD. A3 plaktater om medlemstilbud. + A4 flyer om medlemskab. Modstrøm og SIND laver en konkurrence, hvor man kan vinde gave. Mht. vores workshop har Benedikte Kjær fra konservative meldt afbud. KK finder en anden deltager. EN-AF-OS kampagnen: EN-AF-OS kampagnen (som vi er en del af via vores medlemskab af psykiatrinetværket) gennemføres bl.a. ved hjælp fra et eksterne bureau. Bureauaftalen skal fornyes, og der udskrives en bureau-konkurrence. SIND er af Psykiatrinetværket blevet anmodet om at stille med et medlem af det udvalg, der skal evaluere de tilbud, der kommer på den fortsatte kampagne. DL har meddelt Psykiatrinetværket, at vi stiller Henrik Harring Jørgensen til rådighed for arbejdet med udbudsrunden.

15 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 6-1 NYT FRA UDVALGENE Bilag: Ansøgning fra Aktivitets- og kursusudvalg vedr. julehøjskolen. Det er en ufuldstændig udgave, færdig udgave er på vej. Liste over medlemmer, der gerne ville i udvalg ved sidste udvalgskonstituering. Udvalgs- medlemsoversigt. Helene Kemp deltager evt. mht. aktivitets- og kursusudvalget. c. Der er følgende fra udvalgene: Kursus- og aktivitetsudvalget: Har ikke haft møde siden sidste DL-møde. Næste møde 26. oktober d.å. i Odense. Der foreligger en ansøgning til DLs behandling. Der bør ske en indsupplering af udvalgsmedlemmer. PR-udvalget: Havde møde 9. september d.å. Har færdiggjort SIND-bladet, der kommer 1. oktober Pårørendeudvalget: Udvalget har møde 21. september d.å. og igen november op til SINDs medlemskonference. Sekretariatschefen deltager i dette møde. Brugerudvalget: Udvalget har møde 26. oktober d.å. i Odense, hvor der som minimum vil blive vedtaget et udkast til kommissorium. Sekretariatet står fremover for den praktiske tilrettelæggelse af møderne og deltager i møderne, samt står for referat. d. DL har bevilget Aktivitets- og kursusudvalgets ansøgning om økonomisk støtte til julehøjskole. Aktivitets- og kursusudvalget får indsuppleret Bente Dieckmann. Sekretariatet skriver til hende og udvalgsformanden.

16 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 013 TILBUD OM MØDER, KONFERENCER OG HØRINGER Bilag: Oversigt over nye invitationer og høringer c. Oversigten er den samme som er udsendt pr. mail 16. september d.å. Dagen før DLmødet vil der blive lavet en ny udgave med det er er kommet den sidste uge før mødet. d. Listen over høringer og invitationer blev gennemgået. KK oplyste om arbejdet med DHs civilsamfundsrapport, hvor der nu er konsensus med LAP, mht. hvad der bør stå om psykiatriloven.

17 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT c. d. 1. Pårørendeudvalget har nogle spørgsmål/ønsker mht. den europæiske pårørendeorganisation EUFAMI. Ingelise S vil finde ud af hvad det præcist er. I forbindelse med dette har pårørendeudvalget stillet spørgsmål til hvem der har initiativpligten, hvis der på DL- eller HB-møder diskuteres eller besluttes noget, der vedrører et udvalg. Hvis der træffes beslutninger, der direkte vedrører et udvalg, vil DL/HB samtidig beslutte hvem der skal tage kontakt til udvalget. Hvis der træffes beslutninger der har et udvalgs interesse, er det op til det enkelte udvalg selv at tage initiativ. 2. KK gjorde opmærksom på, at i Ringkøbing-kredsen har både formand og kasserer trukket sig for nylig, så næstformanden står alene med opgaverne. Sekretariatet (Ole) vil kontakte næstformanden og høre, hvordan det går. 3. Til næste DL-møde: Vi skal se på, hvordan vi får lavet aftaler med sind-aktiviteter og landsorganisationen (sekretariatet forbereder dette).

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 158 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 116 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF. 6341 9100 1251 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 101 GODKENDELSE

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Medlemmerne af PR-udvalget. Landsforeningen og Sophie Pucill, til orientering. 8. januar PR-udvalgets møde den 8.

Medlemmerne af PR-udvalget. Landsforeningen og Sophie Pucill, til orientering. 8. januar PR-udvalgets møde den 8. Medlemmerne af PR-udvalget Landsforeningen og Sophie Pucill, til orientering 8. januar 2009 PR-udvalgets møde den 8. januar 2009 Til stede var: Lennart Karlin (LK), Ingelise Svendsen (IS), Lars Bo Christensen(LBC),

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 30.10.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 142 GODKENDELSE

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Mødedato: 11.3.2009 Tidspunkt: 14-18 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Administrationsbygning M59 Indkaldelse Torben Smith (formand, KB) Søren Kristensen

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense 2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense SIND Ungdoms bestyrelse: Formand Torben Hansen, Næstformand Daniella Damkjær Schmidt, Kasserer Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde søndag d. 9.februar, 13.00 15.00 i Helsingør. REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Peter og Susanne fra ledelsen, Marianne og Torben K fra RRgruppen

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referent: AC. Mødedeltagere: Dagsorden: Uddybning: Ansvar: Varighed:

Mødeindkaldelse. Referent: AC. Mødedeltagere: Dagsorden: Uddybning: Ansvar: Varighed: Mødeindkaldelse Emne: Ordinært bestyrelsesmøde Formål med mødet: At nå så langt, at alle kan gå på ferie med ro i sindet;-) Anvendelse af mødets resultat: Data om mødet Dato:30/6-2015 Tid: 18.30-21.00

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 30.01.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 43 GODKENDELSE

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat af mødet i Handicaprådet, onsdag den

Referat af mødet i Handicaprådet, onsdag den Referat af mødet i Handicaprådet, onsdag den 13.5.2009 Mødedato: 13.5.2009 Tidspunkt: 14-16 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Administrationsbygning M59 Indkaldelse Torben Smith (formand, KB) Søren Kristensen

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere